Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

Приет с ПМС № 97 от 13.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", както и редът за работа на Националния съвет за кино и експертните комисии към изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Агенцията е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София и с адрес бул. Княз Дондуков 2А.


Чл. 3. Агенцията:
1. подпомага създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина;
2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.) предоставя на министъра на финансите информация в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението, фестивалите и показа на филми;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на правата в областта на филмовата индустрия в страната;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показването на филми и ги прави публично достояние;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) посредничи при сключването на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) съдейства за защита на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) упражнява продуцентските права върху български филми, когато такива са и предоставени по закон или с договор;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;
14. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на Закона за филмовата индустрия или възложени от министъра на културата;
15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ - България.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.
(3) Агенцията е администратор на следните приходи:
1. такси, събирани по Закона за филмовата индустрия;
2. глоби и имуществени санкции по Закона за филмовата индустрия;
3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са и предоставени по закон или с договор;
4. приходи по изпълнението на договори за финансиране на производството, разпространението и показването на филми и други аудио-визуални произведения;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) средства от международни фондове и програми;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;
7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) дарения и завещания;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) лихви по депозитите на собствени средства;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.
(4) Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
3. средствата за издръжка на агенцията.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА


Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок 5 години.
(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направление "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и най-малко с 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което е:
1. едноличен търговец, собственик или съдружник в търговски дружества, управител, прокурист или член на съвети на търговски дружества или кооперации;
2. член на органи на управление, контрол или надзор на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, или което получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, с изключение на случаите на участие като представител на държавата.
(5) Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките и с другите държавни институции;
2. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
3. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) изготвя и представя на министъра на културата ежегоден отчет за дейността на агенцията;
5. носи отговорност за управлението на бюджета на агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
6. определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
7. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, работните заплати, вътрешните правила за работна заплата, както и други вътрешни правила, възложени с нормативен акт;
8. назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на държавните служители в агенцията;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
10. участва в разработването на стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;
11. участва в работни групи, консултативни и други органи и в международни организации;
12. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) представя на министъра на културата Национална програма за развитие на филмовата индустрия;
13. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) съвместно с Националния съвет за кино предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;
14. назначава консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;
15. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.) определя размера на държавното подпомагане в областта на филмопроизводството, разпространението, фестивалите и показването на филми;
16. издава визи за разпространение и/или показване на филми на територията на Република България;
17. упълномощава длъжностните лица за установяване на административните нарушения по глава седма от Закона за филмовата индустрия;
18. осъществява и други дейности по управлението на агенцията.
(6) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай ръководен служител на агенцията.


Чл. 6. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.


Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика и професионалните сдружения и юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Агенцията е организирана в една дирекция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.02.2008 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 14 щатни бройки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Разпределението на общата численост на персонала по ал. 2 е посочено в приложение № 1.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дирекцията по чл. 8, ал. 1:
1. осигурява технически дейността на изпълнителния директор;
2. организира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в агенцията;
3. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;
4. координира участието на агенцията в проекти по линия на външно (небюджетно) финансово съдействие;
5. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, в т.ч. процесуалното представителство по дела, по които агенцията е страна;
6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и други документи по Кодекса на труда и по Закона за държавния служител;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
8. дава становища по законосъобразността на проектите на издаваните от изпълнителния директор индивидуални административни актове;
9. дава становища по проекти на международни договори и спогодби в областта на филмовото производство;
10. изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна, включително при упражняване на продуцентските права върху българските филми;
11. участва в работни групи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне на защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;
12. води единен публичен регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показването на филми;
13. организира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;
14. разработва вътрешни правила, възложени с нормативен акт, в съответствие с действащото законодателство в страната;
15. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите;
16. въвежда и прилага системи за оценяване на изпълнението, заплащането и израстването в кариерата на служителите в агенцията;
17. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с оборудване и консумативи;
18. осигурява внедряването и техническата поддръжка, обновяването на информационните и комуникационните средства и технологии, в т. ч. програмното осигуряване, електронната поща и интернет;
19. организира текущите и основните ремонти на помещенията, ползвани от агенцията;
20. координира и организира държавното подпомагане на създаването, разпространението и показването на български филми в страната и в чужбина;
21. изработва и организира процедури за класиране на филмови проекти за държавно подпомагане;
22. осъществява контрол на разходваните средства от държавното подпомагане на производството, разпространението и показването на филми и международни копродукции;
23. предлага и изпълнява програма за представяне на българското кино в чужбина;
24. разработва и съдейства за реализирането на схеми за финансово подпомагане на представянето на български филми в чужбина;
25. организира национални и международни фестивали и панорами в страната;
26. поддържа и развива сътрудничеството с международни организации и със сродни организации в чужбина;
27. организира упражняването на продуцентските права върху българските филми, когато такива са предоставени на агенцията;
28. осъществява националното представителство в програми и фондове на Съвета на Европа и Европейския съюз и в регионални организации;
29. осъществява координацията с Бюро Медиа;
30. организира процедура за национална номинация на български филми за Академия "Оскар";
31. събира, обработва и предоставя информация за производството, разпространението и показването на филми на заинтересувани лица и организации;
32. събира и обработва информацията за средностатистическите бюджетни разходи за игрални, документални и анимационни филми;
33. участва в обсъждането на рамкови споразумения и дава становища, свързани с възнагражденията в областта на филмопроизводството;
34. подпомага дейността на консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;
35. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Глава трета.
КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2018 Г.)

Глава трета.
КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 05.12.2018 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя в Инструкция за документооборота в агенцията, утвърдена от изпълнителния директор.


Чл. 21. (1) Изпълнителният директор разпределя преписките с резолюция, която съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.


Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на агенцията е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за отработване и отчитане на 8-часовия работен ден за служителите се определя със заповед на изпълнителния директор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 2 и чл. 15 от Закона за филмовата индустрия и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 42 от 2004 г.), думите "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министъра на културата" и "Министерството на културата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2008 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 21 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 3. В § 1, т. 2 буква "б" влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 80. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2005 г. и бр. 14 от 2006 г.; Решение № 1699 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 17, 43 и 103 от 2008 г. и бр. 22 и 97 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 5 декември 2018 г.


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.02.2008 г., предишно приложение към чл. 8, ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Численост на персонала в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" - 14 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Дирекция по чл. 8, ал. 1 13


Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)

1. За участие в конкурса за създаване на филм проектът следва да съдържа следните документи:
1.1. в 10 екземпляра на хартиен носител:
1.1.1. анотация до 300 машинописни знака;
1.1.2. синопсис до една страница;
1.1.3. литературен сценарий по графичен образец на агенцията;
1.1.4. режисьорска експликация;
1.1.5. характеристика на основните персонажи за игрален и анимационен филм (по желание на вносителя);
1.1.6. творчески биографии на продуцента, сценариста и режисьора;
1.1.7. справка за разпространение и участие на фестивали на последните два филма на продуцента, сценариста и режисьора (възможно е тази информация да бъде включена в съответните биографии);
1.1.8. сториборд, декор, основен типаж и анимиране на движението (само за анимационен проект);
1.2. в един екземпляр на хартиен носител:
1.2.1. заявление за кандидатстване, придружено от удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че кандидатстващият за държавно подпомагане няма задължения към държавата, и декларация по образец, че правата върху проекта не са предоставени на друго лице и не са започнали снимки на филма;
1.2.2. копие от договора на продуцента със сценариста и режисьора за отстъпване на авторски права;
1.2.3. срокове за реализация на проекта и траен носител на оригиналната версия на филма;
1.2.4. стратегически план на продуцента за финансово обезпечаване на бюджета и разпространението на бъдещия филм;
1.2.5. обобщен бюджет на филма (по образец на агенцията);
1.2.6. копия от договори или писма за намерения за копродукция, финансиране и разпространение;
1.2.7. отчет в случаите, когато са ползвани финансови средства от агенцията за подготовка на проекта, включително на сценария;
1.2.8. видеокасета с филм или части от филми на режисьор, когато той не е реализирал пълнометражен игрален филм;
1.2.9. копие от документи по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения;
1.2.10. документ за внесена такса за кандидатстване за финансово подпомагане;
1.3. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 1.1 и 1.2;
1.4. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 1.1 за Българската национална филмотека.
2. За участие в конкурса за развитие на сценарий проектът следва да съдържа следните документи:
2.1. в 10 екземпляра на хартиен носител:
2.1.1. анотация до 300 машинописни знака;
2.1.2: а) за игрален и пълнометражен анимационен филм - сценарий без диалог в размер не по-малко от 10 страници и примерен диалог на един епизод и синопсис;
б) за документален и научно-популярен филм - идея за сценарий в размер не по-малко от 2 страници;
в) за късометражен анимационен филм - идея за сценарий в размер не по-малко от една страница;
2.1.3. творчески биографии на продуцента и на сценариста;
2.1.4. справка за разпространение и участие на фестивали на последните два филма на продуцента и на сценариста (възможно е тази информация да бъде включена в съответните биографии);
2.2. в един екземпляр на хартиен носител:
2.2.1. заявление за кандидатстване, придружено от удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че кандидатстващият за държавно подпомагане няма задължения към държавата, и декларация по образец, че правата върху проекта не са предоставени на друго лице и не са започнали снимки на филма;
2.2.2. копие от договора на продуцента със сценариста за отстъпване на авторски права;
2.2.3. срокове за реализация на проекта и траен носител на оригиналната версия на филма;
2.2.4. стратегически план на продуцента за маркетинг на проекта (жанр, продължителност, формат и пазар/публика, към които е насочена творбата);
2.2.5. подробен бюджет на разходите за подготовка на проект, включително развитие на сценарий (по образец на агенцията);
2.2.6. копия от договори или писма за намерения за копродукция, финансиране и разпространение;
2.2.7. копие от документи по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения;
2.2.8. документ за внесена такса за кандидатстване за финансово подпомагане;
2.3. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 2.1 и 2.2;
2.4. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 2.1 за Българската национална филмотека.


Приложение № 3 към чл. 16, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)


 
3.1.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично  
развитие) (запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на  
продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на  
режисьора - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН КЪСОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.4. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова насоченост  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на режисьора - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 11, 12, 13, 14, 15)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварителна информираност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - достъпност до обектите и документите  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост и трактовка на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - герои и декори (изобразително решение)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимиране на движението  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на режисьора - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост и трактовка на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - герои и декори (изобразително решение)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимиране на движението  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
   
   
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 

Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!

Критерии Оценка
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - изобразителен стил и анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0)  
Мотиви:  
   
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - възрастова насоченост  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0)  
Мотиви:  
   
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или общи мотиви  
   
Подпишете и напишете името си!  
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!  
   


Приложение № 4 към чл. 16, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)


4.1.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."

(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на проду-                    
цента от зрителите на меж-                    
дународни фестивали и но-                    
минации на професионални                    
сдружения и организации (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на режисьора от зрителите на                    
международни фестивали и номинации на                    
професионални                    
сдружения и организации (7)                    
Обща оценка:                    
                     
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
 
4.1.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ДЕБЮТЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на проду-                    
цента от зрителите на меж-                    
дународни фестивали и но-                    
минации на професионални                    
сдружения и организации (5)                    
Обща оценка:                    
                     
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
 
4.1.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ДЕБЮТЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Обща оценка:                    
                     
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
 
4.1.4. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (6)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
 
4.2.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."

(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                    
обвързаност (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на проду-                    
цента от зрителите на меж-                    
дународни фестивали и номи-                    
нации на професионални                    
сдружения и организации (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на режи-                    
сьора от зрителите на меж-                    
дународни фестивали и номи-                    
нации на професионални                    
сдружения и организации (7)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9  
 
4.2.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДЕБЮТЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                    
обвързаност (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанровата и стилистична                    
определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
 
4.2.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ
ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварителна информи-                    
раност (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
достъпност до обектите и                    
документите (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                    
обвързаност (5)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
 
4.3.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
герои и декори (изобрази-                    
телно решение) (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимационна технология (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (6)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимиране на движението (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                    
Чл. 27. ал. 1 от Закона за                    
филмовата индустрия -                    
признание на предишни                    
поне две произведения на                    
продуцента от зрителите,                    
на международни фестива-                    
ли и номинации на профе-                    
сионални сдружения и                    
организации (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни                    
поне две произведения на                    
режисьора от зрителите,                    
на международни фестива-                    
ли и номинации на профе-                    
сионални сдружения и                    
организации (7)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
 
4.3.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
герои и декори (изобрази-                    
телно решение) (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимационна технология (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (6)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимиране на движението (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
 
4.3.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ
ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (изобрази-                    
телно решение) (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (10)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
изобразителен стил и ани-                    
мационна технология (5)                    
Чл. 27. ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
възрастова насоченост (5)                    
Обща оценка:                    
                     
                     
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти