Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 94 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА НА СЕДАЛКИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.30 от 13 Април 2004г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 42 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за ЕО одобряване типа на облегалки за глава на седалките на превозни средства като отделен компонент и изискванията към ЕО маркировката за одобряване;
2. методите за определяне на основни параметри на облегалки за глава на седалките на превозни средства;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) техническите изисквания към облегалките за глава на седалките на превозни средства и изпитванията за ЕО одобряване на типа им.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Наредбата се прилага за облегалки за глава:
1. оформени като неразделна част от облегалката на седалката, или
2. проектирани да се монтират на седалките на превозните средства и предназначени за самостоятелна употреба, например като отделно оборудване, за индивидуална употреба от възрастни пътници на седалките, обърнати към предната част на превозното средство.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО одобряване типа на облегалка за глава като компонент на седалка на превозно средство се извършва по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) За ЕО одобряване типа на облегалка за глава като компонент притежателят на търговското наименование или марка на седалката или на облегалката за глава или неговият упълномощен представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За всеки тип облегалка за глава се подава отделно заявление.

Чл. 5. Към заявлението по чл. 4 за всеки тип облегалка за глава се прилагат в три екземпляра следните документи:
1. подробно описание на облегалката за глава, включващо конкретно описание на вида на материала или материалите на подложката, и ако това е необходимо, местоположението и изискванията по отношение на опорите и закрепващите устройства за типа или типовете седалки, за които е предназначен типът облегалка за глава, за която се иска одобряване;
2. подробно описание на типа или типовете седалки, за които е предназначен типът облегалка за глава, за която се иска одобряване;
3. данни за типа или типовете превозни средства, на които са предназначени да се монтират седалките по т. 2;
4. чертежи на частите на седалката и облегалката за глава с посочени всички размери.

Чл. 6. Към заявлението по чл. 4 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа и поставяне на ЕО маркировка за одобряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията за ЕО одобряване на типа, четири цялостни седалки, когато облегалката за глава е неразделна част от седалката.
(2) Когато облегалката за глава е предназначена за постоянно закрепване към седалката, производителят предоставя:
1. две седалки от всеки тип, за които е предназначена да се монтира облегалката за глава;
2. четири +2N облегалки за глава, където N е броят типове седалки, на които ще се монтира облегалката за глава.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията за ЕО одобряване типа на облегалка за глава като компонент, може да изиска да се представят специфични части, специфични образци на използваните материали и/или превозни средства от типа или типовете, посочени в чл. 5, т. 3.
(4) Образците се обозначават с марката или търговското наименование на производителя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Образците трябва да имат достатъчно място върху напречното лице за поставяне на ЕО маркировката за одобряване на компонент. Мястото на маркировката се посочва на чертежите по чл. 5, т. 4.
(6) Когато облегалката за глава представлява неразделна част от седалката, обозначенията, посочени в ал. 4, се поставят върху онази част от седалката, която е предназначена да бъде използвана за облегалка на главата.
(7) Обозначенията трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на облегалка за глава като компонент независимо дали е неразделна или не от седалките на моторните превозни средства, когато облегалката за глава отговаря на техническите изисквания по тази наредба и е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) За всеки одобрен тип облегалка за глава се издава ЕО номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "78/932" и "78/932".
(2) За всеки одобрен тип облегалка за глава се издава различен номер.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Върху всяка облегалка за глава, съответстваща на типа, одобрен по реда на наредбата, се нанася ЕО маркировка за одобряване типа на компонент.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на облегалка за глава се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е" и номер 34;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "базов ЕО номер на одобряването", предвиден в секция 4 на част 1 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета в близост до правоъгълника по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато облегалката за глава е неразделна част от облегалката на седалката, ЕО номерът на одобряване на типа за компонент се предшества от буквата "I" и тире.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобряване типа на компонент се нанася в съответствие с образците, посочени в приложение № 2, като размерите са в mm.
(4) Размерите на маркировката трябва да бъдат не по-малки от посочените на образеца по ал. 3, като се спазват съотношенията между тях.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване и допълнителният символ трябва да са ясни, четливи и незаличими.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за предотвратяване използването на маркировка, с която може да се предизвика объркване между одобрен тип облегалки за глава и други устройства.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже да издаде ЕО сертификат за одобряване типа на облегалка за глава, ако тя отговаря на техническите изисквания в наредбата.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат или отнемането на издаден ЕО сертификат се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже да издаде ЕО сертификат за одобряване типа на ПС на основания, отнасящи се до облегалките за глава, ако тези облегалки имат ЕО маркировка за одобряване на типа за компонент и са предназначени за монтиране на същия тип ПС.

Чл. 14. Производителят информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрен по реда на тази наредба тип облегалка за глава.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаи на изменение на одобрена в съответствие с тази наредба тип облегалка за глава се прилагат разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 16. (1) Мерките за осигуряване съответствието на производството се предприемат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При необходимост и когато се налага в сътрудничество с компетентните органи на други държави - членки на ЕС, ИА "АА" извършва проверки за осигурено съответствие на продукцията с издаден от изпълнителния директор на ИА "АА" ЕО сертификат за одобрен тип облегалка за глава.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Облегалките за глава, които са избрани за проверка на съответствието на производството с одобрен тип се подлагат най-малко на изпитванията съгласно чл. 26, 27 и 28.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) За всеки образец, съответстващ на одобрен тип облегалка за глава, производителят предоставя данни за типовете и характеристиките на седалките, за които е одобрена облегалката за глава, и когато е уместно - инструкция за потребителя на облегалката за глава, как да я монтира правилно върху въпросната седалка.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) При установяване на несъответствие с одобрения от изпълнителния директор на ИА "АА" тип на определен брой облегалки за глава, обозначени с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа, се предприемат мерки за осигуряване съответствието на продукцията съгласно разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата по чл. 8, ал. 1.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки по ал. 1 или ал. 2, когато е уведомен за липса на съответствие с одобрения тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС, одобрил типа, като изпълнява неговите указания.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ОБЛЕГАЛКИТЕ ЗА ГЛАВА И ИЗПИТВАНИЯ

Раздел I.
Технически изисквания


Чл. 17. Облегалката за глава в превозното средство трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да няма опасни неравности или остри ръбове в което и да е положение при употреба, които биха могли да увеличат опасността или сериозността от нараняване на пътниците;
2. частите на облегалката за главата, които са разположени в зоната на удара, да разсейват енергията по начина, определен в приложение № 3, при което зоната на удара трябва да бъде ограничена:
а) (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) напречно от две вертикални надлъжни равнини, по една от всяка страна и всяка на разстояние 70 mm от равнината на симетрия на седалката;
б) (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) във височина до частта на облегалката за глава над равнината, перпендикулярна на координатната линия "r" и отдалечена на 635 mm от точката "R".

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Частите от предната и задната повърхност на облегалката за глава, разположени извън посочените вертикални надлъжни равнини, се тапицират така, че да предпазват от всякакъв пряк контакт главата на пътника със структурните компоненти на облегалката.
(2) Структурните компоненти на облегалката, попадащи в областите по ал. 1, трябва да имат радиус на извивката не по-малък от 5 mm.
(3) Облегалката за глава се закрепва към седалката по начин, при който не стърчат твърди и опасни части от уплътнителната подложка на облегалката за глава, от закрепващия й механизъм или от облегалката на седалката в резултат от налягането, което се упражнява от главата по време на изпитването.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Височината на облегалката за глава, измерена по начина, посочен в т. 1 на приложение № 4, не трябва бъде по-малка от 700 mm над основната точка на седенето "R".

Чл. 20. Височината на облегалката за глава, измерена по начина, посочен в т. 1 на приложение № 4, е не по-малка от 100 mm в случаите, когато облегалката за глава може да се регулира на височина.

Чл. 21. (1) Между облегалката на седалката и облегалката за главата не трябва да има разстояние, по-голямо от 50 mm, когато височината на устройството не може да се регулира.
(2) Когато височината на облегалката за главата може да се регулира, тя не трябва да надвишава с повече от 25 mm облегалката на седалката.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Широчината на облегалката за глава трябва да осигурява необходимата опора за главата на нормално седнал пътник. В равнината на измерване на широчината, определена в т. 2 на приложение № 4, облегалката за глава трябва да покрива площ, която се простира не по-малко от 85 mm във всяка от страните в равнината на симетрия на седалката, за която е предназначена облегалката за глава, като това разстояние се измерва в съответствие с т. 2 на приложение № 4.

Чл. 23. Облегалката за глава и закрепването й трябва да допускат максимално задно отместване на главата по-малко от 102 mm, измерено в съответствие с процедурата за определяне на статичното положение, посочена в приложение № 5.

Чл. 24. Облегалката за глава и закрепването й трябва да са достатъчно здрави, за да могат да издържат въздействието на посочената в т. 3.7 на приложение № 5 сила.

Раздел II.
Определяне на основни параметри и изпитвания


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Определяне на точката "Н" и действителния ъгъл на облегалката на седалката, проверяване на относителните местоположения на точките "R" и "Н" и на зависимостта между проектния ъгъл на облегалката на седалката и действителния ъгъл на облегалката на седалката се извършва по реда на глава трета, раздел II на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).

Чл. 26. Проверка на точката "R" на седалката, при която облегалката за главата се вгражда, се извършва в съответствие с изискванията на чл. 25.

Чл. 27. Височината и широчината на облегалката за глава се определят по реда, посочен в т. 1 и 2 на приложение № 4.

Чл. 28. Ефективността на облегалка за глава се определя чрез изпитване за статичност, посочено в приложение № 5.

Глава четвърта.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пуснатите на пазара облегалки за глава на седалките от одобрени типове трябва да са с нанесени ЕО маркировки за одобряване на типа.
(2) Не се пускат на пазара облегалки за глава на седалките, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които постоянно не съответстват на одобрения тип.

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "АА" изпраща в срок до един месец на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, копия от ЕО сертификатите за одобряване типа на компонент и ЕО сертификатите за разширение, попълнени за всеки тип облегалка за глава, който те одобряват или отказват да одобрят.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "АА" незабавно информира компетентните органи на останалите държави - членки на ЕС, за предприетите мерки по чл. 16а, ал. 1 и 2, като посочва мотивите за решението си.
(2) Изпълнителна агенция "АА" в срок един месец информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за отнетите ЕО сертификати за одобряване на типа по реда на чл. 16а, ал. 2, като посочва причините за отнемането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория М1, както е определено в част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h.
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Тип превозно средство по отношение на облегалките за глава" са превозни средства, които не се различават по отношение на:
- линиите и вътрешните размери на корпуса, съставляващи пътническото отделение; и
- типовете и размерите на седалките.
4. "Облегалка за глава" е устройство, независимо дали съставлява неразделна част от облегалката на седалката, чието предназначение е да ограничава задното отместване на главата на пътника по отношение на торса му с цел да се намали опасността от нараняване на шийните прешлени в случай на катастрофа.
5. "Тип седалка" означава седалки, които не се различават по своите размери, рамкова конструкция или уплътнителна подложка, но могат да се различават по повърхност или цвят.
6. "Тип облегалка за главата" са облегалки за главата, които не се различават по своите размери, рамкова конструкция или уплътнителна подложка, но могат да се различават по повърхност или цвят.
7. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Точката "Н" е определената в глава трета, раздел II на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача.
8. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Точката "R" или основна точка на седенето" е определената в глава трета, раздел II на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача.
9. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Координатната линия "r" е права линия, която преминава през ставата, свързваща крака с таза, и ставата, свързваща врата с гръдния кош на изпитвателен манекен с масата и размерите на типичен възрастен човек или на изпитвателен манекен с идентични данни. На манекена, описан в част II на приложение № 5 на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача, координатната линия е показана на фиг. 1 на приложение № 5 на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
10. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) "Линия на главата" е права линия, която преминава през центъра на тежестта на главата и през ставата, свързваща врата с гръдния кош. Когато главата е отпусната, линията на главата се намира при удължението на координатната линия.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 78/932/ЕИО, последно изменена с Директива 87/354/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2 и N3 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 94 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОБЛЕГАЛКИ ЗА ГЛАВА НА СЕДАЛКИТЕ НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г.)
§ 20. Навсякъде в наредбата думата "симетрията" се заменя с "симетрия", думата "плоскост" се заменя с "равнина", думата "плоскостта" се заменя с "равнината" и думата "плоскости" се заменя с "равнини".

§ 21. (В сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думата "сертификат" се заменя с "ЕО сертификат", думата "сертификата" се заменя с "ЕО сертификата", думата "сертификатът" се заменя с "ЕО сертификатът", думите "одобряване на типа" се заменят с "ЕО одобряване на типа", думите "номер/ът на одобряване на типа" се заменят с "ЕО номер/ът на одобряване на типа" и думите "маркировка/та за одобряване" се заменят с "ЕО маркировка/та за одобряване".

§ 22. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират нови ПС, когато се установи, че:
1. превозните средства не отговарят на изискванията на наредбата на основания, свързани с облегалките за глава на седалките;
2. облегалките за глава на седалките не са обозначени с ЕО маркировка за одобрен тип.

§ 23. Параграф 6, т. 1, буква "а", § 8, т. 1, § 9, 13, § 14, т. 2, § 16, 17, 21 и 22 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
ЕО сертификат за одобряване типа на компонент
 
  Печат на
  ИА "АА"
 
Съобщение относно издаване, отказ или отнемане на ЕО одобряването типа на компонент за тип облегалка за глава независимо дали е вградена или не в седалката
ЕО номер на одобряването типа на компонент ..........................
 
1. Търговско наименование или  
марка
..........................................
2. Наименование и адрес на произ-  
водителя
..........................................
3. Където е приложимо, наимено-  
вание на упълномощения от произ-  
водителя представител
..........................................
4. Дата на подаване на заявление-  
то за ЕО одобряване на типа
..........................................
5. Техническа служба, провежда-  
ща изпитванията за ЕО одобряване  
типа на компонент
..........................................
6. Кратко описание на облегал-  
ката за глава (1)
..........................................
7. Тип и характеристики на седал-  
ките, за които е предназначена обле-  
галката за глава или в които тя е  
вградена
..........................................
8. Тип превозни средства, за кои-  
то са предназначени седалките, на  
които могат да се поставят облегал-  
ки за глава
..........................................
9. Дата на протокола, издаден от  
техническата служба
..........................................
10. Номер на протокола, издаден  
от техническата служба
..........................................
11. ЕО одобряването типа на ком-  
понент по отношение на облегалките  
за глава, независимо дали са вграде-  
ни или не, се разрешава/отказва (2)
..........................................
12. Място
..........................................
13. Дата
..........................................
14. Подпис
..........................................
15. Следните документи, които  
носят посочения ЕО номер за одобря-  
ване типа на компонент, се прилагат  
към ЕО сертификата за одобряване  
типа на компонент: чертежи, схеми  
и снимки на облегалката за глава и на  
седалките, за които облегалката за  
глава е предназначена или в които  
тя е вградена
..........................................
16. Забележки
..........................................
__________________________________________________________________________________________________________________
(*1) При облегалки за глава, които представляват неразделна част от седалката, не е необходимо да се попълва тази точка, когато всички необходими характеристики и данни са въведени в т. 8.
(*2) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Примери на ЕО маркировка за одобряване на типа като компонент
1. ЕО маркировка за одобряване на типа като компонент на облегалка за глава, която съставлява неразделна част от седалката.
Горната ЕО маркировка за одобряване на типа като компонент, закрепена върху облегалката или облегалките за глава, съставляваща(-и) неразделна част от седалката или седалките на превозното средство, показва, че типът на съответната седалка е бил одобрен по отношение на облегалките за глава в Република България (е34) под базов ЕО номер на одобряване 2439.
2. ЕО маркировка за одобряване на типа като компонент на облегалка за глава, която не е неразделна част от седалката.
Горната ЕО маркировка за одобряване на типа като компонент, закрепена върху облегалката за глава, показва, че за съответната облегалка за глава е издадено ЕО одобряване на типа като компонент и че това е облегалка за глава, която не е неразделна част от седалката и е одобрена в Република България (е34) под базов ЕО номер на одобряване 2439.
ЕО сертификати за одобряване на типа запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:
1 за Германия;
2 - Франция;
3 - Италия;
4 - Холандия;
5 - Швеция;
6 - Белгия;
7 - Унгария;
8 - Чехия;
9 - Испания;
11 - Великобритания;
12 - Австрия;
13 - Люксембург;
17 - Финландия;
18 - Дания;
19 - Румъния;
20 - Полша;
21 - Португалия;
23 - Гърция;
24 - Ирландия;
25 - Хърватия
26 - Словения;
27 - Словакия;
29 - Естония;
32 - Латвия;
36 - Литва;
49 - Кипър;
50 - Малта.

Приложение № 3 към чл. 17, т. 2
Изпитване за проверяване разсейването на енергия
1. Монтиране, изпитвателна апаратура, измервателни устройства и провеждане на изпитването
1.1. Монтиране
Облегалката за глава се поставя и изпробва върху седалката на превозното средство, за която е предназначена. Седалката здраво се закрепва към изпитвателния стенд, така че да не се мести при удар.
1.2. Изпитвателна апаратура
1.2.1. Апаратурата се състои от махало, чиято опорна точка се поддържа от сачмени лагери, и чиято редуцирана маса(1) при центъра му на удар е 6,8 kg. Долната част на махалото се състои от твърда тежест с формата на глава с диаметър 165 mm, чийто център съвпада с центъра на удара на махалото.
1.2.2. Върху тежестта с форма на глава се монтират два акселерометъра и едно устройство за измерване на скоростта, които могат да измерват стойностите в посоката на удара.
1.3. Отчитащи инструменти
Използваните отчитащи инструменти трябва да могат да отчитат със следните степени на точност:
1.3.1. Ускорение:
- точност: +/- 5 % от действителната стойност;
- честотна характеристика: до 1000 Hz;
- чувствителност по напречната ос: < 5 % при най-ниската точка на скалата.
1.3.2. Скорост:
- точност: +/- 2,5 % от действителната стойност;
- чувствителност: 0,5 % km/h.
1.3.3. Отчитане на времето:
- инструментите трябва да могат да регистрират процеса на изпитване през целия срок на протичането му, като отчитат до една хилядна от секундата;
- в използваните за анализиране на изпитването отчетени стойности се отбелязва началото на удара в момента на първия контакт между повърхността на тежестта с форма на глава и облегалката за глава.
1.4. Провеждане на изпитването
1.4.1. Подлежащата на изпитване повърхност се поставя така, че махалото да удари повърхността, която е перпендикулярна на съответната точка.
1.4.2. Тежестта с формата на глава трябва да удари изпитвания елемент при скорост 24,1 km/h. Тази скорост се постига или от самата движеща сила, или чрез използване на допълнително задвижващо устройство.
2. Резултати от изпитването
При изпитването по т. 1.4 отрицателното ускорение на тежестта с форма на глава не може да надвишава 80 g в продължение на повече от три милисекунди. За величина на отрицателното ускорение се приема средноаритметичната стойност от отчитанията на двата децелометъра.
3. Равностойни процедури
3.1. Допускат се равностойни процедури за изпитване, при условие че могат да се постигнат изискваните в т. 2 резултати.
3.2. Отговорност за доказване на равностойността на даден метод, различен от описания в т. 1, носи лицето, което използва такъв метод.
-------------------------
(*1) Зависимостта между редуцираната маса "mr" на махалото спрямо общата маса "м" на махалото при разстояние "а" между центъра на удара и оста на въртене и разстояние "l" между центъра на тежестта и оста на въртене се определя по формулата:
  l
mr = m ---- .
  а

Приложение № 4 към чл. 27
(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.)
Определяне на височината и широчината на облегалка за глава
1. Определяне на височината (виж фиг. 1)
Височина на облегалката за глава
Фиг. 1
1.1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Всички прави се чертаят в равнината на симетрия на въпросната седалка, като пресичането на тази равнина със седалката определя контура на облегалката за главата и на облегалката на седалката.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Манекенът, представляващ един средноголям възрастен човек, или манекенът, посочен в част II на приложение № 5 на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача, се поставя в нормално положение върху седалката. Облегалката на седалката, ако може да се накланя, се застопорява в положение, което съответства на наклона назад на координатната линия на торса на манекена, колкото е възможно по-близо до 25° от вертикалата.
1.3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) След това при въпросната седалка проекцията на координатната линия на манекена, посочена в част II на приложение № 5 на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача, се начертава в равнината, определена в т. 1.1. Допирателната "S" към върха на облегалката за главата се начертава перпендикулярно на координатната линия.
1.4. Разстоянието "h" от точката "R" до допирателната "S" е височината, която се взима предвид при прилагане изискванията на чл. 19.
2. Определяне на широчината (виж фиг. 2)
Широчина на облегалката за глава
Фиг. 2
2.1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Равнината "S1", която е перпендикулярна на координатната линия и е разположена 65 mm под посочената в т. 1.3 допирателна "S", определя сектора върху облегалката за главата, ограничен от очертанието "С". Посоката на правите линии, допирателни със "С", която е пресечната точка на равнината "S1" и вертикалните равнини (Р и Р'), успоредни на равнината на симетрия на въпросната седалка, са начертани върху равнината "S1".
2.2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Широчината на облегалката за глава, която се взима под внимание при прилагане на изискванията на чл. 22, е разстоянието "L", което разделя проекциите на равнините Р и Р' в равнината "S1".
2.3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) При необходимост широчината на облегалката за глава трябва също да се определи на 635 mm над основната точка на седенето, като тази точка се измерва по координатната линия.

Приложение № 5 към чл. 28
(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.)
Определяне ефективността на облегалка за глава
1. Ефективността на облегалката за глава се проверява с изпитването за статичност.
2. Подготовка за изпитването - когато облегалката за главата не е неразделна част от седалката, тя се поставя в най-високо положение.
3. Провеждане на изпитването
3.1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Всички прави да се чертаят във вертикалната равнина на симетрия на въпросната седалка (виж фиг. 3).
Данни за начертаните линии и измерванията,
извършени по време на изпитването
_____ Начално положение ---------- Положение в края на изпитването
Фиг. 3
3.2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Проекцията на координатната линия "r" се начертава в равнината, посочена в т. 3.1.
3.3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) Изместената координатна линия "r1" се определя, като се приложи начална сила, която предизвиква обратен момент от 37,3 mdaN около точката "R" към онази част, която симулира гърба на манекена, посочен в част II на приложение № 5 на Наредба № 112 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача.
3.4. Посредством сферична глава с диаметър 165 mm към изместената координатна линия "r1" на разстояние от 65 mm под най-горната точка на облегалката за глава, под прав ъгъл се прилага начална сила, която предизвиква момент 37,3 mdaN около точката "R".
3.5. Определя се допирателната "У" към сферичната глава, успоредна на изместената координатна линия "r1".
3.6. Измерва се разстоянието "Х" между допирателната "У" и изместената координатна линия "r1". Изискването на чл. 23 се счита, че е спазено, когато разстоянието "Х" е по-малко от 102 mm.
3.7. Началното натоварване, посочено в т. 3.4, се увеличава до 89 daN, освен в случай на счупване на седалката или на облегалката на седалката.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти