Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-107 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРИХВАЩАЩИТЕ ИНТЕРФЕЙСИ И ДРУГИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за съгласуване на изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях, между специализираното звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и обществените далекосъобщителни оператори.

Раздел II.
Условия и ред за извършване на съгласуването

Чл. 2. (1) Специализираното звено по чл. 122 ЗМВР чрез Комисията за регулиране на съобщенията изпраща писмено искане до обществените далекосъобщителни оператори за предоставяне на прихващащи интерфейси съгласно чл. 187, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.
(2) В 30-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 обществените далекосъобщителни оператори чрез Комисията за регулиране на съобщенията писмено уведомяват специализираното звено по чл. 122 ЗМВР за:
1. вида далекосъобщителна мрежа и технологията, по която ще се извършва преносът;
2. архитектурата на мрежата (физическо и логическо ниво);
3. спецификациите на техническия интерфейс за достъп на крайни потребители до мрежата;
4. услугите, които ще се предоставят;
5. начините на реализация на взаимното свързване или специфичен достъп с други мрежи (фиксирани и мобилни), международна свързаност и методи за сигнализация;
6. перспективите за развитие на мрежата и предоставяните услуги;
7. упълномощените лица, които ще участват в процедурата по съгласуване.


Чл. 3. Документите по чл. 2 се подават на български език.


Чл. 4. (1) В 3-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 2, ал. 2 ръководителят на специализираното звено по чл. 122 ЗМВР определя експерти, които ще участват в процедурата за съгласуване на изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях.
(2) Ръководителят на специализираното звено по чл. 122 ЗМВР и представителят на съответния обществен далекосъобщителен оператор определят времето и мястото за провеждане на съгласуването.


Чл. 5. (1) При съгласуването се конкретизират техническите изисквания към прихващащите интерфейси за изпълнение на изискванията по глава тринадесета от Закона за далекосъобщенията.
(2) При съгласуването се спазва принципът на равнопоставеност между обществените далекосъобщителни оператори.


Чл. 6. Специализираното звено по чл. 122 ЗМВР и обществените далекосъобщителни оператори съгласуват и други въпроси, свързани с прихващащите интерфейси, като:
1. реда за предварително уведомяване при всяка промяна на мрежата, която би могла да повлияе на функционалността на предоставените входно-изходни програмно-технически средства;
2. реда за съгласуване на мерките, които ще се предприемат за преодоляване на възможно неблагоприятно влияние при всяка промяна на мрежата, която би могла да повлияе на функционалността на предоставените входно-изходни програмно-технически средства;
3. реда за отстраняване на повреди на предоставените входно-изходни програмно-технически средства;
4. реда и сроковете за гаранционно и сервизно поддържане на предоставените входно-изходни програмно-технически средства;
5. мерките, които трябва да бъдат предприети за защита на информацията, класифицирана като държавна или служебна тайна;
6. други изисквания съобразно конкретната дейност, осъществявана от обществения далекосъобщителен оператор.


Чл. 7. Обществените далекосъобщителни оператори след конкретизиране на техническите изисквания представят на ръководителя на специализираното звено по чл. 122 ЗМВР подробен график за доставяне и въвеждане в експлоатация на прихващите интерфейси.


Чл. 8. (1) След завършване на съгласуването се съставя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от ръководителя на специализираното звено по чл. 122 ЗМВР и представител на обществения далекосъобщителен оператор в присъствието на упълномощен представител на Комисията за регулиране на съобщенията.


Чл. 9. Министърът на вътрешните работи в 7-дневен срок от подписването на протокола по чл. 8 изпраща екземпляр от подписания протокол на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията за включване в лицензията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 187, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти