Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 108 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЛНИЦИТЕ

В сила от 01.06.2004 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 56 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (ПС) от категория М1 по отношение на калниците;
2. техническите изисквания към ПС по отношение на калниците и към калниците;
3. техническите изисквания по отношение използването на вериги за колела на ПС.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на ПС по отношение на калниците се одобрява при условията и по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) За одобряване типа на ПС по отношение на калниците производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, трябва да бъдат достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните части с достатъчно подробности.
(4) (Новa - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) За системите, компонентите или отделните технически възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Производителят представя за изпитване от техническата служба отговорна за провеждане на изпитванията за одобряване на типа ПС, представително за типа, за който се иска одобряване.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на ПС по отношение на калниците, когато:
1. превозното средство и калниците отговарят на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по ал. 1 на основания, свързани с калниците, когато ПС и калниците отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификат по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на калниците се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 7. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на частите или характеристиките, отнасящи се до калниците.
(2) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване на типа при несъответствие с одобрения тип съгласно глава четвърта, раздел III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 10. Превозното средство трябва да бъде оборудвано с калници (части от каросерията, калобрани), които отговарят на изискванията, посочени в приложение № 3.

Чл. 11. Калниците се проектират така, че:
1. да предпазват участниците в движението по пътищата от изхвърляне на камъни, кал, лед, сняг и вода;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) да намаляват опасността за наранявания на участниците в движението по пътищата, причинена от контакт с движещите се колела.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) При ПС с две задвижващи колела производителят удостоверява, че то е проектирано така, че поне един тип вериги за сняг може да се използва за поне един от типовете колела и гуми, които са одобрени за задвижващите колела на този тип ПС.
(2) Производителят определя поне една комбинация от вериги/гума/колело, подходяща за ПС, която се посочва в т. 1.2 на раздел III на приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) При ПС с четири задвижващи колела, включително ПС, при които една задвижваща ос може да се освобождава ръчно или автоматично, производителят удостоверява, че ПС е проектирано така, че поне един тип вериги за сняг може да се използва за поне един от типовете колела и гуми, одобрени за поне една задвижваща ос на този тип ПС, която не може да се освобождава.
(4) Производителят определя една комбинация вериги/гума/колело, подходяща за ПС и задвижващите колела, върху които могат да се поставят тези вериги. Комбинацията се посочва в т. 1.2 на раздел III на приложение № 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) За всяко ПС от серии, съответстващи на ЕО одобрен тип ПС, производителят осигурява инструкция за типа или типовете вериги, които могат да се използват, която придружава конкретното ПС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко ново ПС от категория М1, предназначено за движение по пътищата, с най-малко четири колела и с максимална конструктивна скорост над 25 km/h.
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Когато се установи, че превозни средства не отговарят на изискванията по наредбата по отношение на калниците, ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези превозни средства.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредби на Директива 78/549/ЕИО, последно изменена от Директива 94/78/ЕО..

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 108 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М1ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЛНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.)
§ 12. Разпоредбите на § 7 и § 10 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № .........
 
относно ЕО одобряване на типа превозни средства по отношение на калниците (Директива 78/549/ЕИО, последно изменена с Директива 94/78/ЕО, и съгласно Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I на
Директива 70/156/ЕИО)
 
0. Обща информация:  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
..............................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
..............................................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, ако се маркира на превозното  
  средство (b):
..............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
..............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (c):
..............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
..............................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
..............................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставително превозно средство  
  (образец):
..............................................
1.3. Брой на осите и колелата:
..............................................
1.3.1. Брой и местоположение на осите  
  със сдвоени колела:
..............................................
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (e)  
  (в kg и mm) (препратка към  
  чертеж, където е необходимо)  
2.4. Външни размери на превозното  
  средство (габаритни):
..............................................
2.4.1. За шаси без каросерия
..............................................
2.4.1.3. Височина (в готовност за движе-  
  ние)(1) (за окачване, регулиращо  
  височината, да се посочи нормал-  
  ното положение при движение):
..............................................
2.4.2. За шаси с каросерия
..............................................
2.4.2.3. Височина (в готовност за движе-  
  ние)(1) (за окачване, регулиращо  
  височината, да се посочи нормал-  
  ното положение при движение):
..............................................
2.6. Маса на ПС с каросерията в го-  
  товност на движение, или масата  
  на шаси с кабина, ако производи-  
  телят не монтира каросерия  
  (включително охлаждащ агент,  
  смазочни материали, гориво,  
  инструменти, резервно колело -  
  ако има и водач,(о) (максимум  
  и минимум за всеки вариант):  
6. ОКАЧВАНЕ  
6.6. Гуми и колела
..............................................
6.6.1. Комбинация(и) на гуми/колела  
  (за колелата да се посочи озна-  
  чение на размера, индекс на ми-  
  нимална товароносимост, символ  
  на категория за минималната  
  скорост; за гумите да се посочи  
  размерът на джантата и измества-  
  нето(ията):
..............................................
6.6.1.1. Оси  
6.6.1.1.1. Ос 1:
..............................................
6.6.1.1.2. Ос 2:
..............................................
6.6.1.1.3. Ос 3:
..............................................
6.6.1.1.4. Ос 4:
..............................................
6.6.4. Комбинация верига/гума/колело  
  на предната и/или задната ос,  
  която комбинация е подходяща  
  за типа превозно средство, както  
  е препоръчано от производителя:.
.............................................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.16. Калници
..............................................
9.16.1. Кратко описание на ПС по отно-  
  шение на неговите калници:
..............................................
9.16.2. Подробни чертежи на калниците  
  и тяхното местоположение на ПС,  
  показващи размерите, дадени на  
  фигурата в приложение № 3 и  
  фиг. 1, приложение №1 на Дирек-  
  тива 78/549/ЕО и имайки предвид  
  максималния брой комбинации  
  гуми/колела:
..............................................
________________________
Изброените позиции и бележките под линия съответстват на тези, описани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I от Директива 70/156/ЕИО). Не са включени позициите, които нямат отношение към разпоредбите на тази наредба.
 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
 
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1)
- изменение на одобряването на типа(1)
- отказ за одобряване на типа(1)
- отнемане на одобряването на типа(1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (Директива 78/549/ЕИО, последно изменена с Директива 94/78/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа:
Основание за изменението:
 
  Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
.........................................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
.........................................................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, ако е маркирано на превозно  
  средство/компонент/отделен тех-  
  нически възел(1),(2):
.........................................................
0.3.1. Местоположение на тази марки-  
  ровка:
.........................................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(3):
.........................................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
.........................................................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местополо-  
  жение и начин на поставяне на ЕО  
  маркировката за одобряване:
.........................................................
0.8. Име(-на) и адрес(и) на монтаж-  
  ния(те) завод(и)
.........................................................
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо): Виж  
  допълнението
.........................................................
2. Техническа служба, отговорна за  
  извършване на изпитванията:
.........................................................
3. Дата на протокола от изпитване:
.........................................................
4. Номер на протокола от изпитване:
.........................................................
5. Забележки (ако има): Виж  
  допълнението
.........................................................
6. Място:
.........................................................
7. Дата:
.........................................................
8. Подпис:
.........................................................
9. Прилага се индексът на техниче-  
  ското досие, депозирано при  
  одобряващия орган, който може  
  да се получи при поискване.
.........................................................
 
Допълнение
към ЕО Сертификат № ................. за одобряване
относно одобряване на типа превозно средство в съответствие с Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (Директива 78/549/ЕИО, последно
изменена с Директива 94/78/ЕО)
 
  Допълнителна информация:  
1.1. Кратко описание на превозното  
  средство по отношение на  
  калниците
.........................................................
1.2. Комбинация размер на вериги  
  /гума/колело при предната и/или  
  задната ос, определена от произ-  
  водителя
.........................................................
1.3. Комбинация(и) гума/колело,  
  включително отклоненията,  
  определени от производителя
.........................................................
5. Забележки:
.........................................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа "?" (например ABC??123???).
(3) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО).
 

Приложение № 3 към чл. 10
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
Технически изисквания към калниците на превозните средства
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Когато ПС е в движение и отговаря на изискванията, посочени в т. 2.6 на приложение № 1, и превозва един пътник на предната седалка и колелата му са в положение, насочено право напред, калниците трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. В частта, която се образува от радиалните плоскости под ъгъл 30° напред и 50° назад от центъра на колелата (виж фигурата), общата широчина (q) на калниците да е достатъчна да покрие най-малко цялата широчина на гумата (b). Взема се предвид пределната съвместимост на параметрите на комбинацията гума/колело, определена от производителя и посочена в т. 1.3, раздел III от приложение № 2. В случай на сдвоени колела се взема предвид общата широчина над двете гуми (t). При определяне на тези широчини не се вземат предвид размерът на етикетирането (маркирането) и обозначенията, защитните ленти или страниците на стените на гумите.
Фигура
1.2. Краят на задната част на калниците не трябва да бъде по-висок от хоризонтална плоскост, която е 150 mm над оста на въртене на колелата (измерена при центъра на колелата), като пресичането на ръба на калника с тази плоскост (т. А на фигурата) трябва да лежи извън средната надлъжна плоскост на гумата или в случай на сдвоени колела - извън средната надлъжна плоскост на най-външната гума.
1.3. Контурът и местоположението на калниците трябва да са възможно най-близо до гумата. В рамките на частта, образувана от радиалните плоскости, посочени в т. 1.1, да отговарят на следните изисквания:
1.3.1. проекцията (намираща се на вертикалната плоскост на оста на гумата) на дълбочината (р) на външния ръб на калниците, измерена при вертикалната надлъжна плоскост, преминаваща през центъра на гумата, да е най-малко 30 mm; тази дълбочина (р) може прогресивно да се намалява до достигане на нула при радиалните плоскости, определени в т. 1.1;
1.3.2. разстоянието (с) между долните ръбове на калниците и оста, преминаваща през центъра на колелата, не трябва да надвишава 2r, където "r" е статичният радиус на гумата.
1.4. При ПС с регулируема височина на окачването се спазват изискванията по т. 1.1, 1.2 и 1.3, когато ПС е в нормално работно състояние, посочено от неговия производител.
2. Калниците могат да бъдат съставени от няколко компонента при условие, че между тях или в отделните части не се образуват пролуки при монтаж.
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Калниците трябва да са здраво монтирани и да могат да се демонтират като цяла единица или на части.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти