Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИЗНИ СТОКИ, ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДАНЪЧНИТЕ ОРГАНИ ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия.
(2) Разпореждане по смисъла на наредбата е продажбата или унищожаването на акцизните стоки.

Чл. 2. (1) Продажбата се извършва от органите на Агенцията за държавни вземания по реда на ДПК.
(2) Унищожаването се извършва от данъчните органи при условията и по реда на глава трета от наредбата.

Глава втора.
ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАПРИХОДЯВАНЕ


Чл. 3. (1) Иззетите от данъчните органи в полза на държавата акцизни стоки ведно с копия от съставените протоколи за извършени проверки и за изземване се предават от органите, извършили изземването, на лицето, отговорно за съхранението в съответната териториална данъчна дирекция по местоизземване, за което се съставя протокол-опис за предаване и приемане.
(2) Въз основа на протоколите по ал. 1 материалноотговорното лице издава складова разписка за стоките по вид и количества за всяко отделно изземване.
(3) Стоките по ал. 1 се съхраняват в собствени или наети от данъчната администрация помещения, като се заприходяват.


Чл. 4. (1) За иззетите и отнети в полза на държавата акцизни стоки определено от териториалния данъчен директор длъжностно лице води регистър, отразяващ аналитичното им отчитане по лица, от които са иззети или отнети; по видове, количество и стойност на стоките, а след извършване на разпоредителните действия - и обстоятелствата, свързани с тях.
(2) Счетоводното отразяване на цялостния процес, свързан със съхранението на стоките и инвентаризацията им, се извършва в счетоводния отдел на териториалната данъчна дирекция в съответствие с нормативните актове.

Глава трета.
УНИЩОЖАВАНЕ. ПРЕДАВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 5. (1) Акцизните стоки по чл. 1, ал. 1 се унищожават от данъчните органи лично или в тяхно присъствие, когато законът разпорежда унищожаване.
(2) Извън случаите на ал. 1 отнетите с влязло в сила наказателно постановление акцизни стоки се унищожават, когато разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи и няма да се пристъпи към продажба от Агенцията за държавни вземания. В тези случаи несъразмерността на разходите с приходите се установява с акт на упълномощено длъжностно лице от Агенцията за държавни вземания.
(3) Всички останали отнети в полза на държавата акцизни стоки се предават за продажба на Агенцията за държавни вземания.


Чл. 6. (1) За унищожаването териториалният данъчен директор издава мотивирано писмено разпореждане за унищожаване, което съдържа:
1. правно и фактическо основание за унищожаване;
2. описание на стоките, подлежащи на унищожаване;
3. състава на комисията, установила предпоставките за унищожаване, и посочване на писменото й заключение, а в случаите на чл. 5, ал. 2 се посочва и издаденият акт на упълномощеното длъжностно лице от Агенцията за държавни вземания;
4. срока и начина на унищожаване;
5. състава на комисията, която да извърши унищожаването.
(2) Към разпореждането се прилагат документите по ал. 1, т. 3 и заверените копия на административните преписки.
(3) За издаването на разпореждането по ал. 1 Главна данъчна дирекция се уведомява в деня на издаването по факса.


Чл. 7. (1) Унищожаването се извършва от комисията по чл. 6, ал. 1, т. 5 лично или в нейно присъствие по начина, определен от териториалния данъчен директор, при спазване на противопожарните правила и на изискванията на законодателството по опазване на околната среда.
(2) Действията по подготовка и извършване на унищожаването се описват в протоколи. Всички документи във връзка с тях се подреждат в досие за унищожаване.
(3) След приключване на унищожаването извършилата го комисия съставя заключителен доклад до териториалния данъчен директор, копие от който се изпраща в Главна данъчна дирекция. Досието по ал. 2, включително копие на заключителния доклад, се предава от член на комисията по чл. 6, ал. 1, т. 5 за архив.

Раздел II.
Унищожаване на вина, междинни продукти и спиртни напитки


Чл. 8. (1) Вината, междинните продукти и спиртните напитки се унищожават чрез преработката (дестилацията) им до получаване на различен по свойства краен продукт от лицензирани производители на спиртни напитки, които придобиват правата да вложат получената субстанция в ново производство.
(2) Унищожаването се извършва при условията на раздел I.
(3) Производителят, който да извърши действията по ал.1, се определя от териториалния данъчен директор след спечелен търг с явно наддаване по реда на чл. 9 и следващите от наредбата.


Чл. 9. (1) Търг за предоставяне на унищожаване на вино, междинни продукти и спиртни напитки се провежда при налични количества за унищожаване над 500 литра вино или над 200 литра междинен продукт или спиртни напитки.
(2) Търгът по ал. 1 се провежда след предварителна оценка на унищожаването, която се извършва от експерти, притежаващи нужните специални знания за това. При оценката се установяват възможните икономически разходи или изгоди във връзка с предоставяне на унищожаването с цел да се определи подходяща начална тръжна цена за целите на търга.
(3) Предоставянето за унищожаване се извършва от териториалния данъчен директор без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.


Чл. 10. (1) Началната тръжна цена на предоставянето за унищожаване се определя от териториалния данъчен директор в заповед за провеждане на търг с явно наддаване, съдържаща още:
1. наименованието на органа и вида на търга;
2. мястото, деня и часа на търга;
3. опис на акцизните стоки;
4. размер на депозита и начина на плащане;
5. местонахождението, времето и условията за оглед на стоките;
6. други тръжни условия.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и съставът на комисията за провеждане на търга.
(3) Заповедта за провеждане на търга се обявява на видно място в сградата на съответната териториална данъчна дирекция, а обявленията за организирането на търга се публикуват в един централен, в един местен ежедневник и на интернет страницата на ГДД.
(4) Обявленията по ал. 3 се правят не по-късно от 7 дни преди датата, определена за провеждане на търга.


Чл. 11. (1) Кандидатът за участие в търга внася депозит в размер 10 % от началната тръжна цена.
(2) Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и е внесен депозит най-малко от един кандидат.
(3) Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с един час и ако в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол. В тези случаи унищожаването на акцизните стоки се предоставя на явилия се кандидат срещу задължението да заплати обявената тръжна цена.


Чл. 12. (1) При явяване на двама или повече кандидати в деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, и определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 % и повече от 10 % от началната цена.
(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение е равно на определената стъпка.
(3) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е последна, и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга.
(4) Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от тръжната комисия в три екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на териториалната данъчна дирекция.


Чл. 13. Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с лицензирания производител се сключва писмен договор за извършване на действията по чл. 8. Договорът не се сключва преди изтичането на срока по чл. 16.


Чл. 14. В случай на неплащане на цената в срока по чл. 13 депозитът не се връща и продавачът служебно обявява за спечелил търга участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в срок до 3 работни дни да извърши плащането. Ако той не внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че акцизните стоки не са продадени.


Чл. 15. Когато поради неявяване на кандидат е насрочен нов търг, териториалният данъчен директор може да намалява първоначалната цена за всеки следващ търг, но не повече от 50 % общо от началната тръжна цена, като се извършват съответните корекции в тръжната документация.


Чл. 16. В 7-дневен срок от датата на търга участниците могат да подадат жалба по реда на Закона за административното производство за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане.


Чл. 17. Лицензираният производител, на когото е възложено унищожаването, поема риска и разходите за превоза и всяка останала операция във връзка с унищожаването.


Чл. 18. (1) Когато на три последователни търга не се яви кандидат за участие, териториалният данъчен директор предоставя унищожаването по реда на чл. 8 без заплащане на определената начална тръжна цена на лицензиран производител на вино и спиртни напитки, който декларира, че няма изискуеми данъчни задължения и задължения по влезли в сила наказателни постановления, издадени от данъчната администрация или от органите на Националния осигурителен институт, считано в двегодишен срок преди датата на предоставянето.
(2) Предоставянето по ал. 1 се извършва, ако производителят се задължи въз основа на договор да унищожи акцизните стоки по реда на чл. 8, поеме риска и разходите за превоза и всяка останала операция във връзка с унищожаването и заплати направените от данъчната администрация разходи за превоз и съхранение на стоките.
(3) Предоставянето се извършва без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.

Раздел III.
Унищожаване на тютюн, тютюневи изделия или други акцизни стоки


Чл. 19. (1) Унищожаването на тютюн и тютюневи изделия се извършва от комисията по чл. 6, ал. 1, т. 5 лично или в нейно присъствие чрез изгаряне или друг подходящ начин, определен от териториалния данъчен директор, при спазване на противопожарните правила и на изискванията на законодателството по опазване на околната среда.
(2) Унищожаването на други акцизни стоки се извършва при условията и по реда на ал. 1 чрез механично деформиране или по друг подходящ начин.

Глава четвърта.
ДЕЙСТВИЯ ПО ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ И ПО ЗАПРИХОДЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ


Чл. 20. (1) При предаване на акцизните стоки за унищожаване или за продажба материалноотговорните лица изготвят приемно-предавателен протокол с приложен опис на стоките.
(2) Отчитането на разпоредителните и на съпътстващите ги действия се извършва въз основа на съставените протоколи и описи, на доклада по чл. 7, ал. 3 след предоставянето им от комисията по чл. 6, ал. 1, т. 5 в отдел "Финансово-счетоводен" на териториалната данъчна дирекция. За нуждите на отчитането от комисията мотивирано могат да бъдат изисквани и други документи.


Чл. 21. Акцизните стоки се отписват от баланса след извършване на действията по разпореждане с тях, когато след отписването за данъчната администрация не се очакват икономически разходи или изгоди и съответните документи по чл. 20 са предадени на отдел "Финансово-счетоводен".


Чл. 22. Счетоводното отразяване на цялостния процес, свързан с извършените от данъчната администрация разходи за транспорт, товарни разходи, разходи за съхранение, бракуване, унищожаване и други разходи, както и получените приходи във връзка с разпореждането с акцизните стоки, се извършва в съответствие с нормативните актове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 12а от Закона за акцизите и § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия и отменя Наредба № 6 от 1999 г. за условията и реда за разпореждане с движими вещи, отнети в полза на държавата от органите на данъчната администрация по Закона за акцизите.


§ 2. Наредбата се прилага и за унищожаване от данъчните органи и на други вещи, когато вещите са иззети или отнети от данъчните органи по силата на други закони и подлежат на унищожаване.


§ 3. Наредбата се прилага и по отношение на вещи, иззети от данъчните органи, за които собственикът не е известен и не ги е потърсил в 5-годишен срок от изземването. Когато датата на изземването не е известна, за такава се счита датата на заприходяването от данъчната администрация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти