Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 97 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ, БЕЗ МЯСТОТО НА ВОДАЧА

В сила от 31.12.2005 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 45 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на каросерия като отделен технически възел;
2. условията и редът за одобряване типа на превозно средство (ПС) за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача, по отношение на каросерия от одобрен тип;
3. условията и редът за одобряване типа на ПС по отношение на определени технически характеристики;
4. техническите характеристики и изисквания към ПС.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Наредбата се прилага за едноетажни, двуетажни, несъчленени или съчленени ПС от категория М2 или М3, както са дефинирани в приложение I, част А от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
(3) Наредбата се прилага и към ПС, използвано по предназначение, когато е:
1. конструирано за употреба от органите на МВР и МО;
2. конструирано за превоз на не повече от 8 пътници без водача, с допълнителни места за сядане, предназначени за употреба само когато ПС не се движи;
3. (нова - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) оборудвано с места за сядане, предназначени за използване само когато ПС не се движи и имат не повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, предназначени за използване на ПС в движение; местата за сядане, пригодени за ПС в движение, трябва да могат точно да се идентифицират; например, това са подвижни библиотеки, църкви, ПС за медицински и благотворителни цели.

Чл. 3. Наредбата не се отнася за:
1. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) превозни средства, използвани за транспортиране на лица под охрана, например затворници;
2. линейки;
3. превозни средства с повишена проходимост;
4. превозни средства, предназначени за превоз на ученици.

Чл. 4. Превозно средство, което принадлежи към повече от един клас, може да бъде одобрено за всеки от класовете, към който принадлежи.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА КАРОСЕРИЯ КАТО ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 5. Типът на каросерия като отделен технически възел се одобрява при условията и по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 6. (1) За одобряване типа на каросерия като отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват каросерията с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 7. Производителят представя на техническата служба каросерия, представителна за типа, за който е подадено заявление.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на каросерията като отделен технически възел, когато:
1. каросерията отговаря на изискванията по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни ПС и техните ремаркета;
3. са изпълнени условия (ако има) за оборудване на некомплектувана или комплектувана каросерия в напълно комплектувана каросерия, посочени от производителя в списъка с данни по чл. 6, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 9. (1) Производителят доказва на изпълнителния директор на ИА "АА" изпълнението на условията по чл. 8, ал. 1, т. 3.
(2) Когато каросерията се използва за монтиране на некомплектувано ПС, се изпълняват разпоредбите на чл. 22.

Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" може да одобри каросерия по отношение на определени технически характеристики и условия, на които отговаря напълно комплектувано ПС (например, отнасящи се до характеристики на шаситата, за които са предназначени каросериите, експлоатационни или монтажни ограничения). Тези технически характеристики и условия се отбелязват в ЕО сертификата за одобряване на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Купувачът на каросерията или лицето, извършващо последващ етап, се уведомява за техническите характеристики и условията по ал. 1.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат по чл. 8, ал. 1, когато каросерията отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 8, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 12. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на тази наредба тип каросерия.
(2) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип каросерия се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. (1) За всеки одобрен тип каросерия се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За всеки одобрен тип каросерия се издава различен номер.

Чл. 14. (1) Всеки одобрен тип каросерия трябва да има следните обозначения:
1. марка или търговско наименование на производителя на каросерията;
2. търговско описание на производителя;
3. номер за одобряване на типа по чл. 13, ал. 1.
(2) Обозначенията по ал. 1 са видими, четливи и неизтриваеми, включително когато каросерията е монтирана на ПС.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на каросерия се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 16. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията на каросерии се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАРОСЕРИЯ ОТ ОДОБРЕН ТИП

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 17. Типът на ПС по отношение на каросерия от одобрен тип се одобрява при условията и по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 18. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на каросерията производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се предоставят в подходящ мащаб и трябва да бъдат достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват ПС с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Чл. 19. При одобряване на типа на ПС, произведено чрез сглобяване на шаси с одобрен тип каросерия, за производител се счита производителят на крайното изделие.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 20. Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията, представително за типа ПС със стандартна или специално оборудвана каросерия от одобрен тип.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобрение типа на ПС по отношение на каросерията, когато:
1. то отговаря на изискванията по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" може да одобри типа на ПС по отношение на каросерия и когато производителят докаже, че са изпълнени изискванията на наредбата, които не са били доказани в съответствие с чл. 9, ал. 1, като се вземат предвид предишни одобрявания на некомплектуваното ПС.
(2) Изискванията по чл. 10, ал. 1 трябва да бъдат изпълнени.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат по чл. 21, ал. 1, когато ПС отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 21, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на каросерията се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 25. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение на каросерията.
(2)В случай на изменение на одобрен в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на каросерията се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на каросерията се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 27. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава четвърта.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 28. Типът на ПС по отношение на технически характеристики се извършва при условията и по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 29. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на каросерията производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 5 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробно, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват ПС с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 30. Производителят представя на техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията, представително за типа ПС със стандартна или специално оборудвана каросерия.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобрение типа на ПС по отношение на технически характеристики, когато:
1. то отговаря на изискванията по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат по чл. 31, ал. 1, когато ПС отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 31, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 33. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на технически характеристики се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 34. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение на технически характеристики.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на технически характеристики се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на технически характеристики се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 36. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Технически характеристики и изисквания към ПС


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Изискванията към ПС и каросерията като отделен технически възел са определени в приложение № 7.
(2) Специалните изисквания, определени в част I, раздел 2 от приложение № 7, се прилагат по отношение на двуетажните ПС.
(3) Границата на статично наклоняване се изчислява съгласно изискванията на част II от приложение № 7.

Чл. 38. Пояснителните схеми за целите на тази наредба са посочени в приложение № 8.

Чл. 39. (1) Якостта на надстройката, изпитванията за преобръщане и проверката на якостта чрез изчисление са определени в приложение № 9.
(2) Изискванията по приложение № 9 се отнасят за едноетажни ПС от класове II и III.

Чл. 40. Начините за измерване на силата на затваряне на врати с механизирано задвижване са определени в приложение № 10.

Чл. 41. Специалните изисквания по отношение на ПС с вместимост, непревишаваща 22 пътници, са определени в приложение № 11.

Чл. 42. (1) Превозните средства от клас I трябва да бъдат достъпни за лица с ограничена подвижност, включително ползватели на инвалидни колички, в съответствие с техническите изисквания на приложение № 12.
(2) Превозни средства, различни от тези от клас I , оборудвани с устройства, предназначени за хора с ограничена подвижност и/или ползватели на инвалидни колички, трябва също да отговарят на изискванията на приложение № 12.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Отличителните номера на държавите - членки на Европейския съюз, са посочени в приложение № 13.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно ПС от категория М2 и М3, определени в част А, приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) "Каросерия" е отделен технически възел, включващ цялото специално вътрешно и външно оборудване на ПС.
4. "Клас превозни средства" означава ПС, които съответстват на чл. 149, ал. 2 и 3 ЗДвП.
5. "Съчленено превозно средство" е ПС, което се състои от две или повече отделни секции, свързани шарнирно. Отделенията за пътници на отделните секции са свързани така, че пътниците да могат свободно да се придвижват между тях. Отделните секции са постоянно свързани така, че да могат да се разделят единствено със средства, с каквито обикновено разполагат само техническите сервизи.
6. "Двуетажно съчленено превозно средство" е ПС, което се състои от две или повече отделни секции, свързани шарнирно. Отделенията за пътници във всяка част са свързани на поне на един етаж така, че пътниците да могат свободно да се придвижват между тях. Отделните секции са постоянно свързани така, че да могат да се разделят единствено със средства, с каквито обикновено разполагат само техническите сервизи.
7. "Автобус с нисък под" е ПС от клас I, II или A, в което най-малко 35% от пространството, предвидено за правостоящи пътници (или в предната секция в случаите на съчленени ПС, или на долния етаж в случаите на двуетажни ПС), формира участък без стъпала и което осигурява достъп към поне една обслужваща врата.
8. "Двуетажно превозно средство" е ПС, в което пространствата, предвидени за пътници, са проектирани, поне в една част, в две разположени едно над друго нива и не са предвидени пространства за правостоящи пътници на горния етаж.
9. "Тип превозни средства" са ПС, които не се различават помежду си по отношение на следните основни характеристики:
а) производител на каросерията;
б) производител на шасито;
в) брой на пътниците (повече от 22 пътници или по-малко от 22 пътници);
г) вид на каросерията (едно-/двуетажна, съчленена, с нисък под);
д) тип на каросерията, ако тя е била одобрена като отделен технически възел.
10. "Тип на каросерията" за целите на одобряване на типа като отделен технически възел са категория каросерии, които не се различават помежду си по отношение на следните основни характеристики:
а) производител на каросерията;
б) брой на пътниците (повече от 22 пътници или по-малко от 22 пътници);
в) вид на каросерията (едно-/двуетажна, съчленена, с нисък под);
г) маса на напълно комплектуваната каросерия на ПС при допустимо отклонение 10%;
д) определени типове ПС, на които може да бъдат монтирани каросерии от съответния тип.
11. "Одобряване на превозно средство или отделен технически възел" е одобряването на типа ПС или типа на каросерията по отношение на техническите характеристики, определени в тази наредба.
12. "Надстройка" е частта от каросерията, която допринася за якостта на ПС в случай на преобръщане.
13. "Обслужваща врата" е врата, предназначена за използване от пътници при нормални обстоятелства, когато водачът заема седящо положение.
14. "Двойна врата" е врата, която позволява два или равностойни на два прохода за достъп.
15. "Плъзгаща се врата" е врата, която може да бъде отваряна или затваряна единствено чрез плъзгането й върху една или няколко праволинейни или приблизително праволинейни релси.
16. "Аварийна врата" е врата, предназначена за използване от пътниците за изход само по изключение, и в частност - при аварийни ситуации.
17. "Авариен прозорец" е прозорец, който може да не е остъклен, предназначен за използване от пътниците като изход само в аварийни ситуации.
18. "Двоен или множествен прозорец" е авариен прозорец, който, когато е разделен на две или повече части от въображаема вертикална права(и) (или равнина(и), представлява съответно две или повече части, всяка от които отговаря по размери и достъп на изискванията за нормален авариен прозорец.
19. "Авариен люк" е отвор в покрива или пода, предназначен за използване от пътниците като авариен изход единствено при аварийни ситуации.
20. "Авариен изход" е аварийна врата, авариен прозорец или авариен люк.
21. "Изход" е обслужваща врата, свързваща стълба, полустълба или авариен изход.
22. "Под или етаж" е част от каросерията, чиято горна повърхност служи като опора на правостоящите пътници, краката на седящите пътници и водача и членовете на екипажа и може да служи като опора за закрепването на седалките.
23. "Пътека" е пространството, осигуряващо достъп на пътниците от всяко място за сядане или ред от седалки до всяко друго място за сядане или ред от седалки, или до всеки вход към или от всяка обслужваща врата или свързваща стълба и всяко пространство за правостоящи пътници; тя не включва:
а) пространството, простиращо се до 300 mm пред всяка седалка, освен в случаите на странично разположена седалка, монтирана над свода на калника на ПС, в които случаи това разстояние може да бъде намалено до 225 mm;
б) пространството над повърхността на стъпало или стълба, или
в) всяко пространство, осигуряващо достъп единствено до една седалка или ред от седалки, или двойка или ред от обърнати с лице една към друга напречни седалки.
24. "Вход" е пространството, простиращо се от вътрешната страна на ПС от обслужващата врата до най-външния ръб на горното стъпало (ръб на пътеката), на свързващата стълба или на полустълбата. Когато няма стъпало на вратата, пространството, което се счита за вход, трябва да бъде измереното в съответствие с т. 7.1 от приложение № 7, част 1, раздел 1, до разстояние 300 mm от началното положение на вътрешната повърхност на двойния панел.
25. "Отделение за водача" е пространството, предназначено за използване единствено от водача, с изключение на аварийни ситуации, което включва седалката за водача, волана, системите за управление, уредите и другите устройства, необходими за управлението или обслужването на ПС.
26. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) "Маса на превозното средство в готовност за движение" е масата на ПС така, както е определена в § 1, т. 7 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г.) (т. 2.5 на приложение I към Директива 97/27/ЕО).
27. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) "Технически допустима максимална маса" (М) е масата на ПС така, както е определена в § 1, т. 8 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.6 на приложение I към Директива 97/27/ЕО).
28. "Пътник" е лице, различно от водача или членовете на екипажа на ПС.
29. "Пътник с ограничена подвижност" е всяко лице, което среща затруднение при използването на обществения транспорт, като хора с увреждания (включително лицата с нарушени сетивни или умствени способности и ползватели на инвалидни колички), лицата с нарушения на крайниците, лица с нисък ръст, натоварени с обемист багаж пътници, възрастни хора, бременни жени, хора с колички за пазаруване и лица, придружаващи деца (включително деца в детски колички).
30. "Ползвател на инвалидна количка" е лице, което поради недъг или увреждане използва инвалидна количка за придвижване.
31. "Член на екипажа" е лице, на което е възложено да изпълнява ролята на резервен водач или помощник на водача на ПС.
32. "Отделение за пътници" е пространството, предназначено за ползване от пътници, с изключение на всяко пространство, заемано от закрепени уреди, като барче, кухненски бокс, тоалетни или отделения за съхранение на багаж/товари.
33. "Обслужваща врата с механизирано задвижване" е обслужваща врата, която се задвижва единствено чрез сила, различна от мускулната, и отварянето и затварянето на която, ако не се извършва автоматично, е контролирано от разстояние от водача или от член на екипажа.
34. "Автоматична обслужваща врата" е механично задвижвана обслужваща врата, която може да се отваря (не посредством механизми за управление в аварийни ситуации) само след задействане на механизма за управление от пътник и след задействане на механизмите за управление от страна на водача и която след това се затваря автоматично.
35. "Устройство, предотвратяващо потеглянето" е автоматично устройство, което предотвратява потеглянето на ПС от стационарно положение.
36. "Обслужваща врата, задвижвана от водача" е обслужваща врата, която нормално се отваря и затваря от водача на ПС.
37. "Седалка за ползване с предимство" е седалка с допълнително пространство за пътници с ограничена подвижност, която е специално маркирана.
38. "Приспособление за подпомагане на качването" е приспособление за подпомагане достъпа на инвалидни колички до ПС, като подемник, рампи и др.
39. "Подпорна система" е система, която наклонява или повдига изцяло или частично каросерията на ПС спрямо нормалното положение при пътуване.
40. "Подемник" е приспособление или система с платформа, което може да се повдига или спуска за осигуряване достъпа на пътници между пода на отделението за пътници и земята или бордюра.
41. "Рампа" е приспособление за свързване на разстоянието между пода на отделението за пътници и земята или бордюра.
42. "Преносима рампа" е рампа, която може да бъде отделена от конструкцията на ПС и може да бъде разгърната от водача или от член на екипажа.
43. "Разглобяема седалка" е седалка, която може лесно да бъде отделена от ПС.
44. "Предна част" и "задна част" означават съответно предната и задната част на ПС в зависимост от нормалната посока на движение и понятията като "отпред", "най-преден", "отзад" и "най-заден" и т.н. се интерпретират в съответствие с понятията "предна част" и "задна част".
45. "Свързваща стълба" е стълба, която позволява връзката между горния и долния етаж.
46. "Отделно отделение" е пространство в ПС, което може да бъде заемано от пътници или екипаж, когато ПС е в движение, и което е отделено от което и да е друго отделение за пътници или екипаж, освен ако някоя преграда позволява на пътниците да виждат в съседно пространство за пътници, и което е свързано чрез пътека без врати.
47. "Полустълба" е стълба, която изхожда от горния етаж, която завършва с аварийна врата.
48. "Оставащо пространство" е пространството в отделението за пътници, което се запазва по време на и след което и да е от изпитванията на конструкцията.
49. "Част от каросерията" означава част, съдържаща поне две еднакви вертикални колони от всяка страна, представителни за част или части от конструкцията на ПС.
50. "Сумарна (обща) енергия" е енергията, която се предполага, че ще се поеме от цялата конструкция на ПС.
51. "Специално оборудвана каросерия" е каросерия със специално оборудване, което отговаря на специфични технически изисквания, характерни за двуетажни ПС и ПС за превоз на трудноподвижни лица.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 2001/85/ЕО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 97 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ, БЕЗ МЯСТОТО НА ВОДАЧА


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г.)
§ 18. Навсякъде в наредбата думите "сертификат/та/тът" се заменят съответно с "ЕО сертификат/та/тът", а думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Списък с данни № ....... (*)
относно ЕО одобряване типа на каросерията като отделен технически възел по отношение на определени технически характеристики на превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане без мястото на водача (Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача
(Директива 2001/85/ЕО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
 
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за тяхното действие.
 
0. Обща информация  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
.............................
0.2. Тип:
.............................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство(b):
.............................
0.3.0.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
.............................
0.3.1. Местоположение на тази мар-  
  кировка:
.............................
0.3.1.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
.............................
0.7. В случай на компоненти и от-  
  делни технически възли -  
  местоположение и начин за  
  нанасяне на ЕО маркировката  
  за одобряване:
.............................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
.............................
1. Общи конструктивни харак-  
  теристики на превозното  
  средство
.............................
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представително превозно  
  средство:
.............................
1.2. Схема с всички размери на  
  цялото превозно средство:
.............................
1.3. Брой на осите и колелата:
.............................
1.4. Шаси (ако има) (сборен  
  чертеж):
.............................
1.5. Материал, използван за стра-  
  ничните елементи (d):
.............................
1.6. Местоположение и разполо-  
  жение на двигателя:
.............................
1.7. Кабина на водача (изнесена  
  напред или нормална)(z):
.............................
1.8. Място за управление:
.............................
2. Маси и размери(e) (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, къ-  
  дето е необходимо)
.............................
2.1. База/бази (междуосово раз-  
  стояние(я) (при пълно нато-  
  варване)(f):
.............................
2.4. Външни размери на превозно-  
  то средство (габаритни):
.............................
2.4.1. За каросерия от одобрен тип  
  без шаси:
.............................
2.4.1.1. Дължина (j):
.............................
2.4.1.2. Широчина (k):
.............................
2.4.1.3. Височина (в готовност за дви-  
  жение)(l) (при окачване с  
  регулиране на височината да  
  се посочи стойността при нор-  
  малното положение за дви-  
  жение):
.............................
9. Каросерия
.............................
9.1. Тип на каросерията:
.............................
9.2. Използвани материали и на-  
  чини на изработка:
.............................
13. Специални разпоредби за пре-  
  возни средства, предназначе-  
  ни за превоз на пътници, с  
  повече от осем места за сяда-  
  не без мястото на водача:
.............................
13.1. Клас на превозно средство  
  (клас I, клас II, клас III,  
  клас A, клас B):
.............................
13.1.1. Типовете шаси, на които ЕО  
  одобреният тип каросерия мо-  
  же да бъде монтирана (произ-  
  водител(и) и типове некомплек-  
  тувано превозно средство):
.............................
13.2. Площ за пътниците (m2):
.............................
13.2.1. Общо (S0):
.............................
13.2.1.1. Горен етаж (S0а) (1):
.............................
13.2.1.2. Долен етаж (S0b) (1):
.............................
13.2.2. За стоящи пътници (S1):
.............................
13.3. Брой на пътниците (седящи  
  и стоящи):
.............................
13.3.1. Общо (N):
.............................
13.3.2. Горен етаж (Na)(1):
.............................
13.3.3. Долен етаж (Nb)(1):
.............................
13.4. Брой на местата за сядане:
.............................
13.4.1. Общо (A):
.............................
13.4.2. Горен етаж (Aa)(1)
.............................
13.4.3. Долен етаж (Ab)(1):
.............................
13.5. Брой на обслужващите врати:  
13.6. Брой на аварийните изходи  
  (врати, прозорци, аварийни  
  люкове, свързващи стълби и  
  полустълби):
.............................
13.6.1. Общо:
.............................
13.6.2. Горен етаж (1):
.............................
13.6.3. Долен етаж (1):
.............................
13.7. Обем на отделението за  
  багаж (m3):
.............................
13.8. Площ върху покрива за превоз  
  на багаж (m2):
.............................
13.9. Технически устройства, улес-  
  няващи достъпа до превозното  
  средство (рампа, повдигаща се  
  платформа, подпорна система  
  и др.), ако има:
.............................
13.10. Якост на надстройката
.............................
13.10.1. ЕО номер за одобряване на  
  типа, ако има:
.............................
13.10.2. За надстройки, които все още  
  не са одобрени:
.............................
13.10.2.1. Подробно описание на надст-  
  ройката на типа превозно  
  средство, включително нейни-  
  те размери, форма и съставни  
  материали, както и нейното  
  закрепване за рамата:
.............................
13.10.2.2. Чертеж на превозното средст-  
  во и на частите от вътрешното  
  устройство, които оказват въз-  
  действие върху здравината на  
  надстройката или върху оста-  
  ващото пространство:
.............................
13.10.2.3. Местоположение на центъра  
  на тежестта на превозното  
  средство при движение в над-  
  лъжна, напречна и вертикал-  
  на посока:
.............................
13.10.2.4. Максимално разстояние меж-  
  ду централните линии на вън-  
  шните пътнически седалки:
.............................
13.11. Точки (изисквания) от наред-  
  бата, които да са приложими  
  и показателни за тези отделни  
  технически възли:
.............................
____________
(*) Номерацията и забележките използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.
(1) Излишното се задрасква.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа(1);
- изменение на ЕО одобряването на типа(1);
- отказ за ЕО одобряване на типа(1);
- отнемане на ЕО одобряване на типа(1),
за тип на ПС /компонент/ отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕO, последно изменена с Директива ......./..../ЕО)
ЕО номер на одобряването на типа
............................
Основание за изменението
............................
Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
............................
0.2. Тип:
............................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако е маркиран върху  
  превозното средство (компо-  
  нента) отделния технически  
  възел(1)(2):
............................
0.3.1. Местоположение на тази мар-  
  кировка:
............................
0.4. Категория на превозното  
  средство (1)(3):
............................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................
0.7. При компоненти и отделни  
  технически възли - местопо-  
  ложение и метод за нанасяне  
  на ЕО маркировката за одоб-  
  ряване на типа:
............................
0.8. Адрес (и) на монтажния (те)  
  завод (и):
............................
Раздел II    
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо): виж  
  Допълнението
............................
2. Техническа служба, отговор-  
  на за изпитванията:
............................
3. Дата на протокола от изпит-  
  ванията:
............................
4. Номер на протокола от  
  изпитванията:
............................
5. Забележки (ако има): виж  
  Допълнението
............................
6. Място:
............................
7. Дата:
............................
8. Подпис:
............................
9. Прилага се индексът на тех-  
  ническото досие, депозирано  
  при одобряващия орган, който  
  може да се получи при поис-  
  кване
............................
 
Допълнение към ЕО сертификата с № ..........
за одобряване на типа
 
относно ЕО одобряване типа на каросерията като отделен технически възел съгласно Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО, последно изменена с Директива ....../..../ЕО)
 
1. Допълнителна информация
............................
1.1. Категория превозни средства  
  (М2, М3), на които може да бъде  
  монтирана каросерията(1):
............................
1.2. Конструкция на каросерията  
  (едно-/двуетажна, съчленена,  
  с нисък под)(1):
............................
1.3. Тип на шасито, на което може  
  да бъде монтирана каросерията:
............................
1.4. Брой на пътниците (седящи  
  и стоящи):
............................
1.4.1. Общ брой (N):
............................
1.4.2. Горен етаж (Nа)(1):
............................
1.4.3. Долен етаж (Nb)(1):
............................
1.4.4. Брой на седящите пътници:
............................
1.4.4.1. Общ брой (А):
............................
1.4.4.2. Горен етаж (Аа)(1):
............................
1.4.4.3. Долен етаж (Ab)(1):
............................
1.5. Обем на отделението за  
  багаж (m3)
............................
1.6. Площ върху покрива за превоз  
  на багаж (m2)
............................
1.7. Технически устройства, улесня-  
  ващи достъпа до превозното  
  средство (рампа, повдигаща се  
  платформа, подпорна система  
  и др.):
............................
1.9. Якост на надстройката
............................
1.9.1. ЕО номер на одобряването на  
  типа, когато има:
............................
5. Забележки:
............................
6. Точки (изисквания), осъщест-  
  вени и показателни за този  
  отделен технически възел:
............................
_____________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за типово одобряване, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение IIA на Директива 70/156/ЕИО).

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Списък с данни № ......(*)
в съответствие с приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, относно ЕО одобряване типа на превозно средство, оборудвано с вече одобрен тип каросерия като отделен технически възел, по отношение на определени технически характеристики на превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане без мястото на водача (Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО))
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за тяхното действие.
 
0. Обща информация
............................
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
............................
0.2. Тип:
............................
0.2.0.1. Шаси:
............................
0.2.0.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
............................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство (b):
............................
0.3.0.1. Шаси:
............................
0.3.0.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
............................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................
0.3.1.1. Шаси:
............................
0.3.1.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
............................
0.4. Категория на превозното  
  средство (с):
............................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
............................
1. Общи конструктивни харак-  
  теристики на превозното  
  средство
............................
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представително превозно  
  средство:
............................
1.2. Схема с всички размери на  
  цялото превозно средство:
............................
1.3. Брой на осите и колелата:  
1.3.1. Брой и местоположение на  
  осите със сдвоени колела:
............................
1.4. Шаси (ако има) (сборен  
  чертеж):
............................
1.5. Материал, използван за стра-  
  ничните елементи(d):
............................
1.6. Местоположение и разполо-  
  жение на двигателя:
............................
1.8. Място за управление:
............................
1.8.1. Превозното средство е оборуд-  
  вано за дясно/ляво(1)  
  движение
............................
2. Маси и размери (е) (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, къде-  
  то е необходимо)
............................
2.1. База/бази (междуосово раз-  
  стояние(я) (при пълно нато-  
  варване)(f):
............................
2.4. Външни размери на превозно-  
  то средство (габаритни)
............................
2.4.1. За шаси без каросерия:
............................
2.4.1.1. Дължина (j):
............................
2.4.1.2. Широчина (k):
............................
2.4.1.2.1. Максимална допустима ши-  
  рочина:
............................
2.4.1.3. Височина (в готовност за  
  движение)(l) (при окачване с  
  регулиране на височината да  
  се посочи стойността при  
  нормалното положение за  
  движение):
............................
2.6. Маса на превозното средство  
  с каросерията и в случай на  
  теглещо превозно средство от  
  категория, различна от M1, с  
  теглително-прикачно устрой-  
  ство, когато е монтирано от  
  производителя, при движение,  
  или масата на шаси или шаси  
  с кабина, без каросерия и/или  
  теглително-прикачно устрой-  
  ство, когато производителят  
  не монтира каросерия и/или  
  теглително-прикачно устрой-  
  ство (включително течности,  
  инструменти, резервно коле-  
  ло - когато има и водач, а за  
  градски и туристически авто-  
  буси - и служебно лице, когато  
  има седалка за него в превоз-  
  ното средство) (о) (максимум  
  и минимум за всеки вариант):
............................
2.6.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и в случай на  
  полуремарке или ремарке с  
  централна ос натоварване в  
  точката на прикачване (мак-  
  симум и минимум за всеки  
  вариант):
............................
2.8. Технически допустима макси-  
  мална маса с товар, посочена  
  от производителя(у) (макси-  
  мум и минимум за всеки  
  вариант):
............................
2.8.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и в случай на  
  полуремарке или ремарке с  
  централна ос натоварване в  
  точката на прикачване (мак-  
  симум и минимум за всеки  
  вариант):
............................
2.9. Технически допустима макси-  
  мална маса /маса (натоварва-  
  не) на всяка ос:
............................
13.10. Якост на надстройката
............................
13.10.1. ЕО номер за одобряване на  
  типа, ако има:
............................
13.10.2. За надстройки, които все още  
  не са одобрени:
............................
13.10.2.1. Подробно описание на над-  
  стройката на типа превозно  
  средство, включително ней-  
  ните размери, форма и състав-  
  ни материали, както и нейното  
  закрепване за рамата:
............................
13.10.2.2. Чертеж на превозното сред-  
  ство и на частите от вътрешно-  
  то устройство, които оказват  
  въздействие върху здравината  
  на надстройката или върху  
  оставащото пространство:
............................
13.10.2.3. Местоположение на центъра  
  на тежестта на превозното  
  средство при движение в над-  
  лъжна, напречна и вертикал-  
  на посока:
............................
13.10.2.4. Максимално разстояние меж-  
  ду централните линии на вън-  
  шните пътнически седалки:
............................
___________________
(1) Излишното се задрасква.
(*) Номерацията и забележките, използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряване на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1),
за тип на ПС /компонент/ отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО, последно изменена с Директива ......./.../ЕО)
ЕО номер на одобряването на типа
............................
Основание за изменението
............................
Раздел I  
0.1. Марка (търговско наимено-  
  вание на производителя):
............................
0.2. Тип:
............................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на пре-  
  возното средство(1)(2):
............................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1)(3):
............................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................
0.7. При компоненти и отделни  
  технически възли - местопо-  
  ложение и метод за нанасяне  
  на ЕО маркировката за  
  одобряване на типа:
............................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод(и):
............................
Раздел II    
1. Допълнителна информация  
  където е приложимо): виж  
  Допълнението
............................
2. Техническа служба, отговор-  
  на за изпитванията:
............................
3. Дата на протокола от изпитва-  
  нията:
............................
4. Номер на протокола от из-  
  питванията:
............................
5. Забележки (ако има): виж  
  Допълнението
............................
6. Място:
............................
7. Дата:
............................
8. Подпис:
............................
9. Прилага се индексът на тех-  
  ническото досие, депозирано  
  при одобряващия орган, кой-  
  то може да се получи при  
  поискване
............................
     
Допълнение към ЕО сертификат с № ........ за одобряване на типа
относно ЕО одобряване типа на превозно средство, оборудвано с одобрен тип каросерия като отделен технически възел, съгласно Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО, последно изменена с Директива ......./.../ЕО)
 
1. Допълнителна информация
............................
1.1. Категория превозни средства  
  (М2, М3) (1):
............................
1.2. Технически допустима макси-  
  мална маса (kg):
............................
1.8. Местоположение на центъра  
  на тежестта на натоварено  
  превозно средство в надлъжна,  
  напречна и вертикална посока:
............................
1.9. Якост на надстройката  
1.9.1. ЕО номер на одобряването на  
  типа, когато има:
............................
5. Забележки: ..........  
_______________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за типово одобряване, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Както е определено в приложение № 1, част А от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО).

Приложение № 5 към чл. 29, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Списък с данни № .... (*)
в съответствие с приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, относно ЕО одобряване типа превозно средство по отношение на определени технически характеристики на превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане без мястото на водача (Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО))
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за тяхното действие.
 
0. Обща информация
...........................
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
...........................
0.2. Тип:
...........................
0.2.0.1. Шаси:
...........................
0.2.0.2. Каросерия/комплектувано  
  превозно средство:
...........................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, когато се маркира на превоз-  
  ното средство (b):
...........................
0.3.0.1. Шаси:
...........................
0.3.0.2. Каросерия/комплектувано пре-  
  возно средство:
...........................
0.3.1. Местоположение на тази мар-  
  кировка:
...........................
0.3.1.1. Шаси:
...........................
0.3.1.2. Каросерия/ комплектувано пре-  
  возно средство:
...........................
0.4. Категория на превозното  
  средство (с):
...........................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
...........................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те)  
  завод (и):
...........................
1. Общи конструктивни характери-  
  стики на превозното средство
...........................
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставително превозно средство:
...........................
1.2. Схема с всички размери на ця-  
  лото превозно средство:
...........................
1.3. Брой на осите и колелата:
...........................
1.3.1. Брой и местоположение на оси-  
  те със сдвоени колела:
...........................
1.4. Шаси (когато има) (сборен  
  чертеж):
...........................
1.5. Материал, използван за стра-  
  ничните елементи (d):
...........................
1.6. Местоположение и разположе-  
  ние на двигателя:
...........................
1.7. Кабина на водача (изнесена  
  напред или нормална) (z):
...........................
1.8. Място за управление:
..............................
1.8.1. Превозното средство е оборуд-  
  вано за дясно/ляво (1) движение
...........................
2. Mаси и размери (е) (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, където  
  е необходимо)
...........................
2.1. База/бази (междуосово  
  разстояние/я) (при пълно  
  натоварване) (f):
...........................
2.4. Външни размери на превозно-  
  то средство (габаритни)
...........................
2.4.1. За шаси без каросерия:
...........................
2.4.1.1. Дължина (j):
...........................
2.4.1.2. Широчина (k):
...........................
2.4.1.2.1. Максимална допустима  
  широчина:
...........................
2.4.1.3. Височина (в готовност за дви-  
  жение) (1) (при окачване с ре-  
  гулиране на височината да се  
  посочи стойността при нормал-  
  ното положение за движение):
...........................
2.4.2. За шаси с каросерия
...........................
2.4.2.1. Дължина (l):
...........................
2.4.2.2. Широчина (k):
...........................
2.4.2.3. Височина (в готовност за дви-  
  жение)(1) (за окачване с регу-  
  лиране на височината да се по-  
  сочи стойността при нормал-  
  ното положение за движение):
...........................
2.4.2.9. Местоположение на центъра  
  на тежестта на превозното  
  средство при неговата макси-  
  мално допустима маса с товар,  
  в надлъжна, напречна и вер-  
  тикална проекция:
...........................
2.6. Маса на превозното средство  
  с каросерията и в случай на теглещо превозно средство от категория, различна от M1, с теглително-прикачно устройство, когато е монтирано от производителя, при движение, или масата на шаси или шаси с кабина, без каросерия и/или теглително-прикачно устройство, когато производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело - когато има и водач, а за градски и туристически автобуси - и служебно лице, когато има седалка за него в превозното средство) (о) (максимум и  
  минимум за всеки вариант):
...........................
2.6.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и в случай на  
  полуремарке или ремарке с  
  централна ос натоварване в  
  точката на прикачване (мак-  
  симум и минимум за всеки  
  вариант):
...........................
2.8. Технически допустимата мак-  
  симална маса с товар, посочена  
  от производителя (у) (макси-  
  мум и минимум за всеки  
  вариант):
...........................
2.8.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и в случай на  
  полуремарке или ремарке с  
  централна ос натоварване в  
  точката на прикачване (мак-  
  симум и минимум за всеки  
  вариант):
...........................
2.9. Технически допустима макси-  
  мална маса /маса (натоварва-  
  не) на всяка ос:
...........................
9. Каросерия  
9.1. Тип на каросерията:
...........................
9.2. Използвани материали и на-  
  чини на изработка:
...........................
13. Специални разпоредби за пре-  
  возни средства, предназначени  
  за превоз на пътници, с пове-  
  че от осем места без мястото  
  на водача
...........................
13.1. Клас на превозно средство  
  (клас I, клас II, клас III,  
  клас A, клас B):
...........................
13.2. Площ за пътниците (m2)
...........................
13.2.1. Общо (S0):
...........................
13.2.2. Горен етаж (S0а) (1):
...........................
13.2.3. Долен етаж (S0b) (1):
...........................
13.2.4. За стоящи пътници (S1):
...........................
13.3. Брой на пътниците (седящи  
  и стоящи):
...........................
13.3.1. Общо (N):
...........................
13.3.2. Горен етаж (Na) (1):
...........................
13.3.3. Долен етаж (Nb) (1):
...........................
13.4. Брой на местата за сядане:
...........................
13.4.1. Общо (A):
...........................
13.4.2. Горен етаж (Aa) (1):
...........................
13.4.3. Долен етаж (Ab) (1):
...........................
13.5. Брой на обслужващите врати:
...........................
13.6. Брой на аварийните изходи  
  (врати, прозорци, аварийни  
  люкове, свързващи стълби и  
  полустълби):
...........................
13.6.1. Общо:
...........................
13.6.2. Горен етаж (1):
...........................
13.6.3. Долен етаж (1):
...........................
13.7. Обем на отделението за  
  багаж (m3):
...........................
13.8. Площ върху покрива за  
  превоз на багаж (m2):
...........................
13.9. Технически устройства, улес-  
  няващи достъпа до превозното  
  средство (рампа, повдигаща  
  се платформа, подпорна  
  система и др.), ако има:
...........................
13.10. Якост на надстройката
...........................
13.10.1. ЕО номер за одобряване на  
  типа, ако има:
...........................
13.10.2. За надстройки, които все още  
  не са одобрени:
...........................
13.10.2.1. Подробно описание на над-  
  стройката на типа превозно  
  средство, включително ней-  
  ните размери, форма и състав-  
  ни материали, както и нейно-  
  то закрепване за рамата:
...........................
13.10.2.2. Чертеж на превозното сред-  
  ство и на частите от вътреш-  
  ното устройство, които оказ-  
  ват въздействие върху здрави-  
  ната на надстройката или вър-  
  ху оставащото пространство:
...........................
13.10.2.3. Местоположение на центъра  
  на тежестта на превозното  
  средство при движение в над-  
  лъжна, напречна и вертикал-  
  на посока:
...........................
13.10.2.4. Максимално разстояние меж-  
  ду централните линии на  
  външните пътнически седалки:
...........................
     
(*) Номерацията и забележките, използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Точките, които не се отнасят за целите на тази наредба, са премахнати.
(1) Излишното се задрасква.

Приложение № 6 към чл. 31, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряване на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1),
за тип на ПС /компонент/ отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО, последно изменена с Директива ......../.../ЕО)
ЕО номер на одобряването на типа
Основание за изменението
Раздел I
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
................................
0.2. Тип:
................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на пре-  
  возното средство (1)(2):
................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (1)(3):
................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли  
  местоположение и метод за  
  нанасяне на ЕО маркировката  
  за одобряване на типа:
................................
0.8. Адрес (и) на монтажния (те)  
  завод (и):
................................
Раздел II    
1. Допълнителна информация  
  (където е приложима): виж  
  Допълнението:
................................
2. Техническа служба, отговорна  
  за изпитванията:
................................
3. Дата на протокола от  
  изпитванията:
................................
4. Номер на протокола от  
  изпитванията:
................................
5. Забележки: виж Допълнението
................................
6. Място:
................................
7. Дата:
................................
8. Подпис:
................................
9. Прилага се индексът на техни-  
  ческото досие, депозирано при  
  одобряващия орган, който може  
  да се получи при поискване
................................
 
Допълнение към ЕО сертификата с №.......... за одоб-
ряване на типа
 
по отношение одобряване типа на превозното средство съгласно Наредба № 97 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО, последно изменена с Директива ......./.../ЕО)
 
1. Допълнителна информация
................................
1.1. Категория превозни средства  
  (М2, М3)(1):
................................
1.2. Конструкция на каросерията  
  (едно-/двуетажна, съчленена,  
  с нисък под)(1):
................................
1.3. Технически допустима макси-  
  мална маса (kg):
................................
1.4. Брой на пътниците (седящи  
  и стоящи):
................................
1.4.1. Общ брой (N):
................................
1.4.2. Горен етаж (Nа) (1):
................................
1.4.3. Долен етаж (Nb) (1):
................................
1.4.4. Брой на седящите пътници:
................................
1.4.4.1. Общ брой (А):
................................
1.4.4.2. Горен етаж (Аа) (1):
................................
1.4.4.3. Долен етаж (Ab) (1):
................................
1.5. Обем на отделението за  
  багаж (m3):
................................
1.6. Площ върху покрива за превоз  
  на багаж (m2):
................................
1.7. Технически устройства, улеснява-  
  щи достъпа до превозното сред-  
  ство (рампа, повдигаща се плат-  
  форма, подпорна система и др.):
................................
1.8. Местоположение на центъра на  
  тежестта на натоварено превозно  
  средство в надлъжна, напречна  
  и вертикална посока:
................................
1.9. Якост на надстройката ..........  
1.9.1. ЕО номер на одобряването на  
  типа, когато има:
................................
5. Забележки:
................................
_______________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за типово одобряване, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Както е определено в приложение № 1, част А от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО).

Приложение № 7 към чл. 37
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Част I
Изисквания към превозните средства, предназначени за превоз на пътници, с повече от осем места за сядане освен седалката на водача
Раздел 1
Основни изисквания
1. Общи изисквания
1.1. Освен ако не е постановено друго, всички измервания се извършват на ПС с маса в готовност за движение, разположено върху равна и хоризонтална повърхност и при нормални пътни условия. Когато ПС е оборудвано с подпорна система, тя се настройва така, че ПС да е на определената за движение височина. В случаите на одобряване на тип каросерия като отделен технически възел положението на каросерията по отношение на хоризонталната повърхност се определя от производителя.
1.2. Когато в тази наредба има изискване вътрешната повърхност на ПС с маса в готовност за движение да бъде хоризонтална или наклонена под определен ъгъл за ПС с механично окачване, повърхността може да бъде наклонена или да превиши този наклон. Изискването за повърхността да се удовлетворява, когато ПС е в натоварено състояние, определено от производителя. Ако ПС е оборудвано с подпорна система, тя не се привежда в действие.
2. Площ за пътниците
2.1. Общата площ So, която е на разположение на пътниците, се изчислява, като от общата площ на пода на превозното средство се извади:
2.1.1. площта на отделението за водача;
2.1.2. площта, заемана от стъпалата около вратите, и площта, заемана от всяко друго стъпало с напречна широчина, по-малка от 300 mm, както и площта, която се покрива при отварянето и затварянето на вратата и нейния механизъм;
2.1.3. площта, заемана от всяка част, над която вертикалният просвет е по-малък от 1350 mm, измерен спрямо нивото на пода, като не се вземат под внимание допустимите площи и елементи, посочени в т. 7.8.6.3 и 7.8.6.4; в случай на ПС от клас A или B това разстояние може да бъде намалено до 1200 mm;
2.1.4. площта, заемана от всяка част на ПС, до която е възпрепятстван достъпът на пътници, както е описано в т. 9.4;
2.1.5. площта на всяко пространство, предназначено само за превоз на стоки или багаж, до което пътниците нямат достъп;
2.1.6. площта, необходима за осигуряване на определена работна площ за целите на обслужването;
2.1.7. подовото пространство, заемано от стълбите, полустълбите, междуетажните стълби или повърхността на стъпалата.
2.2. Площта S1, която е на разположение на правостоящите пътници, се изчислява, като от So се извадят:
2.2.1. площта на всички части от пода, при които наклонът превишава максимално допустимите стойности, посочени в т. 7.6;
2.2.2. площта на всички части, които не са достъпни за правостоящите пътници, когато всички места за сядане са заети - с изключение на сгъваемите седалки;
2.2.3. площта на всички части, където разстоянието от пода е по-малко от височината над пътеката, посочена в т. 7.5.1 (в тази връзка дръжките не се вземат под внимание);
2.2.4. площта пред напречната вертикална равнина, минаваща през центъра на повърхността за сядане на седалката на водача (когато последната е в крайно задно положение);
2.2.5. 300 mm пред всички седалки, с изключение на сгъваемите седалки, освен когато става дума за странично разположена седалка, монтирана над свода на колелото на ПС, където това разстояние може да бъде намалено до 225 mm; когато се предвижда да се използва променливо разположение на която и да е седалка (виж т. 2.4);
2.2.6. всяка повърхност, която не е изключена от изискванията по т. 2.2.1 - 2.2.5, на която е невъзможно да се разположи правоъгълник с размери 400 mm х 300 mm;
2.2.7. при превозните средства от клас II - площта, в която не се допускат правостоящи пътници;
2.2.8. при двуетажните ПС - площта на горния етаж;
2.2.9. площта, заемана от инвалидна количка (инвалидни колички), когато в нея е ползвателят (виж т. 2.4).
2.3. Превозното средство трябва да разполага с определен брой седящи места (Р), без да се броят сгъваемите седалки, които отговарят на изискванията по т. 7.8. Ако ПС принадлежи към клас I, II или А, броят на седящите места на всеки етаж е поне равен на квадратурата на съответния етаж, който е достъпен за пътниците и екипажа (ако такъв има), закръглена до най-близкото по-малко цяло число. За ПС от клас I, с изключение на горния етаж, тази квадратура може да бъде намалена с 10%.
2.4. За ПС, оборудвани с променлив брой места за сядане, площта за правостоящи пътници (S1) и изискванията по т. 3 се определят за всяко от условията, където е приложимо, съответно:
2.4.1. при заети всички възможни места за сядане, последвана от останалата площ за правостоящи пътници, и ако остава място - от площта, заета от инвалидни колички;
2.4.2. при заета всяка възможна площ за правостоящи пътници, последвана от останалите места за сядане на пътниците, и ако остава място - от площта, заета от инвалидни колички;
2.4.3. при заета всяка възможна площ от инвалидни колички, последвана от останалата площ за правостоящи пътници, и след това - от възможните заети останали места за сядане.
3. Обозначения на превозните средства
3.1. Превозното средство трябва да има ясни обозначения, видими от вътрешната страна и в близост до предната врата, с букви или пиктограми с височина не по-малка от 15 mm и с цифри с височина не по-малка от 25 mm, за:
3.1.1. максималния брой места за сядане, за които ПС е конструирано;
3.1.2. максималния брой правостоящи места, за които ПС е конструирано, ако има такива;
3.1.3. максималния брой инвалидни колички, за които ПС е конструирано, ако има такива.
3.2. Когато дадено ПС е конструирано с възможност за промяна на броя на местата за сядане, площта за заемане от правостоящи пътници или броя на инвалидните колички, изискванията по т. 3.1 се прилагат по отношение на всеки максимален брой места за сядане, съответстващия му брой инвалидни колички и правостоящи пътници, където е приложимо.
3.3. В площта, предназначена за водача, трябва да бъде осигурено пространство, разположено така, че да е ясно видимо от него. В това пространство се нанасят обозначения с букви или пиктограми с височина не по-малка от 10 mm и цифри с височина не по-малка от 12 mm за масата на багажа, който може да бъде превозван, когато ПС е натоварено с максимален брой пътници и екипаж, и ПС не надвишава технически допустимата максимална маса или допустимото натоварване за всяка ос. Това включва масата на багажа:
3.3.1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) в багажното отделение (маса В) съгласно изискванията по т. 3.3.1, приложение № 3 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (Наредба № 75; т. 7.4.3.3.1, приложение I на Директива 97/27/ЕО);
3.3.2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) върху покрива, когато той е оборудван за превоз на багаж (маса ВХ) съгласно изискванията по т. 3.3.1 от приложение № 3 на Наредба № 75 (т. 7.4.3.3.1, приложение I на Директива 97/27/ЕО);
4. Изпитване за устойчивост
4.1. Устойчивостта на ПС трябва да бъде такава, че точката, в която настъпва преобръщане на ПС, да не бъде премината, когато повърхността, върху която ПС стои, бъде наклонена последователно в двете посоки под ъгъл 28° спрямо хоризонталата.
4.2. За целите на това изпитване масата на ПС трябва да е такава, каквато е при движение, като в допълнение:
4.2.1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Върху всяко място за сядане на пътник се прилага натоварване, равно на Q (както е определено в т. 3.3.1 на приложение № 3 от Наредба № 75 (т. 7.4.3.3.1, приложение I на Директива 97/27/ЕО). Когато превозното средство е конструирано за правостоящи пътници или за част от екипажа не е предвидено място за сядане, центровете на тежестта на заместващите ги товари Q, или 75 kg, трябва да бъдат равномерно разпределени върху площите за правостоящи пътници или съответно екипажа, на височина 875 mm. Когато превозното средство е оборудвано за превоз на багаж върху покрива, към покрива се прикрепва представителна за този багаж равномерно разпределена маса (ВХ), не по-малка от обявената от производителя, в съответствие с т. 3.3.1 на приложение № 3 от Наредба № 75 (т. 7.4.3.3.1, приложение I на Директива 97/27/ЕО). Другите отделения за багаж не трябва да съдържат багаж.
4.2.2. Ако ПС разполага с възможност за промяна на броя на местата за сядане, броя на правостоящите пътници или е конструирано за превоз на една или повече инвалидни колички, по отношение на всяка площ от отделението за пътници, в което могат да се извършват такива промени, описани в т. 4.2.1, натоварванията трябва да съответстват на най-голямата от следните стойности:
- масата, отговаряща на броя на седящите пътници, които могат да заемат площта, включително масата на всички разглобяеми седалки, или
- масата, отговаряща на броя на правостоящите пътници, които могат да заемат площта, или
- масата на инвалидните колички и техните ползватели, които могат да заемат площта при обща маса 250 kg за всяка, разположена на височина 500 mm над пода в центъра на всяко предназначено за инвалидна количка място, или
- масата на седящите пътници, правостоящите пътници и ползвателите на инвалидни колички, както и всяка комбинация от тях, която може да заеме площта.
4.3. Височината на всяко стъпало, предназначено да предотврати страничното приплъзване на колело на ПС, на стенда за изпитване за накланяне трябва да бъде не по-голяма от две трети от разстоянието между повърхността, върху която ПС стои преди накланянето, и онази част от джантата на въпросното колело, която се намира най-близо до повърхността, когато ПС е натоварено в съответствие с т. 4.2.
4.4. По време на изпитването не трябва да има части от ПС, които да влизат в контакт помежду си, ако същите в нормални експлоатационни условия не трябва да правят това, както и части, претърпяващи увреждане или изместване спрямо обичайното си положение.
4.5. Алтернативно може да се използва метод на изчисление, който да покаже, че ПС няма да се преобърне при условията, описани в т. 4.1 и 4.2. При изчисленията се взимат под внимание следните параметри:
4.5.1. маси и размери;
4.5.2. височина на центъра на тежестта;
4.5.3. коефициенти на еластичност на окачването;
4.5.4. вертикални и хоризонтални коефициенти за гумите;
4.5.5. характеристики на регулатора на въздушното налягане в пневматичните ресори;
4.5.6. разположение на центъра на моментите;
4.5.7. съпротивление на усукване на каросерията.
Методът за изчисляване е описан в част II.
5. Противопожарна защита
5.1. Отделение за двигателя
5.1.1. За изработката на отделението за двигателя не трябва да се използват леснозапалими звукоизолиращи материали или материали, които са податливи на импрегниране с гориво, масло или други запалими материали, освен ако те не са обвити с непромокаемо покритие.
5.1.2. За да се избегне, доколкото е възможно, натрупването на гориво, масло или други запалими материали в която и да е част от отделението на двигателя, се вземат предпазни мерки чрез подходящо разполагане на отделението на двигателя или чрез дренажни отвори.
5.1.3. Между отделението на двигателя или който и да е друг източник на топлина (например устройства за поглъщане на енергията, освободена при продължително спускане на ПС по наклонена повърхност, т.е. забавители, или устройства за отопляване на вътрешността на каросерията, различни от устройствата, работещи чрез циркулация на гореща вода) и останалата част на ПС трябва да се монтира разделяща преграда от топлоизолационен материал. Всички фиксиращи скоби, уплътнения и т.н., използвани съвместно с разделящата преграда, трябва да бъдат огнеустойчиви.
5.1.4. В отделението за пътници може да се инсталира нагревателно устройство, което не функционира с гореща вода, ако е поместено в кожух от материал, устойчив на създадените от устройството температури, не отделя токсични газове и е разположено по начин, предотвратяващ евентуалния контакт на който и да е от пътниците с нагорещени повърхности.
5.2. Електрооборудване и кабели на електрическата инсталация
5.2.1. Всички кабели да са надеждно изолирани. Всички кабели и цялото електрооборудване трябва да издържат на условията на температура и влажност, на които са изложени. В отделението на двигателя да се обърне особено внимание на пригодността им да издържат на температурата в него, както и на влиянието на всички възможни замърсители.
5.2.2. По никой от кабелите, използвани в електрическата верига, да не минава ток, по-голям от допустимия за съответния кабел, определен от начина на инсталиране и максималната температура на обкръжаващата среда.
5.2.3. Всяка електрическа верига, захранваща която и да е точка от оборудването с изключение на стартера, запалителната уредба (принудително запалване), нагревателните свещи, устройството за спиране на двигателя, зарядната верига и свързването към маса на акумулатора, да е снабдена с предпазител или разединител. Електрическите вериги могат да бъдат предпазвани чрез обикновен предпазител или обикновен разединител, ако номиналната им сила на тока не е по-голяма от 16 А.
5.2.4. Всички кабели трябва да са добре защитени и здраво закрепени по такъв начин, че да не могат да бъдат повреждани от срязване, протриване или прищипване.
5.2.5. Когато в една или няколко от електрическите вериги на ПС напрежението надхвърля 100 V (средноквадратична стойност), всеки от полюсите на главното електрозахранване, който не е свързан към маса, да се свързва с ръчноуправляем прекъсвач, който да прекъсва връзката на тези вериги с главното електрозахранване. Той се разполага във вътрешната част на ПС на място, леснодостъпно за водача. Прекъсвачът да не изключва електрическите вериги, осигуряващи задължителното захранване за външните светлини на ПС. Изискването не се отнася до високоволтовите вериги на запалителната уредба или самостоятелни вериги в отделните възли на оборудването на ПС.
5.2.6. Всички електрически кабели се разполагат така, че никоя от частите им да не влиза в контакт с тръбопроводи за гориво или която и да било част от системата за отработили газове и да не бъде изложена на интензивно топлинно въздействие, освен ако не е осигурена подходяща специална изолация и защита, както например при изпускателните клапани с електромагнитно управление.
5.3. Акумулаторни батерии
5.3.1. Всички акумулаторни батерии да са надеждно монтирани и леснодостъпни.
5.3.2. Акумулаторното отделение да е отделено от отделението за пътници и отделението за водача и проветрявано с външен въздух.
5.3.3. Клемите на акумулаторните батерии да са защитени от опасност срещу късо съединение.
5.4. Пожарогасители и средства за оказване на първа долекарска помощ
5.4.1. Да се осигури свободно пространство за разполагане на един или няколко пожарогасителя, като поне единият от тях да се намира в близост до мястото на водача. При ПС от класове А или В пространството да е не по-малко от 8 dm3, а при класове I, II или III - не по-малко от 15 dm3.
5.4.2. Да се осигури свободно пространство за разполагане на един или няколко комплекта със средства за оказване на първа долекарска помощ. Така осигуреното пространство да е не по-малко от 7 dm3, а минималният му размер трябва да е не по-малък от 80 mm.
5.4.3. За пожарогасителите и комплектите със средствата за оказване на първа долекарска помощ може да се предвиди защита срещу кражби и вандализъм (например разполагане в обособени шкафчета или зад чупливо стъкло), при условие че местоположенията на посочените средства са ясно обозначени и е предвидена възможност за безпрепятственото им изваждане при аварийни обстоятелства.
5.5. Материали
В радиус 100 mm около изпускателната уредба или друг значим източник на топлина да няма леснозапалими материали, освен ако последните са надеждно защитени. При необходимост да се осигури защита за предотвратяване на контакта на греста или други леснозапалими материали с изпускателната уредба или останалите значими източници на топлина. Под леснозапалим материал се разбира всеки материал, за който не е предвидено да издържи температурите, които са вероятни за конкретното място.
6. Изходи
6.1. Брой на изходите
6.1.1. Минималният брой на вратите в ПС да е две, или две обслужващи врати, или една обслужваща врата и една аварийна врата. Необходимият минимален брой на обслужващите врати е, както следва:
Брой Брой на обслужващите врати
пътници класове I и A клас II класове III и B
9 - 45 1 1 1
46 - 70 2 1 1
71 - 100 3 2 1
над 100 4 3 1
       
6.1.2. Минималният брой на обслужващите врати във всяка отделна секция на съчленените ПС е една, с изключение на предната секция на съчленено ПС от клас I, където този брой да е две.
6.1.3. Обслужваща врата, оборудвана с механизирана система за управление, не се счита за аварийна врата, освен ако тя може лесно да се отваря ръчно в случай на активиране на устройството по т. 6.5.1 при необходимост.
6.1.4. Минималният брой на изходите да е такъв, че общият брой на изходите във всяко отделение да е, както следва:
Брой на пътниците и членовете на Минимален общ
екипажа за съответното отделение брой на изходите
1 - 8 2
9 - 16 3
17 - 30 4
31 - 45 5
46 - 60 6
61 - 75 7
76 - 90 8
91 - 110 9
111 - 130 10
над 130 11
   
Аварийните люкове се броят като един от посочените аварийни изходи.
6.1.5. Всяка отделна секция от съчленените ПС се възприема като отделно ПС за целите на определянето на минималния брой и положението на изходите освен за случая по т. 6.2.4. Тоалетните помещения и коридорите не се възприемат като обособени отделения във връзка с определянето на броя на аварийните изходи. Броят на пътниците се определя за всяка отделна секция.
6.1.6. Двойните обслужващи врати се броят за две врати, а двойните или множествени прозорци - за два аварийни прозореца.
6.1.7. Когато отделението за водача не осигурява достъп до отделението за пътници чрез коридор, удовлетворяващ едно от условията, описани в т. 7.5.1.1, да са изпълнени следните условия:
6.1.7.1. отделението за водача да има два изхода, които не се намират върху една и съща странична стена; когато единият от изходите е прозорец, той да удовлетворява изискванията за аварийните прозорци по т. 6.3.1 и 6.8;
6.1.7.2. допуска се разполагане на едно или две места за сядане до седалката на водача за настаняване на допълнителни лица; в този случай двата изхода по т. 6.1.7.1 са врати; вратата за водача се възприема като аварийна врата за заемащите въпросните седалки, при условие че седалката на водача, кормилното колело, корпусът на отделението за двигателя, лостът за скоростите, механизмът за задействане на ръчната спирачка и т.н. не са твърде съществена пречка за преминаването на пътниците; предвидената за допълнителните лица врата се възприема като аварийна врата за водача; в отделението, съединено с отделението за водача, могат да се разположат до пет допълнителни места за сядане, при условие че те и пространството, предназначено за разполагането им, удовлетворяват всички изисквания на тази наредба и поне една от вратите, предоставящи достъп до отделението за пътници, отговаря на изискванията за аварийни врати по т. 6.3;
6.1.7.3. при обстоятелствата по т. 6.1.7.1 и 6.1.7.2 предвидените за отделението за водача изходи не се възприемат като врати по смисъла на т. 6.1.1 - 6.1.2, нито като изходи по смисъла на т. 6.1.4, освен в случаите по т. 6.1.7.1 и 6.1.7.2; по отношение на такива изходи не се прилагат разпоредбите на т. 6.3 - 6.7, 7.1, 7.2 и 7.7.
6.1.8. Когато отделението на водача и съседно разположените до него места за сядане са достъпни откъм основното отделение за пътници чрез коридор, удовлетворяващ едно от условията по т. 7.5.1.1, не се изисква външен изход от отделението за водача.
6.1.9. Когато във връзка с обстоятелствата, описани в т. 6.1.8, е предвидена врата за водача или друг изход от отделението, тази врата или изход се възприема като изход за пътниците единствено, ако:
6.1.9.1. не се налага напускащите отделението лица да се провират между кормилното колело и седалката на водача, за да използват изхода;
6.1.9.2. вратата или изходът удовлетворяват изискванията за размери на аварийни врати, определени в т. 6.3.1.
6.1.10. Изискванията по т. 6.1.8 и 6.1.9 не изключват възможността за наличие на врата или друга преграда между седалката на водача и отделението за пътници, при условие че тази преграда може да се премахва бързо от водача при аварийни обстоятелства. Вратата за водача в отделение, защитено с подобна преграда, не се възприема като изход за пътниците.
6.1.11. Освен с аварийни врати и прозорци ПС от класове II, III и B се оборудват с аварийни люкове. С такива люкове може да бъдат снабдени и ПС от класове I и A. Минималният брой люкове е, както следва:
Брой пътници Брой люкове
Не повече от 50 1
Повече от 50 2
   
6.2. Разположение на изходите
Превозните средства с вместимост, превишаваща 22 пътници да удовлетворяват посочените по-долу изисквания. Превозните средства с вместимост, непревишаваща 22 пътници, може да удовлетворяват или посочените по-долу изисквания, или изискванията по т. 1.2 от приложение № 11.
6.2.1. Обслужващата врата (и) да е разположена от тази страна на ПС, която е по-близо до банкета на пътя, в съответствие с посоката на движение за държавата, в която ще бъде разрешена експлоатацията на ПС, и най-малко една от вратите да се намира в предната половина на ПС. Това не изключва възможността за осигуряване на врата за използване от пътници в инвалидни колички в задната част на ПС.
6.2.2. Две от посочените в т. 6.1.1 врати да са отделени една от друга по начин, при който разстоянието между напречните вертикални равнини през централната линия на съответната врата е не по-малко от 40% от общата дължина на отделението за пътници. Ако една от тези две врати представлява съставна част от двойна врата, измерването на въпросното разстояние се извършва между двете врати, които са възможно най-отдалечени една от друга.
6.2.3. Изходите се разполагат по начин, при който техният брой върху всяка от двете страни на ПС е приблизително еднакъв.
6.2.4. Да се предвиди разполагането на поне един авариен изход върху задната или предната страна на ПС. За ПС от клас I и за такива със задна част, която е постоянно затворена откъм отделението за пътници, това изискване се счита за удовлетворено при положение, че е осигурено наличие на авариен люк.
6.2.5. Изходите от една и съща страна на ПС трябва да бъдат подходящо разпределени по дължината на ПС.
6.2.6. Може да има врата от задната страна на ПС, при условие че тя не е обслужваща врата.
6.2.7. Ако ПС е оборудвано с аварийни люкове, те трябва да бъдат разположени, както следва:
- ако има само един люк, той се разполага в средната третина от ПС;
- ако люковете са два, те да са на разстояние най-малко 2 m един от друг, измерено между най-близките краища на отворите им, и да са разположени в права линия, успоредна на надлъжната ос на ПС.
6.3. Минимални размери на изходите
6.3.1. Различните видове изходи трябва да притежават следните минимални размери:
  Клас I Клас Бележки
    II и III  
Обслужваща Отвор на Височина 1800 1650 -
врата вратата (mm)      
    Широчина Единич- 650 Тези размери мо-
    (mm) на врата:   гат да бъдат
          намалени със
      Двойна 1200 100 mm, когато
      врата:   измерването е
          направено на ни-
          вото на дръжките
Аварийна   Височина 1250  
врата   (mm)    
        -
    Широчина 550  
    (mm)    
Авариен Площ (mm2) 400 000 Да е възможно
прозорец     изобразяването
      на правоъгълник
      с размери 500 mm
      x 700 mm в тази
      площ
Авариен прозорец, разположен на Да е възможно изобразяването на
задната страна на превозното сред- правоъгълник с размери 350 mm
ство. Ако производителят не е пред- височина и 1550 mm широчина на
видил авариен прозорец с минимал- отвора на аварийния прозорец
ните размери, предписани по-горе  
Авариен Отвор на Площ 400 000 Да е възможно
люк люка (mm2)    
        на правоъгълник
        с размери 500 mm
        x 700 mm в тази
        площ
         
6.3.2. Превозните средства с вместимост, непревишаваща 22 пътници, могат да удовлетворяват или изискванията по т. 6.3.1, или изискванията по т. 1.1 от приложение № 11.
6.4. Технически изисквания към всички обслужващи врати
6.4.1. Всяка обслужваща врата на ПС трябва да може да се отваря лесно отвътре и отвън при спряло ПС (това не е необходимо, когато ПС е в движение). Това изискване да не се тълкува като изключващо възможността за заключване на вратата отвън, при условие тя винаги да може да се отваря отвътре.
6.4.2. Всеки механизъм или устройство за отваряне на вратата отвън да е на разстояние между 1000 и 1500 mm от земята и на не повече от 500 mm от вратата. При ПС от класове I, II и III всеки механизъм или устройство за отваряне на вратата отвътре трябва да бъде на разстояние между 1000 и 1500 mm от горната повърхност на пода или най-близко разположеното до механизма стъпало и на не повече от 500 mm от вратата. Това изискване не се отнася до разположените в зоната около водача устройства.
6.4.3. Всяка монолитна обслужваща врата с ръчно задвижване, закрепена с панти или шарнирно, се монтира така, че ако в отворено състояние вратата влезе в контакт с неподвижен обект, докато ПС се движи напред, тя да се затваря.
6.4.4. Когато обслужващата врата с ръчно задвижване е снабдена със самозатварящ механизъм, той трябва да бъде двустъпален тип.
6.4.5. По вътрешната страна на обслужващата врата да няма каквото и да е устройство, което би закрило вътрешните стъпала, когато вратата е затворена. Това не изключва наличието в стълбищното пространство при затворена врата на механизъм за управляване на вратата или друго оборудване, закрепено към вътрешната страна на вратата, което не образува продължение на пода, върху което могат да застанат пътници. Този механизъм и оборудване не трябва да представляват опасност за пътниците.
6.4.6. Когато директната видимост не е достатъчна, да се монтира оптическо или друго устройство, позволяващо на водача да забелязва от седящо положение присъствието на пътник в непосредствена близост, отвътре или отвън, на всяка странична обслужваща врата, която не се управлява автоматично. В случай на обслужваща врата, разположена на задната страна на ПС с вместимост, непревишаваща 22 пътници, изискването се удовлетворява, ако водачът може да забележи присъствието на лице с ръст 1,3 m, стоящ на 1 m зад ПС.
6.4.7. Всяка отваряща се навътре към ПС врата и нейният механизъм да са конструирани така, че нейното движение да не причинява наранявания на пътниците при нормални условия на употреба. При необходимост да се монтират подходящи предпазни устройства.
6.4.8. Ако обслужващата врата е разположена в съседство с врата на тоалетна или друго вътрешно отделение, обслужващата врата да е обезопасена срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако вратата се заключва автоматично, когато ПС се движи със скорост, по-голяма от 5 km/h.
6.4.9. При ПС с вместимост, непревишаваща 22 пътници, крилата на обслужващите врати, намиращи се в задната част на ПС, да не могат да се отварят на повече от 115° и по-малко от 85° и в отворено положение да може да се задържат автоматично в съответното положение. Това не изключва възможността от превишаване на посоченото ограничение и отваряне на вратата на по-голям от посочения ъгъл, когато това е безопасно: например при придвижване на заден ход към висока платформа за товарене или отваряне на вратите на 270° с цел осигуряване на достатъчно свободно пространство зад ПС за товарене.
6.5. Допълнителни технически изисквания по отношение на обслужващите врати с механизирано задействане
6.5.1. При аварийни обстоятелства всяка обслужваща врата с механизирано задействане да може при спряло ПС (това не е необходимо, когато ПС е в движение):
6.5.1.1. да се отваря отвътре и когато не е заключена - отвън, посредством механизъм за управление, който работи независимо от наличието на захранване, и да спира действието на всички останали механизми за управление на вратата;
6.5.1.2. в случаите на вътрешно разположени механизми те трябва да са разположени върху вратата или на разстояние до 300 mm от нея, на височина не по-малка от 1600 mm над първото стъпало;
6.5.1.3. механизмите да са лесновидими и точно определени при приближаване към вратата и при заставане пред нея и ако служат като допълнение към обикновените механизми за отваряне на вратата, да са ясно обозначени за използване при аварийни обстоятелства;
6.5.1.4. механизмите да се задействат от едно лице, когато то се намира непосредствено пред вратата;
6.5.1.5. механизмите да предизвикват отваряне или създават условия за лесно ръчно отваряне на вратата;
6.5.1.6. да може да бъде защитена чрез устройство, което лесно да се отстранява или счупва, за да се осигури достъп до аварийния механизъм; начините за действие с аварийните механизми и начините за отстраняване на покриващите ги предпазни капаци да са показвани на водача звуково и визуално, и
6.5.1.7. в случай на врата, която се задейства от водача и не отговаря на изискванията по т. 6.5.6.2, тя да е такава, че след задействане на механизмите за отваряне и връщането им в нормално положение да не се затваря, докато водачът не задейства механизма за затваряне.
6.5.2. Възможно е да бъде осигурено устройство, което се задейства от мястото на водача на ПС с цел да дезактивира външните аварийни механизми, за да заключи отвън обслужващите врати. В този случай външните аварийни механизми да се активират отново автоматично или при стартиране на двигателя, или преди достигането от ПС на скорост 20 km/h. Впоследствие дезактивирането на външните аварийни механизми да не става автоматично, а само след намеса от страна на водача.
6.5.3. Всяка задвижвана от водача обслужваща врата да може да се задейства от мястото на водача с помощта на устройства, които, с изключение в случая на крачноуправляемите механизми, са ясно и еднозначно обозначени.
6.5.4. Всяка обслужваща врата с механизирано задействане да активира визуално предупредително устройство, което да предупреждава за ненапълно затворена врата. Това устройство да се вижда ясно от водача при нормално положение за управление, при всякакви условия на осветеност на околната среда. Устройството да предупреждава винаги, когато панелът на вратата е между напълно отворено положение и на 30 mm от напълно затвореното положение. Едно и също устройство може да обслужва една или няколко врати. С подобно устройство не се оборудват разположените в предната половина на ПС обслужващи врати, които не удовлетворяват изискванията по т. 6.5.6.1 и 6.5.6.2.
6.5.5. Когато са предвидени устройства за отваряне и затваряне от водача на обслужващи врати с механизирано задействане, те да позволяват на водача да сменя посоката на движение на вратата във всеки един момент от процеса на затваряне или отваряне.
6.5.6. Конструкцията и системата за управление на всяка обслужваща врата с механизирано задействане да ограничават риска от нараняване на пътник от вратата или притисването му от вратата при нейното затваряне. Това изискване се счита за удовлетворено, ако са изпълнени следните две условия:
6.5.6.1. Когато се затваря вратата и във всяка измервателна точка, описана в приложение № 10, се приложи противодействаща на затварянето сила не по-голяма от 150 N, вратата трябва да се отвори отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати - да остане отворена, докато не се задейства механизмът за затваряне. Силата може да бъде измерена по метод, съгласуван с ИА "АА". Указания за измерване на силата са дадени в приложение № 10. Максималната сила може да е по-голяма от 150 N за кратък период от време, при условие че не превишава 300 N. Системата за повторно отваряне може да се проверява посредством изпитване с щанга с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 30 mm и закръгления на ъглите с радиус 5 mm.
6.5.6.2. Когато при затваряне вратата затисне китка или пръсти на пътник:
6.5.6.2.1. вратата се отваря отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати, да остане отворена, докато не се задейства механизмът за затваряне, или
6.5.6.2.2. китката или пръстите да могат лесно да се издърпат от вратата без риск от нараняване на пътника; изпълнението на това изискване може да се провери ръчно или посредством изпитване с щанга, посочена в т. 6.5.6.1, скосена в единия край по протежение на 300 mm от дължината и от 30 до 5 mm от дебелината й; тя не трябва да бъде полирана или смазвана; ако вратата затисне щангата, тя да може да се издърпа лесно, или
6.5.6.2.3. вратата се задържа в положение, даващо възможност за свободно провиране на щанга с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 20 mm и ръбове с радиус на закръгление 5 mm; това положение да бъде при не повече от 30 mm от напълно затвореното положение на вратата.
6.5.6.3. В случай на предни обслужващи врати изискването по т. 6.5.6 се счита за удовлетворено, ако вратата:
6.5.6.3.1. удовлетворява изискванията по т. 6.5.6.1 и 6.5.6.2, или
6.5.6.3.2. има еластични ръбове; те не трябва да са толкова меки, че при врата, затворена върху щангата по т. 6.5.6.1, панелът на вратата да може да достигне напълно затворено положение.
6.5.7. Когато обслужваща врата с механизирано задействане се задържа затворена само при непрекъснато захранване, да е осигурено визуално предупредително устройство, което да информира водача за всяко прекъсване на захранването към вратите.
6.5.8. Когато е монтирано предпазно устройство против потегляне, то трябва да е ефективно само при скорости, по-малки от 5 km/h, и да не може да се задейства при по-висока скорост.
6.5.9. Когато ПС не е оборудвано с предпазно устройство против потегляне, трябва да се активира звуково предупреждение към водача, че ПС е потеглило с ненапълно затворена обслужваща врата с механизирано задействане. Звуковото предупреждение се задейства при скорост, по-голяма от 5 km/h, за врати, отговарящи на изискванията по т. 6.5.6.2.3.
6.6. Допълнителни технически изисквания за автоматично задействаните обслужващи врати
6.6.1. Задействане на механизмите за отваряне
6.6.1.1. С изключение на случаите по т. 6.5.1 механизмите за отваряне на всяка автоматично задействана обслужваща врата да могат да се активират и дезактивират само от мястото на водача.
6.6.1.2. Активирането и дезактивирането да са или директни с помощта на превключвател, или индиректни - чрез отваряне и затваряне на предната обслужваща врата.
6.6.1.3. Задействането на механизмите за отваряне от водача да е индикирано отвътре, а когато вратата се отваря отвън, също и от външната страна на ПС; индикаторът (например осветяван бутон или знак) да се намира върху или в близост до вратата, за която се отнася.
6.6.1.4. В случаите на директно задействане с превключвател функционалното положение на системата да е ясно индикирано на водача, например чрез положението на превключвателя или чрез индикаторна лампичка или светващ бутон. Превключвателят да е специално обозначен и разположен по начин, по който да не може да се обърка с друг механизъм.
6.6.2. Отваряне на автоматично задействаните обслужващи врати
6.6.2.1. След задействане от водача на механизмите за отваряне на вратата пътниците трябва да могат да отворят вратата по следния начин:
6.6.2.1.1. отвътре - например чрез натискане на бутон или преминаване през светлинна бариера, и
6.6.2.1.2. отвън - с изключение на случаите, в които вратата е предназначена за използване единствено като изход и е обозначена като такава, например чрез натискане на осветен бутон, бутон, разположен под осветен знак или подобно устройство, обозначено с подходяща инструкция.
6.6.2.2. Натискането на бутоните по т. 6.6.2.1.1 и използването на средства за връзка с водача по т. 7.9.1 може да подава сигнал, който се регистрира и след задействането от страна на водача на механизмите за отваряне води до отварянето на вратата.
6.6.3. Затваряне на автоматично задействани обслужващи врати
6.6.3.1. След отваряне на автоматично задействана обслужваща врата тя трябва да се затвори автоматично след изтичане на определен времеви интервал. Ако пътник влезе или излезе във/от ПС по време на този интервал от време, предпазното устройство (например контактно устройство на пода, светлинна бариера или еднопосочна врата) да осигури достатъчно продължаване на времето до затварянето на вратата.
6.6.3.2. Ако пътникът влезе или излезе във/от ПС, докато вратата се затваря, процесът на затваряне да се прекъсва автоматично и вратата да се върне в отворено положение. Връщането може да се осигури чрез някое от предпазните устройства, посочени в т. 6.6.3.1, или чрез друго устройство.
6.6.3.3. Врата, която се затваря автоматично в съответствие с изискванията по т. 6.6.3.1, трябва да може да бъде отворена отново от пътник в съответствие с т. 6.6.2; изискването не се прилага, ако водачът е дезактивирал механизмите за отваряне.
6.6.3.4. След дезактивиране на механизмите за отваряне на автоматично задействани обслужващи врати от водача отворените врати се затварят в съответствие с изискванията по т. 6.6.3.1 и 6.6.3.2.
6.6.4. Преустановяване на процеса на автоматично затваряне на врати, обозначени за специално предназначение, например за пътници с детски колички, пътници с ограничена подвижност и др.
6.6.4.1. Водачът да може да преустанови процеса на автоматично затваряне на вратата чрез задействане на специален механизъм. Пътниците също да могат да преустановяват процеса на автоматично затваряне директно чрез натискане на специален бутон.
6.6.4.2. Преустановяването на процеса на автоматично затваряне на вратата да е указано на водача посредством визуално предупредително приспособление.
6.6.4.3. Процесът на автоматично затваряне на вратата във всички случаи трябва да се възобновява от водача.
6.6.4.4. Изискванията по т. 6.6.3 се прилагат до последващото затваряне на вратата.
6.7. Технически изисквания към аварийните врати
6.7.1. Аварийните врати да могат да се отварят лесно отвътре и отвън при спряло ПС. Това изискване не изключва възможността от заключване на вратата отвън, при условие че тя би могла да се отвори във всички случаи отвътре посредством обичайния механизъм за отваряне.
6.7.2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г.) Когато аварийните врати се използват като такива, те не трябва да бъдат от тип с механизирано задействане, освен ако след задействането на механизма, описан в т. 6.5.1, и връщането му в нормално положение вратите не се затварят отново, преди водачът да задейства отново механизма за затваряне. Вратите не трябва да бъдат от плъзгащ се тип, освен в случаите на превозни средства с вместимост, непревишаваща 22 пътници. За тези ПС плъзгащата се врата може да бъде приета за аварийна, когато е доказано, че може да бъде отваряна без използване на инструменти след изпитване за челен удар в преграда в съответствие с Наредба № 111 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар (Директива 74/297/ЕИО).
6.7.3. Всеки механизъм или устройство за отваряне на аварийна врата отвън да е на разстояние между 1000 и 1500 mm от земята и на не повече от 500 mm от вратата. При ПС от класове I, II и III всеки механизъм или устройство за отваряне на аварийна врата отвътре да е на разстояние между 1000 и 1500 mm от горната повърхност на пода или най-близко разположеното до механизма стъпало, и на не повече от 500 mm от вратата. Това изискване не се прилага за механизми, разположени в зоната около водача.
6.7.4. Окачените аварийни врати, монтирани странично на ПС, да са закрепени с панти за техния преден край и да се отварят навън. Допуска се използването на ремъци, вериги или други устройства, при условие че те не възпрепятстват отварянето и задържането в отворено положение на вратата под ъгъл най-малко 100°. Ако има начин да се гарантира свободно преминаване до аварийната врата, изискването за минимален ъгъл 100° не се прилага.
6.7.5. Аварийните врати да са обезопасени срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако аварийната врата се затваря автоматично, когато ПС се движи със скорост, по-голяма от 5 km/h.
6.7.6. Всички аварийни врати да са снабдени със звуково устройство за предупреждение на водача, когато те не са затворени надеждно. Предупредителното устройство да се задейства от движението на ключалката или дръжката на вратата, а не от движението на самата врата.
6.8. Технически изисквания към аварийните прозорци
6.8.1. Всеки окачен или изваждащ се авариен прозорец да се отваря навън. При отварянето си изваждащият се тип не трябва да се отделя напълно от ПС. Действието на изваждащия се прозорец да бъде такова, че да предотврати изваждането му по невнимание.
6.8.2. Всеки авариен прозорец трябва:
6.8.2.1. или да може да се отваря лесно и моментално от вътрешната и външната страна на ПС с помощта на устройство, признато от ИА "АА" като удовлетворително;
6.8.2.2. или да бъде изработен от лесно чупливо безопасно стъкло; това изискване изключва възможността за използване на ламинирано (многопластово) стъкло или пластмасови материали; в близост до всеки авариен прозорец да е осигурено устройство (чукче), лесно достъпно за лицата в ПС, което служи за чупене на прозорците.
6.8.3. Всеки авариен прозорец, който може да се заключва отвън, да е конструиран така, че да може да се отваря по всяко време от вътрешната страна на ПС.
6.8.4. Ако аварийният прозорец е от тип, хоризонтално окачен в горния му край, да е осигурено подходящо устройство, което да го задържа напълно отворен. Всеки окачен авариен прозорец да дава възможност за безпрепятствено преминаване от вътрешната към външната или от външната към вътрешната страна на ПС.
6.8.5. Височината на долния край на аварийния прозорец, монтиран странично на ПС, от основното ниво на пода непосредствено под дадения прозорец (с изключение на всички локални отклонения, като наличието на калник или отделение за предавателната кутия) да е между 1200 mm и 650 mm в случаите на окачени аварийни прозорци или по-малка от 500 mm в случаите на прозорци, изработени от чупливо стъкло.
В случай на окачени аварийни прозорци височината на долния край може да бъде намалена до 500 mm, при условие че отворът на прозореца е снабден с преграда на височина до 650 mm, за премахване на риска от падане на пътници извън ПС. Когато отворът на прозореца е снабден с преграда, размерът на отвора на прозореца над преградата да е не по-малък от минималния предвиден размер за аварийните прозорци.
6.8.6. Всеки окачен авариен прозорец, който не е ясно видим от мястото на водача, да е оборудван със звуково предупредително устройство, което да сигнализира на водача, че прозорецът не е напълно затворен. Това устройство да може да се задейства от ключалката на прозореца, а не от движението на самия прозорец.
6.9. Технически изисквания към аварийните люкове
6.9.1. Всеки авариен люк да се отваря и затваря по начин, който не възпрепятства свободното преминаване от вътрешната към външната и от външната към вътрешната страна на ПС.
6.9.2. Покривните аварийни люкове да са изваждащи се, окачени или изработени от лесно чупливо безопасно стъкло. Подовите люкове да са окачени или изваждащи се и оборудвани със звуково предупредително устройство, което да сигнализира водача, че люкът не е надеждно затворен. Това устройство да може да се задейства от ключалката на подовия авариен люк, а не от движението на самия люк. Подовите аварийни люкове да са обезопасени срещу отваряне по невнимание. Това изискване не се прилага за подов авариен люк, заключващ се автоматично, когато ПС се движи със скорост по-голяма от 5 km/h.
6.9.3. При отварянето и затварянето си изваждащият се тип люк да не се откачва напълно от ПС по такъв начин, че да застрашава сигурността на останалите участници в пътното движение. Действието на изваждащите се аварийни люкове да изключва напълно възможността от отваряне по непредпазливост. Подовите изваждащи се аварийни люкове да се изваждат единствено в посока към отделението за пътници.
6.9.4. Окачените аварийни люкове да са закачени с панти по дължина на края от предната към задната част на ПС, като завъртането на капаците да е под ъгъл, не по-малък от 100°. Окачените подови аварийни люкове се закрепят в отделението за пътници.
6.9.5. Аварийните люкове да могат да се отварят лесно или да се отстраняват както отвън, така и отвътре. Това изискване не трябва да изключва възможността от заключване на аварийния люк с цел обезопасяването на ПС, когато в него няма никой, при условие че аварийният люк може винаги да бъде отворен или премахнат отвътре посредством обичайните механизми за отваряне или премахване. В случаите на лесно чупливи люкове в близост до люка да е осигурено средство за чупене, свободно достъпно за лицата, намиращи се в ПС.
6.10. Технически изисквания към подвижните стъпала
Подвижните стъпала, ако има монтирани такива, да съответстват на следните изисквания:
6.10.1. действието на подвижните стъпала да бъде синхронизирано с това на съответната обслужваща врата или аварийна врата;
6.10.2. при затворено положение на вратата да няма части от подвижните стъпала, които да излизат повече от 10 mm извън най-близко разположената линия на каросерията на ПС;
6.10.3. при отворено положение на вратата и изнесени стъпала площта съответства на изискванията от т. 7.7;
6.10.4. в случай на задвижвано стъпало с механизирано задвижване ПС не може да потегля на собствен ход, когато стъпалото е изнесено; в случаите на стъпало с ръчно задвижване има звукова сигнализация за предупреждение на водача, че стъпалото не е напълно прибрано;
6.10.5. стъпалата с механизирано задвижване не могат да се изнасят, когато ПС е в движение; при възникване на неизправност на устройството за задействане стъпалото се прибира или остава в прибрано положение; действието на съответната врата не е възпрепятствано в случай на такава неизправност, както и при повреждане или задържане на стъпалото;
6.10.6. когато пътник стои върху стъпало с механизирано задвижване, съответната врата не може да се затвори; удовлетворяването на това изискване се проверява чрез поставяне в средата на съответното стъпало на товар с маса 15 kg, съответстваща на теглото на малко дете; това изискване не се прилага за вратите, намиращи се в прякото поле на видимост на водача;
6.10.7. движението на подвижното стъпало да не причинява телесни повреди нито на пътниците, нито на лицата, чакащи на автобусните спирки;
6.10.8. предните и задните ъгли на подвижните стъпала са закръглени с радиус не по-малък от 5 mm; ръбовете са закръглени с радиус не по-малък от 2,5 mm;
6.10.9. когато обслужващата врата е отворена, подвижното стъпало е надеждно застопорено в изнесеното си положение; при разполагане в центъра на единично стъпало на товар с маса 136 kg или 272 kg в центъра на двойно стъпало огъването на стъпалото в която и да е точка е не по-голямо от 10 mm.
6.11. Обозначения
6.11.1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Всеки авариен изход се обозначава от вътрешната и от външната страна на ПС с надпис, например:
"Авариен изход"
"Emergency exit"
"Issue de secours"
"Salida de emergencia"
"Nodudgang"
"Notausstieg"
"

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти