Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 4, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа като компонент на трактор на:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) предно стъкло или друго остъкляване (безопасно стъкло);
2. механично теглително-прикачно устройство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) С тази наредба се определят условията за одобрение на типа на колесни или верижни трактори по отношение на:
1. техните размери и масите на теглените средства;
2. регулаторите на скоростта;
3. защитата на движещи се компоненти, външни изпъкнали части и колела или вериги;
4. предното стъкло или друго остъкляване;
5. механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване върху корпуса към трактора;
6. мястото и начина на закрепване на задължителните табели и означения върху корпуса на трактора;
7. командния орган на спирачната система за теглени превозни средства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Приложимостта на изискванията по ал. 2 за съответните категории колесни или верижни трактори се определя съгласно приложение № 2, раздели I и II от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Наредбата се прилага за трактори от категории Т1, Т2, Т3 и Т4.

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО, УДОСТОВЕРЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕН ТИП И КОНТРОЛ НА ПАЗАРА

Раздел I.
Одобрение на типа на безопасно стъкло

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип на безопасно стъкло производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в държава - членка на Европейския съюз, да извършва действия по тази глава.


Чл. 3. (1) В заявлението по чл. 2 се посочват типът, фирмата на производителя или марката и моделът на безопасното стъкло и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;
3. техническо описание в два екземпляра, съдържащо всички основни и вторични характеристики на безопасното стъкло;
4. протоколи, издадени от техническа служба, за извършени изпитвания по приложение № 1;
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт; липсата на сертифицирана система по качество не е основание за отказ;
6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на безопасното стъкло, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора, при наличие на обстоятелствата по чл. 3а;
7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);
8. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа безопасно стъкло, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип безопасно стъкло.
(2) Когато предмет на заявлението за одобрение на типа е безопасно стъкло, различно от предно стъкло, към всеки екземпляр на техническото описание по ал. 1, т. 3 се прилагат и чертежи в размер А4 или в папка с размер А4, показващи:
а) максималната повърхност;
б) най-малкия ъгъл между две съседни страни на стъклото;
в) максималната височина на сегмента, ако има такава.
(3) Когато предмет на заявлението за одобрение на типа е предно стъкло, към всеки екземпляр на техническото описание по ал. 1, т. 3 се прилага и следната информация:
1. списък на моделите предни стъкла, за които се иска одобрение на типа, съдържащ фирмата(ите) на производителя(ите) на трактора(ите) и типа (типовете) трактори, на които са предназначени да бъдат монтирани;
2. чертежи в мащаб 1:10 и скици на предните стъкла и тяхното монтиране на трактора, показващи в подробности:
а) положението на предното стъкло по отношение на базовата точка R, посочена в т. 2.1.1 от раздел Х на приложение № 1 на Наредба № 21 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори (ДВ, бр. 63 от 2003 г.);
б) ъгъла на наклон на предното стъкло;
в) ъгъла на наклон на облегалката на седалката;
г) положението и размера на зоната, в която се проверяват оптичните качества на предното стъкло, и когато е подходящо, зоната, която е била подложена на специфично закаляване;
д) разгънатата площ на предното стъкло;
е) максималната височина на сегмента на предното стъкло;
ж) изкривяването на предното стъкло (в случаите на групиране на предните стъкла).
(4) Когато безопасното стъкло е предназначено за двойно остъкляване, към всеки екземпляр на техническото описание се прилагат чертежите по ал. 2, съдържащи и следните детайли:
а) типа на всяко стъкло, от което е съставен стъкленият пакет;
б) типа на съединяването (органично, стъкло-стъкло или стъкло-метал);
в) номиналната дебелина на празното пространство между двата стъклени пакета.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато безопасното стъкло изпълнява функциите си или притежава специфична характеристика само в комбинация с други части от превозното средство и поради тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде установено единствено когато безопасното стъкло действа в комбинация с останалите части на превозното средство, независимо дали проверката се извършва при нормалното функциониране на превозното средство или при симулация на процеса, обхватът на ЕО одобрението на типа на безопасното стъкло се ограничава само за такава комбинация.


Чл. 4. (1) Заявителят осигурява извършването на изпитване на безопасното стъкло, като предоставя на техническата служба образци от типа безопасно стъкло или проби от материала, от който то е изготвено, за моделите, които са предмет на заявлението, информацията по чл. 3, ал. 1, т. 3 и в зависимост от категорията безопасно стъкло по чл. 3, ал. 2, 3 или 4. Броят на образците за изпитване се определя след съгласуване с техническата служба. Предоставените за изпитване образци от типа безопасно стъкло трябва да бъдат означени с фирмата или търговската марка на производителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Преди одобрението на типа на безопасно стъкло изпълнителният директор на КТИ извършва проверка на мерките и процедурите на производителя за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на чл. 18.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания на безопасното стъкло, с техническите изисквания по приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на безопасно стъкло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 3, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания за отстраняването им. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на безопасно стъкло, когато:
1. типът съответства на техническите изисквания на раздели I и II на приложение № 1 и в зависимост от категорията, към която принадлежи безопасното стъкло, и на изискванията на:
а) раздел III на приложение № 1 за закалени предни стъкла;
б) раздел IV на приложение № 1 за обикновени закалени стъкла, различни от предни стъкла;
в) раздел V на приложение № 1 за обикновени пластови предни стъкла;
г) раздел VI на приложение № 1 за стъкла от обикновено пластово стъкло, различни от предни стъкла;
д) раздел VII на приложение № 1 за специално обработени предни стъкла от стъкло-пластмаса;
е) раздел VIII на приложение № 1 за безопасни стъкла с покритие от материал от пластмаса;
ж) раздел IХ на приложение № 1 за предни стъкла от стъкло-пластмаса;
з) раздел Х на приложение № 1 за стъкла от стъкло-пластмаса, различни от предни стъкла;
и) раздел ХI на приложение № 1 за двойни стъкла;
2. типът на безопасното стъкло съответства на данните, посочени в техническата документация;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа на безопасно стъкло се издава по образец съгласно приложение № 2, част I и се номерира по реда на приложение № 3. Към сертификата се прилагат документите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и в зависимост от категорията безопасно стъкло по ал. 2, 3 или 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) При одобрение на типа на предно стъкло към ЕО сертификата за одобрение на типа безопасно стъкло се прилага списък с всички модели предни стъкла в рамките на одобрения тип съгласно ЕО сертификата за одобрение на типа по приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 3а.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на безопасно стъкло, когато не са изпълнени изискванията по чл. 6, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа безопасно стъкло, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 3, част II, запазват действието си на територията на Република България.

Раздел II.
Изменение на одобрен тип


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на безопасно стъкло е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло промени налагат изменение на одобрения тип на безопасно стъкло в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) има промяна в данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) техническите изисквания по приложение № 1 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа;
3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло подава до изпълнителния директор на КТИ, заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 8, ал. 2, т. 2;
4. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на безопасното стъкло, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт; липсата на сертифицирана система по качество не е основание за отказ;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) Заявителят осигурява извършването на изпитванията и проверките на безопасно стъкло, извършването на които е било изискано по реда на чл. 8, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба необходимата информация за промените в безопасно стъкло според изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4 и образец на типа на безопасно стъкло.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания и проверки, отнасящи се до типа на безопасно стъкло, с техническите изисквания на приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 10 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на безопасно стъкло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 10, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания за отстраняването им. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на безопасно стъкло, когато:
1. типът съответства на данните в техническата документация;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 1;
3. производителят осигурява ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на чл. 18.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 2, и се номерира по реда на приложение № 3 част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на безопасно стъкло, когато не са изпълнени изискванията по чл. 12, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 14. Промените в безопасно стъкло, които не налагат изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

Раздел III.
Удостоверяване на съответствие с одобрен тип


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За всеки одобрен тип безопасно стъкло и след всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на КТИ издава ЕО маркировка за одобрение на типа на безопасно стъкло.
(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) правоъгълник, който огражда идентификационния номер, състоящ се от буквата "е", последвана от числото 34;
2. номера на одобрението на типа безопасно стъкло в съответствие с приложение № 3 и разположен в непосредствена близост вдясно до правоъгълника по т. 1;
3. означение за категорията безопасно стъкло, както следва:
а) за предно стъкло се поставя символ "I" за закалено стъкло ("I/P", когато стъклото е покрито с материал от пластмаса), "II" за обикновено пластово стъкло ("II/P", когато стъклото е покрито с материал от пластмаса), "III" за обработено пластово стъкло ("III/P", когато стъклото е покрито с материал от пластмаса), "IV" за стъкло от стъкло-пластмаса;
б) за стъкло, различно от предно стъкло, имащо нормална граница на пропускане на светлината, по-малко от 70 %, се поставя символ "V", когато стъклото отговаря на т. 9.1.4.2 от раздел I на приложение № 1;
в) за двойни стъкла се поставя символ "VI";
г) за стъкло, различно от предно стъкло, но използвано като предно стъкло за колесен трактор, с изключение на стъклата, посочени в буква "б", се поставя символ "Т"; на предни стъкла, които отговарят на изискванията за стъкла, различни от предни стъкла, символът "Т" може да се постави само след изпитване за безопасност при удар с глава по т. 3.3.2 от раздел VI на приложение № 1 при височина на падане 4,0 m +25/-0 mm.
(3) За стъкло, различно от предно стъкло, имащо нормално пропускане на светлината над 70%, маркировката се състои от означенията по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО маркировката за одобрение на типа на безопасно стъкло се съставя в съответствие с образците, съгласно приложение № 4, като размерите на маркировката, посочени в mm, не трябва да бъдат по-малки от посочените на образеца, при спазване на съотношенията между тях.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Производителят удостоверява съответствието на всяко безопасно стъкло с одобрения тип, като поставя ЕО маркировката за одобрение на типа и своята фирма или търговската марка на безопасно стъкло.
(2) Маркировката трябва да бъде ясна, четлива и незаличима.
(3) Производителят не може да поставя маркировки на безопасно стъкло, които могат да доведат до заблуда по отношение на одобрението на типа на безопасно стъкло.

Раздел IV.
Осигуряване на съответствие с одобрен тип


Чл. 17. Производителят осигурява съответствието на всяко произведено безопасно стъкло с одобрения тип.


Чл. 18. За осигуряване на съответствието на всяко произведено безопасно стъкло с изискванията по чл. 17 производителят е длъжен да осъществява ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип, като трябва да:
1. осигури наличието и прилагането на процедури за контрол на качеството на продукцията;
2. има достъп до оборудване, необходимо за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) осигурява изготвянето на протоколи за данните от резултатите от изпитването и наличието на приложените към тях документи, като ги съхранява за период, съгласуван с изпълнителния директор на КТИ;
4. анализира резултатите от всяко изпитване с цел проверка и осигуряване на стабилност на характеристиките на продукта, определяйки допустимите отклонения на произведената продукция;
5. осигурява за всеки одобрен тип безопасно стъкло извършването поне на изпитванията, посочени в раздел ХIV на приложение № 1;
6. осигури изпитване на допълнителни образци, ако изпитванията на първоначално взети образци покажат несъответствие, и да предприеме необходимите действия за възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ може по всяко време да разпореди извършването на проверка на методите за контрол на съответствието с одобрения тип, прилагани в рамките на производственото звено.
(2) При всяка проверка производителят е длъжен да предоставя на проверяващия експерт на центъра данните за резултатите от проведените изпитвания, както и данните от проведения контрол на производството.


Чл. 20. (1) При извършването на проверките проверяващият експерт може да избере случайни образци, които да бъдат изпитани в лабораторията на производителя.
(2) Минималният брой на образците за изпитване се определя в зависимост от резултатите от проверките, извършени от производителя.


Чл. 21. (1) При установяване на незадоволителни процедури по качеството или когато е необходимо да се провери достоверността на изпитванията, провеждани в съответствие с чл. 20, проверяващият експерт изпраща избрани образци за изпитване в техническата служба, която е извършила изпитванията за одобрение на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ може да разпореди извършването на всички изпитвания и проверки, посочени в приложение № 1.


Чл. 22. (1) Нормалната честота на проверките на съответствието на продукцията с одобрения тип и на условията на производството по чл. 19 - 21 е два пъти годишно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато е установено несъответствие на безопасно стъкло с одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ предписва необходимите мерки за осигуряване възстановяването на съответствието на продукцията с одобрения тип в най-кратък срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките по ал. 1 се ограничават до контрол чрез извадка на определен брой образци от типа безопасно стъкло и могат да бъдат извършвани и в сътрудничество с компетентните органи на другите държави - членки на ЕО.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:
1. наличие на ЕО маркировка за одобрение на типа, нанесена на всяко безопасно стъкло от съответния тип;
2. наличие на ЕО сертификат за одобрение на типа, издаден по реда на тази наредба.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от служителите на КТИ, които имат следните правомощия:
1. да влизат и извършват контрол на място в производствените помещения, складове, търговски и изложбени площи;
2. да изискват за проверка от притежателя ЕО сертификата за одобрение на типа и приложенията към него;
3. да съставят актове при констатирани нарушения по ЗРКЗГТ.
(3) При извършване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Лицата, които пускат на пазара безопасни стъкла за колесни трактори, са длъжни:
1. да оказват съдействие на служителите на КТИ при осъществяване на контрола;
2. да осигуряват на служителите на КТИ пълен достъп до местата, където се осъществява производството, съхранението и разпространението на безопасни стъкла за колесни трактори.

Раздел V.
Несъответствие с одобрен тип. Отнемане на ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло (Загл. изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Безопасно стъкло не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа или в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на раздел II.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Производителят уведомява изпълнителния директор на КТИ за прекратяване на производството на всеки одобрен тип безопасни стъкла в срок до един месец от прекратяване на производството.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Ако притежателят на ЕО одобрението на типа за компонент прекрати напълно производството на типа безопасно стъкло, одобрен съгласно тази наредба, той трябва да информира за това изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло с мотивирана заповед, когато:
1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
2. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
3. производството на безопасните стъкла се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Раздел VI.
Контрол на пазара (В сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)

Глава трета.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО, УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕН ТИП И КОНТРОЛ НА ПАЗАРА

Раздел I.
Одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип на механично теглително-прикачно устройство производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на КТИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в държава - членка на Европейския съюз, да извършва действия по тази глава.


Чл. 29. (1) В заявлението по чл. 28 се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на механичното теглително-прикачно устройство и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) чертежи на теглително-прикачното устройство в мащаб (три екземпляра), показващи подробно изискваните размери, както и размерите на мястото за монтиране на устройството;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) кратко техническо описание на теглително-прикачното устройство с посочване на типа на конструкцията и използвания материал;
5. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) посочване на стойността на D в съответствие с раздел II на приложение № 5 за динамичното изпитване или стойността на Т (теглеща сила в тонове), която е 1,5 пъти по-голяма от технически допустимата максимална маса на ремаркето в натоварено състояние в съответствие с раздел III на приложение № 5 за статичното изпитване, както и на вертикалното максимално натоварване в точката на прикачването/присъединяването S (в kg);
6. протоколи, издадени от техническа служба, за извършени изпитвания по приложение № 5;
7. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;
8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на теглително-прикачното устройство, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ;
10. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа механично теглително-прикачно устройство, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип механично теглително-прикачно устройство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) Заявителят осигурява извършването на изпитване на механичното теглително-прикачно устройство, като предоставя на техническата служба един или няколко образеца от типа на устройството - предмет на заявлението, като броят се определя след съгласуване с техническата служба, и информацията по ал. 1, т. 3 - 5.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато теглително-прикачното устройство изпълнява функциите си или притежава специфична характеристика само в комбинация с други части от превозното средство и поради тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде установено единствено когато теглително-прикачното устройство действа в комбинация с останалите части на превозното средство, независимо дали проверката се извършва при нормалното функциониране на превозното средство или при симулация на процеса, обхватът на ЕО одобрението на типа на теглително-прикачното устройство се ограничава само за такава комбинация.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания на механично теглително-прикачно устройство, с техническите изисквания по приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство на колесен трактор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 29, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство, когато типът съответства на техническите изисквания по приложение № 5.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство се издава по образец съгласно приложение № 6 и се номерира по реда на приложение № 7, част I. Към сертификата се прилагат документите по чл. 29, ал. 1, т. 3 и 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 29а.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство, когато:
1. типът на механично теглително-прикачно устройство не съответства на данните, представени в техническата документация;
2. типът на механично теглително-прикачно устройство не е конструиран в съответствие с технически изисквания съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа теглително-прикачно устройство, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение №7, част II, запазват действието си на територията на Република България.

Раздел II.
Изменение на одобрен тип


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна в механично теглително-прикачно устройство, свързана с данните в техническата документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство промени налагат изменение на одобрения тип на механично теглително-прикачно устройство в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) има промяна в данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) техническите изисквания по приложение № 5 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа;
3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите по чл. 33, ал. 2, т. 2;
4. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на теглително-прикачното устройство, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт; липсата на сертифицирана система по качество не е основание за отказ;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) Заявителят осигурява извършването на изпитванията и проверките на механично теглително-прикачно устройство, извършването на които е било изискано по реда на чл. 33, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба необходимата информация за промените в механично теглително-прикачно устройство съгласно чл. 29, ал. 1, т. 3 - 5 и образец на типа на механично теглително-прикачно устройство.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания и проверки, отнасящи се до типа на механично теглително-прикачно устройство, с техническите изисквания на приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 35, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на механично теглително-прикачно устройство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 35, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на механично теглително-прикачно устройство, когато типът съответства на техническите изисквания по приложение № 5.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 6 и се номерира по реда на приложение № 7, част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на механично теглително-прикачно устройство, когато:
1. типът на механично теглително-прикачно устройство не съответства на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация;
2. типът на механично теглително-прикачно устройство не е конструиран в съответствие с технически изисквания съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 39. Промените в механичното теглително-прикачно устройство, които не налагат изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

Раздел III.
Удостоверяване на съответствие с одобрен тип


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) За всеки одобрен тип механично теглително-прикачно устройство и след всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на КТИ определя ЕО маркировка за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство.
(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) правоъгълник, който огражда идентификационния номер, състоящ се от буквата "е", последвана от числото 34;
2. номера на одобрението на типа на механично теглително-прикачно устройство, съставен от означенията по т. 5 и 6 на приложение № 7 и разположен в непосредствена близост под правоъгълника по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) означение за начина на изпитване, разположено над и в непосредствена близост до правоъгълника по т. 1, както следва:
а) когато якостта се проверява в съответствие с раздел II на приложение № 5 (динамично изпитване): допустимата стойност на D (kN) и стойността на статичното вертикално натоварване S (kg);
б) когато якостта се проверява в съответствие с раздел III на приложение № 5 (статично изпитване): теглеща сила Т (в тонове) и вертикалното натоварване в точката на прикачване/присъединяване S (kg).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО маркировката за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение № 8, като размерите на маркировката, посочени в mm, не трябва да бъдат по-малки от посочените на образеца, при спазване на съотношенията между тях.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Производителят удостоверява съответствието на всяко механично теглително-прикачно устройство с одобрения тип, като поставя ЕО маркировката за одобрение на типа и своята фирма или търговската марка на механичното теглително-прикачно устройство, както и информация за допустимата стойност на D, и за стойността на вертикалното статично натоварване S, при изпитвания по раздел II на приложение № 5 или за масата на тегленото средство и вертикалното натоварване в точката на присъединяване, S при извършени изпитвания по раздел III на приложение № 5.
(2) Маркировката трябва да бъде ясна, четлива и незаличима.
(3) Производителят не може да поставя маркировки на механичните свързващи устройства, които могат да доведат до заблуда по отношение на одобрението на типа.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) Към всички механични теглително-прикачни устройства трябва да се прилага ръководство за употреба на производителя. Това ръководство трябва да включва номера на ЕО одобрението на типа за компонент, както и на стойностите на D (kN) и Т (тонове) в зависимост от конкретното изпитване, на което е било подложено теглително-прикачното устройство.

Раздел IV.
Осигуряване на съответствие с одобрения тип на механично теглително-прикачно устройство (В сила от 01.01.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:
1. наличие на ЕО маркировка за одобрение на типа, нанесена на всяко механично теглително-прикачно устройство от съответния тип, както и на означение на типа, на фирмата или търговската марка на производителя;
2. съответствие на механичното теглително-прикачно устройство с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Контролът по ал. 1 се извършва по реда на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките за осигуряване на съответствието с одобрения тип се ограничават до проверка на извадка на определен брой образци от типа механично теглително-прикачно устройство и могат да се извършват и в сътрудничество с компетентните органи на другите държави - членки на ЕО.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Механично теглително-прикачно устройство не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения, и тези отклонения не са били одобрени по реда на раздел II.
(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, съгласно приложение № 5 се счита, че механичното теглително-прикачно устройство съответства на одобрения тип.


Чл. 45. (1) Когато се установи, че механично теглително-прикачно устройство не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:
1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на механичните теглително-прикачни устройства;
2. съставят констативен протокол за данните от проверката със заключение за съответствието на продукцията с одобрения тип или за необходимостта от извършване на изпитване на образци за установяване на съответствието им с одобрения тип.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Въз основа на констатациите изпълнителният директор на КТИ:
1. изисква от производителя да осигури извършването за негова сметка на изпитване на определен брой образци на произведени механични теглително-прикачни устройства за установяване на съответствието им с одобрения тип, когато данните от проверката създават основателно съмнение за несъответствие на продукцията с одобрения тип;
2. изисква от производителя предприемането на конкретни мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип и определя срок за тяхното изпълнение;
3. уведомява производителя при необходимост от изменение на одобрения тип.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема ЕО сертификата за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство с мотивирана заповед, когато:
1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
2. производството на механично теглително-прикачно устройство се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип след изтичането на срока по чл. 46, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Глава четвърта.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г.)

Раздел I.
Одобрение на типа на трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики (Загл. изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти или характеристики по чл. 1, ал. 2 производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на КТИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в държава - членка на Европейския съюз, да извършва действия по тази глава.


Чл. 49. (1) В заявлението по чл. 48 се посочват типът, фирмата на производителя или марката и моделът на трактора и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;
3. описание на типа на трактора по отношение на отделните компоненти или характеристики по чл. 1, ал. 2, за който е подадено заявление за одобрение на типа;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) оразмерен чертеж на трактора, а в случаите на заявление за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на мястото и начина на закрепване на задължителни табели - оразмерен чертеж на мястото и начина на закрепване на задължителните табели;
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) в случаите на подадено заявление за одобрение на типа на трактор по отношение на компонентите или характеристиките по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 - протоколи, издадени от техническа служба, за проведени изпитвания или измервания по изискванията на:
а) приложение № 9 - при одобрение на типа на трактор по отношение на размерите на трактора и масите на теглените средства;
б) приложение № 10 - при одобрение на типа на трактор по отношение на регулаторите на скоростта и защитата на движещи се компоненти, външни изпъкнали части и колела;
в) приложение № 11 - при одобрение на типа на трактор по отношение на мястото и начина на закрепване на задължителните табели и означения върху корпуса на трактора;
г) приложение № 12 - при одобрение на типа на трактор по отношение на командния орган на спирачната система за теглените превозни средства;
6. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) в случаите на подадено заявление за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора - протоколи, издадени от техническа служба, за извършени проверки на трактора по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора за съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 3;
7. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) в случаите на подадено заявление за одобрение на типа на трактор по отношение на предно стъкло или друго остъкляване - копие на ЕО сертификат за одобрение на типа на всяко от безопасните стъкла, предназначени за монтиране на трактора, издаден по реда на глава втора;
8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт; липсата на сертифицирана система по качество не е основание за отказ;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ;
10. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на изпитвания или измервания на трактора по отношение на отделните компоненти или характеристики за съответствие с изискванията на приложения № 9 - 12, като предоставя на техническата служба информацията по ал. 1, т. 3 и 4 и образец от типа трактор, който е необходим за извършване на изпитванията или измерванията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В случаите на подадено заявление за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора заявителят осигурява извършването на проверка на съответствието на типа на колесен или верижен трактор с изискванията по чл. 51, ал. 3, като предоставя на техническата служба образец от типа трактор с монтирано теглително-прикачно устройство от одобрен тип.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато заявлението за одобрение на типа на трактор по отношение механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора е подадено по едно и също време със заявлението за одобрение на типа на механично теглително-прикачно устройство, предназначено за монтиране на типа трактор, за който се иска одобрение, не се извършват проверки по ал. 3 и 4 и не се представят протоколи по ал. 1, т. 6.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, измервания и проверки, отнасящи се до типа на трактора по отношение на отделните компоненти или характеристики, с техническите изисквания на приложения № 9 - 12 или чл. 51, ал. 2 или 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 48 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на отделни компоненти или характеристики.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 49, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на предно стъкло или друго остъкляване, когато типът на всяко от монтираните безопасни стъкла, е одобрен по реда на глава втора и има нанесена ЕО маркировка за одобрение на типа. Сертификатът се издава по образец съгласно приложение № 13.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Когато типът на колесен или верижен трактор отговаря на изискванията за съответния компонент или характеристики по приложения № 9 - 12, изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на:
1. размерите на трактора и масите на теглените средства в съответствие с образеца по приложение № 14;
2. регулаторите на скоростта и защита на движещи се компоненти, външни изпъкнали части и колела в съответствие с образеца по приложение № 15;
3. мястото и начина на закрепване на задължителните табели и означения върху корпуса на трактора в съответствие с образеца по приложение № 16;
4. командния орган на спирачната система за теглените превозни средства в съответствие с образеца по приложение № 17.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора по образец съгласно приложение № 18, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) типът на механичното теглително-прикачно устройство е одобрен по реда на глава трета и има нанесена ЕО маркировка за одобрение на типа;
2. типът на механичното теглително-прикачно устройство е подходящ за монтиране на типа трактор, за който е поискано одобрение на типа;
3. начинът на закрепване на механичното теглително-прикачно устройство към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на устройството.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа по предходните алинеи се номерира по реда, посочен в приложение № 19, част I, като към него се прилагат документите по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 4, носещи номера на одобрение на типа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава за целите на одобрението на типа на нов трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов трактор съгласно Наредба № 30 за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на трактор по отношение на отделни компоненти или характеристики, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 19, част II, запазват действието си на територията на Република България.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на отделни компоненти или характеристики, когато:
1. типът на трактор по отношение на съответния компонент или характеристики не съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) типът на трактор по отношение на съответния компонент или характеристики не съответства на изискванията за съответния компонент или характеристики по приложения № 9 - 12 или чл. 51, ал. 1 или 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II.
Изменение на одобрен тип на трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики (Загл. изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики е длъжен да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) дали промените изискват изменение на одобрения тип на трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа на трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики промени налагат издаване на сертификат за изменение на одобрения тип в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) има промяна на данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) техническите изисквания по приложения № 9 - 12 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа;
3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на предно стъкло или друго остъкляване може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове безопасни стъкла.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове механични теглително-прикачни устройства.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите на чл. 53, ал. 2, т. 2;
4. (нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт; липсата на сертифицирана система по качество не е основание за отказ;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на необходимите изпитвания и проверки на трактора по отношение на отделните компоненти и характеристики, извършването на които е било изискано по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба необходимата информация, отнасяща се до промените в данните в техническата документация и образец на типа на трактора.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В случаите на чл. 54, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до отделните компоненти и характеристики с изискванията на приложения № 9 - 12.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) В случаите на чл. 54, ал. 2 или 3 изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до разширяването на обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове безопасни стъкла или механични теглително-прикачни устройства с изискванията на чл. 57, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 53, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на отделните компоненти и характеристики.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 55, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите на чл. 54, ал. 1, когато типът на трактор отговаря на изискванията за съответния компонент или характеристики по приложения № 9 - 12, изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на:
1. предно стъкло или друго остъкляване в съответствие с образеца по приложение № 13;
2. размерите на трактора и масите на теглените средства в съответствие с образеца по приложение № 14;
3. регулаторите на скоростта и защита на движещи се компоненти, външни изпъкнали части и колела в съответствие с образеца по приложение № 15;
4. мястото и начина на закрепване на задължителните табели и означения върху корпуса на трактора в съответствие с образеца по приложение № 16;
5. командният орган на спирачната система за теглените превозни средства в съответствие с образеца по приложение № 17.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите на чл. 54, ал. 2 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на предно стъкло или друго остъкляване, когато новият тип безопасно стъкло е одобрен по реда на глава втора и има поставена ЕО маркировка за одобрение на типа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите на чл. 54, ал. 3 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на механичното теглително-прикачно устройство и здравината на неговото закрепване към трактора, когато:
1. новият тип механично теглително-прикачно устройство е одобрен по реда на глава трета;
2. новият тип механично теглително-прикачно устройство е подходящ за монтиране на типа трактор, за който е поискано изменение на одобрения тип;
3. начинът на закрепване на механичното теглително-прикачно устройство към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на устройството.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Сертификатът за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики се издава по образец съгласно приложения № 13 - 18 и се номерира по реда на приложение № 19, част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Сертификатът по предходните алинеи се издава за целите на одобрението на типа на трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на трактор съгласно Наредба № 30 за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) типът на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики не съответства на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация;
2. когато не са изпълнени изискванията на чл. 57, ал. 1, 2 или 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Промените, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на отделни компоненти и характеристики, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.


Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) (1) Пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип безопасно стъкло или механично теглително-прикачно устройство с нанесена ЕО маркировка за одобрение на типа или регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на нови трактори от одобрен тип, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип по отношение на характеристиките, посочени в чл. 1, ал. 2, може да бъде отказано за период до 6 месеца на основание, свързано с характеристиките на безопасното стъкло, механичното теглително-прикачно устройство или с посочените в чл. 1, ал. 2, ако те представляват сериозен риск за:
а) безопасността по пътя;
б) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.


Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, по отношение на одобрението на типа на безопасно стъкло като компонент, нотификацията на техническите служби и на органа за одобрение на типа се извършва по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ уведомява компетентните органи на другите държави членки за случаите по чл. 24а, като изпраща информация за прекратяване на производството и копие от ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло съгласно приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Приложените документи към ЕО сертификатите за одобрение на типа по приложения № 2, 6, 13, 14, 15, 16 и 17 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на Европейската общност, при изрично искане за това.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В случаите на чл. 25, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ незабавно информира компетентните органи на другите държави - членки на ЕО, като изпраща копие от ЕО сертификата за одобрение на типа на безопасно стъкло с обозначение "ОТНЕТО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА КАТО КОМПОНЕНТ", нанесено с големи букви в долния край на сертификата, както и дата, подпис и печат.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Дължина" е дължината на колесен трактор, измерена между вертикалните равнини, сключващи прав ъгъл с надлъжната ос на трактора и минаващи през най-външните точки. В дължината не се включват:
а) всички огледала;
б) всички ръкохватки за пускане в ход на определени средства;
в) всички предни или странични габаритни светлини.
2. "Широчина" е широчината на колесен трактор, измерена между вертикалните равнини, успоредни на надлъжната осева линия на трактора, и минаваща през най-външните точки, като се изключват:
а) всички огледала;
б) светлинните пътепоказатели;
в) всички предни, задни или странични габаритни светлини;
г) светлините за паркиране;
д) деформацията на гумите, причинена от масата на трактора;
е) всякакви сгъващи се компоненти, като опори за крака и еластични калобрани.
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Височина" е вертикалното разстояние между земната повърхност и точката на трактора, разположена на най-голямо разстояние от земната повърхност, без антената. Когато височината е определена, колесният трактор трябва да е снабден с нови гуми, имащи най-голям радиус при търкаляне, определен от производителя.
4. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Допустима маса за теглено средство" е разрешената максимална маса, която типът трактор може да тегли, определена за допустима от компетентните органи, която може да включва едно или повече ремаркета, теглени от превозното средство, както и навесна и прикачна техника.
5. "Механично теглително-прикачно устройство" е компонент на трактора, конструиран да осигури механичната връзка между трактора и тегленото превозно средство.
6. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Маса(и) на трактора без товар" е масата на трактора в готовност за движение, включваща защитната конструкция при преобръщане, изключваща допълнителните принадлежности, но включваща охлаждащата течност, маслата, горивото, инструментите и водача (75 kg).
7. "Технически допустима маса на теглено средство" е максималната маса, посочена от производителя, по отношение на:
а) маса на теглено средство без спирачки;
б) маса на теглено средство с независимо спиране;
в) маса на теглено средство с инерционно спиране;
г) маса на теглено средство с хидравлични или пневматични спирачки; такива спирачки могат да бъдат за: непрекъснато спиране, полунепрекъснато спиране или за независимо спиране с механично задвижване.
8. "Защитно устройство" е устройство, предназначено да предпази опасните части. Това са защитни прегради, капаци или кожуси.
9. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Защитен екран" е предпазно устройство, разположено непосредствено пред опасната част, което самостоятелно или с други части на машината предпазва от всички страни срещу допир до опасната част.
10. "Кожух или рефлектор" е предпазно устройство, разположено пред опасната част и което предпазва от допир до опасната част от предпазената страна.
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Защитна преграда" е защитно устройство, което чрез ограда, решетка или подобно устройство осигурява необходимото безопасно разстояние, предотвратявайки допир до опасната част.
12. "Опасна част" е всяка част, която в резултат на разположението на детайлите или конструкцията на неподвижната или движеща се част на трактора създава опасност от нараняване. Опасните части са притискащи, режещи, пробиващи, проникващи, захващащи, увличащи и въздействащи части.
13. "Точка на притискане" е всяка опасна точка, където частите се движат относително една спрямо друга или спрямо неподвижни части по такъв начин, че могат да причинят притискане на хора или на отделни части от техните тела.
14. "Точка на срязване" е всяка опасна точка, където частите се движат една до друга или покрай други части по такъв начин, че могат да причинят притискане или защипване на хора или на отделни части от техните тела.
15. "Точка на порязване, пробиване и проникване" е всяка опасна точка, където частите, подвижни или неподвижни, са с остри ръбове, заострени или притъпени и могат да наранят хора или отделни части на техните тела.
16. "Точка на захващане" е всяка опасна точка, където издатъци с остри ръбове, зъбци, щифтове, винтове или болтове, гресьори, валове, накрайници на валове и други подвижни части могат да захванат и увлекат хора или отделни части от техните тела или облекло.
17. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Точка на увличане или въздействие" е всяка опасна точка, чиито части чрез придвижване ограничават отвора, в който хора, отделни части на техните тела или дрехи могат да бъдат притиснати.
18. "Досегаемост" е максималното разстояние, което може да бъде достигнато от хора или отделни части от техните тела, насочени нагоре, надолу, навътре, над, около или срещу, без помощта на някакъв предмет.
19. "Безопасно разстояние" е разстоянието, съответстващо на досегаемостта или на размерите на тялото плюс безопасно допустимо разстояние.
20. "Команден орган" е всяко устройство, чието директно задействане прави възможно положението или действието на трактора или на присъединено към него съоръжение да се промени.
21. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Закалено стъкло" е стъкло, състоящо се от един слой стъкло, което е било подложено на специална обработка с цел увеличаване и подобряване на неговите характеристики по отношение на механична якост и неговото разпръскване на парчета при счупване.
22. "Пластово стъкло" е стъкло, включващо два или повече слоя стъкла, съединени чрез един или повече междинни слоя от пластмасов материал. Пластовото стъкло може да бъде:
а) "обикновено", ако нито един от стъклените слоеве, от които се състои, не е обработен;
б) (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "обработено", когато поне един от стъклените слоеве, от които се състои, е специално обработен, за да се увеличи неговата механична якост и да се подобрят неговите характеристики по отношение на разпръскването на парчета при счупване.
23. "Безопасно стъкло с пластмасово покритие" е закалено стъкло или пластово стъкло с пластмасово покритие върху неговата вътрешна повърхност.
24. "Безопасно стъкло от стъкло-пластмаса" е пластово стъкло, състоящо се от единичен лист стъкло и един или няколко листа пластмаса, като най-малко един от тях служи за междинен слой. Пластмасовите листове трябва да са от вътрешната повърхност на стъклото, когато стъклото е монтирано на колесния трактор.
25. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Група предни стъкла" е група, състояща се от предни стъкла с различна форма и размери, подложени на изпитване за установяване на техните механични свойства, характеристиките им при разпръскване на парчета и по време на изпитвания за устойчивост на въздействие от околната среда. Различават се:
а) "плоско предно стъкло" е предно стъкло, имащо номинална кривина не повече от 10 mm на линеен метър, измерена по височината на участъка;
б) "извито предно стъкло" е предно стъкло, имащо номинална кривина, по-голяма от 10 mm на линеен метър, измерена по височината на участъка.
26. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Двоен прозорец" е комплект от два панела, монтирани поотделно на един и същ отвор на трактора.
27. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Двойно стъкло" е възел, съставен от два панела, трайно съединени при производството им и разделени от еднородно празно пространство. Различават се:
а) "симетрично двойно стъкло" е двойно стъкло, при което двата съставни панела са от един и същи тип (закалени или пластови стъкла и др.) и притежават идентични основни и вторични характеристики;
б) "асиметрично двойно стъкло" е двойно стъкло, при което двата съставни панела са от различен тип (закалени или пластови стъкла и др.) или притежават различни основни и вторични характеристики.
28. "Основна характеристика" е характеристика, която значително променя оптичните и/или механичните свойства на стъклото по отношение на функцията, която стъклото изпълнява на трактора. Този термин обхваща също търговското наименование или марка.
29. "Вторична характеристика" е характеристика, която може да промени оптичните и/или механичните свойства на стъклото по начин, който има значение за функцията, която то трябва да изпълнява на трактора. При оценка на степента на промяната се отчитат показателите на трудност.
30. "Показател на трудност" е двустепенна система за класифициране, прилагана за наблюдаваните в практиката изменения на всяка вторична характеристика. Изменение от показател "1" към показател "2" показва необходимост от повторно изпитване.
31. "Разгъната площ на предното стъкло" е най-малкият правоъгълен стъклен лист, от който може да се направи предно стъкло.
32. "Ъгъл на наклона на предното стъкло" е ъгълът, образуван от една вертикална линия и една права линия, която свързва най-горната и най-долната крайни точки на предното стъкло, като двете линии лежат във вертикалната равнина, съвпадаща с надлъжната ос на трактора. Измерването на ъгъла на наклона се извършва на трактор без товар, разположен върху хоризонтална повърхност. Тракторите, оборудвани с хидропневматично, хидравлично или пневматично окачване или с устройства за автоматично настройване на пътния просвет според товара, се изпитват при определеното от производителя нормално състояние за движение.
33. "Височина на сегмента h" е максималното разстояние, измерено под приблизително прави ъгли спрямо стъклото, което разделя неговата вътрешна повърхност от равнина, преминаваща през краищата на стъклото (фиг. № 21).
34. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Тип стъкло" е стъкло, което не показва никакви съществени различия по отношение на основните и вторичните характеристики, посочени в раздел III до раздел ХIV на приложение № 1. Въпреки, че изменение на основните характеристики означава, че продуктът е от нов тип, приема се в отделни случаи на изменение на формата и размерите, че не се изисква непременно да се провеждат пълен комплект изпитвания. За някои от изпитванията, предвидени в отделните раздели на приложение № 1, стъклата могат да се групират заедно, ако е доказано, че те имат подобни основни характеристики. Стъкла, показващи различия само по отношение на вторичните си характеристики, се считат за един и същи тип. Образци от такива стъкла могат да се изпитват, ако параметрите на тези изпитвания са категорично посочени в условията на изпитване.
35. "Радиус на кривина, r" е приблизителната стойност на най-малкия радиус на дъгата на предното стъкло, измерена в периметъра с най-голяма извитост.
36. "Свободна зона" е мястото, което трябва да остава свободно около гумите на задвижващите колела по отношение на съседните части на превозното средство.
37. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на изискванията на тази наредба и съгласно Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания в обхвата на изискванията съгласно приложение № 2, раздел IV.
38. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Техническа документация" е пълната информация за типа, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на КТИ, включително чертежи, снимки и други предвидени в тази наредба документи.
39. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на КТИ прилагат към техническата документация в процеса на одобрение на типа.
40. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) "Механично теглително-прикачно устройство между трактора и тегленото превозно средство" означава компонентите, които се монтират на трактора и на тегленото превозно средство, с цел да се осигури механичната връзка между тези превозни средства.
41. "Тип на механично теглително-прикачно устройство между трактора и тегленото превозно средство" са компоненти, които не се различават съществено едни от други по отношение на:
а) вид на компонента за механично съединяване;
б) пръстени на теглителната щанга (диаметър 40 mm и/или 50 mm);
в) външна форма, размери или начин на работа (т.е. автоматично или неавтоматично);
г) материал;
д) стойността на D, както е определена за изпитване в раздел II на приложение № 5, като се използва динамичният метод или масата на ремаркето, както е определена за изпитванията в раздел III на приложение № 5, при които се използва статистичният метод, а също така и вертикалният товар в точката на присъединяване S.
42. "Базов център на механично теглително-прикачно устройство" е точката на оста на палеца, която е на равни разстояния, в случая от крилата на вилката, и точката, която се получава от пресичането на равнината на симетрия на куката с образуваната линия по вдлъбнатата страна на куката, на нивото на контакт с пръстена, когато е в положение за теглене.
43. "Височина от земята на механично теглително-прикачно устройство (h)" е разстоянието между хоризонталната равнина през базовия център на механично теглително-прикачно устройство и хоризонталната равнина, на която са стъпили колелата на трактора.
44. "Проекция на механично теглително-прикачно устройство (с)" е разстоянието между базовия център на компонента на механично теглително-прикачно устройство и вертикалната равнина, минаваща през оста, на която са монтирани задните колелета на трактора.
45. "Вертикално натоварване в точката на присъединяване (S)" е товарът, предаден при статично положение на базовия център на механичното съединение.
46. "Автомат" е компонент на механично теглително-прикачно устройство, който сам се затваря и обезопасява, когато плъзгащият механизъм за пръстените на теглителната щанга е задвижен без по-нататъшно действие.
47. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Надлъжна колесна база на трактора (l)" е разстоянието между вертикалните равнини, перпендикулярни на средната надлъжна равнина на трактора, минаващи през осите на трактора.
48. "Тегло на предната ос на трактор без товар (а)" е тази част от тежестта на трактора, който е в статично положение, предадена върху земята от предната ос на трактора.
49. "Тип безопасно стъкло" са всички стъкла, имащи еднакви основни характеристики.
50. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) "Клас по дебелина" са всички стъкла, имащи дебелина в частите на компонента в допустимите отклонения.
51. "Производствено звено" са всички производствени средства на един или няколко типа стъкла, разположени на едно и също място. Производственото звено може да включва няколко производствени линии.
52. "Смяна" е период от производството, извършван от една и съща производствена линия в рамките на работното време.
53. "Производствен цикъл" е продължителен период на производство на един и същ тип продукт в една смяна.
54. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Нормална експлоатация" е използването на трактора по предназначение, определено от производителя, от оператор, който е запознат с характеристиките на трактора и спазва указания за работа, обслужване и безопасност при експлоатация, дадени от производителя в инструкцията за експлоатация или означени върху машината.
55. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Непреднамерен контакт" е случаен контакт между човек и рисков обект, получен в резултат на действия на човека по време на нормалната експлоатация и обслужване на трактора.
56. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) "трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Заключителни разпоредби


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 89/173/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на определени компоненти и характеристики на селскостопански или горски трактори, последно изменена от Директива 2000/1/ЕО.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник", с изключение на раздел VI от глава втора и раздел IV от глава трета, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г.)

§ 70. Навсякъде в наредбата думите "изпълнителния/т директор на центъра" се заменят с "изпълнителния/т директор на КТИ", думите "сертификат/а/ът за одобрение на типа" се заменят с "ЕО сертификат/а/ът за одобрение на типа", а думите "маркировка/та за одобрение на типа" се заменят с "ЕО маркировка/та за одобрение на типа".


§ 71. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".


§ 72. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз "техническа служба" по смисъла на тази наредба е Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе, или техническа служба, официално обявена от държава - членка на Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 73. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз физическото или юридическото лице по чл. 2, ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 трябва да е регистрирано по Търговския закон.


§ 74. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 75. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 76. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


§ 77. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 71, който влиза в сила от 12 юли 2006 г., и § 3, т. 2, § 15, 20, § 32, т. 2, § 38 и 50 относно чл. 61, ал. 2 и чл. 62, § 51, т. 11, § 56, § 59, т. 1, § 60 и § 69, т. 1, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. При условие че поне едно теглително-прикачно устройство е получило ЕО одобрение на типа като компонент, използването на други типове механични връзки или свързвания се разрешава в срок до 01.02.2010 г., без ЕО одобрението на типа за трактора да се счита за невалидно.


§ 8. Наредбата въвежда изискванията на директива 2006/26/ЕО на Комисията от 2 март 2006 г., изменяща за целите на тяхното адаптиране към техническия прогрес Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета по отношение на колесни селскостопански или горски трактори.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 9. От 1 януари 2007 г., по отношение на превозни средства, които отговарят на изискванията по тази наредба:
1. министърът на земеделието и горите по предложение на изпълнителния директор на КТИ издава ЕО одобрение на типа;
2. се разрешава регистрирането, пускането на пазара или пускането в употреба на такива превозни средства.


§ 10. От 1 юли 2007 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящата наредба, министърът на земеделието и горите по предложение на изпълнителния директор на КТИ отказва издаването на ЕО одобрение на типа.


§ 11. От 1 юли 2009 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията по тази наредба:
1. сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства в съответствие с разпоредбите по чл. 9д от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и чл. 48 - 50 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г.), се считат за невалидни;
2. се отказва регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на такива нови превозни средства.


§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2007 Г.)

§ 10. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/96/ЕО.


§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и, с изключение на § 1, т. 1, § 2, § 3, т. 1, § 4, § 5, т. 1 и § 6, които влизат в сила от 1 юли 2007 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "при условие че производителят или неговият упълномощен представител представи легализиран превод на сертификата на български език. Копие от сертификата се съхранява от КТИ" се заличават.


§ 6. Навсякъде в наредбата думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" се заличават.


§ 7. Навсякъде в наредбата думите "Министърът на земеделието и горите по предложение на изпълнителния директор на КТИ" се заменят с "Изпълнителният директор на КТИ".


§ 8. Навсякъде в наредбата думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" и думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2011 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2010/52/ЕС на Комисията от 11 август 2010 г. за изменение с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори и Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (ОВ L 213/13.08.2010).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2011 Г.)

§ 4. От 2 септември 2011 г. по отношение на новите типове превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение № 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква "б" и приложение № 15 към чл. 51, ал. 4, изпълнителният директор на КТИ:
1. отказва да издаде ЕО одобрение на типа;
2. може да откаже да издаде национално одобрение на типа.


§ 5. От 2 септември 2012 г. по отношение на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение № 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква "б" и приложение № 15 към чл. 51, ал. 4:
1. сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства в съответствие с Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника, се считат за невалидни по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Наредба № 30 от 2005 г. (чл. 7, параграф 1 от Директива 2003/37/ЕО); и
2. се отказва регистрацията, продажбата или пускането в употреба на такива превозни средства.


§ 6. Тази наредба влиза в сила от 2 март 2011 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 4. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 5 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 5. По отношение на тракторите от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2011 г.;
2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2012 г.


§ 6. По отношение на тракторите от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2013 г.;
2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2016 г.


§ 7. По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, С, R и S наредбата влиза в сила:
1. за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;
2. за нови превозни средства - 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 4. Тази наредба въвежда разпоредби от Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (OJ L158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2014 Г.)

§ 9. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2013/8/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 г. за изменение на Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (ОВ, L 56/28.02.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО СТЪКЛО И НА МЕХАНИЧНО ТЕГЛИТЕЛНО-ПРИКАЧНО УСТРОЙСТВО НА НОВИ ТРАКТОРИ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2014 Г.)

§ 10. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Предно стъкло и други стъкла. Общи изисквания и спецификации. Изпитвания

Раздел I
Общи изисквания

1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изисквания към начина на оборудване на тракторите
1.1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Тракторите се оборудват по преценка на техните производители със:
1.1.1. предно стъкло или други стъкла, различни от предно стъкло, които отговарят на изискванията на това приложение;
1.1.2. предни стъкла, които отговарят на изискванията за стъкла, различни от предни стъкла по това приложение, с изключение на изискванията по т. 9.1.4.2 от раздел II на това приложение (стъкла с нормално пропускане на светлината, по-малко от 70 %).
1.1.3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за стъкла, различни от предни стъкла се допуска монтирането на стъкла от твърда/неогъваема пластмаса, получили одобрение в съответствие с Наредба № 69 от 2003 г. за одобрение типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобрение типа на безопасни стъкла (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) или Правило № 43 (R 43) на ООН/ИКЕ, Приложение 14.

2. Общи изисквания
2.1. Всички стъкла и специално тези, които са предназначени за предни стъкла, да притежават свойството при счупване да намаляват, доколкото е възможно, опасността от нанасяне на телесни повреди. Стъклата да са достатъчно устойчиви при инциденти, които са възможни при нормално движение по пътя, както и на атмосферни и температурни условия, химични въздействия, горене и износване.
2.2. Безопасните стъкла да имат достатъчна прозрачност, да не причиняват забележими изкривявания на обектите, които се виждат през предното стъкло, и да не предизвикват объркване при възприемането на цветовете, използвани в пътните знаци и сигнали. При счупване на предно стъкло водачът да има възможност да вижда пътя достатъчно ясно, за да може да задейства спирачките и да спре колесния трактор напълно безопасно.

3. Специфични изисквания
Всички типове безопасни стъкла в зависимост от категорията, към която принадлежат, трябва да отговарят на следните специфични изисквания:
3.1. по отношение на закалените предни стъкла се спазват изискванията по раздел III на това приложение;
3.2. по отношение на обикновените закалени стъкла, различни от предни стъкла, се спазват изискванията по раздел IV на това приложение;
3.3. по отношение на обикновени пластови предни стъкла се спазват изискванията по раздел V на това приложение;
3.4. по отношение на стъкла от обикновено пластово стъкло, различни от предни стъкла - изискванията по раздел VI на това приложение;
3.5. по отношение на обработени пластови предни стъкла - изискванията по раздел VII на това приложение;
3.6. по отношение на безопасни стъкла, с покритие от пластмасов материал, освен съответните изисквания, посочени по-горе, изискванията по раздел VIII на това приложение;
3.7. по отношение на предни стъкла от стъкло-пластмаса, изискванията по раздел IХ на това приложение;
3.8. по отношение на стъкла от стъкло-пластмаса, различни от предни стъкла, изискванията по раздел Х на това приложение;
3.9. по отношение на двойно остъкляване - изискванията по раздел ХI на това приложение.

4. Изпитвания
4.1. Извършват се следните изпитвания:
4.1.1. Картина на разрушаване
Целта на това изпитване е:
4.1.1.1. да се провери дали образуваните при счупване на стъклото парчета и отломки са такива, че да намаляват до минимум опасността от нараняване, и
4.1.1.2. когато се отнася за предно стъкло, да се провери остатъчната видимост след счупването.
4.1.2. Механична якост
4.1.2.1. Изпитване при удар със сфера
Това изпитване се извършва по два начина, като при единия се използва сфера с маса 227 g, а при другия - сфера с маса 2260 g:
4.1.2.1.1. при изпитване със сфера с маса 227 g целта е да се оцени свързващата способност на междинния слой в пластовото стъкло и механичната якост на обикновените закалени стъкла;
4.1.2.1.2. при изпитване със сфера с маса 2260 g целта е да се оцени устойчивостта на пластово стъкло срещу проникване на сферата.
4.1.2.2. Изпитване за безопасност при удар с глава
Целта на това изпитване е да се провери съответствието на стъклото с изискванията за ограничаване на нараняването на главата при удар в предното стъкло, пластовото стъкло или стъклото от стъкло-пластмаса, различни от предно стъкло, а също двойни стъкла, използвани за странични прозорци.
4.1.3. Устойчивост на въздействието на фактори от околната среда
4.1.3.1. Изпитване за износване
Целта е да се определи дали устойчивостта на безопасното стъкло на износване превишава определена стойност.
4.1.3.2. Изпитване при висока температура
Целта е да се провери за поява на мехури или други дефекти в междинния слой на пластовото стъкло или в стъклото от стъкло-пластмаса, когато са изложени на висока температура за продължителен период от време.
4.1.3.3. Изпитване за устойчивост на въздействие на светлина
Целта е да се определи дали пропускането на светлина през пластово стъкло, стъклото от стъкло-пластмаса или стъкла с пластмасово покритие се намалява значително под въздействие на светлина за продължителен период от време, както и дали се наблюдава значително потъмняване на стъклото.
4.1.3.4. Изпитване за устойчивост на влага
Целта е да се определи дали пластовото стъкло, стъклото от стъкло-пластмаса или стъкла с пластмасово покритие ще издържат без значително влошаване при продължителното излагане на влага, причинена от атмосферни фактори.
4.1.3.5. Изпитване за устойчивост на температурни изменения
Целта е да се определи дали материалите от пластмаса, използвани за безопасни стъкла, могат да издържат без значително влошаване на качествата при продължителното излагане на екстремни температури.
4.1.4. Оптични свойства
4.1.4.1. Изпитване за светлопропускливост
Целта е да се определи дали нормалната светлопропускливост през безопасните стъкла превишава определена стойност.
4.1.4.2. Изпитване за оптични деформации
Целта е да се провери, че няма наличие на деформации на обекти, виждащи се през предното стъкло, които могат да доведат до объркване на водача.
4.1.4.3. Изпитване за разделяне на вторично изображение
Целта е да се провери, че ъгловото разделяне на вторичния образ от първичния не превишава определена стойност.
4.1.4.4. Изпитване за разпознаване на цветовете
Целта е да се провери, че няма опасност от объркване на цветовете, които се виждат през предното стъкло.
4.1.5. Изпитване за устойчивост на въздействието на огън
Целта е да се провери дали вътрешната страна на безопасно стъкло има достатъчно ниска степен на запалване.
4.1.6. Устойчивост на въздействие на химични вещества
Целта е да се определи дали вътрешната страна на безопасното стъкло издържа на въздействието на химикали, които е възможно да съществуват или да бъдат използвани в колесния трактор (например разтвори за почистване), без да настъпи влошаване на неговите характеристики.
4.2. Изпитвания, предвидени за закалени стъкла, пластови стъкла, стъкла "стъкло-пластмаса" и стъкла с пластмасово покритие


4.2.1. Безопасните стъкла се подлагат на изпитванията, посочени в таблицата:


  Предни стъкла Стъкла, различни
    от предни стъкла
  закалени обикно- обрабо- стъкла закалени пластови стъкла от
  стъкла вени тени от стъкла стъкла стъкло-
    пластови пласто- стъкло-     пластмаса
    стъкла ви стъкла пласт-      
        маса      
  I I/P II II/P III III/P IV      
Картина на разрушаване III/2 III/2 - - VII/4 VII/4 - IV/2 - -
Механична якост                    
- сфера 227 g - - V/4.3 V/4.3 V/4.3 V/4.3 V/4.3 IV/3.1 VI/4 VI/4
- сфера 2260 g - - V/4.2 V/4.2 V/4.2 V/4.2 - - - -
Изпитване за безопасност                    
при удар с глава (1) III/3 III/3 V/3 V/3 V/3 V/3 IX/3 - VI/3(3) X/3(3)
Износване                    
- външна страна - - V/5.1 V/5.1 V/5.1 V/5.1 V/5.1 - V/5.1 V/5.1
- вътрешна страна - VIII/2 - VIII/2 - VIII/2 VIII/2 VIII/2(2) VIII/2(2) VIII/2
Висока температура - - II/5 II/5 II/5 II/5 II/5 - II/5 II/5
Въздействие на светлина - II/6 II/6 II/6 II/6 II/6 II/6 - II/6 II/6
Влажност - II/7 II/7 II/7 II/7 II/7 II/7 II/7(2) II/7 II/7
Пропускане на светлината II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1 II/9.1
Оптични деформации II/9.2 II/9.2 II/9.2 II/9.2 II/9.2 II/9.2 II/9.2 - - -
Втори образ II/9.3 II/9.3 II/9.3 II/9.3 II/9.3 II/9.3 II/9.3 - - -
Разпознаване на цветовете II/9.4 II/9.4 II/9.4 II/9.4 II/9.4 II/9.4 II/9.4 - - -
Устойчивост на температурни                    
изменения - II/8 - II/8 - II/8 II/8 II/8(2) II/8(2) II/8
Устойчивост на въздействието                    
на огън - II/10 - II/10 - II/10 II/10 II/10(2) II/10(2) II/10
Устойчивост на химични фактори - II/11 - II/11 - II/11 II/11 II/11(2) II/11(2) II/11

(1) Освен това, това изпитване ще се провежда на двойни стъкла съгласно точка 3 от раздел ХI на това приложение.
(2) Ако вътрешната страна е покрита с материал от пластмаса.
(3) Това изпитване трябва да се проведе с височина на падане от 4 m +25/-0 mm, вместо от 1,5 m +25/-0 mm, когато стъклата се използват за предни стъкла.
Забележка. Обозначенията в таблицата посочват с латинска цифра номера на раздела от приложение № 1, а с арабска цифра - номера на точката от раздела, в която са определени изискванията за провеждане на съответното изпитване и изискванията за одобрение на типа.
4.2.2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Одобрение на типа на безопасно стъкло като компонент на трактор се предоставя след установяване на неговото съответствие с всички изисквания, предвидени в разпоредбите, посочени в таблицата.

Раздел II
Общи условия за изпитване

1. Изпитвания за картина на разрушаване
1.1. Стъклото, което се изпитва, не се закрепва неподвижно; допуска се да се прикрепи към идентично стъкло чрез залепваща лента, поставена по всички краища.
1.2. За да се постигне картина на разрушаване, се използва чукче с приблизителна маса 75 g или друго приспособление, което дава същия резултат. Радиусът на извивка на върха е 0,2 ± 0,05 mm.
1.3. Провежда се по едно изпитване във всяка определена точка на удар.
1.4. Изпитването се провежда чрез счупване върху контактна, фотографска хартия, като експонирането започва до 10 s след удара и приключва до 3 min след него. Отчитат се само най-тъмните линии, които представляват първоначалното счупване. Техническата служба запазва фотографското копие, получено след картината на разрушаване.

2. Изпитвания при удар със сфера
2.1. Изпитване със сфера 227 g
2.1.1. Апаратура:
2.1.1.1. сфера от закалена стомана с маса 227 ± 2 g и диаметър приблизително 38 mm;
2.1.1.2. устройство за освобождаване на сферата за свободно падане от височина, която ще бъде определена, или устройство, осигуряващо на сферата скорост, равна на тази при свободното падане; при използване на устройство за изхвърляне на сферата отклонението в скоростта е до ± 1 % от скоростта, определена при свободното падане.
2.1.1.3. носещото фиксиращо приспособление (фиг. № 1), съставено от стоманени рамки, чиито краища са обработени на металорежеща машина до широчина 15 mm; тези рамки са монтирани една върху друга и са покрити с гумено уплътнение с дебелина около 3 mm, широчина 15 mm и твърдост 50 IRHD;
долната рамка стои на стоманена кутия с височина 150 mm; изпитваната проба се придържа на място от най-горната рамка, която има маса около 3 kg; носещата рамка е заварена към стоманен лист с дебелина 12 mm, поставен на опора върху подложка от гума с дебелина 3 mm и твърдост 50 IRHD.

Фиг. № 1. Устройство за изпитванията при удар със сфера
2.1.2. Условия за изпитването:

• температура - 20 ± 5°С;
• налягане - 860 до 1060 mbar;
• относителна влажност - 60 ± 20 %.
2.1.3. Изпитвана проба - плосък квадрат със страна 300 +10/-0 mm.
2.1.4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Процедура
Изпитваната проба се подготвя при определената температура за поне 4 h преди прякото провеждане на изпитването. Тя се фиксира на стойката (т. 2.1.1.3). Равнината на пробата е перпендикулярна спрямо посоката на падане на сферата с отклонение до 3°.
Точката на удар трябва да е до 25 mm от геометричния център на изпитваната проба при височина на падане на сферата до 6 m и до 50 mm при височина на падане на сферата, по-голяма от 6 m. Сферата удря тази страна на изпитваната проба, която представлява външната страна на безопасното стъкло при монтиране на трактора. Сферата се освобождава да нанесе само един удар.
2.2. Изпитване със сфера 2260 g
2.2.1. Апаратура:
2.2.1.1. сфера от закалена стомана с маса 2260 ± 20 g и диаметър приблизително 82 mm;
2.2.1.2. устройство за освобождаване на сферата за свободно падане от височина, която ще бъде определена, или устройство, осигуряващо на сферата скорост, равна на тази при свободно падане; когато се използва устройство за ускоряване на сферата, отклонението в скоростта е до ± 1 % от скоростта, определена при свободното падане;
2.2.1.3. носещо, фиксиращо приспособление, показано на фиг. № 1 и идентично с посоченото в т. 2.1.1.3.
2.2.2. Условия за изпитването:
• температура - 20°С ± 5°С;
• налягане - 860 до 1060 mbar;
• относителна влажност - 60 ± 20 %.
2.2.3. Изпитвана проба - плосък квадрат със страна 300 +10/-0 mm или отрязък от най-плоската част на предното стъкло или друг огънат панел от безопасно стъкло. Може да се изпита цяло предно стъкло или друго огънато безопасно стъкло. В този случай се осигурява съответният контакт между стъклото и носещото приспособление.
2.2.4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Процедура
Изпитваната проба се подготвя при определената температура не по-малко от 4 h непосредствено преди изпитването. Тя се фиксира на носещото приспособление (т. 2.1.1.3) с равнината на пробата, перпендикулярна спрямо посоката на падане на сферата с отклонение до 3°. В случаите на изпитване на стъкла от стъкло-пластмаса образецът се фиксира към опората с помощта на скоби.
Точката на удара трябва да е до 25 mm от геометричния център на изпитваната проба. Сферата удря тази страна на изпитваната проба, която представлява външната страна на безопасното стъкло при монтиране на трактора. Сферата се освобождава да нанесе само един удар.

3. Изпитване за безопасност при удар с глава
3.1. Апаратура
3.1.1. Имитирането на удар с глава се постига от тежест със сферична или полусферична форма, изработена от слоеста твърда дървесина и покрита със сменяемо кече, със или без напречна дървена греда. Между сферичната част и напречната греда има междинна част, която имитира врат на човек, а от другата страна на напречната греда е монтиран прът.
Размерите са в съответствие с фиг. № 2.
Пълната маса на апарата е 10 ± 0,2 kg.

Фиг. № 2. Тежест за имитиране на удар с глава
3.1.2. Устройство за освобождаване на тежестта от височина, която се определя от вида на стъклото, или устройство, ускоряващо тежестта до скорост, равна на тази при свободното падане.
Ако се използва устройство за ускоряване на тежестта, то трябва да е с отклонение в скоростта до ± 1 % от скоростта, определена при свободно падане.
3.1.3. Носещо фиксиращо приспособление за изпитване на плоски образци, показано на фиг. № 3. Съставено е от две стоманени рамки, чиито краища са обработени на металорежеща машина до широчина 50 mm. Рамките са монтирани една върху друга и са покрити с гумено уплътнение с дебелина около 3 mm, широчина 15 ± 1 mm и твърдост 70 IRHD.
Горната рамка е пристегната към долната рамка най-малко с 8 болта.

Фиг. № 3. Устройство за изпитванията за безопасност при удар с глава
3.2. Условия за изпитването:
• температура: 20°С ± 5°С;
• налягане: 860 до 1060 mbar;
• относителна влажност: 60 ± 20 %.
3.3. Процедура
3.3.1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпитване на плоска проба
Изпитваната проба с дължина 1100 +5/-2 mm и широчина 500 +5/-2 mm се поддържа при постоянна температура от 20 ± 5°С, най-малко 4 h преди непосредственото провеждане на изпитването. Тя се фиксира на рамките на стойката (т. 3.1.3); болтовете се затягат до положение, в което движението на пробата по време на изпитването не превишава 2 mm. Равнината на изпитваната проба е перпендикулярна спрямо посоката на падане на тежестта. Тежестта удря изпитваната проба в рамките на 40 mm от нейния геометричен център от страната на изпитваната проба, която представлява вътрешна страна на безопасното стъкло при монтиране на трактора. Тежестта се освобождава да нанесе само един удар.
Удрящата повърхност от покриващо кече се сменя след 12 изпитвания.
3.3.2. Изпитване на цяло предно стъкло (използва се само при височина на падане, по-малка или равна на 1,5 m)
Предното стъкло се поставя свободно върху стойката, като между тях има гумена подложка с твърдост 70 IRHD и дебелина 3 mm. Широчината на контактната повърхност по цялата периферия на стъклото е 15 mm. Стойката се състои от твърда част, отговаряща на формата на предното стъкло, така че тежестта да удря вътрешната страна на стъклото. Ако е необходимо, стойката се поставя върху твърд стенд с подложка от гума с дебелина от 3 mm и твърдост 70 IRHD. Повърхнината на предното стъкло е перпендикулярна спрямо посоката на падане на тежестта.
Тежестта удря предното стъкло в рамките на 40 mm от неговия геометричен център и от тази страна на стъклото, която представлява вътрешна страна на безопасното стъкло при монтирано състояние на трактора. Тежестта се освобождава да нанесе само един удар.
Удрящата повърхност от покриващо кече се сменя след 12 изпитвания.

4. Изпитване за износване
4.1. Апаратура:
4.1.1. инструмент за износване, показан схематично на фиг. № 4, който се състои от:
• въртяща се хоризонтална кръгла повърхност със скоба в центъра, която се върти обратно на часовниковата стрелка със скорост 65 - 75 об./min, и

Фиг. № 4. Схема на инструмента за износване
• две натоварени успоредни рамена, всяко от които направлява специално абразивно колело, което се върти свободно на ролков лагер спрямо изпитвания образец; всяко от колелата упражнява върху изпитвания образец натиск, съответстващ на 500 g.
Кръглата повърхност на инструмента за износване се върти с постоянна ъглова скорост и в голяма степен в една равнина (отклонението от тази равнина не трябва да е по-голямо от ± 0,05 mm на разстояние 1,6 mm от периферията на въртящата се повърхност). Колелата се монтират по такъв начин, че когато са в контакт с въртящата се изпитвана проба, да се въртят в обратна посока, така че на всяко завъртане на пробата да упражняват двукратен натиск и абразивно действие върху площ с лице 30 cm2, която е с кръгообразна форма и представлява общата повърхнина от търкалянето на двете колела.
4.1.2. Абразивните колела, всяко с диаметър от 45 до 50 mm и с дебелина 12,5 mm, са съставени от специален, фино пресят абразив, слепен към средно твърда гума. Колелата имат твърдост 72 IRHD ± 5 IRHD, измерена в четири равноотдалечени точки по осевата линия на абразивната повърхнина, като натискът се прилага вертикално по диаметъра на колелото и резултатите се отчитат 10 s след пълното прилагане на натиска.
Абразивните колела са предназначени за използване при много ниска скорост на въртене срещу повърхността на плоско стъкло, за да е осигурено пълното им прилепване.
4.1.3. Светлинен източник, състоящ се от лампа с нажежаема жичка, като нажежаема жичка е поместена успоредно в тръба с размери 1,5 x 1,5 x 3 mm. Напрежението е стабилизирано в границите ± 1/1000 V. Устройството за измерване на напрежението е с подходяща точност.
4.1.4. Оптична система, състояща се от оптично стъкло, което е коригирано за цветово разсейване и е с фокусно разстояние f най-малко 500 mm. Апретурата на оптичното стъкло е не повече от f/20. Разстоянието между оптичното стъкло и светлинния източник се регулира, за да се получи успореден сноп светлинни лъчи. За да се ограничи диаметърът на светлинния сноп до 7 ± 1 mm, се поставя бленда на разстояние 100 ± 50 mm от тази страна на оптичното стъкло, която е по-отдалечена от светлинния източник.
4.1.5. Устройството за измерване на разсейваната светлина (фиг. № 5) се състои от фотоелектрическа клетка със сферичен фотометър с диаметър от 200 до 250 mm. Сферата е снабдена с входни и изходни отвори за светлината. Отворът на входа е кръгъл и има минимален диаметър два пъти по-голям от светлинния лъч. Изходният отвор на сферата е снабден или с филтър за светлина, или със стандартен отражател (reflectance standard) според процедурата по т. 4.4.3. Светлинният филтър поглъща напълно светлината, когато няма изпитван образец, изложен на въздействието на светлинния лъч.
Оста на светлинния лъч минава през центровете на отворите на входа и изхода. Диаметърът на изхода на светлината b трябва да е равен на 2a.tan 4°, където а е диаметърът на сферата. Фотоелектрическата клетка е монтирана така, че светлината от входа или от стандартния отражател да не достига директно до нея.
Вътрешните повърхнини на сферичния фотометър и на стандартния отражател са с равен коефициент на отражение, матирани и нечувствителни. Изходният сигнал на фотоелектрическата клетка е линеен с отклонение ± 2 % над нивото на използвания светлинен интензитет.
Конструкцията на инструмента е такава, че няма галванометрично пречупване, когато сферата е тъмна. Целият апарат се проверява през редовни интервали от време чрез стандартите за калибриране за определената замъгленост. При извършване на измерванията за замъгленост чрез оборудване или методи, различни от горепосочените, резултатите се коригират, за да се приведат в съответствие с тях.

Фиг. № 5. Уред за измерване на замъгленост
4.2. Условия за изпитването:
4.2.1. температура - 20 ± 5°С;
4.2.2. налягане - 860 до 1060 mbar;
4.2.3. относителна влажност - 60 ± 20 %.
4.3. Изпитвани проби
Изпитваните проби са гладки квадрати със страна 100 mm, като двете му повърхнини са плоски и успоредни. Ако е необходим фиксиращ отвор, той се пробива в центъра на пробата с диаметър 6,4 +0,2/-0 mm.
4.4. Процедура
Изпитването за износване се извършва върху тази повърхнина на изпитваната проба, която се явява външна за безопасното стъкло при монтиране на колесния трактор, а също и на вътрешната, ако стъклото е с пластмасово покритие.
4.4.1. Изпитваните проби непосредствено преди и веднага след износването се почистват по следния начин:
(а) избърсват се с ленена кърпа под чиста течаща вода;
(б) изплакват се с дестилирана вода или вода без минерални соли;
(в) обдухват се с кислород или азот до изсъхване;
(г) чрез леко и нежно избърсване с влажна ленена кърпа се премахват възможните следи от вода; ако е необходимо, се подсушава с леко притискане между две ленени кърпи.
Избягва се всякаква обработка с ултразвуково оборудване. След почистване изпитваните проби се хващат само по краищата и се съхраняват така, че да се предотврати нараняване или замърсяване на повърхнините им.
4.4.2. Изпитваните проби се подготвят за не по-малко от 48 часа при температура 20 ± 5°С и влажност на въздуха 60 ± 20 %.
4.4.3. Изпитваната проба се разполага по най-бързия начин срещу входа на сферичния фотометър на Улбрихт. Ъгълът между нормалата (перпендикуляра) между повърхнината на изпитваната проба и оста на лъча е не по-голям от 8°.
Правят се четири отчитания, както е показано на таблицата:

Отчи- С изпит- Със свет- Със стан- Количествено
тане вана линен дартен представяне
  проба филтър отражател  
Т1 Не Не Да Падаща светлина
Т2 Да Не Да Цялата светлина се
        пропуска през изпит-
        ваната проба
Т3 Не Да Не Разпръсната от ин-
        струмента светлина
Т4 Да Да Не Разпръсната от ин-
        струмента и изпитва-
        ната проба светлина

Отчитанията Т1, Т2, Т3 и Т4 се повтарят с други определени позиции на изпитваната проба, за да се определи равномерността.
Пресмята се общият коефициент на пропускане:
Пресмята се коефициентът на разсеяно пропускане, както следва:
Пресмята се в проценти замъглеността или светлината или и двете, както и разсейването:
Измерва се първоначалната замъгленост на изпитваната проба в минимум четири равноотдалечени точки от неизносената област в съответствие с посочената формула. Резултатите се осредняват за всяка изпитвана проба. Вместо четирите измервания средната стойност може да се определи чрез равномерно въртене на пробата с 3 об/s или по-бързо.
За всяко безопасно стъкло се провеждат три изпитвания от същия вид. Замъглеността се използва като критерий за устойчивост на абразивно износване на подповърхностния слой, след като пробата е минала изпитването за износване.
Измерва се разсейването на светлината в четири равноотдалечени точки по следата от износването в съответствие с посочената формула. Резултатите се осредняват за всяка изпитвана проба. Вместо четирите измервания средната стойност може да се определи чрез равномерно въртене на пробата с 3 об/s или по-бързо.
4.5. Изпитването за износване се провежда само по преценка на техническата служба, отчитайки информацията, с която разполага, като например промени във вътрешния слой или дебелината на материала, които обикновено не изискват допълнително изпитване.
4.6. Показатели на трудност на вторичните характеристики.
Не са включени вторични характеристики.

5. Изпитване за устойчивост на висока температура
5.1. Процедура на изпитване
До 100°С се загряват три образеца за изпитване или три проби с минимални размери 300 mm x 300 mm, взети от техническата служба от три предни стъкла или три стъкла, различни от предни, като единият от тези размери съвпада с горния ръб на стъклото.
Температурата се поддържа в продължение на два часа, след което изпитваният образец(-и) се охлажда до стайна температура. Ако и двете външни повърхности на безопасното стъкло на прозореца са от неорганичен материал, изпитването може да се извърши чрез потапяне на изпитвания образец вертикално във вряща вода в рамките на посочения период от време, като се вземат мерки за предотвратяване на прекалено големи термични сътресения. Ако образците са взети от предно стъкло, единият ръб на всеки такъв изпитван образец трябва да е част от ръб на предното стъкло.
5.2. Показатели на трудност на вторичните характеристики

  Безцветен Цветен
Оцветяване на вътрешния слой: 1 2

Останалите вторични характеристики не се разглеждат.
5.3. Тълкуване на резултатите
5.3.1. Приема се, че изпитването за устойчивост на висока температура е показало положителен резултат, ако мехурчета или други дефекти не се формират на повече от 15 mm от неразрязания или 25 mm от разрязания ръб на изпитваната проба или образеца или на повече от 10 mm от всички нарушения, които могат да се появят по време на изпитването.
5.3.2. Наборът от изпитвани проби или образци, предоставени за одобрен тип компонент, се считат за задоволителни от гледна точка на теста за устойчивост на повишаване на температурата, ако отговарят на следните условия:
5.3.2.1. всички опити дават задоволителен резултат, или
5.3.2.2. един от опитите е дал незадоволителен резултат, а последвалите серии от опити, проведени с нов набор от пробни тела или образци, са дали задоволителен резултат.

6. Изпитване на устойчивост на въздействие на светлина
6.1. Метод на изпитване
6.1.1. Апаратура:
6.1.1.1. Източник на светлина, състоящ се от лампа с волтова дъга със средно налягане на излъчване. Оста на електрическата крушка е вертикална. Номиналните размери на лампата са: дължина 360 mm и диаметър 9,5 mm. Дължината на дъгата е 300 ± 4 mm. Лампата трябва да функционира при 750 ± 50 W.
Може да се използва всеки друг източник на светлина, който произвежда същия ефект като лампата. За да се провери, че ефектът от друг източник е същият, сравнението се прави чрез измерване на количеството енергия, отделено при дължина на вълната в обхвата от 300 до 450 mm, като всички останали дължини на вълната се премахват чрез използване на подходящи филтри. Алтернативният източник се използва с тези филтри.
В случай на безопасни стъкла, за които няма задоволително съотношение между това изпитване и условията за използването им, е необходимо да се прегледат условията за изпитване.
6.1.1.2. Силов захранващ трансформатор и капацитет, способен да захранва лампата с начално максимално напрежение минимум 1100 V и работно напрежение 500 ± 50 V.
6.1.1.3. Устройство за монтиране и въртене на изпитвания образец с 1 до 5 min-1 над централно поставения източник на светлина, за да се осигури еднакво облъчване.
6.1.2. Изпитвани проби
6.1.2.1. Размерът на изпитваните проби е 76 x 300 mm.
6.1.2.2. Изпитваните проби се изрязват от лаборатория от горната част на стъклата по начин, при който:
- в случай на стъкла, различни от предни стъкла, горният ръб на изпитваните проби съвпада с горния ръб на стъклата;
- в случай на предно стъкло горният ръб на пробата съвпада с горната граница на зоната, където се проверява нормалната пропускливост и се определя в съответствие с т. 9.1.2.2.
6.1.3. Процедура
Проверява се нормалното пропускане на светлината, определено в съответствие с т. 9.1.1 и 9.1.2, на три образеца за изпитване преди облъчване. Част от всеки образец се предпазва от въздействието на светлина, след което образецът се поставя в апарата за изпитване на 230 mm от лампата, успоредно на оста на светлината. По време на изпитването температурата на образеца се поддържа 45°С ± 5°С. Външната страна на всеки образец за изпитване, която би могла да се надраска при монтирано положение на трактора, се излага срещу лампата. За лампи от типа, посочен в т. 6.1.1.1, времето за облъчване е 100 h. След облъчване се измерва отново нормалното пропускане на светлината на облъчения участък от всеки образец.
6.1.4. Всяка проба или образец за изпитване (общо три) се подлага в съответствие с процедурата по т. 6.3 на въздействие на светлина, така че ефектът от въздействието във всяка точка на пробата или образеца, произведена върху вътрешния слой, да бъде същия като ефекта, който би произвела слънчева светлина от 1400 W/m2 за 100 h.
6.2. Показатели на трудност за вторичните характеристики

  Безцветно Цветно
Оцветяване на стъклото 2 1
Оцветяване на вътрешния слой: 1 2

Останалите вторични характеристики не се разглеждат.
6.3. Тълкуване на резултатите
6.3.1. Тестът за устойчивост на въздействие на светлина е дал положителен резултат, ако са изпълнени следните условия:
6.3.1.1. общото светлинно излъчване, измерено в съответствие с т. 9.1.1 и 9.1.2, не отбелязва стойности под 95 % от оригиналната стойност преди облъчване със светлина и в никакъв случай не спада под:
6.3.1.1.1. 70 % - в случай че стъклата не са предни стъкла, които отговарят на изискванията към полето на видимост на водача във всички посоки;
6.3.1.1.2. 75 % - в случаи на предни стъкла в зоната, в която се измерва пропускливостта, както е посочено в т. 9.1.2.2.
6.3.1.2. Пробата или образецът за изпитване може да покаже леко оцветяване след облъчване със светлина, когато се постави срещу бял фон, но да няма никакви други дефекти.
6.3.2. Наборът от проби или образци, предоставени за одобрение на типа компонент, се приема, че отговарят на изискванията по отношение на устойчивост на светлина, ако е изпълнено едно от следните условия:
6.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителен резултат, или
6.3.2.2. едно от изпитванията дава незадоволителен резултат, а следващата серия от изпитвания, проведени върху нов набор от проби или образци, дават задоволителен резултат.

7. Изпитване за устойчивост на влага
7.1. Процедура
Три образеца или три проби за изпитване с минимални размери 300 x 300 mm се разполагат вертикално в затворен контейнер, в който температурата се поддържа 50°С ± 2°С и относителна влажност 95 ± 4 %(1) за две седмици.
Пробите за изпитване се подготвят по такъв начин, че:
- един ръб на всяка проба да е част от оригиналния ръб на предното стъкло;
- няколко проби се изпитват по едно и също време, като се осигурява достатъчно разстояние между тях.
Вземат се мерки за предотвратяване на кондензация от стените или покрива на камерата за изпитване и попадане върху изпитваните образци.
7.2. Показатели на трудност за вторичните характеристики

  Безцветно Цветно
Оцветяване на вътрешния слой: 1 2

Други вторични характеристики не се разглеждат.
7.3. Тълкуване на резултатите
7.3.1. Безопасните стъкла отговарят на изискванията по отношение на устойчивост на влага, ако не се наблюдава значима промяна на разстояние, по-голямо от 10 mm при неотрязания ръб, и на разстояние, по-голямо от 15 mm при отрязаните ръбове, след което обикновените и обработените пластови стъкла се оставят за два часа на атмосферни условия, а стъклата с пластмасово покритие и стъклата от пластмасов материал се оставят на атмосферни условия за 48 h.
7.3.2. Набор от проби за изпитване или образци, предоставени за одобрение на типа на компонент, се приема, че отговарят на изискванията за устойчивост на влага, ако е изпълнено едно от следните условия:
7.3.2.1. всички изпитвания дават задоволителен резултат;
7.3.2.2. едно изпитване дава незадоволителен резултат, но следващата серия от изпитвания, проведени върху нов набор от образци, дават задоволителни резултати.

8. Изпитване на устойчивост на температурна промяна
8.1. Метод на изпитване
Две проби за изпитване с размери 300 x 300 mm се поставят в затворена камера за 6 h при температура от - 40 ± 5°С; след това се поставят при температура 23 ± 2°С на околния въздух за един час или докато пробата достигне постоянна температура. След това се поставят под въздушна струя с температура 72 ± 2°С за 3 h. Пробите се изследват, след като са били върнати на температура 23 ± 2°С на околния въздух и е охладено до тази температура.
8.2. Показатели на трудност за вторичните характеристики

  Безцветен Цветен
Оцветяване на пластичния    
вътрешен слой или покритие 1 2

Други вторични характеристики не се разглеждат.
8.3. Тълкуване на резултатите
Изпитването за устойчивост на температурни промени се смята, че е с положителен резултат, ако изпитваните проби не показват счупване, потъмняване, обелване или друго очевидно влошаване.

9. Оптични свойства
9.1. Изпитване на светлинна пропускливост
9.1.1. Апаратура
1 Тези условия изключват всякаква кондензация върху изпитваните образци.
9.1.1.1. Източник на светлина, състоящ се от лампа с нажежаема жичка, като нажежаемата жичка е поставена в паралелепипед с размери 1,5 x 1,5 x 3 mm. Напрежението на нажежаемата жичка на лампата е такова, че температурата, определена по цвета, да е 2856 ± 50 К. Това напрежение се стабилизира до 1/1000. Инструментът, използван за проверка на напрежението, е с подходяща точност.
9.1.1.2. Оптичната система се състои от лещи с минимално фокусно разстояние 500 mm и е коригирана за хроматично (цветово) разсейване. Пълната апертура на лещите не надвишава f/20. Разстоянието между лещите и светлинния източник е регулирано така, че да се получи успореден сноп лъчи.
Вмъква се бленда, която да ограничи диаметъра на светлинния сноп до 7 ± 1 mm. Тази бленда се поставя на разстояние от 100 ± 50 mm от лещите, които са най-отдалечени от светлинния източник. Точката на измерване се взема по средата на светлинния сноп.
9.1.1.3. Оборудване за измерване. Приемникът е с относителна спектрална чувствителност в съгласие с относителната спектрална светлинна ефективност за ICI(1) за стандартен фотометричен наблюдател при дневно виждане. Чувствителната повърхност на приемника е покрита с разсейващо покритие и лицето и е най-малко колкото две напречни сечения на светлинния сноп, пропуснат през оптичната система. Ако се използва сферичният фотометър на Улбрихт, апертурата на сферата трябва да има минимална площ на напречното сечение, два пъти по-голяма от успоредния сноп лъчи.
Линейността на приемника и свързания с него отчитащ уред трябва да е по-добра с 2 % от ефективната част на скалата.
9.1.2. Процедура
Регулира се уредът, отчитащ информацията от приемника, така че да показва 100 деления, когато безопасното стъкло не е на пътя на светлината. Когато върху приемника не пада светлина, уредът отчита нула.
Безопасното стъкло се поставя на разстояние от приемника, което е приблизително равно на 5 пъти диаметъра на приемника. Безопасното стъкло се поставя между блендата и приемника и ориентацията му се регулира така, че ъгълът на падане на светлинния лъч да е 0 ± 5°. Измерва се постоянното пропускане на безопасното стъкло и за всяка точка се отчита броят на деленията n, които показва отчитащият уред. Постоянната пропускливост tr е равна на n/100.
9.1.2.1. В случаи на предни стъкла се прилагат алтернативни методи за изпитване, като се използва или образец, отрязан от най-плоската част на предното стъкло, или специално подготвен плосък квадрат с характеристика на материала и дебелина, идентични с тези на действителното предно стъкло, като измерванията се провеждат по нормалата (перпендикулярно) на стъклото.
9.1.2.2. Изпитването се провежда в зона I, указана в т. 9.2.5.2.
9.1.2.3. За трактори, за които е невъзможно да се определи зона I, изпитването се провежда в зона I', както е указано в т. 9.2.5.3.
9.1.3. Показатели на трудност на вторичните характеристики

  Безцветен Цветен
Оцветяване на стъклото 1 2
Оцветяване на вътрешния    
слой (в случай на слоесто    
предно стъкло) 1 2
  Невключено Включено
Ленти на нюанс и/или    
замъгленост 1 2

Други вторични характеристики не се разглеждат.
9.1.4. Представяне на резултатите
(1) Международна комисия по осветление
9.1.4.1. Постоянното пропускане на предно стъкло не трябва да е по-малко от 75 %, измерено в съответствие с т. 9.1.2, и не по-малко от 70 % за стъкло, различно от предно.
9.1.4.2. При прозорци, които не влизат основно в полето на видимост на водача (например стъклен покрив), постоянният фактор на пропускливост на светлина през стъклото може да е по-малък от 70 %. Прозорци, имащи постоянен светлинен фактор на пропускливост, по-малък от 70 %, се маркират със съответен символ.
9.2. Изпитване за оптично изкривяване
9.2.1. Обхват
Методът е проекционен, който позволява оценяване на оптичното изкривяване на безопасно стъкло.
9.2.1.1. Определения
9.2.1.1.1. Оптично отклонение: ъгълът между действителната и видимата посока от точката на наблюдение на безопасното стъкло, като големината на ъгъла са функция на ъгъла на гледане, тънкостта и наклона на стъклото и радиуса на кривата в точката на падане.
9.2.1.1.2. Оптично изкривяване в посока ММ': алгебричната разлика в ъгловото отклонение Da, измерено между две точки М и М' върху повърхността на безопасното стъкло, като разстоянието между двете точки е такова, че техните проекции в равнина под прав ъгъл спрямо посоката на гледане да са разделени с дадено разстояние Dx (фиг. № 6).
Отклонение по посока, обратна на часовниковата стрелка, се счита за положително, а по посока на часовниковата стрелка - за отрицателно.

Фиг. № 6. Оптично изкривяване, представено във форма на диаграма
Забележки:
Da = а1 - а2 - оптичното изкривяване в посока ММ'.
Dx = МС - разстоянието между две прави линии, успоредни на посоката на гледане и минаващи през точки М и М'.
9.2.1.1.3. Оптично изкривяване в точка М: максималното оптично изкривяване за всички посоки ММ' от точка М.
9.2.1.2. Апаратура
Този метод определя проекцията на подходящ диапозитив (растер), върху екрана на който се изпитва безопасното стъкло. Промяната, изразяваща се във формата на проектираното изображение, чрез вмъкване на безопасното стъкло в линията на светлината осигурява измерване на изкривяването. Апаратурата се състои от частите, показани на фиг. № 7.

Фиг. № 7. Подредба на апаратурата за изпитване на оптичното изкривяване
9.2.1.2.1. Проектор, с добро качество, с точков светлинен източник с висок интензитет, имащ например следните характеристики:
- фокусно разстояние най-малко 90 mm;
- апертура приблизително 1/2,5;
- 150 W кварцова халогенна лампа (ако не се използва филтър);
- 250 W кварцова халогенна лампа (ако се използва зелен филтър).
Проекторът е показан схематично на фиг. № 8. На приблизително 10 mm от предните лещи е поставена бленда с диаметър 8 mm.

Фиг. № 8. Оптично подреждане при проектиране
9.2.1.2.2. Диапозитивите (растерите) се състоят примерно от светли, кръгли очертания върху тъмен фон, които са подредени по определен начин (фиг. № 9). Диапозитивът е с достатъчно високо качество и контраст, за да може да се изпълнят измерванията с грешки по-малки от 5 %. Ако не се изпитва предно стъкло, размерите на кръглите очертания са такива, че когато те се проектират, да образуват масив от кръгове с диаметър
, където Dx = 4 mm (фиг. № 6 и № 9).

Фиг. № 9. Увеличена част на диапозитива
9.2.1.2.3. За предпочитане е стендът да позволява едно вертикално и хоризонтално сканиране, както и завъртане на безопасното стъкло.
9.2.1.2.4. Еталон за сравнение за измерване на промените в размерите, когато се изисква краткотрайна оценка. Подходяща конфигурация е показана на фиг. № 10.