Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 91 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ЕЛЕКТРОНЕН МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Октомври 2009г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 39 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на електромагнитната съвместимост;
2. условията и редът за одобряване типа на електрически/електронни монтажни възли (ЕМВ) по отношение на електромагнитната съвместимост;
3. методи за измерване на излъчваните широколентови и теснолентови електромагнитни излъчвания от ПС и ЕМВ;
4. методът за изпитване за определяне на устойчивостта на ЕМВ на въздействието на електромагнитното излъчване;
5. техническите изисквания към ПС и ЕМВ по отношение на електромагнитната съвместимост.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) (1) Наредбата се прилага за електромагнитната съвместимост на превозните средства (ПС) независимо дали са моторни превозни средства (МПС) или ремаркета, доставени от производителя, както и за компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в ПС.
(2) В обхвата на наредбата се включват:
1. изисквания по отношение на устойчивостта на въздействието на излъчени или получени по проводник смущения за функции, свързани с директното управление на ПС или със защитата на водача, пътниците и други участници в движението и също така устойчивостта на въздействието на смущения, които причиняват объркване на водача и на други участници в движението на пътя;
2. изисквания по отношение на контрола върху нежелани излъчвани или изпратени по проводник смущения с цел да се защити предвидената употреба на електрическо или електронно оборудване, разположено във въпросното ПС или в съседни ПС или в близката околност, и по отношение на контрола върху смущения от приспособления, които могат да се монтират на ПС след неговата продажба.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Типът на ПС по отношение на електромагнитната съвместимост се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) За одобряване типа на ПС по отношение на електромагнитната съвместимост производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага в три екземпляра:
1. попълнен списък с данни по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) списък, който описва всички относими комбинации от съответните електрически/електронни системи или ЕМВ на ПС, общото разположение на проводниците, вариантите по отношение на двигателя, версиите с ляво/дясно кормилно управление и версиите на междуосовото разстояние и когато е приложимо - типовете каросерии и вариантите по отношение на материала на каросерията;
3. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.)
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Производителят може да приложи към заявлението по ал. 1 и протокол за проведени изпитвания. В този случай изпълнителният директор на ИА "АА" може да използва данни от протокол за проведени изпитвания, извършени преди подаване на заявлението за одобряване на типа, при процедурата по подготовка на сертификата за одобряване на типа.
(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Производителят на ПС представя декларация за честотните ленти, нивата на мощността, разположенията на антените и инструкциите за монтаж на предавателите на радиочестоти (RF предаватели), дори ако ПС не е оборудвано с радиопредаватели по време на одобряването на типа. Това се отнася до всички мобилни радиофункции, използвани в ПС при нормални условия на движение. Тази информация трябва да бъде включена в инструкция за използване след одобряването на типа. Производителят на ПС представя данни, че функционирането на превозното средство няма да бъде нарушено от монтирането на тези предаватели.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Представително за типа ПС, предназначено за изпитване, се избира на основата на списъка по чл. 4, ал. 2, т. 2 по взаимно съгласие между производителя и изпълнителния директор на ИА "АА".

Чл. 6.(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) (1) Изборът на ПС се извършва на основата на електрическите и електронните системи, предложени от производителя.
(2) Едно или няколко ПС могат да бъдат избрани на основата на списъка по чл. 4, ал. 2, т. 2, ако производителят на ПС и изпълнителният директор на ИА "АА" установят по взаимно съгласие, че съществува риск наличието на различни електрически и електронни системи да повлияе значително върху електромагнитната съвместимост на ПС в сравнение с тази на първия избран образец.
(3) Изборът на ПС по чл. 5 се ограничава до комбинациите от ПС, електрически или електронни системи, предназначени за действително производство.

Чл. 7. По преценка на производителя на ПС могат да се използват следните алтернативни възможности за одобряване на типа: 1. одобряване типа на комплектовано ПС; комплектованото ПС дава възможност за директно одобряване на типа, при спазване на изискванията на чл. 29 и 31; когато производителят на ПС избере този начин, не се изисква отделно изпитване на електрическите/електронните системи и на ЕМВ;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) одобряване типа на ПС чрез изпитване на отделни ЕМВ; в този случай производителят на ПС може да получи одобряване на типа за ПС, като докаже пред изпълнителния директор на ИА "АА", че всичките съответни електрически/електронни системи или ЕМВ съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 са самостоятелно одобрени в съответствие с наредбата и са монтирани съгласно предвидените в нея изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) производителят може да получи одобряване на типа, когато ПС не притежава оборудване от типа, подлежащо на изпитване за устойчивост на електромагнитни смущения или на излъчвания; в този случай не се изисква провеждане на изпитвания.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Преди да издаде сертификат за одобряването на тип ПС по отношение на електромагнитната съвместимост, изпълнителният директор на ИА "АА" предприема всички необходими мерки, за да се увери, че производителят е в състояние да изпълнява разпоредбите на чл. 38 относно мерките за осигуряване съответствието на продукцията с одобрения тип.
(2) В срок до един месец след предприемане на мерките по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ПС съгласно образеца, посочен в приложение № 2.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на ПС по отношение на електромагнитната съвместимост, когато ПС:
1. съответства на данните, посочени от производителя в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) За всеки одобрен тип изпълнителният директор на ИА "АА" определя номер на одобряването, който се вписва в ЕО сертификата за одобряване на типа.
(3) Номерът на одобряването по ал. 2 се образува съгласно изискванията на приложение № 5 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва "72/245" и "2009/19".
(4) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на ПС по отношение на електромагнитната съвместимост, когато:
1. типът ПС не съответства на изискванията по чл. 9, ал. 1;
2. установи, че даден тип ПС, въпреки че съответства на изискванията на чл. 9, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) При изменение на тип ПС, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа ПС.
(4) Отказите за одобряване на изменения тип ПС, одобрено по отношение на електромагнитната съвместимост, се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При изменения на одобрен тип чрез добавяне или замяна на ЕМВ се прилагат разпоредбите на чл. 12 - 14.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) В случай че производител е получил одобряване на типа за дадена конфигурация на ПС и той желае да монтира допълнителна или заместваща електрическа/електронна система или ЕМВ, които са били одобрени съгласно изискванията на настоящата наредба и които ще бъдат монтирани в съответствие с всички условия на настоящата наредба, одобряването на ПС може да бъде изменено и допълнено без по-нататъшно изпитване. Допълнителната или заместващата електрическа/електронна система или ЕМВ се разглеждат като част от превозното средство за целите на съответствието на продукцията.

Чл. 13. Когато допълнителната или заместващата система или ЕМВ не е получила сертификат за одобряване на типа и се прецени за необходимо да се проведат изпитвания, се приема, че цялото ПС отговаря на изискванията, когато:
1. новата или изменената система или ЕМВ отговаря на съответните изисквания по чл. 28 и 30, или
2. когато при сравнително изпитване може да се докаже, че няма вероятност новата или изменената система или ЕМВ да окаже неблагоприятно въздействие върху съответствието на типа на ПС.

Чл. 14. (1) Сертификатът за одобряване типа на ПС не се обезсилва, когато производителят:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) добави към одобрено ПС стандартно битово или промишлено оборудване, различно от мобилно комуникационно оборудване, като радиотелефон и радиоапарат и което отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и което е инсталирано в съответствие с препоръките на производителите на оборудването и на ПС;
2. подмени или демонтира оборудването по т. 1.
(2) Производителите на ПС могат да монтират комуникационно оборудване в съответствие с подходящо разработени от производителя на ПС и/или производителя на съответното комуникационно оборудване инструкции за монтаж на такова оборудване независимо от наличието на сертификат за одобряване на типа.
(3) При поискване от техническата служба производителят на ПС представя доказателства, че комуникационното оборудване не оказва неблагоприятно въздействие върху експлоатационните характеристики на ПС. За изпълнение на това условие производителят може да подпише декларация, че нивата на мощност и монтажа са такива, че определените в тази наредба нива на устойчивост осигуряват достатъчна защита единствено срещу влиянието на самите предаватели.
(4) Не се допуска използването на комуникационни предаватели, за които не са изпълнени други изисквания по отношение на това оборудване или неговата експлоатация.
(5) Производител на ПС може да откаже да инсталира в произвежданото от него ПС стандартно битово или промишлено оборудване, което отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите ПС не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ЕЛЕКТРОНЕН МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ (ЕМВ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Типът на ЕМВ по отношение на електромагнитната съвместимост като компонент или отделен технически възел се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Разпоредбите по тази глава се прилагат за ЕМВ, предназначени за монтиране на ПС, които не са пасивни, нямат ограничено използване от технически средства само за неподвижни ПС и са механично прикрепени към ПС, като не могат да бъдат демонтирани от тях без използването на инструменти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Разпоредбите по тази глава се прилагат и ако ЕМВ е свързан постоянно или временно към окабеляването на ПС и не използва интерфейс, одобрен по реда на тази наредба.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Типът на ЕМВ, които се предлагат на пазара като резервни части, не подлежи на одобряване, ако ЕМВ:
1. са ясно маркирани като резервни части с идентификационен номер;
2. са идентични и са произведени от същия производител, който произвежда оригиналното оборудване, предназначено за одобрен тип превозно средство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Компоненти, пуснати на пазара, като резервни части и предназначени за монтиране в моторни превозни средства, не подлежат на одобряване на типа, ако нямат функции, свързани с устойчивостта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) В случаите на ал. 5 се издава декларация за съответствие съгласно разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 2002 г.) или на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78 от 2001 г.), съдържаща информация, че ЕМВ изпълнява еталонните допустими стойности, определени съгласно изискванията на т. 1, 2, 4 и 5 на приложение № 8.

Чл. 17. (1) За одобряване типа на ЕМВ по отношение на електромагнитната съвместимост производителят на ПС или производителят на ЕМВ подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание. За оборудване, за което се предвижда да бъде монтирано в ПС, производителят може да допълни заявлението по ал. 1 с декларация за съответствие на производителя съгласно разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства или на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, както и протокол от изпитване за електромагнитна съвместимост и инструкцията за потребителя, която дава ръководни насоки за монтаж на такова оборудване в превозни средства.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните компоненти и възли с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за тяхното действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят може да представи протокол от проведени изпитвания. Изпълнителният директор на ИА "АА" може да използва данни от протокол за проведени изпитвания, извършени преди подаване на заявлението за одобряване на типа.
(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 18. (1) Производителят предоставя на техническата служба образец на ЕМВ-системата, представителна за подлежащия на одобряване тип, и когато е необходимо и след обсъждане на възможните варианти по отношение на схемата за разположението - брой на компоненти и на датчици.
(2) Техническата служба може да избере допълнителен образец за изпитване.
(3) Образецът по ал. 1 е ясно и незаличимо обозначен с търговското наименование или марката на производителя и обозначението на типа за този компонент или отделен технически възел, както и да има достатъчно място за поставяне на маркировката за одобряване.
(4) При необходимост се посочват възможните ограничения по отношение на използването на ЕМВ. Всички подобни ограничения се включват в списъка с данни по приложение № 3 и/или в сертификата за одобряване на типа по приложение № 4.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Преди да издаде сертификат за одобряване типа на ЕМВ, изпълнителният директор на ИА "АА" предприема всички необходими мерки, за да се увери, че производителят е в състояние да изпълнява разпоредбите на чл. 38 относно мерките за осигуряване на съответствие на продукцията с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) В срок до един месец след предприемане на мерките по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ЕМВ съгласно образеца, посочен в приложение № 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Одобряване може да бъде издадено на типа ЕМВ, предназначен за монтиране във всеки тип ПС (одобряване на компонент) или за монтаж в специфичен тип или специфични типове ПС, при искане от страна на производителя на ЕМВ (одобряване на отделен технически възел).
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Електрически/електронни монтажни възли, представляващи по предназначение радиопредаватели и за които производителят на ПС не е поискал одобряване на типа, се доставят с подходящо ръководство за монтаж.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на ЕМВ, когато ЕМВ:
1. съответства на данните, посочени от производителя в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) За всеки одобрен тип изпълнителният директор на ИА "АА" определя номер на одобряването, който се вписва в ЕО сертификата за одобряване на типа.
(3) Номерът на одобряването по ал. 2 се образува съгласно изискванията на приложение № 5 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва "72/245" и "2009/19".
(4) За различните одобрени типове ЕМВ се издават различни номера.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на ЕМВ, когато:
1. типът ЕМВ не съответства на изискванията по чл. 20, ал. 1;
2. установи, че даден тип ЕМВ, въпреки че съответства на изискванията на чл. 20, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) При изменение на тип ЕМВ, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите по глава четвърта, раздел I на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията по наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа на ЕМВ.
(4) Отказите за одобряване на измененията на типа на ЕМВ се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Върху всеки одобрен тип ЕМВ се нанася маркировка по образец.
(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последван от номер 34;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "базов номер на одобряване", предвиден в секция 4 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предшестван от цифри "03", поставени в близост до правоъгълника. Базовият номер на одобряване и цифрите 03 се разделят с празен интервал.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Маркировката се нанася в съответствие с образеца, посочен в приложение № 5, част 1.
(4) Размерите на маркировката са не по-малки от посочените в образеца по ал. 3, като се спазват съотношенията между тях.
(5) Маркировката за одобряване се поставя върху основна част на ЕМВ (например електронното управляващо устройство) така, че да е видима, четлива и неизтриваема.
(6) Маркировката за одобряване, поставена върху ЕМВ в съответствие с ал. 5, може да не бъде леснодостъпна, когато ЕМВ е монтиран върху ПС.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) За електрическите/електронните системи, които представляват част от одобрения тип ПС и за резервни части по чл. 16, ал. 4, не се изисква маркировка.

Чл. 24. (1) Сертификатът за одобряване типа на ЕМВ, предназначен за монтиране, може да включва няколко типа или конкретен тип ПС в съответствие с искането на производителя.
(2) За ЕМВ, свързани с непосредственото управление на ПС, се предоставят сертификати за одобряване на типа съгласувано с производителя на ПС.

Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите ЕМВ не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Превозното средство и неговата електрическа/електронна система или ЕМВ се проектират, конструират и оборудват така, че при нормални условия на експлоатация ПС да отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Превозното средство се подлага на изпитвания за излъчвани смущения и за устойчивост на въздействието на излъчвани смущения. За одобряването на типа на превозно средство не се провеждат изпитвания за смущения, изпращани по проводник, или за устойчивост на въздействието на смущения, получени по проводник.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Електрически/електронен монтажен възел се изпитва за излъчвани смущения и за генерирани от тях смущения, изпратени по проводник, за устойчивост на въздействието на излъчени смущения и на смущения, получени по проводник.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Преди изпитването техническата служба подготвя план за изпитването в сътрудничество с производителя, който съдържа най-малко следните елементи: начина на действие, стимулираната функция (функции), наблюдаваната функция (функции), критериите за преминаване или пропадане на изпитването и очакваните излъчени смущения.

Чл. 27. Техническите изисквания към ПС по отношение на електромагнитната съвместимост са посочени в приложение № 6.

Чл. 28. (1) Методите за измерване на широколентови и теснолентови електромагнитни излъчвания, излъчвани от ПС, и методът за изпитване на устойчивостта на ПС на въздействието на електромагнитно излъчване са дадени в приложение № 7.
(2) Методите по ал. 1 се прилагат само по отношение на моторни превозни средства (МПС).

Чл. 29. Техническите изисквания към ЕМВ по отношение на електромагнитната съвместимост са посочени в приложение № 8.

Чл. 30. (1) Методите за измерване на широколентови и теснолентови електромагнитни излъчвания, излъчвани от ЕМВ, и методът за изпитване на устойчивостта на ЕМВ на въздействието на електромагнитно излъчване са посочени в приложение № 9.
(2) Методът за измерване на излъчваните широколентови електромагнитни излъчвания от ЕМВ, описан в приложение № 9, част I, се прилага по отношение на ЕМВ, които впоследствие могат да бъдат монтирани на ПС, които отговарят на изискванията, посочени в приложение № 7, част I.

Чл. 31. Ако ПС, електрическа/електронна система или ЕМВ не включват електронен генератор с работна честота повече от 9 КHz, се приема, че същите отговарят на изискванията по т. 2.2 от приложение № 6, т. 2.2 от приложение № 8, част I на приложение № 7 и част I на приложение № 9.

Чл. 32. Превозни средства, които не са оборудвани със свързани с непосредственото управление на ПС електрически/електронни системи или ЕМВ, не е необходимо да се изпитват за устойчивост и се приема, че отговарят на изискванията по т. 3 от приложение № 6 и част III на приложение № 7.

Чл. 33. ЕМВ, чиито функции не са свързани с непосредственото управление на ПС, не се изпитват за устойчивост и се приема, че отговарят на изискванията по т. 3 от приложение № 8 и част III на приложение № 9.

Чл. 34. Купето, каросерията и/или шасито на ПС, оборудвани с колела с гуми, се приемат за електрически изолирана конструкция.

Чл. 35. (1) Съществените електростатични сили по отношение на външната среда, заобикаляща ПС, настъпват само при влизане и излизане на водача и/или пътниците от него.
(2) В случаите по ал. 1, когато ПС е в неподвижно състояние, не се извършват изпитвания за одобряване на типа по отношение на електростатичния разряд.

Чл. 36. (1) Не се допуска създаването на предаващи се преходни процеси по отношение на външната околна среда, когато при експлоатацията в пътни условия към ПС не се осъществяват никакви външни електрически връзки.
(2) Производителят гарантира, че оборудването издържа на предаващите се преходни процеси в ПС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Не е необходимо да се извършват изпитвания за предаване на смущения по проводник на електрически/електронни монтажни възли, които не се включват, не съдържат ключове или индуктивни товари. Счита се, че те отговарят на изискванията по т. 5 на приложение № 8.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Загубата на функция на приемници по време на изпитване за устойчивост, когато изпитателният сигнал е в рамките на честотната лента на приемателя (радиочестотна лента на изключване), като е посочено за специфичната радиоуслуга/продукт в съответен хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост, не води задължително до несъответствие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Предавателите на радиочестоти (RF предаватели) се изпитват в режим на предаване. Необходимите излъчвания (например от радиопредавателни системи) в рамките на необходимата честотна лента и излъчванията извън лентата не се взимат предвид за целите на тази наредба. Несъществените излъчвания попадат в обхвата на тази наредба, но не трябва да бъдат изпитвани, ако предавателят е одобрен съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства.

Глава пета.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА


Чл. 37. За целите на съответствието на продукцията допълнителната или заместващата електрическа/електронна система или ЕМВ се разглежда като съставна част на ПС.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на чл. 23, 24, 35 и 36 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 39. Съответствието на продукцията по отношение на електромагнитната съвместимост на ПС, компонента или отделния технически възел се проверява на основание данните от сертификата за одобряване на типа, посочени в приложение № 2 и/или приложение № 4.

Чл. 40. Когато изпълнителният директор на ИА "АА" не е удовлетворен от процедурата за ефективен контрол, се прилагат разпоредбите на чл. 34 и 36 от глава четвърта, раздел II на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и чл. 41 и 42 от тази наредба.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) При проверка на съответствието на продукцията за ПС, компонент или отделен технически възел се приема, че продукцията съответства на изискванията на тази наредба по отношение на широколентовото и теснолентовото електромагнитно излъчване, ако измерените нива не превишават с повече от 4 dB (60 %) еталонните допустими стойности, посочени в т. 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1 и 2.2.2 на приложение № 6.

Чл. 42. При проверка на съответствието на продукцията за ПС, компонент или отделен технически възел се счита, че продукцията не съответства на изискванията на тази наредба по отношение на устойчивостта на въздействието на електромагнитното излъчване, когато ПС, компонентът или отделен технически възел влошава или затруднява непосредственото управление на ПС. Допуска се, че това въздействие може да се забележи от водача или от останалите участници в пътното движение, когато ПС, компонентът или отделният технически възел се намират в определеното в т. 4 от част III на приложение № 7 състояние и са подложени на въздействието на поле, чиято напрегнатост, изразена във V/m, е до 80 % от пределните стойности, посочени в т. 3.2.1 на приложение № 6.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) При проверка на съответствието на компонент или отделен технически възел, взети от производствена серия, се счита, че продукцията отговаря на изискванията на тази наредба по отношение на устойчивостта на въздействието на смущения, получени по проводник, и по отношение на генерирането на такива смущения, ако "функциите, свързани с устойчивостта" на компонента или на отделния технически възел, не са нарушени до стойностите, посочени в т. 4 на приложение № 8, и не надвишават стойностите, определени съгласно т. 5 на приложение № 8.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и неговите ремаркета, с изключение на ПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Категория превозни средства" са определените в чл. 149, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Електромагнитна съвместимост" е способността на ПС, компонента или отделния технически възел да функционира в съответствие с изискванията в своята електромагнитна среда, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия, за който и да било от обектите в тази среда.
5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Смущаващо електромагнитно въздействие" е всяко електромагнитно явление, което може да окаже негативно влияние върху функционирането на ПС, компонент (компоненти) или отделен технически възел (възли) или на което и да е устройство, възел на устройство или система, работещи в близост до ПС. Смущаващото електромагнитно въздействие може да бъде електромагнитен шум, нежелан сигнал или изменение в самата преносна среда.
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Устойчивост на въздействието на смущаващите електромагнитни въздействия" е способността на ПС или компонент или отделен технически възел да функционират без влошаване на показателите за ефективността при наличие на (специфични) електромагнитни смущения, които включват желани радиосигнали от радиопредаватели или сигнали, излъчвани в честотната лента на индустриални-научни-медицински (ИНМ) апарати, вътрешни или външни за ПС.
7. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Електромагнитна среда" е съвкупността от електромагнитни явления, съществуващи на дадено място.
8. "Контролно ниво" е номиналното ниво, което служи за еталон по отношение на граничните стойности в контекста на одобряване на типа и осигуряването на съответствието на продукцията.
9. "Контролна антена" за диапазона на честотите 20 - 80 MHz е полувълнов резонансен симетричен вибратор, настроен за честота 80 MHz, а за диапазона на честотите над 80 MHz - полувълнов резонансен симетричен вибратор, настроен на честотата на измерването.
10. "Широколентово излъчване" е излъчване, чийто диапазон е по-широк от диапазона на пропускане на използваното измервателно или приемно устройство.
11. "Теснолентово излъчване" е излъчване, чийто диапазон е по-тесен от диапазона на пропускане на използваното измервателно или приемно устройство.
12. "Електрическа/електронна система" е електрическо и/или електронно устройство или комплект устройства със съответните електрически връзки, които представляват съставна част на ПС, но подлежат на одобряване на типа отделно от ПС.
13. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Електрически/електронен монтажен възел (ЕМВ)" е електрическо и/или електронно устройство или комплект устройства, предназначени да бъдат съставна част от ПС, заедно със съответните електрически връзки и проводници, които изпълняват една или повече специализирани функции. Електрически/електронен монтажен възел може да бъде типово одобрен по искане на производителя или на неговия упълномощен представител като "компонент" или като "отделен технически възел".
14. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Тип превозни средства" по отношение на електромагнитната съвместимост са ПС, които не се различават съществено в аспекти като:
а) общ размер и форма на двигателното отделение;
б) общо разположение на електрическите и/или електронните компоненти и обща схема на окабеляване;
в) основен материал, от който са изработени каросерията или външната част (което е приложимо) на ПС (например: външна част на каросерия от стомана, алуминий или фибростъкло); наличието на панели, изработени от различни материали, не променя типа на ПС, при условие че основният материал на каросерията остава един и същ; в случай на такива варианти те се съобщават на ИА "АА".
15. "Тип ЕМВ" по отношение на електромагнитната съвместимост е електрически/електронни монтажни възли, които не се различават съществено в аспекти, като:
а) функцията, изпълнявана от ЕМВ;
б) общото разположение на електрическите и/или електронните компоненти, когато това е приложимо.
16. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Електрически/електронни системи или ЕМВ на ПС" са системи или възли, които могат да излъчват съществени широколентови или теснолентови смущения и/или които въздействат на функциите, свързани с устойчивостта.
17. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Окабеляване на ПС" е съвкупността от захранващи кабели, кабелите на BUS-системата (например CAN), кабели за сигнали или кабели на активните антени, които са инсталирани от производителя на ПС.
18. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Функции, свързани с устойчивостта, са:
18.1. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) функции, свързани с директното управление на превозното средство:
а) чрез нарушаване или промяна на действието на двигателя, скоростната кутия, спирачките, окачването, активното кормилно управление, устройствата за ограничаване на скоростта;
б) чрез влияние върху местоположението на водача: например позиционирането на седалката или кормилото;
в) чрез влияние върху видимостта на водача: например къси светлини, чистачки за предното стъкло;
18.2. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) функции, свързани със защитата на водача, пътниците или други участници в движението: например въздушна възглавница и задържащи системи за осигуряване на безопасност;
18.3. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) функции, чието нарушаване причинява объркване на водача и на други участници в движението:
а) оптически смущения: неправилно действие например на пътепоказателите, стопсветлините, габаритните светлини, светлина за заден ход, аварийно осветление, неточна информация от предупредителни индикатори, светлини или монитори, свързани с функции в точки 18.1 или 18.2. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) които могат да бъдат виждани непосредствено от водача;
б) акустични смущения: например неправилно действие на алармената система или на устройството за звукова сигнализация;
18.4. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) функции, свързани с действието на системите за трансфер на данни - чрез блокиране на предаването на данни в системите за предаване на данни на превозното средство, които се използват за осигуряване на правилното функциониране на други функции, свързани с устойчивостта;
18.5. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) функции, чието нарушаване причинява неправилно действие на системите за събиране на данни от превозното средство, изисквани по закон: например тахограф, километражен брояч.
19. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Необходима честотна лента" означава за даден клас излъчвания широчината на честотната лента, която е точно достатъчно, за да осигури предаването на информация със скоростта и качеството, изисквани при специфицирани условия.
20. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Излъчвания извън лентата" означава излъчвания на честота или честоти, непосредствено извън необходимата честотна лента, които се получават в резултат на модулационния процес, с изключение на несъществените излъчвания.
21. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) "Несъществени излъчвания": във всеки процес на модулация съществуват допълнителни нежелани сигнали. Те се обобщават с израза "несъществени излъчвания". Несъществени излъчвания са излъчвания на честота или честоти, които са извън необходимата честотна лента и нивото на които може да бъде намалено, без да се повлияе на съответното предаване на информация. Несъществените излъчвания включват хармонични излъчвания, паразитни излъчвания, продукти на интермодулация и конверсия на честотата, но изключват излъчвания извън лентата (чл. 1, т. 1145 от регламента за радиокомуникациите).
22. (нова - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) "24 GHz радарно съоръжение с малък обсег" е свръхшироколентов автомобилен радар с малък обсег, осигуряващ основни радарни функции на моторното превозно средство с цел намаляване на произшествията, подобряване безопасността на движението и за който(-ито):
а) работи в 24 GHz радиочестотен диапазон с максимална средна спектрална плътност на мощността от 41,3 dBm/MHz ефективна изотропно излъчвана мощност (EIRP) и върхова (пикова) плътност на мощността от 0 dBm/50MHz EIRP, освен за честотите под 22 GHz , където максималната средна спектрална плътност на мощността е ограничена до -61,3 dBm/MHz EIRP;
б) радиочестотният диапазон от 24,05 до 24,25 GHz e предназначен за теснолентови излъчвания, представляващи немодулирана носеща с максимална пикова мощност от 20 dBm EIRP и коефициент на запълване на импулсите, ограничен до 10% за импулсни излъчвания, по-високи от -10 dBm EIRP;
в) излъчванията в честотния диапазон от 23,6 до 24,0 GHz с ъгъл на елевация над 30 градуса над хоризонталната равнина трябва да се намалят:
- с поне 25 dB за пусканите на пазара до 2010 г.;
- с поне 30 dB след тази дата.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 91 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ЕЛЕКТРОНЕН МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2006 Г.)
§ 12. От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, когато МПС по отношение на електромагнитната съвместимост не отговаря на разпоредбите по тази наредба, сертификатите за съответствие, придружаващи нови МПС, се считат невалидни за целите на регистрацията на тези МПС и пускането им на пазара на територията на Република България.

§ 13. Сертификатите за одобряване типа МПС по отношение на електромагнитната съвместимост са валидни и за МПС, които не са оборудвани с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег.

§ 14. От 1 юли 2013 г., когато МПС е оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег, сертификатите за съответствие, придружаващи нови МПС, се считат за невалидни за целите на регистрацията на тези ПС и пускането им на пазара на територията на Република България.

§ 15. Наредбата въвежда изискванията на Директива 72/245/ЕЕС, последно изменена и допълнена с Директива 2006/28/ЕС.

§ 16. Разпоредбите по § 1 относно чл. 23, ал. 2, т. 1, § 2 относно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба и § 4 - 8 относно приложения № 1 - 5 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 91 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ЕЛЕКТРОНЕН МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2009 Г.)
§ 23. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2009/19/ЕО на Комисията от 12 март 2009 г. за изменение, с цел привеждането й в съответствие с техническия прогрес, на Директива 72/245/ЕИО на Съвета относно радиосмущенията, предизвиквани от моторни превозни средства (електромагнитна съвместимост) (ОВ L 70, 14.3.2009 г., стр. 17).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 91 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ/ЕЛЕКТРОНЕН МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2009 Г.)
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.)
Списък с данни № ... съгласно приложение I на Директива 2007/46/ЕО във връзка с ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО), последно изменена с Директива 2009/19/ЕО
Раздел I
0.
Обща информация..............................................................................................................................................................
0.1. Марка (алфа) (търговско наименование на
 
производителя): ..............................................................................................................................................................
0.2.
Тип: .........................................................................................................................................................................
0.4. Категория на превозното средство съг-
  ласно чл. 149 от Закона за движението
  по пътищата (c):
0.5. Наименование(3) и адрес на производите-
 
ля: .........................................................................................................................................................................
  Наименование и адрес на упълномоще-
 
ния представител, ако има.......................................................................................................................................................
0.8.
Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): ..................................................................................................................................
1. Общи конструктивни характеристики на
 
превозното средство...........................................................................................................................................................
1.1. Снимки и/или чертежи на представено
  за одобряване превозно средство
  (образец):
1.6. Местоположение и разположение на дви-
  гателя:
3. Двигател(q)
3.1.
Производител: ..............................................................................................................................................................
3.1.1. Код на производителя на двигателя, как-
 
то е маркиран на двигателя: ...................................................................................................................................................
3.2. Двигател с вътрешно горене
3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запал-
  ване/запалване чрез сгъстяване, четири-
 
тактов/двутактов(1) ...........................................................................................................................................................
3.2.1.2. Брой и разположение на цилиндрите:
   
3.2.4.
Захранване с гориво: ...........................................................................................................................................................
3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво за двигате-
  лите със запалване чрез сгъстяване:
  .......................................................да/не (1)
3.2.4.2.9. Система за електронно управление:
3.2.4.2.9.1. Марка(-и):
3.2.4.2.9.2. Описание на системата:
3.2.4.3. Чрез впръскване на гориво (само за при-
  нудително запалване): да/не (1)
3.2.5. Електрическа система:
3.2.5.1. Номинално напрежение: ...................V
  отрицателно/положително заземяване (1)
3.2.5.2.
Генератор: .................................................................................................................................................................
3.2.5.2.1.
Тип: .........................................................................................................................................................................
3.2.6.
Запалване: ..................................................................................................................................................................
3.2.6.1.
Марка/марки: ..................................................................................................................................................................
3.2.6.2.
Тип(-ове): ......................................................................................................................................................................
3.2.6.3.
Принцип на работа: ...........................................................................................................................................................
3.2.15. Горивна система за втечнен нефтен газ
  (ВНГ - LPG): да/не(1)
3.2.15.2. Устройство за електронно регулиране на
  двигателя при зареждане с втечнен
  нефтен газ (ВНГ - LPG):
3.2.15.2.1.
Марка(-и): .....................................................................................................................................................................
3.2.15.2.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................................................
3.2.16. Горивна система за природен газ
  (ПГ - NG): да/не(1)
3.2.16.2. Устройство за електронно регулиране на
  двигателя при зареждане с природен газ
  (NG):
3.2.16.2.1.
Марка(-и): .....................................................................................................................................................................
3.2.16.2.2.
Тип(-ове): ...................................................................................................................................................................
3.3.
Електродвигател: ..............................................................................................................................................................
3.3.1. Тип (електрически намотки, възбужда-
 
не): ...........................................................................................................................................................................
3.3.1.2. Работно напрежение: ............................. V
3.9. Двигатели, зареждани с газово гориво
  (при системи, планирани по различен
  начин, да се представи еквивалентна
 
информация): ....................................................................................................................................................................
3.9.7. Електронно командно устройство (ECU):
   
3.9.7.1. Марка(-и):
3.9.7.2. Тип(-ове):
4.
Трансмисия(v) ....................................................................................................................................................................
4.2. Тип (механична, хидравлична, електри-
 
ческа и т.н.): ..............................................................................................................................................................
4.2.1. Кратко описание на електрическите/
  електронните компоненти (ако има
 
такива): .......................................................................................................................................................................
6.
Окачване.......................................................................................................................................................................
6.2.2. Кратко описание на електрическите/
  електронните компоненти (ако има
 
такива): ....................................................................................................................................................................
7.
Кормилно управление.............................................................................................................................................................
7.2.2.1. Кратко описание на електрическите/
  електронните компоненти (ако има):
   
8.
Спирачни системи..............................................................................................................................................................
8.5. Антиблокираща спирачна система:
  да/не/по избор(1)
8.5.1. За превозни средства с антиблокиращи
 
системи, описание на работата на системата (включително всички електронни части), схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичния кръг: ............................................
9.
Каросерия.................................................................................................................................................................
9.1.
Тип на каросерията: ........................................................................................................................................................
9.2. Използвани материали и методи за из-
 
работка: ................................................................................................................................................................
9.5.
Предно стъкло и други стъкла: ..................................................................................................................................................
9.5.2.3. Кратко описание на електрически/елек-
 
тронни компоненти (ако има) на механизма за повдигане на стъклата: .....................................................................................................
9.9.
Устройства за непряко виждане..............................................................................................................................................
9.9.1.7. Кратко описание на електронните ком-
  поненти (ако има) на устройството за
 
регулиране: ................................................................................................................................................................
9.12. Обезопасителни колани и/или други сис-
 
теми за обезопасяване: .....................................................................................................................................................
9.12.4. Кратко описание на електрическите/
  електронните компоненти (ако има
 
такива): ....................................................................................................................................................................
9.18. Отстраняване на смущаващи електро-
 
магнитни въздействия: ......................................................................................................................................................
9.18.1. Описание и чертежи/снимки на форми-
 
те и съставните материали на частта от каросерията, оформяща отделението на двигателя, и на отделението за пътници, най-близо до него: ............................................
9.18.2. Чертежи или снимки на местоположе-
 
нието на металните части, намиращи се в отделението за двигателя (например: отоплително оборудване, резервно колело, въздушен филтър, кормилен механизъм и пр.): ............................................
9.18.3. Таблица и чертеж на устройствата за уп-
 
равление на смущаващи електромагнитни въздействия: .......................................................................................................................
9.18.4. Подробности за номиналната стойност
 
на съпротивлението на тока и в случай на съпротивителни кабели на запалването - за тяхното номинално съпротивление на метър (Ом/m): ............................................
10. Устройства за осветяване и светлинна
 
сигнализация....................................................................................................................................................................
10.5. Кратко описание на електрическите/
 
електронните компоненти, различни от фарове и осветители (ако има такива): ............................................
12.
Разни....................................................................................................................................................................
12.2. Устройства за защита срещу неразреше-
  но използване на превозното средство:
 
...........................................................................................................................................................................
12.2.3. Кратко описание на електрическите/
  електронните компоненти (ако има
 
такива): ....................................................................................................................................................................
   
(алфа) Името, под което производителят представя себе си при продажбата на превозни средства.
(c) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение II на Директива 2007/46/ЕО.
(3) Името на лицето, което иска одобрението на типа и е отговорно пред ИА "АА".
(q) При неконвенционални двигатели и системи производителят предоставя подробности, еквивалентни на тези, посочени в тази точка.
(1) Неприложимото се изтрива.
(v) Данните се посочват за всички предложени варианти.
12.7. Таблица за инсталиране и използване на предаватели на радиочестоти (RF предаватели) в превозното средство (превозните средства), ако е приложимо (виж чл. 4, ал. 7):
Честотни Максимална Местоположение на анте-
ленти мощност ната в превозното сред-
(Hz) на изхода ство, специфични условия
  (W) за инсталиране и/или
    използване
     
12.7.1. (нова - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) превозно средство, оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег: да/не/по избор (излишното се задрасква);
Заявителят за одобряване на типа трябва също да предостави, когато е приложимо:
Допълнение 1
Списък с марката (марките) и типа (типовете) на всички електрически и/или електронни компоненти, попадащи в обхвата на тази наредба, които не са посочени преди това.
Допълнение 2
Схеми или чертежи на общото разположение на електрически и/или електронни компоненти (в обхвата на тази наредба) и тяхното окабеляване.
Допълнение 3
Описание на превозното средство, избрано като представително за типа:
Вид каросерия:
Ляво или дясно разположение на кормилното управление:
Междуосие (база):
Допълнение 4
Приложим протокол (протоколи) от изпитания, предоставени от производителя от изпитателни лаборатории, акредитирани съгласно БДС ISO 17025 и признати от ИА "АА" с цел подготвянето на сертификат за одобряване на типа.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО Сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до 1 (1):
- одобряване на типа
- разширение (изменение) на одобряването на типа
- отнемане на одобряването на типа
- отказ за одобряване на типа
за тип превозно средство в съответствие с Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива .../.../ЕО
Номер на одобряването на типа: ..............................................................................................................................................
Основание за разширение (изменението): ........................................................................................................................................
 
Раздел I
 
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...........................................................................................
0.2.
Тип: ............................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство(c): .........................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: .....................................................................................................
 
.............................................................................................................................................
  Наименование и адрес на упълномощения
  представител, ако има:
0.8. Име и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и)
 
...............................................................................................................................................
   
  Раздел II
   
1. Допълнителна информация (където е приложимо):
 
виж раздел III....................................................................................................................................
2. Техническа служба, която отговаря за провеж-
 
дане на изпитванията: ..........................................................................................................................
3.
Дата на протокола от изпитване: ..................................................................................................................
4.
Номер на протокола от изпитване: ...................................................................................................................
5. Забележки (ако има):
 
виж раздел III....................................................................................................................................
6.
Място: ........................................................................................................................................
7.
Дата: ........................................................................................................................................
8.
Подпис: ........................................................................................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие,
 
депозирано при одобряващия орган, което може да се получи при поискване.........................
 
Раздел III
 
Допълнение към ЕО одобряването на типа на превозно средство в съответствие с Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива 2009/19/ЕО
 
1.
Допълнителна информация .......................................................................................................................
1.1. Номинално напрежение на електрическата
  система: ....................................................V,
 
отрицателно/положително заземяване: ...............................................................................................................
1.2.
Тип на каросерията: ............................................................................................................................
1.3. Списък на всички електронни функции (по-
 
падащи в обхвата на Наредба № 91 от 2004 г.), инсталирани в превозното средство (превозните средства): .......................................
1.3.1. Превозно средство, оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег: да/не/по избор (излишното се задрасква)
1.4. Акредитирана лаборатория, съгласно БДС ISO
 
17025 (по смисъла на тази наредба): ..........................................................................................................
5. Забележки:
 
(например за ПС, предназначено за дясно или ляво управление) .................................
   
____________________
(1) (1) Излишното се зачертава.
(c) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение II на Директива 2007/46/ЕО.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.)
Списък с данни № ... във връзка с ЕО одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО), последно изменена с Директива 2009/19/ЕО
 
Раздел I
 
0. Обща информация
0.1. Марка (алфа) (търговско наименование на произ-
  водителя)
0.2. Тип:
0.3. Начини за идентификация на типа, ако се мар-
  кира на компонента/отделния технически възел(b)
0.3.1. Местоположение на маркировката
0.5. Наименование(3) и адрес на производителя:
  Наименование и адрес на упълномощения
  представител, ако има:
0.7. В случай на компоненти и отделни техничес-
  ки възли, местоположение и начин на нанасяне на маркировката за ЕО одобряването:
0.8. Адрес (адреси) на монтажния завод (монтаж-
  ните заводи):
1. ЕМВ се одобрява като компонент/отделен
  технически възел(2)
2. Всички ограничения по отношение на експлоа-
 
тацията и условията за монтаж: ...............................................................................................................................
3. Номинално напрежение на електрическата
  система: ..........................................................V,
  отрицателно/положително заземяване(1).
   
____________________
(алфа) Името, под което производителят представя себе си при продажбата на превозни средства.
(b) Ако средствата за идентифициране на типа съдържат символи, които не са приложими за описването на типовете на компонента или отделния технически възел, предмет на списъка с данни, то такива символи се представят в документацията със символа "?" (например АВС??123?).
(3) Името на лицето, което иска одобрението на типа и е отговорно пред ИА "АА".
(2) Излишното се зачерква.
Раздел II
Описание на ЕМВ, избран за представителен за типа (електронна блокова диаграма и списък на основните компоненти, съставящи ЕМВ (например марка и тип на микропроцесора, кристала и т.н.).
Раздел III
Приложим(-и) протокол(-и) от проведени изпитания, предоставени от производителя и издадени от изпитателна лаборатория, акредитирана съгласно БДС ISO 17025, и признати от ИА "АА" за целите на одобряване на типа.

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.)
ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до (1):
- одобряване на типа
- разширение (изменение) на одобряването на типа
- отнемане на одобряването на типа
- отказ за одобряване на типа
за тип компонент/отделен технически възел (1) в съответствие с Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива .../.../ЕО
Номер на одобряването на типа: ...................................................................................................................................................................................
Основание за разширението (изменението): ..........................................................................................................................................................................
ЕО маркировка за одобряване на типа, която се нанася на ЕМВ:
 
Раздел I
 
0.1. Марка (търговско наименование на произ-
 
водителя): ..........................................................................................................................................................................
0.2.
Тип: .............................................................................................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, ако се
 
маркира на компонент/отделен технически възел(1,2): .............................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ...............................................................................................................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя:
 
......................................................................................................................................................................................
  Наименование и адрес на упълномощения
 
представител, ако има: ...........................................................................................................................................................
0.7. При компоненти и отделни технически възли,
 
местоположение и начин за нанасяне на маркировката за одобрение: ....................................................................
0.8. Име и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и)
 
...................................................................................................................................................................................
   
____________________
(1) Излишното се заличава.
(2) Ако средствата за идентифициране на типа съдържат символи, които не са приложими за описването на типовете на компонента или отделния технически възел, обхванати от сертификата за одобрение на типа, такива символи се представят в документацията със символа "?" (например АВС??123?).
Раздел II
 
1. Допълнителна информация (където е
  приложимо):
 
виж раздел III....................................................................................................................................................................
2. Техническа служба, която отговаря за про-
 
веждане на изпитванията...............................................................................................................................................................
3.
Дата на протокола от изпитване: ........................................................................................................................................................
4.
Номер на протокола от изпитване: .......................................................................................................................................................
5.
Забележки (ако има): виж раздел III....................................................................................................................................................
6.
Място: .............................................................................................................................................................................
7.
Дата: ................................................................................................................................................................................
8.
Подпис: ..............................................................................................................................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие,
  депозирано при одобряващия орган, което може да се получи при поискване
 
Раздел III
 
Допълнение към ЕО сертификат за одобряване на типа № ... по отношение на одобряването на типа на електрически/електронен монтажен възел в съответствие с Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива 2009/19/ЕО
   
1.
Допълнителна информация: .............................................................................................................................................................
1.1. Номинално напрежение на електрическата
 
инсталация: ............................................................................................................................................................................
1.2. Този ЕМВ може да се използва при всеки тип
  превозно средство със следните ограничения:
 
......................................................................................................................................................................................
1.2.1. Условия за монтиране, ако има такива:
 
......................................................................................................................................................................................
1.3. Този ЕМВ може да се използва единствено
  при следните типове превозни средства:
 
......................................................................................................................................................................................
1.3.1. Условия за инсталиране, ако има такива:
 
......................................................................................................................................................................................
1.4. Използваният(-те) метод(-и) за изпитване и
 
обхванатите честотни диапазони за определяне на устойчивостта на въздействието на смущаващи електромагнитни въздействия са (да се посочи точно използваният метод от част III на приложение № 9): ..............................................................................
1.5. Акредитирана лаборатория съгласно БДС ISO
 
17025 : .............................................................................................................................................................................
5.
Забележки: ........................................................................................................................................................................
   

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Част 1
 
Образец
ЕО маркировка за одобряване на типа
 
1. ЕО маркировката за одобряване на типа показва, че ЕМВ е получил ЕО сертификат за одобряване на типа в Република България (е34) съгласно изискванията на тази наредба (03) с базов номер на ЕО одобряване 0148. Използваните цифри имат само илюстративна стойност.
2. Височината на символите на номера е a/3, където а

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти