Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 107 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНИ СТЪКЛА И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНИ СТЪКЛА КАТО ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)

В сила от 01.06.2004 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 55 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел и изискванията към маркировката за одобряване;
2. техническите изисквания към:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) устройствата за почистване и измиване на предни стъкла;
б) монтирането на устройствата за измиване на стъкла;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) методите за изпитване за съответствие на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла с техническите изисквания.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Наредбата се прилага за 180° от полето на видимост на водача в посока напред на ПС от категория М1 с оглед осигуряване на добра видимост при неблагоприятни атмосферни условия чрез определяне на изискванията към устройствата за почистване и измиване на предното стъкло.
(2) Разпоредбите на наредбата се отнасят за ПС от категория М1 с ляво управление. За ПС от категория М1 с дясно управление разпоредбите се прилагат чрез подходящо обръщане на критериите при необходимост.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТРОЙСТВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНИ СТЪКЛА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Типът на ПС по отношение на устройства за почистване и измиване на предни стъкла се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на ПС по отношение на устройства за почистване и измиване на предни стъкла до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитванията, ПС, представително за типа, за който се иска одобряване.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа ПС по отношение на устройства за почистване и измиване на предни стъкла, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла се издава по образец съгласно приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) За всеки одобрен тип ПС по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като в секции 2 и 3 се записва съответно "78/318" и "94/68".
(4) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификата по чл. 6, ал. 1 на ПС по отношение на устройства за почистване и измиване на предни стъкла, ако те имат маркировка за одобряване на типа и са изпълнени техническите изисквания към монтажа им на ПС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Когато се установи, че превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата, изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези превозни средства.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификатът по чл. 6, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9. Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на тази наредба тип ПС.

Чл. 10. (1) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) Когато с изпитванията по ал. 2 се установи, че изискванията на наредбата не са спазени, не се издава сертификат за одобряване на изменения тип.

Чл. 11. Мерките за осигуряване на съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Заявление за одобряване типа на устройство за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Типът на устройство за измиване на предни стъкла като отделен технически възел на ПС се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел до изпълнителния директор на ИА "АА", в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) За всеки тип устройство за измиване на предни стъкла се подава отделно заявление.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
(4) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Чертежите трябва да показват мястото, предвидено за маркировката за одобряване. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности.
(5) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за неговото действие.
(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел IV.
Одобряване типа на устройство за измиване на предни стъкла като отделен технически възел и изисквания към маркировката за одобряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Производителят предоставя на техническата служба един образец на устройство за измиване на предно стъкло за провеждане на изпитванията за одобряване на типа. Техническата служба може да изиска при необходимост допълнителен образец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху образците по ал. 1 ясно и незаличимо се обозначава марката или търговското наименование на лицето, подало заявление за одобряване на типа, и информация за идентификация на типа.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на устройство за измиване на предно стъкло като отделен технически възел, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) За всеки одобрен тип устройство за измиване на предно стъкло се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "78/318" и "94/68".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) За различните одобрени типове устройства за измиване на предно стъкло се издават различни номера.

Чл. 17. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всяко устройство за измиване на предно стъкло, принадлежащо към тип, одобрен по реда на наредбата, се нанася ЕО маркировка за одобряване по образец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маркировката за одобряване се състои от правоъгълник, ограждащ буквата "е", последвана от номер 34. Маркировката съдържа в близост до правоъгълника "базов номер на одобряването", предвиден в секция 4 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета. Двете цифри пред базовия номер на одобряване съответстват на последното изменение на наредбата, свързано с последните значителни технически изменения на Директива 78/318/EИО. За настоящата наредба тези цифри са "00".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване се нанася в съответствие с образеца, посочен в приложение № 5, като размерите са посочени в mm.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маркировката за одобряване да се поставя на контейнера за течността на устройство за измиване на предно стъкло така, че да е четлива, неизтриваема и видима, включително и когато устройство за измиване на стъкла за предното стъкло е монтирано на ПС.

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат за одобряване типа на устройство за измиване на предно стъкло, ако то отговаря на техническите изисквания в тази наредба.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификата по чл. 15 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрен по реда на тази наредба тип устройство за измиване на предно стъкло.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) В случай на изменение на одобрен в съответствие с тази наредба тип устройство за измиване на предно стъкло се прилагат разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 22. Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
JЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Всяко ПС трябва да бъде оборудвано с най-малко една автоматична система на устройство за почистване на предното стъкло.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Техническите изисквания към устройствата за почистване на предното стъкло и методите за изпитване за съответствие с техническите изисквания са посочени в приложение № 6.

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Всяко ПС трябва да бъде оборудвано с устройство за измиване на предното стъкло, което може да издържи на натоварването, което се получава при запушени дюзи и устройството е в състояние, удовлетворяващо изискванията по т. 4.1.1 и 4.1.2 на приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Техническите изисквания към устройство за измиване на предно стъкло и методите за изпитване за съответствие с техническите изисквания са посочени в приложение № 6.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Изискванията към определянето на пространствените съотношения между основните указателни знаци на ПС и триизмерната координатна система, към определянето на полетата на видимост на предни стъкла на ПС от категория М1 по отношение на точки V и към състава на сместа за изпитване на устройства за почистване и измиване на предно стъкло са посочени в приложения № 7, 8 и 9.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Определяне на точката "Н" и действителния ъгъл на облегалката на седалката, проверяване на относителните местоположения на точките "R" и "Н" и на зависимостта между проектния ъгъл на облегалката на седалката и действителния ъгъл на облегалката на седалката се извършва по реда на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно ПС от категория М1, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h.
2. "Превозни средства от категория M1" са определените в чл. 149, ал. 1 ЗДвП.
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Тип превозно средство по отношение на устройство за почистване на предното стъкло и на устройство за измиване на предното стъкло" е ПС, което не се различава съществено по отношение на:
а) външните и вътрешните форми и разполагане, които могат да оказват влияние върху полето на видимост, определено в чл. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) формата и размерите на предното стъкло и неговото закрепване, когато е възможно те да засегнат полетата на видимост, посочени в приложение № 8;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) характеристиките на устройство за почистване на предното стъкло и на устройство за измиване на предното стъкло.
5. "Триизмерна координатна система" означава координатна система, която се състои от вертикална надлъжна равнина X-Z, хоризонтална равнина X-Y и вертикална напречна равнина Y-Z (виж т. 1 от приложение № 7).
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Основни базови знаци" са отвори, повърхнини, маркировки и идентификационни знаци върху каросерията на ПС. Типът на използвания базов знак и разположението на всеки знак спрямо координатите X, Y и Z на триизмерната координатна система спрямо теоретическата равнина на пътната повърхност се определят от производителя на ПС. Тези знаци могат да бъдат контролните точки, използвани за целите на монтажа на каросерията.
7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Действителен ъгъл на торса" е определеният в Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
8. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Проектен ъгъл на торса" е определеният в Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
9. "Точки V" са точки, чието разположение в отделението за пътници се определя от вертикални надлъжни равнини, минаващи през центровете на най-външните проектирани седящи положения на предната седалка, които заедно с точката R и проектния ъгъл на наклон на облегалката се използват за проверяване на спазването на изискванията за полето на видимост (виж приложение № 8).
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Точка R или основна точка на седене е определена в Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Точка Н е определената в Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
12. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Нулеви точки на предното стъкло" са точките, които са разположени в пресечната точка върху предното стъкло на линии, насочени от точките V към външната повърхност на предното стъкло.
13. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Прозрачна площ на предното стъкло" означава площта на предното стъкло на ПС или друга остъклена повърхност, чийто коефициент на пропускане на светлината, измерена перпендикулярно към повърхността, е не по-малък от 70 %.
14. "Обхват на хоризонтално регулиране на седалката" е обхватът на нормални позиции на управление, предназначени от производителя на ПС за регулиране на седалката на водача по посока на ос Х (виж т. 6).
15. "Допълнителен обхват на регулиране на седалката" е обхватът, предназначен от производителя на ПС за регулиране на седалката по посока на оста Х (виж т. 6) извън обхвата на нормалните позиции, посочени в т. 14 и използвани за превръщането на седалките в легла или улесняващи влизането в ПС.
16. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Устройство за почистване на предното стъкло" е система, която се състои от устройство за избърсване на външната повърхност на предното стъкло заедно със спомагателните и управляващите устройства, необходими за пускане и спиране на устройството.
17. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Поле на устройство за почистване на предното стъкло" е площта на външната повърхност на влажно предно стъкло, която се изтрива от устройство за почистване на предното стъкло.
18. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Устройство за измиване на предното стъкло" е устройство за съхраняване на течност и за нейното подаване върху външната повърхност на предното стъкло заедно с управляващите устройства, необходими за пускане и спиране на устройството.
19. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Управляващо устройство на устройство за измиване на предно стъкло" е средството или устройството за пускане и спиране на устройство за измиване на предното стъкло. Пускането и спирането може да се координира с работата на устройство за почистване на стъклата на предното стъкло или да бъде напълно независимо от него.
20. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Помпа на устройство за измиване на предно стъкло" е устройството за прехвърляне на течността за миене на предното стъкло от резервоара до външната повърхност на предното стъкло.
21. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Дюза" е устройството, което служи за насочване на течността на устройство за измиване на предното стъкло.
22. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Автоматична система на устройство за почистване" е системата, която е в състояние да функционира без каквото и да е действие на водача, освен необходимите за пускане или спиране на устройство за почистване на предното стъкло, когато двигателят на ПС работи.
23. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Действие на устройство за измиване на предното стъкло" е възможността на устройството при използването му да разпръсква течността върху определена повърхност без утечки или разединяване на негови съединителни елементи.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 78/318/ЕИО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 107 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА ЧЕЛНИ СТЪКЛА И ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ЧЕЛНИ СТЪКЛА КАТО ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)
§ 23. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, т. 1, § 5, § 7 - 9, § 13, т. 1, § 15 - 19 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 24. Навсякъде в наредбата думата "челни" се заменя с "предни", думата "челното" се заменя с "предното", а думата "челно" се заменя с "предно".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
СПИСЪК С ДАННИ № ..................................................................................................................................................................
 
за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла в съответствие с Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО), и съгласно приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I на Директива 70/156/ЕИО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложенията към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наимено-  
  вание на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо(-и) търговско(-и)  
  описание(-я):
............................................
0.3. Начин на идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство (b)
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (с):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
     
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представително превозно  
  средство:
............................................
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е)  
  (в kg и mm)  
2.6. Маса на ПС с каросерия в  
  готовност за движение или  
  масата на шаси с кабина, ако  
  производителят не монтира  
  каросерия (включително  
  охладителна течност, масла,  
  гориво, инструменти,  
  резервно колело и водач) (о)  
  (максимум и минимум за  
  всеки вариант):
............................................
3. ДВИГАТЕЛ (q)  
3.2.1.8. Максимална ефективна kW при
  мощност (t): .............. min-1
3.2.5. Електрическа уредба  
3.2.5.1. Номинално напрежение: .................... V,
    положи-
    телно/
    отрица-
    телно
    заземя-
    ване (1)
3.2.5.2. Генератор  
3.2.5.2.1. Тип:
............................................
3.2.5.2.2. Номинална мощност: ................... VА
4. ТРАНСМИСИЯ (v)
............................................
4.7. Максимална скорост на пре-  
  возното средство и механизъм,  
  с който се постига (w): (km/h)
9. КАРОСЕРИЯ  
9.4.1. Достатъчно подробни данни  
  за основните указателни  
  знаци, позволяващи бързото  
  им разпознаване и проверка  
  на разположението на всеки  
  знак спрямо другите и  
  спрямо R-точката:
............................................
9.5.1. Предно стъкло:  
9.5.1.2. Метод на монтаж:
............................................
9.5.1.4. Номер(-а) на одобряване на  
  типа:
............................................
9.6. Устройство (-а) за почистване  
  на предно стъкло:
............................................
9.6.1. Подробно техническо опи-  
  сание (включително снимки  
  или чертежи):
............................................
9.7. Устройство за измиване на  
  предно стъкло:
............................................
9.7.1. Подробно техническо описа-  
  ние (включително снимки или  
  чертежи) или когато е одоб-  
  рено като отделен техни-  
  чески възел, номерът на одоб-  
  ряването на типа:
............................................
9.8. Размразяване и премахване  
  на замъгляването:
............................................
9.8.2. Максимална мощност на  
  електрическите консуматори: .................. kW
9.10. Вътрешно оборудване:
............................................
9.10.3. Седалки:
............................................
9.10.3.5. Координати или чертеж на  
  R-точката (*)
............................................
9.10.3.5.1. Седалка на водача:
............................................
9.10.3.6. Ъгъл на наклона на облегал-  
  ката на седалката:
............................................
9.10.3.6.1. Седалка на водача:
............................................
9.10.3.7. Обхват на регулирането на  
  седалката:
............................................
9.10.3.7.1. Седалка на водача:
............................................
9.10.5. Отоплителна система за  
  отделението за пътници:
............................................
9.10.5.3. Максимална мощност на  
  електрическите консуматори
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*) Номерацията и забележките, използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.
 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 x 297 mm))
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на
  ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1)
- изменение на одобряването на типа (1)
- отказ за одобряване на типа (1)
- отнемане на одобряването на типа (1),
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо търговско (-и)  
  описание (-я):
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство/компо-  
  нента/отделния технически  
  възел(1) (2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  поставяне на ЕО маркировката  
  за одобряване на типа:
............................................
0.8. Наименование и адрес(-и) на  
  монтажния(-те) завод(-и):
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А от Директива 70/156/ЕИО).
 
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):  
  съгласно допълнението
............................................
2. Техническа служба, която  
  отговаря за извършване  
  на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от  
  изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
............................................
5. Забележки (когато има):  
  съгласно допълнението
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:  
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да се  
  получи при поискване.  
     
ДОПЪЛНЕНИЕ
към ЕО сертификат за одобряване на типа № ........................................................................................................................................
относно одобряването на тип превозно средство по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла в съответствие с Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО)
 
1. Допълнителна информация:  
1.1. Устройство за почистване на  
  стъкла - брой четки:
............................................
1.2. Устройство за измиване на стъкла  
  - метод на работа:
............................................
 
  - маркировка за    
    одобряване на  
    тип (където е  
    приложимо):
............................................
5. Забележки: (напр. за превозни  
  средства с ляво и дясно управление):
............................................
     

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
СПИСЪК С ДАННИ № ..................................................................................................................................................................
 
за целите на ЕО одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел в съответствие с Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с
Директива 94/68/ЕО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложенията към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо(-и) търговско(-и)  
  описание(-я):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и отделни  
  технически възли, местоположение  
  и начин на нанасяне на ЕО марки-  
  ровката за одобрение:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
     
1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙ-  
  СТВОТО  
1.1. Подробно техническо описание  
  (включително снимки или  
  чертежи), идентифициращо тези  
  компоненти, които могат да се  
  монтират в рамките на отделе-  
  нието за двигателя:
............................................
1.2. Ограничения за използване и  
  условия за монтаж:
............................................
     

Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 x 297 mm))
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на
  ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1)
- изменение на одобряването на типа (1)
- отказ за одобряване на типа (1)
- отнемане на одобряването на типа (1),
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) съгласно Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО, последно изменена с Директива 94/68/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо търговско (-и)  
  описание (-я):
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство/компо-  
  нента/отделния технически  
  възел(1) (2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  поставяне на ЕО маркировката  
  за одобряване на типа:
............................................
0.8. Наименование и адрес(-и) на  
  монтажния(-те) завод(-и):
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А от Директива 70/156/ЕИО).
 
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):  
  съгласно допълнението
............................................
2. Техническа служба, която  
  отговаря за извършване  
  на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от  
  изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
............................................
5. Забележки (когато има):  
  съгласно допълнението
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:  
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да се  
  получи при поискване.  
     
ДОПЪЛНЕНИЕ
към ЕО сертификат за одобряване на типа № ........................................................................................................................................
относно одобряването на тип устройство за измиване на предни стъкла като отделен технически възел в съответствие с Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (Директива 78/318/ЕИО,
последно изменена с Директива 94/68/ЕО)
 
1. Допълнителна информация:  
1.1. Ограничения за използване и  
  условия за монтаж:
............................................
5. Забележки:
...........................................
     

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Образец на ЕО маркировка за одобряване на типа
1. ЕО маркировката за одобряване, посочена по-горе, показва, че въпросното устройство за измиване на предно стъкло е получило сертификат за одобряване на типа в Република България (е 34) съгласно изискванията на настоящата наредба (00) под базов номер на одобряване 0148.
2. Височината на символите на номера е: a/3, където а

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти