Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 14 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

В сила от 10.09.2004 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. редът за регистрация на ферми и стопанства и за водене на регистър;
2. правилата за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) правилата за предлагане на пазара на яйца за люпене и пилета с оглед прилагане на:
а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (обн., ОВ, бр. L 299 от 16.11.2007 г.);
б) Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (обн., ОВ, бр. L 168/5 от 26.06.2008 г.);
в) чл. 10, параграфи 2 и 3 на Регламент (ЕС) № 557/2010 на Комисията от 24 юни 2010 г. за изменение на регламенти (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004, (ЕО) № 633/2004, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 2014/2005, (ЕО) № 239/2007, (ЕО) № 1299/2007, (ЕО) № 543/2008, (ЕО) № 589/2008, (ЕО) № 617/2008 и (ЕО) № 826/2008 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Наредбата се прилага за яйцата за люпене и пилетата, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕО) № 617/2008.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Наредбата не се прилага за ферми и стопанства, които отглеждат по-малко от 100 птици, и за люпилни, които притежават капацитет, по-малък от 1000 яйцеместа за инкубиране.

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФЕРМИ И СТОПАНСТВА И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) Фермите и стопанствата за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици се регистрират по реда на чл. 15 от Закона за животновъдството (ЗЖ).
(2) При регистрацията се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 1, в което се вписва регистрационният номер на фермата или стопанството.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) водят регистър на фермите и стопанствата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Директорът на ОДЗ определя длъжностно лице, което води регистъра и извършва вписванията в него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) При всяка регистрация в регистъра за фермата или стопанството се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания. Номерът съдържа ветеринарния регистрационен номер на фермата или стопанството, под който е извършена регистрацията в областна дирекция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност, като според дейността на предприятието след изписване на регистрационен номер се добавят цифрите 1 за развъдно-подобрително стопанство, 2 за стопанство за размножаване, 3 за люпилня.
(4) Промените във вписаните обстоятелства се отразяват, без да се заличава информацията по предходните вписвания.
(5) Закриването на партида се отразява в съответния регистър срещу нейния идентификационен номер.
(6) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице по ал. 2, като се вписва правилният текст с пояснението "техническа грешка".


Чл. 4. (1) Регистърът се създава и води във формата на компютърна база данни.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) В регистъра на фермите и стопанствата се вписват следните данни:
1. идентификационен номер на партидата;
2. наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ на търговеца;
3. номер и дата на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) местонахождение и вид на фермата или стопанството;
5. вид дейност, направление и капацитет;
6. вид, линия или хибрид на отглежданите птици;
7. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
8. срок на валидност на удостоверението;
9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) номер и дата на удостоверението от развъдната организация и идентификационен номер на стадото.
10. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)
(2) При закриване на партида данните от нея се прехвърлят в архив.


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) При всяка промяна на обстоятелствата по чл. 15, ал. 3 и 8 областните дирекции "Земеделие" предоставят информация в Министерството на земеделието, храните и горите на хартиен или електронен носител.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Специализираната дирекция по чл. 3, ал. 2 от Закона за животновъдството обобщава постъпилата информация и поддържа общ регистър на фермите и стопанствата за страната.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Информацията от регистъра на развъдните ферми и стопанства се ползва по реда и при условията на Закона за достъп до обществената информация.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Яйцата за люпене, предназначени за предлагане на пазара за производство на пилета, и техните опаковки се маркират индивидуално във фермата или стопанството производител в съответствие с изискванията на чл. 3 на Регламент (ЕО) № 617/2008. Тази маркировка не се отнася за яйца за люпене, предназначени за инкубиране в собствена люпилня.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Яйцата за люпене се превозват в чисти опаковки, които трябва да съдържат яйца от еднакъв вид, категория или тип домашни птици, произхождащи от една и съща ферма или стопанство. Опаковката се маркира с надписа "Яйца за люпене" и с регистрационния номер на фермата или стопанството съгласно чл. 3, ал. 3, с неизтриваемо черно мастило, с букви и цифри с минимални височина 20 мм и широчина 10 мм.


Чл. 10. (1) Собственикът или управителят на люпилнята води един или повече дневници, в които записва по видове, категория (прародители, родители, стокови пилета) и тип пилета (пилета за производство на месо, пилета, предназначени за производство на яйца за консумация; общоползвателни пилета) следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) брой на поставените в инкубатора яйца, датата, на която са поставени, и регистрационен номер на фермата или стопанството, в което са били произведени яйцата за люпене;
2. брой на извадените от инкубатора при извършване на биологичния преглед яйца и данни за името и адреса на техния купувач;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) дата на излюпване и брой на излюпените пилета, годни за предлагане на пазара, както и данни за името и адреса на техния купувач.
(2) Забранява се поставените и извадените от инкубатора яйца да се използват за директна консумация от човека или за суровина в предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Тези яйца могат да се използват само за други технически цели.


Чл. 11. (Зал., предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) При предлагане на пазара на яйца за люпене и пилета се спазват изискванията на Наредба № 30 от 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат (обн., ДВ, бр. 28 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г., бр. 4 от 2007 г. и бр. 4 от 2010 г.).
(2) Стопанството, от което произхождат яйцата за люпене и пилета по ал. 1, съставя за всяка партида яйца за люпене или пилета придружителен документ, който съдържа следните данни:
1. име (фирма), адрес и регистрационен номер на стопанството;
2. брой яйца за люпене или пилета според вида, категорията и типа домашни птици;
3. дата на изпращане на партидата;
4. име и адрес на получателя.


Чл. 12. (Зал., нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Внасянето на яйца за люпене и пилета се допуска при спазване на изискванията на чл. 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 617/2008 и Наредба № 30 от 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат.


Чл. 13. (Зал., нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) Яйцата за люпене и техните опаковки, които са предназначени за износ, с оглед спазване на действащите разпоредби в трети страни могат да бъдат маркирани с допълнителна информация, при условие че тя позволява ясно разграничаване от маркировката на яйца за консумация и не противоречи на изискванията на чл. 121, буква г) от Регламент (ЕО) №1234/2007 и в регламентите за неговото прилагане.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)


Чл. 14. (Зал., нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) Контролът върху производството и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици включва контрол по:
1. регистрация на фермите или стопанствата;
2. спазване разпоредбите на чл. 3, 4, 5 и 7 на Регламент (ЕО) № 617/2008 относно маркировката и задължителните елементи на придружаващите документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Контролът се осъществява в регистрираните ферми, стопанства и люпилните от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 15. (Зал., нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) При извършване на проверката лицата по чл. 14:
1. попълват контролен лист съгласно приложение 2;
2. съставят протокол за извършената проверка и акт за установяване на административни нарушения.
(2) При установяване на административни нарушения се налагат санкции съгласно чл. 51в от Закона за животновъдството.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За целите на тази наредба се прилагат определенията, посочени в чл. 1 на Регламент (ЕО) № 617/2008.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за животновъдството.

§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Зал., предишно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
.................................................................................................................................................................................................
.....
Областна дирекция "Земеделие" - ............................................................................................................................................................
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № .........................
за регистрация на ферма или стопанство за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици
Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Закона за животновъдството на:
Фирма ..............................................................................................................................................................................................
регистрирана том ......, стр. ....., на .....................................................................................................................................................
................................................................................................... окръжен съд,
седалище .........................., адрес ...............................................................................................................................................
БУЛСТАТ .....................................................................................................................................................................................
се издава настоящото удостоверение за регистрация, намиращо се
Срокът на действие на издаденото удостоверение е .............................................................................................................................................
   
гр. ..................... Директор на ОДЗ: ...............
.............. 20.... г.  


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Контролен лист
за спазване стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици
 
ОБЛАСТ   Вид на посещението: първо рутинно повторно друго
             
             
обект с вет.                 Дата на проверката  
 
регистрационен № BG
 
регистрационен №                
по чл. 15 ЗЖ                
                 
вид на обекта Развъдно- Стопанство за Люпилня
  подобрително размножаване  
       
       
Населено   Име и фамилия на инспектиращия  
място      
       
  Изисквания Да Не Коментар
1 2 3 4 5
1. Данни за фермата:      
1.1. срок на валидност на удостоверението      
1.2. капацитет      
1.3. вид на птиците      
2. Маркиране на яйцата за люпене      
2.1. Яйцата за люпене маркират ли се в стопанството?      
2.2. Яйцата за люпене маркирани ли са индивидуално?      
2.3. Кодът на производителя маркиран ли е с черно незаличимо     (височина най-малко
  мастило и спазена ли е височината и ширината на буквите     2 mm и ширина 1 mm)
  и цифрите от кода?      
2.4. Маркировката четлива ли е?      
3. Изисквания към опаковките с яйца за люпене      
3.1. Опаковките чисти ли са?      
3.2. Яйцата за люпене от един и същи вид,      
  категория и тип домашни птици ли са?      
3.3. Яйцата за люпене от едно и също предприятие ли са?      
3.4. Върху опаковката посочен ли е текстът "яйца за люпене"?      
3.5. Маркиран ли е отличителният номер на предприятието      
  производител върху опаковките или контейнерите, с които      
  се транспортират яйцата за люпене?      
4. Маркиране на опаковките с пилета      
4.1. Кутиите съдържат ли пилета от един и същи вид, тип и     (посочва се вид, тип и
  категория домашни птици?     категория)
4.2. Кутиите съдържат ли пилета от една и съща люпилня?      
4.3. Върху кутиите маркиран ли е регистрационният номер на     (височина най-малко 20 mm
  люпилнята.     ширина 10 mm и дебелина
        1 mm)
5. Внос на яйца      
5.1. Маркиране на яйцата за люпене      
5.1.1. Има ли вносни яйца в стопанството/люпилнята?      
5.1.2. Яйцата за люпене маркирани ли са индивидуално?      
5.1.3. Върху яйцата за люпене маркирана ли е страната на      
  произход на яйцата и думите "яйца за люпене"?      
5.2. Изисквания към опаковките с яйца за люпене      
5.2.1. Върху опаковките маркирани ли са:      
  А) страната на произход на яйцата и думите "яйца за люпене"?      
  Б) видът домашни птици, от които произхождат яйцата?      
  В) името/търговското наименование на изпращача и      
  неговият адрес?      
5.3. Маркиране на опаковките с пилета      
5.3.1. Кутиите съдържат ли пилета от един и същи вид, тип и      
  категория домашни птици?      
5.3.2. Кутиите съдържат ли пилета от една и съща люпилня?      
5.3.3. Върху опаковките с пилета маркирани ли са:      
  А) страната на произход?      
  Б) видът домашни птици?      
  В) името/търговското наименование на изпращача и      
  неговият адрес?      
5.4.4. Регистрационният номер на люпилнята маркиран ли е с     (височина най-малко 20 mm,
  черно незаличимо мастило и спазена ли е височината и     ширина 10 mm и дебелина
  ширината на буквите и цифрите от кода?     1 mm)
   
  Инспектор: .............................
 

(подпис)

Собственик/ползвател на обекта  
или негов представител:  

..............................................

 

(име, презиме, фамилия)

 

адрес: ............................................

 

подпис: ..........................................

 


Приложение № 3 към чл. 11

(Зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти