Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 100 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ, ТЯХНОТО ЗАКРЕПВАНЕ И ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СЕДАЛКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 48 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на седалка като отделен технически възел и изисквания към ЕО маркировката за одобряване;
3. техническите изисквания към превозни средства по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава и изпитванията за съответствие с техническите изисквания.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Наредбата не се прилага за обърнати към задната част на ПС седалки.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) (1) Не се допуска монтирането на странични седалки в ПС от категории М1, N1, M2 (на клас III или В) и M3 (на клас III или В).
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за линейки или други ПС, посочени в чл. 2, т. 4 от Наредба № 60 за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за ПС от категория M3 (на клас III или В) с технически допустима максимална маса над 10 t, в които страничните седалки са обособени в задната част на ПС и образуват обособено купе с до 10 седалки.
(4) Страничните седалки по ал. 3 се оборудват поне с облегалка за глава и автоматичен двуточков колан, одобрен в съответствие с Наредба № 105 от 8.I.2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване, и за ЕО одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.). Обезопасителните колани се закрепват в съответствие с Наредба № 90 от 8.I.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.).

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ, ТЕХНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)


Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Типът на ПС по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на ПС от категории M и N по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава или на ПС от категории М2 и М3 по отношение на устройствата за закрепване до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА"), в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни по образец - приложение № 1, с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи, с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)


Чл. 5. (1) Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване и, ако се изисква - съответна част от конструкцията на ПС;
2. допълнителен комплект от типа седалки, за посочените в глава четвърта, раздели I и II ПС заедно с устройствата за закрепване.
(2) За ПС от категория М1, категория М2 с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 3,5 t, и от категория N1 със седалки, които са оборудвани или могат да се оборудват с облегалки за глава, производителят предоставя на техническата служба освен съответното ПС и/или съответната част от него в съответствие с ал. 1, както и:
1. допълнителен комплект от седалки с монтирани облегалки за главата от типа, с които е оборудвано ПС, заедно с устройствата им за закрепване, ако облегалките за глава са подвижни;
2. допълнителен комплект от седалки от типа, с които е оборудвано ПС, заедно с устройствата им за закрепване, допълнителен комплект от съответните облегалки за глава и част от конструкцията на ПС, към която се монтира облегалката за главата или цялата конструкция, ако облегалките за глава са отделни.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на ПС по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава, когато ПС отговаря на техническите изисквания на тази наредба и са изпълнени процедури за ЕО одобряване на типа съгласно глава втора, раздел I и II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За всеки одобрен тип ПС по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "74/408" и "2005/39".
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат за одобряване типа на ПС на основания, свързани със седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава, ако ПС отговаря на приложимите изисквания на тази наредба.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификатът по чл. 6 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Производителят незабавно писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всяко изменение на съществени части и характеристики на одобрения по реда на тази наредба тип ПС.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Когато с изпитванията по ал. 2 се установи, че изискванията на наредбата не са спазени, не се издава ЕО сертификат за одобряване на изменения тип.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) В случаи на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СЕДАЛКА КАТО КОМПОНЕНТ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване типа на седалка като компонент (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ЕО одобряване типа на седалка като компонент на ПС се извършва по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За ЕО одобряване типа на седалка като компонент на ПС производителят на седалката подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага в три екземпляра попълнен списък с данни по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните части с достатъчно подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по чл. 14, ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване типа на седалка като компонент на превозно средство и изисквания към ЕО маркировката за одобряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Производителят на седалката предоставя на техническата служба, отговорна за провеждане на изпитването, три образеца на седалката от типа, за който се иска одобряване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) На образците по ал. 1 четливо и неизтриваемо се нанасят обозначението на типа им, търговското наименование или марка на производителя.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на седалките като компонент, когато са изпълнени процедурите за ЕО одобряване на типа по глава втора, раздел I и IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на седалка като отделен компонент се издава по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За всеки одобрен тип седалка се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 се записва съответно "74/408" и "2005/39" и ЕО маркировка за одобряване.
(2) За различните одобрени типове седалки се издават различни номера.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) На всяка седалка, която съответства на одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, се поставя ЕО маркировка за одобряване на типа, която се състои от:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., като знака "bg" се заменя с "e" от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "e", последвана от отличителния за Република България номер 34;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) базовия номер на одобряването, предвиден в секция 4, Част I от приложение № 5 на Наредба № 60 за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предшестван от двуцифрен пореден номер "00" и поставен в близост до правоъгълника;
3. допълнителен символ "D", разположен над правоъгълника, който показва, че са проведени динамични изпитвания на седалката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобряване се нанася в съответствие с образеца, посочен в приложение № 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Размерите на ЕО маркировката не могат да бъдат по-малки от посочените в образеца по ал. 2, като се спазват съотношенията между тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобряване се поставя така, че да е видима, четлива и неизтриваема.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа запазва действието си на територията на Република България, когато съдържа отличителен номер на някоя от посочените държави - членки на ЕС, съгласно допълнението към приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да отказва издаване на ЕО сертификат за одобряване типа на седалка, ако тя отговаря на техническите изисквания в тази наредба.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификатът по чл. 16 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Производителят незабавно писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всяко изменение на съществени части и характеристики на одобрения по реда на тази наредба тип седалка.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Когато с изпитванията по ал. 2 се установи, че изискванията на наредбата не са спазени, не се издава ЕО сертификат за одобряване на изменения тип.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) В случаи на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип седалка се прилагат разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ, ТЕХНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА И ИЗПИТВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I.
Изисквания към превозни средства от категория М1 и изпитвания


Чл. 24. (1) Техническите изисквания към ПС от категория М1 по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава, както и изпитванията за съответствие с техническите изисквания за целите на одобряването на типа са посочени в приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за обърнати към задната част на ПС седалки с облегалки за глава.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За облегалките за глава, получили ЕО одобряване на типа по реда на Наредба № 94 от 2004 г. за одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (ДВ, бр. 30 от 2004 г.), се приема, че отговарят на изискванията по тази наредба.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За задните страни на седалките, намиращи се в зона 1 (т. 8.1.1, част II от приложение № 6) или задните страни на облегалките за главата, които отговарят на изискванията на Наредба № 106 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното им оборудване (ДВ, бр. 50 от 2004 г.), се приема, че отговарят на изискванията по тази наредба.

Раздел II.
Изисквания към някои превозни средства от категории М2 и М3 и изпитвания


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) (1) В приложение № 7 са посочени техническите изисквания към ПС от категории М2 и М3 по отношение на:
1. седалките за пътници, предназначени за монтиране с лице по посока на движението;
2. устройствата за закрепване на седалките по т. 1 или за седалки от какъвто и да е друг тип, които биха могли да бъдат закрепвани с тези устройства.
(2) Изискванията по приложение № 7 не се прилагат за ПС от категориите по ал. 1, предназначени едновременно за градски транспорт и ползване от правостоящи пътници.

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За целите на ЕО одобряването на типа се допуска ПС от категория М2 да бъдат проверявани за съответствие с изискванията по приложение № 6 като алтернатива на приложение № 7.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) За превозни средства, в които за някои седалки са в сила изискванията по т. 5.4 от приложение № 4 от Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.), се прилагат изискванията по приложение № 7.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Изпитванията по приложение № 7 могат да се прилагат и за други части на ПС (включително и за седалки с лице по посока, обратна на движението на ПС), както е посочено в приложение № 7, част ПI, т. 1.10 от Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) и приложение № 3, част I, т. 2.7 от Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани.

Раздел III.
Изисквания към други превозни средства


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) (1) За ПС от категории N1, N2, N3, М2 и М3, които не попадат в разпоредбите на глава IV, раздел II, се спазват следните изисквания:
1. седалките и седалките тип "пейка" се закрепват здраво към ПС;
2. подвижните седалки и седалките тип "пейка" могат да се заключват автоматично във всички предвидени положения за регулиране;
3. регулируемите облегалки на седалките могат да се заключват във всички предвидени положения;
4. седалките, които могат да се накланят напред или имат сгъваеми облегалки, се заключват автоматично в нормално положение; тези изисквания не се отнасят за седалки, монтирани в пространствата за инвалидни колички в превозните средства от категории М2 и М3, класове I, II или А.
(2) С изключение на изискванията по чл. 32 разпоредбите по ал. 1 се прилагат и за страничните седалки на ПС от всички категории.

Чл. 32. (1) В ПС от категория М2 с максимална маса, непревишаваща 3,5 t, и в ПС от категория N1 облегалката за глава се монтира външно на всяка предна седалка, без тази на водача.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Облегалките за глава, монтирани в ПС по ал. 1, отговарят на изискванията по приложение № 6 от тази наредба или на Наредба № 94 за одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на МПС, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Съществени части и характеристики" са посочените в приложение № 6, част I, т. 1.2 и приложение № 7, част I, т. 1.3 и 1.4.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Превозните средства от категории М2 и M3 се подразделят на класове, определени в § 1, т. 4 по Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане без мястото на водача (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) и чл. 149, ал. 2 и 3 ЗДвП.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 20.10.2007 г.) Когато се установи, че седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава на новите типове ПС не отговарят на изискванията по наредбата:
1. ЕО сертификати за одобряване на типа на новите ПС се считат за невалидни;
2. с изключение на случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 или т. 2 и чл. 52 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, или когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, е приложил изключенията по чл. 8, ал. 2 от Директива 70/156/ЕИО, изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи по:
а) регистрацията на ПС - да не регистрират тези ПС;
б) надзора на пазара - да забранят пускането на пазара на тези ПС.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 74/408/ЕЕС, последно изменена от Директива 2005/39/ЕС, и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2 и N3 от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 100 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ, ТЯХНОТО ЗАКРЕПВАНЕ И ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СЕДАЛКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.)
§ 30. Изключението по чл. 2а, ал. 3 се прилага до 20 октомври 2010 г. То може да бъде продължено, когато системите за обезопасяване са изпитани за надеждност.

§ 31. Навсякъде в наредбата думите "сертификат", "маркировка/та", "одобряване типа" и "одобряване на типа" се заменят съответно с "ЕО сертификат", "ЕО маркировка/та", "ЕО одобряване типа" и "ЕО одобряване на типа", а знакът "bg" се заменя с "e" от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 32. Разпоредбите по § 22, т. 1, буква "б" и § 24 - 27 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 33. Разпоредбата на § 1б влиза в сила от 20 октомври 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
Максимален формат А4 (210 x 297 mm)
Списък с данни №.........................................................................................................................................................................................................
в съответствие с приложение I на Директива 70/156/ЕЕС(1) и Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета за целите на ЕО одобряването типа на превозно средство по отношение на Наредба № 100 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, техните устройства за закрепване и облегалки за глава в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно изменена с Директива 96/37/ЕО
 
0. Обща информация  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
................................
0.2. Тип:
................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на превоз-  
  ното средство (b):
................................
0.3.1. Местоположение на тази мар-  
  кировка:
................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(c):
................................
0.5. Наименование и адрес на про-  
  изводителя:
................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и ):
................................
1. Общи конструктивни характе-  
  ристики на превозното средство
................................
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представено за одобряване  
  превозно средство:
................................
9. Каросерия
................................
9.1. Тип на каросерията:
................................
9.2. Използвани материали и начи-  
  ни на изработка:
................................
9.10. Вътрешно оборудване
................................
9.10.3. Седалки:
................................
9.10.3.1. Брой:
................................
9.10.3.2. Местоположение и подреждане:
................................
9.10.3.3. Маса:
................................
9.10.3.4. Характеристики: За седалките,  
  които не са получили одобрение  
  на типа, като компоненти, опи-  
  сание и чертежи на:
................................
9.10.3.4.1. седалки и техните устройства за  
  закрепване:
................................
9.10.3.4.2. система за регулиране:
................................
9.10.3.4.3. системи за преместване и бло-  
  киране:
................................
9.10.3.4.4. закрепващи устройства за обе-  
  зопасителните колани на седал-  
  ките, когато са вградени в  
  седалката:
................................
9.10.3.4.5. елементи от превозното сред-  
  ство, използвани за закрепване:
................................
9.10.3.5. Координати или чертеж на  
  R-точката (х)
................................
9.10.3.5.1. Седалка на водача:
................................
9.10.3.5.2. Всички други седалки:
................................
9.10.3.6. Ъгъл на наклона на облегалката  
  на седалката
................................
9.10.3.6.1. Седалка на водача:
................................
9.10.3.6.2. Всички други седалки:
................................
9.10.3.7. Обхват на регулирането на  
  седалката
................................
9.10.3.7.1. Седалка на водача:
................................
9.10.3.7.2. Всички други седалки:
................................
9.10.4. Облегалки за главата
................................
9.10.4.1. Тип (-ове) облегалки за глава:  
  като част от седалката/отделя-  
  ща се от седалката/отделна(1)
................................
9.10.4.2. Номер(-а) на одобряване на  
  типа, ако има:
................................
9.10.4.3. За облегалки за главата, които  
  все още не са одобрени
................................
9.10.4.3.1. Подробно описание на облегал-  
  ките за главата, да се определи в частност характеристиката на материала на тапицерията или материалите и където е необходимо, местоположението и особеностите на конструкцията и частите за закрепване за типа седалка, за който  
  се иска одобрение:
................................
9.10.4.3.2. В случай на отделна облегалка  
  за главата:
................................
9.10.4.3.2.1. Подробно описание на мястото,  
  към което облегалката за гла-  
  вата е предвидено да бъде при-  
  крепена:
................................
9.10.4.3.2.2. Схеми на характерните части  
  на конструкцията на мястото  
  и облегалката за главата
................................
Дата, досие
(1) Поредните номера под черта са взети от списъка с данни от приложение № 1 на Директива 70/156/ЕЕС.
(b) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(c) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60.
В случай на заявления за седалките тяхното анкерно закрепване и при необходимост за техните облегалки за глава се посочват всички изброени точки без точка 9.10.3.4.5.
В случай на заявления за закрепване на седалките на превозни средства категория М2 или М3 трябва да се посочат точки от 0 до 0.8, 1, 1.1, от 9 до 9.2, 9.10.3.4 и 9.10.3.4.5.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
Максимален формат А4 (210 x 297 mm)
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
   
Информация, отнасяща се до
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа(1)
- отнемане на ЕО одобряването на типа(1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно изменена с Директива 96/37/ЕО
 
Номер на одобряването на типа:
................................
Основание за изменението:
................................
   
  Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
 
описание(я):.....................................................................................................................................
................................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, ако се маркира на превозното  
  средство/компонент/отделен  
  технически възел (1)(2):
..............................
0.3.1. Местоположение на тази марки-  
  ровка:
................................
0.4. Категория на превозното сред-  
  ство(3):
................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
................................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местополо-  
  жение и начин на поставяне на  
  ЕО маркировката за одобрение:
................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния (-те)  
  завод (-и )
................................
  Раздел II  
1. Допълнителна информация (къде-  
  то е приложимо) (Виж допълне-  
  нието)
................................
2. Техническа служба, отговаряща  
  за провеждане на изпитванията:
................................
3. Дата на протокола от изпитване:
................................
4. Номер на протокола от изпитване:
................................
5. Забележки (ако има) (Виж допъл-  
  нението)
................................
6. Място:
................................
7. Дата:
................................
8. Подпис:
................................
9. Прилага се номерът на техниче-  
  ското досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване
................................
_____________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия ЕО сертификат за типово одобрение, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
Допълнение към ЕО сертификат за одобряване на типа № .............................................................................................................................................................
 
относно ЕО одобряване типа на ПС в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно изменена с
Директива 96/37/ЕО
 
1. Допълнителна информация  
1.1. Марка и тип на седалките с ЕО  
  одобрение на типа като компо-  
  нент (ако има):
................................
1.2. За всеки ред седалки: индивиду-  
  ална/тип пейка, фиксирана/регу-  
  лируема, с фиксирана облегалка/  
  с регулируема облегалка, със  
  сгъваема облегалка/с накланяща  
  се облегалка (1):
................................
1.3. Разположение и подреждане на  
  седалките (седалки с ЕО сертифи-  
  кат за одобряване на типа и други  
  седалки):
................................
1.4. Седалки (ако има), които имат  
  устройство за закрепване на обе-  
  зопасителен колан:
................................
1.5. За всяка седалка: тип на облегал-  
  ките за глава, ако има: интегрира-  
  ни/подвижни/отделни (1)
................................
1.6. Кратко описание на типа превозно  
  средство по отношение на устрой-  
  ствата му за закрепване на седал-  
  ките и минимална стойност на  
  разстоянието между закрепвания-  
  та (в случай на одобрения на типа,  
  предоставени по отношение на  
  закрепванията на седалката на  
  превозни средства категории  
  М2 и М3):  

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
Максимален формат А4 (210 х 297 mm)
Списък с данни №..........................................................................................................................................................................................................
за целите на ЕО одобряване типа на седалки като компонент в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно изменена с Директива 96/37/ЕО съгласно Наредба № 100 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки
 
0. Обща информация
................................
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
................................
0.2. Тип:
................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
................................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местопо-  
  ложение и начин на поставяне на  
  ЕО маркировката за одобрение:
................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния (-те)  
  завод (-и ):
................................
1. Описание на устройството
................................
1.1. Характеристики: Описание и чер-  
  тежи на:
................................
1.1.1. Седалката и нейната система за  
  закрепване:
................................
1.1.2. Системата за регулиране:
................................
1.1.3. Системите за изместване и зак-  
  лючване:
................................
1.1.4. Закрепващо устройство на обезо-  
  пасителния колан (ако е включе-  
  но в конструкцията на седалката):
................................
1.1.5. Минимално разстояние между  
  точките на закрепване:
................................
1.1.6. Облегалката за глава, ако има:
................................
1.2. Координати или чертеж на точка-  
  та R (х):
................................
1.3. Обхват на регулиране на седал-  
  ката:
................................
Дата, досие
___________
(1) Излишното се задрасква.

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
(максимален формат А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
   
Информация, отнасяща се до
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа(1)
- отнемане на ЕО одобряването на типа(1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно изменена с Директива 96/37/ЕО
Номер на одобряването на типа:
................................
Основание за изменението:
................................
Раздел I  
0.1. Марка(търговско наименование  
  на производителя):
................................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
................................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, ако се маркира на превозното  
  средство/компонент/отделен  
  технически възел (1) (2):
................................
0.3.1. Местоположение на тази марки-  
  ровка:
................................
0.4. Категория на превозното сред-  
  ство (3):
................................
0.5. Наименование и адрес на произ-  
  водителя:
................................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местопо-  
  ложение и начин на поставяне на  
  ЕО маркировката за одобрение:
................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и)
................................
Раздел II    
1. Допълнителна информация (къ-  
  дето е приложимо) (Виж допъл-  
  нението)
................................
2. Техническа служба, отговаряща  
  за провеждане на изпитванията:
................................
3. Дата на протокола от изпитване:
................................
4. Номер на протокола от изпитване:
................................
5. Забележки (ако има) (Виж допъл-  
  нението)
................................
6. Място:
................................
7. Дата:
................................
8. Подпис:
................................
9. Прилага се номерът на техниче-  
  ското досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване.
................................
Допълнение към ЕО сертификат за одобряване на типа № ..............................................................................................................................................................
съгласно Наредба № 100 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки относно одобряване типа на ПС в съответствие с Директива 74/408/ЕИО, последно
изменена с Директива 96/37/ЕО
 
1. Допълнителна информация  
1.1. Кратко описание на типа на се-  
  далката, частите й за закрепване  
  и системите й за регулиране, из-  
  местване и заключване, вклю-  
  чително минималното разстоя-  
  ние между точките за закреп-  
  ване:
.....................................
1.3. Разположение и подреждане на  
  седалките:
.....................................
1.4. Седалки с вградено устройство  
  за закрепване за обезопасител-  
  ния колан, ако има:
.....................................
1.5. Тип на облегалките за глава,  
  ако има: интегрирани/подвиж-  
  ни/отделни:(1)
.....................................
5. Забележки:
.....................................
5.1. Изпитване за абсорбиране на  
  енергия от задната страна на  
  облегалката на седалката: ..да/не(1)
5.1.2. Чертежи, показващи мястото  
  на задната страна на облегал-  
  ката на седалката, проверено  
  за разсейване на енергия:
.....................................
5.2. Одобрена седалка в съответст-  
  вие с т. 3.2.1 от част II на при-  
  ложение № 7 (т. 3.2.1) (динамич-  
  но изпитване): ..да/не(1)
5.2.1. Изпитване 1: ..да/не(1)
5.2.2. Изпитване 2: ..да/не(1)
5.2.3. Описание на обезопасителните  
  колани и устройството им за зак-  
  репване, използвани за целите  
  на Изпитване 2:  
5.2.4. Тип на допълнителната седал-  
  ка, използвана при Изпитване 2  
  (ако е различен тип от одобрена-  
  та седалка):
.....................................
5.3. Одобрена седалка в съответст-  
  вие с т. 2.2 от приложение № 7  
  (статично изпитване): ..да/не(1)
5.3.1. Изпитване съгласно част VI на  
  приложение № 7: ..да/не(1)
5.3.2. Изпитване съгласно част VII  
  на приложение № 7: ..да/не(1)
________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия ЕО сертификат за типово одобрение, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).

Приложение № 5 към чл. 20, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)
ЕО маркировка за одобряване
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., като знака "bg" се заменя с "e" от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на компонент показва, че седалката е получила ЕО сертификат за одобряване на типа в Република България (e 34) съгласно изискванията на тази наредба (00) под базов номер на одобряване 0148.
2. Височината на символите на номера е a/3, където а

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти