Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 102 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М3 И КОМПОНЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТТА НА ВЪТРЕШНОТО ОБОРУДВАНЕ

В сила от 31.12.2005 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 50 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и реда за:
а) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) одобряване типа на нови извънградски моторни превозни средства (ПС) от категория М3 за повече от 22 седящи пътници, които не са проектирани за правостоящи пътници и за използване в градски условия (градски автобуси), по отношение на пожароустойчивостта (запалимостта, скоростта на горене и устойчивостта на разтопяване) на вътрешното оборудване;
б) одобряване типа на компонент по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване;
2. техническите изисквания към вътрешните материали и към монтажа им.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТТА НА ВЪТРЕШНОТО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на ПС по отношение на пожароустойчивостта се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на пожароустойчивостта производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИД на ИА "АА").
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните елементи с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите и отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация и за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване типа на ПС


Чл. 4. (1) Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията, ПС, представително за типа, за който е подадено заявление за одобряване на типа.
(2) При ПС от един и същи тип производителят предоставя на техническата служба ПС, представително за съответния тип, което отговаря на техническите изисквания, посочени в глава трета.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа ПС по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване, когато:
1. превозното средство отговаря на технически изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздели II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) ЕО сертификат по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 на основания, свързани с пожароустойчивостта на вътрешното оборудване, когато ПС отговаря на изисквания на тази наредба.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 при условията на чл. 43 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение пожароустойчивостта на вътрешното оборудване.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение пожароустойчивостта на вътрешното оборудване се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение пожароустойчивостта на вътрешното оборудване се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа е валидна на територията на Република България, когато съдържа отличителен номер на някоя от посочените държави - членки на Европейския съюз, съгласно част II на приложение № 5.

Чл. 10. Мерки за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА КОМПОНЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТТА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 11. Типът на компонент по отношение на пожароустойчивостта, предназначен за монтиране на тип ПС от категория М3, се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. (1) За одобряване типа на компонент по отношение на пожароустойчивостта производителят на ПС или производителят на компонента подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация и за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 13. Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) образците по чл. 22, 23 и 24;
2. устройства като седалки, разделителни стени и др., по един комплект от устройство;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) за вътрешни компоненти без ЕО одобряване на типа: образци на използваните в ПС компоненти, представителни за подлежащия на одобряване тип, броят на които е определен в чл. 22, 23 и 24;
4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) за вече одобрени вътрешни компоненти: одобренията на типа се прилагат към заявлението за одобряване на типа на ПС.

Чл. 14. (1) Всеки компонент се обозначава:
1. с марката или търговското наименование на производителя;
2. наименование и адрес на производителя.
(2) Обозначенията по ал. 1 да бъдат ясни, четливи и незаличими, включително и когато компонентът е монтиран на ПС.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на компонент по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване, когато:
1. компонентът отговаря на технически изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) ЕО сертификат по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат по чл. 15, ал. 1 на основания, свързани с пожароустойчивостта, когато компонентът отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат по чл. 15, ал. 1 при условията на чл. 43 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 15, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (1) За всеки одобрен тип компонент по отношение пожароустойчивостта се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове компоненти се издават различни номера.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа е валидна на територията на Република България, когато съдържа отличителен номер на някоя от посочените държави - членки на Европейския съюз, съгласно част II на приложение № 5.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Всеки компонент, съответстващ на одобрен по тази наредба тип, носи ЕО маркировка за одобряване на типа. ЕО маркировката се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от числото 34;
2. "базов номер на одобряване", предвиден в секция 4 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предшестван от цифрите "00", поставен в съседство на правоъгълника;
3. стрелка, показваща посоката, в която е била определена скоростта на горене, както следва:
а) (

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти