Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 99 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА, НА ТЕХНИЯ МОНТАЖ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕДНИ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 47 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) условията и редът за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства за превозни средства (ПС) като отделни технически възли, предназначени за монтиране на ПС от категории N2 и N3, и изискванията към ЕО маркировката за одобрение;
2. условията и редът за одобряване типа на ПС от категории N2 и N3 по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства, одобрени като отделни технически възли (от одобрен тип);
3. условията и редът за одобряване типа на ПС от категории N2 и N3 по отношение на предните нискоразположени защитни устройства;
4. техническите изисквания към ПС по отношение на предните нискоразположени защитни устройства.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за ПС от категория N2, чиято максимална допустима маса не превишава 7,5 t с изключение на изискването просветът им да бъде 400 mm.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. превозни средства с висока проходимост от категориите N2 и N3;
2. превозни средства, които поради своето предназначение не отговарят на техническите изисквания.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕДНО НИСКОРАЗПОЛОЖЕНО ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО КАТО ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕО МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за одобряване типа


Чл. 4. Типът на предно нискоразположено защитно устройство като отделен технически възел на ПС се одобрява по реда на глава втора, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 5. (1) За одобряване типа на предно нискоразположено защитно устройство като отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 1, с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи с достатъчно подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване типа на предно нискоразположено защитно устройство и изисквания към ЕО маркировката за одобряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.)


Чл. 6. (1) Производителят предоставя на техническата служба за изпитване едно предно нискоразположено защитно устройство, представително за типа, за който е подадено заявлението.
(2) Техническата служба може да изисква предоставянето на допълнителен образец.
(3) Образците по ал. 1 и 2 се означават с търговската марка или наименованието на производителя.

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа в срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническата документация, когато предното нискоразположено защитно устройство отговаря на техническите изисквания по тази наредба и са изпълнени процедурите за одобряване типа съгласно глава втора от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип предно нискоразположено защитно устройство се издава номер на одобряването съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като в секции 2 и 3 на номера се записва "2000/40".
(2) За различните одобрени типове предни нискоразположени защитни устройства се издават различни номера.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Всяко нискоразположено защитно устройство, което съответства на одобрения по реда на тази наредба тип, трябва да носи ЕО маркировка за одобряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Маркировката по ал. 1 се състои от правоъгълник, ограждащ буквата "е", последвана от отличителния за Република България номер 34. Маркировката съдържа също в близост до правоъгълника "базовия номер на одобряването", предвиден в секция 4 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета, предшестван от пореден номер "00".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) ЕО маркировката за одобряване се нанася в съответствие с образеца съгласно част I на приложение № 3.
(4) Размерите на маркировката трябва да бъдат не по-малки от посочените на образеца по ал. 3, като се спазват съотношенията между тях.
(5) Маркировката се поставя на устройството така, че да бъде ясна, четлива и незаличима, включително когато предното нискоразположено защитно устройство е монтирано на ПС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа запазва действието си на територията на Република България, когато съдържа отличителен номер на някоя от посочените държави - членки на ЕС, съгласно част 2 на приложение № 3.

Чл. 10. Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже да издаде сертификат за одобряване типа на предно нискоразположено защитно устройство, ако това устройство отговаря на техническите изисквания в тази наредба.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификатът по чл. 7 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 12. В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ПРЕДНИ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА ОТ ОДОБРЕН ТИП И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

Раздел I.
Заявление за одобряване типа


Чл. 14. Одобряване типа на ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип или по отношение на предните нискоразположени защитни устройства се извършва по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 15. (1) За одобряване типа на ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип или по отношение на предните нискоразположени защитни устройства производителят на ПС подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага попълнен списък с данни в три екземпляра с приложено към него съдържание по образец съгласно:
1. приложение № 4 - за одобряване типа на ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип;
2. приложение № 5 - за одобряване типа на ПС по отношение на предните нискоразположени защитни устройства.
(3) Всички чертежи, приложени към списъка с данни, трябва да бъдат предоставени в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли, които имат електронно управление, към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.

Чл. 16. Към заявлението по чл. 15, ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 17. Производителят предоставя на техническата служба:
1. превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване, както и предно нискоразположено защитно устройство от съответния одобрен тип за одобряване типа на ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип;
2. превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване типа на ПС по отношение на предните нискоразположени защитни устройства.

Чл. 18. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа, когато ПС отговаря на техническите изисквания по тази наредба, в срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническата документация по чл. 15 и след извършване на изпитванията от техническата служба по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип или по отношение на предните нискоразположени защитни устройства.
(2) Сертификатът за одобряване типа на ПС се издава:
1. по образец съгласно приложение № 6 за одобряване типа на ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип;
2. по образец съгласно приложение № 7 за одобряване типа на ПС по отношение на предните нискоразположени защитни устройства.

Чл. 19. (1) За всеки одобрен по реда на тази наредба тип ПС по отношение монтирането на предни нискоразположени защитни устройства от одобрен тип и по отношение на предните нискоразположени защитни устройства се издава номер на одобряването при спазване изискванията на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "2000/40" и "2000/40".
(2) За всеки одобрен тип ПС се издава различен номер.

Чл. 20. Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже да издаде сертификат за одобряване типа на ПС по отношение на монтирането на предно нискоразположено защитно устройство от одобрен тип или по отношение на предното нискоразположено защитно устройство, когато те отговарят на техническите изисквания по тази наредба.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Отказът да се издаде сертификатът по чл. 18 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 23. Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА


Чл. 24. Техническите изисквания към ПС по отношение на монтажа на предни нискоразположени защитни устройства и по отношение на предните нискоразположени защитни устройства са посочени в т. 6, 8, 10 и приложение № 5 от Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации "Единни условия относно одобряване на предни нискоразположени защитни устройства, превозни средства по отношение на монтажа на одобрени предни нискоразположени защитни устройства и превозни средства по отношение на предните защитни нискоразположени защитни устройства" към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 20.Х.1999 г., ДВ, бр. 95 от 1999 г.), издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, ДВ, бр. 1 от 2000 г., като:
1. в точка 8.2 изразът "съобщение, съдържащо се в анекс 1" съответства на "сертификат за одобряване на типа по чл. 18, ал. 2, т. 1" от тази наредба;
2. в точка 8.3 изразът в скоби "(анекс 1, т. 9)" съответства на "(приложение № 2, раздел II, т. 1.4)" от тази наредба;
3. в точка 8.6 изразът в скобите "(анекс 1, т. 8)" съответства на "(приложение № 1, т. 2.3)" от тази наредба;
4. в точка 3.5.1 от приложение № 5 изразът "за прилагане по реда на част III" съответства на "за прилагане по реда на чл. 15, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 3, 4 и чл. 17, т. 2" от тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, комплектовано или некомплектовано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и техните ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Максимална маса" на ПС е технически допустимата максимална маса на натоварено ПС, определена в т. 2.8 от приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
4. "Ненатоварено превозно средство" е ПС в движение, имащо маса, определена в т. 2.6 от приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
5. "Предна нискоразположена защита" е специално предно нискоразположено защитно устройство, разположено в предната част на ПС, или рама, части на шасито или на други компоненти, които поради своята форма и характеристики изпълняват ролята на предно нискоразположено защитно устройство.
6. "Предно нискоразположено защитно устройство" е всяко устройство за предпазване от удар в предната част, което е елемент от ПС и което може да бъде предмет на типово одобрение като отделен технически възел.
7. "Тип предно нискоразположено защитно устройство" са устройства, които не се различават по по-важни характеристики, като форма, размери, закрепване, материал, от който са изработени, или по търговските им марки.
8. "Тип превозно средство" са ПС, които не се различават по следните основни характеристики:
1) широчина на най-предната ос, измерена спрямо най-външната част на гумите, без да се държи сметка за издуването на гумите близо до мястото на контакта им с пътната настилка,
2) конструкцията, размерите, формата и материалите на предната част на ПС, когато те отговарят на изискванията на наредбата,
3) одобрено предно нискоразположено защитно устройство, монтирано на ПС,
4) максимална допустима маса.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 2000/40/ЕО.

§ 3. За категории N2 и N3 наредбата влиза в сила от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА, НА ТЕХНИЯ МОНТАЖ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕДНИ НИСКОРАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г.)
§ 13. (В сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думите "маркировка/та за одобряване" се заменят с "ЕО маркировка/та за одобряване", а знакът "bg" се заменя с "e" от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 14. Разпоредбите на § 1 относно чл. 9, ал. 6, т. 3, § 4 относно § 1, т. 2, § 6 относно приложение № 1, § 7 относно приложение № 2, § 8 относно приложение № 3, § 9 относно приложение № 4, § 10 относно приложение № 5, § 11 относно приложение № 6, § 12 относно приложение № 7 и § 13 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № .......
относно ЕО одобряване типа на предно нискоразположено защитно устройство като отделен технически възел съгласно Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО)
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.5. Наименование и адрес на производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и отделни  
  технически възли, местоположение  
  и начин на поставяне на ЕО мар-  
  кировката за одобряване:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и):
............................................
     
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО(ИТЕ) СРЕДСТВО(А)  
  на което(които) устройството е предназначено да бъде монтирано, доколкото тези характеристики са свързани с предната нискоразположена защита
............................................
1.1. Тип на превозното/ите средство/а и категория (1) (ако е необходимо):
............................................
1.2. Технически допустима максимална маса:
............................................
2. Общи конструктивни характеристики на устройството  
2.1. Пълно описание и/или чертеж на предното нискоразположено защитно устройство (вкл. закрепване и монтаж)
............................................
2.2. Ограничения за използване и инструкции за монтаж (ако има):
............................................
2.3. Местоположение върху устройството на приложимите точки на изпитвателните сили:
............................................
  Дата, досие
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Както е определено в приложение № 1 част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряването на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО).
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на превоз-  
  ното средство/компонент/отделен  
  технически възел (1)(2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1)(3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  поставяне на ЕО маркировката  
  за одобряване:
............................................
0.8. Име и адрес(-и) на монтаж-  
  ния(-те) завод(-и)
............................................
     
  РАЗДЕЛ II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо)  
  Виж допълнението:
............................................
2. Техническа служба, отговаряща  
  за провеждане на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
............................................
5. Забележки (ако има)  
  Виж допълнението:
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:
............................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Както е определено в приложение № 1 част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
 
Допълнение към ЕО сертификат с № ............ за одобряване на типа на предни нискоразположени защитни устройства като отделен технически възел в съответствие с Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО)
 
1. Допълнителна информация
............................................
1.1. Конструкция
............................................
1.1.1. Материал:
............................................
1.1.2. Начин на закрепване:
............................................
1.1.3. Размери на устройството:
............................................
1.2. Технически допустима макси-  
  мална маса на превозното(ите)  
  средство(а), на които е пред-  
  назначено да бъде монтирано  
  устройството:
............................................
1.3. Ограничения при използване на  
  устройството (ако има такива):
............................................
1.4. Максимални хоризонтални и  
  вертикални деформации по  
  време и след прилагане на изпит-  
  вателните сили във всяка  
  изпитвателна точка:
............................................
5. Забележки
...........................................
     

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Част 1
Примери на ЕО маркировка за одобряване на типа
Предното нискоразположено защитно устройство, носещо горната маркировка, е одобрено в Република България (e34) с базов номер на одобряване 2439.
Използваните фигури са само за образец.
Част 2
Отличителни номера на държавите - членки на ЕС
ЕО сертификати за одобряване запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:
1 - Германия
2 - Франция;
3 - Италия;
4 - Холандия;
5 - Швеция;
6 - Белгия;
7 - Унгария;
8 - Чехия;
9 - Испания;
11 - Великобритания;
12 - Австрия;
13 - Люксембург;
17 - Финландия;
18 - Дания;
19 - Румъния;
20 - Полша;
21 - Португалия;
23 - Гърция;
24 - Ирландия;
25 - Хърватия
26 - Словения;
27 - Словакия;
29 - Естония;
32 - Латвия;
36 - Литва;
49 - Кипър;
50 - Малта.

Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
СПИСЪК С ДАННИ № .......
 
съгласно приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I на Директива 70/156/ЕИО(1)) относно ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на монтажа на предно нискоразположено защитно устройство, типово одобрено като отделен технически възел съгласно Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства
(Директива 2000/40/ЕО)
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.2.1. Търговско(-и) наименование(-я)  
  (ако има):
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на  
  превозното средство(b):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(c)
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
     
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставено за одобряване превозно  
  средство (образец):
............................................
2. Маси и размери(e) (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, където  
  е необходимо)
............................................
2.3.4. Широчина на най-предната ос  
  (измерена от най-външната част  
  на гумата, изключвайки дефор-  
  мациите на гумите в контакта  
  с пътя):
............................................
2.8. Технически допустимата мак-  
  симална маса, посочена от  
  производителя(y):
............................................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.1. Тип на каросерията:
............................................
9.2. Използвани материали и начини  
  на изработка:
............................................
9.22. Предна нискоразположена  
  защита:
............................................
9.22.1. Чертеж на частите на превозното  
  средство, свързани с предната  
  нискоразположена защита, т.е.  
  чертеж на превозното средство  
  и/или шасито с местоположение-  
  то и монтирането и/или закреп-  
  ването на предната нискоразпо-  
  ложена защита. Ако нискораз-  
  положената защита не е специал-  
  но устройство, чертежът ясно  
  трябва да показва, че са спазени  
  изискваните размери:  
9.22.2. При наличие на специално ус-  
  тройство, пълно описание и/или  
  чертеж на предната нискоразпо-  
  ложена защита (включително  
  монтиране и закрепване) или,  
  ако има одобрение като отде-  
  лен технически възел, номерът  
  за одобряване на типа:
............................................
  Дата, досие
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Изброените позиции и бележките под линия съответстват на тези, описани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I от Директива 70/156/ЕИО). Не са включени позициите, които нямат отношение към разпоредбите на тази наредба.
 

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
СПИСЪК С ДАННИ № .......
 
за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение неговата предна нискоразположена защита
 
съгласно Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО), в съответствие с приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I на Директива 70/156/ЕИО(1))
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.2.1. Търговско(-и) наименование(-я)  
  (ако има):
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на  
  превозното средство(b):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(c)
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................................
     
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставено за одобряване превозно  
  средство (образец):
............................................
2. МАСИ И РАЗМЕРИ(e)  
  (в kg и mm) (препратка към  
  чертеж, където е необходимо)  
2.3.4. Широчина на най-предната ос  
  (измерена от най-външната  
  част на гумата, изключвайки  
  деформациите на гумите в  
  контакта с пътя):
............................................
2.8. Технически допустимата  
  максимална маса, посочена от  
  производителя(y):
............................................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.1. Тип на каросерията:
............................................
9.2. Използвани материали и  
  начини на изработка:
............................................
9.22. Предна нискоразположена  
  защита:
............................................
9.22.1. Чертеж на частите на превоз-  
  ното средство, свързани с  
  предната нискоразположена  
  защита, т.е. чертеж на превоз-  
  ното средство и/или шасито с  
  местоположението и монти-  
  рането и/или закрепването на  
  предната нискоразположена  
  защита. Ако нискоразположе-  
  ната защита не е специално  
  устройство, чертежът ясно  
  трябва да показва, че са спа-  
  зени изискваните размери:
............................................
9.22.2. При наличие на специално  
  устройство, пълно описание  
  и/или чертеж на предната  
  нискоразположена защита  
  (включително монтиране и  
  закрепване) или, ако има  
  одобрение като отделен тех-  
  нически възел, номерът за  
  одобряване на типа:
............................................
9.22.3. Местоположение върху  
  устройството на точките на  
  прилагане на изпитвателните  
  сили:
............................................
  Дата, досие
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Изброените позиции и бележките под линия съответстват на тези, описани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I от Директива 70/156/ЕИО). Не са включени позициите, които нямат отношение към разпоредбите на тази наредба.
 

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряването на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 99 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на превоз-  
  ното средство/компонент/отделен  
  технически възел (1)(2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1)(3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли место-  
  положение и начин на поставяне  
  на ЕО маркировката за одоб-  
  ряване:
............................................
0.8. Име и адрес(-и) на монтаж-  
  ния(-те) завод(-и)
............................................
     
  РАЗДЕЛ II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):
............................................
2. Техническа служба, отговаряща за  
  провеждане на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от изпитване:
............................................
5. Забележки (ако има)  
  (виж. Допълнението)
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:  
8. Подпис:  
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване.  
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Както е определено в приложение № 1 част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 
 
Допълнение към ЕО сертификат с № ............. за одобряване на типа на предни нискоразположени защитни устройства като отделен технически възел в съответствие с Наредба № 99 от 2004 г.
(Директива 2000/40/ЕО)
 
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):
............................................
1.4. Маса на предоставеното превозно  
  средство и съответния товар върху  
  всяка ос:
............................................
1.4.1. Предна ос:
............................................
1.4.2. Задна ос:
............................................
1.4.3. Общо:
............................................
1.5. Номер на одобряването на типа на  
  предните нискоразположени  
  защитни устройства:
............................................
5. Забележки: (напр. приложимо за  
  превозни средства с ляв и десен  
  волан)  
     

Приложение № 7 към чл. 18, ал. 2, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряването на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (Директива 2000/40/ЕО).
 
Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................................
0.2. Тип:
............................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако се маркира на превоз-  
  ното средство/компонент/отделен  
  технически възел (1)(2):
............................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1)(3):
............................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................................
0.7. В случай на компоненти и  
  отделни технически възли,  
  местоположение и начин на  
  поставяне на ЕО маркировката  
  за одобряване:
............................................
0.8. Име и адрес(-и) на монтаж-  
  ния(-те) завод(-и)
............................................
     
  РАЗДЕЛ II  
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо)  
  Виж допълнението:
............................................
2. Техническа служба, отговаряща  
  за провеждане на изпитванията:
............................................
3. Дата на протокола от изпитване:
............................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
............................................
5. Забележки (ако има)  
  Виж допълнението:
............................................
6. Място:
............................................
7. Дата:
............................................
8. Подпис:
............................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да бъде  
  получено при поискване
............................................
     
 
Допълнение към ЕО сертификат с № ......... за одобряване на типа на превозно средство по отношение на неговата предно нискоразположена защита в съответствие с Наредба № 99 от 2004 г.
(Директива 2000/40/ЕО)
 
1. Допълнителна информация
............................................
1.1. Кратко описание на типа  
  превозно средство по отношение  
  на неговите компоненти, осигу-  
  ряващи предна защита:
............................................
1.4. Маса на предоставеното превозно  
  средство и съответния товар  
  върху всяка ос:
............................................
1.4.1. Предна ос:
............................................
1.4.2. Задна ос:
............................................
1.4.3. Общо:
............................................
1.5. Максимални хоризонтални и  
  вертикални деформации по  
  време и след прилагане на  
  изпитвателните сили във всяка  
  изпитвателна точка:
............................................
5. Забележки (напр.: приложимо  
  за превозни средства с ляв и  
  десен волан)
............................................
  Дата, досие
............................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Както е определено в приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А на Директива 70/156/ЕИО).
 

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти