Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

Приета с ПМС № 96 от 10.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи от суапови сделки "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа", от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и от правителства, международни финансови институции и други дарители, предназначени за опазване на околната среда в Република България.
(2) При осъществяване на своята дейност НДЕФ е независим и се подчинява единствено на вътрешното законодателство и на международните договори, по които Република България е страна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Управлението на НДЕФ се извършва в съответствие с принципите на прозрачност, екологична и икономическа ефективност, надеждност, проследимост и отчетност.

Чл. 2. (1) Източници на постъпления в НДЕФ са:
1. целево предоставяни средства от държавния бюджет, включително във връзка с договори по сделки "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа";
2. дарения от правителства, международни финансови институции, международни фондове и външни юридически лица, предоставяни за екологични програми и проекти;
3. дарения от международни фондации и чуждестранни граждани за подпомагане на държавната политика в областта на околната среда;
3а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) постъпления от продажби на ПЕЕ и на квоти за авиационни дейности;
4. погашения и лихви по предоставени чрез фонда заеми;
5. лихви от средствата на НДЕФ в обслужващата банка;
6. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;
7. други външни постъпления, съответстващи на целите и дейността на НДЕФ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Средствата на НДЕФ се разходват за финансиране и съфинансиране на екологични проекти и дейности в съответствие с условията на дарителите и с приоритетите на националните екологични стратегии и програми и Националната схема за зелени инвестиции.
(3) Приоритетните области за финансиране със средствата по ал. 2 се определят с правилника за работа на НДЕФ.
(4) Средствата по ал. 2 се отпускат под формата на безвъзмездни помощи или заеми съобразно критериите, съгласувани с дарителите и одобрени от Управителния съвет на НДЕФ.


Чл. 3. Издръжката на дейността на НДЕФ е за сметка на:
1. предоставените за тази цел средства;
2. други средства на НДЕФ при условия и в размери, договорени с дарителите.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Счетоводството на НДЕФ се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и с изискванията на дарителите по отношение на предоставяните от тях средства.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 5. Органите на НДЕФ са:
1. Управителният съвет (УС);
2. Консултативният съвет (КС);
3. Изпълнителното бюро (ИБ).

Раздел I.
Управителен съвет


Чл. 6. Управителният съвет се състои от 7 членове, включително председател и двама заместник-председатели.


Чл. 7. (1) Председателят на УС се избира и освобождава от Министерския съвет.
(2) Мандатът на председателя на УС е 5 години.
(3) Кандидатурата за председател на УС трябва да бъде предварително одобрена от КС.
(4) За председател на УС се избира дееспособен български гражданин, който:
1. има завършено висше образование;
2. притежава необходимите професионални и нравствени качества;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Председателят на УС не може през времето на своя мандат да заема длъжност в държавната администрация и да членува в политически партии.
(6) Пълномощията на председателя на УС се прекратяват при:
1. изтичане на срока по ал. 2;
2. подаване на оставка пред Министерския съвет;
3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца, установена по съответния ред;
5. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
6. смърт;
7. (нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) предложение на министъра на околната среда и водите.
(7) Министерският съвет избира нов председател на УС не по-късно от 3 месеца след настъпване на обстоятелствата по ал. 6.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) До избора на нов председател на УС неговите функции се изпълняват от:
1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) досегашния председател на УС - в случаите по ал. 6, т. 1 и 2, освен ако той не възрази писмено срещу това преди или след прекратяване на правомощията му;
2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) един от заместник-председателите, избран от УС след съгласуване с КС - в останалите случаи, както и в случай на възражение по т. 1.


Чл. 8. (1) Един от заместник-председателите на УС е заместник-министърът на околната среда и водите по чл. 9, ал. 1, т. 1.
(2) Управителният съвет избира другия заместник-председател измежду лицата по чл. 9, ал. 1, т. 4 - 6.


Чл. 9. (1) Членове на УС са:
1. заместник-министър на околната среда и водите;
2. заместник-министър на финансите;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) заместник-министър на енергетиката;
4. представител на Българската академия на науките;
5. представител на неправителствени екологични организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предметът на дейността им обхваща комплексно проблемите на околната среда;
6. представител на общините в Република България.
(2) Заместник-министрите по ал. 1, т. 1 - 3 се определят със заповед на съответните министри, които определят със заповед и постоянен алтернативен представител на тяхното министерство с право на глас в УС за случаите, когато заместник-министрите не могат да участват в работата му.
(3) Представителят на Българската академия на науките се избира от Управителния съвет на БАН.
(4) Неправителствените екологични организации по ал. 1, т. 5 определят своя представител на основата на споразумение между тях. В случай че неправителствените екологични организации не постигнат съгласие за излъчване на свой представител в срок 3 месеца от настъпване на обстоятелствата по ал. 7, т. 2, всяка от тях може в двуседмичен срок да внесе своя кандидатура в УС. В случая по предходното изречение УС избира представителя на неправителствените екологични организации измежду постъпилите кандидатури.
(5) Представителят на общините в УС се избира от Националното сдружение на общините в Република България.
(6) Мандатът на членовете на УС по ал. 1, т. 4 и 5 е 5 години.
(7) Пълномощията на членовете на УС се прекратяват, както следва:
1. за лицата по ал. 1, т. 1 - 3 - със смяната им с друг заместник-министър по реда на ал. 2 или с прекратяване на пълномощията им като заместник-министри;
2. за лицата по ал. 1, т. 4 и 5:
а) с изтичането на срока по ал. 6;
б) при подаване на оставка пред УС;
в) с влизането в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;
г) при смърт;
3. за лицето по ал. 1, т. 6:
а) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) при смяната му с друг представител на общините по решение на Националното сдружение на общините в Република България;
б) при подаване на оставка пред УС;
в) с влизането в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;
г) при смърт.
(8) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Членовете на УС, чиито пълномощия са прекратени по реда на ал. 7, т. 1, предложение второ, т. 2, букви "а" и "б" и т. 3, буква "б", продължават да изпълняват функциите си до замяната им с нови членове по реда на наредбата.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) В случаите, когато в УС се разглеждат проекти в областта на строителството, транспорта и др., в заседанията участва упълномощен представител на съответните ведомства с право на съвещателен глас.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Управителният съвет:
1. определя стратегията и политиката на НДЕФ;
2. приема правилника за работа на НДЕФ след съгласуване с КС;
3. одобрява договорите за предоставяне на финансиране в полза на НДЕФ преди подписването им от председателя на УС;
4. определя приоритетните области за финансиране, както и условията и процедурите за кандидатстване и отпускане на финансиране;
5. одобрява образците на договорите за отпускане на финансиране на трети лица, както и образците на документи за кандидатстване за финансиране;
6. взема окончателни решения по внесените от директора на ИБ предложения за финансиране от НДЕФ;
7. одобрява внесените от директора на ИБ годишен план за работа и годишен доклад за дейността на НДЕФ;
8. одобрява проекта на годишен бюджет на НДЕФ и отчета за изпълнението му;
9. взема решение за възлагане на външни одити и други проверки на дейността на НДЕФ;
10. избира заместник-председателя на УС по чл. 8, ал. 2;
11. избира директора на ИБ на НДЕФ;
12. решава и други въпроси, свързани с дейността на НДЕФ, които не са възложени на други органи на НДЕФ по силата на закон, тази наредба, правилника за работата на НДЕФ или условията и процедурите по т. 4.


Чл. 11. (1) Заседанията на УС са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Заседанията се свикват от председателя на УС по негова инициатива, по предложение на директора на ИБ или по писмено искане на най-малко половината от действащите членове на УС с изключение на председателя на УС. В случая по чл. 7, ал. 8, т. 2 заседанието се свиква от най-малко половината от действащите членове на УС с изключение на председателя на УС.
(4) Председателят свиква заседание на УС с писмена покана до членовете на УС, в която се посочват предложеният дневен ред, точното време и мястото на провеждане на заседанието. За предстоящото заседание председателят на УС уведомява КС, директора на ИБ и лицата по чл. 9, ал. 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Поканата се отправя към лицата по ал. 4 най-късно една седмица преди датата на заседанието.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Заседанията на УС се считат за редовни, ако присъстват повече от половината от действащите му членове.
(7) По въпросите от своята компетентност УС се произнася с решения с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Решенията по чл. 10, т. 2, 4 и 10 се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на действащите членове на УС.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Член на УС няма право да участва в обсъждането и вземането на решение, когато е налице частен интерес за него или за свързани с него лица по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. В случаите по предходното изречение заинтересуваният член на УС е длъжен да подаде пред органа, който го е избрал, декларация за частен интерес по конкретен повод по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси преди провеждане на заседанието и да си направи писмен отвод, който се прилага към протокола по ал. 10.
(10) За всяко заседание на УС се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието и се съхранява от ИБ.
(11) Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се прилага към него.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Председателят на УС получава месечно възнаграждение, равняващо се на минималната месечна основна заплата на изпълнителен директор на изпълнителна агенция.
(2) За участие във всяко заседание на УС заместник-председателите и членовете на УС, съответно постоянните алтернативни представители по чл. 9, ал. 2, получават възнаграждение в размер 30 на сто от средната месечна заплата на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Председателят на УС:
1. представлява НДЕФ пред правителството на Република България и пред правителствата на други страни, пред международни организации и други български и чуждестранни институции и лица;
2. ръководи заседанията на УС и отговаря за дейността му;
3. сключва договори за финансиране в полза на НДЕФ, след като бъде упълномощен за това от УС;
4. сключва договорите за отпускане на средства от НДЕФ;
5. внася ежегодно до 30 април в Министерския съвет чрез министъра на околната среда и водите одобрения от УС отчет за дейността на фонда;
6. назначава избрания от УС директор на ИБ на НДЕФ;
7. уведомява КС за решенията на УС;
8. при настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 7 информира ведомствата и организациите по чл. 9, ал. 2 - 5 за необходимостта от избор на нов член на УС;
9. при необходимост възлага с писмена заповед правомощията си по т. 1 - 8 на един от заместник-председателите на УС.
(2) Заместник-председателите на УС подпомагат председателя на УС и осъществяват възложените им от него функции.

Раздел II.
Консултативен съвет


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) (1) Консултативният съвет се състои от представители на дарителите, които са заявили писмено желание пред УС на НДЕФ да участват в КС.
(2) Ако лицата по ал. 1 не заявят желанието си за участие в КС в срок до една година от възникване на качеството им на дарители, те губят правото на участие в КС.
(3) В случаите, когато едно или повече местни лица на държава - участничка в международна търговия с ПЕЕ, са крайни купувачи на ПЕЕ, търгувани от Република България, правото на участие в КС принадлежи на самата държава, а не на отделните местни лица. Всяка държава може да посочи само един представител в КС независимо от броя на нейните местни лица - крайни купувачи на ПЕЕ.
(4) Всеки дарител има право само на един представител в КС независимо от броя, размера или вида на предоставените от него финансирания в полза на НДЕФ.
(5) Дарителите могат да упражнят правото си на участие пряко или чрез други правителства, международни организации, физически или юридически лица.
(6) Членовете на КС могат да се откажат от участие в него по всяко време с писмено заявление до УС на НДЕФ. Отказът от това право е окончателен.
(7) Членовете на КС губят окончателно право на участие в КС, ако не участват в неговата работа за период, по-дълъг от една година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Управителният съвет има право да прекрати членството на дарител в КС, ако предоставените от него средства са изцяло разходени.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Всеки член на КС има право на един глас.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Консултативният съвет приема правила за работата си с мнозинство от повече от половината от своите действащи членове.


Чл. 15. (1) Консултативният съвет има право да излъчва свои представители, които да участват със съвещателен глас в работата на УС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Консултативният съвет има право да дава становища по предложенията за отпускане на средства от НДЕФ.
(3) Освен ако друго е предвидено в договора за предоставяне на средства, съответният дарител има право да отхвърли проектите, които ще се финансират с предоставените от него средства.
(4) Дарителите имат правото по ал. 3, независимо дали са членове на КС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Консултативният съвет може да взема решения за външен одит на средства и проекти на НДЕФ. Разходите за външния одит се поемат поравно между членовете на КС, които са гласували в полза на това решение.

Раздел III.
Изпълнително бюро


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Изпълнителното бюро е помощен орган на УС и се състои от:
1. директор;
2. експерти;
3. технически сътрудници.
(2) В случай на необходимост УС има право да създава и други длъжности в ИБ след съгласуване с КС.


Чл. 17. Изпълнителното бюро:
1. организира дейността на НДЕФ;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) изготвя проекта за бюджет и отчета за изпълнението му по чл. 10, т. 8;
3. подготвя документацията и организира заседанията на УС;
4. разработва образците на документи за кандидатстване за финансиране от НДЕФ, образците на договори, реда за провеждане на търгове, критерии за избор на приоритетни екологични проекти, формите, условията и процедурите за отпускане на средства от НДЕФ и след консултация с КС ги внася за одобряване от УС;
5. оповестява чрез печата и чрез други средства за масово осведомяване критериите за приоритетно финансиране от НДЕФ, както и формите, условията и процедурите за отпускане на средства;
6. оценява и извършва предварителен подбор на депозираните в ИБ проекти за финансиране от НДЕФ в съответствие с критериите и условията, приети от УС;
7. подготвя документацията по проектите за финансиране от НДЕФ;
8. предоставя за становище на КС и на дарителите по чл. 15, ал. 3, които не са членове на КС, предложените проекти за финансиране преди внасянето им за разглеждане от УС, като отхвърлените от дарителите по чл. 15, ал. 3 проекти не могат да бъдат внасяни за одобряване от УС;
9. при поискване предоставя на КС и на дарителите по чл. 15, ал. 3, които не са членове на КС, допълнителна информация, необходима за оценка на предложенията за финансиране, изпратени за становище;
10. предоставя на УС информация за предварително отпадналите проекти за финансиране от НДЕФ;
11. организира и координира контактите между дарителите и потребителите на финансираните от НДЕФ проекти;
12. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) контролира провеждането на процедурите по закупуването на стоки и услуги и реализацията на проектите;
13. стимулира и развива проекти за финансиране и съфинансиране с потенциални дарители;
14. организира подготвянето и сключването на договори за предоставяне на средства от НДЕФ, координира и контролира тяхното изпълнение;
15. контролира и оценява проекти по време на реализацията им и след това;
16. поддържа база данни за средствата в НДЕФ по източници на постъпления, по направления на разходване и по договори;
17. осъществява консултации с ведомства, организации и експерти;
18. осигурява изпълнението на решенията на УС;
19. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от УС и от правилника за работа на НДЕФ.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Директорът на ИБ се избира от УС след провеждане на конкурс по реда на глава пета, раздел IV от Кодекса на труда.
(2) Мандатът на директора на ИБ е 5 години.
(3) Пълномощията на директора на ИБ се прекратяват при:
1. изтичането на срока по ал. 2;
2. подаване на оставка пред УС;
3. влизането в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца, установена по съответния ред;
5. смърт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) При прекратяване пълномощията на директора на ИБ по реда на ал. 3 до избора на нов директор на ИБ неговите функции се изпълняват от:
1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) досегашния директор на ИБ - в случаите по ал. 3, т. 1 и 2, освен ако той възрази писмено срещу това преди или след прекратяване на пълномощията му;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) от лице на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда - в останалите случаи, както и в случай на възражение по т. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) Лицето по ал. 4, т. 2 се избира от УС, а договорът с него се сключва от председателя на УС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) При отсъствие на директора на ИБ поради излизането му в законоустановен отпуск или фактическа невъзможност да изпълнява функциите си неговите функции се изпълняват от председателя на УС.


Чл. 19. Директорът на ИБ:
1. управлява НДЕФ в изпълнение на решенията на УС;
2. отговаря за предлагането на проекти и за разходването на средства от НДЕФ;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) сключва от името на НДЕФ всички договори, за които в наредбата не е изрично предвидено, че се сключват от председателя на УС;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) представя на УС за одобрение проекта на годишен бюджет на НДЕФ;
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) представя на УС за одобрение отчета за изпълнението на годишния бюджет на НДЕФ;
6. възлага извършването на експертизи, услуги и други дейности във връзка с функционирането и дейността на НДЕФ;
7. предлага за утвърждаване от УС щатното разписание на ИБ и назначава и освобождава служителите на ИБ;
8. присъства на заседанията на УС;
9. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от УС и от правилника за работа на НДЕФ.


Чл. 20. При изпълнение на своите задължения органите на НДЕФ взаимодействат с органите на местното самоуправление и с териториалните органи на изпълнителната власт.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Дарители" са правителствата, с изключение на българското правителство, финансовите институции и други лица, които са предоставили средства или оказват съдействие на НДЕФ, както и крайните купувачи на ПЕЕ, търгувани от Република България.
2. "Крайни купувачи на ПЕЕ" са държави - участнички в международна търговия с ПЕЕ, или техни местни лица, които са придобили възмездно пряко или в резултат на последващи продажби ПЕЕ, търгувани от Република България, за целите на изпълнение на задълженията си за редуциране на емисии парникови газове по смисъла на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото.
3. "Местно лице на държава - участничка в международна търговия с ПЕЕ" означава лице:
а) физическо лице - гражданин на тази държава;
б) юридическо лице със седалище в тази държава.
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 30.09.2014 г.) "Национална схема за зелени инвестиции" е Националната схема за зелени инвестиции в Република България по смисъла на Закона за ограничаване изменението на климата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 67 от Закона за опазване на околната среда и отменя Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 5 и 74 от 1999 г.).

§ 3. В срок един месец от влизането в сила на наредбата министърът на земеделието и горите в съответствие с чл. 9, ал. 2 определя със заповед лицата, които следва да заменят заместник-министъра и постоянния алтернативен представител на Министерството на икономиката в досегашния УС.

§ 4. В срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата Националното сдружение на общините в съответствие с чл. 9, ал. 5 избира своя представител в УС.

§ 5. Останалите членове на досегашния УС на НДЕФ продължават да изпълняват функциите си до изтичането на мандата им.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.)

§ 17. (1) В срок един месец от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 9, ал. 2 определя със заповед лицата, които следва да заменят заместник-министъра и постоянния алтернативен представител на Министерството на земеделието и храните в досегашния УС.
(2) До замяната им по реда на ал. 1 заместник-министърът и постоянният алтернативен представител на Министерството на земеделието и храните в досегашния УС продължават да осъществяват функциите си.

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти