Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 98 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФОРМАТА И РАЗМЕРИТЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПРИ ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 46 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят техническите изисквания към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели за целите на одобряване типа на превозно средство (ПС).

Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 2. Задните регистрационни табели се монтират върху равна правоъгълна повърхност от ПС с минимални размери, както следва:
1. височина 120 mm и широчина 520 mm; или
2. височина 240 mm и широчина 340 mm.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Повърхността по чл. 2 е с характеристики, които да позволяват при правилно монтиране на табели да бъдат спазени изискванията на тази наредба.

Чл. 4. При монтирането на задните регистрационни табели се спазват следните изисквания по отношение на средното надлъжно сечение на ПС:
1. средната точка на регистрационната табела не е вдясно от средното надлъжно сечение на ПС;
2. страничният ляв ръб на табелата не е вляво от вертикалната равнина, успоредна на средното надлъжно сечение и допирателна на най-външния ръб на превозното средство;
3. регистрационната табела е перпендикулярна на средното надлъжно сечение на ПС.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) По отношение на вертикалната равнина задната регистрационна табела е във вертикално положение с допустимо отклонение 5°.

Чл. 6. В случай че формата на ПС го изисква, задната регистрационна табела може да бъде наклонена спрямо вертикалната ос със:
1. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) ъгъл не по-голям от 30°, когато повърхността на която е монтиран регистрационния номер е наклонена нагоре и разстоянието от горния ръб на табелата до земята не е над 1,20 m;
2. ъгъл не по-голям от 15°, когато повърхността на регистрационния номер е наклонена надолу и разстоянието от горния ръб на табелата до земята е над 1,2 m.

Чл. 7. При разполагането на задните регистрационни табели се спазват следните разстояния спрямо земната повърхност:
1. височината на долния ръб на табелата е над 0,3 m;
2. височината на горния ръб на табелата е под 1,2 m.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) При невъзможност да се спази изискването по чл. 7, т. 2 височината може да е над 1,2 m, но възможно най-близо до тази граница, доколкото конструктивните характеристики на ПС позволяват.
(2) В случаите по ал. 1 височината не може да е над 2 m.

Чл. 9. Задната регистрационна табела се монтира така, че да е видима в цялото пространство между следните четири равнини и при следните условия:
1. двете вертикални равнини, допирателни на двата странични ръба на табелата, сключващи ъгъл 30° със средното надлъжно сечение на ПС;
2. равнината, допирателна на горния ръб на табелата, сключваща ъгъл 15° с хоризонталата (хоризонталната равнина);
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) хоризонталната равнина, допирателна на долния ръб на табелата, сключваща ъгъл 15° с хоризонталата (хоризонталната равнина), ако височината на горния ръб на табелата е 1,2 m над пътната повърхност.

Чл. 10. Разстоянията, посочени в чл. 6, 7, 8 и 9, се измерват на ненатоварено ПС.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" не може да отказва издаване на ЕО сертификат за одобряване тип на ПС на основания, свързани с формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели, ако те отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се установи, че ПС не отговарят на изискванията, свързани с формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели, ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи:
1. да не регистрират тези ПС;
2. да забранят пускането на пазара на тези ПС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "превозно средство" е всяко МПС, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и неговите ремаркета, с изключение на ПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 70/222/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О123 и О4 - от 31 декември 2005 година.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 98 ОТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФОРМАТА И РАЗМЕРИТЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПРИ ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г.)
§ 8. Параграф 6, т. 2 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти