Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 93 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРМИЛНАТА УРЕДБА И НЕЙНОТО ОБОРУДВАНЕ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 2004г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 41 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване.
2. техническите изисквания към кормилните уредби, източниците на енергия и управляемите колела на ПС.
Чл. 2. Наредбата се прилага за кормилна уредба и нейното оборудване за ПС от категориите M, N и O.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за кормилна уредба с изцяло пневматично, изцяло електрическо или изцяло хидравлично кормилно задвижване, с изключение на:
1. спомагателен кормилен механизъм (СКМ) с изцяло електрическо или изцяло хидравлично задвижване за ПС от категории M и N;
2. кормилна уредба с изцяло хидравлично кормилно задвижване за ПС от категория O.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 4. Типът на ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване се одобрява при условията и по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 5. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват ПС, съответно кормилната уредба и нейното оборудване, с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 6. (1) Производителят представя за изпитване от техническата служба ПС, представително за типа, за който е подадено заявление за одобряване на типа.
(2) По време на изпитванията за одобряване на типа техническата служба проверява съответствието с изискванията на наредбата и може да проведе допълнителни изпитвания, ако намери за необходимо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протоколът от проведените допълнителни изпитвания се прилага към ЕО сертификата за одобряване на типа.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III и чл. 41 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат по чл. 7, ал. 1, когато кормилната уредба и нейното оборудване отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 7, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 10. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА":
1. когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено;
2. при установяване на несъответствие с одобрения тип при производство на ПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I.
Общи технически изисквания към кормилната уредба и нейното оборудване


Чл. 13. (1) Кормилната уредба и нейното оборудване да е конструирана(-о), изработена(-о) и монтирана(-о) така, че:
1. управлението на ПС да се извършва лесно и безопасно до конструктивната максимална скорост, а в случай на ремарке - до технически допустимата максимална скорост;
2. да е възможно връщането на завъртените управляеми колела в положение, съответстващо на праволинейното им движение.
(2) Типовете кормилни уредби са посочени в приложение № 3.
(3) Превозното средство да отговаря на техническите изисквания на т. 2 от приложение № 4 - за моторни превозни средства, и на т. 3 от приложение № 4 - за ремаркета.
(4) Превозно средство, снабдено със спомагателен кормилен механизъм, да отговаря на техническите изисквания на приложение № 5.
(5) Ремаркетата, оборудвани с кормилна уредба с изцяло хидравлично кормилно задвижване, трябва да отговарят на техническите изисквания на приложение № 6.

Чл. 14. При достигане на конструктивната максимална скорост на ПС то трябва да запазва праволинейно движение без водачът да извършва значителни корекции на посоката чрез кормилното колело и без прекомерни вибрации на оборудването на кормилната уредба.

Чл. 15. Ходът на устройството за управление да е синхронизиран с хода на управляемите колела, с изключение на колела, управлявани чрез спомагателен кормилен механизъм.

Чл. 16. Функционирането на устройството за управление и на управляемите колела да е синхронизирано по време, с изключение на колела, управлявани чрез спомагателен кормилен механизъм.

Чл. 17. (1) Кормилната уредба да е конструирана, произведена и монтирана по начин, който да позволява да понася усилията при нормална експлоатация на ПС или на състав от пътни ПС.
(2) Максималният ъгъл на завиване да не се ограничава от част на кормилното задвижване, освен ако това е специално предвидено.

Чл. 18. Когато няма указания от производителя на кормилната уредба, се приема, че тя трябва да е конструирана, произведена и монтирана така, че да не се появява едновременно повече от една неизправност.

Чл. 19. Двете оси на колесар се приемат за една ос.

Чл. 20. В случай на спиране на двигателя или на неизправност на устройство от кормилната уредба, с изключение на посочените в чл. 21 устройства, кормилната уредба да отговаря на техническите изисквания на т. 2.6 от приложение № 4 за автомобилите и на техническите изисквания на т. 3 от приложение № 4 - за ремаркетата.

Чл. 21. (1) Управляемите колела, устройството за управление на кормилната уредба и всички механични части от нейното задвижване се приемат за надеждни, ако те са с достатъчно големи размери, лесно достъпни за поддръжка и са с параметри за надеждност, равни или по-големи от предписаните за други важни уредби, системи или устройства на ПС (например спирачна уредба).
(2) Всяка част, неизправността на която може да доведе до загубване на контрол над ПС, да е изработена от метал или от материал, имащ еквивалентни на метала характеристики, и да не се подлага на значителна деформация по време на нормалното функциониране на кормилната уредба.

Чл. 22. (1) Всяка неизправност на задвижване от кормилната уредба, което не е изцяло механично, трябва да е сигнализирана за водача на ПС.
(2) Когато неизправността се отнася за автомобил, се приема, че увеличаването на усилието, прилагано върху устройството за управление на кормилната уредба, представлява сигнал за неизправност.
(3) Когато неизправността се отнася до ремарке, се приема наличието на механичен индикатор.
(4) В случай на неизправност се допуска промяна на средното предавателно число в кормилния механизъм, при условие че усилието, прилагано към устройството за управление, не надвишава стойностите, предписани в т. 2.6 от приложение № 4.

Раздел II.
Специфични технически изисквания към кормилната уредба и нейното оборудване


Чл. 23. Устройството за управление на кормилната уредба, което се задейства пряко от водача, да е конструирано, изработено и монтирано така, че:
1. да осигурява леснота и удобство при управлението на ПС;
2. посоката на задействане да съответства на желаната промяна на посоката на движение на ПС;
3. да осигурява постоянно и непроменящо се съотношение между ъгъла на задействане на кормилното колело и ъгъла на завиване на колелата (с изключение при наличие на спомагателен кормилен механизъм).

Чл. 24. Устройствата за регулиране геометрията на кормилната уредба да са така конструирани, че след регулировката частите, чрез които се извършва регулирането, да могат да се фиксират здраво едни към други чрез съответни крепежни елементи.

Чл. 25. (1) Задвижването на кормилните уредби, които се разединяват, за да се приспособяват към различни конфигурации на едно ПС (например полуремаркета с възможност за удължаване), да имат устройства за застопоряване и да се осигурява точното позициониране на частите на задвижването.
(2) Когато това застопоряване е автоматично, е необходимо да има ръчно задействана допълнителна осигуряваща блокировка.

Раздел III.
Технически изисквания към източниците на енергия


Чл. 26. (1) При захранване с енергия на кормилната и на спирачната уредба може да се използва общ енергиен източник.
(2) В случай на неизправност в захранването с енергия или на неизправност в една от двете уредби е необходимо:
1. кормилната уредба да отговаря на изискванията в т. 2.6 от приложение № 4;
2. ефективността на спирачната уредба да не спада под ниво на ефективност, предписано за работната спирачна уредба в приложение № 7, от момента на първото задействане на спирачката; изпълнението на изискванията, посочени в приложение № 7, може да се провери по време на изпитвания при процедура за одобряване на типа по Наредба № 71 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване на типа на резервни комплекти спирачни накладки;
3. при неизправност на захранването с енергия ефективността на спирачната уредба да отговаря на изискванията на приложение № 7; изпълнението на изискванията, посочени в приложение № 7, може да се провери по време на изпитвания при процедура за одобряване на типа по Наредба № 71 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване на типа на резервни комплекти спирачни накладки;
4. водачът да се предупреждава чрез звуков или светлинен алармиращ сигнал, ако течността в резервоара на уредбата спадне до ниво, което да доведе до увеличаване на усилието, прилагано към кормилната или към спирачната уредба; този сигнал може да бъде комбиниран с устройството, което предупреждава за неизправност на спирачките, водачът трябва да може да проверява лесно правилното функциониране на този сигнал.

Чл. 27. Един източник на енергия може да се използва за захранване оборудването на кормилната уредба и за захранването на устройства, които не са част от спирачната уредба. При спадане на течността в резервоара на уредбата до стойност, която може да доведе до увеличаване на усилието, прилагано към кормилната уредба, водачът се предупреждава чрез звуков или светлинен сигнал. Водачът да може да проверява лесно правилното функциониране на този сигнал.

Чл. 28. Алармиращото устройство да е свързано чрез пряка и постоянна връзка с електрическата верига. При нормална експлоатация на двигателя и при липса на неизправност в кормилната уредба алармиращото устройство да се включва през времето, необходимо за напълване на резервоара/ите/ с енергия след пускането в ход на двигателя.

Чл. 29. Техническите изисквания за провеждане на изпитванията за одобряване на типа са описани в приложение № 4.

Раздел IV.
Технически изисквания към управляемите колела


Чл. 30. (1) Задните колела могат да не са единствени управляеми колела.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за полуремаркета.

Чл. 31. (1) Ремаркетата (с изключение на полуремаркетата), които имат повече от една ос с управляеми колела, и полуремаркетата, които имат поне една ос с управляеми колела, да отговарят на изискванията в т. 3 от приложение № 4.
(2) Ремаркетата, имащи устройство за самоуправление, не се изпитват съгласно т. 3 от приложение № 4, ако съотношението от натоварването на осите между неуправляемите и самоуправляемите оси е равно или по-голямо от 1,6 при всички условия на натоварване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Одобряване на превозното средство" е одобряване типа на ПС по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване.
2. "Тип на превозно средство" са ПС от дадена категория, които не се различават по обозначението на типа им, дадено от производителя, и/или по различия, които засягат кормилната уредба и нейното оборудване.
3. "Кормилна уредба" е цялото оборудване, което служи за поддържане на движението на ПС в зададеното направление и промяната му в случай на необходимост чрез завъртване на управляемите колела. Кормилната уредба включва следното оборудване:
- устройство за управление,
- кормилно задвижване,
- управляеми колела,
- енергиен източник, ако има.
4. "Устройство за управление" е част от кормилната уредба, с което се управлява нейното функциониране, и може да се задейства със или без директна намеса на водача. Кормилна уредба, при която силата за промяна на посоката на движението на ПС се осигурява изцяло или отчасти от мускулното усилие на водача, устройството за управление включва всички елементи над точката, в която усилието за промяна на посоката се трансформира по механичен, хидравличен или електрически начин. Когато кормилната уредба включва защита на водача при челен удар на ПС, устройството за управление е част от кормилния механизъм - съвкупност от устройство за управление (кормилен кръг, спици, главина), кормилна колона, скрепителни елементи, кормилен вал, кормилна кутия, енергопоглъщащи компоненти.
5. "Кормилно задвижване" са всички възли и компоненти на кормилната уредба, които служат за предаване на силите за промяна на посоката от устройството за управление до управляемите колела. Той включва всички части след точката, в която усилието за промяна на посоката на движението на ПС, приложено спрямо устройството за управление, се трансформира по механичен, хидравличен или електрически начин.
6. "Управляеми колела" са колелата, чието положение спрямо надлъжната ос на ПС може да се променя директно или индиректно с цел определяне на посоката на движение на ПС.
7. "Захранване с енергия" са устройства от кормилната уредба, които я захранват с енергия, регулират дебита на тази енергия и при необходимост я съхраняват и натрупват. То включва и резервоари за работната субстанция и съединителни тръбопроводи, но не и двигателя на ПС (освен за целите на чл. 20), нито задвижването между двигателя и източника на енергия.
8. "Източник на енергия" е тази част от захранването с енергия, която генерира енергията под необходимата форма, хидравлична помпа или компресор за въздух.
9. "Резервоар за енергия" е тази част от захранването с енергия, в която се натрупва енергията, генерирана от енергийния източник.
10. "Резервоар за складиране (акумулиране) на енергия" е тази част от захранването с енергия, в която се складира (акумулира) работната субстанция при налягане равно или близко до атмосферното.
11. "Усилие, приложено към устройството за управление на кормилната уредба" е силата, която се прилага към устройството за управление с цел промяна на посоката на движение на ПС.
12. "Време за сработване на кормилната уредба" е периодът от започване на движението на устройството за управление на кормилната уредба и момента, в който управляемите колела започват да завиват.
13. "Ъгъл на завиване" е ъгълът, образуван от проекцията на надлъжната ос на ПС и пресечната линия на плоскостта (равнината) на колелото (централната плоскост на гумата, перпендикулярна на оста на въртене на колелото) и повърхността на пътя.
14. "Сили на управление" са всички сили, които действат върху задвижването на кормилната уредба.
15. "Средно предавателно отношение (число) на кормилната уредба" е отношението между ъгловото отместване на устройството за управление на кормилната уредба и средния ъгъл на завиване, описан от управляемите колела при завиване от едното крайно до другото крайно положение.
16. "Кръг на завиване" е окръжността, във вътрешността на която са разположени проекциите върху земята на всички точки на ПС, като се държи сметка за външните огледала и за разположените отпред уреди за указване на промяна на посоката на движение, когато ПС описва кръгообразна траектория.
17. "Номинален радиус на устройството за управление", когато кормилната уредба има кормилно колело за управление, е най-малкото разстояние между неговия център на въртене и външния му ръб. При устройство за управление с всякаква друга форма се разбира разстоянието между центъра му на въртене и точката, в която се прилага усилието спрямо този орган. Ако съществуват няколко такива точки, се взема предвид тази, в която прилаганото усилие е най-голямо.
18. "Превозно средство" е всяко МПС, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h и неговите ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
19. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 70/311/ЕЕС, последно изменена и допълнена с Директива 1999/7/ЕС.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 93 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРМИЛНАТА УРЕДБА И НЕЙНОТО ОБОРУДВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г.)
§ 6. Навсякъде в наредбата думите "сертификат/а/ът" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът".

§ 7. Разпоредбите по § 2 относно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба, § 4 относно приложение № 1, § 5 относно приложение № 2 и § 6 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № ...... (*)
 
в съответствие с приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, във връзка с ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (Наредба № 93 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване) (Приложение I от Директива 70/156/ЕЕС във връзка с ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (Директива 70/311/ЕЕС, последно изменена с Директива 99/7/ЕС)
Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква.
Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, трябва да съдържат достатъчно подробности.
За системи, компоненти или отделни технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.
     
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
..........................................
0.2. Тип:
..........................................
0.3. Начин за идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство (b):
..........................................
0.3.1. Местоположение на тази мар-  
  кировка:
..........................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (c):
..........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
..........................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-ите)  
  завод(-и):
..........................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставено за одобряване превозно  
  средство:
..........................................
1.3. Брой на осите и колелата:
..........................................
1.3.1. Брой и местоположение на осите  
  със сдвоени колела:
..........................................
1.3.2. Брой и местоположение на  
  управляваните оси:
..........................................
1.3.3. Задвижващи оси (брой, местопо-  
  ложение, свързване помежду им):
..........................................
1.8. Място за управление: ляво/дясно(1)  
2. МАСИ И РАЗМЕРИ (в kg и mm)  
  (препратка към чертеж, където  
  е необходимо)  
2.1. База/бази (междуосово раз-  
  стояние(-я) (при пълно натовар-  
  ване) (f):
..........................................
2.3.1. Колея на всяка управляема ос (i):
..........................................
2.4. Външни размери на превозното  
  средство (извън габаритни)  
2.4.1. За шаси без каросерия  
2.4.1.1. Дължина (j):
..........................................
2.4.1.2. Широчина (k):
..........................................
2.4.1.4. Преден надвес (m):
..........................................
2.4.1.5. Заден надвес (n):
..........................................
2.4.2. За шаси с каросерия  
2.4.2.1. Дължина (j):
..........................................
2.4.2.2. Широчина (k):
..........................................
2.4.2.4. Преден надвес (m):
..........................................
2.4.2.5. Заден надвес (n):
..........................................
2.8. Технически допустима макси-  
  мална маса, посочена от произ-  
  водителя (у) (максимум и  
  минимум):
..........................................
2.9. Технически допустима макси-  
  мална маса/натоварване върху  
  всяка ос:
..........................................
6. ОКАЧВАНЕ  
6.6. Гуми и колела  
6.6.1. Комбинация(-и) на гуми/колела  
  (за гумите да се посочи означение на размера, индекс на минимална товароносимост, символ на категория за минималната скорост; за колелата да се посочи размерът на джантата и из-  
  местването(-ията):
..........................................
6.6.1.1. Ос 1:
..........................................
6.6.1.2. Ос 2:
..........................................
  и т. н.  
6.6.3. Налягане(-ия) в гумите, както е  
  препоръчано от производителя  
  на превозното средство: ................... kPa
7. КОРМИЛНА УРЕДБА  
7.1. Схема на управляваната ос(-и),  
  показваща кормилния трапец:
..........................................
7.2. Кормилно задвижване и кор-  
  милен механизъм:
..........................................
7.2.1. Тип на кормилно задвижване  
  (да се посочи за предно и задно  
  разположение, когато е при-  
  ложимо):
..........................................
7.2.2. Връзка с колелата (включи-  
  телно други освен механични  
  средства; да се посочи за предно  
  и задно, когато е приложимо):
..........................................
7.2.3. Усилвател (когато има):
..........................................
7.2.3.1. Начин и работна характерис-  
  тика, марка(-и) и тип(-ове):
..........................................
7.2.4. Схема на кормилното оборуд-  
  ване като цяло, показваща местоположението в превозното средство на различните устройства, влияещи върху характерис-  
  тиките на управлението:
..........................................
7.2.5. Схема(-и) на устройството(-ата)  
  за управление:
..........................................
7.3. Максимален ъгъл на завиване на  
  колелата  
7.3.1. Надясно: ....................... °
  Брой на завъртанията на кормилното колело (или еквива-  
  лентни данни):
..........................................
7.3.2. Наляво: ........................ °
  Брой на завъртанията на кормилното колело (или еквива-  
  лентни данни):
..........................................
  ___________  
__________________________________________________________________________________________________________________
(*) Номерацията на точките и бележките под линия съответстват на тези, използвани в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение I от Директива 70/156/ЕЕС).
 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа (1)
- изменение на одобряването на типа (1)
- отнемане на одобряването на типа (1)
- отказ за одобряване на типа (1)
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 93 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (Директива 70/311/ЕЕС, последно изменена
с Директива ....../....../ЕС)
Номер на одобряването: ..............................................................................................................
Основание за изменението: ..............................................................................................................
 
  РАЗДЕЛ I  
0.1. Марка (търговско наименова-  
  ние на производителя):
..........................................
0.2. Тип:
..........................................
0.3. Начини на идентификация на  
  типа, когато се маркира на  
  превозното средство/компо-  
  нента/отделния технически  
  възел (1) (2):
..........................................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
..........................................
0.4. Категория на превозното  
  средство (1) (3):
..........................................
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
..........................................
0.7 В случай на компоненти и  
  отделни технически възли, местоположение и метод за нанасяне на ЕО маркировката за одоб-  
  ряване:
..........................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-ите)  
  завод(-и):
..........................................
     
  РАЗДЕЛ II  
1. Допълнителна информация съгласно
  (където е приложимо): Допъл-
    нението
2. Техническа служба, която отго-  
  варя за извършване на изпит-  
  ванията:
..........................................
3. Дата на протокола от  
  изпитване:
..........................................
4. Номер на протокола от  
  изпитване:
..........................................
5. Забележки (когато има): съгласно
    Допъл-
    нението
6. Място:
..........................................
7. Дата:
..........................................
8. Подпис:
..........................................
9. Прилага се индексът на техни-  
  ческото досие, представено на ИА "АА", което може да се по-  
  лучи при поискване.  
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася ЕО сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение IIА от Директива 70/156/ЕЕС).
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
Допълнение към ЕО сертификат с № ...............................................................................................................................................
за одобряване на типа
по отношение одобряване типа на превозно средство в съответствие с Наредба № 93 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (Директива 70/311/ЕЕС, последно изменена с Директива ............../........../ЕС)
 
1. Допълнителна информация  
  Тип кормилна уредба:
..........................................
  Устройство за управление:
..........................................
  Кормилно задвижване:
..........................................
  Управляеми колела:
..........................................
  Източник на енергия:
..........................................
  Спирачна ефективност:
..........................................
  При необходимост - номера на одобряването на типа в съответствие с Наредба № 71 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни  
  накладки (Директива 71/320/ЕЕС):
..........................................
  и/или  
  резултати от изпитвания на превоз-  
  ното средство с товар/без товар(1)  
2. Забележки:
..........................................
  (например за превозни средства с  
  дясно или ляво управление)  
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
___________
 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 2
Типове кормилни уредби и тяхното оборудване
I. Типове кормилни уредби
В зависимост от източника на силите на управление се различават следните типове кормилни уредби:
1. За автомобили:
1.1. Механична (ръчна) кормилна уредба, при която силите на управление са резултат от приложеното от водача усилие към кормилното колело.
1.2. Кормилна уредба с усилвател(-и), при която силите на управление са едновременно резултат от приложеното от водача усилие към кормилното колело и от устройство(-а) за захранване с енергия. Кормилна уредба, при която силите на управление са резултат от едно или няколко устройства за захранване с енергия, когато кормилната уредба е в изправност, но при която силите на управление могат да са и резултат от приложеното от водача усилие към кормилното колело в случай на неизправност на управлението (вградена система с усилватели), също се счита като кормилна уредба с усилватели.
1.3. Кормилна уредба със сервоуправление (пълноприводна кормилна уредба), при която силите на управление се създават единствено от едно или няколко устройства за захранване с енергия.
1.4. Саморегулираща се кормилна уредба, при която ъгълът на завиване на едно или няколко от колелата се променя под въздействието на сили и/или на приложени силови моменти в точката на контакт между гумата и пътя.
2. За ремаркета:
2.1. Саморегулираща се кормилна уредба - виж т. 1.4.
2.2. Шарнирна (съчленена) кормилна уредба, при която силите на управление се създават от промяна на посоката на теглещото ПС и завиването на управляемите колела на ремаркето е свързано пряко с относителния ъгъл между надлъжната ос на теглещото превозно средство и надлъжната ос на ремаркето.
2.3. Кормилна уредба със самонасочващо се (независимо) управление, при която силите на управление се създават от промяна на посоката на теглещото ПС и завиването на управляемите колела на ремаркето е свързано пряко с относителния ъгъл между надлъжната ос на шасито (рамата) на ремаркето или от товар, който го замества, и от надлъжната ос на допълнителната рама, към която оста(-ите) е (са) закрепена(-и).
3. Според разположението на управляемите колела се различават следните типове кормилни уредби:
3.1. Кормилна уредба с предни управляеми колела, при която само колелата от предната(-ите) ос(-и) са управляеми. Това определение включва всички колела, които завиват в една и съща посока.
3.2. Кормилна уредба със задни управляеми колела, при която единствено задната(-ите) ос(-и) е (са) управляема(-и). Това определение включва всички колела, които завиват в една и съща посока.
3.3. Кормилна уредба с няколко управляеми оси, при която една или няколко от предните и задните оси са управляеми.
3.3.1. Кормилна уредба, при която всички колела са управляеми.
3.3.2. Устройство за управление чрез чупеща се рама, при което движението на частите на рамата едни спрямо други се извършва пряко от силите на управление.
3.4. Спомагателен кормилен механизъм (СКМ), при което колелата на осите на превозните средства от категориите M и N са управляеми и подпомагат колелата, осигуряващи основното усилие при завиване чрез система, която не е изцяло на електрически, хидравличен или пневматичен принцип. Тези колела завиват в същата посока или в обратната посока на главните управляеми колела, и/или ъгълът на завиване на предните, централните и/или задните колела може да бъде променян в зависимост от поведението на ПС.
II. Типове кормилно задвижване
Съществуват няколко типа задвижване на кормилните уредби според начина на предаване и принципа на действие на силите за управление:
1. Изцяло механично задвижване, при което силите на управление се предават единствено по механичен начин.
2. Изцяло хидравлично задвижване, при което в определена точка силите на управление се предават единствено по хидравличен начин.
3. Изцяло електрическо задвижване, при което в определена точка силите на управление се предават единствено по електрически начин.
4. Смесен (комбиниран) тип задвижване, при което една част от силите на управление се предават по механичен начин, а друга част се предава по някой от останалите начини.
4.1. Механично задвижване от смесен тип, при което една част от силите на управление се предават единствено по механичен начин, а друга част се предава по:
4.1.1. хидравличен начин или механично-хидравличен начин;
4.1.2. електрически начин или механично-електрически начин;
4.1.3. пневматичен или механично-пневматичен начин.
В случай, че механичната част от задвижването служи единствено да задава ъгъла на завиване и е прекалено слаба, за да предаде всички сили на управление, кормилната уредба се счита за уредба с хидравлично, електрическо или пневматично задвижване.
5.2. Кормилни уредби с други видове задвижване от смесен тип е всяка друга комбинация от посочените видове задвижвания.

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 3
Изпитвания на автомобили и ремаркета
1. Общи предписания
1.1. Изпитванията се провеждат на равна повърхност, която осигурява добро сцепление.
1.2. За провеждане на изпитването(-ата) ПС да е натоварено до неговата технически допустима максимална маса, като управляемата(-ите) ос(-и) също са натоварени до тяхната технически допустима максимална маса. Повторно изпитване се извършва в случаи на ос(-и), оборудвани с допълнително устройство за управление, като ПС е натоварено до неговата технически допустима максимална маса и оста(-ите), оборудвана(-и) с допълнително устройство за управление, е (са) натоварена(-и) до нейната (тяхната) технически допустима максимална маса.
1.3. В началото на изпитването при неподвижно ПС с посоченото в т. 1.2 натоварване налягането на гумите да отговаря на предписанията на производителя.
2. Предписания за моторни ПС
2.1. Превозното средство трябва да следва тангентата на крива с радиус от 50 m без големи вибрации на оборудването на кормилната уредба при следната скорост:
- 50 км/ч за моторни ПС от категорията M1;
- 40 км/ч за моторни ПС от категориите M2, M3, N1, N2 и N3,
или с конструктивна максимална скорост, ако тя е по-ниска от посочените скорости.
2.2. Предписанията на чл. 14, 15 и т. 2.1 да се изпълняват и в случай на неизправно оборудване на кормилната уредба.
2.3. Когато ПС следва кръгова траектория на движение, като управляемите колела са завъртяни на около половината от ъгъла им на завой при постоянна скорост не по-малка от 10 km/h, радиусът на завоя да остава непроменен или да се увеличава, ако водачът пусне кормилното колело.
2.4. При измерване на усилието, приложено към устройството за управление на кормилната уредба, силите, упражнявани с продължителност по-малка от 0,2 s, не се вземат под внимание.
2.5. Измерване на усилието, приложено към устройството за управление при автомобили с изправна кормилна уредба.
2.5.1. От изходно положение при движение по права линия ПС трябва да завие по спирала със скорост 10 km/h. Измерва се усилието, приложено на разстояние, равно на номиналния радиус на кормилното колело, до момента, в който положението на кормилното колело съответства на радиуса на завоя, указан в таблицата (за съответната категория ПС при изправна кормилна уредба). Извършва се една такава маневра за завиване вдясно и една за завиване вляво.
2.5.2. Допустимото максимално време за извършване на маневрата за завиване и допустимото максимално усилие, приложено към устройството за управление на изправна кормилна уредба, са посочени в таблицата (за всяка категория ПС).
2.6. Измерване на усилието, приложено към устройството за управление при автомобили с неизправна кормилна уредба.
2.6.1. Извършва се изпитване, описано в т. 2.5, с кормилна уредба, чието оборудване има неизправност. Измерва се усилието, приложено към устройството за управление на кормилната уредба, до момента, в който положението на кормилното колело съответства на радиуса на завоя, указан в таблицата (за съответната категория ПС при неизправна кормилна уредба).
2.6.2. Допустимото максимално време за извършване на маневрата за завиване и допустимото максимално усилие, приложено към устройството за управление на неизправна кормилна уредба, са посочени в таблицата (за всяка категория ПС).
Изисквания към усилието, приложено към устройството за управление
Кате- Изправна Неизправна
гория кормилна уредба кормилна уредба
ПС макси- време радиус макси- време радиус
  мално (s) на завой мално (s) на завой
  усилие   (m) усилие   (m)
  (daN)     (daN)    
M1 15 4 12 30 4 20
M2 15 4 12 30 4 20
M3 20 4 12(1) 45 6 20
N1 20 4 12 30 4 20
N2 25 4 12 40 4 20
N3 20 4 12(1) 45(2) 6 20
             
(1) Или завиване до ограничителя на кормилния механизъм, ако тази стойност не може да бъде достигната.
(2) 50 за несъчленени превозни средства с две или повече управляеми оси, с изключение на тези, които са оборудвани с устройство за саморегулиране.
3. Предписания за ремаркета
3.1. Ремаркето трябва да се движи без значително отклонение или необичайни вибрации на своето устройство за управление, когато теглещото ПС се движи по права линия, по равен и хоризонтален път със скорост 80 km/h или с максималната технически допустима скорост, указана от производителя на ремаркето, ако тя е по-ниска от 80 km/h.
3.2. След като теглещото ПС и ремаркето започнат кръгово движение по такъв начин, че предният външен край на теглещото ПС описва окръжност с радиус 25 m в съответствие с § 1, т. 16, при постоянна скорост 5 km/h, се определя радиусът на окръжността, описан от задния външен край на ремаркето. Тази маневра се повтаря при същите условия, но при скорост 25 ±1 km/h. По време на тези маневри задният външен край на ремаркето, което се движи със скорост 25 ±1 km/h, не трябва да излиза извън описаната окръжност с повече от 0,7 m, която е описана при маневрата, извършена с постоянна скорост от 5 km/h.
3.3. Нито една точка на ремаркето не трябва да излиза с повече от 0,50 m от тангентата (допирателната) към кръг с радиус 25 m при теглене от ПС, движещо се по тангентата към окръжността, определена в т. 3.2, със скорост 25 km/h. Това поведение на ремаркето трябва да се запази от точката, в която тангентата докосва кръга, до точка, разположена на 40 m по-далече по тангентата. След тази точка ремаркето трябва да отговаря на условията, изброени в т. 3.1.
3.4. Изпитванията, описани в т. 3.2 и 3.3, да бъдат проведени, като се извършва едно завиване вляво и едно завиване вдясно.

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 4
Технически изисквания за превозни средства, оборудвани със спомагателен кормилен механизъм (СКМ)
1. Общи изисквания
Приложението не изисква ПС да бъдат оборудвани със спомагателен кормилен механизъм. Когато на ПС са монтирани такива, те трябва да отговарят на изискванията по т. 2.
2. Специфични изисквания
2.1. Задвижване
2.1.1. Механично кормилно задвижване. Прилага се чл. 21
2.1.2. Хидравлично кормилно задвижване. Хидравличното кормилно задвижване трябва да има защита срещу превишаване на максимално допустимата стойност на работното налягане T.
2.1.3. Електрическо кормилно задвижване. Електрическото кормилно задвижване трябва да има защита срещу повишено електрозахранване.
2.1.4. Смесено (комбинирано) кормилно задвижване. Комбинираното механично, хидравлично и електрическо кормилно задвижване трябва да отговаря на изискванията на т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3.
2.2. Изисквания при изпитвания в случаите на неизправност (отказ)
2.2.1. Лошото функциониране или неизправността на коя да е от частите на СКМ (с изключение на компонентите, които не могат да дефектират съгласно чл. 21) не трябва да довежда до внезапно или значително изменение в поведението на ПС и до неизпълнение изискванията на т. 2.1 до 2.4 и т. 2.6 от приложение № 4. Също така трябва да е осигурена възможност ПС да се управлява без рязко въздействие на кормилната уредба. Това се проверява чрез следните изпитвания:
2.2.1.1. Изпитване при движение в кръг
Превозното средство да се движи в кръг с радиус "R" (m) и скорост V (km/h) в зависимост от категорията, към която се отнася, и в съответствие със стойностите, посочени в таблицата:
Категория на ПС R (1) V (2) (3)
M1, N1 100 80
M2, N2 50 50
M3, N3 50 45
     
(1) Ако СКМ се застопорява механично при указаната скорост, то скоростта при извършване на изпитването да се променя, за да съответства на максималната скорост, при която тази система сработва. Под максимална скорост се разбира скоростта, при която СКМ се застопорява, намалена с 5 km/h.
(2) Ако размерните характеристики на ПС предполагат риск от преобръщане, производителят предава на техническата служба данните от симулация на поведението на ПС, като указва по-ниска скорост, която позволява извършването на изпитванията при условия на максимална безопасност. В този случай скоростта при изпитването се избира от техническата служба.
(3) Ако особеностите на изпитвателния участък не позволяват спазването на стойностите за радиуса на кръга, изпитванията могат да се извършват на изпитвателен участък с различни радиуси на кръга (максимално отклонение ± 25 %) при условие, че скоростта се изменя, за да се достигне напречното ускорение, което е резултат от радиуса и посочената в таблицата скорост за съответната категория ПС.
Неизправността се предизвиква след достигане на предвидената скорост за изпитване. Изпитването се извършва при движение на ПС по посока на въртене на часовниковите стрелки и в обратна посока.
2.2.1.2. Изпитвания през преходен период. До уточняване на еднакви методи за изпитване производителят на ПС трябва да информира техническите служби за своите методи на изпитвания и за резултатите относно поведението в случай на неизправност на ПС през преходния период.
2.3. Алармени сигнали в случай на неизправност
2.3.1. В съответствие с чл. 21, с изключение на компонентите на СКМ, за които се приема, че не могат да дефектират, следните неизправности на това устройство трябва да се сигнализират на водача:
2.3.1.1. общо прекъсване на електрическото или хидравличното задвижване на СКМ;
2.3.1.2. неизправност на захранването с енергия на СКМ;
2.3.1.3. прекъсване на външните кабели на електрическото задвижване, ако устройството е оборудвано с такова.
2.4. Електромагнитна съвместимост.
2.4.1. Електромагнитните полета не трябва да влияят на функционирането на СКМ. До уточняване на еднакви методи на изпитване производителят на ПС да информира техническите служби за своите методи на изпитвания и за резултатите, получени от тях.

Приложение № 6 към чл. 13, ал. 5
Технически изисквания за ремаркетата, оборудвани с кормилна уредба с изцяло хидравлично кормилно задвижване
1. Общи изисквания
Не е задължително ремаркетата да бъдат оборудвани с изцяло хидравлично кормилно задвижване. Когато на тях са монтирани такива, те да отговарят на изискванията по т. 2.
2. Специфични изисквания
2.1. Ефективност на хидравличните (твърди и еластични) тръбопроводи и на техните съединения.
2.1.1. Тръбопроводите на изцяло хидравличните кормилни задвижвания да могат да издържат на налягане, което е най-малко равно на четири пъти максималната стойност на нормалното работно налягане (T), указано от производителя. Техните съединения да отговарят на стандарти ISO 1402:1984; 6605:1986 и 7751:1983.
2.2. Системи, зависещи от захранването с енергия.
2.2.1. Захранването с енергия да бъде защитено от свръхналягане чрез клапан, ограничаващ налягането, който се включва при достигане на стойност на налягането, равна на T.
2.3. Защита на кормилното задвижване.
2.3.1. Кормилното задвижване да бъде предпазено от свръхналягане чрез клапан, ограничаващ налягането, който се включва при стойности на наляганията между 1,5 T и 2,2 T.
2.4. Съосност между теглещо ПС и ремарке.
2.4.1. При движение по права линия на състав от пътни ПС ремаркето да бъде съосно (движи по същата линия) на теглещото ПС.
2.4.2. За да се изпълнят изискванията на т. 2.4.1, ремаркетата да бъдат оборудвани с устройство за ръчно или автоматично регулиране на съосността.
2.5. Управляемост в случай на неизправност на кормилното задвижване.
2.5.1. Управляемостта на ПС, оборудвани с изцяло хидравлично кормилно задвижване да може да се запазва и в случай на неизправност на задвижването. Превозните средства да бъдат подложени на изпитвания в тези условия (при наличие на неизправност) и да отговарят на изискванията на т. 3 от приложение № 4. Изпитвания със скорост от 5 и 25 km/h, описани в т. 3.2 от приложение № 4, да бъдат извършени последователно както с изправно кормилно задвижване, така и с неизправно.
2.6. Електромагнитна съвместимост.
2.6.1. Функционирането на устройството за управление да не се влияе от електромагнитни полета. До уточняване на еднакви методи за изпитване производителят на ПС да информира техническите служби за своите методи на изпитвания и за резултатите, получени от тях.

Приложение № 7 към чл. 26, ал. 2, т. 2
Спирачна ефективност на превозни средства, използващи общ източник на енергия за захранване на кормилната и спирачната уредба
1. В случай на неизправност на енергийния източник спирачната ефективност на работната спирачна уредба при първо задействане на педала да съответства на стойностите, посочени в табл. 1.
Табл. 1
Категория V (km/h) m/s2 Сила (daN)
M1 80 5,8 50
M2 и M3 60 5,0 70
N1 80 5,0 70
N2 и N3 60 5,0 70
       
2. В случай на неизправност на кормилната уредба или на захранването с енергия спирачната ефективност (след осем пъти задействане докрай на педала за работната спирачна уредба) да достига при деветото задействане поне стойностите, посочени в табл. 2. Тези стойности са валидни за допълнителната (аварийната) спирачна уредба.
Когато допълнителната спирачна уредба, захранвана от акумулирана енергия, се задейства чрез отделен орган за управление, след задействане осем пъти докрай на педала за работната спирачна уредба да се достигне при задействането му за девети път предписаната остатъчна спирачна ефективност, посочена в табл. 2.
Табл. 2
Вторична и остатъчна спирачна ефективност
Категория V (km/h) Вторично Остатъчно
    спиране (m/s2) спиране (m/s2)
M1 80 2,9 1,7
M2 60 2,5 1,5
M3 60 2,5 1,5
N1 70 2,2 1,3
N2 50 2,2 1,3
N3 40 2,2 1,3
       

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти