Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 35 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО"

В сила от 16.03.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г.


Материята е преуредена. Виж Наредба № 39 от 28 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването" - обн., ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г., в сила от 12.10.2010 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543020 "Оператор в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543020 "Оператор в дървообработването", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5430201 "Производство на мебели".
2. 5430202 "Производство на врати и прозорци".
3. 5430203 "Производство на тапицирани изделия".
4. 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби".
5. 5430205 "Моделчество и дървостругарство".
6. 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство".
7. 5430207 "Производство на дървесни плочи".
8. 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина".
9. 5430209 "Производство на дървени детски играчки".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в дървообработването ".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионалното направление "Механизатори в селското и горското стопанство" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерство на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"


Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
 
Наименование на професията:
 
543020 Оператор в дървообработването

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в дървообработването", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално
  професионална входящо образо-
  квалификация вателно равнище
5430201 Производство Втора Завършено основно
  на мебели   образование
5430202 Производство Втора Завършено основно
  на врати и   образование
  прозорци    
5430203 Производство Втора Завършено основно
  на тапицирани   образование
  изделия    
5430204 Производство Втора Завършено основно
  и монтаж на   образование
  вътрешно об-    
  завеждане на    
  кораби    
5430205 Моделчество Втора Завършено основно
  и дървостру-   образование
  гарство    
5430206 Дърворезно, Втора Завършено основно
  амбалажно и   образование
  паркетно    
  производство    
5430207 Производство Втора Завършено основно
  на дървесни   образование
  плочи    
5430208 Производство Втора Завършено основно
  на фурнир и   образование
  слоеста дър-    
  весина    
5430209 Производство Втора Завършено основно
  на дървени дет-   образование
  ски играчки    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Оператор в дървообработването", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 5430201 "Производство на мебели"
1. 1. Да познава, подбира Основни и спомагателни Дървесните видове Разпознаване и Чувство за
  и използва дървесина, материали: (анатомичен строеж, подбор на дървесина, отговорност,
  дървесни и Масивна дървесина свойства и приложение) дървесни и старателност и
  спомагателни материали Дървесни Дървесни и спомагателни спомагателни акуратност
  2. Да обработва материали-ПДЧ, ПДВ, материали (видове, материали в Съобразителност
  дървесината с ръчни фурнир, шперплат, особености, приложение, зависимост от тяхното Бърза и точна
  инструменти и фолио, MDF вкл. MDF, ламиниран) качество и размери преценка и реакция
  универсални Спомагателни материали Предназначение, Работа с ръчни Комуникативност и
  дървообработващи - шкурки, лакове, устройство и принцип на инструменти умения за работа в
  машини, като спазва лепила, байцове, обков, действие на Работа с екип и йерархическа
  изискванията за точност опаковъчни материали дървообработващи машини дървообработващи подчиненост
  и качество Машини и инструменти: Правила за здравословни и машини при спазване Осъзнато спазване
  3. Да спазва Ръчни инструменти и безопасни условия на труд правилата за на трудовата и
  нормативните приспособления Видове ръчни инструменти безопасен труд технологичната
  изисквания за Дървообработващи Технологичните процеси при Монтаж и демонтаж дисциплина
  здравословни и машини - циркуляр, изработване на различни на режещи Сръчност и
  безопасни условия на банциг, абрихт, видове мебели инструменти естетичност
  труд при работа с щрайхмус, фреза, струг, Съдържание на Изпълняване на Умения за работа в
  дървообработващи бусола, пробивни и конструктивна документация технологични екип
  машини шлифоващи машини на изделия операции за Способност за
  4. Да произвежда Режещи инструменти Правила за чертане и механична, правене на анализ и
  мебели при спазване на Инструменти за конструиране на видове подготвителна и оценка и вземане на
  последователността на заточване мебели повърхностна решение
  технологичните Лични предпазни Надмерки на детайли и обработка Възпитание в
  операции средства съдържание на Монтаж и опаковане лоялност и уважение
  5. Да разчита Допълнителни средства: спецификация и разходна на мебели към работодателя
  конструктивна Контролни и норма Начертаване и Създаване на
  документация на измервателни уреди Атмосферно и камерно оразмеряване на трудови навици
  мебелни изделия Пробни тела и образци сушене на масивна конструктивни  
  6. Да съставя Чертожни материали и дървесина чертежи на мебели  
  спецификации и инструменти   Разработване на  
  разходни норми на Каталози, чертежи,   спецификация  
  материали стандарти за мебели   Изчисляване на  
  7. Да извършва ремонт     разхода на основни и  
  на мебели     спомагателни  
        материали и  
        съставяне на  
        разходни норми  
        Определяне  
        влажността на  
        дървесината  
Специалност 5430202 "Производство на врати и прозорци"
2. 1. Да подбира и сортира Основни и спомагателни Дървесните видове Разпознаване, сортиране и Чувство за
  по размери и качество материали: (строеж, свойства, подбор на дървени отговорност,
  дървени фасонирани Дървени фасонирани приложение) фасонирани материали старателност и
  материали материали, Дървесни материали Подбор на спомагателни акуратност
  2. Да използва специфицирани по БДС (фурнир, шперплат, материали и обков Съобразителност
  спомагателни материали Фурнир, шперплат, ПДВ ПДВ) Работа с ръчни Бърза и точна
  и обков за производство Лепила, шкурки, Спомагателни материали инструменти преценка и реакция
  на врати и прозорци винтове, гвоздеи, и обков - видове и Работа с универсални и Комуникативност и
  3. Да обработва с ръчни лакове, бои, обков, приложение специализирани умения за работа в
  инструменти и китове, безири, хартиен Свойства и приложение дървообработващи екип и йерархическа
  универсални пълнеж на стъклопакет машини при спазване подчиненост
  дървообработващи Машини и инструменти: Видове ръчни правилата за безопасна Осъзнато спазване на
  машини дървесината до Ръчни инструменти и инструменти и работа трудовата и
  получаване на детайли, приспособления, в т.ч.: приспособления Монтаж и демонтаж на технологичната
  като спазва електрически - рендета, Предназначение, режещи инструменти дисциплина
  изискванията за точност длета,триони, дрелки, устройство и принцип на Изработване на Сръчност и
  и качество стяги, скоби, винкели, действие на конструктивни съединения естетичност
  4. Да изработва чукове, отвес, отвертки, дървообработващи Изпълнение на Способност за
  конструктивни шприцпистолет и др. машини технологични операции за правене на анализ и
  съединения и профили, Машини - банциг, Правила за механична обработка, оценка и вземане на
  слепва, сглобява, циркуляр, абрихт, здравословни и сглобяване и монтаж на решение
  обработва повърхностно фреза, шипорезна безопасни условия на дограма Възпитание в
  и монтира дограма машина, преса, шлайф труд Начертаване и лоялност и уважение
  5. Да прилага машини Конструктивни оразмеряване на към работодателя
  изискванията за Режещи инструменти - съединения при врати и конструктивни чертежи на Създаване на
  здравословни и банцигови ленти, триони, прозорци врати и прозорци трудови навици
  безопасни условия на ножове, фрезери, Технологични операции Съставяне на  
  труд шкурки при изработване, спецификации  
  6. Да спазва Инструменти и машини сглобяване и монтаж на Изчисляване разхода на  
  технологичната за заточване различни по конструкция материали  
  последователност на Лични предпазни врати и прозорци Съставяне на разходни  
  операциите при средства Конструкция на норми  
  производство на Допълнителни средства: различни видове врати Определяне влажността на  
  различни видове врати Контролни и и прозорци дървесината  
  и прозорци измервателни уреди - Изработване на    
  7. Да разчита калибри, шублери, спецификация и    
  конструктивни чертежи ролетки съставяне на разходни    
  на врати и прозорци и ги Образци на норми за основни    
  оразмерява конструктивни материали    
  8. Да съставя съединения Атмосферно и камерно    
  спецификации и Чертожни инструменти и сушене на масивна    
  разходни норми на материали дървесина    
  материали Нагледни средства -      
  9. Да извършва монтаж, чертежи, каталози,      
  демонтаж и ремонт на табла, документация      
  дограма Стандарти за врати и      
    прозорци      
Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия"
3. 1. Да подбира видовете Основни и спомагателни Видовете тапицерски Подбор на тапицерски Чувство за отговорност,
  тапицерски материали материали: материали материали старателност и
  2. Да използва ръчни Масивна дървесина Предназначение, Работа на машини за акуратност
  инструменти, машини и Шперплат, ПДВ устройство и принцип на рязане на материали и Съобразителност
  съоръжения за Тапицерска вложка, действие на машини за на шевни машини Бърза и точна преценка
  тапициране зебло, вата, док, рязане на материали и Работа с инструменти и и реакция
  3. Да извършва в американ, платове, шевни машини съоръжения Комуникативност и
  последователен ред кожи, поропласти Инструменти и Спазване на умения за работа в екип
  технологичните Неопренови лепила съоръжения, използвани изискванията по техника и йерархическа
  операции за тапициране Декоративни материали в тапицерското на безопасност подчиненост
  с пружинен пакет и с - шнурове, копчета, производство Изпълнение в Осъзнато спазване на
  поропласти кабъри Технологичните последователен ред на трудовата и
  4. Да прилага правилата Тапицерски кламери, операции при технологичните технологичната
  за здравословен и скоби, гвоздеи, винтове тапициране със: операции при дисциплина
  безопасен труд в Машини, инструменти и Пружинен пакет тапициране с пружинен Сръчност и естетичност
  тапицерското съоръжения Поропласти пакет и с поропласти Способност за правене
  производство Универсален банциг Правилата за Разкрояване на на анализ и оценка и
  5. Да разчита Лентова кроячна машина здравословен и материалите и вземане на решение
  конструктивна Машина за рязане на безопасен труд в изработване на Възпитание в лоялност и
  документация6. Да порьозни материали тапицерското тапицирани елементи уважение към
  съставя спецификации Шевни машини производство със: работодателя
  на материали за Инструменти - ножове, Конструкцията на Пружинен пакет Създаване на трудови
  тапициране и изготвя клещи, шила, игли видовете тапицерия Поропласти навици
  разходни норми Съоръжения - Съставяне на Определяне влажността  
  7. Да разкроява пневматични пистолети спецификация и норми на дървесината  
  материалите и Съоръжения за опъване за разход на материали    
  изработва тапицирани на колани за производство на    
  мебели с пружини и с Лични предпазни тапицирани изделия    
  поропласти средства Атмосферно и камерно    
    Допълнителни средства: сушене на масивна    
    Конструктивни чертежи дървесина    
    на тапицирани изделия      
    Нагледни средства -      
    табла, макети      
Специалност 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби"
4. 1. Да подбира и Основни и спомагателни Дървесните видове Разпознаване и подбор Чувство за отговорност,
  използва дървесина, материали: (анатомичен строеж, на дървесина, дървесни старателност и
  дървесни и Масивна дървесина свойства и приложение) и спомагателни акуратност
  спомагателни материали Дървесни материали - Дървесни и материали в зависимост Съобразителност
  2. Да обработва ПДЧ, ПДВ, фурнир, спомагателни материали от качеството и Бърза и точна преценка
  дървесината с ръчни шперплат, фолио (видове, особености, размерите им и реакция
  инструменти и Спомагателни материали приложение) Работа с ръчни Комуникативност и
  универсални - шкурки, лакове, Предназначение, инструменти умения за работа в екип
  дървообработващи лепила, байцове, обков, устройство и принцип на Работа с и йерархическа
  машини, като спазва опаковъчни материали действие на дървообработващи подчиненост
  изисквания за точност и Машини и инструменти: дървообработващи машини при спазване Осъзнато спазване на
  качество Ръчни инструменти и машини правилата за безопасен трудовата и
  3. Да спазва приспособления Правила за труд технологичната
  нормативните Дървообработващи здравословни и Монтаж и демонтаж на дисциплина
  изисквания за машини - циркуляр, безопасни условия на режещи инструменти Сръчност и естетичност
  здравословни и банциг, абрихт, труд Изпълняване на Способност за правене
  безопасни условия на щрайхмус, фреза, Видове ръчни технологични операции на анализ и оценка и
  труд при работа с пробивни и шлифоващи инструменти за механична, вземане на решение
  дървообработващи машини Технологичните процеси подготвителна и Възпитание в лоялност и
  машини Режещи инструменти при изработване на повърхностна обработка уважение към
  4. Да прилага в Инструменти за мебели за обзавеждане Монтаж и опаковане на работодателя
  последователен ред заточване на кораби мебели за обзавеждане Създаване на трудови
  технологичните Лични предпазни Съдържание на на кораби навици
  операции при средства конструктивна Начертаване и  
  производство на мебели Допълнителни средства: документация на оразмеряване на  
  за обзавеждане на Контролни и изделия за конструктивни чертежи  
  кораби измервателни уреди обзавеждане на кораби на мебели за  
  5. Да разчита Пробни тела и образци Правила за чертане и обзавеждане на кораби  
  конструктивна Чертожни материали и конструиране на мебели Разработване на  
  документация на инструменти за обзавеждане на спецификация  
  мебелни изделия за Каталози, чертежи, кораби Изчисляване на разхода  
  обзавеждане на кораби стандарти за мебели за Надмерки на детайли и на основни и  
  6. Да съставя обзавеждане на кораби съдържание на спомагателни материали  
  спецификации и   спецификация и и съставяне на разходни  
  разходни норми на   разходна норма норми  
  материали   Химични средства, Импрегниране на  
  7. Да монтира   автоклави и други дървесината в корабите  
  вътрешното   съоръжения за защита за защита от пожари и  
  обзавеждане на кораби   на дървесината други атмосферни  
      Атмосферно и камерно въздействия  
      сушене на масивна Определяне влажността  
      дървесина на дървесината  
Специалност 5430205 "Моделчество и дървостругарство"
5. 1. Да разчита чертежи с Основни и спомагателни Дървесните видове Разпознаване и подбор Чувство за отговорност,
  нанесена леярска материали: (анатомичен строеж, на дървесина, дървесни старателност и
  технология и изработва Масивна дървесина свойства и приложение) и спомагателни акуратност
  шаблони Шперплат Спомагателни материали материали в зависимост Съобразителност
  2. Да изработва Спомагателни материали Предназначение, от качеството и Бърза и точна преценка
  моделни комплекти - - шкурки, лакове, устройство и принцип на размерите им и реакция
  кутии за сърца, мъртви лепила, обков за модели действие на Работа с ръчни Комуникативност и
  глави, отливъци, Машини и инструменти: дървообработващи инструменти умения за работа в екип
  леякова система Ръчни инструменти и машини Работа с и йерархическа
  3. Да подбира приспособления Правила за дървообработващи подчиненост
  подходящи материали Дървообработващи здравословни и машини при спазване Осъзнато спазване на
  за производство на машини - струг, бусола, безопасни условия на правилата за безопасен трудовата и
  полуфабрикати и циркуляр, банциг, труд труд технологичната
  дървени модели4. Да абрихт, щрайхмус, Видове ръчни Монтаж и демонтаж на дисциплина
  обработва дървесина с фреза, пробивни и инструменти режещи инструменти Сръчност и естетичност
  ръчни инструменти и шлифоващи машини Видове полуфабрикати Изпълняване на Способност за правене
  универсални Режещи инструменти Технологичните процеси технологични операции на анализ и оценка и
  дървообработващи Инструменти за при изработване на за механична, вземане на решение
  машини при спазване на заточване различните елементи от подготвителна и Възпитание в лоялност и
  изискванията за точност Лични предпазни моделната екипировка повърхностна обработка уважение към
  и качество средства Съдържание на Изработване на работодателя
  5. Да спазва нормативни Допълнителни средства: конструктивна полуфабрикати за Създаване на трудови
  изисквания за Контролни и документация на модели и кутии навици
  здравословни и измервателни уреди моделите Начертаване и  
  безопасни условия на Пробни тела и образци Правила за чертане и оразмеряване на  
  труд при работа с Чертожни материали и конструиране на шаблони  
  дървообработващи инструменти моделната екипировка Изчисляване на разхода  
  машини Каталози, чертежи Видовете леярски на основни и  
  6. Да прилага в   наклони и прибавки за спомагателни материали  
  последователен ред   механична обработка и съставяне на разходни  
  технологичните   надмерки на детайли норми  
  операции при   Съдържание на Определяне влажността  
  производство на   спецификация и на дървесината  
  модели   разходна норма    
  7. Да съставя   Атмосферно и камерно    
  спецификации и   сушене на масивна    
  разходни норми на   дървесина    
  материали        
  8. Да изработва детайли        
  и изделия на струг        
Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство"
6. 1. Да разпознава и Основни и спомагателни Видовете суровини за Подбор на суровини Чувство за отговорност,
  подбира суровините за материали: производство на Работа на машини за старателност и
  производство на Трупи дървени фасонирани бичене на трупи, акуратност
  дървени фасонирани Фасонирани материали материали производство на Съобразителност
  материали Машини, инструменти и Предназначение, амбалаж, подови Бърза и точна преценка
  2. Да измерва, кубира и съоръжения устройство и принцип на настилки и облицовки и реакция
  маркира трупи Гатери действие на машините Работа с инструменти и Комуникативност и
  3. Да измерва, кубира и Гатер-банциг за бичене на трупи, съоръжения умения за работа в екип
  маркира дървените Банцизи производство на Спазване на и йерархическа
  фасонирани материали Коробелачни машини амбалаж и подови изискванията по техника подчиненост
  4. Да познава и спазва Фрезово-призмиращи настилки на безопасност Осъзнато спазване на
  правилата за машини Инструменти и Точно изпълнение на трудовата и
  здравословен и Съоръжения за съоръжения, използвани технологичните технологичната
  безопасен труд в механизиране на в дърворезно, операции дисциплина
  дърворезното подаването и амбалажно и паркетно Измерване, кубиране и Сръчност и естетичност
  производство обработването на производство маркиране на трупи и Способност за правене
  5. Да съставя трупите Технологичните фасонирани материали на анализ и оценка и
  рационални диспозиции Транспортьори операции при Определяне влажността вземане на решение
  6. Да извършва Комбинирани и разкрояване на трупи и на дървесината Възпитание в лоялност и
  преработване на трупи агрегатни машини за производство на   уважение към
  на основните амбалаж амбалаж и паркет   работодателя
  дърворезни машини Измервателни Правилата за   Създаване на трудови
  7. Да извършва инструменти здравословен и   навици
  сортиране и Допълнителни средства: безопасен труд    
  антисептиране на Чертежи на изделия Правилата за    
  бичени материали Нагледни средства - измерване, кубиране и    
  8. Да работи с табла, макети маркиране на трупи и    
  механизацията в   фасонирани материали    
  складовете за трупи   Съставяне на    
  9. Да произвежда   рационални диспозиции    
  дървени амбалажи   Правилата за сортиране    
  10. Да произвежда   и антисептиране на    
  детайли за дървени   бичени материали    
  подови настилки   Съоръжения и процеси    
  облицовки   при пропарване на    
      дървесина    
      Атмосферно и камерно    
      сушене на масивна    
      дървесина    
Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи"
7. 1. Да разпознава и Основни и спомагателни Материалите за Подбор на суровини Чувство за отговорност,
  подбира суровините за материали: производство на ПДЧ и Работа на машини за старателност и
  производство на плочи Тънкомерна обла ПДВ бичене на трупи, акуратност
  от дървесни частици и дървесина и отпадъци Предназначение, производство на Съобразителност
  от дървесни влакна Лепила устройство и принцип на амбалаж, подови Бърза и точна преценка
  2. Да подготвя Машини, инструменти и действие на машините и настилки и облицовки и реакция
  дървесината за съоръжения съоръженията за Работа с инструменти и Комуникативност и
  добиване на ПДЧ и ПДВ Парилни камери/ями производство на ПДЧ и съоръжения умения за работа в екип
  3. Да извършва Поточни линии за ПДВ Спазване на и йерархическа
  хидротермична производство на плочи Повърхностно изискванията по техника подчиненост
  обработка на Машини за първично и облагородяване на на безопасност Осъзнато спазване на
  дървесината вторично раздробяване плочите Точно изпълнение на трудовата и
  4. Да познава и спазва на дървесината Технологичните технологичните технологичната
  правилата за Сушилни съоръжения операции при операции дисциплина
  здравословен и Съоръжения за производството на ПДЧ Измерване, кубиране и Сръчност и естетичност
  безопасен труд при олепиляване и и ПДВ маркиране на трупи и Способност за правене
  производството на ПДЧ формиране на Правилата за фасонирани материали на анализ и оценка и
  и ПДВ дървесния килим здравословен и   вземане на решение
  5. Да работи с машини Преси безопасен труд   Възпитание в лоялност и
  за получаване на Машини за Производство на ПДВ   уважение към
  технологични трески и производство на със средна плътност и   работодателя
  раздробяване на пресово-формовани плочи от ориентирани   Създаване на трудови
  дървесината изделия частици   навици
  6. Да работи на машини Измервателни Технологията за    
  и съоръжения за сушене инструменти производство на    
  на дървесните частици и Съоръжения за пресовоформовани    
  формиращо-пресови повърхностно изделия от дървесни    
  линии облагородяване частици и влакна    
  7. Да спазва Лични предпазни      
  технологичната средства      
  последователност при Допълнителни средства:      
  производство на ПДЧ и Режими за слепване      
  ПДВ - транспортиране и Режими за сушене      
  съхраняване, Стандарти      
  олепиляване на Режими за пресоване      
  дървесните частици и        
  влакна, формиране на        
  дървесния килим        
  8. Да работи на машини        
  за механично        
  обработване на плочи        
  9. Да извършва        
  повърхностно        
  облагородяване на        
  плочите        
  10. Да произвежда        
  пресовоформовани        
  изделия от дървесни        
  частици и влакна        
Специалност 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина"
8. 1. Да разпознава и Основни и спомагателни Материалите за Подбор на суровини Чувство за отговорност,
  подбира суровините за материали: производство на Работа на машини за старателност и
  производство на Трупи фурнир и шперплат белене и бичене на акуратност
  фурнир и слоеста Лепила Предназначение, трупи, производство на Съобразителност
  дървесина Прегрята пара устройство и принцип на фурнир и слоеста Бърза и точна преценка
  2. Да подготвя трупите Машини, инструменти и действие на машините дървесина и реакция
  за добиване на фурнир съоръжения за производство на Работа с инструменти и Комуникативност и
  3. Да разкроява Парилни камери/ями фурнир и шперплат съоръжения умения за работа в екип
  фурнира Поточни линии за Инструменти и Спазване на и йерархическа
  4. Да познава и спазва получаване на развиван съоръжения, използвани изискванията по техника подчиненост
  правилата за фурнир в производството на на безопасност, точно Осъзнато спазване на
  здравословен и Поточни линии за фурнир и шперплат изпълнение на трудовата и
  безопасен труд във получаване на рязан Технологичните технологичните технологичната
  фурнирното и фурнир операции при операции дисциплина
  шперплатното Поточни линии за производството на Измерване, кубиране и Сръчност и естетичност
  производство производство на шперплат маркиране на трупи и Способност за правене
  5. Да сортира, кърпи и шперплат Правилата за фасонирани материали на анализ и оценка и
  снажда фурнир Машини за сушене на здравословен и   вземане на решение
  6. Да работи на машини фурнир безопасен труд   Възпитание в лоялност и
  и съоръжения за сушене Преси, пресформи за Процесите на сушене и   уважение към
  на фурнир огънато-слепени формиране на пакетите   работодателя
  7. Да спазва детайли от рязан фурнир   Създаване на трудови
  технологичната Машини за съшиване на     навици
  последователност при фурнир      
  производство на Машини за кърпене на      
  шперплат фурнир      
  8. Да работи с Измервателни      
  механизацията в инструменти      
  производствените Лични предпазни      
  помещения средства      
  9. Да подготвя Допълнителни средства:      
  суровината, да добива и Режими за слепване      
  обработва рязан фурнир Режими за сушене      
  10. Да произвежда Стандарти      
  специални видове        
  фурнир, шперплат и        
  огънатослепени детайли        
Специалност 5430209 "Производство на дървени детски играчки"
9. 1. Да разчита чертежи Основни и спомагателни Дървесните видове Разпознаване и подбор Чувство за отговорност,
  на детски играчки от материали: (анатомичен строеж, на дървесина, дървесни старателност и
  дървесина Масивна дървесина свойства и приложение) и спомагателни акуратност
  2. Да изработва детайли Шперплат Спомагателни материали материали в зависимост Съобразителност
  на детски играчки Спомагателни материали Предназначение, от качеството и Бърза и точна преценка
  3. Да подбира - шкурки, лакове, лепила устройство и принцип на размерите им и реакция
  подходящи материали Машини и инструменти: действие на Работа с ръчни Комуникативност и
  за производство на Ръчни инструменти и дървообработващи инструменти умения за работа в екип
  детски играчки приспособления машини Работа с и йерархическа
  4. Да обработва Дървообработващи Правила за дървообработващи подчиненост
  дървесината с ръчни машини - циркуляр, здравословни и машини при спазване Осъзнато спазване на
  инструменти и банциг, абрихт, безопасни условия на правилата за безопасен трудовата и
  универсални щрайхмус, фреза, струг, труд труд технологичната
  дървообработващи пробивни и шлифоващи Видове ръчни Монтаж и демонтаж на дисциплина
  машини при спазване на машини инструменти режещи инструменти Сръчност и естетичност
  изискванията за точност Режещи инструменти Видове полуфабрикати Изпълняване на Способност за правене
  и качество Инструменти за Технологичните процеси технологични операции на анализ и оценка и
  5. Да спазва заточване при изработване на за механична, вземане на решение
  нормативните Лични предпазни различните детайли на подготвителна и Възпитание в лоялност и
  изисквания за средства детските играчки повърхностна обработка уважение към
  здравословни и Допълнителни средства: Съдържание на Изработване на детайли работодателя
  безопасни условия на Контролни и конструктивна Сглобяване и опаковане Създаване на трудови
  труд при работа с измервателни уреди документация за на готовите изделия навици
  дървообработващи Пробни тела и образци производство на Изчисляване на разхода  
  машини Каталози, чертежи детските играчки на основни и  
  6. Да прилага в   Атмосферно и камерно спомагателни материали  
  последователен ред   сушене на масивна и съставяне на разходни  
  технологичните   дървесина норми  
  операции при     Определяне влажността  
  производство на детски     на дървесината  
  играчки        
  7. Съставяне на        
  спецификации и        
  разходни норми за        
  материали        
  8. Да подбира        
  материали за        
  повърхностна обработка        
  на детски играчки        
  9. Да опакова детски        
  играчки        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
Производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажно и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие главно малките и средните предприятия са основните потребители на квалифицирана работна сила в областта на дървообработването.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в дървообработването" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.):
7421 - Моделиери на изделия от дърво
7422 - Мебелисти и дограмаджии
7423 - Квалифицирани работници по разкрояване и рендосване на дърво
7424 - Квалифицирани работници по повърхностна обработка на дърво
7425 - Дърворезбари и пирографисти
7426 - Производители на изделия от дърво
7123 - Строителни дърводелци
7429 - Настройчици на дървообработващи машини и други
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в дървообработването", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в дървообработването" обучаваният може да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Оператор в дървообработването" обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация от професионално направление "Производство на изделия от дървесина".
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професия "Оператор в дървообработването" - втора степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни фирми.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на изделия от дървесина")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки;
- познава основните суровини и материали в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, както и на дървени детски играчки, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
- познава основните процеси в производството на мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, моделчеството и дървостругарството, дърворезното, амбалажното и паркетното производство, производството на дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, на дървени детски играчки, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5430201 "Производство на мебели"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове мебели, като:
- познава, подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество при производство на мебели;
- произвежда мебели при спазване на последователността на технологичните операции;
- разчита конструктивна документация на мебелни изделия;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- извършва ремонт на мебели;
- анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- прави оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- формира чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.2. Специалност 5430202 "Производство на врати и прозорци"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа и ремонта на врати и прозорци, като:
- подбира и сортира по размери и качество дървени фасонирани материали;
- използва спомагателни материали и обков за производство на врати и прозорци;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини до получаване на детайли, като спазва изискванията за точност и качество;
- изработва конструктивни съединения, слепва, сглобява, обработва повърхностно и монтира дограма;
- произвежда различни видове врати и прозорци, като спазва технологичната последователност на операциите;
- разчита конструктивни чертежи на врати и прозорци и съставя спецификации и разходни норми;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонт на дограма;
- анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- организира работата си на работното място или строителен обект и работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.3. Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:
- подбира видове тапицерски материали;
- използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
- извършва в последователен ред технологичните операции за тапициране с пружинен пакет и с поропласти;
- прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство;
- разчита конструктивна документация;
- съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми;
- разкроява материалите и изработва тапицирани мебели с пружини и с поропласти;
- анализира извършената работа и съобразно с условията взема необходимите решения;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умение за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.4. Специалност 5430204 "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството, монтажа, ремонта и поддръжката на вътрешно обзавеждане на кораби, като:
- подбира и използва дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини, като спазва изискванията за точност и качество;
- прилага в последователен ред технологичните операции при производство на мебели за обзавеждане на кораби;
- разчита конструктивна документация на мебелни изделия за обзавеждане на кораби;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- монтира вътрешно обзавеждане на кораби;
- прави анализ и оценка на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умее да работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.5. Специалност 5430205 "Моделчество и дървостругарство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на модели за леярското производство и струговани изделия, като:
- разчита чертежи с нанесена леярска технология и изработва шаблони;
- изработва моделни комплекти - кутии за сърца, мъртви глави, отливъци, леякови системи;
- подбира подходящи материали за производство на полуфабрикати и дървени модели;
- обработва дървесината с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество;
- прилага в последователен ред технологичните операции при производство на модели;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- изработва детайли на струг;
- анализира условията на работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава добра комуникативност и умее да работи в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.6. Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени фасонирани материали, амбалаж, подови настилки и облицовки, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на дървени фасонирани материали;
- измерва, кубира и маркира трупите;
- измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали;
- спазва правилата за здравословен и безопасен труд в дърворезното производство;
- съставя рационални диспозиции и извършва преработване на трупите на основните дърворезни машини;
- извършва сортиране и антисептиране на бичени материали;
- работи с механизацията в складовете за трупи;
- произвежда дървени амбалажи, детайли за подови настилки и облицовки;
- анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности и взема решения;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.7. Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на плочи от дървесни частици и влакна, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна;
- подготвя дървесината за производство на ПДЧ и ПДВ;
- извършва хидротермична обработка на дървесината;
- спазва правилата за здравословен и безопасен труд при производството на ПДЧ и ПДВ;
- работи с машини за получаване на технологични трески и раздробяване на дървесината;
- работи на машини и съоръжения за сушене на дървесните частици и формиращо-пресови линии;
- спазва технологичната последователност при производство на ПДЧ и ПДВ - транспортиране и съхраняване на суровината, олепиляване на дървесните частици и влакна, формиране на дървесния килим;
- работи на машини за механично обработване на плочи;
- извършва повърхностно облагородяване на
плочите;
- произвежда пресоформовани изделия от дървесни частици и влакна;
- анализира условията за работа съобразно с тях да взема решения и да извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава чувство за отговорност, комуникативност и умения за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.8. Специалност 5430208 "Производство на фурнир и слоеста дървесина"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на фурнир и слоеста дървесина, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на фурнир и слоеста дървесина;
- познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд във фурнирното и шперплатното производство;
- подготвя трупите за добиване на фурнир;
- разкроява, сортира, кърпи и снажда фурнир;
- работи на машини и съоръжения за сушене на фурнир;
- спазва технологичната последователност при производство на шперплат;
- работи с механизацията в производствените помещения;
- подготвя суровината, добива и обработва рязан фурнир;
- произвежда специални видове фурнир, шперплат и огънатослепени детайли;
- анализира условията на работа, взема решения и извършва необходимите трудови дейности;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава добра комуникативност и умения за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3.9. Специалност 5430209 "Производство на дървени детски играчки"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на дървени детски играчки, като:
- подбира подходящи материали за производство на детски играчки;
- разчита чертежи на детски играчки;
- обработва дървесина с ръчни инструменти и универсални дървообработващи машини при спазване изискванията за точност и качество;
- спазва нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд при работа с дървообработващи машини;
- изработва детски играчки, като прилага в последователен ред технологичните операции;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- извършва повърхностна обработка и опакова детски играчки;
- анализира условията на работа, извършва необходимите трудови дейности и оценява качеството на своята работа;
- притежава чувство за отговорност, естетичност, комуникативност, умение за работа в екип;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в дървообработването".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Оператор в дървообработването" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага Правила и инструкции за
  основните правила за безопасна работа
  безопасна работа на Противопожарна охрана
  работното място, да не Екологична култура
  замърсява с работата Долекарска помощ
  си околната среда Вредности и професио-
    нални заболявания
2. Да осъществява ефек- Видове общуване
  тивни комуникации при Принципи на деловото
  изпълнение на трудова- общуване
  та си дейност в работен Правила за водене на
  екип - да умее да фор- делова кореспонденция
  мулира проблеми, да  
  задава въпроси, да  
  прави отчет за извър-  
  шената работа  
3. Да участва при разпре- Организация на трудовия
  деляне на задачите, да процес
  съдейства и търси по- Групова динамика
  мощ от членовете на Мотивация и контрол
  екипа, да се отнася с Психологическа структура
  чувство за отговорност на трудовата дейност
  при изпълнение на за- Потребности и способ-
  дачата, която му е въз- ности на личността за
  ложена саморазвитие
  Да разбира собствената  
  си роля в производството  
  и да съзнава необходи-  
  мостта от повишаване  
  на квалификацията си  
4. Да познава пазарните Обекти и субекти на
  отношения, мястото и пазара
  ролята на отделните Икономически процеси,
  лица, фирмите, инсти- явления и отношения
  туциите и държавата Стопанско устройство
  в тях на обществото
    Документи и документо-
    оборот
5. Да познава правата и Трудовоправно законода-
  задълженията си като телство
  участник в трудовия Трудовоправни отноше-
  процес съгласно Кодекса ния в производственото
  на труда; да разбира до- звено (предприятието)
  говорните отношения Нормиране на труда
  между работодател и Заплащане на труда
  работник Работна заплата
    Длъжностна характе-
    ристика
    Структура на фирмата
6. Да знае общите правила Конфигурация на ком-
  за работа с компютър и пютъра
  да умее да ползва прог- Устройства за въвеждане
  рамни продукти и съхраняване на данни
    Съхраняване и намиране
    на информация
    Работа с програмни про-
    дукти за създаване на еле-
    ментарни документи
    Съвременни технологии
7. Да се справя с предви- Комуникативна компе-
  дими и рутинни задачи тентност при използва-
  на работното място, като нето на ограничен набор
  осъществява кратка ко- от предвидими и елемен-
  муникация на чужд език тарни езикови средства -
  без наличието на ус- елементарни думи и из-
  ложнения (Ниво А1-А2 рази, свързани с профе-
  според общата европей- сионалните задачи, и тях-
  ска рамка за владеене ното просто комбиниране
  на чужди езици)  
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направление
"Производство на изделия от дървесина"
1. Да познава организа- Нормативни документи в
  цията на предприятието производството
  и правомощията на Организация на работното
  длъжностните лица място
2. Да познава и спазва Видове технологични
  технологичната дисцип- процеси
  лина при изпълнение Видове машини, апарати
  на технологичните и съоръжения
  операции Видове техническа и тех-
    нологична документация
3. Да умее да разчита тех- Условни означения в тех-
  нологична документация нологичните документи
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
4. Да познава основните Основни процеси при
  процеси, машини, апа- производство на изделия
  рати, съоръжения и от дървесина
  инсталации в произ- Устройство на машини,
  водството на изделия апарати, съоръжения в
  от дървесина производството на
    изделия от дървесина
Специфична за професия 543020 "Оператор в
дървообработването" задължителна
професионална подготовка
Специалност 5430201 "Производство на мебели"
След завършване на обу- Основни и спомагателни
чението по специалността материали за производ-
обучаваният трябва да ство на мебели
умее да изпълнява качест- Конструктивни съедине-
вено технологичните опе- ния, използвани в мебел-
рации при производството ното производство
на различни видове мебели, Машини и инструменти за
като: производство на мебели.
- Познава, подбира и из- Правила и изисквания за
  ползва дървесина, дър- безопасна работа
  весни и спомагателни Конструктивни особености
  материали на различните видове
- Обработва дървесината мебели
  с ръчни инструменти и Технологични процеси за
  универсални дървообра- производство на мебели
  ботващи машини, като Конструкторска докумен-
  спазва изискванията за тация и разходно-норма-
  точност и качество при тивни документи
  производство на мебели Монтаж и ремонт на
- Произвежда мебели при мебели
  спазване на последова- Система за контрол на
  телността на технологич- качеството
  ните операции  
- Разчита конструктивна  
  документация на мебел-  
  ни изделия  
- Съставя спецификации  
  и разходни норми на  
  материали  
- Извършва ремонт на  
  мебели  
- Анализира условията за  
  работа и съобразно с тях  
  да извършва необходи-  
  мите трудови дейности  
- Прави оценка на извър-  
  шената работа в съот-  
  ветствие с нормативните  
  изисквания  
- Формира чувство за от-  
  говорност, комуникатив-  
  ност и умение за работа  
  в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430202 "Производство на врати
и прозорци"
След завършване на обуче- Основни и спомагателни
нието по специалността материали за производ-
обучаваният трябва да умее ство на врати и прозорци
да изпълнява качествено Конструктивни съедине-
технологичните операции ния, използвани в произ-
при производството, мон- водството на врати и
тажа и ремонта на врати прозорци
и прозорци, като: Машини и инструменти
- Подбира и сортира по за производство на врати
  размери и качество дър- и прозорци. Правила и
  вени фасонирани мате- изисквания за безопасна
  риали работа
- Използва спомагателни Конструктивни особенос-
  материали и обков за ти на различните видове
  производство на врати врати и прозорци
  и прозорци Технологични процеси за
- Обработва дървесината производство на врати и
  с ръчни инструменти и прозорци
  универсални дървообра- Конструкторска докумен-
  ботващи машини до тация и разходно-норма-
  получаване на детайли, тивни документи в произ-
  като спазва изисквания- водството на врати и
  та за точност и качество прозорци
- Изработва конструктив- Монтаж и ремонт на врати
  ни съединения, слепва, и прозорци
  сглобява, обработва по- Система за контрол на
  върхностно и монтира качеството при произ-
  дограма водството на врати и
- Произвежда различни прозорци
  видове врати и прозорци,  
  като спазва технологич-  
  ната последователност  
  на операциите  
- Разчита конструктивни  
  чертежи на врати и про-  
  зорци и съставя специфи-  
  кации и разходни норми  
- Извършва монтаж, де-  
  монтаж и ремонт на  
  дограма  
- Анализира условията на  
  работа и съобразно с тях  
  да извършва необходи-  
  мите трудови дейности  
- Организира работата си  
  на работното място или  
  строителен обект и  
  работи в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия"
След завършване на обуче- Основни и спомагателни
нието по специалността материали за производство
обучаваният трябва да умее на тапицирани изделия
да изпълнява качествено Конструктивни съедине-
технологичните операции ния, използвани в произ-
при производството на водството на тапицирани
тапицирани изделия, като: изделия
- Подбира видове тапи- Машини и инструменти за
  церски материали производство на тапици-
- Използва ръчни инстру- рани изделия
  менти, машини и съоръ- Правила и изисквания за
  жения за тапициране безопасна работа
- Извършва в последова- Конструктивни особенос-
  телен ред технологич- ти на различните тапици-
  ните операции за тапи- рани изделия
  циране с пружинен пакет Технологични процеси за
  и с поропласти производство на тапици-
- Прилага правилата за рани изделия
  здравословен и безопасен Конструкторска докумен-
  труд в тапицерското тация и разходно-норма-
  производство тивни документи в произ-
- Разчита конструктивна водството на тапицирани
  документация изделия
- Съставя спецификации Монтаж и ремонт на тапи-
  на материали за тапици- цирани изделия
  ране и изготвя разходни Система за контрол на
  норми качеството при производ-
- Разкроява материалите ството на тапицирани
  и изработва тапицирани изделия
  мебели с пружини и с  
  поропласти  
- Анализира извършената  
  работа и съобразно с  
  условията взема необхо-  
  димите решения  
- Притежава чувство за  
  отговорност, комуника-  
  тивност и умение за  
  работа в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430204 "Производство и монтаж
на вътрешно обзавеждане на кораби"
След завършване на обуче- Основни и спомагателни
нието по специалността материали за производ-
обучаваният трябва да умее ство на обзавеждане на
да изпълнява качествено кораби
технологичните операции Конструктивни съедине-
при производството, мон- ния, използвани в произ-
тажа, ремонта и поддръж- водството на вътрешно
ката на вътрешно обза- обзавеждане на кораби
веждане на кораби, като: Машини и инструменти за
- Подбира и използва дър- производство на вътрешно
  весина, дървесни и спо- обзавеждане на кораби
  магателни материали Правила и изисквания за
- Обработва дървесината безопасна работа
  с ръчни инструменти и Конструктивни особености
  универсални дървообра- при вътрешното обзавеж-
  ботващи машини, като дане на кораби
  спазва изискванията за Технологични процеси при
  точност и качество производство на вътрешно
- Прилага в последовате- обзавеждане на кораби
  лен ред технологичните Конструкторска докумен-
  операции при производ- тация и разходно-норма-
  ство на мебели за обза- тивни документи в произ-
  веждане на кораби водството на вътрешно
- Разчита конструктивна обзавеждане на кораби
  документация на мебелни Монтаж и ремонт на вът-
  изделия за обзавеждане решно обзавеждане на
  на кораби кораби
- Съставя спецификации Система за контрол на
  и разходни норми на качеството при производ-
  материали ство на вътрешно обза-
- Монтира вътрешно веждане на кораби
  обзавеждане на кораби  
- Прави анализ и оценка  
  на извършената работа  
  в съответствие с норма-  
  тивните изисквания  
- Притежава чувство за  
  отговорност, комуника-  
  тивност и умее да работи  
  в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430205 "Моделчество
и дървостругарство"
След завършване на обуче- Основни и спомагателни
нието по специалността материали за производ-
обучаваният трябва да умее ство на модели и струго-
да изпълнява качествено вани изделия
технологичните операции Конструктивни съедине-
при производството на ния, използвани в произ-
модели за леярското водството на модели и
производство и струговани струговани изделия
изделия, като: Машини и инструменти за
- Разчита чертежи с на- производство на модели
  несена леярска техноло- и струговани изделия
  гия и изработва шаблони Правила и изисквания за
- Изработва моделни безопасна работа
  комплекти - кутии за Конструктивни особености
  сърца, мъртви глави, от- при производството на
  ливъци, леякови системи модели и струговани
- Подбира подходящи ма- изделия
  териали за производство Технологични процеси при
  на полуфабрикати и производство на модели
  дървени модели и струговани изделия
- Обработва дървесината Конструкторска докумен-
  с ръчни инструменти и тация и разходно-норма-
  универсални дървообра- тивни документи в произ-
  ботващи машини при водството на модели и
  спазване изискванията струговани изделия
  за точност и качество Ремонт на модели и
- Прилага в последовате- струговани изделия
  лен ред технологичните Система за контрол на
  операции при производ- качеството при произ-
  ство на модели водство на модели и
- Съставя спецификации струговани изделия
  и разходни норми на  
  материали  
- Изработва детайли на  
  струг  
- Анализира условията на  
  работа и съобразно с тях  
  да извършва необходи-  
  мите трудови дейности  
- Оценява качеството на  
  извършената работа в  
  съответствие с норма-  
  тивните изисквания  
- Притежава добра кому-  
  никативност и умее да  
  работи в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430206 "Дърворезно, амбалажно и пар-
кетно производство"
След завършване на обуче- Суровини и материали за
нието по специалността производство на фасони-
обучаваният трябва да умее рани материали, подови
да изпълнява качествено настилки и ламперия
технологичните операции Суровини и материали за
при производството на дър- производство на амбалаж
вени фасонирани материа- Машини за производство
ли, амбалаж, подови нас- на фасонирани материали,
тилки и облицовки, като: амбалаж и подови нас-
- Разпознава и подбира су- тилки
  ровините за производство Правила и изисквания за
  на дървени фасонирани безопасна работа
  материали Технологични процеси при
- Измерва, кубира и мар- производството на фасо-
  кира трупите нирани материали, амба-
- Измерва, кубира и мар- лаж и подови настилки
  кира дървените фасони- Конструкторска докумен-
  рани материали тация и разходно-норма-
- Спазва правилата за тивни документи в произ-
  здравословен и безопасен водството на фасонирани
  труд в дърворезното материали, амбалаж и
  производство подови настилки
- Съставя рационални Система за контрол на
  диспозиции и извършва качеството при производ-
  преработване на трупите ство на фасонирани мате-
  на основните дърворезни риали, амбалаж и подови
  машини настилки
- Извършва сортиране и  
  антисептиране на бичени  
  материали  
- Работи с механизацията  
  в складовете за трупи  
- Произвежда дървени  
  амбалажи, детайли за  
  подови настилки и  
  облицовки  
- Анализира условията за  
  работа и съобразно с тях  
  да извършва необходи-  
  мите трудови дейности  
  и взема решения  
- Оценява качеството на  
  извършената работа в  
  съответствие с норма-  
  тивните изисквания  
- Притежава чувство за  
  отговорност, комуника-  
  тивност и умения за  
  работа в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430207 "Производство на дървесни плочи"
След завършване на обу- Суровини и материали за
чението по специалността производство на дървесни
обучаваният трябва да умее плочи
да изпълнява качествено Машини и поточни линии
технологичните операции за производство на дървес-
при производството на ни плочи
плочи от дървесни частици Правила и изисквания за
и влакна, като: безопасна работа
- Разпознава и подбира Технологични процеси при
  суровините за производ- производството на ПДЧ
  ство на плочи от дървес- и ПДВ
  ни частици и плочи от Конструкторска докумен-
  дървесни влакна тация и разходно-норма-
- Подготвя дървесината тивни документи в произ-
  за производство на ПДЧ водството на дървесни
  и ПДВ плочи
- Извършва хидротермич- Система за контрол на
  на обработка на дърве- качеството при произ-
  сината водство на дървесни
- Спазва правилата за плочи
  здравословен и безопа-  
  сен труд при производ-  
  ството на ПДЧ и ПДВ  
- Работи с машини за  
  получаване на техноло-  
  гични трески и раздро-  
  бяване на дървесината  
- Работи на машини и  
  съоръжения за сушене  
  на дървесните частици  
  и формиращо-пресови  
  линии  
- Спазва технологичната  
  последователност при  
  производство на ПДЧ и  
  ПДВ - транспортиране и  
  съхраняване на сурови-  
  ната, олепиляване на  
  дървесните частици и  
  влакна, формиране на  
  дървесния килим  
- Работи на машини за  
  механично обработване  
  на плочи  
- Извършва повърхностно  
  облагородяване на  
  плочите  
- Произвежда пресофор-  
  мовани изделия от дър-  
  весни частици и влакна  
- Анализира условията  
  за работа съобразно с  
  тях да взема решения и  
  да извършва необходи-  
  мите трудови дейности  
- Оценява качеството на  
  извършената работа в  
  съответствие с норма-  
  тивните изисквания  
- Притежава чувство за  
  отговорност, комуни-  
  кативност и умения за  
  работа в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430208 "Производство на фурнир
и слоеста дървесина"
След завършване на обу- Суровини и материали за
чението по специалността производство на развиван
обучаваният трябва да фурнир
умее да изпълнява качес- Суровини и материали за
твено технологичните производство на рязан
операции при производ- фурнир
ство на фурнир и слоеста Машини и съоръжения за
дървесина, като: производство на фурнир
- Разпознава и подбира Правила и изисквания за
  суровините за производ- безопасна работа
  ство на фурнир и Машини и поточни линии
  слоеста дървесина за производство на шпер-
- Познава и спазва прави- плат. Правила и изиск-
  лата за здравословен и вания за безопасна работа
  безопасен труд във фур- Технологични процеси
  нирното и шперплатното при производство на фур-
  производство нир и шперплат
- Подготвя трупите за Разходно-нормативни
  добиване на фурнир документи при производ-
- Разкроява, сортира, ство на фурнир и шпер-
  кърпи и снажда фурнир плат
- Работи на машини и Система за контрол на
  съоръжения за сушене качеството при производ-
  на фурнир ство на фурнир и шпер-
- Спазва технологичната плат
  последователност при  
  производство на  
  шперплат  
- Работи с механизацията  
  в производствените  
  помещения  
- Подготвя суровината,  
  добива и обработва  
  рязан фурнир  
- Произвежда специални  
  видове фурнир, шпер-  
  плат и огънатослепени  
  детайли  
- Анализира условията на  
  работа, взема решения и  
  извършва необходимите  
  трудови дейности  
- Оценява качеството на  
  извършената работа в  
  съответствие с норма-  
  тивните изисквания  
- Притежава добра кому-  
  никативност и умения  
  за работа в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  
Специалност 5430209 "Производство на дървени
детски играчки"
След завършване на обуче- Основни и спомагателни
нието по специалността материали за производ-
обучаваният трябва да умее ство на детски играчки
да изпълнява качествено Конструктивни особенос-
технологичните операции ти при производството
при производството на дър- на детски играчки
вени детски играчки, като: Конструктивни съедине-
- Подбира подходящи ма- ния, използвани в произ-
  териали за производство водството на детски
  на детски играчки играчки
- Разчита чертежи на Машини и инструменти
  детски играчки за производство на дет-
- Обработва дървесина с ски играчки
  ръчни инструменти и Правила и изисквания за
  универсални дървообра- безопасна работа
  ботващи машини при Технологични процеси при
  спазване изискванията производство на детски
  за точност и качество играчки
- Спазва нормативните Конструкторска докумен-
  изисквания за здравосло- тация и разходно-норма-
  вен и безопасен труд при тивни документи в произ-
  работа с дървообработ- водството на детски
  ващи машини играчки
- Изработва детски играч- Система за контрол на
  ки, като прилага в после- качеството при производ-
  дователен ред техноло- ство на детски играчки
  гичните операции  
- Съставя спецификации  
  и разходни норми на  
  материали  
- Извършва повърхностна  
  обработка и опакова  
  детски играчки  
- Анализира условията на  
  работа, извършва необ-  
  ходимите трудови дей-  
  ности и оценява качест-  
  вото на своята работа  
- Притежава чувство за  
  отговорност, естетичност,  
  комуникативност, умение  
  за работа в екип  
- Познава организацията  
  на фирмата и правомо-  
  щията на длъжностните  
  лица  

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата на оценяване (Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване на МОН).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка;
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Оператор в дървообработването".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Усвоени знания - разпознава, разчита и 70
  за производство използва техническа доку-  
  на изделия от ментация - чертежи, схеми,  
  дървесина, съот- наредби, правилници,  
  ветствие с нор- предписания, планове  
  мативните и др.;  
  изисквания. - описва мотивите за подбор,  
    употреба и съхранение на  
    материалите и инструмен-  
    тите;  
    - описва подготвителните  
    операции и основните етапи  
    за изработване на различ-  
    ните видове изделия;  
    - описва технологичните  
    операции при различните  
    производства, като срав-  
    нява и разграничава про-  
    цесите и явленията, про-  
    тичащи при различни ра-  
    ботни условия и режими на  
    работа;  
    - описва специфични за изу-  
    чаваната специалност дей-  
    ности, свързани с произ-  
    водството, монтажа и ре-  
    монта на конкретни изделия.  
2. Утвърдено от- - знания за предпазване на 10
  ношение за живота и здравето на себе си  
  здравословно и на околните;  
  и безопасно уп- - знания за безопасна работа  
  ражняване на на работното място;  
  изучаваната - разпознаване на опасни  
  професия и ситуации в процеса на работа  
  опазване на и своевременно реагиране;  
  околната среда. - описание на начините за  
    оказване на долекарска по-  
    мощ на пострадал при тру-  
    дова злополука;  
    - знания за опазване на окол-  
    ната среда при изпълнение на  
    конкретна задача;  
    - знания за ефективно еколо-  
    гично използване на дървените  
    материали и изделия.  
3. Икономически - знания за спазване на изиск- 5
  и трудово-прав- ванията на трудовото законо-  
  ни знания и дателство;  
  умения. - знания за основните прин-  
    ципи при формите и систе-  
    мите на заплащане на труда.  
4. Умения за изпол- - общи правила за работа с 10
  зване на компю- компютър;  
  тър и програмни - използва готови програмни  
  продукти. продукти.  
5. Умения за осъ- - степен на владеене на един 5
  ществяване на чужд език;  
  комуникация на - използавне на елементарни  
  чужд език при изрази и прости изречения на  
  изпълнение на чужд език.  
  рутинни задачи    
  на работното    
  място.    
    Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на - избира и използва правил- 10
  правилата за но лични предпазни средства;  
  здравословни и - употребява предметите и  
  безопасни усло- средствата на труда по безо-  
  вия на труд и пасен начин;  
  опазване на - разпознава опасни ситуации,  
  околната среда. които биха могли да възник-  
    нат в процеса на работа,  
    дефинира и спазва пред-  
    писания за своевременна  
    реакция;  
    - описва дейностите за  
    опазване на околната сре-  
    да, свързани с изпитната  
    му работа, включително по-  
    чистване на работното място.  
2. Ефективна орга- - подреждане на инструмен- 5
  низация на ра- ти и материали, осигураващо  
  ботното място. удобство и точно спазване на  
    технологията;  
    - целесъобразна употреба  
    на материалите;  
    - работи с равномерен темп  
    за определеното време.  
3. Спазване на - обяснява работата си при 10
  изискванията на спазване на йерархична под-  
  правилниците, чиненост от други лица;  
  наредбите и - спазва изискванията на  
  предписанията. правилниците, наредбите и  
    предписанията, свързани с  
    изпитното задание (мате-  
    риали, инструменти, лични  
    предпазни средства).  
4. Правилен под- - преценява типа и вида на 10
  бор на материа- необходимите материали,  
  ли, инструменти изделия и инструменти, необ-  
  и машини за из- ходими според изпитното  
  пълнение на задание;  
  конкретното - подбира материали и ин-  
  задание. струменти по количествени  
    и качествени показатели.  
5. Спазване на - определя самостоятелно 10
  технологичната технологичната последова-  
  последовател- телност на операциите;  
  ност на опера- - спазва технологичната  
  циите според последователност в процеса  
  изпитното на работата.  
  задание.    
6. Качество на из- - съответствие на всяка за- 50
  пълнението на вършена операция с изиск-  
  изпитното ванията на съответната тех-  
  задание. нология;  
    - съответствие на крайното  
    изделие със зададените му  
    технически параметри.  
7. Самоконтрол и - пооперационен контрол - 5
  самопроверка при избора на материали,  
  на изпълнението изделия и инструменти и  
  на изпитното изпълнение на конкретни  
  задание. дейности;  
    - контрол на техническите  
    показатели - текущ и на  
    готовото изделие;  
    - оценка на резултатите,  
    вземане на решение и от-  
    страняване на грешки;  
    - оптимален разчет на вре-  
    мето за изпълнение на из-  
    питното задание.  
    Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а по практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.)
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
Препоръчва се създаване на учебни кабинети по "Дървообработващи машини", "Конструиране и чертане", "Производство на плочи", "Производство на мебели" (комбинирани или самостоятелни).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност на изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни предприятия в съответствие с предвидените в чл. 30 и 31 ЗПОО възможности.
6.2.1. Основно оборудване:
Учебните работилници се обзавеждат с тезгяхи, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
6.2.2. Основното оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) да бъде съобразено с отразеното в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
Обучаваните по специалности "Производство на плочи" и "Производство на фурнир и слоеста дървесина" се обучават в реални производствени условия.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър" по специалности от област "Дървообработване и производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист" по съответната специалност от област "Дървообработване и мебелно производство".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
• апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
• текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
• ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти