Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 8 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г.)

В сила от 08.06.2004 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 4, т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) двигател или фамилия двигатели с компресионно запалване, предназначени за задвижване на колесни или верижни трактори по отношение на емисиите на замърсители;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) колесни или верижни трактори с двигатели с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители.

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛ ИЛИ ФАМИЛИЯ ДВИГАТЕЛИ, УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП И КОНТРОЛ НА ПАЗАРА

Раздел I.
Одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели по отношение на емисиите на замърсители

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип двигател или фамилия двигатели производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, да извършва действия по тази глава.


Чл. 3. (1) В заявлението се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на двигателя и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;
3. техническа документация в два екземпляра със списък на съдържанието;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) протоколи, издадени от техническа служба, за проведени изпитвания на двигателя за съответствие с допустимите стойности на емисиите на замърсители по приложение № 1, по методи за изпитване, вземане и анализ на проби съгласно приложение № 2, т. 2, 5 и 6 и допълнения 1 и 2, и приложения № 3 и № 3а на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.);
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт или писмена информация за наличието и прилагането на процедури за контрол на качеството на продукцията;
6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на двигателя, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);
8. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа двигатели с компресионно запалване, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип двигатели с компресионно запалване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
(3) Техническата документация включва:
1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 2;
2. (заличена - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
3. чертежи в подходящ мащаб и с формат А4;
4. детайлни снимки, когато са изготвени от производителя;
5. ако системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни системи за управление, трябва да се предостави информация за техните показатели.


Чл. 4. (1) Заявителят осигурява извършването на изпитване на образец на двигателя или на базов двигател, като предоставя на техническата служба документацията по чл. 3, ал. 1, т. 3 и образец от типа двигател или базов двигател, отговарящ на тази документация.
(2) Изборът на базов двигател се извършва на базата на максималната циклова порция гориво при декларираната честота на въртене при максимален въртящ момент. Когато два или повече двигателя отговарят на този критерий, базовият двигател се избира по вторичен критерий за максимална циклова порция при номинална честота на въртене. При наличие на други променливи характеристики между двигателите от една фамилия, които могат да окажат въздействие на нивото на емисии, тези характеристики също трябва да бъдат отчетени при избора на базовия двигател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато изпълнителният директор на КТИ установи, че най-високото съдържание на емисии на замърсители за фамилията двигатели може да бъде определено чрез изпитване на втори двигател, той определя допълнителен базов двигател за изпитване, притежаващ характеристики, които предполагат най-високо съдържание на емисии на замърсители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато описаният в техническата документация базов двигател не отразява напълно характеристиките на фамилията двигатели по приложение № 3, изпълнителният директор на КТИ определя алтернативен, а в случаите на ал. 3 и допълнителен базов двигател за провеждане на изпитването.


Чл. 5. (1) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания на двигателя с изискванията на приложение № 1, както и правилността на резултатите от проведените изпитвания с изискванията на приложения № 3 и 4 на Наредба № 10 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 2 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели по отношение на емисиите на замърсители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 3, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато двигател с компресионно запалване може да функционира или притежава специфична характеристика само в комбинация с други части от превозното средство и поради тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде установено единствено когато двигателят действа в комбинация с останалите части на превозното средство, независимо дали проверката се извършва при нормалното функциониране на превозното средство или при симулация на процеса, обхватът на типовото одобрение на ЕО на двигател с компресионно запалване се ограничава само за такава комбинация


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, когато:
1. типът съответства на данните, представени в техническата документация;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 1;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел IV.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец, посочен в приложение № 4, и се номерира по реда на приложение № 5. Към сертификата се прилагат документите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4 и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 5а.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде ЕО сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, когато не са изпълнени изискванията по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа двигатели с компресионно запалване, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 5, запазват действието си на територията на Република България.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатите, издадени в случаите, посочени в приложение № 10, се признават за еквиваленти на сертификатите, издавани по смисъла на тази наредба.

Раздел II.
Изменение на одобрен тип


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели по отношение на емисиите на замърсители е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна в двигателя, свързана с данните в техническата документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки.


Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа промени налагат изменение на одобрения тип в случаите, когато:
1. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки;
2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) има промяна в данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа с изключение на неговите приложения;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) техническите изисквания по приложение № 1 към тази наредба или по приложение № 3 или приложение № 4 на Наредба № 10 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа.


Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи от изпитвания и проверки по методи за взимане и анализ на проби съгласно приложения № 3 и 4 на Наредба № 10 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, издадени от техническата служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 8, ал. 2, т. 2;
4. (заличена - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на двигателя, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригиналът или нотариално завереното копие от документа, с който е упълномощен от производителя.


Чл. 11. (1) Заявителят осигурява извършването на изпитване на образец на двигателя или на базов двигател съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба информацията по чл. 10, ал. 1, т. 2 и образец от типа двигател или базов двигател, съответстващ на данните за извършените промени в техническата документация.
(2) Изборът на базов двигател се извършва по реда на чл. 4, ал. 2.


Чл. 12. (1) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания и проверки, отнасящи се до типа на двигателя или фамилията двигатели, с техническите изисквания на приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 10, изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на двигател или фамилия двигатели.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 10, изпълнителният директор на КТИ уведомява писмено заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на двигател или фамилия двигатели, когато:
1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените в тях промени;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 1;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел IV.
(2) Сертификатът се издава по образец, посочен в приложение № 4, и се номерира по реда на приложение № 5, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на двигател или фамилия двигатели, когато не са изпълнени изискванията по чл. 13, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) За промените, които не налагат изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ издава актуализирани страници на техническото досие, на които се отбелязват промените и датата на актуализацията, както и актуализиран списък на съдържанието на техническото досие.

Раздел III.
Удостоверяване на съответствие с одобрен тип


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За всеки одобрен тип двигател или фамилия двигатели и след всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на КТИ издава ЕО маркировка за одобрение на типа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Маркировката по ал. 1 се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) правоъгълник, който огражда идентификационния номер, състоящ се от буквата "е", последвана от "34";
2. номера на одобрението на типа двигател, съставен от означенията по т. 3 - 6 на приложение № 5 и разположен в непосредствена близост под правоъгълника по т. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение № 6, като размерите на маркировката, посочени в mm, не трябва да бъдат по-малки от посочените на образеца, при спазване на съотношенията между тях.


Чл. 17. (1) Производителят удостоверява съответствието на всеки двигател с одобрения тип, като поставя на двигателя следната информация:
1. фирмата на производителя или търговската марка на двигателя;
2. означение за типа на двигателя или фамилията двигатели и отличителния идентификационен номер на двигателя;
3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобрение на типа на двигателя или фамилията двигатели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маркировките по ал. 1 трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими през целия период на експлоатация на двигателя, включително и след неговото монтиране на трактора. Когато се използват етикети или табели, те се закрепват по траен начин, така че да издържат през целия период на експлоатация на двигателя, като не могат да бъдат премахнати, без да бъдат унищожени или повредени.
(3) Маркировките се прикрепват към част от двигателя, която е необходима за неговата нормална експлоатация и обикновено не се нуждае от подмяна през време на периода на експлоатация на двигателя.
(4) Когато маркировките са разположени под капак, който трябва да бъде отстранен за осигуряване на тяхната видимост, той трябва да може да се отстранява лесно и без използването на инструмент.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При невъзможност да бъде изпълнено изискването на чл. 17, ал. 3 производителят поставя допълнителна маркировка, съдържаща идентификационния номер на двигателя и наименованието, търговското име или фирмения знак на производителя.
(2) Допълнителната маркировка се прикрепва към или в близост до основна част от двигателя, която обикновено не се нуждае от подмяна през време на периода на експлоатация на двигателя и е лесно достъпна без употреба на инструмент при извършването на обикновено техническо обслужване.
(3) Когато изискването по ал. 2 не може да бъде изпълнено, допълнителната маркировка се разполага на разстояние от основната маркировка върху картера на двигателя.
(4) Допълнителната маркировка може да бъде разположена под капак в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 4.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Допълнителната маркировка се прикрепва по траен начин, по възможност върху горната част на двигателя, като може да бъде нанесена чрез гравиране или поставяне на етикет или табела, отговарящи на изискването по чл. 17, ал. 2.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Основната и, когато е налице, допълнителната маркировка, трябва да са ясно видими след комплектоването на двигателя с всички системи, необходими за неговата работа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Точното разположение на маркировките на двигателя се посочва в списъка с данни по приложение № 2 или по приложение № 7.


Чл. 20. Начинът на съставяне на идентификационните номера на двигателите трябва да позволява точно определяне на производствената последователност.


Чл. 21. На двигателите следва да бъдат нанесени всички необходими маркировки преди напускане на производствената линия.

Раздел IV.
Осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип (Загл., изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Преди издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа и преди всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на КТИ извършва оценка на способността на производителя да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип.
(2) Производителят е длъжен да осигури условия и процедури за ефективен контрол за съответствие на производството с одобрения тип, като трябва да:
1. осигури наличието и прилагането на процедури за контрол на качеството на продукцията;
2. има достъп до оборудване, необходимо за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) осигури изготвянето на протоколи за данните от резултатите от изпитването и наличието на приложените към тях документи, като ги съхранява за период, съгласуван с изпълнителния директор на КТИ;
4. анализира резултатите от всяко изпитване с цел потвърждаване стабилността на характеристиките на продукта, определяйки допустимите отклонения на произведената продукция;
5. осигурява допълнително взимане на образци, изпитване или проверка, винаги когато взетите преди това образци показват несъответствие след извършване на изпитвания и проверки и осигурява предприемането на необходимите действия за възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) При първоначална оценка на условията и процедурите по ал. 2 изпълнителният директор на КТИ признава сертифициране на производителя по стандарт БДС EN ISO 9001:2000 с обхват, покриващ мястото на производството и двигателите, които са предмет на одобрение на типа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Производителят осигурява информацията, свързана със сертифицирането по ал. 3, и е длъжен да уведомява изпълнителния директор на КТИ за всички промени по отношение на валидността или обхвата на сертификацията.


Чл. 23. Компонентите на двигателя, които могат да оказват влияние на емисиите на замърсители от газове и частици трябва да бъдат така проектирани, конструирани и монтирани, че двигателят при нормална употреба независимо от вибрациите, на които е подложен, да отговаря на изискванията на тази наредба.


Чл. 24. (1) Производителят осигурява чрез технически мерки ефективното ограничаване на емисиите в съответствие с изискванията на приложение № 1 през целия експлоатационен период на двигателя при нормални условия на неговото използване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изискването по ал. 1 се счита за изпълнено при съответствие на емисиите с изискванията на т. 2 - 4 от приложение № 1.


Чл. 25. (1) При използване на каталитичен преобразувател и/или уловител на частици производителят трябва да докаже чрез изпитвания на дълготрайност, проведени от него в съответствие с добрата инженерна практика, придружени от необходимите протоколи, че тези устройства за допълнителна обработка на емисиите се очаква да функционират надлежно през целия период на експлоатация на двигателя.
(2) Протоколите трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 2, т. 3.


Чл. 26. (1) Производителят предоставя на клиентите гаранция за работата на устройствата за допълнителна обработка на емисиите.
(2) Допустима е периодична подмяна на устройствата за допълнителна обработка на емисиите след определен период на експлоатация на двигателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всякакви регулировки, ремонти, разглобявания, почиствания или подмяна на компоненти или системи на двигателя, извършвани през определен период от време, с цел да се предотврати неправилното функциониране на двигателя по отношение на устройствата за допълнителна обработка, се извършват само до степен, която е необходима технологично за осигуряване на нормалното функциониране на системата за управление на емисиите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В експлоатационното ръководство се включват съответните изисквания за периодично техническо обслужване, покрити от предоставената по ал. 1 гаранция и одобрени от изпълнителния директор на КТИ преди предоставянето на одобрение на типа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Извлечение от експлоатационното ръководство по отношение на поддръжката или подмяната на устройствата за допълнителна обработка на емисиите и условията на гаранцията се прилагат към списъка с данни по приложение № 2.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Производителят осигурява съответствието на всеки произведен двигател с компресионно запалване с одобрения тип.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ предприема необходимите мерки, за да удостовери спазването на изискванията по чл. 22 и съответствието на всеки произведен двигател, носещ ЕО маркировка за одобрение на типа, с описанието в ЕО сертификата за одобрение на типа на двигателя или фамилията двигатели.


Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) Определени с писмена заповед от изпълнителния директор на КТИ служители могат по всяко време да извършват проверка на методите за контрол на съответствието с одобрения тип, като следят непрекъснатата ефективност на процедурите, посочени в чл. 22, ал. 2.
(2) Одитите, извършени от акредитираните органи по сертификация на системи за управление на качеството, се приемат за удовлетворяващи изискванията по ал. 1.


Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) Производителят е длъжен да осигури възможност на служителите на КТИ да извършват проверки и изпитване на всеки двигател, на който е поставена ЕО маркировка за одобрение на типа, за извършване на контрол на съответствието на двигателя с одобрения тип.
(2) Производителят е длъжен да предостави на служителите на КТИ по всяко време възможност да проверяват методите за контрол на съответствието с одобрения тип, приложими към всяка произвеждана единица.
(3) Производителят е длъжен да предоставя при всяка проверка на служителите на КТИ записите от контрола на качеството и протоколите от проведените проверки.
(4) При извършване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.


Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) Когато нивото на качеството, установено при проверка, е незадоволително или има необходимост от проверка на съответствието с данните, представени от производителя за съответствието на двигателя с изискванията на т. 2 на приложение № 1, изпълнителният директор на КТИ разпорежда извършване на изпитване на двигател, взет от серийното производство, по изискванията на приложение № 3 на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.).
(2) Установените при изпитването стойности за нива на емисиите на въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди и твърди частици не трябва да превишават стойностите, посочени в т. 2 на приложение № 1.


Чл. 26е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако двигателят не отговаря на изискванията по т. 2 от приложение № 1, производителят може да поиска да бъдат измерени емисиите на извадка от двигатели със същите характеристики, взети от серийното производство, и включваща двигателя, на който първоначално е било извършено измерването и е установено несъответствието.
(2) Производителят съгласува с техническата служба броя на двигателите от извадката. Измерването на емисиите се извършва на двигатели, различни от този, на който е било извършено първоначалното измерване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Стойностите на емисиите на всеки замърсител се определят като средноаритметична стойност от резултатите, получени за извадката. В зависимост от обема на извадката се прилага корекция на средните стойности съгласно т. 3 на приложение № 2 от Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
(4) Продукцията отговаря на изискванията на т. 2 на приложение № 1, когато коригираните средноаритметични стойности са по-ниски или равни на допустимите стойности.


Чл. 26ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) При проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип изпълнителният директор на КТИ или техническата служба провежда изпитване на двигатели, които са напълно или частично разработени в съответствие с изискванията на производителя.


Чл. 26з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Нормалната честота на проверките за съответствието на продукцията с одобрения тип и условията на производството е един път годишно.


Чл. 26и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) Когато е установено несъответствие на емисиите с допустимите стойности, изпълнителният директор на КТИ предписва необходимите мерки за възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип в най-кратък срок.
(2) Несъответствието на емисиите от определени двигатели с допустимите стойности за съответния тип двигател или фамилия двигатели не води до установяване на несъответствие на продукцията с одобрения тип, когато производителят докаже, че двигателите са:
1. предназначени за задвижване на трактори, предназначени за износ извън територията на ЕО;
2. резервни двигатели, предназначени за задвижване на трактори в употреба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Резервните двигатели трябва да отговарят на изискванията за допустими стойности на емисиите на замърсители, които са били приложими в момента, когато двигателят, който ще бъде заменен, е пуснат за първи път на пазара.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Текстът "РЕЗЕРВЕН ДВИГАТЕЛ" се поставя на етикета на двигателя или се включва в инструкцията за употреба.


Чл. 26к. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) По искане на производителя на трактори и при условие, че изпълнителният директор на КТИ е предоставил съответното разрешение за пускане на пазара в съответствие с процедурите по приложение № 6а ограничен брой трактори, оборудвани с двигатели в съответствие с изискванията на етапа на допустимите стойности на емисиите, предшестващ непосредствено приложимия етап, могат да бъдат пуснати в употреба. Гъвкавата схема започва да се прилага, когато определен етап влезе в сила и има същата продължителност като самия етап. Гъвкавата схема по точка 1.4 от приложение № 6а е ограничена до продължителността на етап IIIВ или до три години при липса на последваща фаза.

Раздел V.
Осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Раздел VI.
Контрол на пазара. Отнемане на ЕО сертификата за одобрение на типа (В сила от 01.01.2005 г., загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) наличие на ЕО маркировка за одобрение на типа, нанесена на всеки двигател от съответния тип или фамилия в съответствие с чл. 16, както и на маркировката по чл. 17 и 18;
2. съответствие на двигателя с одобрения тип или фамилия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Контролът по ал. 1 се извършва по реда на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).


Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Двигател с компресионно запалване, носещ ЕО маркировка за одобрение на типа, не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа или в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на раздел II.


Чл. 38. (1) Когато се установи, че двигател не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:
1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на двигателите;
2. съставят констативен протокол за данните от проверката със заключение за съответствието на продукцията с одобрения тип или за необходимостта от извършване на изпитване на образци за установяване на съответствието им с одобрения тип.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Въз основа на заключението от констативния протокол по чл. 38, ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на КТИ:
1. изисква от производителя да осигури извършването за негова сметка на изпитване на определен брой образци на произведени двигатели за установяване на съответствието им с одобрения тип, когато данните от проверката създават основателно съмнение за несъответствие на продукцията с одобрения тип;
2. изисква от производителя предприемането на конкретни мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип и определя срок за тяхното изпълнение;
3. уведомява производителя по реда на чл. 8, ал. 2 при необходимост от изменение на одобрения тип.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа на двигател с компресионно запалване се отнема с мотивирана заповед от изпълнителния директор на КТИ, когато:
1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо;
2. производството на двигателите се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Глава трета.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ТРАКТОРИ С ДВИГАТЕЛ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Одобрение на типа на трактори с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За одобрение на всеки тип на колесен или верижен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители производителят на трактора подава отделно заявление до изпълнителния директор на КТИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, да извършва действия по тази глава.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Типът на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители може да бъде одобрен чрез подаване на заявление за:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобрение на типа на колесен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите замърсители, когато монтираният двигател на трактора не принадлежи към одобрен тип;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) одобрение на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, когато монтираният на трактора двигател е получил одобрение на типа.


Чл. 43. (1) В заявлението по чл. 41, ал. 1 се посочват типът, търговското наименование или марка и модела на трактора и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;
3. техническа документация в два екземпляра със списък на съдържанието;
4. в случаите по чл. 42, т. 1 - протоколи по чл. 3, ал. 1, т. 4;
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) протоколи, издадени от техническа служба за проведени изпитвания във връзка с монтирането на двигателя към колесния трактор за съответствие с изискванията по чл. 46, ал. 1, т. 2;
6. в случаите по чл. 42, т. 2:
а) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) копия на ЕО сертификати за одобрение на типа на двигател или на фамилия двигатели с компресионно запалване, издадени по реда на глава втора от тази наредба;
б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) копия на ЕО сертификати за одобрение на типа на двигател или на фамилия двигатели с компресионно запалване, издадени по реда на Наредба № 78 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудително запалване, използващи гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисии замърсяващи газове (ДВ, бр. 22 от 2004 г.);
в) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) копия на ЕО сертификати за одобрение на типа на двигател или на фамилия двигатели с компресионно запалване, издадени по реда на Наредба № 10 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) съобщения за одобрение на типа, издадени по реда на правило № 49 или № 96 на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (Правило № 49 или № 96 на ИКЕ/ООН) съгласно Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия на взаимно признаване на одобрения, издавани на основа на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на двигателя, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ;
9. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа трактори с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип трактори с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители.
(2) Техническата документация по ал. 1, т. 3 включва:
1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) чертежи на монтирането на двигателя на трактора, в подходящ мащаб и с формат А4 или в папка с формат А4;
3. снимки на двигателя, когато са изготвени от производителя, съдържащи подробно изображение на необходимите детайли.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Заявителят осигурява изпитване на образец на типа трактор с монтиран двигател с компресионно запалване, като предоставя на техническата служба документацията по чл. 43, ал. 1, т. 3 и 6 и образец от типа трактор с монтиран двигател с компресионно запалване, отговарящ на тази документация.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните от техническата документация с изискванията по чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 41, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 43, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 46. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, когато:
1. типът на монтирания двигател с компресионно запалване съответства на изискванията за одобрение на типа по глава втора или е одобрен по реда на:
а) глава втора от тази наредба;
б) Наредба № 78 за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудително запалване, използващи гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисии замърсяващи газове;
в) Наредба № 10 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;
г) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) правило № 49 или № 96 на ИКЕ/ООН;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) монтирането на двигателя към трактора осигурява съответствието на двигателя със следните изисквания, установени при одобрението на типа на двигателя:
а) разреждането във всмукателния колектор да не превишава установеното за одобрения тип двигател или фамилия двигатели, както е посочено в списъка с данни по приложение № 7;
б) противоналягането в изпускателния колектор да не превишава установеното за одобрения тип двигател или фамилия двигатели, както е посочено в списъка с данни по приложение № 7;
3. компонентите на трактора, които могат да повлияят на емисиите на замърсители, се проектират, произвеждат и сглобяват така, че да отговарят на техническите изисквания на тази наредба при условията за нормална работа на трактора, без да се отчитат вибрациите, на които тракторът може да е подложен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец, посочен в приложение № 8, с максимален формат А4 и се номерира по реда на приложение № 9. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 43, ал. 1, т. 4 - 6 и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Сертификатът се издава за целите на одобрението на типа на нов трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов трактор съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 5а.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на колесни или верижни трактори по отношение на емисиите замърсители, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 9, запазват действието си на територията на Република България.


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, когато не са изпълнени изискванията по чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II.
Изменение на одобрен тип на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители е длъжен да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) дали промените изискват изменение на одобрения тип на трактора с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки.


Чл. 49. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители промени налагат издаване на сертификат за изменение на одобрения тип в случаите, когато:
1. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки;
2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) има промяна на данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) техническите изисквания по чл. 46, ал. 1 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа.


Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа подава заявление до изпълнителния директор на КТИ за издаване на сертификат за изменение на одобрението на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, придружено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи, издадени от техническа служба за извършени изпитвания и проверки;
4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на двигателя, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Протоколът от изпитването на типа на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители трябва да посочва номера на сертификата за първоначалното одобрение на типа на трактора и данни, позволяващи да се установи спазването на изискванията по чл. 46, ал. 1.
(3) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригиналът или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на промените в данните от техническата документация и протоколите от извършените изпитвания и проверки с изискванията по чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 50, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 50, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, когато типът съответства на техническите изисквания по чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) Сертификатът за изменение на одобрения тип на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители се издава по образец съгласно приложение № 8 и се номерира по реда на приложение № 9, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) типът на трактора с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители не съответства на данните в техническата документация;
2. не са изпълнени изискванията на чл. 46, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 54. Промените в техническата документация, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.


Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) (1) Пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип двигател по реда на тази наредба или регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип на нови трактори по отношение на двигателя, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и съответстват на одобрения тип, може да бъде отказано за период от 6 месеца, ако двигателят или тракторът представляват сериозен риск за:
1. безопасността по пътя;
2. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
3. осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Двигател" е всеки двигател с вътрешно горене с компресионно запалване, предназначен за задвижване на трактори с нетна мощност, по-голяма от 18 kW, но не по-голяма от 560 kW, работещ предимно при променлива честота на въртене.
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Одобрение на типа на трактор с двигател по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители" е процедура, чрез която се удостоверява, че типът трактор, оборудван с двигател, отговаря на техническите изисквания на тази наредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Одобрение на типа като отделен технически възел на двигател или фамилия двигатели по отношение на емисиите на замърсители" е процедура, чрез която се удостоверява, че тип двигател или фамилия двигатели, предназначени за задвижване на трактори, отговарят на изискванията на тази наредба.
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Тип на двигател за трактор по отношение на емисиите на замърсители" е група двигатели с компресионно запалване, които не се различават по съществените характеристики, посочени в списъка с данни по приложение № 2.
5. "Фамилия двигатели" са два или повече типа двигатели, които са сходни в конструктивно отношение и показват съвместими характеристики по отношение на емисиите на замърсители. Фамилията двигатели се определя от производителя въз основа на характеристиките по приложение № 3.
6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Тип на трактор по отношение на емисиите на замърсители" са трактори, които не се различават по съществените характеристики, посочени в списъка с данни по приложение № 7.
7. "Емисии на замърсители" са газообразни замърсяващи вещества (въглероден оксид, въглеводороди и азотни оксиди) и замърсяващи частици.
8. "Замърсяващи частици" са материалите, които се отделят върху специфична филтърна среда след разреждане на отработилите газове от двигател с компресионно запалване с филтриран чист въздух, така че температурата да не надвишава 325 К (52 °С).
9. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника, или нотифицирана техническа служба от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на някои или всички технически изисквания по приложения № 3 и 4 на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.). Технически служби са и нотифицираните технически служби в обхвата на наредбите съгласно приложение № 2, раздел III на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника и съгласно Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания в обхвата на изискванията, посочени в приложение № 2, раздел IV на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.
11. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Техническа документация" е пълната информация за типа на двигател с компресионно запалване или на колесния трактор с двигател с компресионно запалване по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на КТИ, включително чертежи, снимки и други предвидени в тази наредба документи.
12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на КТИ прилагат към техническата документация в процеса на одобрение на типа.
13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) "Списък на съдържанието на техническото досие" е документът, съдържащ описание на съдържанието на техническото досие с указание на страниците, номерата и датите на включените документи, както и промените в тяхното съдържание.
14. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
15. "Одит" е системен, независим и документиран процес, извършван от акредитиран орган за сертификация на системи за управление на качеството, за получаване на доказателства за съответствието и за оценка на степента на съответствието на сертифицирана система за управление на качеството с изискванията на БДС EN 9001:2000.
16. (нова - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Резервен двигател" означава нов двигател, който е предназначен да замени двигател, монтиран в трактора, и който се доставя единствено с тази цел.
17. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Гъвкава схема" е процедурата по освобождаване от задължение, чрез която изпълнителният директор на КТИ разрешава пускането на пазара и пускането в употреба на ограничено количество трактори в съответствие с изискванията, установени в чл. 26к или процедурата по издаване на разрешение от орган по одобрение на типа на друга държава - членка на ЕС.
18. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Категория двигатели" означава класификацията на двигателите, която комбинира обхвата на мощност с етапа на допустимите стойности на емисиите на замърсители.
19. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на трактор или двигател за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
20. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Пускане на пазара" е първото предоставяне на пазара на трактор или двигател.
21. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Пускане в употреба" е първата употреба на трактор или двигател в рамките на Съюза и в съответствие с неговото предназначение. Датата, на която е регистриран, ако е приложимо, или пуснат на пазара, се счита за датата, на която е пуснат в употреба.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на раздел VI от глава втора, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 52. Навсякъде в наредбата думата "центъра" се заменя с "КТИ", а пред думите "сертификат/а/ът за одобрение на типа" и "маркировка/та за одобрение на типа" и се добавя "ЕО".


§ 53. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 54. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 55. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 56. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз символът "е" се заменя с "bg".


§ 57. След датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, се осъществява по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


§ 58. Тази наредба въвежда изискванията на директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките срещу емисиите на газообразни замърсители и замърсяващи частици от двигатели, предназначени да задвижат трактори за земеделието и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 24. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 25. Етапите за въвеждане на намаляване на допустимите стойности на емисиите от двигатели за целите на ЕО одобрението на типа влизат в сила в следните срокове:


Мощност Категория Дата, след която Дата, след която Етап
  съгласно Наредба № 10 ЕО одобрение на първоначално (Директива
  от 2004 г. за условията типа за двигател пускане в употреба 2000/25/ЕО)
  и реда за одобрение или фамилия на двигатели или  
  на типа на двигатели двигатели или трактори не се раз-  
  с вътрешно горене за типа трактор не решава, ако не са  
  извънпътна техника се издава, ако не спазени съответ-  
  по отношение на са спазени съот- ните допустими  
  емисиите на замър- ветните допустими стойности на  
  сители стойности на емисиите съг-  
    емисиите съгласно ласно тази  
    тази наредба наредба  
1 2 3 4(1) 5
130 <= P <= 560 А неприложимо 31/06/2001 I
75 <= P < 130 B 31/12/2000 31/12/2001 I
37 <= P < 75 C 31/12/2000 31/12/2001 I
         
18 <= P < 37 D 31/12/2000 31/12/2001 II
130 <= P <= 560 E 31/12/2000 31/12/2001 II
75 <= P < 130 F 31/12/2001 31/12/2002 II
37 <= P < 75 G 31/12/2002 31/12/2003(2) II
         
130 <= P <= 560 H 31/12/2005 31/12/2005 III А
75 <= P < 130 I 31/12/2005 31/12/2006 III А
19 <= P < 37 K 31/12/2005 31/12/2006 III А
37 <= P < 75 J 31/12/2006 31/12/2007 III А
         
130 <= P <= 560 L 31/12/2009 31/12/2010 III B
75 <= P < 130 M 31/12/2010 31/12/2011 III B
56 <= P < 75 N 31/12/2010 31/12/2011 III B
37 <= P < 56 P 31/12/2011 31/12/2012 III B
         
130 <= P <= 560 Q 31/12/2012 31/12/2013 IV
56 <= P < 130 R 31/12/2013 31/12/2014 IV
         
(1) За двигатели с мощност съгласно категории от Н до R по Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители сроковете се отлагат с 2 години за двигатели с дата на производство преди посочения краен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За двигатели с мощност съгласно категории от А до G по Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, сроковете се отлагат с 2 години за двигатели с дата на производство преди посочения краен срок.
 


§ 26. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз действия по тази наредба могат да извършват физически или юридически лица по чл. 2, ал. 2 и чл. 41, ал. 2, които са регистрирани по Търговския закон.


§ 27. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2005/13/ЕО на комисията, изменяща Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките срещу емисиите на газообразни замърсители и замърсяващи частици от двигатели, предназначени да задвижат трактори за земеделието и горите, и изменяща Приложение I към Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за одобрение на типа на трактори за земеделието и горите.


§ 28. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 24, който влиза в сила от 12 юли 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2007 Г.)

§ 7. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/96/ЕО.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и, с изключение на § 1, т. 1 и 2, § 2, § 3, т. 1 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2007 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "при условие че производителят или неговият упълномощен представител представи легализиран превод на сертификата на български език. Копие от сертификата се съхранява от КТИ." се заличават.


§ 7. Навсякъде в наредбата думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" се заличават.


§ 8. Навсякъде в наредбата думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" и думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2010 Г.)

§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 5 на Директива 2010/22/EС от 15 март 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 91/10.04.2010).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2010 Г.)

§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който се прилага от 1 май 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 4. Датите за етап IIIB и за етап IV съгласно § 25 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.; изм., бр. 43 от 2009 г.) се отлагат с три години за тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2 и оборудвани с двигател от категории от L до R. До тези дати продължават да се прилагат изискванията на етап IIIА.


§ 5. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2011/72/EС на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2011 г. за изменение на Директива 2000/25/ЕО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма за гъвкавост (ОВ L 246 от 23.09.2011 г.) и на Директива 2011/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Директива 2000/25/ЕО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея (ОВ L 301 от 11.08.2011 г.).


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 2. Тази наредба въвежда разпоредби от Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (OJ L158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)

§ 6. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2014/43/ЕC на Комисията от 18 март 2014 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори (ОВ, L82 от 20.03.2014 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Допустими стойности на емисиите на замърсители

1. Емисиите от газове и частици от изпитвания двигател се измерват съгласно методите, посочени в приложение № 4 на Наредба № 10 за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
Други системи или устройства за обработване на резултати могат да се използват, когато чрез тях се постигат резултати, еквивалентни на получените от следните базови системи:
- при измерване на газообразни емисии от необработен газ съгласно системата, посочена на фиг. № 2 от приложение № 4 на Наредба № 10 за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;
- при измерване на газообразни емисии от разредени отработили газове на пълнотокова разредителна система, показана на фиг. № 3 от приложение № 4 на Наредба № 10 за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;
- при емисиите от частици на пълнотокова разредителна система, при което се използва за всеки етап на метода един отделен филтър или се използва представения на фиг. № 13 от приложение № 4 на Наредба № 10 за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители метод на единичния филтър.
Определянето на еквивалентността на друга система с една или повече от споменатите базисни системи се базира на седем (или повече) цикъла на изпитване.
Критерият за еквивалентност се определя като +/- 5 % допуск на средните коригирани стойности на емисиите за цикъл. Цикълът, който трябва да се използва, е посочен по т. 3.6.1, раздел I на приложение № 3 на Наредба № 10 за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
За въвеждането на нова система за целите на изпитванията по тази наредба определянето на еквивалентност се базира на повторимост и възпроизводимост, в съответствие с изискванията на БДС ISO 5725.
2. Допустимите стойности на емисиите от въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди и частици са:


Кате- Ефективна Въгле- Въгле- Азотни Частици
гория мощност роден водороди оксиди (РТ),
  (Р) оксид (НС) (NOx) (g/kWh)
  (kW) (СО) (g/kWh) (g/kWh)  
    (g/kWh)      
E 130 <= P <= 560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <= P <130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37 <= P <75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 <= P <37 5,5 1,5 8,0 0,8
           

3. (заличена - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)
4. Когато една фамилия двигатели, определена в съответствие с приложение № 3 на тази наредба, покрива повече от един обхват от мощности, стойностите на емисиите на базовия двигател (при одобрението на типа) и на всички типове двигатели в рамките на същата фамилия (при осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип) трябва да отговарят на по-строгите изисквания за по-високия обхват от мощности. Заявителят може да ограничи определението за фамилия двигатели спрямо един мощностен обхват и на тази база да подаде заявление за одобрение на типа.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3, т. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.)


Списък с данни за одобрение на типа на базов двигател за монтиране на трактор като отделен технически възел по отношение на емисиите на замърсители
 
Част I
 
ОБЩИ ДАННИ
 
1. Базов двигател/тип двигател (1) (3)
1.1.
Марка(-и) (търговско наименование на производителя): ................................................................................................................................................
1.2.
Тип и търговско описание на базовия и (където е приложимо) на фамилията двигатели(1): ..........................................................................
1.3.
Код на производителя, както е отбелязан на двигателя(-ите), и начин на нанасяне: ...................................................................................
1.3.1.
Местоположение, код и начин на нанасяне на идентификационния номер на типа двигател: .......................................
1.3.2.
Местоположение и начин на нанасяне на ЕО маркировката за одобрение на типа компонент: ...............................................................
1.4.
Наименование, седалище и адрес на управление на производителя: .........................................................................................
1.5.
Адрес(-и) на монтажния завод(-и): ............................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
Част II
 
Тип двигател в рамките на фамилията двигатели
 
2. Основни характеристики на типа двигател (3)
2.1. Описание на двигателя с компресионно запалване
2.1.1.
Производител: ............................................................................................................................................................
2.1.2.
Код на двигателя от производителя, както е нанесен на двигателите: ..............................................................................................
2.1.3. Тактност: четиритактов/двутактов (1)
2.1.4. Диаметър на цилиндъра: ............................................................ mm
2.1.5. Ход на буталото: .......................................................................... mm
2.1.6.
Брой и разположение на цилиндрите: ..........................................................................................................................................
2.1.7. Ходов обем: ................................................................................. cm3
2.1.8. Номинална честота на въртене: ........................................... (min-1)
2.1.9. Честота на въртене при максимален въртящ момент: ........ (min-1)
2.1.10.
Степен на сгъстяване (2): ...................................................................................................................................................
2.1.11.
Описание на горивния процес: ............................................................................................................................................
2.1.12.
Чертеж(-и) на горивната камера и челото на буталото: ....................................................................................................................
2.1.13.
Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: ...........................................................................
2.1.14. Охладителна система
2.1.14.1. Охлаждащ агент
2.1.14.1.1.
Вид на охлаждащия агент: ..................................................................................................................................................
2.1.14.1.2. Циркулационна помпа(и): да/не(1)
2.1.14.1.3.
Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): ................................................................................................................................................
2.1.14.1.4.
Предавателно отношение(-я) (ако е приложимо): ..............................................................................................................................
2.1.14.2. Въздушно охлаждане
2.1.14.2.1. Вентилатор: да/не (1)
2.1.14.2.2.
Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): .....................................................................................................................
2.1.14.2.3.
Предавателно отношение(-я) (ако е приложимо): ............................................................................................................................................
2.1.15.
Температура, допустима от производителя: .......................................................................................................................
2.1.15.1. Течностно охлаждане: максимална температура на изхода: ....... К
2.1.15.2.
Въздушно охлаждане: контролна точка: ......................................................................................................................................
  Максимална температура в контролна точка: .............................. К
2.1.15.3. Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо): ............................. К
2.1.15.4. Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата(-ите) на изпускателната система към външния фланец (-и) на изпускателния колектор(и): .................. К
2.1.15.5. Температура на смазващото средство:
  минимум: ........................................................................................ К,
  максимум: ........................................................................................ К
2.1.16. Турбокомпресор: да/не (1)
2.1.16.1.
Марка: .................................................................................................................................................................
2.1.16.2.
Тип: .....................................................................................................................................................................
2.1.16.3.
Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако е приложимо): ..............................................................................................
2.1.16.4. Междинен охладител: да/не (1)
2.1.17. Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: ......................................................... KPa
2.1.18. Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: .............................................. KPa
2.2. Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха
2.2.1. Устройство за рециклиране на газовете от картера: да/не (1) ........................................................................................................................................
2.2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)
2.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (1)
2.2.2.1.1. Марка(и): ...........................................................................................................
2.2.2.1.2. Тип(ове): ............................................................................................................
2.2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели и елементи ...................................................
2.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): ........................................................................................................................................
2.2.2.1.5. Вид на каталитичното действие: .........................................................................................................................................
2.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни метали: .........................................................................................................................................
2.2.2.1.7. Относителна концентрация: ....................................................................................................................................................................
2.2.2.1.8. Конструкция (структура и материал): ...............................................................................................................................................
2.2.2.1.9. Гъстота на клетките: ....................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.10. Тип на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ...........................................................................................................................................
2.2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(те) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ...............................................................
2.2.2.1.12. Диапазон на нормалната работна температура (K): ....................................................................................................................................................
2.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба (когато е приложимо): ..........................................................................................................
2.2.2.1.13.1. Тип и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: ...........................................................................................
2.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: ..................................
2.2.2.1.13.3. Международен стандарт (когато е приложимо): ..........................................................................................................................................
2.2.2.1.14. Датчик за NOx: да/не (1)
2.2.2.2. Датчик за кислород: да/не (1)
2.2.2.2.1. Марка(и): ............................................................................................................
2.2.2.2.2.
Тип: ...........................................................................................................................................................................
2.2.2.2.3. Местоположение: .................................................................................................
2.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)
2.2.2.3.1. Тип (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): ......................................
2.2.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)
2.2.2.4.1.
Характеристики (с охлаждане/без охлаждане, високо налягане/ниско налягане и т.н.): ..............................................................................
2.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)
2.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: ................................................
2.2.2.5.2. Тип и конструкция на филтъра за твърди частици: .........................................................................................................................................
2.2.2.5.3. Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ...................................................................................................................................
2.2.2.5.4. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ...........................
2.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa): ...............
2.2.2.6. Други системи: да/не (1)
2.2.2.6.1.
Описание и действие: .............................................................................................................................................................
2.3.
Горивна система: ........................................................................................................................................................
2.3.1. Горивонагнетателна помпа
  Налягане (2) или характеристична диаграма: .......................... KPa
2.3.2. Горивовпръскваща система
2.3.2.1. Горивонагнетателна помпа
2.3.2.1.1.
Марка(и): ................................................................................................................................................................
2.3.2.1.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
2.3.2.1.3. Производителност: .............................................................. mm3 (2)
  за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: ..... (min-1)
  (номинална) и при ........................ (min-1) (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграма
  Посочва се използваният метод за определяне производителността: чрез двигател/чрез изпитателен стенд (1)
2.3.2.1.4. Изпреварване на впръскването
2.3.2.1.4.1.
Крива на изпреварване на впръскването (2): ................................................................................................................................
2.3.2.1.4.2.
Регулиране на момента на впръскването (2): ................................................................................................................................
2.3.2.2. Нагнетателен тръбопровод
2.3.2.2.1. Дължина: ...................................................................................... mm
2.3.2.2.2. Вътрешен диаметър: .................................................................... mm
2.3.2.3. Дюза(и)
2.3.2.3.1.
Марка(и): ..............................................................................................................................................................
2.3.2.3.2.
Тип(ове): ...............................................................................................................................................................
2.3.2.3.3.
Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1): ................................................................................................................................................
2.3.2.4. Регулатор
2.3.2.4.1.
Марка(и): ................................................................................................................................................................
2.3.2.4.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
2.3.2.4.3. Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълно натоварване (2): ............................................................................................ (min-1)
2.3.2.4.4. Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): ...................................................................... (min-1)
2.3.2.4.5. Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): .... (min-1)
2.3.3. Система за пускане на студен двигател
2.3.3.1.
Марка(и): ..............................................................................................................................................................
2.3.3.2.
Тип(ове): ..............................................................................................................................................................
2.3.3.3.
Описание: ..................................................................................................................................................................
2.4. Газоразпределение
2.4.1. Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или еквивалентни характеристики: .............................................................................
2.4.2. Контролни и/или регулировъчни обхвати (1)
2.4.3. Система за променливо газоразпределение (ако е приложима и е наличен всмукателен и/или изпускателен колектор)
2.4.3.1. Тип: постоянно действаща или в положение включена/изключена (1)
2.4.3.2.
Ъгъл на дефазиране на разпределителния вал: ...........................................................................................................................................
2.5. Конфигурация на отворите
2.5.1.
Местонахождение, размер и брой: ..............................................................................................................................................
2.6. Функции с електронно управление
  Ако двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, включително:
2.6.1.
Марка: .................................................................................................................................................................
2.6.2.
Тип: .....................................................................................................................................................................
2.6.3.
Номер на частта: .........................................................................................................................................................
2.6.4.
Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: .................................................................................................
2.6.4.1.
Какво следи: ..............................................................................................................................................................
2.6.4.2.
Какво управлява: ..........................................................................................................................................................
 
Част III
 
Фамилия двигатели с компресионно запалване
 
3. Основни характеристики на фамилията двигатели
3.1. Списък на типовете двигатели в рамките на фамилията
3.1.1.
Наименование на фамилията двигатели: .......................................................................................................................................
3.1.2. Технически данни за типовете двигатели в рамките на тази фамилия: 
Част IV
 
Тип на двигателя
 
4. Основни характеристики на типа двигател (3)
4.1. Описание на двигателя с компресионно запалване
4.1.1.
Производител: ............................................................................................................................................................
4.1.2.
Код на двигателя от производителя, както е нанесен на двигателите: .............................................................................................
4.1.3. Тактност: четиритактов/двутактов (1)
4.1.4. Диаметър на цилиндъра: ............................................................ mm
4.1.5. Ход на буталото: .......................................................................... mm
4.1.6.
Брой и разположение на цилиндрите: ..........................................................................................................................................
4.1.7. Ходов обем: ................................................................................. cm3
4.1.8. Номинална честота на въртене: ............................................ (min-1)
4.1.9. Честота на въртене при максимален въртящ момент: ......... (min-1)
4.1.10.
Степен на сгъстяване (2): ..............................................................................................................................................
4.1.11.
Описание на горивния процес: .............................................................................................................................................
4.1.12.
Чертеж (и) на горивната камера и челото на буталото: ........................................................................................................................
4.1.13.
Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: ...........................................................................
4.1.14. Охладителна система
4.1.14.1. Охлаждащ агент
4.1.14.1.1.
Вид на охлаждащия агент: ..................................................................................................................................................
4.1.14.1.2. Циркулационна помпа(и): да/не(1)
4.1.14.1.3.
Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): .....................................................................................................................
4.1.14.1.4.
Предавателно отношение(-я) (ако е приложимо): ..............................................................................................................................
4.1.14.2. Въздушно охлаждане
4.1.14.2.1. Вентилатор: да/не (1)
4.1.14.2.2.
Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): .....................................................................................................................
4.1.14.2.3.
Предавателно отношение(-я) (ако е приложимо): ..............................................................................................................................
4.1.15.
Температура, допустима от производителя: .................................................................................................................................
4.1.15.1. Течностно охлаждане: максимална температура на изхода: ....... К
4.1.15.2.
Въздушно охлаждане: контролна точка: ........................................................................................................................................
  Максимална температура в контролна точка: .............................. К
4.1.15.3. Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо): ............................. К
4.1.15.4. Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата(-ите) на изпускателната система към външния фланец (-и) на изпускателния колектор(и): .................. К
4.1.15.5. Температура на смазващото средство:
  минимум: ......................................................................................... К,
  максимум: ........................................................................................ К
4.1.16. Турбокомпресор: да/не (1)
4.1.16.1.
Марка: .................................................................................................................................................................
4.1.16.2.
Тип: .....................................................................................................................................................................
4.1.16.3.
Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако е приложимо): .............................................................................................
4.1.16.4. Междинен охладител: да/не (1)
4.1.17. Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: ....................................................... KPa
4.1.18. Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: ............................................ KPa
4.2. Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха
4.2.1.
Устройство за рециклиране на газовете от картера: да/не (1) ..............................................................................................................
4.2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)
4.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (1)
4.2.2.1.1. Марка(и): ...........................................................................................................
4.2.2.1.2. Тип(ове): ...........................................................................................................
4.2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели и елементи ......................................................
4.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): ..........................................................................................................................................
4.2.2.1.5. Вид на каталитичното действие: ..........................................................................................................................................
4.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни метали: .........................................................................................................................................
4.2.2.1.7. Относителна концентрация: .........................................................................................................................................
4.2.2.1.8. Конструкция (структура и материал): ..........................................................................................................................................
4.2.2.1.9. Гъстота на клетките: ............................................................................................
4.2.2.1.10. Вид на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ...........................................................................................................................................
4.2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(ите) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ...............................................................
4.2.2.1.12. Диапазон на нормалната работна температура (K): ...........................................................................................................................................
4.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба (когато е приложимо): .........................................
4.2.2.1.13.1. Вид и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: ...............
4.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: .................................
4.2.2.1.13.3. Международен стандарт (когато е приложимо): ...........................................................................................................................................
4.2.2.1.14. Датчик за NOx: да/не (1)
4.2.2.2. Датчик за кислород: да/не (1)
4.2.2.2.1. Марка(и): ............................................................................................................
4.2.2.2.2. Тип:......................................................................................................................
4.2.2.2.3. Местоположение: .................................................................................................
4.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)
4.2.2.3.1. Вид (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): ......................................
4.2.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)
4.2.2.4.1. Характеристики (с охлаждане/без охлаждане, високо налягане/ниско налягане и т.н.): ..................................................................................................................................
4.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)
4.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: ...............................................
4.2.2.5.2. Вид и конструкция на филтъра за твърди частици: ........................................................................................................................................
4.2.2.5.3. Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): .......................................................................................................................................
4.2.2.5.4. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ..............................
4.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa): ..................
4.2.2.6. Други системи: да/не (1)
4.2.2.6.1.
Описание и действие: ............................................................................................................................................................
4.3.
Горивна система: ..........................................................................................................................................................
4.3.1. Горивонагнетателна помпа
  Налягане (2) или характеристична диаграма: ........................ KPa
4.3.2. Горивовпръскваща система
4.3.2.1. Горивонагнетателна помпа
4.3.2.1.1.
Марка(и): ...............................................................................................................................................................
4.3.2.1.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
4.3.2.1.3. Производителност: ............................................................... mm3 (2)
  за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: ..... (min-1)
  (номинални) и при ........................ (min-1) (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграма
  Посочва се използваният метод за определяне производителността: чрез двигателя/чрез изпитателен стенд (1)
4.3.2.1.4. Изпреварване на впръскването
4.3.2.1.4.1.
Крива на изпреварване на впръскването (2): ................................................................................................................................
4.3.2.1.4.2.
Регулиране на момента на впръскването (2): ................................................................................................................................
4.3.2.2. Нагнетателен тръбопровод
4.3.2.2.1. Дължина: ....................................................................................... mm
4.3.2.2.2. Вътрешен диаметър: ..................................................................... mm
4.3.2.3. Дюза(и)
4.3.2.3.1.
Марка(и): ................................................................................................................................................................
4.3.2.3.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
4.3.2.3.3.
Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1): ................................................................................................................................................
4.3.2.4. Регулатор(и)
4.3.2.4.1.
Марка(и): ................................................................................................................................................................
4.3.2.4.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
4.3.2.4.3. Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълно натоварване (2): ............................................................................................ (min-1)
4.3.2.4.4. Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): ...................................................................... (min-1)
4.3.2.4.5. Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): .... (min-1)
4.3.3. Система за пускане на студен двигател
4.3.3.1.
Марка(и): ...............................................................................................................................................................
4.3.3.2.
Тип(ове): ................................................................................................................................................................
4.3.3.3.
Описание: ..............................................................................................................................................................
4.4. Газоразпределение
4.4.1.
Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или еквивалентни характеристики: ........................................................................
4.4.2. Контролни и/или регулировъчни обхвати (1): ............................................................
4.4.3. Система за променливо газоразпределение (ако е приложима и е наличен всмукателен и/или изпускателен колектор)
4.4.3.1. Тип: постоянно действаща или в положение включена/изключена (1)
4.4.3.2.
Ъгъл на дефазиране на разпределителния вал: ...............................................................................................................................................
4.5. Конфигурация на отворите
4.5.1.
Местонахождение, размер и брой: ..............................................................................................................................................
4.6. Функции с електронно управление
  Ако двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, включително:
4.6.1.
Марка: ..................................................................................................................................................................
4.6.2.
Тип: ......................................................................................................................................................................
4.6.3.
Номер на частта: ..........................................................................................................................................................
4.6.4.
Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: ...................................................................................................
4.6.4.1.
Какво следи: ..........................................................................................................................................................
4.6.4.2.
Какво управлява: .........................................................................................................................................................
   
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Ненужното се заличава.
(*2) Когато е приложимо.
 


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)


Изисквания за определяне на фамилия
двигатели за трактор
 
1. Характеристики, определящи фамилията дви-
  гатели
  Фамилията двигатели може да се определи по ос-
  новните конструктивни параметри, които да са
  общи за всички двигатели във фамилията. В някои
  случаи може да има взаимодействие на парамет-
  ри. Това взаимодействие също се взема под вни-
  мание, за да се осигури, че само двигатели с подоб-
  ни характеристики на изпусканите емисии са вклю-
  чени в една фамилия двигатели.
   
  съща фамилия двигатели, ако не се различават по
  следните показатели:
1.1. Цикъл: 2 такта/4 такта
1.2. Охлаждаща среда: въздух/вода/масло
1.3. Работен обем на цилиндъра:
  - общото разсейване на двигателите да възлиза
  най-много на 15 %;
  - брой на цилиндрите при двигатели с устройство
  за допълнителна обработка на емисиите.
1.4. Начин на пълнене с въздух: естествен/под на-
  лягане
1.5. Горивна камера тип/устройство
  - предкамера
  - вихрова камера
  - директно впръскване
1.6. Клапан и отвори - разположение, размер и брой
  - цилиндрова глава
  - цилиндрова стена
  - картер
1.7. Горивна система
  - помпа - тръбопроводи - впръскване
  - редова помпа
  - разпределителна помпа
  - единично впръскване
  - система - помпа - разпръсквач
1.8. Рециркулация на отработените газове
1.9. Впръскване на вода/емулсия(1)
1.10. Нагнетяване на въздух
1.11. Зареждане на охладителната система
1.12. Окисляващ катализатор
1.13. Редуциращ/откисляващ катализатор
1.14. Термореактор
1.15. Филтър за частици
   
__________________________
(1) Излишното се заличава.


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.)


КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА
ИНСПЕКЦИЯ
 
ЕО СЕРТИФИКАТ № ...
 
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ
 
Информация относно:
- одобрение на типа компонент(1)
- изменение на одобрение(1)
- отказ за предоставяне на одобрение(1)
- отнемане на одобрение (1)
(съгласно .../.../ЕО за типа двигател или фамилия двигатели с компресионно запалване, предназначен(и) за задвижване на трактори по отношение на емисиите замърсители)
 
ЕО № на одобрение на типа компонент ...................................................................................................................................................................
Номер на изменение (2) ............................................................................................................................................................................
Основание за изменение(2) ............................................................................................................................................................................
 
Част I
 
0. Общи данни
0.1.
Марка (наименование на производителя): ....................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
0.2. Наименование, седалище и адрес на управление на производителя (когато заявителят е упълномощен представител, се посочва и неговата фирма, седалище и адрес на управление) на базовия тип двигател и (където е подходящо) на типовете двигатели в рамките на фамилията (1)
0.3. Код за типа на производителя, както е маркиран на двигателя:
 
.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
Местоположение: ..........................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
Начин на закрепване: .....................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
0.4.
Местоположение, код и начин на закрепване на идентификационния номер на типа двигател: .......................................
 
.......................................................................................................................................................................
0.5. Местоположение и начин на закрепване на ЕО маркировката за одобрение на типа на компонент
0.6.
Адрес(и) на монтажния завод(и): ..........................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
   
Част II
 
1. Ограничение при работа (ако има):
 
.......................................................................................................................................................................
1.1. Специални условия, които трябва да се спазят при монтирането на двигателя(ите) на трактора(ите):
 
.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................
1.1.1. Максимално допустимо подналягане при всмукване: ............. kРа
1.1.2. Максимално допустимо противоналягане: ............................... kРа
2.1.
Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията за одобрението на типа: ...........................................................................
 
........................................................................................................................................................................
2.2.
Дата на протокола от изпитването: .......................................................................................................................................
2.3.
Номер на протокола от изпитването: ..........................................................................................................................................
2.4. Нива на емисиите на двигателя/базовия двигател (1)
2.4.1. Информация относно провеждането на изпитването NRSC:
  Коефициент на влошаване (КВ): изчислен/фиксиран (1)
  В таблицата по-долу се указват стойностите на КВ и резултатите за емисиите:
   
Изпитване NRSC
KB мулт./кум. (1) СО НС NOх HC+NOх PM  
             
Емисии СО (g/kWh) НС (g/kWh) NOх (g/kWh) HC+NOх (g/kWh) PM (g/kWh) CO2 (g/kWh)
Резултат от изпитването            
Краен резултат от изпитването с KB            
             
Допълнителни точки на изпитване в контролната област (ако е приложимо)
Емисии в точка на изпитване Честота на въртене на двигателя Натоварване (%) СО (g/kWh) НС (g/kWh) NOх (g/kWh) РМ (g/kWh)
Резултат от изпитването 1            
Резултат от изпитването 2            
Резултат от изпитването 3            
             
2.4.1.2. Система за вземане на проби, използвана при изпитването NRSC: ....................
2.4.1.2.1. Газообразни емисии (*): ....................
2.4.1.2.2. PM (*): ................................................
2.4.1.2.3. Методи: еднофилтърен/многофилтърен (1)
2.4.2. Информация относно провеждането на изпитването NRTC (ако е приложимо):
2.4.2.1. Нива на емисиите на двигателя/базовия двигател
  (коефициент на влошаване (КВ): изчислен/фиксиран (1)
  В таблицата по-долу се указват стойностите на КВ и резултатите за емисиите:
  За двигатели в етап IV могат да бъдат докладвани данни, свързани с регенерирането.
   
Изпитване NRТC
KB мулт./кум. (l) СО НС NOх HC+NOх PM  
             
Емисии СО (g/kWh) НС (g/kWh) NOх (g/kWh) HC+NOх (g/kWh) PM (g/kWh)  
Пускане на студен двигател            
Емисии СО (g/kWh) НС (g/kWh) NOх (g/kWh) HC+NOх (g/kWh) PM (g/kWh) СО2 (g/kWh)
Пускане при загрял двигател без регенериране            
Пускане при загрял двигател с регенериране            
kr,u (мулт./кум.) (1)            
kr,d (мулт./кум.) (1)            
Претеглен резултат от изпитването            
Краен резултат от изпитването с КВ            
             
  Работа в цикъла на пускане при загрял двигател без регенериране kWh
2.4.2.2. Система за вземане на проби, използвана при изпитване NRTC:
  Газообразни емисии (*): .......................................
  PM (*): ................................................................
  Методи: еднофилтърен/многофилтърен (1)
  (*) Посочете номера на използваната система, определена в точка 1 на приложение № 4 на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.).
  (1) Ненужното се заличава.
3. Долуподписаният удостоверява точността на посоченото от производителя описание на типа двигател/базовия двигател във фамилията (1 ) и правилността на резултатите, посочени в техническото досие.
  ЕО одобрение на типа компонент се дава/отказва/отнема(1)
 
Място: ..................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................
 
Дата: ....................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................
 
Изпълнителен директор на КТИ: .........................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................
 
Приложение: ................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................
 
Техническо досие №: .....................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Ненужното се заличава.
(*2) Когато е приложимо.
 


Приложение № 5 към чл. 6, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

Система за номериране на ЕО сертификат за одобрение на типа на двигател с компресионно запалване (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Част I
(Предишен текст на приложението, изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Номерът на ЕО сертификата за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели се съставя при спазване на следните изисквания:
1. Номерът се състои от пет секции, като секциите се разделят от символа "*".
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.) В секция 1 с малки букви се записва графичното изображение на идентификационен код: "е34".
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г.) В секция 2 се записва базовият номер "2000/25", следван от:
- буква "А" за етап I,
- буква "B" за етап II,
- буква "C" за етап IIIA,
- буква "D" за етап IIIB, и
- буква "Е" за етап IV.
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В секция 3 се записва специфичният номер "2005/13".
5. В секция 4 се записва 4-цифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ основния номер на одобрението на типа. Започва се от 0001.
6. В секция 5 се записва 2-цифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ номера на изменението на одобрения тип. За всеки основен номер на одобрението на типа, когато няма изменение, се записва от 00, а при първо изменение се записва 01.

Част II
(Нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

ЕО сертификати за одобрение на типа запазват действието си на територията на България, ако имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:


1 за Германия; 18 за Дания;
2 за Франция; 19 за Румъния;
3 за Италия; 20 за Полша;
4 за Холандия; 21 за Португалия;
5 за Швеция; 23 за Гърция;
6 за Белгия; 24 за Ирландия;
  25 за Хърватия
7 за Унгария; 26 за Словения;
8 за Чехия; 27 за Словакия;
9 за Испания; 29 за Естония;
11 за Великобритания; 32 за Латвия;
12 за Австрия; 36 за Литва;
13 за Люксембург; 49 за Кипър;
17 за Финландия; 50 за Малта
   


Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Изисквания към начина на изписване на ЕО маркировката за одобрение на типа на двигател
1. Височината на символите на идентификационния номер е: а/3, където а

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти