Logo Петък, 30 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 103 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 51, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.
Сертификатите за одобряване на типа, издадени по реда на наредбата по ал. 1 и/или Правило № 85 на ИКЕ на ООН преди 5 март 2014 г., се считат за валидни до 31 август 2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на моторни превозни средства (МПС) по отношение мощността на двигателя;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) методът за определяне на мощността на двигатели с вътрешно горене, с атмосферно или принудително пълнене, принадлежащи към един от следните видове:
а) бутални двигатели с вътрешно горене (с принудително запалване на горивото или запалване чрез сгъстяване), с изключение на двигатели със свободно бутало;
б) роторни бутални двигатели.
Чл. 2. Наредбата се прилага за МПС от категории М и N, посочени в приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МПС ПО ОТНОШЕНИЕ МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)


Чл. 3. Типът на МПС по отношение мощността на двигателя се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на мощността на двигателя до изпълнителния директор на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните компоненти с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Производителят предоставя на техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитването, двигател от типа, за който се иска одобряване, заедно с допълнителното оборудване, изброено в табл. 1 от приложение № 2.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство по отношение на мощността на двигателя, когато:
1. са извършени изпитванията при спазване на техническите изисквания по метода по глава трета;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздели II и III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Образец на ЕО сертификата за одобрение на типа е даден в приложение № 3.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение на мощността на двигателя се издава номер на одобрение съгласно част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови МПС и техните ремаркета.
(2) За всички одобрени типове изпълнителният директор на ИА "АА" издава различни номера на одобряване.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат за одобрение типа на превозно средство по отношение мощността на двигателя, когато то отговаря на изискванията на наредбата.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 6 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) В случай на изменения на одобрен в съответствие с тази наредба тип МПС по отношение на мощността на двигателя се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Мерките за осигуряване на съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Метод за изпитване и определяне на мощността на двигателя


Чл. 13. Методът за определяне на мощността на двигателя е посочен в приложение № 4.

Чл. 14. За извършените изпитвания техническата служба издава протокол, съдържащ резултатите и всички изчисления за определяне на ефективната (нето) мощност, посочени в приложение № 5.

Допълнителни разпоредби


§ 1. За целите на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, комплектовано или некомплектовано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на превозни средства, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Ефективна (нето) мощност" е мощността, получена на изпитвателния стенд на края на коляновия вал или на неговия еквивалент при съответстващи обороти на двигателя със спомагателното оборудване, изброено в табл. 1 от приложение № 2. Ако измерването на мощността може да се извърши само с монтирана предавателна кутия, се взема предвид коефициентът на полезно действие на предавателната кутия.
3. "Максимална ефективна (нето) мощност" е максималната стойност на ефективната (нето) мощност, измерена при пълно натоварване на двигателя.
4. "Стандартно оборудване" е всяко оборудване, предвидено от производителя за дадено приложение.
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на МПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените МПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 80/1269/ЕИО, последно изменена с Директива 1999/99/ЕО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2 и N3 от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 103 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)
§ 13. Навсякъде в наредбата думите "компресионно запалване" се заменят със "запалване чрез сгъстяване", думата "мин-1" се заменя с "min-1", думата "сертификат" се заменя с "ЕО сертификат", думата "сертификата" се заменя с "ЕО сертификата" и думите "одобряване на типа" се заменят с "ЕО одобряване на типа".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2013 Г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
Списък с данни № ...
за целите на ЕО одобряването типа на превозно средство по отношение на мощността на двигателя в съответствие с Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (Директива 80/1269/ЕИО, последно изменена с Директива 1999/99/ЕО) и съгласно приложение № 2 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I на Директива 70/156/ЕИО) (*)
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. Обща информация
0.1. Марка (търговско наименование на
 
производителя): ..............................................................................................................................
0.2. Тип и общо(-и) търговско(-и) описа-
 
ние(-я): ....................................................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, ако
 
се маркира на превозното средство(b): ......................................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ......................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство(с): ......................................................................................................................................
0.5. Наименование и адрес на производи-
 
теля: ......................................................................................................................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и):
 
.........................................................................................................................................
1. Общи конструктивни характеристики на
  превозното средство
1.1. Снимки и/или чертежи на представител-
 
но превозно средство: ........................................................................................................................
1.8. Място за управление: ляво/дясно(1):
 
.............................................................................................................................................
3. Двигател (q)
3.1.
Производител: .................................................................................................................................
3.1.1. Код на производителя (както е марки-
  ран на двигателя, или други начини за
 
идентификация): ...............................................................................................................................
3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запал-
  ване/запалване чрез сгъстяване, четири-
  тактов/двутактов (1)
3.2.1.2. Брой и разположение на цилиндрите:
 
.........................................................................................................................................
3.2.1.2.1. Диаметър на цилиндъра (r): ...................................... mm
3.2.1.2.2. Ход на буталото (r): ................................................... mm
3.2.1.2.3.
Ред на работа: ............................................................................................................................
3.2.1.3. Обем на двигателя (s): .............................................. cm3
3.2.1.4.
Степен на сгъстяване (2): ..................................................................................................................
3.2.1.5. Чертежи на горивната камера, челото
  на буталото и в случай на двигатели с
  принудително запалване, буталните
 
пръстени: ...................................................................................................................................
3.2.1.8. Максимална ефективна мощност (t):
  ........ kW при ........ min(-1) (стойност, обя-
  вена от производителя)
3.2.1.9. Максимално допустими обороти на дви-
  гателя, както са определени от произво-
  дителя: ................................................................... min(-1)
3.2.1.10. Максимален ефективен въртящ мо-
  мент (t): ........ Nm при ........ min(-1) (стой-
  ност, обявена от производителя)
3.2.2. Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/
  NG (1)
3.2.2.1.
RON, оловен: ...................................................................................................................................
3.2.2.2.
RON, безоловен: ..............................................................................................................................
3.2.4. Захранване с гориво:
3.2.4.1. Чрез карбуратор(-и): да/не (1)
3.2.4.1.1.
Марка(-и): ...................................................................................................................................
3.2.4.1.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................
3.2.4.1.3.
Брой монтирани: ..............................................................................................................................
3.2.4.1.4. Регулировки (2)
3.2.4.1.4.1.
Жигльори: ........................................................................................
Или крива на
3.2.4.1.4.2.
Дифузори: ........................................................................................
захранване в
3.2.4.1.4.3. Ниво на поплав- зависимост от
 
ковата камера: ....................................................................................
въздушния
3.2.4.1.4.4. Маса на попла- поток и
 
въка: ...........................................................................................
регулировките,
3.2.4.1.4.5. Игла на попла- предвидени да
 
въка: ...........................................................................................
поддържат тази крива
3.2.4.1.5. Пускова система на студен двигател:
  ръчна/автоматична (1)
3.2.4.1.5.1.
Принцип(-и) на работа: .........................................................................................................................
3.2.4.1.5.2. Работни граници/регулировки (1)(2):
3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само за дви-
  гатели със запалване чрез сгъстяване):
  да/не (1)
3.2.4.2.1.
Описание на системата: .........................................................................................................................
3.2.4.2.2. Принцип на работа: директно впръск-
  ване/предкамера/вихрова камера (1)
3.2.4.2.3. Горивонагнетателна помпа
3.2.4.2.3.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.4.2.3.2.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.4.2.3.3. Максимално количество впръскано
  гориво (1) (2): ......... mm3/такта или цикъла при честота на въртене на помпата от: ......... min(-1) или, алтернативно характеристиката на впръскването:
3.2.4.2.3.4.
Регулиране на впръскването (2): .............................................................................................................
3.2.4.2.3.5. Крива на изпреварване на впръсква-
 
нето (2): ....................................................................................................................................
3.2.4.2.3.6. Процедура на калибриране: стенд за
  изпитване/двигател (1)
3.2.4.2.4. Регулатор
3.2.4.2.4.1.
Тип: ........................................................................................................................................
3.2.4.2.4.2. Точка на прекъсване
3.2.4.2.4.2.1. Точка на прекъсване под товар:
  .............................................................................. min(-1)
3.2.4.2.4.2.2. Точка на прекъсване без товар:
  .............................................................................. min(-1)
3.2.4.2.5. Впръсквателен тръбопровод
3.2.4.2.5.1. Дължина: .................................................................. mm
3.2.4.2.5.2. Вътрешен диаметър: ................................................ mm
3.2.4.2.6. Впръсквач(-и)
3.2.4.2.6.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.4.2.6.2.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.4.2.6.3. Налягане в момента на отваряне (2):
  ........... kPa или характеристична диа-
 
грама (2): ..................................................................................................................................
3.2.4.2.7. Пускова система на студен двигател
3.2.4.2.7.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.4.2.7.2.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.4.2.7.3.
Описание: ......................................................................................................................................
3.2.4.2.9. Система за електронно управление
3.2.4.2.9.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.4.2.9.2.
Описание на системата: .........................................................................................................................
3.2.4.3. Чрез впръскване на гориво (само за при-
  нудително запалване): да/не (1)
3.2.4.3.1. Принцип на работа: всмукателен тръбо-
  провод (едно-/многоточково (1) дирек-
  тно впръскване/друго (уточнете прин-
 
ципа) (1): ..................................................................................................................................
3.2.4.3.2.
Марка(-и): ...................................................................................................................................
3.2.4.3.3.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.4.3.4.
Описание на системата: .....................................................................................................................
3.2.4.3.4.1. Тип и брой на кон-  
 
тролните възли: ..................................................................................
При системи,
3.2.4.3.4.2. Тип на горивния различни от
 
регулатор: .........................................................................................
системите с
3.2.4.3.4.3. Тип на сензора за постоянно
 
въздушен поток: ..................................................................................
впръскване,
3.2.4.3.4.4. Тип на разделителя се посочват
 
на горивото: ........................................................................................
еквивалентни
3.2.4.3.4.5. Тип на регулатора данни
 
на налягането: .....................................................................................
 
3.2.4.3.4.8. Тип на кутията на  
 
дросела: .............................................................................................
 
3.2.4.3.5. Впръсквачи: налягане в момента на
  отваряне (2): ....... kPa или характерис-
 
тична диаграма (2): ..........................................................................................................................
3.2.4.3.6.
Регулиране на впръскването: ..................................................................................................................
3.2.4.3.7. Пускова система на студен двигател
3.2.4.3.7.1.
Принцип(-и) на работа: .....................................................................................................................
3.2.4.3.7.2. Работни ограничения/регулиров-
 
ки (1) (2): ...................................................................................................................................
3.2.4.4. Захранваща помпа
3.2.4.4.1. Налягане (2): ....... kPa или характерис-
 
тична диаграма (2): ..........................................................................................................................
3.2.5. Електрическа система
3.2.5.1. Номинално напрежение: ............................................ V,
  положително/отрицателно заземяване(1)
3.2.5.2. Генератор
3.2.5.2.1.
Тип: ..........................................................................................................................................
3.2.5.2.2. Номинална мощност: ................................................ VА
3.2.6. Запалване
3.2.6.1
Марка(-и): ...................................................................................................................................
3.2.6.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................
3.2.6.3.
Принцип на работа: ...........................................................................................................................
3.2.6.4. Крива на изпреварване на запалване-
 
то (2): .......................................................................................................................................
3.2.6.5. Статичен ъгъл на изпреварване на
  запалването (2): ....... градуса преди ГМТ
  (горна мъртва точка)
3.2.6.6. Хлабина между контактите (2): ................................ mm
3.2.6.7. Ъгъл на отворено състояние на кон-
  тактите (2): .......................................................... градуси
3.2.7. Охладителна система (течност/въздух)(1)
3.2.7.1. Номинални данни на устройството за
 
температурен контрол на двигателя: ..............................................................................................................
3.2.7.2. Течност
3.2.7.2.1.
Вид на течността: ............................................................................................................................
3.2.7.2.2. Циркулационна помпа(-и): да/не (1)
3.2.7.2.3.
Характеристики: ................................, или .......................................................................................
3.2.7.2.3.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.2.7.2.3.2.
Тип(-ове): ..................................................................................................................................
3.2.7.2.4.
Предавателно(-и) отношение(-я): .............................................................................................................
3.2.7.2.5. Описание на вентилатора и неговия
 
задвижващ механизъм: ............................................................................................................................
3.2.7.3. Въздух
3.2.7.3.1. Нагнетател: да/не (1)
3.2.7.3.2.
Характеристики: ................................, или .......................................................................................
3.2.7.3.2.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.2.7.3.2.2.
Тип(-ове): ..................................................................................................................................
3.2.7.3.3.
Предавателно(-и) отношение(-я): .............................................................................................................
3.2.8. Всмукателна система
3.2.8.1. Турбокомпресор: да/не (1)
3.2.8.1.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.2.8.1.2.
Тип(-ове): ..................................................................................................................................
3.2.8.1.3. Описание на системата (максимално
  налягане на пълнене: ................... kPa, изпуска-
 
телен клапан, ако е приложен): .................................................................................................................
3.2.8.2. Междинен охладител: да/не (1)
3.2.8.4. Описание или чертежи на всмукателните тръби и техните принадлежности (камера с повишено налягане, нагревателно устройство, допълнителни
 
всмукатели на въздух, др.): .....................................................................................................................
3.2.8.4.1. Описание на всмукателния колектор
  (включително чертежи и/или снимки):
 
............................................................................................................................................
3.2.8.4.2.
Въздушен филтър, чертежи: .................., или ............................................................................................
3.2.8.4.2.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.2.8.4.2.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................
3.2.8.4.3. Шумозаглушител на всмукателната
 
система, чертежи: ................................, или .....................................................................................
3.2.8.4.3.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.2.8.4.3.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................
3.2.9. Изпускателна система
3.2.9.1. Описание и/или чертеж на изпускател-
 
ния колектор: ..............................................................................................................................
3.2.9.2. Описание и/или чертеж на изпускател-
 
ната система: ..............................................................................................................................
3.2.9.3. Максимално допустимо изпускателно
  противоналягане при номинални обороти на
  двигателя и при 100 % натоварване: ..................... kPa
3.2.10. Минимално напречно сечение на входя-
  щите и изходящите отвори:
3.2.11. Регулиране на клапаните или еквива-
  лентни данни
3.2.11.1. Максимален ход на клапаните, ъгли на
  отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки, или данни за разпределението при
 
алтернативни разпределителни системи: ..........................................................................................................
3.2.11.2. Контролни и/или регулировъчни об-
 
хвати (1): .................................................................................................................................
3.2.12. Мерки срещу замърсяване на въздуха
3.2.12.2. Други устройства срещу замърсяване
  (ако има и ако не са включени в други
  точки
3.2.12.2.1. Каталитичен конвертор: да/не (1)
3.2.12.2.1.1.
Брой на конверторите и елементи: .................................................................................................................
3.2.12.2.1.2. Размери, форма и вместимост на кон-
 
вертора(-ите): ............................................................................................................................
3.2.12.2.2. Кислороден сензор: да/не (1)
3.2.12.2.3. Въздушно впръскване: да/не (1)
3.2.12.2.4. Рециркулация на отработилите газове:
  да/не (1)
3.2.12.2.6. Филтър за частици: да/не (1)
3.2.12.2.6.1. Размери, форма и вместимост на фил-
  търа за частици:
3.2.12.2.7. Други системи (описание и действие):
3.2.15. Горивна система за втечнен нефтен газ
  (ВНГ - LPG): да/не (1)
3.2.15.1. Номер на одобрението съгласно На-
  редба № 67 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (ДВ, бр. 88
 
от 2003 г.) (3): ...........................................................................................................................
3.2.15.2. Устройство за електронно регулиране на
  двигателя при зареждане с втечнен нефтен
 
газ (ВНГ - LPG): .............................................................................................................................
3.2.15.2.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.15.2.2.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.15.2.3. Възможност за регулиране в зависимост
 
от емисиите: ...................................................................................................................................
3.2.15.3. Допълнителна документация
3.2.15.3.1. Описание на системата за защита на
  катализатора при преминаване от работа с бензин
 
на ВНГ или обратното: ..........................................................................................................................
3.2.15.3.2. Структура на системата (електрически
  връзки, изводи на вакуумни сензори за изравняване
 
на налягането и др.): ........................................................................................................................
3.2.15.3.3.
Чертеж на символа: ..........................................................................................................................
3.2.16. Горивна система за природен газ (ПГ -
  NG): да/не (1)
3.2.16.1. Номер на одобрението съгласно На-
  редба № 67 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на
 
задна нискоразположена защита (3): ..............................................................................................................
3.2.16.2. Устройство за електронно регулиране
  на двигателя при зареждане с природен
 
газ (ПГ - NG): .................................................................................................................................
3.2.16.2.1.
Марка(-и): .................................................................................................................................
3.2.16.2.2.
Тип(-ове): .................................................................................................................................
3.2.16.2.3. Възможност за регулиране в зависимост
 
от емисиите: ..................................................................................................................................
3.2.16.3. Допълнителна документация
3.2.16.3.1. Описание на системата за защита на
  катализатора при преминаване от работа с бензин на
 
ПГ или обратното: ............................................................................................................................
3.2.16.3.2. Структура на системата (електрически
  връзки, изводи на вакуумни сензори за изравняване
 
на налягането и др.): .......................................................................................................................
3.2.16.3.3.
Чертеж на символа: ............................................................................................................................
3.6. Температури, позволени от произво-
  дителя
3.6.1. Охладителна система
3.6.1.1. Течностно охлаждане
  Максимална температура на изхода:
  ....................................................................................... °C
3.6.1.2. Въздушно охлаждане
3.6.1.2.1. Изходна точка:
3.6.1.2.2. Максимална температура в изходна
  точка: ............................................................................ °C
3.6.2. Максимална температура на изхода на
  междинния охладител:................................................ °C
3.6.3. Максимална температура на отработи-
  лите газове в точката от изпускателната тръба(-и), съседна на външния(-те) фланец(-и) на изпускателния
  колектор: ...................................................................... °C
3.6.4. Температура на горивото
  минимална: .................................................................. °C
  максимална: ................................................................. °C
3.6.5. Температура на маслото
  минимална: .................................................................. °C
  максимална: ................................................................. °C
3.8. Мазилна система
3.8.1. Описание на системата
3.8.1.1. Местоположение на резервоара за
 
масло: .......................................................................................................................................
3.8.1.2. Захранваща система (с помпа/впръск-
  ване във всмукателен тръбопровод/смесване с гориво
 
и др.) (1): .................................................................................................................................
3.8.2. Маслена помпа
3.8.2.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.8.2.2.
Тип(-ове): ..................................................................................................................................
3.8.3. Смес с гориво
3.8.3.1.
Процентно съотношение: .......................................................................................................................
3.8.4. Маслен охладител: да/не (1)
3.8.4.1.
Чертеж(-и): ................................, или ............................................................................................
3.8.4.1.1.
Марка(-и): ..................................................................................................................................
3.8.4.1.2.
Тип(-ове): ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(Дата, папка)
 
Допълнение към списъка с данни
 
1. Друго допълнително оборудване, задвижвано от двигателя (съгласно част II, т. 2.1 на Приложение № 4) (списък и кратко описание, ако е необходимо):
2. Допълнителна информация за условията на изпитване (само за двигатели с принудително
  запалване)
2.1. Запалителни свещи
2.1.1.
Марка: .......................................................................................................................................
2.1.2.
Тип: ..........................................................................................................................................
2.1.3.
Разстояние между електродите на свещите: .......................................................................................................
2.2. Бобина
2.2.1.
Марка: .......................................................................................................................................
2.2.2.
Тип: ......................................................................................................................................
2.3. Кондензатор
2.3.1.
Марка: .......................................................................................................................................
2.3.2.
Тип: ......................................................................................................................................
2.4. Оборудване за защита от радиосмущения
2.4.1.
Марка: .......................................................................................................................................
2.4.2.
Тип: ......................................................................................................................................
________________________
(*) Номерацията и забележките в списъка с данни съответстват на използваните в приложение № 2 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение I на Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в техническата документация със символа "?" (например АВС??123???).
(*3) Когато настоящата наредба се измени и допълни, за да обхване резервоарите за газово гориво.
 

Приложение № 2 към чл. 5
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
ТАБЛИЦА 1
Спомагателно оборудване, което да се включи
при изпитването за определяне на ефективната
(нето) мощност на двигател
 
Спомагателно оборудване Монтирано за измерване
    на ефективната (нето)
    мощност
1 2 3
1. Всмукателна система Стандартно
  Всмукателен колектор оборудване - да
  Въздушен филтър(1a)  
  Шумозаглушител във  
  всмукателния тръбо-  
  провод(1a)  
  Система за контрол на  
  емисията на картерните  
  газове  
  Устройство за огранича-  
  ване на скоростта (1a)  
2. Устройство за индукцион- Стандартно
  но нагряване на всмука- оборудване - да
  телния колектор (ако това е възможно,
    то да бъде монти-
    рано на най-благо-
    приятното положение)
3. Изпускателна система Стандартно
  Пречиствател на отрабо- оборудване - да
  тените газове  
  Изпускателен колектор  
  Свързващи тръби (1b)  
  Шумозаглушител (1b)  
  Изпускателна тръба (1b)  
  Моторна спирачка (2)  
  Устройство за принуди-  
  телно пълнене  
4. Горивна снабдителна Стандартно
  помпа (3) оборудване - да
5. Карбуратор Стандартно
  Електронна командна оборудване - да
  система, въздухометър  
  и др. (ако са монтирани)  
  Редуцирвентил Оборудване за
  Изпарител газови двигатели
  Смесител  
6. Оборудване за впръск- Стандартно
  ване на горивото оборудване - да
  (бензин и дизел)  
  Предварителен филтър  
  Филтър  
  Помпа  
  Тръбопровод с високо  
  налягане  
  Впръсквач  
  Въздушен всмукателен  
  клапан, ако е монтиран (4)  
  Електронна командна  
  система, въздухометър  
  и др. (ако са монтирани)  
  Регулатор/командна  
  система  
  Автоматично спиране  
  при пълно натоварване  
  на командната рейка в  
  зависимост от атмо-  
  сферните условия  
7. Течностна охладителна  
  система  
  Капак над двигателя  
  Капак на въздушния Не
  изпускател  
  Радиатор  
  Вентилатор (5)(6)  
  Направляващ кожух Стандартно
  на вентилатора оборудване - да (5)
  Водна помпа  
  Термостат (7)  
8. Въздушно охлаждане  
  Обтекател Стандартно
  Нагнетателен оборудване - да
  вентилатор (5)(6)  
  Устройство за регулиране  
  на температурата  
9. Електрическо Стандартно
  оборудване оборудване - да (8)
10. Оборудване за прину-  
  дително пълнене (ако е монтирано)  
  Компресор, задвижван  
  пряко или непряко от  
  двигателя и/или от от-  
  работените газове Стандартно
  Междинен охладител (9) оборудване - да
  Охладителна помпа или  
  вентилатор (задвижвани  
  от двигателя)  
  Устройство за контро-  
  лиране на охлаждащия  
  поток (ако е монтирано)  
11. Допълнителен вентила- Ако е необходим - да
  тор на стенда за изпитване  
12. Устройство против Стандартно
  замърсяване оборудване - да
     
(1a) Комплектните стандартни всмукателни системи да бъдат монтирани за предвиденото приложение:
когато има риск от значителен ефект върху мощността на двигателя;
в случай на двутактови двигатели, двигатели с принудително запалване;
когато това поиска производителят да бъде направено.
При други случаи може да се използва равностойна система и да се направи проверка, че входното налягане не се различава с повече от 100 Ра от границата, определена от производителя за чист въздушен филтър.
(1b) (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Комплектните стандартни изпускателни системи да бъдат монтирани за предвиденото приложение:
когато има риск от значителен ефект върху мощността на двигателя;
в случай на двутактови двигатели, двигатели с принудително запалване;
когато това поиска производителят, да бъде направено.
При други случаи може да се използва равностойна система, осигуряваща, че измереното на изхода на изпускателната система налягане не се различава с повече от 1000 Ра от предписаното от производителя. Изходът на изпускателната система е дефиниран като точка, отстояща на 150 mm от края на частта от изпускателната система, монтирана на двигателя.
(2) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Ако моторна спирачка е вградена в двигателя, дроселната й клапа да бъде фиксирана в напълно отворено положение.
(3) Налягането на подаване на гориво може да се настрои, ако това е необходимо, за да възпроизвежда налягането, което съществува при специално използване на двигателя (по-специално, когато се използва система за "връщане на гориво").
(4) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Въздушният всмукателен клапан е регулиращ клапан за пневматичния регулатор на горивонагнетателната помпа. Регулаторът или оборудването за впръскване на гориво могат да съдържат други устройства, които да оказват въздействие на количеството на впръскваното гориво.
(5) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Радиаторът, вентилаторът, направляващият кожух на вентилатора, водната помпа и термостатът да бъдат разположени относително по същия начин на изпитвателния стенд, както на превозното средство. Циркулацията на охлаждащата течност да се осъществява само с водната помпа на двигателя. Охлаждането на течността може да се извършва или от радиатора на двигателя, или от външен кръг при условие, че загубата на налягане и налягането на входа на помпата остават съществено същите като тези на охладителната система на двигателя. Жалузите на радиатора, ако са вградени, да бъдат в отворено положение.
В случая, когато за удобство вентилаторът, радиаторът и направляващият кожух на вентилатора не могат да бъдат монтирани на двигателя, погълнатата от вентилатора мощност, когато е монтиран отделно на своето правилно положение по отношение на радиатора и обтекателя (ако има такъв), да се определи при обороти на въртене, които съответстват на оборотите на двигателя, използвани за измерване на мощността на двигателя, или чрез изчисляване от стандартните характеристики, или чрез практически изпитвания. Тази мощност, съотнесена към стандартните атмосферни условия, определени в част II, т. 21 от приложение № 4, да се извади от коригираната мощност.
(6) Когато са вградени постоянно действащ или изключващ се вентилатор или нагнетател, изпитването да се извърши с изключен вентилатор (или нагнетател) или с изключващ се вентилатор или нагнетател, работещ с максимално буксуване.
(7) Термостатът може да бъде фиксиран в напълно отворено положение.
(8) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Минимална мощност на генератора. Мощността на генератора да бъде ограничена до точно необходимата за работа на спомагателните устройства, които са нужни за работата на двигателя. Ако е необходимо свързването на акумулатор, да се използва напълно зареден акумулатор в добро състояние.
(9) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Двигателите, охлаждани със сгъстен въздух, се изпитват с охлаждане със сгъстен въздух, независимо дали са въздушно или течно охладени, но ако производителят предпочита, система на стенда за изпитване може да замени охлаждания с въздух охладител. Във всеки случай, измерването на мощността на двигателя при всякакви обороти се извършва при същия пад на налягането и температурата на въздуха през охладителя със сгъстен въздух на системата на стенда за изпитване, както е предписано от производителя за комплектовано превозно средство.
(10) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Те могат да включват например система за рециркулация на отработилите газове (EGR), каталитичен конвертор, термичен реактор, вторична въздушно снабдителна система и предпазна система от горивните изпарения.

Приложение № 3 към чл. 7
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
 
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на
  ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа (1),
- изменение на ЕО одобряването на типа (1),
- отказ за ЕО одобряване на типа (1),
- отнемане на ЕО одобряването на типа (1),
на тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) съгласно Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (Директива 80/1269/ЕИО, последно изменена с Директива 1999/99/ЕО)
 
Номер на ЕО одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
     
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
............................................
0.3. Начини за идентификация на типа,  
  ако се маркира на превозното сред-  
  ство/компонента/отделния техничес-  
  ки възел (1) (2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (l) (3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  закрепване на ЕО маркиров-  
  ката за одобряване:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например АВС??123??).
(3) Както е определено в Приложение № 1 част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
  РАЗДЕЛ II  
     
1. Допълнителна информация  
  (където е подходящо): виж  
  Допълнението
............................................
2. Техническа служба, отговорна  
  за провеждане на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от изпитва-  
  нията:
............................................
4. Номер на протокола от изпит-  
  ванията:
............................................
5. Забележки (ако има): виж  
  Допълнението
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:
............................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване.  
 
Допълнение
към ЕО сертификата за одобряване на типа № ... относно одобряване типа на превозно средство по отношение на Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (Директива 80/1269/ЕИО, последно изменена с Директива 1999/99/ЕО)
 
1. Допълнителна информация  
1.1. Двигател:
............................................
1.1.1. Код на производителя на
............................................
  двигателя: (както е маркиран на двигателя, или други начини за иденти- фикация)
1.1.2. Обем на двигателя:
............................................
1.1.3. Гориво: дизелово гориво/  
  бензин/LPG/NG (1)  
1.1.4. Максимална ефективна  
  (нето) мощност: .......... kW  
  при .......... min(-1)  
5. Забележки:
............................................
________________________
(1) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 4 към чл. 13
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.)
Метод за определяне на мощността на двигателя
Част I. Технически изисквания към точността на измерване на мощността при пълно натоварване на двигателя
Точността на измерваните параметри на двигателя по време на изпитването трябва да бъде в следните граници:
1. за измерения въртящ момент ± 1 %; системата за измерване на въртящия момент се калибрира, за да отчита и загубите от триене; точността на долната част на измервателния диапазон на динамометричния стенд е ± 2 % от измерения въртящ момент;
2. за измерването на оборотите ± 0,5%; оборотите на двигателя се измерват с автоматично синхронизиран оборотомер и хронометър (или скоростомер);
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) за разхода на гориво ± 1 % от измерения разход;
4. за температура на горивото ± 2°К;
5. за температура на входящия въздух в двигателя ± 2°К;
6. за барометрично налягане ± 100 Ра;
7. за налягане във всмукателния колектор (виж бележка 1а от табл. 1 на приложение 2) ± 50 Ра;
8. за налягане в изпускателния тръбопровод на МПС (виж бележка 1b от табл. 1 на приложение 2) ± 200 Ра.
Част II. Изпитване за измерване ефективната (нето) мощност на двигателя
1. При възможност необходимото спомагателно оборудване за функциониране на двигателя в зададен режим (посочено в табл. 1 на приложение 2) се монтира на изпитвателния стенд така, както ще се монтира при работа на двигателя по предназначение.
2.1 Спомагателното оборудване, необходимо за експлоатацията на МПС и което може да се монтира на двигателя, се отстранява при извършване на изпитването. Например непълен списък на оборудване, което се отстранява:
а) компресор за сгъстен въздух за спирачната уредба;
б) помпа за кормилна уредба с усилвател;
в) компресор за системата за пневматично окачване;
г) климатичната система.
2.2 Когато спомагателното оборудване не може да се отстрани, мощността, консумирана от него в ненатоварен режим на двигателя, се определя и добавя към измерената мощност на двигателя.
3. Настройките (регулировките) за извършване на изпитването за определяне на ефективната (нето) мощност са посочени в част III.
3.1. В случай на електрическо първоначално пускане в ход се монтира генератор, който захранва спомагателното оборудване, необходимо за работата на двигателя.
3.2. В случай на първоначално пускане в ход, различно от електрическото, се отстранява генераторът.
3.3. Ако има електрически задвижвано спомагателно оборудване, което е необходимо за работата на двигателя, се монтира генераторът, който го захранва.
3.4. В случаите по 3.2 и 3.3 системата за производство и акумулиране на енергията, необходима за стартиране, се монтира и работи в ненатоварено положение.
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпитването за определяне на ефективната (нето) мощност се извършва след пускане в ход при напълно отворена дроселна клапа за двигатели с принудително запалване и при фиксирано пълно натоварване на горивонагнетателната помпа за двигатели със запалване чрез сгъстяване, като двигателите са оборудвани, както е указано в табл. 1 на приложение 2.
5. Данните за работата на двигателя се отчитат при стабилизирани работни условия с достатъчно подаване на въздух на двигателя. Двигателят е пуснат в съответствие с препоръките на производителя. Горивните камери могат да съдържат нагар, но в ограничено количество.
6. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Условията по време на изпитване, като температурата на входящия въздух, се подбират, колкото е възможно по-близки до стандартните условия (виж част II, т. 21 на приложение № 4), за да се намали големината на корекционния коефициент.
7.1. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Температурата на входящия въздух в двигателя (въздух от околната среда) се измерва при 0,15 м по посока на течението от точката на входа на въздушния филтър или ако не се използва въздушен филтър - в границите на 0,15 м от входния тръбопровод.
7.2. Термометърът или термодвойката се защитават от излъчвана топлина и се разполагат пряко във въздушния поток. Те трябва да са защитени и от обратно връщане на гориво.
7.3. Използват се достатъчен брой измервателни точки, за да се получи представителна средна стойност на температурата на входящия въздух.
8. Не се отчитат данни, преди въртящият момент, оборотите и температурата да се задържат постоянни най-малко за една минута.
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Оборотите на двигателя при работа или отчитане не могат да се отклоняват от избраните с повече от ± 1% или ± 10 min-1 в зависимост от това, кое отклонение е по-голямо.
10. Измерените стойности на натоварването на спирачката, разходът на гориво и температурата на входящия въздух се отчитат едновременно; показанията, приети за измерването, са средната стойност на две стабилизирани стойности, които се различават с по-малко от 2% за натоварването на спирачката и разхода на гориво.
11.1 (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Температурата на охладителната течност на изхода от двигателя се поддържа в границите ± 5°К от горната стойност на термостатично контролираната и предписаната от производителя. Ако няма специално предписана температура от производителя, тя е 353°К ± 5 К.
11.2 (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) За двигатели с въздушно охлаждане температурата в точката, указана от производителя, се поддържа в границите + 0/ - 20°К от максималната стойност, предписана от производителя за стандартните условия.
12. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Температурата на горивото се измерва на входа на карбуратора или горивовпръскващата система и се поддържа в границите, установени от производителя на двигателя.
13. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Температурата на смазочното масло, измерена в маслената вана или на изхода на охладителя за маслото, ако има, се поддържа в границите, установени от производителя на двигателя.
14. При необходимост може да се използва допълнителна регулационна система за поддържане на температурата в границите, описани в т. 11.1, 11.2, 12 и 13.
15.1. Използваното гориво се описва в протокола от изпитването и следва да бъде:
15.2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) за двигатели с принудително запалване, работещи с бензин, едно от наличните на пазара използвани горива; в случай на разногласие се ползва еталонното гориво, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива", т. 1, таблица 1 "Тип: Бензин (Е5)" на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (Регламент (ЕО) № 692/2008) (OB L 199, 28.07.2008 г.); вместо посоченото гориво може да се ползват еталонни горива, дефинирани от СЕС1 за двигатели с принудително запалване в СЕС документ RF-08-А-85;
15.3. за двигатели с принудително запалване, работещи с втечнен нефтен газ (LPG):
а) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) който се самонагажда към ползваното гориво - едно от наличните на пазара; в случай на разногласие се ползва еталонното гориво, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива", т. 1, таблица 3 "Тип: LPG" на Регламент (ЕО) № 692/2008;
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) който не се самонагажда към ползваното гориво - еталонното гориво, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива", т. 1, таблица 3 "Тип: LPG" на Регламент (ЕО) № 692/2008 и с най-ниско съдържание на С3; или
в) който е маркиран - една специфична горивна композиция, използваното гориво да бъде такова, за което двигателят е маркиран.
15.4. За двигатели с принудително запалване, работещи с природен газ (NG):
а) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) който се самонагажда към ползваното гориво - едно от наличните на пазара; в случай на разногласие се ползва еталонното гориво, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива, т. 1, таблица 4 "Тип: NG" на Регламент (ЕО) № 692/2008;
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) който не се самонагажда към ползваното гориво - едно от наличните на пазара с Wobbe индекс най-малко 52,6 МJm-3 (0°C, 101,3 kРа); в случай на разногласие използваното гориво да бъде еталонно гориво G20, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива, т. 1, таблица 4 "Тип: NG" на Регламент (ЕО) № 692/2008, т.е. гориво с най-висок Wоbbe индекс; или
в) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) който е маркиран, че използва горива от специфична серия - едно от наличните на пазара с Wobbe индекс най-малко 52,6 МJm-3 (0°C, 101,3 kРа), ако двигателят е маркиран за газове от Н-серия, или най-малко 47,2 МJm-3 (0°C, 101,3 kРа), ако двигателят е маркиран за газове от L-серия; в случай на разногласие използваното гориво е еталонно гориво G20, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива, т. 1, таблица 4 "Тип: NG" на Регламент (ЕО) № 692/2008, ако двигателят е маркиран за газове от Н-серия, или еталонно гориво G23, ако двигателят е маркиран за газове от L-серия, т.е. с най-висок Wobbe индекс за съответната серия; или
г) който е маркиран, че използва една специфична горивна композиция - такова, за което двигателят е маркиран.
15.5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) За двигатели със запалване чрез сгъстяване използваното гориво е едно от наличните на пазара. В случай на разногласие се ползва еталонното гориво, описано в приложение IX, част А "Еталонни горива", т. 2 на Регламент (ЕО) № 692/2008; вместо посоченото по-горе гориво може да се ползват еталонни горива, дефинирани от СЕС1 за двигатели със запалване чрез сгъстяване в СЕС документ RF-03-А-84.
16. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Двигатели с принудително запалване за превозни средства, които могат да работят с бензин или с газово гориво, се изпитват с двете горива в съответствие с т. 15.2 - 15.4. Превозните средства, които могат да работят и с двете горива, но при които системата за бензин е предвидена за аварийни цели или за първоначално пускане на двигателя и на които бензиновият резервоар не може да съдържа повече от 15 l бензин, се считат при изпитванията като превозни средства, ползващи само газово гориво.
17. Измерванията се извършват при достатъчно различни обороти на двигателя, за да се определи изцяло кривата на мощността при пълно натоварване между най-ниските и най-високите обороти, препоръчани от производителя. Този диапазон на оборотите да включва тези, при които двигателят има максимална мощност. За всякакви обороти се взема средната стойност на два стабилизирани отчета.
18.1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) При двигатели със запалване чрез сгъстяване по време на изпитването се контролира дали отработилите газове удовлетворяват следните условия:
18.1.1. Основни изисквания към димомерите
18.1.1.1. Подлежащите на измерване газове се съхраняват в камера с неотразяваща вътрешна повърхност.
18.1.1.2. При определяне на действителната дължина на пътя на светлината, преминаваща през газовете, се отчита възможното влияние на устройствата, които предпазват светлинния източник и фотоелемента. Тази действителна дължина трябва да се укаже върху уреда.
18.1.1.3. Димомерът трябва да има две скали за измерване, едната в абсолютни стойности на коефициента на поглъщане на светлината от 0 до (m-1), а другата - линейна, от 0 до 100; двете скали трябва да са с диапазон от 0 при невъзпрепятстван светлинен поток до максимална стойност на скалата при пълно затъмняване.
18.1.2. Изисквания към конструкцията
18.1.2.1. Общи положения
Конструкцията на димомера трябва да е такава, че при работа в стационарни условия измервателната камера да се запълва с газ с еднородна оптическа плътност.
18.1.2.2. Измервателна камера и корпус на димомера
18.1.2.2.1. Попадането върху фотоелемента на светлина от странични източници в резултат на вътрешно отразяване или разсейване трябва да бъде сведено до минимум (например чрез нанасяне на черни матови покрития върху вътрешните повърхности или чрез подходящо разположение).
18.1.2.2.2. Оптическите характеристики трябва да са такива, че общото влияние на отразяването и разсейването да не превишава стойността, съответстваща на едно деление по линейната скала, когато измервателната камера е запълнена с газ, имащ коефициент на поглъщане на светлината, приблизително равен на 1,7 -1.
18.1.2.3. Източник на светлина
За източник на светлина трябва да се използва лампа с нажежаема жичка с цветна температура в диапазона от 2800 до 3250 °К или светодиод (LED), излъчващ зелена светлина, с дължина на вълната между 550 и 570 nm (нанометри). Източникът на светлина се предпазва от замърсяване чрез средства, които не влияят върху дължината на оптичния интервал, спазвайки предвиденото в спецификациите на производителя.
18.1.2.4. Датчик
18.1.2.4.1. За датчик трябва да се използва фотоелемент със спектрална характеристика, аналогична на кривата на дневното зрение на човешкото око (максимална реакция при дължина на светлинната вълна в диапазона от 550 до 570 nm; по-малко от 4 % от максималната реакция при дължина на светлинната вълна под 430 nm и над 680 nm).
18.1.2.4.2. Схемата на електрическата верига, в която е включено показващото устройство на уреда, трябва да е такава, че напрежението на изхода на фотоелемента да е в линейна зависимост от силата на светлината в диапазона на работните температури на фотоелемента.
18.1.2.5. Скали за измерване
18.1.2.5.1. Коефициентът на поглъщане на светлината k се изчислява по формулата:
където:
L е действителната дължина на пътя на светлината, преминаваща през измерваните газове;
ФО - падащият в приемника светлинен поток;
Ф - излъчваният светлинен поток.
Когато действителната дължина L за даден тип димомер не може да се изчисли непосредствено от неговите геометрични характеристики, действителната дължина L се определя:
- или чрез метода, описан в т. 18.1.3;
- или чрез сравнение с друг тип димомер с известна действителна дължина L.
18.1.2.5.2. Съотношението между линейната скала от 0 до 100 и коефициента на поглъщане на светлината k се получава по формулата:
K = 1/L.logе(1 - N/100), където:
N е показанието на линейната скала, а k - съответната стойност на коефициента на поглъщане на светлината.
18.1.2.5.3. Скалата на димомера трябва да дава възможност за отчитане на коефициент на поглъщане на светлината 1,7 m-1 с точност до 0,025 m-1.
18.1.2.6. Регулиране и проверка на уреда за измерване
18.1.2.6.1. Електрическата верига на фотоелемента и на показващото устройство трябва да дава възможност за установяване на стрелката в нулево положение при преминаването на светлинния поток през измервателната камера, запълнена с чист въздух, или през камера с аналогични характеристики.
18.1.2.6.2. При изключена лампа и при прекъсната или свързана накъсо електрическа измервателна верига показанието върху скалата за коефициента на поглъщане на светлината трябва да е на позиция и да се задържа на нея след затваряне на измервателната верига.
18.1.2.6.3. Трябва да се извърши междинна проверка, като в измервателната камера се въвежда филтър, представляващ газ, чийто известен коефициент на поглъщане на светлината k, измерен, както е указано в т. 18.1.2.5.1, е между 1,6 и 1,8 m-1. Стойността на k трябва да бъде известна с точност до 0,025 m-1. Проверката се състои в потвърждаването, че тази стойност не се различава с повече от 0,05 m-1 от стойността, отчетена върху скалата на димомера, когато филтърът е въведен между източника на светлината и фотоелемента.
18.1.2.7. Реакция на димомера
18.1.2.7.1. Времето за реакция на електрическата измервателна верига, т. е. времето, необходимо за достигане от показващото устройство на 90 % от обхвата на скалата след поставяне на екран, напълно засенчващ фотоелемента, трябва да бъде между 0,9 и 1,1 s.
18.1.2.7.2. Демпфирането на електрическата измервателна верига трябва да е такова, че първоначалното надвишаване на крайното устойчиво показание след каквото и да било моментно колебание на измерваната величина (например филтър за калибриране) не трябва да превишава 4 % от тази величина в единици по линейната скала.
18.1.2.7.3. Времето за реакция на димомера в резултат на физичните явления в измервателната камера представлява времето между момента на постъпване на газове в уреда за измерване и момента на пълното запълване на измервателната камера. Това време не трябва да превишава 0,4 s.
18.1.2.7.4. Тези разпоредби се отнасят само за димомери, които се използват за измерване на оптическата плътност при свободно ускоряване.
18.1.2.8. Налягане на измерваните газове и на продухващия въздух
18.1.2.8.1. Налягането на отработилите газове в измервателната камера не трябва да се различава с повече от 75 mm (воден стълб) от атмосферното налягане.
18.1.2.8.2. Колебанията в налягането на измерваните газове и на продухващия въздух не трябва да причиняват изменения на стойността на коефициента на поглъщане на светлината, по-големи от 0,05 m - 1 при измерване на газове с коефициент на поглъщане на светлината 1,7 m-1.
18.1.2.8.3. Димомерът трябва да бъде оборудван с подходящи устройства за измерване на налягането в измервателната камера.
18.1.2.8.4. Пределните стойности за колебанията на налягането на газовете и на продухващия въздух в измервателната камера се посочват от производителя на уреда.
18.1.2.9. Температура на измерваните газове
18.1.2.9.1. Във всяка точка от измервателната камера температурата на газовете в момента на измерването трябва да бъде между 70 °С и максималната температура, определена от производителя на димомера, така че снетите в този температурен диапазон показания да не варират с повече от 0,1 m-1, когато камерата е запълнена с газ с коефициент на поглъщане на светлината 1,7 m-1.
18.1.2.9.2. Димомерът трябва да бъде оборудван с подходящи устройства за измерване на температурата в измервателната камера.
18.1.3. Действителна дължина "L" на димомера
18.1.3.1. Общи положения
18.1.3.1.1. При някои типове димомери газовете между светлинния източник и фотоелемента или между прозрачните части, които предпазват източника и фотоелемента, нямат постоянна оптическа плътност. В такива случаи действителната дължина L е дължината на газов стълб с еднородна оптическа плътност, който предизвиква същото поглъщане на светлина, както поглъщането, получено при нормални условия на преминаване на газовете през димомера.
18.1.3.1.2. Действителната дължина на пътя на светлината се получава чрез сравняване на показанието N на нормално работещия димомер с показанието Nо, получено на димомера, изменен така, че изпитваните газове да запълват точно определена дължина Lо.
18.1.3.1.3. Необходимо е да се отчетат бързо следващи едно след друго сравнителни показания, за да се определи корекцията във връзка с изместването от нулата.
18.1.3.2. Метод за оценка на L
18.1.3.2.1. Изпитваните газове трябва да бъдат отработили газове с постоянна оптическа плътност или светлопоглъщащи газове с относително тегло, приблизително равно на относителното тегло на отработените газове.
18.1.3.2.2. Извършва се точно определяне на стълб с дължина Lо от димомера, който може да бъде запълнен равномерно с газове за изпитване и чиито основи са приблизително перпендикулярни на пътя на светлинните лъчи. Тази дължина Lо трябва да е близка до предполагаемата действителна дължина на димомера.
18.1.3.2.3. Измерва се средната температура на изпитваните газове в измервателната камера.
18.1.3.2.4. Ако е необходимо, с цел намаляване на колебанията на газовия поток върху тръбата за вземане на проби и възможно най-близо до сондата може да се монтира неголям ресивер с достатъчна вместимост. Допуска се монтирането и на охлаждащо устройство. Добавянето на ресивер и на охлаждащото устройство не трябва да влияе значително върху състава на отработилите газове.
18.1.3.2.5. Изпитването за определяне на действителната дължина се състои в последователно пропускане на проба от изпитваните газове през нормално работещия димомер и през същия уред, изменен в съответствие с т. 18.1.3.1.2.
18.1.3.2.5.1. В хода на изпитването се извършва непрекъснато отчитане на показанията на димомера чрез регистриращо устройство, чието време за реакция е равно на или е по-малко от времето за реакция на димомера.
18.1.3.2.5.2. При нормално работещ димомер показанието за оптическа плътност по линейната скала се обозначава с N, а показанието за средната температура на газовете в градуси Келвин - с T.
18.1.3.2.5.3. Когато със същите газове за изпитване е запълнена предварително известната дължина Lо, показанието за оптическа плътност по линейната скала се обозначава с Nо, а показанието за средната температура на газовете в градуси Келвин - с Tо.
18.1.3.2.6. Действителната дължина е равна на:
18.1.3.2.7. Изпитването се повтаря с използването най-малко на четири газа за изпитване, като получените показания за оптическата плътност трябва да са разпределени равномерно върху линейната скала между точките 20 и 80.
18.1.3.2.8. За действителна дължина L на димомера се приема средноаритметичната стойност от действителните дължини, получени при използване на всички изпитвани газове в съответствие с т. 18.1.3.2.6.
18.2. В случай на двигатели, снабдени с устройство за автоматичен контрол на температурата и ако то е такова, че при пълно натоварване при 25°C не се добавя загрят въздух, изпитването се провежда при напълно затворено устройство. Ако устройството работи при 25°C, тогава изпитването се извършва при нормално работещо устройство, като степента на температурния фактор при корекционния коефициент трябва да бъде нула.
19. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Данните, които се записват по време на изпитването, са показаните в приложение № 5.
20. Измерената мощност се определя по формулата:
Po =

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти