Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 96 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ М1 И N1 ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАЩИТАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ПРИ СТРАНИЧЕН УДАР

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.33 от 23 Април 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 44 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на нови моторни превозни средства (ПС) от категории М1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар;
2. техническите изисквания към ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар и методите за изпитване.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Наредбата се прилага за реакцията на конструкцията на отделението за пътници на ПС от категории М1 и N1, при които точката "R" на най-ниската седалка е на не повече от 700 mm от нивото на земната повърхност, когато ПС е в състояние, съответстващо на номиналната маса, дефинирана в § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби, в случай на страничен удар.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за многоетапно произведени ПС в количества, ненадвишаващи тези, фиксирани като малки серии.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 4. Типът на ПС по отношение на защитата на пътниците при страничен удар се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 5. (1) За одобряване на типа на ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, ако има такива, показват достатъчни и ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване типа


Чл. 6. Производителят предоставя на техническата служба ПС, което е представително за типа, за който е подадено заявление за одобряване на типа.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Производителят може да предоставя данни и резултати от изпитвания като доказателства за постигнато съответствие с техническите изисквания.

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 9. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните типове одобрени ПС се издават различни номера.

Чл. 10. Изпълнителният директор на ИА "АА" може да приеме и данни или резултати от изпитвания, осигурени от производителя, ако е необходимо да се извърши проверка на съответствието с изискванията на тази наредба и изпитванията, проведени от техническата служба.

Чл. 11. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по чл. 8, ал. 1 на основания, свързани със защитата на пътниците при страничен удар, когато ПС отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификат по чл. 8, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Когато се установи, че превозното средство не отговаря на изискванията по наредбата, изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези превозни средства.

Чл. 12. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение защитата на пътниците при страничен удар се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" разпорежда повторно изпитване по реда на чл. 15, ако производителят е променил конструкцията на ПС или е изменил номиналната му маса с повече от ± 8 % и това би имало значително влияние върху резултатите от изпитванията.
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" може да разпорежда извършването на частично изпитване, ако номиналната маса се различава с не повече от 8 % от първоначално одобреното ПС или броят на предните му седалки е непроменен.
(3) Техническата служба извършва частично изпитване съгласно процедура, описана в приложение № 3.
(4) Промяната на типа на седалките или вътрешното обзавеждане не е основание изпълнителният директор на ИА "АА" да разпореди повторно изпитване.

Чл. 14. Мерки за осигуряване на съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията в глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 15. Техническата служба извършва изпитване на ПС съгласно процедура, описана в приложение № 4.

Чл. 16. (1) Изпитването се провежда от страната на водача на ПС.
(2) При съществени конструктивни различия между двете страни на ПС изпитването се извършва при условията и по реда на чл. 17 и 18.

Чл. 17. Производителят осигурява информация за сравнение на съответствието на техническите характеристики за страната на ПС, противоположна на водача, когато изпитването е било извършено от страната на водача.

Чл. 18. Изпитването може да се извърши от противоположната страна на водача след сравняване на характеристиките на конструкцията и преценка, че техническите характеристики за страната на ПС, противоположна на водача, са по-неблагоприятни.

Чл. 19. По преценка на техническата служба може да се проведе изпитване на седалка в положение, различно от описаното в т. 18.1 от част I на приложение № 4, като това се отбелязва в протокола от изпитването.

Чл. 20. Резултатите от изпитванията се считат за задоволителни, ако са изпълнени условията и изискванията, посочени в приложения № 5 и № 6.

Чл. 21. Подвижната деформируема преграда, използвана при провеждане на изпитванията, трябва да има характеристиките, посочени в приложение № 7.

Чл. 22. Манекенът, използван при провеждане на изпитванията, трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение № 8, и да бъде монтиран на предната седалка, разположена от страната на удара, като се спазват изискванията, посочени в приложение № 9.

Допълнителни разпоредби


§ 1. За целите на наредбата:
1. "Одобряване на превозно средство" е одобряване типа на ПС по отношение на реакцията на конструкцията на отделението за пътници при страничен удар.
2. "Тип на превозно средство"са ПС от дадена категория със силово задвижване, които не се различават по следните съществени характеристики:
а) дължина, широчина и просвет на ПС, доколкото те имат негативен ефект върху експлоатационните качества;
б) конструкцията, размерите, формата и материалите на страничните стени на отделението за пътници, доколкото те имат негативен ефект върху експлоатационните качества;
в) формата и вътрешните размери на отделението за пътници и типа на защитните системи, доколкото те имат негативен ефект върху експлоатационните качества;
г) разположението на двигателя (предно, задно или централно);
д) масата на ненатоварено ПС, доколкото има негативен ефект върху експлоатационните му качества;
е) допълнителни устройства или вътрешно обзавеждане, доколкото те имат негативен ефект върху експлоатационните качества;
ж) тип на предната седалка(и) и положението на R точката, доколкото те имат негативен ефект върху експлоатационните качества.
3. "Отделение за пътници" е пространството за настаняване на пътници, ограничено от тавана, пода, страничните стени, вратите, стъклата, предната ограничителна стена и равнината на задната ограничителна стена на отделението или равнината на подпората на облегалката на задната седалка.
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "R точка" или "основна точка на седене" е проектната точка, определена от производителя на ПС, която:
а) има координати, определени по отношение на конструкцията на ПС;
б) съответства на теоретичната позиция на точката на ротация торс/бедра (Н точка) за най-ниското и най-подходящо нормално положение за управление или позицията за използване, дадена от производителя на ПС за всяка определена позиция за сядане.
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "Н точка" е точка, която е определена в Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).
6. "Обем на резервоара за гориво" е обемът, определен от производителя на ПС.
7. "Напречна равнина" е равнината, перпендикулярна на средната надлъжна вертикална равнина на ПС.
8. "Защитна система" е устройство, предназначено да ограничава и/или предпазва пътниците.
9. "Тип защитна система" е категория защитни устройства, които не се различават по следните съществени характеристики:
а) технология;
б) геометрия;
в) материали, от които са направени.
10. Номинална маса" е масата на ненатоварено ПС, увеличена с маса от 100 kg (т.е. масата на манекена за страничен удар и неговата контролно-измервателна апаратура).
11. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "Маса на ненатоварено превозно средство" е масата на ПС в готовност за движение без водач, пътници или товар, но с резервоара за гориво, напълнен до 90% от неговия обем, и снабдено с комплект от инструменти и резервно колело.
12. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "Подвижна деформируема преграда" е съоръжението, в което се удря изпитваното ПС. Тя се състои от количка с колела и удрящо тяло.
13. "Удрящо тяло" е разрушаваща част, монтирана на предната страна на подвижната деформируема преграда.
14. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "Количка с колела" е рамка на колела, свободно движеща се по посока на надлъжната си ос в точката на удара. Нейният преден блок държи удрящото тяло.
15. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) "Многоетапно производство" е процедурата, чрез която два или повече производители самостоятелно или едновременно участват в производството на ПС.
16. "Превозно средство" е всяко ново моторно ПС от категория М1 и N1, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h с ремарке, ако е предвидено, с изключение на ПС, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
17. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 96/27/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категория N1 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 96 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ М1 И N1 ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАЩИТАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ПРИ СТРАНИЧЕН УДАР


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2006 Г.)
§ 13. Навсякъде в наредбата думата "ХПГ" се заменя с "НРС", думите "ISO 6487:1987" се заменят с "БДС ISO 6487", думите "КЧК" се заменят с "CFC" и думите "КAК" се заменят с "CAC".

§ 14. Параграф 4, т. 3, § 6 и 7 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № ...............
в съответствие с приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО)(1) за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на защитата на пътници, в моторни превозни средства, в случай на страничен удар
 
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложенията към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчно ясни и различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за тяхното действие
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наимено-  
  вание на производителя):
............................
0.2. Тип и търговско наимено-  
  вание (-я):
............................
0.3. Начин на идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство (b)
............................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:  
0.4. Категория на превозното  
  средство (с):
............................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
............................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
  ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на  
  представително превозно  
  средство:
............................
1.6. Местоположение и разполо-  
  жение на двигателя:
............................
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е) (в kg  
  и mm) (препратка към чертеж,  
  където е необходимо)
............................
2.4. Външни размери на превозно-  
  то средство (габаритни):
............................
2.4.2. За шаси с каросерия  
2.4.2.1. Дължина (j):
............................
2.4.2.2. Широчина(k):
............................
2.4.2.6. Просвет (съгласно т. 4.5 на  
  раздел А на приложение № 1)
............................
2.4.2.7. Междуосово разстояние:
............................
2.6. Маса на ПС с каросерия в  
  готовност за движение, или  
  масата на шаси с кабина, ако  
  производителят не монтира  
  каросерия (включително охла-  
  дителна течност, масла, гори-  
  во, инструменти, резервно  
  колело и водач) (о) (максимум  
  и минимум за всеки  
  вариант):
............................
2.6.1. Разпределение на тази маса  
  между осите и, в случай на  
  полуремарке с централна ос,  
  натоварване в точката на  
  прикачване (максимум и ми-  
  нимум за всеки вариант):
............................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.1. Тип на каросерията:
............................
9.2. Използвани материали и на-  
  чини на изработка:
............................
9.3. Врати за пътници, ключалки  
  и панти:
............................
9.3.1. Конфигурация на вратите и  
  брой на вратите:
............................
9.3.1.1. Размери, посока и максима-  
  лен ъгъл на отваряне:
............................
9.3.2. Чертеж на ключалки и панти  
  и на тяхното местоположение  
  на вратите:
............................
9.3.3. Техническо описание на клю-  
  чалките и панти:
............................
9.10. Вътрешно оборудване:
............................
9.10.3. Седалки:
............................
9.10.3.1. Брой:
............................
9.10.3.2. Местоположение и под-  
  реждане:
............................
9.10.3.3. Маса:
............................
9.10.3.4. Характеристики: описание  
  и чертежи на:
............................
9.10.3.4.1. седалките и техните устройства  
  за закрепване:
............................
9.10.3.4.2. системата за регулиране:
............................
9.10.3.4.3. системите за преместване и  
  блокиране:
............................
9.10.3.4.4. устройства за закрепване за  
  обезопасителните колани на  
  седалките (когато са вградени  
  в седалката):
............................
9.10.3.5. Координати или чертеж на  
  R точката (*)
............................
9.10.3.5.1. Седалка на водача:
............................
9.10.3.6. Ъгъл на наклона на облегал-  
  ката на седалката:
............................
9.10.3.6.1. Седалка на водача:
............................
9.10.3.7. Обхват на регулиране на  
  седалката:
............................
9.10.3.7.1. Седалка на водача:
............................
9.12. Обезопасителни колани и/или  
  други системи за обезопа-  
  сяване:
............................
9.12.1. Брой и местоположение на  
  обезопасителните колани и на  
  системите за обезопасяване и  
  седалките, на които те могат  
  да бъдат използвани:
............................
  (R - дясна страна, C - център,  
  L - лява страна)  
     
R/C/L Пълна ЕО маркировка за Вариант,
  одобряване на типа когато има
  Първи ред на седалките  
  Втори ред на седалките и т.н.  
  [..........]  
  Допълнителни екстри (напр. се-  
  далки с настройка на височината,  
  устройство за предварително  
  обтягане на коланите, т.н.)  
9.12.3. Брой и разположение на зак-  
  репването на обезопасителни  
  колани съгласно Наредба № 90  
  от 2004 г. за одобряване типа  
  на нови моторни превозни  
  средства по отношение зак-  
  репването на обезопасителни-  
  те колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.)  
  (Директива 76/115/ЕИО)  
  (т.е. номер на одобряването  
  или протокол от изпитванията):
.....................................
9.21. Устойчивост на страничен  
  удар:
.....................................
9.21.1. Подробно описание, включи-  
  телно снимки и/или чертежи  
  на превозното средство във  
  връзка със структурата, разме-  
  рите, формата и съставните  
  материали на страничните  
  стени на отделението за път-  
  ници (отвън и отвътре), вклю-  
  чително специфичните детай-  
  ли на защитната система, къ-  
  дето е приложимо:
.....................................
 
Дата, досие.
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Номерацията и забележките, използвани в този списък с данни, съответстват на описаните в приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 70/156/ЕИО). Номерата, които не са приложими за целите на настоящата наредба, са изпуснати.
 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
[максимален формат: А4 (210 x 297 mm)]
 
СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
   
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1)
- изменение на одобряването на типа (1)
- отказ за одобряване на типа (1)
- отнемане на одобряването на типа (1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) съгласно Наредба № 96 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при страничен удар (Директива 96/27/ЕО)
 
Номер на одобряването на типа:
................................
Основание за изменението:
................................
   
Раздел I  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
................................
0.2. Тип и общо търговско(-и)  
  описание(-я):
................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство/компо-  
  нента/отделния технически  
  възел(1) (2):
................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (3):
................................
0.5. Наименование и адрес на про-  
  изводителя:
................................
0.7. В случай на компоненти и от-  
  делни технически възли, место-  
  положение и начин на поста-  
  вяне на ЕО маркировката за  
  одобряване на типа:
................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и):
................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(*3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение II А от Директива 70/156/ЕИО).
 
Раздел II
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):  
  съгласно допълнението
................................
2. Техническа служба, която от-  
  говаря за извършване на из-  
  питванията:
................................
3. Дата на протокола от изпит-  
  ване:
................................
4. Номер на протокола от изпит-  
  ване:
................................
5. Забележки (когато има): съг-  
  ласно допълнението
................................
6. Място:
................................
7. Дата:
................................
8. Подпис:
................................
9. Прилага се номерът на техни-  
  ческото досие, представено на  
  ИА "АА", което може да се  
  получи при поискване.  
 
ДОПЪЛНЕНИЕ
към ЕО сертификат за одобряване на типа
№ ..........
относно одобряването на тип превозно средство в съответствие с Наредба № 96 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при страничен удар (Директива 96/27/ЕО)
 
1. Допълнителна информация:  
1.1. Кратко описание на типа пре-  
  возно средство по отношение  
  на неговите конструкция, раз-  
  мери, форми и използвани ма-  
  териали:
................................
1.2. Описание на защитната систе-  
  ма, монтирана в отделението  
  за пътници:
................................
1.3. Описание на вътрешното  
  оборудване и скрепителни  
  елементи, които могат да пов-  
  лияят върху изпитването:
................................
1.4. Разположение на двигателя:  
  предно/задно/централно (1)  
1.5. Задвижване: на предните коле-  
  ла/на задните колела (1)  
1.6. Маса на предоставеното за  
  изпитване превозно  
  средство -
................................
  предна ос:
................................
  задна ос:
................................
  общо:
................................
2. Тип на преградата, използвана  
  при изпитването:
................................
5. Забележки (напр. за превозни  
  средства с ляво и дясно управ-  
  ление):
................................
___________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
Частично изпитване
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Цел
Целта на тези изпитвания е да се провери дали измененото ПС представя поне същите (или по-добри) характеристики на енергийна абсорбция в сравнение с ПС от одобрен тип според тази наредба.
2. Процедури и инсталации
2.1. Еталонни изпитвания
2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Като се използват началните уплътнителни материали, изпитани по време на одобряване типа на ПС, монтирани в нова вторична структура на ПС, което предстои да бъде одобрено, се провеждат две динамични изпитвания, при което се използват две различни удрящи тела (фиг. 1).
Фиг. 1. Динамични изпитвания
2.1.1.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Удрящото тяло на формата на главата, определено в т. 3.1.1, да удари с 24,1 km/h в областта за удар на главата на Eurosid по време на одобряването на ПС. Резултатите от изпитването се записват, а НРС се изчислява. Това изпитване не се провежда, когато по време на изпитванията, описани в глава трета:
- не е имало контакт на главата;
- главата е имала контакт само със стъклото на прозореца, при условие че то не е ламинирано.
2.1.1.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Удрящото тяло на телесния блок, определен в т. 3.2.1, да удари с 24,1 km/h във вторичната зона, ударена от рамото, ръката и гръдния кош на Eurosid по време на типовото одобрение на превозното средство. Резултатите от изпитването се записват, а НРС се изчислява.
2.2. Типово одобрително изпитване
2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Като се използват нови уплътнителни материали, седалка и т.н., предоставени за разширяване на типовото одобряване и монтирани в нова вторична структура на ПС, изпитванията, определени в т. 2.1.1.1 и 2.1.1.2, се повтарят, новите резултати се записват, а тяхното НРС се изчислява.
2.2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Ако НРС, изчислени от резултатите на двете изпитвания за одобряване на типа, са по-ниски от НРС, получени по време на еталонните изпитвания (проведени с оригиналните уплътнителни материали или седалки от одобрен тип), се издава разширението.
2.2.1.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Ако новите НРС са по-големи от НРС, получени по време на еталонното изпитване, се провежда ново пълно изпитване (използвайки предложените уплътнение/седалки и т.н.).
3. Изпитвателна апаратура
3.1. Удрящо тяло на формата за главата (фиг. 1)
3.1.1. Този апарат се състои от напълно насочено линейно удрящо тяло, твърдо, с маса 6,8 kg. Неговата ударна повърхност е полусферична с диаметър 165 mm.
3.1.2. Формата за главата се оборудва с два акселерометъра и скоростомери за измерване на стойности в посоката на удара.
3.2. Удрящо тяло на телесния блок (фиг. 1)
3.2.1. Този апарат се състои от напълно насочено линейно удрящо тяло, твърдо, с маса 30 kg. Неговите размери и напречно сечение са показани на фиг. 1.
3.2.2. Телесният блок се оборудва с два акселерометъра и скоростомера за измерване на стойности в посоката на удара.

Приложение № 4 към чл. 15
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
Изпитване при удар
Част I
Подготовка
1. За изпитване се използва достатъчно голям участък, за да побере подвижната деформируема преграда и съоръженията на апаратурата, като се позволява преместване след удара. Блокът, в който се удря ПС, е хоризонтален, гладък, незамърсен и представителен за нормална, суха, незамърсена пътна повърхност.
2. Превозното средство, което предстои да бъде изпитвано, е неподвижно.
3. Подвижната деформируема преграда има характеристиките, посочени в приложение № 7.
3.1. Изискванията към изпитването са дадени в част II.
3.2. Подвижната деформируема преграда се оборудва с подходящо устройство, което предпазва от повторен удар върху ПС.
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Траекторията на средната надлъжна вертикална равнина на подвижната деформируема преграда е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на изпитваното ПС.
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Средната надлъжна вертикална равнина на подвижната деформируема преграда съвпада с напречната вертикална равнина, минаваща през точката R на предната седалка в границите на ± 25 mm, откъм удряната страна на изпитваното ПС. Хоризонталната средна равнина, ограничена от външните странични вертикални равнини на предната стена, в момента на удара е в границите на две равнини, определени преди изпитването и разположени на 25 mm над и под определената равнина.
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Контролно-измервателната апаратура съответства на стандарт БДС ISO 6487.
7. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Стабилизираната температура на изпитвания манекен по време на изпитването при страничен удар е 22 ± 4 °С.
8. Скоростта на подвижната деформируема преграда в момента на удара е 50 ± 1 km/h. Тази скорост се установява най-малко 0,5 m преди удара. Точността на измерване е 1 %. Ако изпитването е било извършено с по-висока скорост и ПС е изпълнило изискванията, изпитването се счита за задоволително.
9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изпитваното ПС е представително за типа, включва цялото нормално оборудване и е в готовност за движение.
9.1. Някои компоненти може да не се монтират или да се заменят от еквивалентни маси при условие, че това няма да повлияе на резултатите от изпитването.
10. Изпитваното ПС е снабдено с всички допълнително предлагани от производителя устройства или уредби, които могат да повлияят на резултатите от изпитването.
11. Изпитваното ПС има номинална маса, както е определена в § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби. Масата на ПС може да е в границите на ± 1 % от номиналната маса.
12. Резервоарът за гориво се напълва с вода до маса, равна на 90 % от масата на горивото на пълен резервоар, както е определен от производителя.
13. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Всички други уредби (спирачна, охладителна и т. н.) могат да бъдат празни, но масата на течностите им трябва да бъде компенсирана.
14. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Ако масата на контролно-измервателната апаратура която е на ПС надвишава разрешените 25 kg, тя може да бъде редуцирана, ако това няма да повлияе на резултатите от изпитването.
14.1. Масата на контролно-измервателната апаратура не променя номиналното натоварване на всяка ос с повече от 5 %. Всяка конфигурация не надвишава 20 kg.
15. Страничните прозорци се затварят поне от страната, върху която ще се извършва изпитването.
15.1. Вратите са затворени, но не заключени.
16. Предавателната кутия се поставя в неутрално положение, а ръчната спирачка се освобождава.
17. Системата за регулиране на седалките, ако има такива, се поставя в позицията, определена от производителя на ПС.
18. Седалката, на която е поставен манекенът, и нейните елементи, ако са регулируеми, се регулират, както следва:
18.1. Системата за надлъжно регулиране се поставя при включена система за блокиране в позицията, която е най-близо до средата между най-предната и най-задната позиция. Ако тази позиция се намира между два канала, се използва каналът, който се намира по-назад.
18.2. Облегалката за глава се регулира така, че нейната горна повърхност да е на нивото на центъра на тежестта на главата на манекена. Ако това е невъзможно, облегалката за глава следва да бъде в най-горно положение.
18.3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Когато не е определено от производителя, облегалката на седалката се поставя така, че основната линия на торса за пространствено взета точка Н да бъде поставена на ъгъл 25° ± 1° назад.
18.4. Всички други системи за регулиране на седалката следва да бъдат на точката, намираща се по средата на наличния ход, с изключение на регулирането по височина, което да е в позицията, съответстваща на фиксирана седалка, ако типът ПС се предлага с регулируеми и фиксирани седалки. Ако няма блокиращи позиции в съответните средни точки на хода на седалката, се използват позициите в непосредствена близост назад, надолу или настрана от средните точки. За ротационни регулировъчни устройства - накланяне назад - означава посоката на регулиране, която придвижва главата на манекена назад. Ако манекенът излиза извън нормалния пътнически обем, напр. главата опира в облицовката на тавана, тогава се оставя 10 mm просвет чрез вторични регулировки: ъгъл на облегалката на седалката или пред/след регулиране в този ред.
19. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Когато не е определено от производителя, другите предни седалки се регулират в същата позиция като седалката, на която е поставен манекенът.
20. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) В случай на регулируемо кормилно колело всички системи за регулиране се поставят в техните средни положения.
21. Гумите са с налягането, определено от производителя на ПС.
22. Изпитваното ПС се поставя хоризонтално около своята ос на въртене и се поддържа в това положение, докато не бъде поставен на място манекенът и не бъде извършена подготвителната работа.
23. Превозното средство е в своето нормално положение, съответстващо на условията, изложени в т. 23, 24 и 25. Превозни средства с окачване, позволяващо просветът да бъде регулиран, се изпитват при нормални условия на ползване при 50 km/h, както е определено от производителя. Това изискване се осигурява посредством допълнителни подпори, които нямат влияние върху поведението на изпитваното ПС по време на удара.
24. Манекенът за страничен удар отговаря на изискванията в приложение № 8 и се монтира на предната седалка от страната на удара според процедурата, дадена в приложение № 9.
25. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Използват се обезопасителни колани или други системи за обезопасяване, определени за ПС.
25.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Обезопасителните колани са от одобрен тип, отговарящ на изискванията на Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) (Директива 77/541/ЕИО).
25.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Обезопасителните колани се монтират на закрепващи устройства, отговарящи на изискванията на Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (Директива 76/115/ЕИО).
25.3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Обезопасителният колан или системата за обезопасяване се регулират така, че да прилягат на манекена съгласно инструкциите на производителя. Ако няма инструкции на производителя, регулирането по височина, ако има такова, е в средна позиция. Ако тази позиция не е налице, се използва позицията непосредствено под средната позиция.
Част II
Изпитване за проверка характеристиките на подвижната деформируема преграда
26. Участъкът за изпитване е достатъчно голям, за да побере трасето за движение на подвижната деформируема преграда, твърдата преграда и оборудването, необходимо за изпитването. Последната част от трасето - най-малко 5 m преди твърдата преграда, е хоризонтална, плоска и гладка.
27. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Твърдата преграда се изгражда от армиран бетон, с широчина не по-малко от 3 m и височина не по-малко от 1,5 m. Дебелината на твърдата преграда е такава, че теглото й да бъде най-малко 70 t. Предната страна е вертикална, перпендикулярна на оста на участъка за движение и покрита с динамометрични сензори, измерващи общото натоварване на всеки блок от удрящото тяло на подвижната деформируема преграда в момента на удар. Центровете на площта на ударната плоча са на една линия с тези на избраната подвижна деформируема преграда. Техните ръбове раздалечават съседните площи на 20 mm. Монтажът на клетките и повърхностите на плочата са в съответствие с изискванията, изложени в приложение към БДС ISO 6487. В случаи, когато е добавена защита на повърхността, тя да не влияе негативно върху реакциите на сензорите.
28. Твърдата преграда се вгражда в земята или е поставена на земята, ако са необходими допълнителни застопоряващи устройства, които да предотвратяват нейното преместване. Може да бъде използвана твърда преграда с динамометрични сензори, имаща различни характеристики, но даваща резултати, най-малко еквивалентно убедителни.
29. В момента на удар подвижната деформируема преграда не е под въздействието на системите за управление или за привеждане в движение. Да достигне препятствието по посока, перпендикулярна на преградата за сблъскване. Ударът се регулира с допустимо отклонение до 10 mm.
30. Скоростта на удара е 35 ± 2 km/h. Уредът за отчитане на скоростта при удар е с точност ± 1 %.
31. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Контролно-измервателната апаратура за отчитане на натоварването отговаря на спецификациите, изложени в БДС ISO 6487, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CFC за всички блокове = 60 Hz;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CAC за блокове 1 и 3 = 120 kN;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CAC за блокове 4, 5 и 6 = 60 kN;
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CAC за блок 2 = 140 kN.
32. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Ускорението в надлъжната посока се измерва на място, в което няма огъване. Контролно-измервателната апаратура съответства с БДС ISO 6487 и със следните спецификации:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CFC: 1000 Hz (преди интегриране);
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CFC: 60 Hz (след интегриране);
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) CAC: 50 g.
33. Характеристиките на всяка преграда съответстват на т. 1 от приложение № 7 и се записват.
34. Изходните сигнали от шестте динамометрични сензора, намиращи се на удрящото тяло, съответстват на изискванията в т. 2.2 от приложение № 7, когато се записват.
34.1. На удрящите тела се нанасят последователни серийни номера, включващи датата на производство.

Приложение № 5 към чл. 20
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
Част I
Характеристични показатели
1. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Характеристичните показатели, определени за изпитването на удар така, както са посочени в част II на приложение № 5, отговарят на следните условия:
1.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Характеристичният показател на главата (НРС) е не повече от 1000. Ако няма контакт с главата, НРС не се измерва или изчислява, а се записва като "Няма контакт на главата".
1.2. Характеристични показатели на гръдния кош:
1.2.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) показател за огъване на ребрата (RDC) - не повече от 42 mm;
1.2.2. показател на мека тъкан - вискозен критерий (V*C) - не повече от 1,0 m/s.
1.3. Характеристичен показател на таза:
1.3.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) максимална сила на тазовото дъно (PSPF) - не повече от 6 kN.
1.4. Характеристичен показател на корема:
1.4.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) максимална сила в корема (APF) - не повече от 2,5 kN вътрешна сила - еквивалентна на външна сила от 4,5 kN.
Част II
Определяне на характеристичните показатели
Изискваните резултати от изпитването са определени в част I.
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Характеристичен показател на главата (НРС)
Когато се осъществи контакт с главата, този характеристичен показател се калкулира за общото времетраене между началния контакт и последния момент на контакт.
НРС е максималната стойност на израза:
където: а (m/s2) е резултантното ускорение в центъра на тежестта на главата, разделено на 9,81, записано като функция от времето и филтрирано при честотен клас на измервателната верига 1000 Hz; t1 и t2 са всеки две времена между началния контакт и последния момент на контакт.
2. Характеристични показатели на гръдния кош
2.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Огъване в гръдния кош - максималната стойност на огъване на което и да е ребро, определено от сензорите, следящи преместването на гръдния кош, филтрирана при честотен клас на измервателната верига 180 Hz.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Вискозен показател - максимална вискозна реакция е максималната стойност на V*C на което и да е ребро, която се изчислява от моментния продукт на релативното налягане на гръдния кош, свързан с половината гръден кош, и скоростта на компресия, получена чрез диференциация на компресията, филтрирана при честотен клас на измервателната верига 180 Hz. За целите на това изчисление стандартната широчина на половината ребрена клетка на гръдния кош е 140 mm.
където D е огъването в ребрата (в m).
Изчислителният алгоритъм, който се използва, е изложен в част III.
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Характеристичен показател за защита на корема
Максималната сила в корема (APF) е максималната стойност на сумата на трите сили, измерени от сензори, монтирани на 39 mm под повърхността от посоката на удара, при CFC = 600 Hz.
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Характеристичен показател на таза
Максималната сила на тазовото дъно (PSPF) е максималната сила, измерена от динамометричен сензор при тазовото дъно, филтрирана при честотен клас на измервателната верига 600 Hz.
Част III
Процедура за изчисляване на вискозния показател (показател за жилавост) (V*C) на манекен за страничен удар
Вискозният показател (V*C) се изчислява като моментен резултат от натиска и скоростта на отклоняване на гръдната кост. И двете стойности се получават чрез измерване на отклонението на гръдната кост.
(изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Реакцията на огъването на гръдната кост се филтрира веднъж при честотен клас на измервателната верига 180. Натискът за време t се изчислява от този филтриран сигнал, изразен като пропорцията на половината широчина на гръден кош Eurosid 1, измерена при метални ребра (0,14 m):
    D(t)
С(t) = ---
    0,14
Скоростта на огъване на гръдната кост за време t се изчислява от филтрираното огъване, като:
където: D(t) е огъването за време t в m, а t - времевият интервал в s между измерванията на огъване. Максималната стойност на t е 1,25 x 10-4 s. Изчислителната процедура е показана на диаграмата:
Част IV
Измервания при страничен удар на манекена
1. Измервания в главата на манекена
Резултантно триосно ускорение в центъра на тежестта на главата.
(изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Каналната контролно-измервателна апаратура на главата съответства на БДС ISO 6487, CFC: 1000 Hz и CAC: 150 g.
2. Измервания в гръдния кош на манекена
(изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Трите канала за измерване на огъването на ребрата на гръдния кош съответстват на БДС ISO 6487, CFC: 1000 Hz и CAC: 60 mm.
3. Измервания в таза на манекена
(изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Каналът за измерване на силата в таза съответства на БДС ISO 6487, CFC: 1000 Hz и CAC: 15 kN.
4. Измервания в корема на манекена
(изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Каналът за измерване на силата в корема съответства на БДС ISO 6487, CFC: 1000 Hz и CAC: 5 kN.

Приложение № 6 към чл. 20
Специфични изисквания
1. По време на изпитването всички врати на ПС са затворени.
2. След удара без употребата на инструменти е възможно:
2.1. да се отворят достатъчен брой врати, предназначени за нормално влизане и излизане на пътници, и ако е необходимо, да се наклонят облегалките на седалките или самите седалки, за да се позволи евакуацията на всички пътници;
2.2. да се освободи манекенът от защитната система;
2.3. да се извади манекенът от ПС.
3. По време на удара не трябва да се освобождава вътрешното оборудване или компонентите му, за да не се увеличи значително рискът от нараняване от остри, издадени части или назъбени ръбове.
4. Пробиви, предизвикани от остатъчни деформации, се допускат при условие, че не се увеличава рискът от нараняване.
5. В случай на постоянно изтичане на гориво от горивната уредба след удара скоростта на изтичане не трябва да надвишава 5 x 10-4 kg/s; ако горивото се смеси с течности от други уредби и при условие, че тези течности не могат да бъдат разделени и идентифицирани, тогава всички течности се вземат предвид при оценяване на постоянното изтичане.

Приложение № 7 към чл. 21
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
Характеристики на подвижната деформируема преграда
1. Характеристики на преградата
1.1. Общата маса е 950 ± 20 kg.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Широчината на предната и на задната колея на количката с колела е 1500 ± 10 mm.
1.3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Базата на количката с колела е 3000 ± 10 mm.
1.4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)Центърът на тежестта е разположен в средната надлъжна вертикална равнина в границите на 10 mm, 1000 ± 30 mm зад предната ос и 500 ± 30 mm над земната повърхност.
1.5. Разстоянието между предната стена на удрящото тяло и центъра на тежестта на преградата е 2000 ± 30 mm.
2. Характеристики на удрящото тяло
2.1. Геометрични характеристики
2.1.1. Удрящото тяло се състои от шест независими свързани блока, чиито форми, размери и разположение са показани на фиг. 1.
2.1.2. Деформируемата ударна зона е 1500 ± 10 mm широка и 500 ± 5 mm висока.
2.1.3. Разстоянието до земята на зоната на сблъсък е 300 ± 5 mm, измерено в статични условия преди удара.
2.1.4. Трябва да има шест деформируеми елемента, разделени в две редици от по три елемента. Всичките елементи са с една и съща широчина (500 ± 5 mm) и една и съща височина (250 ± 3 mm). Елементите от горната редица са 440 ± 5 mm дълбоки, а тези от долната редица - 500 ± 5 mm дълбоки.
2.2. Характеристики на материалите
Материалът на удрящото тяло е от алуминиева сплав - шестоъгълни клетки. Други материали могат да бъдат използвани, ако с тях се постигат еквивалентни резултати, както е описано в т. 2.3, и са приети от техническата служба. Типът на удрящото тяло се отбелязва в изпитвателния протокол.
2.3. Деформационни характеристики
2.3.1. Отклонение от границите на коридорите на сила-огъване, характеризиращи твърдостта на удрящото тяло, както е определено във фиг. 2, може да бъде разрешено при условие, че:
2.3.1.1. отклонението възниква след започването на удара и преди деформацията на удрящото тяло е равно на 150 mm;
2.3.1.2. отклонението не надвишава 50 % от най-близката моментна предписана граница на коридора;
2.3.1.3. всяко преместване, съответстващо на отклонение, не надвишава 35 mm от огъването, а сумата на тези премествания не надвишава 70 mm (виж фиг. 2);
2.3.1.4. сумата на енергията, получена от отклоняване извън границите, не надвишава 5 % от общата енергия за този блок.
2.3.2. Блокове 1 и 3 са идентични. Тяхната твърдост е такава, че техните криви сила-огъване попадат в защрихованата зона на фиг. 2, графика 2а.
2.3.3. Блокове 5 и 6 са идентични. Тяхната твърдост е такава, че техните криви сила-огъване попадат в защрихованата зона на фиг. 2, графика 2б.
2.3.4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Твърдостта на блок 2 е такава, че неговата крива сила-огъване попада в защрихованата зона на фиг. 2, графика 2г.
2.3.5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Твърдостта на блок 4 е такава, че неговата крива сила-огъване попада в защрихованата зона на фиг. 2, графика 2в.
2.3.6. Кривата сила-огъване на удрящото тяло трябва да попадне в защрихованата част на фиг. 2, графика 2д.
2.3.7. Кривите сила-огъване се проверяват чрез тест, детайли за който са дадени в част II от приложение № 4, състоящ се от удар на сглобката срещу динамометрична преграда при 35 ± 2 km/h.
2.3.8. Изразходваната енергия (1) срещу блокове 1 и 3 по време на теста се равнява на 10 ± 2 kJ за всеки от тези блокове.
2.3.9. Изразходваната енергия срещу блокове 5 и 6 се равнява на 3,5 ± 1 kJ за всеки от тези блокове.
2.3.10. Изразходваната енергия срещу блок 4 се равнява на 4 ± 1 kJ.
2.3.11. Изразходваната енергия срещу блок 2 се равнява на 14 ± 2 kJ.
2.3.12. Общата изразходвана енергия по време на удара се равнява на 45 ± 5 kJ.
2.3.13. Деформацията на удрящото тяло, измерена след теста на ниво В (фиг. 1), се равнява на 350 ± 20 mm.
Фиг. 1. Конструкция на удрящото тяло в подвижната деформируема преграда
Фиг. 2. Криви сила-огъване
Забележка. По време на проверочното изпитване натоварванията, измерени на блокове 1 и 3, респективно на блокове 5 и 6, не могат да се различават с повече от 10 % за дадено огъване.
(1) Отбелязаните количества енергия представляват количествата енергия, изразходвани от системата, когато степента, до която удрящото тяло е смачкано, е най-голяма.

Приложение № 8 към чл. 22
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
Техническо описание на манекена за страничен удар
1. Обща информация
1.1. Манекенът за страничен удар представлява човек с размери и маса два пъти по-малки от нормалните без долна част на ръцете.
1.2. Манекенът за страничен удар се състои от скелет от метал и пластмаса, покрит от гума, пластмаса и пяна, които имитират меки тъкани.
1.3. Манекенът за страничен удар, определен в тази наредба, включително контролно-измервателната апаратура и калибрирането й, е описан в технически чертежи и наръчник на потребителя (1).
2. Конструкция
2.1. За обща представа относно манекена за страничен удар виж фиг. 1 и табл. 1 от приложението.
2.2. Глава
2.2.1. Главата е показана като част № 1 на фиг. 1.
2.2.2. Главата се състои от алуминиев корпус, покрит от гъвкава винилова кожа. Вътрешността на корпуса представлява кухина, в която са разположени уреди за измерване на ускорение и устойчивост по три оси.
2.3. Врат
2.3.1. Вратът е показан като част № 2 на фиг. 1.
2.3.2. Вратът се състои от междинно парче глава/врат, междинно парче врат/гръден кош и централна секция, която свързва двете фазови граници.
2.3.3. Междинното парче глава/врат (част № 2а) и междинното парче врат/гръден кош (част № 2с) се състоят от два алуминиеви диска, свързани от полусферичен винт и осем гумени демпфери.
2.3.4. Цилиндричната централна секция (част № 2b) е направена от гума.
2.3.5. Вратът е монтиран на носач, показан като част № 3 на фиг. 1.
2.3.6. Ъгълът между двете звена на носача за врата е 25°. Поради това че раменният блок е наклонен 5° назад, резултантният ъгъл между врата и торса е 20°.
2.4. Рамо
2.4.1. Рамото е показано като част № 4 на фиг. 1.
2.4.2. Рамото се състои от раменен блок, две ключици и раменна обвивка.
2.4.3. Раменният блок (част № 4) се състои от алуминиев дистанционен блок, алуминиева пластинка на върха и алуминиева пластинка на дъното на дистанционния блок.
2.4.4. Ключиците (част № 4b) са от полипропилен. Те се държат назад в тяхната неутрална позиция от две еластични нишки (част № 4с), които са прикрепени за задната част на раменния блок. Външният край на двете ключици образува конструкция, позволяваща стандартно положение на ръцете от китката до рамото.
2.4.5. Раменната обвивка (част № 4d) е от полиуретанова пяна с ниска плътност и е прикрепена към раменния блок.
2.5. Гръден кош
2.5.1. Гръдният кош е показан като част № 5 на фиг. 1.
2.5.2. Гръдният кош се състои от твърда фиксирана за гръбнака кутия и три идентични ребрени модули.
2.5.3. Кутията на гръбнака в гръдния кош (част № 5а) е направена от стомана. На задната повърхност е монтирана пластмасова пластина, пълна с олово (част № 5b).
2.5.4. Горната повърхност на кутията на гръдния кош е наклонена 5° назад.
2.5.5. Ребреният модул (част № 5с) се състои от стоманено ребро, покрито от полиуретанова пяна, която имитира мека тъкан (част № 5d), механизъм бутало-цилиндър (част № 5е), свързващ реброто с кутията на гръдния кош, хидравличен амортисьор (част № 5f) и твърда амортисьорна пружина (част № 5g).
2.5.6. В механизма бутало-цилиндър има пружина за настройване (част № 5h).
2.5.7. Преобразовател за преместване (част № 5i) може да бъде монтиран на предната стена на цилиндъра и да бъде свързан с вътрешността на реброто.
2.6. Ръце
2.6.1. Ръцете са показани като част № 6 на фиг. 1.
2.6.2. Ръцете представляват пластмасов скелет, покрит от полиуретан, който имитира мека тъкан, и с PVC кожа.
2.6.3. Раменната става позволява дискретни позиции на ръката на 0, 40 и 90° към торсовата линия.
2.6.4. Раменната стават позволява само движения сгъване/разгъване.
2.7. Поясна част на гръбнака
2.7.1. Поясната част на гръбнака е показана като част № 7 на фиг. 1
2.7.2. Поясната част на гръбнака се състои от твърд гумен цилиндър с две стоманени пластини на всеки край и стоманен кабел вътре в цилиндъра.
2.8. Корем
2.8.1. Коремът е показан като част № 8 на фиг. 1.
2.8.2. Коремът се състои от метална отливка и покритие от полиуретанова пяна.
2.8.3. Централната част на корема е метална отливка (част № 8а). Покриваща пластина е монтирана на върха на отливката.
2.8.4. Покритието (част № 8b) е направено от полиуретанова пяна. Извита плоча от гума, напълнена с оловни сачми, е импрегнирана в покритието от пяна от двете страни.
2.8.5. Между покритието от пяна и твърдата отливка от всяка страна на корема има три силови преобразователя или се монтират три неизмерващи елемента.
2.9. Таз
2.9.1. Тазът е показан като част № 9 на фиг. 1.
2.9.2. Тазът се състои от кръстец, две хълбочни крила, две тазобедрени стави и покритие от пяна.
2.9.3. Тазовото дъно (част № 9а) се състои от напълнен с олово алуминиев блок и алуминиева пластина, монтирана на върха на този блок.
2.9.4. Хълбочните кости (част № 9b) са направени от полиуретан.
2.9.5. Тазобедрените стави (част № 9с) са направени от стомана. Те се състоят от горен блок на бедрената кост и сферична става, свързана с ос, преминаваща през Н точката на манекена.
2.9.6. Меките тъкани - мускули (част № 9d), са направени от полиуретанова пяна, покрити с PVC кожа. На местоположението на Н точката върху кожата е монтиран голям отворено-клетъчен цилиндър от полиуретанова пяна (част № 9е), прикрепен към стоманена пластина, фиксирана на хълбочното крило посредством ос, минаваща през тазобедрената става.
2.9.7. Хълбочните кости са свързани при тазовото дъно чрез силов сензор (част № 9f).
2.10. Крака (от бедрото до стъпалото)
2.10.1. Краката са показани като част № 10 на фиг. 1.
2.10.2. Краката се състоят от метален скелет, покрит с полиуретанова пяна, имитираща мека тъкан, и пластмасова кожа.
2.10.3. Колянната и глезенната става позволяват само определени движения - сгъване/разгъване.
2.11. Костюм
2.11.1. Костюмът е показан като част № 11 на фиг. 1.
2.11.2. Костюмът е направен от гума и покрива рамената, гръдния кош, горната част на ръцете, корема и поясната част на гръбнака, горната част на таза.
Фиг. 1. Конструкция на манекена за страничен удар
(1) До публикацията на съответни ISO стандарти тези документи (наръчник на потребителя на Eurosid-1, с дата от ноември 1990) могат да бъдат получени от TNO Road Vehicles Institute, PO Box 6033, 2600 JA Delft, Schoenmakerstraat 97, 2628 VK Delft, The Netherlands.
Компоненти на манекена за страничен удар
Таблица 1
Част Описание Брой
   
1 Глава 1
2 Врат 1
Междинна граница глава/врат 1
2b Централна секция 1
Междинна граница врат/гръден кош 1
3 Носач на врата 1
4 Рамо 1
Раменен блок 1
4b Ключици 2
Еластична нишка 2
4d Раменна обвивка 1
5 Гръден кош 1
Гръбнак 1
5b Задна пластина 1
Ребрен модул 3
5d Ребро, покрито с  
  полиуретанова пяна,  
  имитираща мека тъкан 3
Механизъм бутало-цилиндър 3
5f Амортисьор 3
5g Амортисьорна пружина 3
5h Пружина за настройка 3
5i Сензор за преместване 3
6 Ръка (от китката до рамото) 2
7 Поясна част на гръбнака 1
8 Корем 1
Централна отливка 1
8b Покритие от полиуретанова пяна,  
  имитираща мека тъкан 1
Силов преобразовател 3
9 Таз 1
Кръстно-костен блок 1
9b Хълбочно крило 2
Тазобедрена става 2
9d Покритие от поли-  
  уретанова пяна,  
  имитираща мека тъкан 1
Блок от пяна на Н точката 2
9f Силов преобразовател 1
10 Крак (от бедрото до стъпалото) 2
11 Костюм 1
3. Сглобяване на манекена
3.1. Глава-врат
3.1.1. Необходимият момент за затягане на полусферичните винтове за сглобяване на врата е 10 Nm.
3.1.2. Главата се монтира върху междинната пластина на врата "глава-врат" с помощта на три винта.
3.1.3. Междинната пластина на врата "врат-гръден кош" се монтира към носача на врата с помощта на четири винта.
3.2. Врат-рамо-гръден кош
3.2.1. Носачът на врата се монтира към раменния блок с помощта на четири винта.
3.2.2. Раменният блок се монтира към горната повърхност на кутията на гръбнака в гръдния кош с помощта на три винта.
3.3. Рамо-ръка (от китката до рамото)
3.3.1. Ръцете могат да бъдат монтирани към ключиците и да бъдат прикрепени с помощта на винт и лагер. Необходимият момент за затягане, който държи ръката в дефинираната стандартна позиция, е 0,6 Nm.
3.4. Гръден кош-поясна част на гръбнака-корем
3.4.1. Адапторът на поясната част на гръбнака се монтира с помощта на два винта към долната част на гръбнака на гръдния кош.
3.4.2. Адапторът на поясната част на гръбнака се монтира на горната му част с помощта на два винта.
3.4.3. Най-горният фланец на централната коремна отливка се фиксира между адаптора на поясната част на гръбнак и самия гръбнак.
3.5. Поясна част на гръбнака-таз-крака (от бедрото до стъпалото)
3.5.1. Поясната част на гръбнака се монтира към дънната му пластина с помощта на три винта.
3.5.2. Дънната пластина на поясната част на гръбнака се монтира към кръстно-костния блок на таза с помощта на три винта.
3.5.3. Краката се монтират към горната става "бедрена кост-хълбочна кост" с помощта на един винт.
3.5.4. Краката могат да бъдат сглобени и скрепени посредством шарнирни стави на колената и глезените.
4. Основни характеристики
4.1. Маса
4.1.2. Масите на основните компоненти на манекена са показани в табл. 2.
Маси на компонентите на манекена
Таблица 2
Компонент Маса (kg) Общо съдържание
Глава 4,0 ±0,4 Цяла глава, включително
    сензор за ускорение по три
    оси
Врат 1,0 ±0,1 Врат, без носач
Гръден кош 22,4 ±1,5 Носач на врата, рамене, бол-
    тове за закрепване на
    раменете, гръбначна
    кутия, задна пластина
    на гръбнака, ребрени
    модули, преобразователи
    за огъване в ребрата,
    адаптор на поясната
    част на гръбнака, обвив-
    ка на раменете, централна
    отливка на корема, силови
    преобразователи в ко-
    рема, 2/3 от костюма
Ръка 1,3 ±0,1 Горна част на ръката, вклю-
    чително позиционираща
    пластина на ръката (всяка)
Корем 5,0 ±0,5 Покритие от пяна на корема
    и кръстния гръбнак
Таз 12,0 ±1,0 Кръстно-костен блок, дън-
    на пластина на поясната
    част на гръбнака, хълбоч-
    ни сферични стави, горна
    част на бедрата, хълбочни
    крила, силов преобразовател
    в таза, покритие от пяна
    на таза, 1/3 от костюма
Крак 12,5 ±1,0 Стъпало, долна и горна част
    на крака и пяна, връзка
    (всеки крак)
Общо 72,0+0,5  
4.2. Основни размери
4.2.1. Основните размери на манекена за страничен удар (вкл. костюма), базирани на фиг. 2, са дадени в табл. 3.
Фиг. 2. Измервания за основни размери на манекен
Основни размери на манекен
Таблица 3
Параметър Размер (mm)
1 Височина на седене 904 ± 7
2 Седалка до раменна става 557 ± 5
3 Седалка до дъно на долно ребро 357 ± 5
4 Седалка до ръка 242 ± 5
5 Седалка до Н точка 98 ± 2
6 Подметка до седалка, седящ 456 ± 5
7 Н точка до глава C от G 687 ± 5
8 Н точка до център горно ребро 393 ± 3
9 Н точка до център средно ребро 337 ± 3
10 Н точка до център долно ребро 281 ± 3
11 Н точка до центъра на силовия  
  сензор в корема 180 ± 3
12 Н точка до центъра силовия сензор  
  на тазовото дъно 14 ± 2
13 Широчина на главата 154 ± 2
14 Широчина рамо/ръка (от китката  
  до рамото) 482 ± 5
15 Широчина на гръдния кош 330 ± 5
16 Широчина на корема 290 ± 5
17 Широчина на таза 355 ± 5
18 Диаметър на врата 80 ± 2
19 Дълбочина на главата 201 ± 5
20 Дълбочина на гръдния кош 276 ± 5
21 Дълбочина на корема 204 ± 5
22 Дълбочина на таза 245 ± 5
23 От лявата/дясна седалищна част  
  до Н точка 157 ± 2
24 От седалищната част до коляното 610 ± 5
5. Сертификация на манекена
5.1. Страна на удара
5.1.1. В зависимост от страната на ПС, която предстои да бъде изпитвана, частите на манекена се сертифицират за изпитване отляво или отдясно.
5.1.2. Ребрените модули (включително контролно-измервателната апаратура), силовите преобразователи на корема и преобразователят на тазовото дъно се разполагат за съответното изпитване.
5.2. Контролно-измервателна апаратура
Цялата контролно-измервателна апаратура се калибрира в съответствие с изискванията на документацията, определена в т. 1.3.
5.2.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Всички канали на контролно-измервателната апаратура съответстват на БДС ISO 6487.
5.3. Визуална проверка
5.3.1. Всички части на манекена визуално се проверяват за повреди и ако е необходимо, се заменят преди сертификационното изпитване.
5.4. Обща настройка на манекена за изпитването
5.4.1. Фигура 3 показва настройката за всички сертификационни изпитвания на манекена за страничен удар.
5.4.2. Изпитванията на главата, врата, гръдния кош и поясната част на гръбнака се провеждат върху разглобени части на манекена.
5.4.3. Изпитванията на рамото, корема и таза се провеждат върху целия манекен (без костюм). В тези изпитвания манекенът се поставя в седящо положение върху хоризонтална повърхност. Между повърхността и манекена трябва да има два тефлонови листа с дебелина, по-малка или равна на 2 mm.
5.4.4. Всичките части, които трябва да бъдат сертифицирани, се темперират преди изпитването в помещението за изпитване в продължение на най-малко 4 h при температура между 18° и 22° С.
5.4.5. В случай на повторение на сертификационното изпитване времето между двете изпитвания е най-малко 30 min.
5.5. Глава
5.5.1. Главата се пуска от 200 ± 1 mm върху хоризонтална твърда повърхност.
5.5.2. Ъгълът между твърдата повърхност и равнината, минаваща през стреловидния шев на главата, е 35° ± 1°, позволяващ удар на горната страна на главата.
5.5.3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Максималното резултантно ускорение на главата, филтрирано през CFC 1000, е между 100 g и 150 g.
5.5.4. Главата може да бъде регулирана да изпълнява изискването чрез променяне на фрикционните характеристики на границата плът-череп (напр. чрез смазване с талков прах или PTFE спрей).
5.6. Врат
5.6.1. Вратната част от връзката "глава-врат" се монтира към специална симетрична изпитвателна форма за главата с маса 3,9 ± 0,05 kg (виж фиг. 4).
5.6.2. Формата за главата и врата се монтират отгоре надолу към огъващо махало за врата, позволяващо странично движение на системата.
5.6.3. Огъващото махало е оборудвано с едноосен уред за измерване на ускорението, монтиран на 1655 ± 5 mm от оста на люлеене на махалото.
5.6.4. Махалото се люлее свободно така, че да се постигне ударна скорост 3,4 ± 0,1 m/s, измерена в точката на удара.
5.6.5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Махалото се забавя от скорост при удара до нула от подходящо устройство, при закономерност забавяне-време вътре в коридора, определена във фиг. 5. Всички канали се записват, с филтри БДС ISO CFC 1000 и филтрирани дигитално, при CFC 60.
5.6.6. Максималният ъгъл на свиване на формата за главата, релативен на махалото, е 51 ± 5° и възниква между 50 и 62 m/s.
5.6.7. Максималните премествания на центъра на тежестта на формата за главата в хоризонталната и вертикалната посока са съответно 97 ± 10 mm и 26 ± 6 mm.
5.6.8. Работата на врата може да бъде регулирана чрез заменяне на кръглите секционни демпфери с демпфери с различна твърдост по Шор.
5.7. Рамо
5.7.1. Дължината на еластичната нишка се регулира така, че сила между 27,5 и 32,5 N, приложена в посока напред 4 ± 1 mm от външния край на ключицата в същата равнина като движението на ключицата, се изисква за нейното придвижване напред.
5.7.2. Манекенът е поставен в седнало положение върху равна, хоризонтална, твърда повърхност без задна подпора. Гръдният кош се позиционира вертикално, а ръцете се поставят под ъгъл 40° ± 2° напред към вертикалата. Краката са в хоризонтална позиция.
5.7.3. Удрящото тяло е махало с тегло 23,5 ± 0,2 kg и 152 ± 2 mm диаметър. Удрящото тяло е окачено на твърда опора посредством четири кабела, а централната му линия се намира най-малко на 3,5 m от твърдата опора.
5.7.4. Удрящото тяло е оборудвано с акселерометър, чувствителен в посоката на удара и монтиран на оста му.
5.7.5. Удрящото тяло свободно се залюлява към рамото на манекена с ударна скорост 4,3 ± 0,1 m/s.
5.7.6. Посоката на удара е перпендикулярна на предшестващата-последваща ос на манекена, а оста на удрящото тяло съвпада с оста на шарнирния болт на горната част на ръката.
5.7.7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Максималното ускорение на удрящото тяло, филтрирано, използвайки CFC 180, е между 7,5 и 10,5 g.
5.8. Ръце
5.8.1. Няма дефинирана динамична сертификационна процедура за ръцете.
5.9. Гръден кош
5.9.1. Всеки ребрен модул се сертифицира самостоятелно.
5.9.2. Ребреният модул се позиционира вертикално в изпитателен стенд за тест за пускане, а ребреният цилиндър здраво се закрепва към изпитателния стенд.
5.9.3. Удрящото тяло е свободно падаща маса 7,8 ± 0 до 0,1 kg с равна лицева страна и диаметър 150 ± 2 mm.
5.9.4. Централната ос на удрящото тяло е на една линия с централната ос на ребреното бутало.
5.9.5. Ударната скорост е 1,0, 2,0, 3,0 и 4,0 m/s респ. Ударните скорости не могат да варират от определените с повече от 2 %.
5.9.6. Преместването на реброто се измерва чрез сензора за преместване на самото ребро.
5.9.7. Сертификационните изисквания за ребро са поставени в табл. 4.
5.9.8. Работата на ребрения модул може да бъде регулирана чрез заменяне на пружината за регулиране вътре в цилиндъра с друга пружина с различен коефициент на еластичност.
Сертификационни изисквания за пълния ребрен модул
Таблица 4
Скорост на удара Преместване (mm)
(m/s) минимум максимум
1,0 10,0 14,0
2,0 23,5 27,5
3,0 36,0 40,0
4,0 46,0 51,0
5.10. Поясна част на гръбнака
5.10.1. Поясната част на гръбнака се монтира към специалната симетрична сертификационна форма за глава с маса 3,9 ± 0,05 kg (виж фиг. 4).
5.10.2. Формата за главата и поясната част на гръбнака се монтират отгоре надолу към дъното на махалото, позволяващо странично движение на системата.
5.10.3. Махалото на врата се оборудва с едноосен акселерометър, монтиран на 1655 ± 5 mm от петата на махалото.
5.10.4. На махало на врата е позволено да пада свободно от височина, избрана така, че да се постигне ударна скорост 6,05 ± 0,1 m/s, измерена в местоположението на акселерометъра.
5.10.5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Махалото на врата се забавя от скоростта на удара до нула от подходящо устройство, резултиращо в закономерност "забавяне-време" вътре в коридора, определен във фиг. 6. Всички канали се записват, при филтри БДС ISO 6487 CFC 1000 и филтрирани дигитално при CFC 60.
5.10.6. Максималният ъгъл на свиване на формата за главата, релативен на махалото, е 50 ± 5° и възниква между 39 и 53 m/s.
5.10.7. Максималните премествания на центъра на тежестта на формата за главата в хоризонталната и вертикалната посока са съответно 104 ± 7 mm и 33 ± 7 mm.
5.10.8. Поясната част на гръбнака може да бъде регулирана чрез променяне на дължината на гръбнака.
5.11. Корем
5.11.1. Манекенът се поставя в седнало положение върху равна, хоризонтална, твърда повърхност без задна подпора. Гръдният кош се позиционира вертикално, докато ръцете и краката се позиционират хоризонтално.
5.11.2. Удрящото тяло е махало с тегло 23,5 ± 0 до 0,2 kg и диаметър 152 ± 2 mm.
5.11.3. Махалото се оборудва с хоризонтална подпора с тегло 1,0 ± 0,01 kg. Общата маса на удрящото тяло заедно с подпората е 24,5 ± 0 до 0,2 kg. Твърдата подпора е висока 70 ± 1 mm, широка 150 ± 1 mm и трябва да бъде допусната да проникне най-малко 60 mm в корема. Централната ос на махалото съвпада с центъра на подпората.
5.11.4. Удрящото тяло се оборудва с акселерометър, чувствителен в посоката на удара и монтиран на оста му.
5.11.5. Удрящото тяло се залюлява свободно към корема на манекена със скорост на удара 6,3 ± 0,1 m/s.
5.11.6. Посоката на удара е перпендикулярна на предшестващата-последваща ос на манекена, а оста на удрящото тяло съвпада с центъра на средния силов сензор.
5.11.7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Максималната сила на удрящото тяло, получена от ускорението му, филтрирано при CFC 180 и умножено по масата на удрящ орган/подпора, е между 9,5 и 11,1 kN и възниква между 9,8 и 11,4 m/s.
5.11.8. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Зависимостите сила-време, измерени от трите силови сензора на корема, се сумират и филтрират при CFC 600. Максималната сила на тази сума е между 5,9 и 7,9 kN.
5.12. Таз
5.12.1. Манекенът се поставя в седнало положение върху равна, хоризонтална, твърда повърхност без задна подпора. Гръдният кош е във вертикална позиция, докато ръцете и краката са в хоризонтална позиция.
5.12.2. Удрящото тяло е махало с тегло 23,5 ± 0 до 0,2 kg и диаметър 152 ± 2 mm.
5.12.3. Удрящото тяло се оборудва с акселерометър, чувствителен в посоката на удара и монтиран на оста му.
5.12.4. Удрящото тяло се залюлява свободно към таза на манекена със скорост на удара 4,3 ± 0,1 m/s.
5.12.5. Посоката на удара е перпендикулярна на предшестващата-последваща ос на манекена, а оста на удрящото тяло съвпада с оста на цилиндъра от полиуретанова пяна в Н точката.
5.12.6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Максималната сила на удрящото тяло, получена от ускорението му, филтрирано при CFC 180 и умножено по масата му, е между 4,4 и 5,4 kN и възниква между 10,3 и 15,5 m/s.
5.12.7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Силата в тазовото дъно, филтрирана при CFC 600, е между 1,04 и 1,64 kN и възниква между 9,9 и 15,9 m/s.
5.13. Крака
5.13.1. Няма дефинирана динамична сертификационна процедура за краката.
Фиг. 3. Преглед на сертификационните тестови настройки на манекена за страничен удар
Фиг. 4. Сертификационни тестови настройки на врат и поясна част на гръбнака
Фиг. 5. Коридор забавяне-време за сертификационен тест на врат
Фиг. 6. Коридор забавяне-време за сертификационен тест на поясната част на гръбнака

Приложение № 9 към чл. 22
Монтаж на манекена за страничен удар
1. Общи положения
1.1. Манекенът за страничен удар, който се използва за тази монтажна процедура, е описан в приложение № 8.
2. Монтаж
2.1. Регулират се ставите на крака така, че да подпират крака, когато той е разтегнат хоризонтално (1 до 2 g).
2.2. Манекенът се облича в памучно, еластично бельо в подходящ размер, с къси ръкави и панталони, с дължина до средата на подбедрицата. Всеки крак е оборудван с обувка.
2.3. Манекенът се поставя на външната предна седалка на удряната страна, както е описано в изискванията на изпитвателната процедура за страничен удар.
2.4. Равнината на симетрия на манекена съвпада със средната вертикална равнина на определената позиция за сядане.
2.5. Тазът на манекена се позиционира така, че хоризонталната линия, минаваща през Н точките на манекена, е перпендикулярна на надлъжната централна равнина на седалката. Линията през Н точките на манекена е хоризонтална с максимален наклон ± 2°.
2.6. Горната част на торса е наклонена напред и след това положена назад здраво върху облегалката на седалката. Раменете на манекена се поставят максимално назад.
2.7. Независимо от позицията на сядане на манекена ъгълът между горната част на ръката и изходната линия на торсовото рамо на всяка страна е 40° ± 5°. Изходната линия на торсовото рамо е определена, като линията на пресичане на равнината, допираща се до предната повърхност на ребрата и надлъжната вертикална равнина на манекена, съдържа рамото.
2.8. За позицията на сядане на водача, без да се предизвиква движение на таза или торса, се поставя десният крак на манекена върху ненатиснатия педал на газта с пета, поставена възможно най-напред върху пода. Левият крак се поставя перпендикулярно на долната част на крака с петата, лежаща върху пода на същата хоризонтална линия като дясната пета. Колената на манекена се поставят така, че техните външни повърхности са на 150 ± 10 mm от равнината на симетрия на манекена. Ако е възможно при тези ограничения, бедрата на манекена се поставят в контакт с възглавницата на седалката.
2.9. За други позиции на сядане, без да се предизвиква движение на таза или торса, петите на манекена се поставят възможно най-напред върху пода, без притискане на възглавницата на седалката повече от натиска, дължащ се на теглото на крака. Колената на манекена се поставят така, че техните външни повърхности са на 150 ± 10 mm от равнината на симетрия на манекена.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти