Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 95 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.33 от 23 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 2006г., отм. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


Отменена с § 10, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) одобряване типа на огледалата за виждане назад като отделен технически възел;
б) (отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)
2. методите за определяне на основни параметри на огледалата за виждане назад;
3. техническите изисквания към огледалата за виждане назад и изпитванията за одобряване на типа им.
4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на огледало за виждане назад като компонент на ПС се одобрява по реда на глава втора, раздел IV на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) За одобряване типа на огледало за виждане назад като компонент производителят или неговият упълномощен представител, подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За всеки тип огледало за виждане назад се подава отделно заявление.


Чл. 4. Към заявлението по чл. 3, ал. 1 се прилагат в три екземпляра:
1. техническо описание на типа или типовете ПС, за които е предназначено огледалото за виждане назад;
2. достатъчно подробни чертежи, които да позволят идентифицирането на огледалото за виждане назад и да показват мястото, предвидено за маркировката за одобряване;
3. инструкция за монтаж на огледалото.


Чл. 5. Към заявлението по чл. 3, ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване типа на огледало за виждане назад като отделен технически възел


Чл. 6. (1) Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитванията, четири огледала за виждане назад, три от които се подлагат на изпитвания, и едно огледало, което се съхранява от техническата служба за допълнителни проверки, ако са необходими. Техническата служба може да изиска допълнителни екземпляри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На огледалата по ал. 1 трябва да бъде нанесена ясно видима и незаличима марката или търговското наименование на лицето, подало заявление за одобряване на типа, така че да има достатъчно място за поставяне на ЕО маркировката за одобряване. Мястото за поставяне на маркировката трябва да е посочено в чертежите по чл. 4, т. 2.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на огледало за виждане назад като компонент, когато огледалото за виждане назад отговаря на техническите изисквания по чл. 15 и е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификати за одобряване на типа огледало за виждане назад, издадени от компетентни органи на държави - членки на ЕО, запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер съгласно част 2 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приложените обяснителни бележки, чертежи, схеми и снимки на огледалото за виждане назад към сертификата по ал. 2 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на ЕО, при изрично искане за това.


Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по чл. 7, ал. 1, когато огледалото отговаря на техническите изисквания на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификат по чл. 7, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" при изменения на одобрен по реда на тази наредба тип огледало за виждане назад.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип огледало за виждане назад се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) За всеки одобрен тип огледало за виждане назад се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "71/127" и "88/321".
(2) За различните одобрени типове огледала за виждане назад се издават различни номера.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Върху всяко огледало за виждане назад, съответстващо на типа, за който има издаден сертификат по чл. 7, се нанася маркировка за одобряване на типа в съответствие с образеца по приложение № 2.
(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:
1. правоъгълник, ограждащ буквата "е", последвана от номер 34;
2. "базов номер на одобряването", предвиден в секция 4 на част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; базовият номер се състои от номера на сертификата за одобряване типа на компонент съгласно приложение № 1, предшестван от две цифри "02", след които се поставя звездичка;
3. допълнителен символ в близост до правоъгълника по т. 1: "I", "II", "III", "IV" или "V", който съответства на класа тип огледало за виждане назад.
(3) При огледалата за виждане назад от клас I, II и III цифрите по ал. 2, т. 2 могат да бъдат и "01", в случай че изискванията за тези огледала останат непроменени.
(4) Маркировката за одобряване на компонент и допълнителният символ по ал. 2, т. 3 се нанасят на неотделима част от огледалото за виждане назад по такъв начин, че да са неизтриваеми и ясно видими, дори и след като огледалото е монтирано на ПС.
(5) Не се допуска нанасяне на маркировка, която може да предизвика объркване между огледала за виждане назад от одобрен тип и други огледала.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При необходимост мерките по ал. 1 могат да бъдат предприети и в сътрудничество с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз.

Раздел II.
"а" Несъответствие на продукцията с одобрения тип (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато конструкцията на огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за ЕО одобрение на типа като компонент не съответства на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване на типа, който той е издал.
(2) По смисъла на ал. 1 несъответствие на огледало за обратно виждане с одобрен тип има, когато то не отговаря на техническите изисквания, посочени в приложение № 4.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато се установи, че определен брой огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" предписва предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване типа, който той е издал.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато изпълнителният директор е информиран от компетентен орган на друга държава - член на ЕС, за наличието на несъответствие с одобрен тип на огледало за виждане назад, той предприема мерките по чл. 12б.


Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато компетентен орган на друга държава - членка на ЕС, информира ИА "АА", че е налице несъответствие на огледало за виждане назад с одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, изпълнителният директор предприема мерки за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип и информира ЕК.

Раздел II.
"б" Пускане на пазара (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Огледала за обратно виждане с нанесена маркировка за ЕО одобрение на типа се пускат на пазара в съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Методи за определяне на основни параметри на огледалата за виждане назад. Технически изисквания и изпитвания


Чл. 13. Методите за определяне на радиуса на кривината на отражателната повърхност на огледало за виждане назад са дадени в приложение № 3.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Методите за определяне на точката "Н" и проверката на положението на точките "R" и "Н" са посочени в глава трета, раздел II на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).


Чл. 15. Техническите изисквания към огледалата за виждане назад и изпитванията за съответствие с тези изисквания са дадени в приложение № 4.


Чл. 16. Изпитванията за определяне на степента на отражателност на огледалата за виждане назад са дадени в приложение № 5.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД (ОТМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2010 Г.)

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)

Раздел II.
Одобряване типа на ПС (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа ПС по отношение на монтирането на огледалата за виждане назад, когато ПС отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 6.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приложените чертежи и схеми към сертификата по ал. 2 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави - членки на ЕО, при изрично искане за това.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификатът по чл. 20, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)

Раздел III.
Технически изисквания към монтирането на огледалата за виждане назад на превозните средства (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.) Всяко огледало за виждане назад се монтира, така че:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) да не се измества по начин, който променя значително измереното поле на видимост;
2. да не вибрира така, че чрез полученото изображение да се предоставя погрешна информация.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)

Глава четвърта.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 87 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок един месец изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, копия от издадените ЕО сертификати за одобряване типа на огледала за обратно виждане като компонент и копия от ЕО сертификатите за отказ за одобряване типа на огледала за обратно виждане като компонент.
(2) За случаите по чл. 12а, чл. 12б, ал. 2 и чл. 12в изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и Европейската комисия за причините, довели до отнемане на ЕО сертификата за одобряване на типа.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно ПС, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на ПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка самоходна машина.
2. "Превозни средства от категориите M1, M2, M3, N1, N2, N3" са определените в чл. 149, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
3. "Огледало за виждане назад" е устройство, което не представлява сложна оптична система и осигурява ясна видимост към задната и страничната част на ПС в рамките на полето на видимост, определено в т. 4 на приложение № 7.
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) "Вътрешно огледало за виждане назад" е определеното в т. 3 огледало за виждане назад и което е предназначено за монтиране в отделението за пътници на ПС.
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) "Външно огледало за виждане назад" е определеното в т. 3 огледало за виждане назад и което е предназначено за монтиране на външната повърхност на ПС.
6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) "Контролно огледало за виждане назад" е огледало за виждане назад, различно от определеното в т. 3, което е предназначено за монтиране във вътрешността или от външната част на ПС, с цел да се осигури поле на видимост, различно от посоченото в т. 4 на приложение № 7.
7. "Тип огледало за виждане назад" са устройства, които не се различават съществено по следните основни характеристики:
а) размерите и радиуса на кривината на отражателната повърхност на огледалото за виждане назад;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) устройството, формата или използваните материали, включително закрепването му към каросерията.
8. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) "Клас огледала за виждане назад" е съвкупност от устройства, които имат една или няколко общи характеристики или особености. Те се разделят на следните класове:
клас I - вътрешни огледала за виждане назад, позволяващи получаването на поле на видимост, определено в т. 4.2 на приложение № 7;
клас II и III - външни огледала за виждане назад, наречени "главни", позволяващи получаването на полета на видимост, определени в т. 4.3 на приложение № 7;
клас IV - външни огледала за виждане назад, наречени "широкоъгълни", позволяващи получаването на полето на видимост, определено в т. 4.4 на приложение № 7;
клас V - външни огледала за виждане назад, наречени "с близко поле на видимост", позволяващи получаването на полето на видимост, определено в т. 4.5 на приложение № 7.
9. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 24.01.2010 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип, и което е притежател на търговската марка. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 71/127/ЕИО, последно изменена от Директива 88/321/ЕИО.


§ 3. За категория M1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории M2, M3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 95А ОТ 14 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВО ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г.)

§ 3. Член 1, т. 1, буква "б" и т. 4, чл. 17 - 29, § 1, т. 9, приложение № 6 и приложение № 7 от Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (ДВ, бр. 33 от 2004 г.) се отменят от 24.I.2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 95 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ВИЖДАНЕ НАЗАД


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2006 Г.)

§ 24. Пускането на пазара и регистрацията на превозни средства с валидни сертификати за съответствие с одобрен тип се извършват по реда на чл. 51 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 25. Параграф 2, § 3, т. 2, § 6, § 7, т. 2, § 8, 9, 11, 14, § 15, т. 6, § 17, 18, 22 и § 23, т. 4 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Образец
максимален формат А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване типа на огледало за виждане назад като компонент
  Печат на ИА "АА"
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа,
- изменение на ЕО одобрен тип,
- отнемане на ЕО одобрен тип,
- отказ за ЕО одобряване на типа,
за тип огледало за виждане назад като компонент
ЕО номер на одобряване на типа на огледало за виждане назад като компонент:
 
1. Марка или търговско наименование:
...............................
2. Клас (I, II, III, IV, V) (1)
...............................
3. Наименование и адрес на произво-  
  дителя:
...............................
4. Наименование и адрес на упълномо-  
  щения представител (където е прило-  
  жимо):
...............................
     
6. Дата на подаване на заявление за  
  одобряване на типа
...............................
7. Техническа служба, отговорна за  
  изпитванията
...............................
8. Дата и номер на протокола от  
  изпитването
...............................
9. Дата на ЕО одобряване на типа/  
  изменение на ЕО одобрен тип/ отне-  
  мане на ЕО одобрен тип/ отказ за ЕО  
  одобряване на типа (1)
...............................
10. Място:
...............................
11. Дата:
...............................
12. Следните документи, които имат на-  
  несен номер на одобряване на типа,  
  посочен по-горе, се прилагат към този  
  сертификат (обяснителни бележки,  
  чертежи, схеми и снимки на огледало-  
  то за виждане назад)
...............................
  Тези документи се предоставят на ор-  
  ганите за одобрение на типа на другите  
  държави - членки на ЕО, при изрично  
  искане за това.  
13. Забележки (ако има) и по-специално  
  всякакви ограничения при използване  
  и/или изисквания за монтиране:
...............................
    (Подпис)
___________
(1) Излишното се задрасква.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

(Предишно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Образци на маркировки за ЕО одобряване на типа като компонент и на допълнителния символ
1. Образец № 1


Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас I (вътрешно огледало за виждане назад), което е одобрено в Република България (е34), под номер 02*35.
2. Образец № 2


Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас II (външно огледало за виждане назад), което е одобрено в Холандия (е4), под номер 02*187.
3. Образец № 3


Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас V (външно огледало за виждане назад "с близко поле на видимост"), което е одобрено в Гърция (е23), под номер 02*39.
4. Образец № 4


Огледалото за виждане назад, на което е нанесена маркировка за ЕО одобряване на типа като компонент, е огледало от клас IV (външно "широкоъгълно" огледало за виждане назад), което е одобрено в Италия (е3), под номер 02*1248.


Приложение № 3 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.)

Методи за определяне на радиуса на кривината "r" на отражателната повърхност на огледало за виждане назад

1. За целите на това приложение:
1.1. С "r" се означава средната стойност на радиусите на кривината на отражателната повърхност, измерени според метода, описан в т. 3.
1.2. Под "основни радиуси на кривина в определена точка на отражателната повърхност (ri)" се имат предвид стойностите, получени с помощта на апаратурата, описана в т. 2.1, измерени на дъгата на отражателната повърхност, преминаваща през центъра на тази повърхност и успоредна на отсечка b, както е описана в т. 2.2.1 на приложение № 4, и на дъгата, перпендикулярна на тази отсечка.
1.3. С "радиус на кривина в определена т. на отражателната повърхност (rp)" се означава средната аритметична стойност на основните радиуси на кривина ri и r'i, а именно:

1.4. С "център на отражателната повърхност" се означава центърът на тежестта на видимата зона от отражателната повърхност.
1.5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) С "радиус на кривината на съставните части на огледалото за виждане назад" се означава радиусът "c" на дъга от кръга, който се доближава най-много до закръглената форма на разглежданата част.
1.6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) С "точки на видимост на водача" се означават две точки, отстоящи на разстояние 65 mm една от друга и разположени вертикално на 635 mm над точката R, представляваща мястото на водача, описано в глава трета, раздел II на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача. Правата, която ги свързва, е перпендикулярна на средното надлъжно сечение на ПС. Средата на сегмента, чиито краища са двете точки на видимост, се намира в надлъжната вертикална равнина, която трябва да преминава през центъра на мястото за сядане на водача, както е уточнено от производителя.
1.7. С "амбинокулярно поле на видимост" се означава цялото поле на видимост, получено чрез наслагване на монокулярните полета на дясното и лявото око (виж фиг. 1).

Фиг. 1. Поле на видимост

E - вътрешно огледало за виждане назад;
OD OE } - очи на водача;
ID IE } - виртуални монокулярни образи;
I - виртуален амбинокулярен образ;
A - ъгъл на видимост на лявото око;
B - ъгъл на видимост на дясното око;
С - бинокулярен ъгъл на видимост;
D - амбинокулярен ъгъл на видимост.

2. Измервания
2.1. Апаратура
Използва се уред, наречен "сферометър", описан във фиг. 2.

Фиг. 2. Сферометър

2.2. Точки на измерване
2.2.1. Измерването на основните радиуси на кривина се извършва в три точки, разположени възможно най-близо на едната трета, половината и двете трети от дъгата на отражателната повърхност, преминаваща през центъра на тази повърхност и успоредна на сегмента b, или на дъгата, преминаваща през центъра на отражателната повърхност, която е перпендикулярна на нея, ако тази дъга е най-дългата.
2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Въпреки това, ако размерите на отражателната повърхност правят невъзможно извършването на проверките в посоките, определени в т. 1.2 на това приложение, техническите служби, натоварени с извършване на изпитванията, могат да извършат измервания в тази точка в две перпендикулярни посоки, които са възможно най-близки до описаните.
3. Изчисляване на радиуса на кривината "r"
Радиусът на кривината "r", изразен в милиметри, се изчислява по следната формула:

където:
rp1 е радиусът на кривината в първата точка на измерване;
rp2 - радиусът на кривината във втората точка на измерване;
rp3 - радиусът на кривината в третата точка на измерване.


Приложение № 4 към чл. 15

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.)

Технически изисквания към огледалата за виждане назад и изпитвания за съответствие с изискванията

1. Общи изисквания
1.1. Всяко огледало за виждане назад трябва да може да се регулира.
1.2. Контурът на отражателната повърхност да бъде обхванат от предпазен кожух (тяло на огледалото и др.), който по своя периметър да има във всяка точка и във всички посоки стойност на "c" не по-малка от 2,5 mm. Ако отражателната повърхност излиза над предпазния кожух, радиусът на кривината "c" на ръба, надвишаващ предпазния кожух, да бъде не по-малък от 2,5 mm и отражателната повърхност да влиза в предпазния кожух със сила 50 N, приложена върху най-изпъкналата част по отношение на предпазния кожух в посока, която е хоризонтална и приблизително успоредна на средното надлъжно сечение на ПС.
1.3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Ако се приеме, че огледалото за виждане назад е монтирано на равна повърхност, всички негови части при всички положения на регулировка на устройството, както и частите, които остават прикачени към опората след изпитването, предвидено в т. 4.2, за които се предполага, че могат да бъдат в статичен контакт със сфера със 165 mm диаметър за вътрешните огледала или със сфера със 100 mm диаметър за външните огледала, да имат радиус на кривината "c" не по-малък от 2,5 mm.
1.3.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Изискването по т. 1.3 не се прилага за ръбовете на отворите за фиксиране или на жлебовете, чийто диаметър или най-голям диагонал е по-малък от 12 mm, ако тези ръбове са заоблени.
1.4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Устройството за закрепване на огледалата за виждане назад върху ПС трябва да бъде с такава конструкция, че цилиндър с радиус от 50 mm, чиято ос съвпада с оста или една от осите на въртене, осигуряващи завъртането на огледалото за виждане назад в съответната посока в случай на удар, да пресича поне частично повърхността, за която е закрепено.
1.5. Частите на външните огледала за виждане назад, посочени в т. 1.2 и 1.3, изработени от материали, чиято твърдост Shore A е по-малка или равна на 60, се освобождават от спазването на съответните изисквания.
1.6. Частите на вътрешните огледала за виждане назад, които са изработени от материали, чиято твърдост Shore A е по-малка от 50 и които са монтирани върху твърди опори, се освобождават от спазването на разпоредбите на т. 1.2 и 1.3 само по отношение на тези опори.
2. Размери
2.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Вътрешни огледала за виждане назад (клас I)
Отражателната повърхност да има такива размери, че върху нея да е възможно да се впише правоъгълник, едната страна на който да е равна на 4 cm, а другата да е равна на "a", като:

2.2. Главни външни огледала за виждане назад (класове II и III)
2.2.1. Отражателната повърхност да има такива размери, че да е възможно в нея да се впише:
- правоъгълник, височината на който да е равна на 4 cm, а основата, измерена в сантиметри, да има за стойност "a";
- отсечка, успоредна на височината на правоъгълника, дължината на която, измерена в сантиметри, да има за стойност "b".
2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Минималните стойности на "a" и "b" са посочени в таблицата:


Класове Категории превозни a b
огледала средства, за които са    
за виждане предназначени огледа-    
назад лата за виждане назад    
II M2, M3, N2 и N3 17 20
    ----------  
    1 + 1000/r  
III M1, N1 и N2 N3 13 7
    -----------  
    1 + 1000/r  
       

2.3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Външни "широкоъгълни" огледала за виждане назад (клас IV)
Отражателната повърхност да е с обикновен контур и такива размери, които позволяват получаването на полето на видимост, посочено в т. 4.4 на приложение № 7, ако е необходимо, заедно с огледало за виждане назад от клас II.
2.4. Външни огледала за виждане назад "с близко поле на видимост" (клас V)
Отражателната повърхност да има обикновени ръбове и размери, които позволяват получаването на полето на видимост, посочено в т. 4.5 на приложение № 7.
3. Отражателна повърхност и коефициенти на отражение
3.1. Отражателната повърхност на огледалото за виждане назад да бъде плоска или сферично изпъкнала.
3.2. Разлики в стойностите на радиусите на кривината
3.2.1. Разликата между ri или r'i и rp във всяка контролна точка да не бъде по-голяма от 0,15r.
3.2.2. Разликата между всеки от радиусите на кривината (rp1, rp2 и rp3) и "r" да не бъде по-голяма от 0,15r.
3.2.3. Когато "r" е по-висок или равен на 3000 mm, стойността от 0,15r, фигурираща в т. 3.2.1 и 3.2.2, се заменя от 0,25r.
3.3. Стойността на "r" да не бъде по-малка от:
3.3.1. за вътрешните огледала за виждане назад (клас I) и за главните външни огледала за виждане назад от клас III - 1200 mm;
3.3.2. за главните външни огледала за виждане назад от клас II - 1800 mm;
3.3.3. за външните "широкоъгълни" огледала за виждане назад (клас IV) и за външните огледала за виждане назад "с близко поле на видимост" (клас V) - 400 mm.
3.4. Стойността на коефициента на нормално огледално отражение, определена според метода, описан в приложение № 5, да не бъде по-ниска от 40 %.
Ако отражателната повърхност има две положения ("ден" и "нощ"), тя да позволява разпознаването в положение "ден" на цветовете на сигналите, използвани за регулиране на движението на пътя. Стойността на коефициента на нормално огледално отражение в положение "нощ" да не бъде по-ниска от 4 %.
3.5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) При нормални условия на експлоатация отражателната повърхност да запазва характеристиките си, посочени в т. 3.4, въпреки продължително излагане на неблагоприятни атмосферни условия.
4. Изпитвания
4.1. Огледалата за виждане назад се подлагат на изпитванията, посочени в т. 4.2 и 4.3.
4.1.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Не се изисква провеждане на предвиденото в т. 4.2 изпитване на всички външни огледала за виждане назад, на които нито една част не е разположена на разстояние по-малко от 2 m от пътната повърхност, при което и да е положение на регулиране, когато ПС е натоварено до технически допустимата максимална маса. Това изключение се прилага също, когато закрепващите елементи на огледалата за виждане назад (монтажни пластини, държачи, шарнири и др.) са разположени на по-малко от 2 m от пътната повърхност и в границите на най-голямата широчина на външните габарити на ПС. Измерването се прави във вертикално напречно сечение, минаващо през най-ниско закрепените елементи на огледалото за виждане назад или през друга точка, намираща се пред тази равнина, ако тази конфигурация образува по-голяма широчина на външните габарити. В този случай трябва да се приложи описание, уточняващо, че огледалото за виждане назад трябва да бъде монтирано по такъв начин, че местоположението на закрепващите елементи върху ПС да съответства на описаното местоположение.
Когато се прилага това освобождаване, на държача да е отбелязан по неизтриваем начин символът


и това да се посочи в сертификата за одобряване на типа.
4.2. Изпитване за поведение при удар
4.2.1. Описание на изпитвателния стенд
4.2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Изпитвателният стенд се състои от махало, което може да извършва колебания около две хоризонтални оси, перпендикулярни една на друга, като едната е перпендикулярна на плоскостта, в която се намира траекторията на задвижване на махалото.
На края на махалото има ударна глава, съставена от твърда сфера с диаметър 165 ± 1 mm и покрита със слой от 5 mm каучук с твърдост Shore A 50.
Предвидено е устройство, позволяващо измерването на максималния ъгъл, достигнат от държача в равнината на начално отклонение.
Опора, фиксирана с твърда връзка за корпуса на махалото, служи за захващане на опитните образци при условията на удар, уточнени в т. 4.2.2.6.
На фиг. 1 са посочени размерите на изпитвателния стенд и специфичните конструктивни изисквания.

Фиг. 1. Изпитвателен стенд
4.2.1.2. Центърът на удара на махалото съвпада с центъра на сферата, съставяща ударната глава. Разстоянието "l" от него до оста на колебание в равнината на начално отклонение е равно на 1 m ± 5 mm. Намалената маса на махалото е mo - 6,8 ± 0,05 kg (отношението "mo" към пълната маса "m" на махалото и разстоянието "d" между центъра на тежестта на махалото и оста му на въртене е:
.
4.2.2. Описание на изпитването
4.2.2.1. Закрепването на огледалото за виждане назад върху опората се извършва посредством начина, предвиден от производителя на устройството, или при необходимост - от производителя на ПС.
4.2.2.2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Разполагане на огледалото за виждане назад за извършване на изпитването
4.2.2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Огледалата за виждане назад се разполагат на стенда срещу махалото така, че осите, които са в хоризонтално и вертикално положение, когато огледалото за обратно виждане е монтирано на ПС съгласно предписаните от заявителя монтажни изисквания, да бъдат в същото положение.
4.2.2.2.2. Когато огледалото за виждане назад се регулира спрямо основата си, изпитването се провежда в положението, което е най-неблагоприятно по отношение на завъртането му в рамките на предвидените от заявителя регулировки.
4.2.2.2.3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Когато огледалото за виждане назад има устройство за регулиране на разстоянието спрямо основата му, това устройство се поставя в положението, при което разстоянието между предпазния кожух и основата е най-малко.
4.2.2.2.4. Когато отражателната повърхност е подвижна в предпазния кожух на огледалото, тя трябва да се регулира така, че нейният най-отдалечен от ПС горен ъгъл да бъде в най-издадено положение спрямо предпазния кожух.
4.2.2.3. С изключение на изпитване 2 за вътрешните огледала за виждане назад (виж т. 4.2.2.6.1), когато махалото е във вертикално положение, хоризонталната и вертикалната равнина, преминаващи през центъра на ударната глава, трябва да преминават през центъра на отражателната повърхност, както е описано в т. 1.4 на приложение № 3. Надлъжната посока на колебание на махалото да бъде успоредна на средното надлъжно сечение на ПС.
4.2.2.4. Когато при условията на регулиране, предвидени в т. 4.2.2.1 и 4.2.2.2, частите на огледалото за виждане назад ограничават връщането на ударната глава, точката на удар да бъде изместена в посока, която е перпендикулярна на съответната ос на въртене или на колебание.
Това изместване да бъде само дотолкова, колкото е необходимо за извършването на изпитването. То да се ограничи, така че:
- или сферата, представляваща ударната глава, да остане най-малкото допирателна до цилиндъра, описан в т. 1.4;
- или контактът на ударната глава се извършва на разстояние не по-малко от 10 mm от периферията на отражателната повърхност.
4.2.2.5. Изпитването се състои в падането на ударната глава от височина, съответстваща на ъгъл от 60° на махалото спрямо вертикалата, така че ударната глава да удари огледалото в момента, в който махалото достига вертикално положение.
4.2.2.6. Огледалата понасят удара при следните условия:
4.2.2.6.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Вътрешни огледала за виждане назад
Изпитване 1: точката на удар е тази, която е определена в т. 4.2.2.3, като ударната глава удря огледалото за виждане назад от страната на отражателната повърхност.
Изпитване 2: ударът е върху ръба на предпазния кожух, така че да образува ъгъл 45° с равнината на отражателната повърхност и да бъде разположен в хоризонталната равнина, преминаваща през центъра на тази повърхност; ударът се извършва от страната на отражателната повърхност.
4.2.2.6.2. Външни огледала за виждане назад
Изпитване 1: точката на удар е определената в т. 4.2.2.3 или 4.2.2.4, като ударът е такъв, че ударната глава да удари огледалото за виждане назад от страната на отражателната повърхност.
Изпитване 2: точката на удар е определената в т. 4.2.2.3 или 4.2.2.4, като ударът е такъв, че ударната глава да удари огледалото за виждане назад от страната, противоположна на отражателната повърхност.
При огледала за виждане назад от клас II или клас III, монтирани на държач, присъщ на огледалата за виждане назад от клас IV, описаните изпитвания се извършват на най-ниско разположеното огледало за виждане назад. Техническата служба, която отговаря за извършване на изпитванията, може при необходимост да повтори тези или едно от тези изпитвания с по-високо разположеното огледало за виждане назад, ако то е монтирано на по-малко от 2 m от пътната повърхност.
4.3. Изпитване за огъване на предпазния кожух, захванат за държача
4.3.1. Всички огледала за виждане назад, освен тези от клас V, се подлагат на това изпитване.
4.3.2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Описание на изпитването
Предпазният кожух се поставя хоризонтално в устройство по такъв начин, че да бъде възможно стабилно да се обездвижат регулировъчните елементи на монтажната опора. По посоката на най-големия размер на предпазния кожух краят, който е най-близко до точката на закрепване на регулировъчния елемент върху опората, се обездвижва чрез твърд накрайник с широчина 15 mm, който покрива цялата широчина на предпазния кожух.
В другия край идентичен накрайник на описания се поставя върху предпазния кожух, за да се приложи предвиденото изпитвателно натоварване (фиг. 2).
Позволява се краят на предпазния кожух, който е противоположен на този, в който се прилага усилието, да бъде фиксиран неподвижно, вместо да се задържа в едно положение, както е показано на фиг. 2.

Фиг. 2. Пример за устройство за изпитване на огъване на предпазните кожуси на огледалата за обратно виждане
4.3.3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Изпитвателното натоварване е 25 kg и се прилага в продължение на една минута.
5. Резултати от изпитванията
5.1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) По време на изпитванията, описани в т. 4.2, махалото трябва да продължи движението си след удара по такъв начин, че проекцията на положението, заемано от държача върху равнината на начално отклонение, да образува с вертикалата ъгъл не по-малък от 20°. Точността на измерването на ъгъла е ± 1°.
5.1.1. Това изискване не се прилага към огледалата за виждане назад, закрепени чрез залепване към предното стъкло, за които след изпитването се прилага изискването, посочено в т. 5.2.
5.1.2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Изисква се ъгълът на връщане на махалото към вертикалата да се намали от 20° на 10° при всички огледала за виждане назад от клас II и при огледалата за виждане назад от клас III, които са подходящи за съвместно монтиране и използване с огледала за виждане назад от клас IV.
5.2. По време на изпитванията, предвидени в т. 4.2 за огледалата за виждане назад, закрепени чрез залепване към предното стъкло, в случай на счупване на монтажната опора на огледалото, оставащата част да не стърчи спрямо основата с повече от 1 cm и конфигурацията след изпитването да удовлетворява условията по т. 1.3.
5.3. По време на изпитванията, предвидени в т. 4.2 и 4.3, отражателната повърхност не трябва да се счупва. Въпреки това допустимо е отражателната повърхност да се счупи, ако е изпълнено едно от следните условия:
5.3.1. парчетата остават прилепени към дъното на предпазния кожух или към здраво свързана за него повърхност; въпреки това се допуска частично отлепване на стъклото, при положение че то не надвишава 2,5 mm от всяка страна на пукнатините; допуска се малки стъклени люспи да се отделят от повърхността на стъклото в мястото на удара;
5.3.2. отражателната повърхност е от безопасно стъкло.


Приложение № 5 към чл. 16

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.)

Метод на изпитване за определяне на степента на отражателност
1. Термини за целите на това приложение(1)
1.1. Стандартизиран светлинен еталон МКО A е колориметричен светлинен еталон, представляващ черно тяло при T68 - 2855,6 К.
1.2. Стандартизиран светлинен източник МКО A е лампа с жичка от волфрам и с газова среда, работеща при проксимална цветна температура от T68 - 2855,6 К.
(1) Термините са взети от: публикация на МКО 50 (45), международен електротехнически речник, група 45.
1.3. Стандартен колориметричен обсерватор МКО 1931 е рецептор на лъчение, чиито колориметрични характеристики съответстват на трицветните спектрални съставящи х (l), у (l), z (l) (виж таблицата).
Стойности на трихроматичните спектрални стойности на обсерватора на колориметрично съответствие МКО
1931 (1)
(Тази таблица е взета от публикация МКО 50 (45) (1970)


l nm х (l) у (l) z (l)
380 0,001 4 0,000 0 0,006 5
390 0,004 2 0,000 1 0,020 1
400 0,014 3 0,000 4 0,067 9
410 0,043 5 0,001 2 0,207 4
420 0,134 4 0,004 0 0,645 6
430 0,283 9 0,011 6 1,385 6
440 0,348 3 0,023 0 1,747 1
450 0,336 2 0,038 0 1,772 1
460 0,290 8 0,060 0 1,669 2
470 0,195 4 0,091 0 1,287 6
480 0,095 6 0,139 0 0,813 0
490 0,032 0 0,208 0 0,465 2
500 0,004 9 0,323 0 0,272 0
510 0,009 3 0,503 0 0,158 2
520 0,063 3 0,710 0 0,078 2
530 0,165 5 0,862 0 0,042 2
540 0,290 4 0,954 0 0,020 3
550 0,433 4 0,995 0 0,008 7
560 0,594 5 0,995 0 0,003 9
570 0,762 1 0,952 0 0,002 1
580 0,916 3 0,870 0 0,001 7
590 1,026 3 0,757 0 0,001 1
600 1,062 2 0,631 0 0,000 8
610 1,002 6 0,503 0 0,000 3
620 0,354 4 0,381 0 0,000 2
630 0,642 4 0,265 0 0,000 0
640 0,447 9 0,175 0 0,000 0
650 0,283 5 0,107 0 0,000 0
660 0,164 9 0,061 0 0,000 0
670 0,087 4 0,032 0 0,000 0
680 0,046 8 0,017 0 0,000 0
690 0,022 7 0,008 2 0,000 0
700 0,011 4 0,004 1 0,000 0
710 0,005 8 0,002 1 0,000 0
720 0,002 9 0,001 0 0,000 0
730 0,001 4 0,000 5 0,000 0
740 0,000 7 0,000 2 (2) 0,000 0
750 0,000 3 0,000 1 0,000 0
760 0,000 2 0,000 1 0,000 0
770 0,000 1 0,000 0 0,000 0
780 0,000 0 0,000 0 0,000 0

(1) Съкратен вариант на таблицата. Стойностите на y (l) = V (l) са закръглени до четвъртата цифра след запетаята.
(2) Променено през 1966 г. (от 3 на 2).
1.4. Трихроматични спектрални стойности МКО са трихроматични стойности на монохроматичните елементи на спектър с равна енергия в системата МКО (XYZ).
1.5. Фотопично зрение е виждане на нормалното око, когато то се е адаптирало към нива на яркост от поне няколко кандела на квадратен метър.
2. Апаратура
2.1. Общи положения
Апаратурата се състои от източник на светлина, опора за поставяне на опитния образец, рецептор с фотоклетка и индикатор (фиг. 1), както и необходимите средства за премахване на ефекта от страничната светлина.

Фиг. 1. Обща схема на рефлектометър, показващ геометрията при двата метода на колибриране

Рецепторът се състои от сфера на Улбрихт (фотометрична сфера), за да се улесни измерването на коефициента на отражение на неплоските (изпъкнали) огледала за виждане назад (фиг. 2).

Фиг. 2. Обща схема на рефлектометър, включващ сфера във вътрешността на рецептора

2.2. Спектрални характеристики на източника на светлина и на рецептора
Източникът на светлина е стандартизиран светлинен източник МКО A, свързан към оптична система, позволяваща получаването на сноп от почти успоредни светлинни лъчи. Препоръчва се да се предвиди стабилизатор на напрежението, за да се поддържа постоянно напрежение на лампата през цялото време на работа на апаратурата.
Рецепторът да включва фотоклетка, чиято спектрална реакция е пропорционална на функцията от фотопичната осветеност на обсерватора на колориметрично съответствие МКО (1931) (виж таблицата). Също така може да се използва всяка друга комбинация от светлинен еталон-филтър-рецептор, която дава резултат, еквивалентен на стандартизирания светлинен еталон МКО A и на фотопичното зрение. Ако рецепторът съдържа сфера на Улбрихт, вътрешната повърхност на сферата да бъде покрита със слой от матова бяла боя (разсейваща светлината), която в спектрално отношение е неутрална.
2.3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2006 г.) Условия на геометрично разположение
Снопът от падащи лъчи по възможност да образува ъгъл (

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти