Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 92 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВРАТИТЕ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 2004г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 40 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (ПС) от категории М1, N1, N2 и N3 по отношение на вратите;
2. техническите изисквания към ПС по отношение на вратите и методите за определяне на съответствието с техническите изисквания.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на ПС по отношение на вратите се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) Производителят подава заявление за одобряване типа на ПС по отношение на вратите до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни ПС и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага:
1. попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание;
2. техническо описание на ключалките и пантите.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробно, във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с достатъчно подробности.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация за функционирането на системите, компонентите или отделните възли, с електронно управление.
(5) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитвания за одобряване на типа:
1. превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване, в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
2. пет комплекта панти за всяка врата;
3. пет комплектовани ключалки заедно с управляващия им механизъм за всяка врата.
(2) В случаите, когато един и същ тип панти се използват за няколко врати, производителят предоставя един комплект. Не се смятат за различни тези комплекти, които се различават по това, че са предвидени за монтиране от лявата или от дясната страна.
(3) В случаите, когато едни и същи комплектовани ключалки се използват на няколко врати, производителят предоставя един комплект от тези комплектовани ключалки. Не се смятат за различни тези ключалки, които се различават по това, че са предвидени за монтиране от лявата или от дясната страна.

Чл. 5. (1) В срок един месец от представяне от заявителя на техническата документация с изпълнени процедури за одобряване типа на ПС по отношение на вратите изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа, когато ПС отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на вратите се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се записва съответно "70/387" и "98/90".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Номерът на одобряването по ал. 1 е индивидуален за всеки тип ПС.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификата по чл. 5, ал. 1 на основания, свързани с вратите, ако те отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификата по чл. 5, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство или съответно по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрените по реда на тази наредба типове ПС по отношение на вратите.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на вратите се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършване на нови изпитвания на изменения тип ПС по отношение на вратите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрен тип се извършва по реда на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. В случай на несъответствие с изискванията на тази наредба изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряване на измененията на типа ПС по отношение на вратите.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 10. Превозните средства по отношение на вратите да са проектирани така, че да се осигури безопасно влизане или излизане от ПС.

Чл. 11. (1) Изискванията по отношение на достъпа до и излизането през вратите на кабината на водача на ПС от категория N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t, и от категория N3 са посочени в приложение № 3.
(2) Ако ПС от категория N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t, и от категория N3 отговарят на изискванията, дадени в приложение № 3, се счита, че ПС отговаря на изискването по чл. 10.

Чл. 12. (1) Вратите и ключалките да са конструирани, изработени и монтирани така, че при затварянето им да няма дразнещ звук.
(2) Ключалките на вратите да са конструирани, изработени и монтирани така, че да се предотвратява случайното отваряне на вратите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Вратите се конструират, изработват и монтират така, че да се осигури безопасен достъп до тях.

Чл. 13. (1) Пантите на окачени на панти врати, когато са монтирани към страничните стени на ПС, да са поставени на предния ръб на вратите по посока на движение напред.
(2) За двойни врати изискванията по ал. 1 се отнасят за крилото на вратата, което се отваря първо, като трябва да е осигурена възможност да се блокира другото крило на вратата.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за сгъващите се врати.

Чл. 14. Ключалките и пантите на страничните врати на ПС от категория M1 да отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Когато нивото на входа към отделението за пътници на ПС от категории М1, N1 и N2 с максимална маса, не по-голяма от 7,5 t, е на височина, по-голяма от 600 mm над нивото на пътната повърхност, ПС трябва да има една(о) или повече подвижни платформи или стъпала.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) За ПС с повишена проходимост, дефинирани в приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета разстоянието по ал. 1 може да се увеличи до 700 mm.

Чл. 16. Подвижните платформи или стъпалата да бъдат конструирани, изработени и монтирани така, че да изключват риск от подхлъзване.

Чл. 17. Условията и методите за изпитване за съответствие с техническите изисквания са посочени:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) за ключалките и пантите на страничните врати на ПС от категория M1 в приложение № 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) за достъпа и излизането от вратите на кабината на водача на ПС от категория N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t, и от категория N3 в приложение № 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно ПС, предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и неговите ремаркета, с изключение на ПС от градския транспорт, ПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. "Тип превозно средство" са ПС, които не се различават съществено по отношение на следните основни характеристики:
а) конструктивни и якостни характеристики на ключалки и панти при ПС от категория М1;
б) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) изисквания за изработка и монтаж на подвижни платформи и стъпала при всички ПС с изключение на ПС от категории N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t и N3;
в) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) характеристики на разположението и геометрията на стъпалата за достъп и ръкохватките при ПС от категории N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t и N3, доколкото тези основни характеристики имат отношение към изискванията на тази наредба.
3. "Одобряване на превозно средство" е одобряване на тип ПС по отношение на неговите врати и характеристиките, отнасящи се към тези врати.
4. "Категории(-я) превозни(-о) средства(-о)" са определените в чл. 149, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредби на Директива 70/387/ЕЕС, последно изменена с Директива 2001/31/ЕС.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории N1, N2, N3 - от 31 декември 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 92 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВРАТИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г.)
§ 13. Разпоредбите на § 9, т. 2 относно § 1, т. 5 и § 11 относно приложения № 1 и 2 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Списък с данни № ..................................................................................................................................................................
 
в съответствие с приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство съгласно Наредба № 92 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите в съответствие с Директива 70/387/ЕЕС, последно изменена с Директива 2001/31/ЕС
 
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (аа) (търговско наимено-
вание на производителя)
...........................
0.2. Тип:
...........................
0.3. Начини за идентификация на  
типа, ако се маркира на превозното  
средство(b):
...........................
0.3.1. Местоположение на тази  
маркировка:
...........................
0.4. Категория на превозното  
средство(c):
...........................
0.5. Наименование(2) и адрес на  
производителя:
...........................
0.8. Адрес(-и) на монтажния(-те)  
завод(-и):
...........................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗ-  
НОТО СРЕДСТВО  
1.1. Снимки и/или чертежи на  
представително превозно средство  
(образец):
...........................
9. КАРОСЕРИЯ  
9.2. Използвани материали и начини  
на изработка
...........................
9.3. Врати за пътниците, ключалки  
и панти:
...........................
9.3.1. Конфигурация на вратите и  
брой на вратите:
...........................
9.3.1.1. Размери, посока и макси-  
мален ъгъл на отваряне:
...........................
9.3.2. Чертеж на ключалки и панти  
и на тяхното местоположение на  
вратите:
...........................
9.3.3. Техническо описание на  
ключалки и панти:
...........................
9.3.4. Детайли, включително размери  
на отвори, стъпала и необходимите  
дръжки, където има такива:
...........................
   
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ  
1.3. Брой на осите и колелата:
...........................
1.3.3. Задвижващи оси (брой, место-  
положение, свързване помежду им):
...........................
2.4.1. За шаси без каросерия
...........................
2.4.1.4.1. Преден ъгъл на  
проходимост: ..градуса
2.4.1.5.1. Заден ъгъл на проходимост: ..градуса
2.4.1.6. Просвет съгласно част А на  
приложение № 2 на Директива  
70/156/ЕЕС и точка 4.5 на приложе-  
ние № 1 на Наредба № 60 за одобря-  
ване на типа на нови моторни пре-  
возни средства и техните ремаркета
...........................
2.4.1.6.1. Между осите:
...........................
2.4.1.6.2. Под предната ос(оси):
...........................
2.4.6.3. Под задната ос(оси):
...........................
2.4.1.7. Ъгъл на надлъжна  
проходимост: ..градуса
2.4.2. За шаси с каросерия
...........................
2.4.2.4.1. Преден ъгъл на  
проходимост:
...........................
2.4.2.5.1. Заден ъгъл на проходимост: ..градуса
2.4.2.6. Просвет съгласно част А на  
приложение № 2 на Директива  
70/156/ЕЕС и точка 4.5 на приложе-  
ние № 1 на Наредба № 60 за одобря-  
ване на типа на нови моторни пре-  
возни средства и техните ремаркета
...........................
2.4.2.6.1. Между осите:
...........................
2.4.2.6.2. Под предната ос(оси):
...........................
2.4.2.6.3. Под задната ос(оси):
...........................
2.4.2.7. Ъгъл на надлъжна  
проходимост: ..градуса
2.15. Способност за потегляне по  
наклон (самостоятелно превозно  
средство.........%)
...........................
4.9. Блокиране на диференциала .... да/не/
по избор(1)  
   
____________________
(1) Излишното се задрасква.
(b) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(c) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движение по пътищата, част А на приложение № 1 на Наредба № 60 и приложение № 1 на Директива 70/156/ЕЕС.
(aa) Името, под което производителят представя себе си при продажба на превозното средство.
(2) Името на лицето, което иска одобряването на типа и е отговорно пред ИА "АА".

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
НА ТИПА
 
  Печат на ИА "АА"
Информация, отнасяща се до:
- одобряване на типа(1);
- изменение на одобряването на типа(1);
- отнемане на одобряването на типа(1);
- отказ за одобряване на типа(1),
за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) съгласно Наредба № 92 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите в съответствие с Директива 70/387/ЕЕС, последно изменена с Директива 2001/31/ЕС.
Номер на одобряването на типа
............................
Основание за изменението
............................
РАЗДЕЛ I  
   
0.1. Марка (търговско наименование  
  на производителя):
............................
0.2. Тип:
............................
0.3. Начини за идентификация на типа,  
  ако се маркира на превозното  
  средство(1),(2):
............................
0.3.1. Местоположение на тази  
  маркировка:
............................
0.4. Категория на превозното  
  средство(1),(3):  
0.5. Наименование и адрес на  
  производителя:
............................
0.7. В случай на компоненти и отделни  
  технически възли, местоположение  
  и начин на поставяне на ЕО  
  маркировката за одобрение:
............................
0.8. Име и адрес(-и) на монтажния(-те)  
  завод(-и)
............................
     
____________
(1) Излишното се задрасква.
(2) Ако начинът за идентификация на типа съдържа букви, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия сертификат за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа "?" (например ABC??123???).
(3) Съгласно определенията, посочени в приложение II на Директива 70/156/ЕЕС, част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и Закона за движението по пътищата.
РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация  
  (където е приложимо):  
  Виж Допълнението  
2. Техническа служба, отговаряща  
  за провеждане на изпитванията:  
3. Дата на протокола от изпитване:
..............................
4. Номер на протокола от изпитване:
..............................
5. Забележки (ако има):  
  Виж Допълнението
..............................
6. Място:
..............................
7. Дата:
..............................
8. Подпис:
..............................
9. Прилага се номерът на техническото  
  досие, представено на ИА "АА",  
  което може да бъде получено при  
  поискване
..............................
     
Допълнение към ЕО сертификат за одобряване на типа № .........................................................................................................................
относно одобряване типа на превозни средства в съответствие с Наредба № 92 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите в съответствие с Директива 70/387/ЕЕС, последно изменена с Директива 2001/31/ЕС
 
1. Допълнителна информация  
1.1. Конфигурация(-и) на вратите за  
  пътници
..............................
1.2. Метод на отваряне
..............................
1.3. Метод на отваряне на ключалката
..............................
5. Забележки:
..............................
     

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.)
Изисквания, отнасящи се до достъпа и излизането от вратите на кабината на водача на превозни средства от категория N2 с максимална маса, надвишаваща 7,5 t, и от категория N3
1. Стъпала за достъп до кабината на водача (виж фигурата)
Фигура. Стъпала за достъп до кабината на водача
1.1. Разстоянието (А) от нивото на пътната повърхност до горната повърхност на най-ниското стъпало, измерено, когато ПС е в работно състояние върху хоризонтална и гладка повърхност, не трябва да надвишава 600 mm.
1.1.1. За ПС с повишена проходимост това разстояние не трябва да надвишава 700 mm.
1.2. Разстоянието (В) между горните повърхности на стъпалата не трябва да надвишава 400 mm.
1.2.1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Вертикалното разстояние между две последователни стъпала не трябва да варира с повече от 50 mm. Това изискване не се прилага за разстоянието между най-високото стъпало и пода на кабината.
1.2.2. За ПС с повишена проходимост разстоянието по т. 1.2.1 може да се бъде до 100 mm.
1.3. Допълнително трябва да бъдат спазени следните минимални геометрични размери:
дълбочина на стъпалото (D): 80 mm
клиренс на стъпалото (E) (включва се  
и дълбочината на стъпалото): 150 mm
широчина на стъпалото (F): 300 mm
широчина на най-ниското стъпало (G): 200 mm
височина на стъпалото (S): 120 mm
напречно изместване между стъпалата (H): 0 mm
надлъжно покриване (J) между две  
последователни стъпала с еднаква ширина  
или между най-високото стъпало и пода  
на кабината: 200 mm
1.3.1. За ПС с повишена проходимост стойността (F) може да бъде намалена до 200 mm.
1.4. Най-ниското стъпало може да бъде конструирано като подвижно, ако това е необходимо за удовлетворяване на специфични конструктивни или експлоатационни изисквания, както и в случаи на ПС с повишена проходимост. В такива случаи дълбочината на подвижното стъпало (R) да бъде не по-малка от 20 mm.
1.4.1. Не се разрешават подвижни стъпала с кръгло напречно сечение.
1.5. Разположението на най-горното стъпало да се открива лесно при слизане от кабината на водача.
1.6. Горната повърхност на стъпалата да не бъде хлъзгава. В допълнение на това стъпалата, които са изложени на атмосферните влияния и прах по време на пътуване, да имат достатъчна повърхност за оттичане.
2. Достъп до ръкохватки в кабината на водача (виж фигурата).
2.1. За достъп до кабината на водача да се предвидят една или повече дръжки до вратата, ръкохватки или други устройства за хващане.
2.1.1. Дръжките до вратата, ръкохватките или другите устройства за хващане да бъдат разположени по такъв начин, че да могат да бъдат лесно хващани и да не пречат на достъпа.
2.1.2. Допуска се максимално прекъсване от 100 mm в зоната на хващане на дръжките до вратата, ръкохватките или еквивалентните устройства за хващане (например за междинно фиксиране).
2.1.3. В случай на достъп с повече от две стъпала дръжките до вратата, ръкохватките или еквивалентните устройства за хващане да бъдат разположени така, че човек да може да се подпира в три точки (с две ръце и един крак или с два крака и една ръка).
2.1.4. Освен в случай на стълба конструкцията и разположението на дръжките до вратата, ръкохватките и еквивалентните устройства за хващане да бъдат такива, че да съдействат на операторите да слизат с лице, обърнато към кабината.
2.1.5. Кормилото може да се счита за ръкохватка.
2.2. Височината (N) на долния ръб на поне една дръжка до вратата, ръкохватка или еквивалентно устройство за хващане, измерена от нивото на пътната повърхност за ПС в движение върху хоризонтална и гладка повърхност, не трябва да надвишава 1850 mm.
2.2.1. За ПС с повишена проходимост това разстояние (N) може да бъде увеличено до 1950 mm.
2.2.2. Ако подът на кабината на водача има височина от пътната повърхност, по-голяма от "N", тази височина се приема за "N".
2.2.3. В допълнение минималното разстояние "Р" на горния край на дръжката (дръжките) до вратата, ръкохватките или еквивалентните устройства за хващане от най-горното стъпало (пода на кабината на водача) да бъде:
- дръжка (дръжки) до вратата, ръкохватки или еквивалентни устройства за хващане (U) 650 mm,
- (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) дръжка (дръжки) до вратата, ръкохватки или еквивалентни устройства за хващане (V) 550 mm.
2.3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) Допълнително следните геометрични размери да бъдат спазени:
- размери на захващането (К):  
  • минимум 16 mm
  • максимум 38 mm
- дължина (М), не  
  по-малка от 150 mm
- клиренс до компонентите  
  на ПС (L), не по-малък от 40 mm при
    отворена
    врата
3. В случай на наклонена врата на кабината на водача изискваните измервания се правят от хоризонталната равнина, преминаваща през точката, която се получава чрез пресичането на предния ръб на пода с вертикалната равнина през центъра на стъпалото, което е разположено непосредствено отдолу и е перпендикулярно на надлъжната средна равнина на ПС.
4. Главината, джантата или други части на колелото не се считат за платформи или стъпала за целите на наредбата, освен ако по конструктивни или експлоатационни причини не се налага монтирането на платформи или стъпала на друго място върху ПС.

Приложение № 4 към чл. 14
Изисквания към изработката, монтажа и изпитванията на издръжливостта на ключалките и пантите на страничните врати, използвани за влизане или излизане при превозни средства от категория М1
1. Общи положения
1.1. Ключалките и пантите да бъдат конструирани и монтирани по такъв начин, че при нормални условия на употреба ПС да отговаря на изискванията на това приложение.
1.2. Всяка ключалка да има положение на междинно затваряне и положение на пълно затваряне.
2. Изисквания към изработката
2.1. Ключалки
2.1.1. Надлъжно натоварване
2.1.1.1. Комплектът от ключалката и жлеба, в който влиза езичето й, да може да издържа надлъжно натоварване от 453 kgf (444 daN), когато ключалката е в положение на междинно затваряне, и от 1134 kgf (1111 daN) - когато ключалката е в положение на пълно затваряне (виж фиг. 1).
Фиг. 1. Панта на врата - система за изпитване при статично натоварване (напречно натоварване)
1 - Комплект на горна панта
2 - Комплект на долна панта
3 - Опън
4 - Напречно натоварване
5 - Надлъжно натоварване
2.1.2. Напречно натоварване
Комплектът от ключалката и жлеба, в който влиза езичето й, да може да издържа напречно натоварване от 453 kgf (444 daN), когато ключалката е в положение на междинно затваряне, и от 907 kgf (889 daN), когато ключалката е в положение на пълно затваряне (виж фиг. 2).
Фиг. 2. Ключалка на врата - изпитвателно оборудване при статично натоварване (надлъжно натоварване)
1 - Разстояние от 203,2 ± 0,13 mm
2 - Натоварване от 90,7 kg
3 - Да се приспособи изпитвателното оборудване спрямо съответния тип изпитвана ключалка и жлеб
4 - Балансираща скоба
5 - Сменяема пластина за монтиране на ключалка (препоръчителна дебелина 3,05 ± 0,25 mm)
6 - Сменяема пластина за монтиране на жлеба за езичето на бравата (препоръчителна дебелина 3,05 ± 0,25 mm)
7 - Опън
2.1.3. Съпротивление на инерционните сили
Ключалката не да излиза от положението на пълно затваряне, когато към нея, включително и към управляващия й механизъм, се прилага надлъжно или напречно ускорение от 30 g, като тези ускорения се прилагат и в двете посоки.
2.2. Панти
2.2.1. Системата на всяка панта да е в състояние да носи вратата и да издържа на надлъжно натоварване от 1134 kgf (1111 daN) и на напречно натоварване от 907 kgf (889 daN), прилагани в двете посоки.
3. Изисквания за изпитванията на издръжливостта на ключалките и пантите на вратите
Контролът по спазването на разпоредбите по т. 2.1 и 2.2 се извършва съгласно следните изисквания
3.1. Схема, процедура и уреди за изпитване при статични натоварвания
3.1.1. Схема за изпитване
3.1.1.1. Панти
3.1.1.1.1. Изпитванията се извършват, като се използват твърди елементи, които възпроизвеждат геометричните условия за монтиране на ПС на напълно затворена врата.
3.1.1.1.2. Върху това оборудване се прилага на равно разстояние между пантите:
3.1.1.1.2.1. посоченото надлъжно натоварване, перпендикулярно на осите на пантите и упражнявано в равнина, която преминава през тези оси;
3.1.1.1.2.2. посоченото напречно натоварване, перпендикулярно на равнината, определена от надлъжното натоварване и осите на пантите и упражнявано в равнина, която преминава през тези оси.
3.1.1.1.3. За всяко изпитване се използва нов комплект от панти.
3.1.1.1.4. Примерна схема за провеждане на изпитванията е посочена на фиг. 3.
Фиг. 3. Ключалка на врата - изпитвателно оборудване при статично натоварване (напречно натоварване)
1 - Да се приспособи изпитвателното оборудване спрямо съответния тип изпитвана ключалка и жлеб
2 - Опън
3 - Комплект елементи на жлеба на ключалка
4 - Комплект елементи на врата (без жлеба)
5 - Натоварване, упражнено за предизвикване на странично отваряне. Прилага се опън, за да се поставят в една линия контактните повърхности на ключалката и на жлеба й.
3.1.1.2. Ключалки
3.1.1.2.1. Изпитванията се провеждат, като се използват твърди елементи, които възпроизвеждат монтажа на ПС на двата елемента на ключалката - тяло на ключалката и жлебът, в който влиза езичето й.
3.1.1.2.2. Върху това оборудване се прилага предписаното натоварване по начин, който не предизвиква огъване на ключалка. Освен това се прилага статично напречно натоварване от 90,7 kgf (88,9 daN), стремящо се да раздалечи ключалката от жлеба, в който влиза езичето й в посоката на отваряне на вратата.
3.1.1.2.3. Примерни схеми за провеждане на изпитванията са посочени на фиг. 2 и 3.
3.1.2. Процедура на изпитванията и уреди за изпитване
Оборудването, посочено в т. 3.1.1.1 и 3.1.1.2, се монтира на машина за изпитване на опън с минимален капацитет от 1500 kgf (1470 daN). Необходимо е да се прилагат постепенно увеличаващи се натоварвания, като скоростта на раздалечаване на държачите не надвишава 5 mm/min, докато се достигнат стойностите, посочени в т. 2.1 и 2.2.
3.2. Определяне на устойчивостта на ключалките при ускорения
3.2.1. Динамично или аналитично се определя (виж фиг. 4) устойчивостта на отваряне в двете посоки при инерционно претоварване от 30 g в надлъжна и напречна посока. И в двата случая претоварването се прилага към механизма за отваряне в посоката на задействането му и като се изключват:
3.2.1.1. силите на триене,
3.2.1.2 силите на гравитационното ускорение, които се стремят да държат ключалката в затворено положение.
3.2.2. Евентуалните устройства за заключване на ключалката не трябва да бъдат задействани.
3.3. Еквивалентни методи на изпитване
3.3.1. Допуска се използването и на други неразрушителни методи за изпитване, ако резултатите, посочени в т. 3.1.2 и 3.2, могат да бъдат получени или изцяло с тяхна помощ, или чрез изчисление, като се използват резултатите от тях. Когато се използва метод на изпитване, различен от посочения в т. 3.1.2 и 3.2, да се докаже възможността за получаване на еквивалентни резултати при използването му.
Фиг. 4. Съпротивление на инерционните сили - ред за изчисляване
Налице е:
Система от ключалка за врата, подложена на отрицателно ускорение 30 g

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти