Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 90 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАКРЕПВАНЕТО НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 2004г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 38 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (ПС) от категория М и N по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, предвидени за възрастни пътници, използващи седалки, обърнати по посока на и обратна на движението;
2. техническите изисквания към ПС по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I.
Заявление за одобряване

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Типът на ПС по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.), (Директива 70/156/ЕИО).

Чл. 3. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни, в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 1, с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи с ясно различими подробности.
(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация за неговото действие.
(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитванията:
1. превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване, в съответствие с изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, или
2. елементи от ПС, които са съществени за провеждане на изпитванията на устройствата за закрепване на обезопасителните колани.

Чл. 5. (1) В срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническо досие с изпълнени процедури за одобряване типа на ПС по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на типа, когато ПС отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) За всеки одобрен тип превозно средство по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "76/115" и "96/38".
(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.
(3) Номерът на одобряване по ал. 1 се поставя върху всички документи по чл. 3, ал. 2.

Чл. 7. Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да отказва издаване на сертификата по чл. 5, ал. 1 на основания, свързани с устройствата за закрепване на обезопасителните колани, ако ПС отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 8. Отказът да се издаде сертификат по чл. 5, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 9. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на частите или характеристиките, отнасящи се до устройствата за закрепване на обезопасителните колани.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип ПС. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) Когато с изпитванията по ал. 2 се установи, че изискванията на наредбата не са спазени, не се издава сертификат за изменение на типа.
(4) В случаи на изменение на одобрения тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 10. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 11. В инструкцията за използване на ПС, отговарящо на одобрения по реда на тази наредба тип, производителят посочва местоположението на устройствата за закрепване на обезопасителните колани и типа на обезопасителните колани, за който е предназначено съответното закрепване.

Раздел III.
Технически изисквания и изпитвания


Чл. 12. (1) Устройството за закрепване на обезопасителните колани да бъде проектирано и монтирано така, че да позволява монтирането на съответните обезопасителни колани.
(2) Устройството за закрепване на обезопасителните колани за седалките до тази на водача на ПС да позволява монтирането на обезопасителни колани с внедрен механизъм за придърпване и прибиране на лентите на тези колани.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за ПС, за които по реда на чл. 15, ал. 2 са позволени еднолентови обезопасителни колани само за предните седалки до тази на водача на ПС.
(4) Когато устройствата за закрепване на обезопасителните колани са пригодени само за определен тип обезопасителни колани, този тип се посочва в списъка с данни и в сертификата за одобряване на типа.

Чл. 13. Устройството за закрепване на обезопасителни колани да бъде проектирано и монтирано така, че да:
1. намалява до минимум риска от изплъзване на обезопасителния колан, когато е поставен правилно;
2. намалява до минимум риска от нарушаване целостта на лентите на обезопасителния колан, дължащо се на контакта им с остри твърди елементи от структурата на ПС или седалката.

Чл. 14. За устройство за закрепване на обезопасителни колани, което заема различни позиции - при влизане в ПС и за ограничаване движенията на ползвателя, изискванията на тази наредба се прилагат, когато устройството е в позиция за ограничаване движенията на ползвателя.

Чл. 15. (1) На всяко ПС да бъдат монтирани минимален брой устройства за закрепване на обезопасителни колани.
(2) Специфичните изисквания по отношение на минималния брой устройства за закрепване на обезопасителни колани за конкретни случаи са дадени в част I на приложение № 3.

Чл. 16. (1) Устройствата за закрепване на обезопасителните колани могат да бъдат разположени изцяло в структурата на ПС, в структурата на седалката или на който и да е друг елемент от ПС или да бъдат разпределени между изброените позиции.
(2) Всяко от устройствата за закрепване може да се използва за закрепване на краищата на два близкостоящи обезопасителни колана при условие, че са удовлетворени изискванията на тази наредба.
(3) Специфичните изисквания по отношение позицията на устройствата за закрепване на обезопасителните колани са дадени в част II на приложение № 3.

Чл. 17. Условията и методите за изпитване за съответствие с техническите изисквания са дадени в приложение № 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Превозно средство" е всяко моторно ПС от категория М и N, предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h. Превозните средства от категории M2 и M3 се подразделят в класове в съответствие с чл. 149, ал. 2 и 3 от Закона за движение по пътищата.
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на МПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените МПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Тип на превозното средство по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани" са ПС, които не се различават съществено по отношение на следните основни характеристики: размери, дължина и съставни материали на компонентите на ПС или устройство за сядане, или коя да е друга част от ПС, към която е закрепено устройството за закрепване на обезопасителните колани.
4. "Категории(-я) превозни(-о) средства(-о)" са определените в чл. 149, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
5. "Устройство за закрепване на обезопасителните колани" е елемент от устройствата на ПС или устройство за сядане, или която и да е друга част от ПС, което подсигурява монтирането на обезопасителните колани.
6. "Обезопасителен колан" или "колан" е комплект от ленти с подсигуряваща катарама, регулиращи устройства и допълнения, които са с възможност за устройство за закрепване към ПС и са проектирани да намалят риска от травма на ползвателя им в случай на удар или внезапно намаляване на скоростта на превозното средство, чрез ограничаване на подвижността на тялото на ползвателя. Такъв комплект се приема за "звено - обезопасителен колан" - понятие, обхващащо което и да е устройство за поглъщане на енергия или дръпване и прибиране на обезопасителния колан.
7. "Лентов водач" е устройство, което променя дължината на лентата спрямо ползвателя на обезопасителния колан.
8. "Точка на ефективно закрепване на обезопасителния колан" е точката, използвана за установяване ъгъла на всеки елемент от обезопасителния колан по отношение на ползвателя му, по реда на чл. 16, ал. 3. Това е точката, в която е необходимо да се прикрепи една лента, за да се предостави същата дължина както предвидената дължина при използване на обезопасителния колан, и която може да бъде или не реалната точка за закрепване на обезопасителния колан в зависимост от вида на конструкцията на колана при прикрепянето към устройството за закрепване, например когато:
а) обезопасителният колан се състои от твърд неогъваем елемент, който се закрепва към долното устройство за закрепване и който е или фиксиран, или представлява свободно въртяща се твърда връзка; точката на ефективно закрепване на обезопасителния колан за всички позиции на настройка на седалката е тази точка, в която лентата на колана е прикрепена към твърдия елемент;
б) водачът на лентата е част от структурата на ПС или на седалката, за точка на ефективно закрепване се приема средната точка на водача на лентата в мястото на излизане на лентата от него от страната на ползвателя, като лентата трябва да лежи на права линия между точката на ефективно устройство за закрепване и ползвателя;
в) обезопасителният колан достига директно от ползвателя до устройството за придръпване и прибиране на колана, прикрепено към структурата на ПС или структурата на седалката, без изходящ водач за лентата, за точка на ефективно закрепване се приема пресечната точка на оста на макарата за прибиране на лентата и равнината, минаваща през централната линия на лентата върху макарата.
9. "Седалка" е устройство, независимо дали е интегрирано или не в структурата на моторното ПС, заедно с оборудването му, предвидено за използване от един възрастен човек. Понятието включва и двата случая - и индивидуалното място за сядане, и частта от обща седалка, тип пейка, предвидена за използване от един човек.
10. "Предно място за пътник" е която и да е седалка, чиято "най-предна точка Н" се намира върху или пред вертикалната напречна равнина, минаваща през точката R на водача.
11. "Седалка тип пейка" е оформена структура, предвидена за сядане на поне двама възрастни човека.
12. "Група от седалки" е или седалка тип пейка, или отделни седалки, разположени една до друга (монтирани по такъв начин, че предното устройство за закрепване на една от седалките е на една линия с предното или задното устройство за закрепване на другата седалка, или между устройствата за закрепване на друга седалка) и които са предназначени за един или повече възрастни човека.
13. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
14. "Тип седалка" е категория седалки, които не се различават съществено по отношение на:
а) формата, размерите и материала на структурата на седалката;
б) типа и размерите на настройващата система и всички застопоряващи системи;
в) типа и размерите на устройствата за закрепване на обезопасителните колани към седалката и устройството за закрепване на засегнатите елементи от структурата на ПС.
15. "Устройство за закрепване на седалката" е системата, чрез която монтажът на всяка седалка е подсигурен към структурата на ПС, включително и засегнатите елементи от структурата на ПС.
16. "Настройваща система" е система, чрез която седалката или части от нея могат да се настройват в положения, подходящи за анатомията на седящия в седалката, и която позволява надлъжно, вертикално и ъглово преместване.
17. "Система за преместване" е система за улесняване на пътника, чрез която се осигурява възможност за отместване на седалката или на елементи от нея под ъгъл, надлъжно, без фиксирана междинна позиция.
18. "Застопоряваща система" е всяко устройство, осигуряващо оставането на седалката и нейни елементи в която и да е позиция за използване и включва и двете устройства за застопоряване, и на облегалката спрямо седалката, и на седалката по отношение на ПС.
19. "Референтна зона" е пространството между две вертикални надлъжни равнини, на 400 mm една от друга и симетрични спрямо точка Н и е определено чрез ротация от вертикала към хоризонтала на апарат, наподобяваща глава, описана в част V, приложение № 3 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на вътрешното им оборудване, позициониран съгласно същото приложение и установен на максимална дължина 840 mm.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 76/115/ЕЕС, последно изменена и допълнена с Директива 2005/41/ЕЕС.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2 и N3 - от 31 декември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 90 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАКРЕПВАНЕТО НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)
§ 8. От 20 октомври 2006 г., ако устройствата за закрепване на обезопасителните колани на нови ПС не отговарят на наредбата, изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на сертификати за одобряване типа по наредбата за такива ПС.

§ 9. (1) От 20 октомври 2007 г., ако устройствата за закрепване на обезопасителните колани на нови ПС не отговарят на тази наредба, сертификатите за съответствие, придружаващи нови ПС, получили ЕО одобряване на типа от ИА "АА", се считат за невалидни за целите на регистрацията на тези ПС и пускането им на пазара на територията на Република България.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска, когато сертификатите за съответствие са издадени въз основа на получено от ИА "АА" одобряване на типа по реда на чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 52 и 55 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

§ 10. (1) От 20 октомври 2007 г., ако устройствата за закрепване на обезопасителни колани на нови ПС не отговарят на изискванията на Директива 76/115/ЕИО, последно изменена и допълнена с Директива 2005/41/ЕИО, сертификатите за съответствие, придружаващи нови ПС, се считат за невалидни за целите на регистрация на тези ПС и пускането им на пазара на територията на Република България.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска, когато сертификатите за съответствие са издадени въз основа на одобряване на типа от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, по реда на изключенията, посочени в член 8 (2) на Директива 70/156/ЕИО.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
ОБРАЗЕЦ
Списък с данни № ... за целите на одобряване типа на превозно средство по отношение на закрепването на обезопасителните колани, въвеждаща Директива 76/115/ЕС, последно изменена от Директива 2005/41/ЕС
 
0 (*)Обща информация  
0.1. Марка(1) (търговско наименова-  
  ние на производителя):
.............................
0.2. Тип:
.............................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, когато се маркира на превозното  
  средство(i):
.............................
0.3.1. Местоположение на тази марки-  
  ровка:
.............................
0.4. Категория на превозното средство  
  съгласно чл. 149 от Закона за дви-  
  жение по пътищата(ii):
.............................
0.5. Наименование(2) и адрес на произ-  
  водителя:
.............................
0.8. Адрес(-и) на монтажния (-те)  
  завод (-и ):
.............................
1. Общи конструктивни характери-  
  стики на превозното средство  
1.1. Снимки и/или чертежи на пред-  
  ставено за одобряване превозно  
  средство (образец):
.............................
9. Каросерия  
9.10.3. Седалки:
.............................
9.10.3.1. Брой:
.............................
9.10.3.2. Местоположение и подреждане:
.............................
9.10.3.2.1. Седалка (и), предвидена за използване  
  само когато ПС е неподвижно: ...........  
9.10.3.3. Маса:
.............................
9.10.3.4. Характеристики: За седалките,  
  които не са получили одобряване  
  на типа, като компоненти, описа-  
  ние и чертежи на:
.............................
9.10.3.4.1. седалки и техните закрепвания:
..............................
9.10.3.4.2. система за регулиране:
.............................
9.10.4.4.3. системи за преместване и бло-  
  киране:
.............................
9.10.3.4.4. закрепвания на обезопа-  
  сителните колани на седалките,  
  когато са вградени в седалката:
.............................
9.10.3.6. Ъгъл на наклона на облегалката  
  на седалката
.............................
9.10.3.6.1. Седалка на водача:
.............................
9.10.4.6.2. Всички други седалки:
.............................
9.10.3.7. Обхват на регулирането на седал-  
  ката
.............................
9.10.3.7.1. Седалка на водача:
.............................
9.10.3.7.2. Всички други седалки:
.............................
9.13. Закрепване на обе-  
  зопасителни колани
.............................
9.13.1. Снимки и/или чертежи на каросе-  
  рията, показващи разположението  
  и размерите на реалните и ефек-  
  тивни устройства за закрепва-  
  не, включително R-точките:
.............................
9.13.2. Чертежи на устройствата за зак-  
  репване на коланите и частите от  
  конструкцията на превозното сред-  
  ство, където те са монтирани (с по-  
  сочване на материала):
.............................
9.13.3. Описание на типовете (1) обезопаси-  
  телни колани, предвидени за монти-  
  ране към устройствата за закрепване  
  на превозното средство:
.............................
     
(*1) Използваните символи и маркировки са съгласно чл. 8, ал. 2 - 5 на Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) (Директива 77/541/ЕЕС). В случай на колани тип (S) се определя произходът на типа (-овете).
(*2) Таблицата може да бъде разширена, ако е необходимо, за превозни средства с повече от два реда седалки или ако има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.
9.13.4. Описание на конкретния тип  
  обезопасителен колан, където  
  закрепването е в облегалка-  
  та на седалката или съдържа устрой-  
  ство за поглъщане на енергията:
.............................
  Дата, досие
.............................
__________________________________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директивите на Европейския съюз.
(1) Име, под което производителят представя себе си при продажбата на превозни средства.
(2) Името на лицето, което иска одобрението на типа и е отговорно пред ИА "АА".
__________________________________
(i) Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).
(ii) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
Образец
максимален формат А4 (210 x 297 mm)
Сертификат за одобряване на типа
   
  Печат на ИА "АА"
   
Информация, отнасяща се до(1):  
- одобряване на типа  
- изменение на одобряването на типа  
- отказ за одобряване на типа  
- отнемане на типа  
Номер на одобряването на типа:
.............................
Основание за изменението:
.............................
  Раздел I  
0.1. (*)Марка(2) (търговско наименова-  
  ние на производителя):
..............................
0.2. Тип и общо(и) търговско(и)  
  описание(я):
..............................
0.3. Начини за идентификация на ти-  
  па, ако се маркира на превозното  
  средство(iii):
..............................
0.3.1. Местоположение на тази марки-  
  ровка:
..............................
0.4. Категория на превозното средство(iv):  
0.5. Наименование(3) и адрес на произво-  
  дителя:
..............................
0.7. В случай на компоненти и отдел-  
  ни технически възли, местополо-  
  жение и начин на поставяне на  
  маркировката за одобрение:
..............................
0.8. Име и адрес(-и) на монтажния (-те)  
  завод (-и)
..............................
  Раздел II  
1. Допълнителна информация (където  
  е приложимо) виж раздел III:  
2. Техническа служба, отговаряща за  
  провеждане на изпитванията:
..............................
3. Дата на протокола от изпитване:
..............................
4. Номер на протокола от изпитване:
..............................
5. Забележки (ако има) виж  
  допълнението:
..............................
6. Място:
..............................
7. Дата:
..............................
8. Подпис:
..............................
9. Прилага се номерът на техническо-  
  то досие, представено на ИА "АА",  
  което може да бъде получено при  
  поискване
..............................
  Допълнение на сертификат  
  за одобрение на тип № ...... (По реда  
  на Директива 76/115/ЕЕС, последно  
  изменена с Директива ..........)  
1. Допълнителна информация:
..............................
1.1. Категория на превозното средство:
..............................
1.2. Местоположение на закрепването  
  и обезопасителните колани, при условие че (1)
..............................
     
(1) За символите и маркировките, които трябва да се използват, виж Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване, издадена съгласно чл. 138, ал. 4 от Закона за движение по пътищата. За обезопасителен колан тип "S" да се специфицира естеството на типа, типовете - неговите характеристики.
(2) Таблицата може да бъде разширена, ако е необходимо, за превозни средства с повече от два реда седалки или ако има повече от три седалки, разположени по широчина на превозното средство.

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
Част I
Специфични технически изисквания по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани на превозни средства
1. За целите на това приложение (виж фиг. 1 и 2):
Фиг. 1. Области за разполагане на ефективното устройство за закрепване на обезопасителните колани
1. - DR = 315 + 1,8 S
BR = 260 + S
Освен ако не е уточнено друго в т. 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.6 на част II от приложение № 3
2. - Позволена зона за допълнителни устройства за закрепване съгласно т. 1.2.7.2 на част II от приложение № 3
3. - Базова линия съгласно т. 1.2 на част I от приложение № 3
4. - Позволена зона
5. - Разстояние съгласно т. 1.4 на част I от приложение № 3
6. - Ъгъл съгласно т. 1.2 от приложение № 4
7. - Базова линия съгласно т. 1.2 на част I от приложение № 3
8. - Средна надлъжна равнина на седалката
9. - За седалките от лявата страна
10. - Ефективно горно закрепващо устройство на колана
11. - Всички размери са в mm
Фиг. 2. Ефективни горни устройства за закрепване (в съответствие с т. 1.2.7.3 на част II от приложение № 3)
1.1. "Н" е точката, дефинирана в допълнителната разпоредба и определена по реда на раздели IV и V, глава трета на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача.
1.1.1. "Нx" е точка, съответстваща на точката Н, посочена в т. 1.1, която се определя за всички нормални положения, в които се използва седалката на ПС.
1.1.2. "R" е координатната точка за седене на МПС, дефинирана в допълнителната разпоредба и определена по реда на раздели IV и V, глава трета от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача.
1.2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Базова линия" е права линия, както е посочено в Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.) (Директива 77/649/ЕИО).
1.3. Точки L1 и L2 са най-нискоразположените точки на ефективно закрепване на обезопасителните колани.
1.4. Точка "С" е разположена на 450 mm вертикално над точката R. Ако разстоянието S, дефинирано в т. 1.6, е не по малко от 280 mm и ако от производителя е избрана алтернативната формула BR = 280 mm + 0,8S, посочена в т. 1.2.3, част II на приложение № 3, вертикалното разстояние между C и R трябва да бъде 500 mm.
1.5. Ъглите

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти