Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ В ИНЖЕНЕРНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

В сила от 01.09.2004 г.
Издадена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. В наредбата са включени основните принципи за образуване на минималните цени и тяхното приложение.

Чл. 2. (1) Наредбата се отнася за определяне на минималните цени при проектиране на инженерните части на инвестиционните проекти по смисъла на раздел I "Инвестиционно проучване и проектиране" от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В рамките на проектирането се извършват всички или някои от следните дейности:
1. първоначални проучвания за инвестиционни намерения;
2. идейни решения;
3. проекти за издаване на разрешение за строеж;
4. работни чертежи и детайли;
5. съдействие на възложителя за избор на изпълнител на строежа;
6. проект за получаване на разрешение за ползване;
7. авторски надзор при реализацията;
8. съдействие за изготвяне на екзекутивни чертежи;
9. участие в приемателна комисия;
10. ангажименти в рамките на гаранционните срокове.
(2) Минималните цени се прилагат при договаряне с възложителя на видовете проектни работи по ал. 1 от лицата, които притежават съответната проектантска правоспособност, дадена им от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
(3) Видовете работи се договарят в съответствие с чл. 160, ал. 2 ЗУТ и се отнасят за обхвата и съдържанието на проектните работи, определени от наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 ЗУТ.


Чл. 3. (1) Наредбата е задължителна за проектанта по смисъла на чл. 162, ал. 1 ЗУТ при сключване на писмен договор с възложителя за проектантска услуга, който се регистрира в КИИП съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
(2) Определената в договора стойност на проектната услуга не може да бъде по-ниска от предвиденото в наредбата.


Чл. 4. (1) Неспазването на изискванията на наредбата от инженерите проектанти е дисциплинарно нарушение съгласно чл. 7.2, т. 1 от устава на КИИП.
(2) При наличието на доказателствен материал за констатирано нарушение на наредбата от страна на инженерите проектанти се образува дисциплинарно производство, по което с мотивирано решение излиза комисията по професионална етика на КИИП за налагане на санкции съгласно изискванията на устава.


Чл. 5. (1) Минималните цени се отнасят за цялостно проектиране на инженерните части, т. е. за изработване на всички фази на инвестиционните проекти, предвидени в чл. 139 ЗУТ.
(2) Минималните цени не зависят от цената за проектиране на архитектурната част и са част от общата цена за проектиране на строежа (обекта).

Глава втора.
МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ


Чл. 6. Минималните цени в тази глава се отнасят за инвестиционни проекти на строежи (обекти), които имат повече от две инженерни части.


Чл. 7. (1) Минималните цени за проектиране на инвестиционни проекти за отделен обект се получават като сбор от конкретните цени, определени от специалистите по отделните инженерни специалности.
(2) Всяка цена е произведение от два елемента, които отчитат техническите параметри на обекта:
1. размерност на строежа (разгъната застроена площ, застроен обем, капацитет и др.);
2. сложност на проекта за строежа.
(3) С нарастване на обема на задачата (размера на строежа) относителната цена спрямо единица стойност или натурален показател е намаляваща функция. При по-високите категории на сложност цената се коригира с коефициент, представляващ нарастваща прогресия.


Чл. 8. (1) Всяка инженерна специалност определя своето проектантско възнаграждение по методика на ценообразуване, разработена от съответната национална професионална секция по предложение на съответните областни професионални секции.
(2) Методиките за ценообразуване по специалности се съобразяват с характеристиката, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежите съгласно категоризацията в чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
(3) Отделните методики за ценообразуване се оформят в табличен, графичен или аналитичен вид по решение на съответната професионална секция.
(4) Всички методики за ценообразуване по специалности са неразделна част - приложения към наредбата, и се приемат от управителния съвет на КИИП по предложение от съответните национални професионални секции.


Чл. 9. Минималните цени за проектиране на основните видове дейности по отделните инженерни специалности се определят въз основа на:
1. базова строителна стойност на строежа (обекта) или конкретни видове работи;
2. определени натурални показатели (м1, м2, м3, км1, км2, kV, kW и др.), характерни за проектирания строеж (обект);
3. планирана производителност (бр./час, тона/час, м3/час и др.) или капацитет (бр. обитатели, бр. животни, обем продукция и др.) на строежа (обекта);
4. вложено проектантско време.


Чл. 10. (1) Базовата строителна стойност на строежа (обекта) до издаването на Сборник на базовите цени в строителството се определя по методиките, разработени от професионалните секции.
(2) Сборникът на базовите цени в строителството по видове строежи (обекти) се разработва и актуализира ежегодно със съдействието на камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) При съставянето и актуализацията на базовите цени в строителството се отчита процентът на инфлация, заложен в Закона за бюджета на Република България за съответната година.


Чл. 11. Натуралните показатели, характерни за проектирания строеж (обект), както и планираната производителност или капацитет на строежа се приемат чрез свободно договаряне с възложителя и се фиксират в заданието за проектиране или в договора за проектантската услуга.


Чл. 12. (1) Проектантският труд по вложено време се заплаща по часова ставка, утвърдена от управителния съвет на КИИП въз основа на методика, обвързваща обективно вложения труд с показателите за работната заплата в строителния отрасъл за определен период от време.
(2) При разработването и утвърждаването на часовата ставка за проектантския труд се отчита процентът на инфлация, заложен в Закона за бюджета на Република България за съответната година.


Чл. 13. При определяне на минималните цени за проектиране на инженерните части на инвестиционните проекти в тях не се включват елементите на инфраструктурата - пътища, проводи, трафопостове и др., за които се разработват отделни проекти.


Чл. 14. (1) Към минималните цени за проектиране на инженерните части на инвестиционните проекти за конкретния строеж (обект) може да се договорят добавки за:
1. уникалност;
2. сложност;
3. специално конструктивно-технологично решение;
4. луксозност;
5. съкращаване на срока за проектиране;
6. преустройства и реконструкции и др.
(2) Всяка инженерна специалност обосновава своите добавки за специфичните особености на проекта и ги защитава пред възложителя.


Чл. 15. Цената на всички видове техническа помощ, допълнителни проучвателни и проектни работи, авторски надзор и др., невключени в подписания конкретен договор, се договарят въз основа на план-сметка по вложено време.

Глава трета.
МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА СТРОЕЖИ (ОБЕКТИ) НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


Чл. 16. Минималните цени в тази глава се отнасят за инвестиционни проекти на техническата инфраструктура, които имат една или две инженерни части.


Чл. 17. Минималните цени за проектиране на инвестиционни проекти на строежи (обекти) на техническата инфраструктура се определят от проектанта на водещата инженерна специалност по методика за ценообразуване, разработена от съответната професионална секция.


Чл. 18. (1) Минималните цени за проектиране на инвестиционните проекти на строежи (обекти) на техническата инфраструктура се съставят по принципите съгласно чл. 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
(2) Методиките за ценообразуване по ал. 1 са неразделна част - приложения към наредбата, и се приемат от управителния съвет на КИИП по предложение от съответните професионални секции.

Глава четвърта.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ В ИНЖЕНЕРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ


Чл. 19. (1) За отделните фази на проектирането се договарят част (%) от цените по чл. 5 по методики, разработени от професионалните секции.
(2) Точното разпределение на относителния дял за фазите се извършва по споразумение между възложителя и проектанта.


Чл. 20. (1) При изготвяне на проект, предназначен за многократно прилагане от възложителя върху различни терени, цените се удвояват.
(2) Проекти върху различни терени се прилагат с изричното съгласие на авторския колектив, заверено от съответната областна колегия на КИИП, като се договаря цената на авторското право.


Чл. 21. За преработка на проект се заплаща част от цената, определена с протокол между възложителя и проектанта за степента на ползваемост на първоначалния проект.


Чл. 22. За изработване на проекти, поръчани за изпълнение в чужбина, цените се удвояват.


Чл. 23. Когато възложителят желае да приложи проект, изготвен в чужбина, и за издаването на строително разрешение е необходимо той да бъде преведен и приведен в съответствие с изискванията на националната нормативна база, се заплаща договорен процент от цената, определена по наредбата.


Чл. 24. При съвместно проектиране на обекти с чуждестранни лица или организации или при разработване от членове на КИИП на конкретни части от такива проекти с разделителен протокол се договарят цените за проектиране на тези части съгласно наредбата.


Чл. 25. Когато се налага да се договарят работи, които не са обхванати от наредбата, тези видове работи се уподобяват, като са предмет на свободно договаряне с възложителя.


Чл. 26. Допълнително се договарят цени за изменения, допълнения, преработки и подобрения, които са наложени от неточно проектиране, несъобразяване с предишни фази на проектирането или в нарушение на действащото у нас законодателство, допуснати от отделен проектант.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Възложител" по смисъла на тази наредба е физическо или юридическо лице, което подписва договора за проектантската услуга и заплаща договорената цена за проектиране.


§ 2. "Базова строителна стойност" по смисъла на тази наредба е осреднена статистическа стойност на строително-монтажните работи за страната.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2004 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти