Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 25 Март 2005г., изм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 7 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
2. редът за регистрация на търговците на посевен и посадъчен материал;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) редът за водене на регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;
4. редът за водене на книги за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЗАГОТОВКА НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЗАГОТОВКА НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Глава трета.
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 12. Всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговия с посевен или посадъчен материал по смисъла на ЗППМ, подлежи на регистрация в ИАСАС.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.) Регистрацията се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено от търговеца или негов упълномощен представител до териториалното звено на ИАСАС, по седалище на търговеца. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
3. (зал. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.)
4. документ за внесена такса, съгласно тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ;
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) декларация по образец за складовете и търговските обекти, в които се извършва търговията с посевен и посадъчен материал, съгласно приложение № 2а;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2005 г.) документ за собственост или договор за наем на обектите по т. 5.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.) Ако заявлението не е по образец, има непълноти и/или неточности в него или към него не е приложен някой от документите по чл. 13, длъжностно лице от териториалното звено на ИАСАС писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на документите, като предоставя на заявителя 10 работни дни за отстраняване на нередовностите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.) При неотстраняване на нередовностите в срок производството по издаване на разрешение се прекратява.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението в ИАСАС, ако то и приложените към него документи са редовни, със заповед на изпълнителния директор се извършва вписване на заявителя в регистъра. Удостоверение на хартиен носител за вписването се издава само ако е заявено.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Отказът или непроизнасянето в срок по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Глава четвърта.
ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕГИСТЪР, ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 73 ОТ 2008 Г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал.


Чл. 18. Регистърът съдържа:
1. регистрационен номер и дата на вписване в регистъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.) ЕИК за едноличен търговец или за юридическо лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.) наименование на юридическо лице или едноличен търговец, или две имена на физическо лице, служебен телефонен номер;
4. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.) населено място по седалище на търговеца.


Чл. 19. За всяко вписано лице се открива регистрационна преписка, в която се подреждат постъпилите документи.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) (1) Регистрираните лица са длъжни писмено да заявят всички промени в декларираните обстоятелства в съответното териториално звено на ИАСАС в 14-дневен срок от настъпването им.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за промяна в обстоятелствата, в което посочват:
1. име/наименование на физическото или юридическото лице;
2. номер на регистрацията (удостоверението, ако е издадено такова);
3. описание на промените в обстоятелствата.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат всички документи, удостоверяващи настъпилите промени в обстоятелствата.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението инспектор от териториалното звено на ИАСАС извършва проверка на декларираните нови обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Когато заявлението или приложените към него документи съдържат нередовности, срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Проверката по ал. 1 се извършва в присъствието на заявителя или негов упълномощен представител.


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.) Когато в резултат от проверката по чл. 21а се установи, че търговецът е заявил нови обстоятелства, които отговарят на изискванията, изпълнителният директор на ИАСАС преиздава удостоверението на търговеца, когато е издадено такова.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.) Удостоверението се издава в 14-дневен срок от постъпването на документите в ИАСАС.


Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Длъжностното лице, което води регистъра, вписва промените в 14-дневен срок от постъпването на документите по чл. 21б, ал. 2 в ИАСАС и добавя новопостъпилите документи към преписката.


Чл. 22. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват по начин, който не засяга информацията,съдържаща се в преходни вписвания.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Глава пета.
ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

Глава пета.
РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Чл. 26. (1) При условията на чл. 86, ал. 2 ЗППМ търговецът на посевен или посадъчен материал се заличава от регистъра със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС за срок 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Заповедта за заличаване от регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Освен в случая по чл. 26 вписването в регистъра се заличава:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) по заявление на регистрираното лице;
2. при смърт на физическото лице и при прекратяване на юридическото лице.

Глава шеста.
КНИГИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

Глава шеста.
КНИГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗАГОТОВКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Всеки търговец е длъжен да води книги за посевния и посадъчния материал, с който извършва търговия, като за всеки търговски обект се води отделна книга.
(2) Книгата се води по образец съгласно приложение № 3.
(3) Длъжностно лице от териториалното звено на ИАСАС проверява воденето на книгата.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Търговецът е длъжен да предостави книгите при поискване от контролните органи на ИАСАС, както и да изпраща в ИАСАС ксерокопие от книгите за справки и необходима информация и да ги съхранява в срок до 5 години от приключване на дейността му.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.)
4. "търговски обект" е специализиран магазин за продажба на посевен или посадъчен материал или специализиран щанд в магазин, базар, покрит пазар, покрита сергия на пазар или складова база за търговия на едро и дребно на посевен или посадъчен материал.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 28, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 3. Изпълнението на тази наредба се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

§ 4. Отменя се Наредба № 3 от 1997 г. за производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал и лицензиране на юридическите и физическите лица, занимаващи се с тази дейност, издадена от министъра на земеделието и хранителната промишленост (ДВ, бр. 41 от 1997 г.; изм., бр. 73 от 1997 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2008 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2011 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Административно и финансово обслужване" на" се заличават.

§ 7. Навсякъде в наредбата думата "молба" се заменя със "заявление", "молбата" със "заявлението", "молителя" със "заявителя" и "молителят" със "заявителят".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 07.06.2019 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 96 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2020 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 2, § 3, § 4 и § 6, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.)

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От …………………………………………….……………………………………………..,

(трите имена на физическото лице/наименование на юридическото лице)

адрес: ………………………………………………………………………………………..,

(постоянен адрес/седалище)

служебен телефон .................................................................................................................,

служебна електронна поща ………………………………………………………...………

 

Уважаеми г-н/г-жо директор,

Заявявам, че желая да бъда вписан в националния регистър на търговците по чл. 28 от Закона за посевния и посадъчния материал като търговец на

 

0 дребно 0 едро 0 дребно и едро на:

посевен материал      посадъчен материал

   

0

Зърнени култури

0

Медицински и ароматни култури

0

Маслодайни и влакнодайни култури

0

Декоративни култури

0

Фуражни култури

0

Овощен материал

0

Зеленчукови култури

0

Лозов материал

0

Медицински и ароматни култури

0

Зеленчукови култури 

 

0

Декоративни кул-

тури

 

 

0

Картофи

 

 

0

Цвекло

 

 

0

Тютюн

 

 

Желая/Не желая:

Издаване на удостоверение на хартиен носител.

 

Дата: ...............                                                                    Подпис: ............................

 

 


Приложение № 2а към чл. 13, ал. 2, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Аз …………………………………………………………………………………………….,

(трите имена)

управител на ………………………………………………………………………………..,

(наименование на юридическото лице)

декларирам, че при осъществяване на търговия с посевен и посадъчен материал ще използвам следните търговски обекти и складове, които ще бъдат представлявани от посочените лица:

За търговски обекти:

1. Обект ………………………………………………………………………………………

(адрес и наименование на търговския обект)

от …………………………………………………………………………………….………..

2. Обект ………………………………………………………………………………………

(адрес и наименование на търговския обект)

от …………………………………………………………………………………….……….

3. Обект ………………………………………………………………………………………

(адрес и наименование на търговския обект)

от ……………………………………………………………………………………………..

За складова база:

4. Склад ………………………………………………………………………………………

(адрес на склада)

от ……………………………………………………………………………………………..

5. Склад ………………………………………………………………………………………

(адрес на склада)

от ……………………………………………………………………………………………..

6. Склад ………………………………………………………………………………………

(адрес на склада)

Декларирам, че нося отговорност за произхода на търгувания посевен и посадъчен материал.

 

Дата: ..........................                                                  Декларатор: ………….…………


Приложение № 3 към чл. 28, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.)

А) на посевен материал

 
Вид Сорт Кате- Семепроиз- № на Бруто Загот- Отпаднало Партида № № на Серти- Друга
    гория воден посев, акта за произ- вено количество   доку- фикат инфор-
      местонахож- полска водство (kg) при заго- вид брой нетно мента №/доку- мация
      дение (дка) инспек- (kg)   товка на опа- опа- тегло за лабо- мент №  
        ция     (kg) ков- ковки (kg) раторен    
                ката     анализ    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
 
Б) на посадъчен материал
 
Вид Сорт Кате- Вид поса- Маточно № на Произ- Заготвен Отпад- Окачествен посадъчен № на Браку-
    гория дъчен ма- насажде- акта за ведено посадъ- нал при материал по партиди серти- ван по-
      териал - ние (дка, полска коли- чен ма- заготов-   фиката садъчен
      цели расте- брой); инспек- чество териал ка поса- вид брой нетно (фирме- матери-
      ния, подлож- насаж- ция (брой- (брой- дъчен на опа- опа- тегло ния до- ал при
      ки, калеми, дение за   ки, kg) ки, kg) материал ковка ковки (при лу- кумент) окачест-
      грудки, луко- произ-       (бройки, та   ковици,   вяването
      вици и др. водство       kg)     грудки   (брой,
        на пос.             и др.)   kg)
        матери-                  
        ал (дка)                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
 
 
Дата Собстве- Вид Сорт Кате- Бруто Отпаднало Заготвено Вид на Брой Нетно тегло Друга
на пос- ник на     гория количество количество количество опаков- опа- на опакова- инфор-
тъп- семената       за заготовка при заготовка (kg) ката ковки ните семена мация
ване         (kg) (kg)       (kg)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
Дата Партида Вид Сорт Кате- Опаковки за разфасоване Разфасовки Сертификат Друга
на раз-     гория     №/доку- инфор-
фасо-         брой нетно тегло вид на брой нетно тег- мент № мация
ване         опаковки на опакова- опаков- опа- ло на опа- на разфа-  
на се-           ните семена ката ковки ковката совките  
мената           (kg)     (kg, g)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
Книга на търговеца

I. При търговия на едро

А) на посевен материал

 
Пар- Вид Сорт Кате- Количество семена Движение Дата Клиент Остатък Друга
тида     гория   на семената       инфор-
      собст- заку- предход- (продажби)       мация
        вени пени ни години          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
Б) на посадъчен материал
 
Вид на Сорт Кате- Количество посадъчен Движение на посъдъчния Остатък Друга
посадъчния   гория материал материал (продажби)   инфор-
материал -           мация
цели расте-     собствен закупен предходни брой, нетно клиент дата брой, нетно  
ния, подлож-         години брой тегло     брой тегло  
ки, калеми,           опа-       опа-    
луковици,     брой, нетно брой, нетно брой, нетно ковки       ковки    
грудки,     брой тегло брой тегло брой тегло              
щеклинги     опа-   опа-   опа-                
и др.     ковки   ковки   ковки                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
II. При търговия на дребно
 
Дата Парти- Вид Сорт Кате- Количество семена Движение на семената Остатък Друга
на по- да №     гория   (приключили продажби)   инфор-
луча-               мация
ване         собст- заку- предход- 15-о число 30-о число    
          вени пени ни години на месеца на месеца    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти