Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 101 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ИЗПЪКНАЛИ ЧАСТИ ПРЕД ЗАДНИЯ ПАНЕЛ НА КАБИНАТА

В сила от 31.12.2005 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 49 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината;
2. техническите изисквания към външните изпъкнали части пред задния панел на кабината на ПС във връзка с одобряване на типа им и с цел да се намали рискът и степента на нараняване на човешко тяло при удар в каросерията или сблъсък в нея в случай на катастрофа.
Чл. 2. Тази наредба се прилага за външните изпъкнали части пред задния панел на кабината на ПС от категория N.

Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага по отношение на външните огледала за обратно виждане, включително и за техните стойки, и за външни антени и багажници.
(2) Наредбата не се прилага за тези части от външната повърхност на ненатоварено ПС със затворени всички врати, прозорци и капаци за достъп и др., когато:
1. са извън зоната, на която горната граница е хоризонтална равнина, разположена 2,00 m над земята, с долна граница основната равнина, определена в § 1, т. 6;
2. са под подовия контур, определен от производителя;
3. частите са в зоната, определена в т. 1, не допират до сфера с диаметър 100 mm, когато ПС е в неподвижно състояние;
4. основната равнина представлява долната граница за зоната, се взимат частите на ПС под основната равнина, ограничена между две вертикални равнини, едната допираща външната повърхност на ПС, а другата успоредна на нея и на разстояние 80 mm към вътрешността на ПС.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ИЗПЪКНАЛИ ЧАСТИ ПРЕД ЗАДНИЯ ПАНЕЛ НА КАБИНАТА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 4. Типът на ПС по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината се одобрява по реда на глава втора, раздел II от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Производителят или неговият упълномощен представител подава заявление за одобряване на типа ПС по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните компоненти с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) Производителят представя чертежи на формат А4 с нанесени размери на външната повърхност, съдържащи външните изпъкнали части, точката R, основната равнина или подовия контур, които според техническата служба са необходими, за да се установи съответствието с общите и основните технически изисквания.
(5) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за неговото действие.
(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа на превозното средство


Чл. 6. (1) Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитванията за одобряване на типа:
1. превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване, и частта(ите) на ПС, която(ито) са необходими за провеждане на проверките и изпитванията по наредбата;
2. определени части и мостри на използваните материали, ако такива се изискат от техническата служба.
(2) Броят на образците по ал. 1 се определя по споразумение с техническата служба, която извършва изпитванията.

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа ПС по отношение на външните му изпъкнали части пред задния панел на кабината, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания на наредбата;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) превозното средство отговаря на техническите изисквания съгласно Наредба № 84 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
3. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Образец на сертификата за одобряване на типа на ПС по отношение на външните му изпъкнали части е даден в приложение № 2.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип ПС се издава номер на одобрението при спазване изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните типове ПС се издават различни номера.

Чл. 9. Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже да издаде сертификат за одобряване на типа на ПС на основания, свързани с външните му изпъкнали части пред задния панел на кабината, когато те отговарят на техническите изисквания на наредбата.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификатът по чл. 7 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всяко изменение на типа на ПС или на външните му изпъкнали части, разположени пред задния панел на кабината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Въз основа на информацията по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА":
1. преценява, че измененията нямат неблагоприятен ефект и ПС продължава да отговаря на изискванията по наредбата, или
2. изисква от техническата служба да извърши допълнителни изпитвания и предостави съответните протоколи.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на външните му изпъкнали части, разположени пред задния панел на кабината, се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава изменение на одобряването и определя номер на изменението в сертификата за одобряване на типа съгласно приложение № 2.

Чл. 12. Производителят предприема всички необходими мерки за осигуряване на съответствието на продукта съгласно разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪНШНИТЕ ИЗПЪКНАЛИ ЧАСТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАДНИЯ ПАНЕЛ НА КАБИНАТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА


Чл. 13. По външната повърхност на ПС не трябва да има издадени навън видими, остри части или всякакви изпъкналости с такава форма, размери, издаденост или твърдост, които създават възможност за риск от нараняване на човек, ударен от външната повърхност или ожулен от нея в случай на сблъскване.

Чл. 14. По външната повърхност на ПС не трябва да има издадени навън видими части, които биха могли да закачат пешеходци, колоездачи или мотористи.

Чл. 15. Издадени части от външната повърхност с твърдост не повече от 60 Shore А могат да имат радиус на закръгление непревишаващ стойностите, предписани в основните технически изисквания по тази глава.

Чл. 16. (1) Обозначенията, търговските знаци, буквите и номерата на търговски марки да имат радиус на закръгление не по-малък от 2,5 mm.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за частите, които не изпъкват повече от 5 mm от околната повърхност, като в този случай изпъкналите ръбове се заоблят.

Чл. 17. (1) Обозначенията, търговските знаци, буквите и номерата на търговски марки, които изпъкват повече от 10 mm, трябва да могат да се прибират навътре, откачат или прегъват със сила 10 daN, която се упражнява върху тяхната най-изпъкнала точка в посока на равнината, успоредна на повърхнината, на която са монтирани. За прилагане на сила от 10 daN се използва плосък ключ с диаметър не повече от 50 mm. Когато това е невъзможно се използва равностоен метод.
(2) След прибиране, откачане или прегъване на орнаментите останалата част не трябва да се издава повече от 10 mm и не трябва да има насочени навън остри или режещи върхове.

Чл. 18. (1) Издадени козирки и гривни на фарове може да се поставят при условие, че изпъкналостта им, измерена спрямо външната прозрачна повърхност на фара, не надвишава 30 mm и радиусите им на закръгление са не повече от 2,5 mm.
(2) Прибиращите се фарове да отговарят на изискванията по ал. 1 в работно и прибрано състояние.
(3) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за фарове, които се прибират в каросерията или които са под нея, ако съответстват на изискванията по чл. 15.

Чл. 19. Частите на решетките са с радиус на закръгление:
1. когато разстоянието между близко стоящите части е над 40 mm - не по-малък от 2,5 mm;
2. когато разстоянието е между 25 и 40 mm - не по-малък от 1 mm;
3. когато разстоянието е по-малко от 25 mm - не по-малък от 0,5 mm.

Чл. 20. Устройствата за почистване на стъклата за предното стъкло и фаровете да имат защитни капачки с радиус на закръгление не по-малък 2,5 mm и площ не по-малка от 150 mm2, измерена в участък на не повече от 6,5 mm от най-издадената точка.

Чл. 21. Радиусът на закръгление на дюзите на устройствата за измиване на предното стъкло и фаровете да не е по-малък от 2,5 mm. Тези, които са издадени по-малко от 5 mm, да са със заоблени ръбове.

Чл. 22. Краищата на броните да са обърнати към външната повърхност на корпуса.

Чл. 23. Компонентите на броните се проектират така, че всички неподвижно закрепени повърхности, които гледат навън, да имат радиус на закръгление не по-малък от 5 mm.

Чл. 24. Изискванията по чл. 23 не се отнасят до частите на бронята или частите, монтирани върху или добавени към бронята, които изпъкват по-малко от 5 mm. Ръбовете на частите, които изпъкват по-малко от 5 mm, трябва да са заоблени. По отношение на устройствата, монтирани върху брони и посочени в други раздели на наредбата изпъкнали части, са приложими изискванията на раздел I.

Чл. 25. Съоръжения като теглително-прикачни устройства и лебедки за теглене не трябва да изпъкват пред най-предната повърхност на бронята. Лебедките могат да изпъкват пред най-предната повърхност на бронята, при условие че са покрити, когато не се използват с подходящо покривало с радиус на закръгление не по-малък от 2,5 mm.

Чл. 26. (1) Ръкохватки, панти, копчета на врати, багажни отделения, капаци, отвори, клапи за достъп и дръжки не трябва да изпъкват повече от:
1. 30 mm за копчетата;
2. 70 mm за дръжките и затворите на капаците;
3. 50 mm за всички други части.
(2) Радиусите на закръгление на изпъкналите части по ал. 1 не трябва да са по-малки от 2,5 mm.

Чл. 27. Когато страничните ръкохватки работят чрез завъртане, те трябва да отговарят на едно от следните изисквания:
1. при ръкохватки, които се завъртат успоредно на плоскостта на вратата, отвореният край на ръкохватките е насочен назад; краищата на тези ръкохватки са обърнати назад към плоскостта на вратата и са разположени в обезопасена част или са прибрани;
2. ръкохватки, които се завъртат навън в посока, която не е успоредна на плоскостта на вратата, когато са в затворено положение, са затворени в обезопасена част или прибрани; отвореният край гледа или назад, или надолу;
3. ръкохватките, които не отговарят на т. 2, могат да бъдат одобрени, ако:
а) имат независим механизъм за връщане;
б) при отказ на механизма за връщане да не изпъкват повече от 15 mm;
в) в отворено положение да имат радиус на закръгление не по-малък от 2,5 mm; това изискване не важи, ако при максимално отворено положение проекцията е по-малка от 5 mm, при който случай ъглите на частите, обърнати навън, са заоблени;
г) площта на крайната им повърхност, измерена на не повече от 6,5 mm от най-издадената точка, да не е по-малка от 150 mm2.

Чл. 28. Ръбовете на обслужващите платформи и стъпалата трябва да са заоблени.

Чл. 29. Ръбовете на страничните рефлектори за въздух и дъжд и за прозорци, които са насочени навън, да имат радиус на закръгление не по-малък от 1 mm.

Чл. 30. В случай на ламаринени ръбове те трябва да бъдат прегънати назад към корпуса, така че да не може да бъде допрян от сфера с диаметър 100 mm, или ако има защитно покритие, радиусът му на закръгление да е не по-малък от 2,5 mm.

Чл. 31. Болтовете на колелата, капачките на главините и предпазните им устройства не трябва да имат реброобразни изпъкналости.

Чл. 32. (1) Когато ПС се движи по права линия, частите от колелата с изключение на гумите, разположени над хоризонталната равнина, преминаваща през оста им на въртене, не трябва да се издават извън хоризонталната проекция на външния му габарит.
(2) По изключение тасовете, които покриват колелото и главината му, могат да се издават извън хоризонталната проекция при условие, че радиусът на закръгление на повърхността на издадените части е най-малко 5 mm и издадеността на тасовете е не повече от 30 mm.
(3) Когато болтове и винтове изпъкват извън проекцията на външната повърхност на гумата, се монтират предпазни устройства.

Чл. 33. (1) Скобите за крика и изпускателните тръби не трябва да се издават повече от 10 mm извън вертикалната проекция на подовата линия или вертикалната проекция на пресичането на референтната плоскост с външна повърхност на превозното средство.
(2) Изпускателната тръба може да се издава повече от 10 mm извън проекцията на подовата линия, като се ограничава от околните ръбове с радиус на закръгление 2,5 mm.
(3) Изпъкналите части и разстоянията се измерват в съответствие с изискванията на приложение № 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Външна повърхност" е тази част на ПС, разположена пред задната равнина на кабината, както е определена в § 1, т. 5, с изключение на самата задна равнина и включва такива елементи, като предните калници, предните брони и предните колела.
2. "Одобрение на тип превозно средство" е одобрение на тип ПС по отношение на външните му изпъкнали части пред задния панел.
3. "Тип превозно средство" са моторни превозни средства, които не се различават съществено по отношение на външната си повърхност.
4. "Кабина" е тази част от каросерията, която определя отделението за водача и пътниците, включително и вратите.
5. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Заден панел на кабината" е най-задната част от външната повърхност на отделението за водача и пътниците. Когато не е възможно да се определи местоположението на задния панел на кабината, се приема вертикалната напречна равнина, разположена на 50 см зад точката R спрямо седалката на водача, а седалката, в случай, че се регулира, е разположена в най-задно положение за водача (виж Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.). Когато кабината е оборудвана с повече от един ред седалки, за определяне на задната равнина на кабината се взима най-задната пътническа седалка в най-задно положение. Производителят в съгласие с техническата служба може да поиска алтернативно разстояние, ако може да се докаже, че 50 cm са неподходящи за даденото ПС.
6. "Основна равнина" е хоризонтална равнина, която минава през центъра на предните колела, или хоризонтална равнина, която е разположена на височина 50 cm над земята, в зависимост коя е разположена по-ниско. Тази равнина се определя при натоварено състояние на ПС.
7. "Подов контур" е линията, която се определя по следния начин:
Последователните положения на конус с произволна височина и с половин ъгъл при върха 30°, обикалящ цялото натоварено ПС по такъв начин, че да допира постоянно най-долната му външна повърхност. Подовият контур е геометричното място на тези допирни точки. При определяне на подовия контур местата за повдигане с крик, изпускателните тръби или колелата не се вземат под внимание. Арките на калниците се считат запълнени от мислена повърхност, продължаваща околната външна повърхност. Броните в двата края на ПС се взимат под внимание, когато се определя подовият контур. В зависимост от ПС на подовия контур могат да се появят екстремни точки при броните или при престилките под броните. Когато се получат две или повече точки едновременно, за определяне на подовия контур се използва по-долната.
8. "Радиус на закръгление" е радиусът на дъгата от окръжността, която опасва най-близо формата на компонента, за който става въпрос.
9. "Натоварено превозно средство" е ПС, натоварено до технически допустимата му максимална маса и разпределена между осите му според упътването на производителя.
10. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория N, проектирано и конструирано за ползване по пътищата, със или без каросерия, с най-малко четири колела и максимална проектна скорост, надвишаваща 25 km/h.
11. (нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозни средства, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 92/114/ЕО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 101 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ N ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ ИЗПЪКНАЛИ ЧАСТИ ПРЕД ЗАДНИЯ ПАНЕЛ НА КАБИНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)
§ 9. Разпоредбите по § 5, т. 2 относно § 1, т. 11 и § 8 относно приложение № 2 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
СПИСЪК С ДАННИ № .......................
 
0. Общо
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
0.2. Тип и общо търговско описание:
0.3. Начин на идентификация на типа, ако се маркира превозното средство (b):
0.3.1. Местоположение:
0.4. Категория (c):
0.5. Наименование и адрес на производителя:
0.6. Местоположение на регистрационните номера и обозначения на начина на поставянето им:
0.6.1. Върху шасито:
0.6.2. Върху каросерия:
0.8. Адрес на монтажните заводи:
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ДАННИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1. Снимки и/или чертежи на представително превозно средство:
1.2. Оразмерен чертеж на цялото превозно средство:
1.3. Брой оси и колела:
1.3.2. Брой и разположение на управляемите колела:
1.7. Задвижване (предно или нормално):
2. МАСА И РАЗМЕРИ(e) (в kg и mm) (отнася се до чертеж, където е приложимо)
2.3. Междуосие и ширина:
2.3.1. Колея на всяка управляема ос (i):
2.4. Обхват на параметрите на превозното средство (цялостен):
2.4.1. Каросерия без рама
2.4.1.2. Широчина (k):
2.4.1.3. Височина (ненатоварена)1 (при окачване, което може да се регулира за височина, се посочва нормалното работно състояние):
2.4.1.4. Преден надвес:
2.4.1.6. Просвет (както е определено в чл. 25):
2.4.2. Каросерия с рама:
2.4.2.2. Широчина (к):
2.4.2.3. Височина (ненатоварена)1 (при окачване, което може да се регулира за височина, се посочва обикновеното работно състояние):
2.4.2.4. Преден надвес (m):
2.4.2.6. Просвет (както е определено в чл. 25):
2.6. Масата на ПС с каросерия в работно състояние или масата на шасито с кабината на водача, когато производителят не е монтирал каросерия (включващи охлаждащ агент, смазочни материали, горива, инструменти, резервна гума и водача) (максимална и минимална маса за всяка версия):
2.6.1. Разпределение на масата между осите и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, натоварването при точката на прикачване (максимална и минимална маса за всяка версия):
2.8. Технически допустима максимална маса с товара, заявена от производителя (максимална и минимална маса за всяка версия) (y):
2.8.1. Разпределение на тази маса върху осите и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, натоварването при точката на прикачване (максимална и минимална стойност за всяка версия):
2.9. Технически допустима максимална маса върху всяка ос, а в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, натоварването при точката на прикачване, както е заявено от производителя:
5. ОСИ
5.1. Чертежи на всяка ос, заедно с описание на използвания материал и (по избор) изработката и типа:
6. ОКАЧВАНЕ
6.1. Чертеж на окачването:
6.2. Тип и проект на окачването на всяка ос или колело:
6.2.1. Регулиране на височината: да/не 1
6.3. Данни за пружиниращите части на окачването (конструкция, данни за материалите и размери):
6.6. Гуми и колела:
6.6.1. Комбинация(и) гума/колело
(за гумите се посочва предназначен размер, индекс на минималната товароносимост, символ за категорията минимална скорост; за колела се посочват размерите на джантата и просветът):
6.6.1.1. Ос № 1:
6.6.1.2. Ос № 2:
6.6.3. Налягане в гумите, според препоръките на производителя на превозното средство:
9.11. Външни изпъкналости:
9.11.1. Общо положение (чертеж или снимки), показващо разположението на изпъкналите компоненти: .............................
9.11.2. Чертежи или снимки на компоненти, като подпори за врати и прозорци, всмукателни решетки, радиаторни решетки, отдушници, ръкохватки, плъзгачи, престилки, панти и заключалки, куки, отвори, декоративни украшения, символни украшения и всякакви други външни изпъкналости или компоненти на външната повърхност, които могат да се считат за критични (напр. електрическото осветление). Когато изброените компоненти не се считат за критични, за целите на правилното отразяване в документацията, те могат да бъдат заменени със снимки, като се придружават при необходимост от данни с размери или текстове:
9.11.3. Чертежи на компоненти по външната повърхност съгласно чл. 24 от Наредба № 84 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (т. 6.9.1 от Приложение I на Директива 74/483/ЕИО):
9.11.4. Чертеж на броните: .................................................................................................................................
9.11.5. Чертеж на линията на пода: .........................................................................................................................
9.16. Калници: ............................................................................................................................................
9.16.1. Кратко описание на типа превозно средство по отношение на калниците: .............................................................
9.16.2. Подробни описания на калниците и на разположението им на превозното средство, което показва размерите, посочени на фигурата в приложение № 3 на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (ДВ, бр. 53 от 2004 г.)(фиг. 1 в Приложение I на Директива 78/549/ЕИО): ............................................................
9.17. Задължителни регистрационни табели и обозначения: ................................................................................................................
9.17.1. Снимки или чертежи на местоположенията на задължителните регистрационни табели и надписи и на номера на рамата: ............................................................................
9.17.2. Снимки или чертежи на представителната част на регистрационните табели и надписите (като се показват и размерите): .......................................................................................
9.17.3. Снимки или чертежи на номера на рамата (като се показват и размерите): ...................................................................
9.17.4. Обяснение за съответствието съгласно изискванията на чл. 6, ал. 6 от Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 24 от 2004 г.) (т. 3, Приложение I на Директива 76/114/ЕИО), изготвено от производителя: ...............................................................................
9.17.4.1. Означение на знаците, използвани във втората част, и при необходимост в третата част, които трябва да съответстват на изискванията на 3.1.1.2: ......................................
9.17.4.2. Когато се използват знаци във втората част, които отговарят на 3.1.1.3, те се описват: ................................................
.....................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________________
Забележките и бележките под линия съответстват на тези, описани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I от Директива 70/156/ЕИО).
 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1);
- изменение на одобряването на типа (1);
- отнемане на одобряването на типа (1);
- отказ за издаване на одобряване на типа(1)
за тип превозно средство в съответствие с Наредба № 101 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината (Директива 92/104/ЕИО)
ЕО номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
     
0. ОБЩО  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип и общо търговско описание:  
0.3. Начин за идентификация на типа,  
  ако се маркира на превозното  
  средство(2):
............................................
0.3.1. Местоположение на марки-  
  ровката:
............................................
0.4. Категория превозно средство(3):
............................................
0.5. Име и адрес на производителя на  
  базисното превозно средство:
............................................
  Име и адрес на производителя,  
  отговорен или извършващ  
  последния етап на конструиране  
  на превозното средство:
............................................
0.8. Наименование(я) и адрес(и) на  
  монтажните заводи:
............................................
     
  Раздел II  
1. Допълнителна информация за  
  кабината на превозното сред-  
  ство/заедно с каросерия(1):  
1.1. Тип кабина (издадена или  
  обикновена):
............................................
1.2. Широчина на кабината на  
  превозното средство: .................... mm
1.3. Височина на кабината на  
  превозното средство: .................... mm
1.4. Технически допустима макси-  
  мална маса на превозното  
  средство: ....................... t
1.5. Технически допустима макси-  
  мална маса върху предната(ите)  
  ос(и):
............................................
1.5.1. 1. Ос: ....................... t
1.5.2. 2. Ос: ....................... t
1.5.3. 3. Ос(1): ....................... t
1.6. Размери на гумите/колелата:
............................................
2. Техническа служба, отговорна за  
  провеждане на изпитанията:
............................................
3. Дата на изготвяне на протокола  
  от изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
............................................
5. Основания за удължаване срока  
  на валидност на одобряването  
  на тип:
............................................
6. Забележки (ако има):
............................................
6.1. Типът превозно средство, заедно  
  с каросерията, съответства на  
  изискванията на Наредба № 84 от  
  2004 г. за одобряване типа на но-  
  ви моторни превозни средства  
  по отношение на външните  
  изпъкнали части  
  (Директива 74/483/ЕИО) да/не(1)
7. Място:
............................................
8. Дата:
............................................
9. Подпис:
............................................
10. Прилага се списък с документи,  
  който съставлява техническо  
  досие за одобряване на тип,  
  представен на административ-  
  ния орган, одобряващ типа,  
  който може да се получи при  
  поискване.  
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа букви, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа "?" (например АВС??123???).
(3) Съгласно определенията, посочени в Приложение I на Директива 70/156/ЕИО, част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и Закона за движението по пътищата.
 

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 3
Измерване на изпъкналите компоненти и разстояния
1. Метод за определяне размерите на изпъкналостта на монтиран върху външната повърхност компонент
1.1. Размерите на издаден компонент, който е монтиран върху изпъкнала плоскост, може да се определят или директно, или с отнасяне към чертеж на подходящ сектор от компонента в монтирано положение.
1.2. Ако размерът на изпъкналостта на компонент, който е монтиран на неиздута повърхност, не може да бъде определен чрез просто измерване, той трябва да бъде определен чрез максимално приближение на разстоянието от центъра на сфера с диаметър 100 mm до въображаемата линия, образувана от точките на постоянен контакт на сферата с компонента. Пример за прилагането на този метод е представен във фиг. 1.
1.3. При дръжките изпъкналостта се измерва по отношение на равнина, която минава през точките на прикрепване. Пример е представен във фиг. 2.
2. Метод за определяне изпъкналостта на козирки и гривни на фарове
2.1. Изпъкналостта от външната повърхнина на фар се мери хоризонтално от точката на контакт на сфера с диаметър 100 mm, както е показано на фиг. 3.
3. Методи за определяне разстоянието между части на решетка
3.1. Размерът на кухината или на пространството между елементите на решетката се определя от разстоянието между две равнини, преминаващи през контактните точки на сферата и перпендикуляра към линията, свързваща тези контактни точки. Фиг. 4 и 5 показват примери за прилагане на тази процедура.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти