Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2013 Г.)

Приет с ПМС № 105 от 26.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г.) С правилника се уреждат структурата, ръководството и организацията на дейността на Националния съвет за наука и иновации.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Националният съвет за наука и иновации, наричан по-нататък "националния съвет", подпомага министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Съставът на националния съвет се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.

Раздел II.
Структура


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Националният съвет за наука и иновации се състои от председател - министърът на образованието и науката, и 19 членове: един представител на Министерството на икономиката; един представител на Министерството на финансите; двама представители на Министерството на земеделието и храните; седем представители на висшите училища, предложени от Съвета на ректорите; четирима представители, предложени от Управителния съвет на Българската академия на науките; председателят на Изпълнителния съвет на фонд "Научни изследвания"; двама представители на организациите на работодателите, посочени след споразумение на техните председатели, и един представител на неправителствени организации на учените, посочен след споразумение на техните председатели.


Чл. 5. (1) Членовете на националния съвет се определят за срок 5 години без право на повече от два последователни мандата.
(2) Промени в състава на националния съвет могат да се правят по предложение на министрите, които са определили своите представители.
(3) При прекратяване на правомощията на член от състава на националния съвет съответният министър в срок 30 дни определя своя нов представител.
(4) Членовете на националния съвет се освобождават при:
1. пенсиониране;
2. подаване на оставка;
3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват служебните си задължения за повече от една година, установена по съответния ред;
5. дисциплинарно уволнение.


Чл. 6. (1) Националният съвет избира заместник-председател с тайно гласуване и с мнозинство от две трети от своя състав.
(2) При отсъствие на председателя на националния съвет заместник-председателят изпълнява неговите функции.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Функциите на секретар на националния съвет се изпълняват от държавен служител в Министерството на образованието и науката, определен от министъра.

Раздел III.
Организация на дейността


Чл. 8. Председателят на националния съвет:
1. насрочва заседанията и определя дневния ред;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на националния съвет;
3. организира и контролира изпълнението на решенията на националния съвет чрез секретаря на съвета;
4. представлява националния съвет.


Чл. 9. (1) Заседанията на националния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) По решение на националния съвет на заседанията могат да бъдат канени експерти от различни научни области и представители на деловите среди и на обществени организации, които имат право на съвещателен глас.
(3) Заседанията на националния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговия състав. При редуциране на списъчния състав се вземат предвид членовете, които се намират в командировка в чужбина, отсъстващите поради болест и членовете, които са в законоустановен отпуск. По този ред могат да се редуцират не повече от четирима членове от списъчния състав на националния съвет.
(4) Заседанията на националния съвет се свикват от председателя на съвета, както и по искане най-малко на една трета от неговия състав.
(5) Дневният ред и материалите за заседанията на националния съвет се изпращат на членовете от секретаря най-малко 7 дни преди заседанието.
(6) Решения за промени в дневния ред се вземат в началото на всяко заседание на националния съвет.
(7) Присъстващите членове приемат решенията от заседанията на националния съвет с обикновено мнозинство.
(8) За всяко заседание на националния съвет се съставя протокол, който съдържа:
1. датата на провеждане на заседанието;
2. имената на участниците в заседанието и имената на отсъстващите членове на националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения;
5. подписите на председателстващия и на секретаря.
(9) Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и взетите решения. В 7-дневен срок след заседанието на членовете на националния съвет се изпраща копие от протокола.
(10) При наличие на особени мнения при гласуване на решенията те трябва да бъдат представени в писмена форма в двудневен срок след заседанието и представляват неразделна част от протокола.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г.) На специализирана страница в интернет периодично се публикува информация за дейността на Националния съвет за наука и иновации.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 11 от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 69. В Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за наука и иновации, приет с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 44 от 2013 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти