Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 33 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

В сила от 02.03.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541020 "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 541 "Производство на храни и напитки" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 541020 "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи";
2. 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти";
3. 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба";
4. 5410204 "Производство на консерви";
5. 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки";
6. 5410206 "Производство на захар и захарни изделия";
7. 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия";
8. 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по ал. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Хранително-вкусово производство" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"


Професионално направление:
 
541 Производство на храни и напитки
 
Наименование на професията:
 
541020 Оператор в хранително-вкусовата
  промишленост

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално вхо-
  професио- дящо образова-
  нална ква- телно равнище
  лификация  
5410201 Зърносъхра- Втора Завършено основно
  нение, зърно-   образование
  преработка и    
  производство    
  на фуражи    
5410202 Производство Втора Завършено основно
  и преработка   образование
  на мляко и    
  млечни про-    
  дукти    
5410203 Производство Втора Завършено основно
  на месо, мес-   образование
  ни продукти    
  и риба    
5410204 Производство Втора Завършено основно
  на консерви   образование
5410205 Производство Втора Завършено основно
  на алкохолни   образование
  и безалкохол-    
  ни напитки    
5410206 Производство Втора Завършено основно
  на захар и за-   образование
  харни изделия    
5410207 Производство Втора Завършено основно
  на тютюн и   образование
  тютюневи    
  изделия    
5410208 Производство Втора Завършено основно
  на растител-   образование
  ни мазнини,    
  сапуни и ете-    
  рични масла    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда   личностни качества
1 2 3 4 5
Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработване и производство на фуражи"
1. Приема и подготвя Транспортни Зърнени суровини, Регулиране параметрите Точност
зърнена маса за съоръжения, везни, видове и свойства на процесите Отговорност
смилане; изготвя млевни силозни клетки, Показатели за анализ Избиране режими за Технологична
смеси и извършва редлери, сепаратори, на състоянието на обработка дисциплина
млевни процеси шелмашина, зърнената маса Работа с технологичното Спазване на млевни
  четкомашина, Технологични процеси оборудване диаграми
  овлажнитални апарати, на обработка    
  кондиционери,      
  валцмашини,      
  планзихтери      
2. Отделя зародиш, грис Транспортни средства, Стандарти за различни Обслужване на Инициативност
за консумация и планзихтери, типове брашна машините Точност
формира потоци брашна грисмашини, бъркачки, Млевни диаграми Регулиране на Отговорност
  изпразващи устройства Технологични процеси технологичните процеси  
  и други Устройство и действие    
    на машините    
3. Опакова, съхранява и Транспортни Изискванията при Обслужване на машини Съзнателност и
експедира готова съоръжения, машини за опаковане и съоръжения отговорност
продукция пакетиране, дозатори Условията на    
    съхранение    
    Устройството на    
    машините    
4. Приема, почиства, Зърнени суровини Видовете суровини за Регулиране на Сръчност
раздробява и смила Транспортни средства, фуражи технологичните Точност
суровини за сепаратори, лющачни Технологичните параметри Бързина
производство на машини, чукови параметри на Обслужване на машини Отговорност
фуражи дробилки, магнити, суровините и съоръжения Технологична
  циклони и др. Технологичните процеси   дисциплина
    Устройството на    
    технологичното    
    оборудване    
5. Дозира и смесва ранспортьори, дозатори, Технологичните Регулиране на Технологична
компонентите смесители, изисквания технологичните режими дисциплина
Гранулира и брикетира пулверизаторни дюзи, Същността на Обслужване на машини Съзнателност
комбинирани фуражи инсталация за технологичните процеси и инсталации  
  гранулиране и други Устройство и действие    
    на технологичното    
    оборудване    
6. Подготвя и поддържа ISO 88, действащи Лична хигиена Спазване на лична Технологична
личната хигиена, инструкции и правила за Изисквания за хигиена хигиена дисциплина
работното място и производство на на работното място Почистване, Отговорност
технологичното безвредни в Видове дезинфекция и  
оборудване съгласно санитарно-хигиенно дезинфекционни дератизация на  
здравословните и отношение зърнени средства и оборудване и  
безопасни условия на храни използването им производствени  
труд и Стандарти, отраслови Безопасна работа с помещения  
санитарно-хигиенните нормали, инструкции за машини и съоръжения Правилно и безопасно  
изисквания за безопасна работа,   обслужване на  
производство на технологични   технологичното  
безвредни храни и инструкции, рецептури,   оборудване  
напитки млевни диаграми   Спазване изискванията  
      на нормативните  
      документи  
Специалност 5410202 "Производство на мляко и млечни продукти"
1. Разчита Стандарти, отраслови Нормативните Ползване на Трудова дисциплина
технологичните схеми, нормали, технологични изисквания технологичните Работа в екип
инструкции и рецептури инструкции   инструкции  
2. Приема, окачествява, Мляко, сметана, Химичен състав, основни Контрол на качествените Прецизност и
съхранява и преработва спомагателни качествени показатели показатели на отговорност при подбор
суровината, материали, амбалаж, на суровината, суровината, на суровината според
полуфабрикати, приемни съоръжения, спомагателни материали полуфабрикати, качеството є, на
спомагателни материали апаратура за и готова продукция, спомагателни материали спомагателните
за производството на окачествяване, съдове особености при Обслужване на машини, материали и готовите
млечни продукти за съхранение, филтри, съхраняване и съоръжения за продукти, лоялно
  центрофуги, преработка на приемане, преработка и отношение към
  хомогенизатори и други суровината и готовата съхранение на професионалната
    продукция, същностна суровината, информация
    характеристика и полуфабрикати, Трудова дисциплина
    последователност на спомагателни материали Работа в екип
    технологичните процеси    
3. Обслужва машини, Машини, апарати и Устройство, принцип на Обслужване на машини, Прецизност при
апарати, съоръжения и съоръжения за действие, алгоритъм за апарати, съоръжения в изпълнение
инсталации; производство на млечни работа с машините, производството на инструкциите за
Приспособява техни произведения, апаратите и мляко и видове млечни обслужване на машини,
основни връзки, възли и сепаратори, съоръженията продукти апарати и съоръжения
детайли при пастьоризатори, Последователност при Демонтаж и сглобяване Трудова дисциплина
производството на стерилизатори, свързване на машини, на основни връзки при Работа в екип
мляко и млечни хомогенизатори, апарати, съоръжения в изграждане на Комуникативност
продукти охладители, подходящи технологичните линии, Спазване правилата за
  замразяващи апарати, технологични линии подбор на подходящи безопасна работа
  сушилни, съобразно машини, апарати и  
  маслоизготвители, технологичните процеси съоръжения в  
  сиреизготвители,   технологични линии  
  пакетиращи машини на   съобразно  
  различни млечни   специфичността на  
  продукти, гъвкави и   технологичните процеси  
  стационарни      
  тръбопроводи, помпи,      
  кранове, резервоари,      
  елементи от машини и      
  съоръжения      
4. Приготвя сирена Мляко, закваска, Технологии за видовете Прилагане на Точност
  сирищна мая, преси, сирена, недостатъци на технологиите за Прецизност
  агрегат за формиране готовия продукт, видовете сирена Отговорност
  на кашкавал, особености на видовете Отчитане на Работа в екип
  сироизготвители, вани, опаковки и недостатъците  
  волфмашина, автомат съдържанието на Обслужване на  
  за опаковане, етикетите машините и апаратите  
  опаковъчен Нови технологии    
  вакуумапарат Устройство и принцип на    
    действие на машините и    
    апаратите    
5. Приготвя масло Мляко, сметана, Технологии за Получаване на сметана, Отговорност
  сепаратор, производство на видове промиване и гнетене на Трудова дисциплина
  пастьоризатор, масла маслото Комуникативност
  маслоизготвител, Устройство и принцип на Контролиране  
  заквасочник, действие на машините и консистенцията и  
  опаковъчен апарат апаратите водното съдържание на  
      маслото  
      Обслужване на  
      машините и апаратите  
6. Произвежда Мляко, закваска, Състав и свойства на Правилно прилагане на Отговорност
кисело-млечни продукти заквасочник, закваската технологичните Прецизност
  хомогенизатор, танкове, Технологии за инструкции Сръчност и бързина
  разфасовъчна машина, производство на Обслужване на Работа в екип
  опаковки, термостатна кисело-млечни продукти машините и апаратите  
  камера, хладилна      
  камера      
7. Произвежда Сметана, добавки, вани, Технологии за Приготвяне на Стриктност
сладолед (приготвя филтри, фризери, производство на видове сладоледова смес Бързина
сладоледова смес, ескимегенератор, линии сладолед Регулиране на Работа в екип
разфасова, обслужва за дозиране и Устройство и принцип на параметрите Съобразителност
линия за сладолед) опаковане на сладолед действие на машините и Обслужване на  
    апаратите и изисквания машините, апаратите и  
    за обслужването им линиите  
8. Подготвя и поддържа Миещи дезинфекционни Санитарно-хигиенни Подготовка и Взискателност
личната хигиена, средства изисквания към съдови, използване на миещи и Отговорност
работното място и Съдове за съхранение и работни помещения, дезинфекционни Прецизност при
технологичното резервоари за технологично разтвори поддържане
оборудване съгласно приготвяне на работни оборудване Подготовка на машини, санитарно-хигиенните
здравословните и миещи и Правила за работа при апарати и съоръжения за изисквания към
безопасни условия на дезинфекционни приготвяне на миещи и работа работното място и
труд и разтвори, бутирометър, дезинфекционни Контрол на качеството предпазните защитни
санитарно-хигиенните очила, ръкавици, разтвори и работа с тях за измиване и средства
изисквания за предпазни маски, Вредно въздействие на дезинфекция  
производство на работно облекло, гумени работната среда и Текущо поддържане,  
безвредни храни и престилки начини за предпазване, безопасност и ред на  
напитки   устройство и работното място  
    използване на личните Осигуряване  
    предпазни средства хранителната  
      безопасност на готовите  
      продукти съгласно  
      инструкциите на система  
      ISO 88 и HAССP  
Специалност 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба"
1. Разчита технологични Стандарти, отраслови Лични предпазни Правилно използване на Технологична
схеми, инструкции и нормали, технологични средства лични предпазни дисциплина
рецептури при инструкции, инструкции Нормативни изисквания средства Отговорност
обслужване на за безопасна работа Инструкции за Изпълняване на  
технологично   безопасна работа технологични  
оборудване в месната     инструкции и инструкции  
промишленост     за безопасна работа  
2. Извършва обработка ЕПЖ, ДПЖ, свине, птици Технологични правила Извършване на Технологична
на едри преживни Ножове, съоръжения за за обезкървяване, обезкръвяване, снемане дисциплина
животни (ЕПЖ), дребни зашеметяване и снемане на кожи, на кожи, изваждане на Сръчност
преживни животни събиране на кръв, изваждане на вътрешни вътрешни органи, Бързина
(ДПЖ), свине, птици и висящи пътища, органи, отделяне на отделяне на жлези, Отговорност
други кланични животни елеватори, машини за жлези, разполовяване разполовяване на трупа, Работа в екип
Първична обработка на дране, парилни вани, на трупа, тоалет тоалет, снемане на  
риба скребмашини, пърлачни Отделяне на люспи, почистване и  
  пещи, полирмашини, нехранителни части от миене на риби  
  триони, машини за риба    
  снемане на люспи и Анатомично    
  почистване на риби разположение на    
    вътрешните органи    
3. Обработва кланични Кланични субпродукти Технологични изискания Обработване на Трудова дисциплина
субпродукти Ножове, спусъци, при обработване на кланични субпродукти Сръчност
  центрофуги, черварски субпродукти    
  машини, пърлачни пещи      
  и др.      
4. Извършва първична Говежди четвъртинки, Анатомични граници на Правилно отделяне на Технологична
обработка на кланични свински половинки, частите на говеждия и сланина, транжиране и дисциплина
трупове от ЕПЖ, свине и птичи трупове, риба свинския труп при обезкостяване Сръчност
птици - отделяне на Ножове, масати, триони, транжиране и Извършване на Отговорност
сланина, транжиране, брадви, машини за обезкостяване фасониране и сортиране Комуникативност
обезкостяване, сортиране на риба, Качества на различните на говеждо и свинско Инициативност
фасониране, машини за видове меса и месо  
обезжилване и обезкостяване на месо и технологичното им Сортиране на рибни  
сортиране риба, автоматизирани предназначение суровини  
Сортиране на риба съоръжения за      
  разполовяване на трупа,      
  машини за      
  автоматизирано      
  отделяне на гръбначен      
  стълб      
5. Нарязва машинно Месни суровини Различните видове Диференциране на Съзнателност
месни суровини и Волфмашини, меса, предвидени в месните суровини по Отговорност
формира пълнежна маса кутермашини, дадена рецептура качество Технологична
за различни видове ледогенератори, Факторите за Работа на волфмашина, дисциплина
колбаси колоидни мелници, приготвяне на прат и кутермашина, бъркачка Спазване на
  бъркачни машини пълнежна маса и колоидна мелница изискванията за
    Реда на влагане на Приготвяне на прат и здравословни и
    компонентите за пълнежна маса за безопасни условия на
    структурни и различни видове труд
    безструктурни колбаси колбаси Стриктно спазване на
    Действието на   рецептурите
    добавките върху    
    човешкия организъм    
6. Осолява и маринова Месни и рибни суровини, Технологичните Приготвяне на саламури, Отговорност
месни и рибни суровини осоляващи материали свойства на обслужване на Трудова дисциплина
- приготвя саламури, Шприцмашини, осоляващите материали шприцмашини и  
шприцова, тумблира, тумблери, солатори за Дозиране и тумблери за месни  
обработва с маринатен риба, съдове за комбиниране съставките деликатеси, солатори и  
разтвор мариноване на соловите смеси и съдове за мариноване  
    разтвори на рибни суровини  
    Определяне плътност на Прилагане режимите на  
    солови разтвори тумблиране на месни  
      суровини  
7. Напълва и оформя Пълнежна маса за Особеностите на Обслужване на Сръчност
колбасни изделия колбаси, колбасни видовете колбасни пълначни машини Бързина
  обвивки, канап, клипс обвивки Пълнене и оформяне на Трудова и технологична
  Пълначни машини, Спецификата на пълнене различни видове дисциплина
  автомати за дозиране и и оформяне на различни колбаси  
  формуване, асортименти    
  клипсавтомати      
8. Контролира и Колбаси и месни Избиране и прилагане Проследяване Съзнателност
регулира параметрите продукти, риба режими на термична параметрите на Стриктност
на термичните режими Термични камери, обработка, сушене и термичните обработки - Спазване на
при обработване на пушници, опушване подсушаване, пушене, технологична
месни и рибни продукти димогенератори,   варене и печене дисциплина
и параметрите на климатични сушилни   Регулиране параметрите  
процесите сушене и     на сушилния въздух  
опушване        
9. Опакова и етикетира Готови месни и рибни Нормативните Разпознаване на Сръчност
готова продукция продукти, опаковъчни изисквания за видовете месни и рибни Естетичност
  материали, етикети, каси опаковане и продукти и правилно Внимание
  и други етикетиране на готова поставяне на етикети Точност
  Опаковъчни машини, продукция Обслужване на  
  вакуумапарати, тегловни   нарязващи,  
  автомати и други   вакуумиращи устройства  
      и тегловни автомати  
10. Следи режимите на Месо, субпродукти, Технологичните режими Спазване изискванията Спазване на
хладилната обработка и месни продукти, риба на охлаждане и при охлаждане и технологична
съхранение на месо, Охладителни тунели, замразяване на месо, замразяване дисциплина
месни продукти и риба хладилни камери и месни продукти и риба Спазване на лична Отговорност
Подготвя и поддържа други Източници на хигиена Съзнателност
личната хигиена, ISO 88, системата замърсяване Почистване и Етичност
работното място и НАССР, действащи Изискванията за лична дезинфекция на Отговорност
технологичното инструкции, правила за хигиена и хигиена на производствено  
оборудване съгласно производство на работното място оборудване и  
здравословните и безвредни в Видовете помещения  
безопасни условия на санитарно-хигиенно дезинфекционни Здравословни и  
труд и отношение месни средства, използване и безопасни условия на  
санитарно-хигиенни продукти съхранение труд  
изисквания за   Здравословни и    
производство на   безопасни условия на    
безвредни храни в   труд    
месната промишленост        
Специалност 5410204 "Производство на консерви"
1. Приема, окачествява, Плодове, зеленчуци, Химичен състав, основни Контрол на качествени Критерии за подбор на
съхранява суровини, спомагателни качествени показатели показатели на суровини, суровини и материали,
полуфабрикати, материали, амбалаж, на суровини, основни и материали, полуфабрикати и готови
спомагателни материали кантари, апаратура за спомагателни материали полуфабрикати продукти
за производството на окачествяване на и готова продукция    
консерви суровини, складова Същностна    
  техника, транспортни характеристика и    
  съоръжения последователност на    
    технологичните процеси    
2. Обслужва машини, Машини и съоръжения Устройство, принцип на Обслужване на машини, Прецизност при
апарати, съоръжения, за предварителна действие, алгоритъм на апарати, съоръжения, изпълнение на трудови
инсталации в обработка на плодове и работа с машини, инсталации за задачи
производството на зеленчуци, апарати, съоръжения, производство на Спазване правилата за
консерви стерилизатори, инсталации консерви безопасна работа
Приспособява техни сушилни, охладителни, Схеми на свързване на Монтаж и демонтаж на Лоялно отношение към
основни връзки, възли и замръзвателни апарати, технологичното основни възли, тръбна професионалната
детайли вакуумизпарителни оборудване съобразно арматура и други информация
  инсталации, провеждания съоръжения при Трудова дисциплина
  херметизационни технологичен процес обслужване на машини, Работа в екип
  съдове, преси,   апарати, съоръжения, Комуникативност
  центрофуги,   инсталации  
  хомогенизатори,   Свързване и  
  деаератори, филтри   синхронизация при  
  Гъвкави и стационарни   обслужване на  
  тръбопроводи, помпи,   технологичното  
  кранове, резервоари,   оборудване  
  филтри, елементи на      
  машини и съоръжения      
3. Контролира, регулира Контролно-измервателни Същност на процесите, Точно отчитане, контрол Прецизност при
режима на прибори към машините, особеностите при и регулиране на изпълнение на
технологичните процеси апаратите и протичането им, параметрите на инструкциите за
за производство на инсталациите допустими норми на технологичния режим обслужване на машини,
консерви   параметрите на   апарати, съоръжения и
    технологичния режим,   инсталации
    алгоритми на работа при   Трудова дисциплина
    отклонение от режима   Работа в екип
        Комуникативност
4. Подготвя и поддържа Миещи и Санитарно-хигиенни Подготовка и Взискателност,
личната хигиена, дезинфекционни изисквания към съдове, използване на миещи и отговорност при
работното място и средства, съдове за помещения, оборудване дезинфекционни поддържане на хигиена
технологичното съхранение и Правила за работа при разтвори на работното място
оборудване съгласно резервоари за приготвяне на миещи и Подготовка на машини, Прецизност при
здравословните и приготвяне на работни дезинфекционни апарати, съоръжения и използване предпазни
безопасни условия на разтвори разтвори инсталации за работа средства при работа
труд и Течен серен диоксид Вредно въздействие на Контрол на качеството Съсредоточеност,
санитарно-хигиенни (SO2), серниста работната среда и на измиване и съобразителност,
изисквания за киселина, очила, начини за предпазване дезинфекция самоконтрол, чувство за
производство на ръкавици, предпазни от него Текущо поддържане в отговорност
безвредни храни и маски, работно облекло Употреба на личните изправност,  
напитки   предпазни средства безопасност, ред на  
      работното място  
      Осигуряване на  
      хранителна безопасност  
      на готовите продукти  
      съгласно системата  
      НАССР  
Специалност 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
1. Приема, съхранява и Грозде, ечемик, меласа, Химически свойства, Контрол на качествените Професионални
преработва суровините, извлеци и екстракти, серен основни качествени показатели на суровини, критерии за подбор на
полуфабрикатите, и въглероден диоксид, показатели на полуфабрикати, напитки, суровини, материали,
спомагателните бистрители, плодови суровините, спомагателни материали полуфабрикати и
материали в концентрати, бои, есенции, полуфабрикатите и Обслужване на машини, качество на
производството на захар и други готовата продукция съоръжения за произвежданата
напитки Кантари, фулопомпа, Особености при приемане, преработка и напитка
  статично-динамичен съхранение и съхранение на суровини Лоялно отношение към
  отцедвач (ВССШ), преработка на и полуфабрикати професионалната
  кокпреса, винематици, суровините,   информация
  винефикатори, спомагателните   Трудова дисциплина
  актратофори, екстрактори, материали,   Работа в екип (синхрон
  дестилационни апарати за полуфабрикатите и   на действията при
  ракия, спирт, конячен и готовата продукция   осъществяване на
  уисков дестилат, Същност,   технологични операции)
  елеватори, редлери, характеристика и    
  силози, вентилатори, последователност на    
  чистачно-сортировъчни технологичните процеси    
  машини, кисници,      
  малцераи, сушилни,      
  мелници,      
  смесително-озахарителен,      
  филтрационен и варилен      
  апарат, съд на Вирлпоол,      
  охладители,      
  ферментатори, филтри,      
  машини за бутилиране и      
  опаковане на напитките      
2. Обслужва безопасно Фулопомпа, кокпреса, Устройството, принципа Обслужване на машини, Прецизност при
различни видове ВССШ, винификатори, на действие, алгоритъма апарати, съоръжения и изпълнение
машини, апарати, актратофори, ацетатори, на работа с машини, инсталации в инструкциите за
инсталации и винематици, съоръжения апарати и съоръжения производството на вино, обслужване на машини,
съоръжения при за производство на Физико-химичните пиво, спирт, оцет, апарати и съоръжения
производството на вино, малц, апарати за основи на технологиите високоалкохолни и Трудова дисциплина
оцет, пиво, производство на пивна на вино, оцет, пиво, безалкохолни напитки Работа в екип
високоалкохолни мъст, ферментатори за спирт, високоалкохолни Отчитане, контролиране Комуникативност
напитки, спирт и пиво, охладителни напитки и безалкохолни и регулиране по Спазване правилата за
безалкохолни напитки съоръжения, филтри, напитки контролно-измервателни безопасна работа
Приспособява основни машини и апарати за Условията и факторите прибори основните  
връзки, възли и детайли безалкохолни напитки, за оптимално протичане параметри и показатели  
за транспортиране на сатуратори, помпи, на технологичните на технологичните  
напитки дестилационни апарати процеси процеси  
Извежда, контролира и за спирт, конячен и Контролируеми Сглобяване и  
регулира уисков дестилат, показатели и параметри демонтиране на основни  
технологичните процеси машини за бутилиране и Последователност при връзки при свързване на  
  опаковане на вино, оцет, свързване на машини, подходящи машини,  
  пиво, спирт, апарати и съоръжения в апарати и съоръжения  
  високоалкохолни подходящи при изграждането на  
  напитки и технологични линии технологични линии  
  безалколхолни напитки, съобразно    
  КЕГ-системи за пълнене технологичните процеси    
  на пиво в бурета      
  Гъвкави и стационарни      
  тръбопроводи, помпи,      
  кранове, резервоари,      
  филтри, охладители      
3. Подготвя и поддържа Резервоари за вино, Санитарно-хигиенни Подготовка и Взискателност,
личната хигиена, оцет, пиво, спирт, изисквания към съдове, използване на миещи и отговорност при
работното място и високоалкохолни и помещения, съоръжения, дезинфекционни поддържане на хигиена
технологичното безалкохолни напитки машини и апарати, разтвори и средства на работното място
оборудване съгласно Машини, апарати и дезинфекционни и Подготовка на съдове, Прецизност при
здравословните и съоръжения за миещи средства машини и съоръжения за използване предпазни
безопасни условия на производство на Трудово технологични процеси средства при работа
труд и напитки законодателство Контрол качеството на  
санитарно-хигиенни Миещи и Въздействието на измиване и  
изисквания за дезинфекционни серния и въглеродния дезинфекция  
производство на средства диоксид, както и на Текущо поддържане,  
безвредни храни и Серни ленти, течен сернистата киселина изправност,  
напитки серен диоксид, 6%-на върху човешкия безопасност, ред и  
  серниста киселина, организъм хигиена на работното  
  калиев метабисулфид,   място  
  въглероден диоксид      
  Сулфитометри, Устройство и действие Осигуряване на  
  сулфодозатори, на сулфитометър, хранителната  
  противогази, ръкавици, сулфодозатор, серни безопасност на  
  предпазни маски ленти и други произвежданите  
    Устройство и действие напитки съгласно  
    на личните предпазни системата HACCP  
    средства    
Специалност 5410206 "Производство на захар и захарни изделия"
1. Приема, съхранява и Захарно цвекло, захар, Състава на захарното Преценка качеството на Лоялно отношение към
преработва суровини, гликоза, брашно, цвекло, свойства на суровините, професионалната
полуфабрикати и мазнини, нишесте, ядки, захарозата, варовик, полуфабрикатите, информация относно
материали при бои, есенции, какао на варно мляко, материалите и готовите качеството на суровини,
производство на бяла прах, лецитин, яйца, сатурационен газ при захарни продукти материали, готови
захар, нишесте, мляко на прах, приемане, съхранение и Правилно подреждане и захарни продукти
гликоза, карамелажни набухватели, преработка извеждане на Отговорност
изделия, шоколад и опаковъчни материали и Същност и технологичните процеси Работа в екип
шоколадови изделия, други последователност на Правилно дозиране и  
халва, локум и Технологични технологичните процеси смесване на суровините  
тестени/захарни инструкции, стандарти, при производство на и материалите  
изделия нормали, разходни бяла захар, нишесте, Определяне степента на  
  норми и други гликоза, карамелажни готовност на  
    изделия, шоколад и полуфабрикатите и  
    шоколадови изделия, готовите продукти  
    халва, локум и тестени    
    изделия    
2. Обслужва различните Рефрактометри, Устройство, принцип на Обслужване на всички Прецизност при
видове машини, поляриметри, сушилни, действие, алгоритъм на машини, апарати, уреди изпълнение
апарати, уреди, екстрактори, резачки, работа на машини, и съоръжения за инструкциите за
съоръжения и дифузна уредба, апарати и съоръжения производство на захар обслужване на машини,
инсталации при преддефекатор, Физико-химичните и захарни изделия апарати и съоръжения
производството на бяла дефекатор, сатуратор, основи на технологиите Отчитане, контролиране Трудова дисциплина
захар, нишесте, филтри, вакуумапарати, на бяла захар, нишесте, и регулиране по Работа в екип
гликоза, карамелажни центрофуги, карамелажни и други контролно-измервателни Отговорност
изделия, шоколад и кристализатори, видови бонбони, прибори основните Комуникативност
шоколадови изделия, мелници, шоколад и шоколадови параметри и показатели  
халва и тестени изделия зародишоотделител, изделия, халва, локум и на технологичните  
Приспособява основни сита, сепаратори, тестени изделия процеси  
връзки за вакуумфилтри, лавьор, Условия и фактори за Подбор на подходящи  
транспортиране на автоклав, оптимално протичане на машини, апарати и  
суровини, материали и неутрализатор, технологичните процеси съоръжения съобразно  
готови продукти маслоотделител, Контролируеми специфичността на  
Извежда, контролира и месачни машини, показатели и параметри технологичните процеси  
регулира изтеглачни машини, Последователност при    
технологичните процеси дражирбарабани, свързване на машини,    
  машини за апарати и съоръжения в    
  производство на подходящи    
  шоколадови изделия, технологични линии    
  халва, локум, бисквити, съобразно технологията    
  вафли, драже-бонбони, на захарния продукт    
  фонданови бонбони,      
  желе-бонбони,      
  млечно-маслени      
  бонбони, машини за      
  разфасовка и опаковане      
  на готовите захарни      
  изделия      
  Течности, пастообразни      
  и желиращи смеси, маси,      
  газове, киселини, вода,      
  есенции, заместители на      
  какаови маси и др.      
  Гъвкави и стационарни      
  тръбопроводи, помпи,      
  кранове, резервоари,      
  филтри, охладители и      
  др.      
3. Подготвя и поддържа Резервоари, съдове, Знания за Подготовка и работа с Взискателност
личната хигиена, машини, апарати и санитарно-хигиенни миещи и Отговорност
работното място и съоръжения изисквания към съдове, дезинфекционни Прецизност при
технологичното Миещи и машини, апарати и средства (разтвори) използване на
оборудване съгласно дезинфекционни съоръжения и работни Преценка чистотата на предпазните средства
здравословните и средства помещения съдове, машини, Отговорност при
безопасни условия на Пара, вода, горещи Въздействие, апарати и съоръжения, спазване на хигиенните
труд и смеси, киселини, приготвяне и работа с работно място и норми и изисквания
санитарно-хигиенни сатурационен газ миещи и помещения  
изисквания за Инструкции за дезинфекционни    
производство на безопасна работа в цеха средства    
безвредни храни и с машини, апарати и Трудово    
напитки съоръжения законодателство    
  Лични предпазни Вредно въздействие на Безопасно обслужване  
  средства (ръкавици, вода, пара, газове, ток на всички машини,  
  очила, гумени престилки при работа на работното апарати, съоръжения,  
  и други) място кранове, тръбопроводи  
    Устройство и действие и др.  
    на личните предпазни Осигуряване на  
    средства хранителна безопасност  
      при производство на  
      захар и захарни  
      изделия съгласно  
      системата HACCP  
Специалност 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
1. Класифицира и Тютюни, тютюнево Ботаническата Разпознаване на Лоялно отношение към
окачествява различните фолио, соуси, характеристика и видове и типове тютюни, професионалната
видове тютюни, спомагателни биологичните да окачествява информация относно
спомагателни материали: хартия - особености на тютюна, суровини, спомагателни качеството на суровини,
материали, преработка и цигарена и класификация на материали за материали, готови
съхранение филтрообвивна, за тютюна по различни обслужване на машини тютюневи изделия
Извършва свързване на филтри, признаци и основни и съоръжения за Отговорност
производителска и други видове; лепила; типове физико-химични производителска и Прецизност
промишлена бои и биохимични процеси промишлена Трудова дисциплина
манипулация на тютюна Складове, сушилни при сушене на тютюна, манипулация на тютюна  
  съоръжения, апаратура същността на Поддържане на  
  за регулиране на технологичните процеси оптимални технологични  
  влажност и температура, при производителска и параметри,  
  сортировачи, смесители, промишлена контролиране и  
  тютюноизграждащи манипулация, фактори и регулиране на  
  агрегати, кантар условия за оптималното технологичните процеси  
    им протичане    
2. Провежда и Ферментационни Същността на Извеждане, Прецизност
контролира процеса камери, съоръжения за биохимичните и контролиране и Работа в екип
ферментация и контрол на технологичните процеси регулиране на Логическо мислене
следферментационно ферментацията, при ферментация на ферментационния  
отглеждане на тютюна складови съоръжения за тютюна, методи за процес  
  ферментиралия тютюн провеждане, режими,    
    регулиране    
3. Подготвя състава на Съоръжения за Технологични Обслужване на машини, Комуникативност
тютюневата смеска за подготовка на тютюна: особености при апарати, съоръжения и Работа в екип
производство на цигари вакуумнавлажнителни съставяне на инсталации за Трудова дисциплина
Обслужва машини и камери, инсталации за тютюневата смеска, преработка на тютюна в  
съоръжения за разлистване на тютюна, същност на процесите, цигари - контрол и  
преработка на тютюна и смесители, резачни машините, апаратите и регулиране на  
производство на цигари машини, барабани за инсталациите за процесите  
  охлаждане, преработка на тютюна в    
  обезпрашаване, цигари    
  подсушаване на      
  тютюна, съоръжения за      
  пневмотранспорт,      
  силози за рязан тютюн,      
  инсталации за      
  соусиране, машини и      
  съоръжения за      
  преработка на      
  тютюневите жили      
4. Обслужва машини и Цигарени машини, Устройството, Обслужване на машини Комуникативност
съоръжения за машини за действието и принципа и съоръжения за Работа в екип
опаковане на цигарите производство на на действие на опаковане на цигари Отговорност
  цигарени филтри, машините и   Трудова дисциплина
  филтропоставящи, съоръженията за    
  опаковъчни, опаковане на цигарите    
  целофаниращи,      
  пачкиращи и      
  кашонир-машини      
5. Подготвя и поддържа Работно облекло, Ползване на личните Правилно използване на Отговорност
личната хигиена, предпазни средства предпазни средства, предпазните средства, Трудова дисциплина
работното място и Миещи и здравословни и инструкциите за  
технологичното дезинфекционни безопасни условия на безопасна работа  
оборудване съгласно разтвори, работно труд при обслужване на Работа с миещи и  
здравословните и облекло машини, апарати, дезинфекционни  
безопасни условия на   съоръжения и разтвори, ред и чистота  
труд и   инсталации на работно място и  
санитарно-хигиенни   Свойствата и действието помещение  
изисквания за   на миещите и    
производство на   дезинфекционните раз    
безвредни храни и   твори, нормативните    
напитки   изисквания за хигиена в    
    предприятия за    
    преработка на тютюн и    
    производство на цигари    
Специалност 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
1. Приема, окачествява, Маслодайни семена и Изискванията по Преценка качеството на Отговорност
подготвя и съхранява екстрагенти на стандартите за суровините и Прецизност
основните и растителни масла, основните и полуфабрикатите Лоялно отношение към
спомагателните растителни и животински спомагателните   професионалната
суровини при мазнини, синтетични суровини   информация
производството на мастни киселини,      
растителни мазнини, колофон, алкални      
сапуни и етерични масла основи и карбонати,      
  етеричномаслени      
  суровини, екстрагенти      
  на етерични масла      
2. Обслужва безопасно Бурати, сепаратори, Устройството и принципа Планиране и подготовка Техническо и
основните машини и ексхаустери, четкови на работа на основните на технологичен процес технологично мислене
съоръжения при мелници, лющачни машини, апарати и Обслужване на машини, Наблюдателност
производството на машини, валцови реактори при апарати и реактори Трудова дисциплина
растителни мазнини, мелници, печки, производството на Умения за работа с Работа в екип
сапуни, етерични масла; шнекови преси, растителни мазнини, технологични Комуникативност
приспособява основни екстрактори, котли за сапуни и етерични масла инструкции Спазване на правилата
връзки за варене на сапун, Технологиите, Сглобяване и за безопасна работа
транспортиране на бъркачки, охладителни технологичните режими демонтиране на основни Прецизност
суровини, материали и преси, резачни машини, и системите за връзки при свързване на  
полуфабрикати транспортни ленти, автоматичен контрол машините и апаратите в  
  електротелфери, Последователност при технологични линии  
  дестилационни казани, свързване на машините,    
  кондензатор-охладители, апаратите и    
  кохобатори, съоръженията в    
  флорентински съдове, технологичните линии,    
  сборници за етерични съобразно    
  масла и дестилирани технологичните процеси    
  води, помпи      
  Гъвкави и стационарни      
  тръбопроводи, кранове      
  помпи, резервоари,      
  филтри, охладители,      
  преси, екстрактори и      
  други      
3. Извежда, контролира Технологични Основните измерителни Отчитане, контролиране и Отговорност
и регулира инструкции, единици за параметрите регулиране на Наблюдателност
технологичните процеси контролно-измервателни на технологичните технологичните процеси по Трудова дисциплина
  прибори; (КИП) към режими и системите за контролно-измервателните Работа в екип
  машините и автоматичен контрол прибори  
  съоръженията Условията и факторите Прилагане на  
  Машини и съоръжения за оптимално протичане лабораторните данни при  
  за производство на на технологичните извеждане и регулиране  
  растителни мазнини, процеси на технологичните процеси  
  сапуни и етерични масла Отстраняване на    
    аварийни ситуации    
4. Подготвя и поддържа Пара, вода, горещи Здравословни и Безопасно обслужване Отговорност
личната хигиена, смеси, киселини, безопасни условия на на машини, съоръжения Прецизност
работното място и животински мазнини, труд, лични предпазни Правилно използване на Трудова дисциплина
технологичното синтетични мастни средства, ползване на личните предпазни  
оборудване, съгласно киселини, колофон, лични предпазни средства и инструкциите  
здравословните и алкални основи и средства и работа със за безопасна работа  
безопасни условия на карбонати, запалими взривоопасни Организация на труда и  
труд и етеричномаслени и отровни вещества работното място,  
санитарно-хигиенни суровини, екстрагенти   съгласно изискванията  
изисквания за на етерични масла   за спазване на  
производство на Инструкции за   безопасни и хигиенни  
безвредни храни и безопасна работа в цеха   условия на труд  
напитки с машини, апарати и      
  съоръжения      
  Бурати, сепаратори,      
  четкови мелници,      
  лющачни машини,      
  печки, шнекови преси,      
  екстрактори, котли за      
  варене на сапун,      
  дестилационни казани,      
  кондензатор-охладители,      
  кохобатори      

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на храни и напитки"
Хранителната индустрия е един от приоритетите на националното стопанство. Перспективите за отрасъла са развитие, усъвършенстване и модернизиране на малките и средните преработвателни предприятия, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие предприятията (преобладаващо малки и средни) за производство на храни, напитки и хранителни добавки изпитват потребност от квалифицирана работна ръка.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 8273 "Оператори на машини за зърнени, мелничарски продукти и фуражи"; 8272 "Оператори на машини за производство на млечни продукти"; 8271 "Оператори на машини за консервиране на месо, риба, плодове и зеленчуци и производство на сокове и пектин"; 8277 "Оператори на машини за производство на алкохолни напитки, бира и безалкохолни напитки"; 8275 "Оператори на машини за производство на захарни и шоколадови изделия"; 8276 "Оператори на машини за производство на захар и съпътстващи производства"; 8278 "Оператори на съоръжения по манипулиране и ферментиране на тютюн и производство на тютюневи изделия"; 8221 "Оператори по производство на фармацевтични продукти, козметични средства и етерични масла"; 8279 "Оператори на машини в производството на хранителни продукти, некласифицирани другаде" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на храни и напитки", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на храни и напитки", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в хранително-вкусовото производство като оператори на машини, апарати, съоръжения и инсталации.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на храни и напитки"):
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в хранително-вкусовата промишленост;
- познава основните суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
- познава основните процеси в хранително-вкусовата промишленост и апаратите, чрез които се осъществяват;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- умее да разчита технологична документация - нормали, инструкции, рецептури, схеми.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва зърнени суровини и да произвежда фуражи и да използва машини, съоръжения и инсталации за преработка на зърно, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при преработката на зърно и производството на фуражи;
- приема и подготвя зърнена маса за смилане и извършва млевни процеси;
- отделя зародиш, грис за консумация и формира потоци брашна;
- опакова, съхранява и експедира готова продукция;
- приема, почиства, раздробява и смила суровини за производство на фуражи;
- дозира и смесва компонентите, гранулира и брикетира комбинирани фуражи;
- прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасните условия на труд при производството на безвредни храни в зърнопреработването, зърносъхранението и производството на фуражи.
3.3.2. Специалност 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на мляко и млечни продукти, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
- приема, окачествява и съхранява мляко, полуфабрикати, спомагателни материали за производство на млечни продукти;
- обслужва машини, съоръжения и инсталации за производството на мляко и млечни продукти; сглобява и демонтира основни връзки, възли и детайли при обслужване на технологичното оборудване;
- произвежда меки, полутвърди и твърди сирена, кисело мляко, сладолед, сухо мляко и млечни консерви;
- познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд на работното място при производството на мляко и млечни продукти.
3.3.3. Специалност 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее правилно да обработва различни месни суровини и риба, да приготвя месни продукти, както и да използва и обслужва инструменти, машини и съоръжения за обработка на месо, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите, разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
- извършва кланична обработка на едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, птици и други кланични животни, обработва кланични субпродукти;
- извършва първична обработка на кланични трупове и месо, сортира и почиства риба;
- приготвя колбаси, месни и рибни продукти по зададена рецептура в съответствие с технологичните изисквания;
- опакова и етикетира готова продукция, следи режимите на хладилна обработка и съхранение на месо, месни продукти, риба и рибни продукти;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производство на безвредни храни в месната и рибната промишленост.
3.3.4. Специалност 5410204 "Производство на консерви"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на консерви, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на консерви;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на консерви;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производство на консерви.
3.3.5. Специалност 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на алкохолни и безалкохолни напитки, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на алкохолни и безалкохолни напитки;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на напитки;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасните условия на труд при производство на алкохолни и безалкохолни напитки.
3.3.6. Специалност 5410206 "Производство на захари и захарни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на захар и захарни изделия, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на захар и захарни изделия;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на захар и захарни изделия;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производство на захар и захарни изделия.
3.3.7. Специалност 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и умело да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на тютюн и тютюневи изделия, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на тютюн и тютюневи изделия;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на тютюн и тютюневи изделия;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при преработката на тютюн и производството на тютюневи изделия.
3.3.8. Специалност 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на растителни мазнини, сапуни и етерични масла.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

 
Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
 
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
 
1. Да знае и прилага ос- Здравословни и безопас-
  новните правила за бе- ни условия на труд
  зопасна работа на работ- Пожарна и аварийна бе-
  ното място; да познава зопасност
  и използва личните пред- Долекарска помощ
  пазни средства; да не за- Опазване на околната
  мърсява с работата си среда
  околната среда.  
2. Да осъществява ефектив- Водене на разговор чрез
  ни комуникации при из- различни комуникацион-
  пълнение на трудовата ни средства
  си дейност в работен Представяне в писмен
  екип - да умее да фор- вид на: молба, отчет,
  мулира проблеми, да за- заявка
  дава въпроси, да прави  
  отчет за извършената  
  работа.  
3. Да участва при разпре- Организация на трудовия
  деляне на задачите, да процес.
  съдейства и търси помощ Групова динамика.
  от членовете на екипа, Мотивация и контрол.
  да се отнася с чувство за  
  отговорност при изпъл- Психологическа структура
  нение на задачата, която на трудовата дейност.
  му е възложена; Потребности и способнос-
  Да разбира собствената тни на личността за
  си роля в производството саморазвитие
  и да съзнава необходи-  
  мостта от повишаване  
  на квалификацията си.  
4. Да познава пазарните Социално осигуряване,
  отношения, мястото и данъчна система,
  ролята на отделните лица, качество;
  фирмите, институциите Заплащане на труда,
  и държавата в тях трудови норми;
    Цени и ценообразуване;
    Нормативна уредба за
    отрасъла
5. Да познава правата и Трудово-правни отно-
  задълженията си като шения;
  участник в трудовия Социално осигуряване;
  процес съгласно Кодекса Данъчна система;
  на труда; да разбира до- Трудови норми;
  говорните отношения Етика на работното
  между работодател и място;
  работник. Длъжностна характе-
    ристика
6. Да знае общите правила Конфигурация на ком-
  за работа с компютър и пютъра;
  умее да ползва програм- Устройства за въвеждане
  ни продукти; ползва съв- и съхраняване на данни;
  ременните технологии за Съхраняване и намиране
  изпълнение на техничес- на информация;
  ки задачи от професио- Работа с програмни про-
  налната му област. дукти за създаване на
    елементарни документи
    Съвременни технологии
7. Да се справя с предвиди- Комуникативна компе-
  ми и рутинни задачи на тентност при използва-
  работното място, като нето на ограничен набор
  осъществява кратка ко- от предвидими и елемен-
  муникация на чужд език тарни езикови средства -
  без наличието на услож- елементарни думи и из-
  нения (Ниво А1-А2 спо- рази, свързани с профе-
  ред общата европейска сионалните задачи, и
  рамка за владеене на тяхното просто комби-
  чужди езици) ниране.
Отраслова задължителна професионална подготовка
- единна за всички професии от професионално
направление "Производство на храни и напитки"
8. Да подготвя и поддържа Осигуряване хранител-
  личната хигиена, работ- ната безопасност на хра-
  ното място и техноло- ни и напитки съгласно
  гичното оборудване съг- действащите инструкции
  ласно здравословните и ISO88 и HACCP
  безопасни условия на  
  труд и санитарно-хигиен-  
  ните норми за еколо-  
  гично чисти храни и  
  напитки.  
9. Да познава организация- Нормативни документи
  та на предприятието и в производството;
  правомощията на длъж- Организация на работ-
  ностните лица. ното място
10. Да познава и спазва тех- Видове технологични
  нологичната дисциплина процеси;
  при изпълнение на тех- Видове машини, апарати
  нологичните операции. и съоръжения;
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
11. Да умее да разчита тех- Условни означения в
  нологична документа- технологичните схеми;
  ция - технологични Видове техническа и
  инструкции, схеми, технологична докумен-
  рецептури. тация
12. Да познава основните Основни процеси при
  процеси, машини, апара- производство на храни
  ти, съоръжения и инста- и напитки;
  лации в производството Устройство на машини,
  на храни и напитки. апарати, съоръжения в
    производството на храни
    и напитки
Специфична за професия 541020 "Оператор в
хранително-вкусовата промишленост"
задължителна професионална подготовка
Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърно-
преработка и производство на фуражи"
13. Да умее да съхра- Осигуряване на хранителната
  нява и преработва безопасност на зърнените
  зърнени суровини и храни съгласно действащи-
  да произвежда фу- те нормативни документи;
  ражи при спазване Инструкции за безопасна
  на технологичните работа с технологично оборуд-
  изисквания, като ване, стандарти, отраслови
  правилно използва нормали, технологични инс-
  машини, съоръже- трукции, рецептури, млевни
  ния и инсталации за диаграми;
  преработка на зърно Зърнени суровини - видове и
    свойства, показатели за
    състоянието на зърнената
    маса и методики за анализ,
    режими на технологична
    обработка, устройство и
    обслужване на транспортни
    съоръжения, силози, машини
    за суха и мокра обработка,
    кондиционери, валцмашини,
    планзихтери, грисмашини и
    други;
    Млевни диаграми, стандарти
    на различните типове брашна,
    технологични показатели,
    устройство и обслужване на
    машини и съоръжения;
    Изисквания към готовата
    продукция, режими на съх-
    ранение, устройство и об-
    служване на машини;
    Видове суровини за фуражи,
    параметри на технологичните
    процеси, устройство и об-
    служване на технологичното
    оборудване за почистване,
    раздробяване и смилане;
    Технологични изисквания,
    основни технологични процеси,
    устройство и обслужване на
    машини и инсталации
Специалност 5410202 "Производство и преработка
на мляко и млечни продукти"
14. Да умее да приема, Здравословни и безопасни
  съхранява и прера- условия на труд и хигиенни
  ботва суровини и норми и изисквания при
  материали и умело производството на мляко и
  използува и обслуж- млечни продукти, съгласно
  ва машини, апарати, ISO88 и HACCP в млечната
  уреди, съоръжения промишленост;
  и инсталации при Суровини и материали за
  производство на производство на мляко и
  мляко и млечни млечни продукти - видове,
  продукти свойства, биохимични, физи-
    кохимични, микробиологич-
    ни процеси;
    Технологии за производство
    на мляко и млечни продукти
    - основни операции и
    процеси;
    Техническо оборудване за
    производството на мляко и
    млечни продукти - основни
    машини, апарати, уреди и
    съоръжения
Специалност 5410203 "Производство на месо,
месни продукти и риба"
15. Да умее правилно Осигуряване хранителната
  да обработва кла- безопасност на месо, храни-
  нични животни, хра- телни и технически субпро-
  нителни и техни- дукти, месни продукти и риба,
  чески субпродукти, съгласно ISO88, система
  да обработва различ- HAССP и действащите
  ни месни суровини инструкции;
  и риба и да приготвя Инструкции за безопасно
  месни продукти, обслужване на машини и
  съобразно техноло- апарати, уреди и съоръжения
  гичните изисквания, и работа с лични предпазни
  като използва инс- средства;
  трументи, машини Механични, електрични и
  и съоръжения по пневматични съоръжения и
  специалността. автомати за кланична обра-
    ботка, топографско-анато-
    мично разположение на вът-
    решни органи и системи,
    технологични изисквания при
    процесите на кланична обра-
    ботка, обслужване на машини
    и съоръжения за кланична
    обработка;
    Инструменти и съоръжения за
    първична обработка на месни
    суровини, топографско-ана-
    томични граници на частите
    на кланичните трупове, костна
    и мускулна система на кла-
    ничните животни;
    Машини и апарати за произ-
    водство на колбаси и месни
    продукти, месни и допълни-
    телни суровини - видове и
    свойства, технологични про-
    цеси - параметри и режими на
    обработка, устройство и об-
    служване на машини, апарати
    и линии за производство на
    месни и рибни продукти,
    нови технологии в месопре-
    работването, органолептични
    характеристики на месни су-
    ровини, полуфабрикати и
    готови продукти;
    Нарязващи, вакуумиращи, опа-
    ковъчни автомати и хладилна
    техника, устройство и обслуж-
    ване на нарязващи, опаковъчни
    и вакуумиращи устройства, тег-
    ловни автомати и хладилни
    съоръжения
Специалност 5410204 "Производство на консерви"
16. Да умее да приема, Санитарно-хигиенни норми
  съхранява и прера- и изисквания при производ-
  ботва суровини и ство на консерви;
  материали и умело Инструкции за безопасно
  използва и обслуж- обслужване на машини, апа-
  ва машини, апарати, рати, уреди, съоръжения и
  уреди, съоръжения работа с лични предпазни
  и инсталации при средства;
  производство на Видове суровини и спомага-
  консерви телни материали за производ-
    ство на консерви;
    Технологии за производство
    на консерви - основни опера-
    ции и процеси;
    Техническо оборудване за
    производството на консерви
    - основни машини, апарати,
    уреди и съоръжения.
Специалност 5410205 "Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки"
17. Да умее да приема, Санитарно-хигиенни норми и
  съхранява и прера- изисквания при производство
  ботва суровини и на алкохолни и безалкохолни
  материали и умело напитки;
  използва и обслуж- Инструкции за безопасно
  ва машини, апарати, обслужване на машини, апа-
  уреди, съоръжения рати, уреди, съоръжения и
  и инсталации при работа с лични предпазни
  производство на средства;
  алкохолни и безал- Видове суровини и спомага-
  кохолни напитки гателни материали за произ-
    водство на алкохолни и безал-
    кохолни напитки;
    Технологии за производство на
    алкохолни и безалкохолни на-
    питки - основни операции и
    процеси;
    Техническо оборудване за
    производството на алкохолни и
    безалкохолни напитки - основ-
    ни машини, апарати, съоръже-
    ния и инсталации.
Специалност 5410206 "Производство на захар и
захарни изделия"
18. Да умее да приема, Санитарно-хигиенни норми
  съхранява и прера- и изисквания при производ-
  ботва суровини и ство на захар и захарни
  материали и умело изделия;
  използва и обслуж- Инструкции за безопасно
  ва машини, апарати, обслужване на машини, апа-
  уреди, съоръжения рати, уреди, съоръжения и
  и инсталации при работа с лични предпазни
  производство на средства;
  захар и захарни Видове суровини и спомага-
  изделия телни материали за произ-
    водство на захар и захарни
    изделия;
    Технологии за производство на
    захар и захарни изделия -
    основни операции и процеси;
    Техническо оборудване за про-
    изводството на захар и за-
    харни изделия - основни
    машини, апарати, съоръже-
    ния и инсталации.
Специалност 5410207 "Производство на тютюн
и тютюневи изделия"
19. Да умее да приема, Санитарно-хигиенни норми
  съхранява и прера- и изисквания при производ-
  ботва суровини и ство на тютюн и тютюневи
  материали и умело изделия;
  използва и обслуж- Инструкции за безопасно
  ва машини, апарати, обслужване на машини, апа-
  уреди, съоръжения рати, уреди, съоръжения и
  и инсталации при работа с лични предпазни
  производство на средства;
  тютюн и тютюневи Видове суровини и спомага-
  изделия телни материали за производ-
    ство на тютюн и тютюневи
    изделия;
    Технологии за производство
    на тютюн и тютюневи изделия
    - основни операции и процеси;
    Техническо оборудване за про-
    изводството на тютюн и тютю-
    неви изделия - основни машини,
    апарати, съоръжения и инста-
    лации.
Специалност 5410208 "Производство на растителни
мазнини, сапуни и етерични масла"
20. Да умее да приема, Санитарно-хигиенни норми
  съхранява и прера- и изисквания при производ-
  ботва суровини и ство на растителни мазнини,
  материали и умело сапуни и етерични масла;
  използва и обслуж- Инструкции за безопасно
  ва машини, апарати, обслужване на машини, апа-
  уреди, съоръжения рати, уреди, съоръжения и
  и инсталации при работа с лични предпазни
  производство на рас- средства;
  тителни мазнини, Видове суровини и спомага-
  сапуни и етерични телни материали за произ-
  масла водство на растителни мазни-
    ни, сапуни и етерични масла;
    Технологии за производство на
    растителни мазнини, сапуни и
    етерични масла - основни
    операции и процеси;
    Техническо оборудване за
    производството на растителни
    мазнини, сапуни и етерични
    масла - основни машини, апа-
    рати, съоръжения и инсталации.

5. Система за оценяване и удостоверяване

Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).
Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Изпълнение на - познава предназначението, 70
  общи и специ- принципите на действие и  
  фични трудови функциите на машини, апа-  
  дейности в съот- рати, уреди, съоръжения и  
  ветствие с нор- инсталации;  
  мативните - описва технологичната  
  изисквания последователност на проце-  
    сите и операциите в съответ-  
    ното производство;  
    - разчита, разбира и използва  
    технологични инструкции,  
    схеми и рецептури;  
    - описва приемането, ока-  
    чествяването, съхраняването  
    на суровини и материали  
2. Икономически - познава общите принципи 10
  и трудово-прав- на трудовото законодател-  
  ни знания и ство, правата и задълженията  
  умения си като участник в трудовия  
    процес;  
    - познава системите за зап-  
    лащане на труда, първични  
    документи и отчетност;  
3. Знания и умения - познава общи правила за 5
  за информацион- работа с компютър;  
  на техника и - описва възможности за из-  
  технологии ползване на компютри при  
    изпълнение на трудовите  
    задачи;  
    - използва готови програм-  
    ни продукти  
4. Здравословно и - знания за предпазване на 10
  безопасно упраж- живота и здравето на себе си  
  няване на изуча- и на околните;  
  ваната професия - знания за безопасна работа  
  и опазване на на работното място;  
  околната среда - разпознава опасни ситуа-  
    ции в процеса на работа и  
    описва начини за адекватно  
    реагиране;  
    - описва начините за оказ-  
    ване на първа помощ на пост-  
    радал при авария на производ-  
    ствен обект (при пожар, на-  
    ранявания и др.);  
    - описва начините за опазване  
    на околната среда при изпълне-  
    ние на конкретната му произ-  
    водствена дейност;  
    - описва начините за ефектив-  
    но екологично използване на  
    суровини, материали, храни  
    и напитки  
5. Справяне с пред- - разбира изрази и често 5
  видими и рутин- употребявана лексика, свър-  
  ни задачи на ра- зана с рутинни задачи на  
  ботното място, работното място;  
  като осъществя- - схваща основната идея в  
  ва комуникация кратки и ясни послания и  
  на чужд език съобщения за изпълнение на  
    задачи на работното място;  
    - разбира познати имена,  
    думи, прости изречения;  
    - общува с елементарни  
    изрази  
    Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Изпълнение на - прилага усвоените теоре- 70
  производствени тични знания в практически  
  дейности по спе- дейности, като спазва норма-  
  циалността в тивните изисквания и осмис-  
  съответствие с ля изпълнението на задачата  
  нормативните според конкретните условия;  
  изисквания: - умее да обработва суровини  
  - основни; и материали, като преценява  
  - второстепенни. според изпитното задание  
    типа и вида на необходимите  
    инструменти, машини, съоръ-  
    жения и инсталации;  
    - умее да самооценява извър-  
    шената работа.  
2. Здравословно и - не застрашава живота и 10
  безопасно упраж- здравето на себе си и на окол-  
  няване на изуча- ните при изпълнение на из-  
  ваната професия питното задание;  
  и опазване на - умее безопасно да работи с  
  околната среда инструменти, материали,  
    машини, апарати и съоръже-  
    ния в производствения цех и  
    на работното място;  
    - разпознава опасни ситуации,  
    които биха могли да възникнат  
    в процеса на работа, и дефи-  
    нира и спазва предписания  
    за своевременна реакция;  
    - умее да оказва първа  
    помощ на пострадал при  
    авария в производствения  
    цех (при пожар, наранявания  
    и др.);  
    - спазва изискванията да не  
    замърсява околната среда при  
    изпълнение на изпитното задание  
3. Професионал- - комуникативни умения; 10
  но-личностни - умения за работа в екип;  
  качества - чувство на отговорност към  
    извършваната работа;  
    - позитивно отношение към  
    околната среда;  
    - трудова и технологична  
    дисциплина;  
    - мобилност  
4. Организация на - подготвя необходимите 10
  работното място материали, суровини, инстру-  
    менти, материали, машини,  
    апарати и съоръжения за  
    изпълнение на изпитното задание;  
    - почиства и подрежда работ-  
    ното място  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете електромонтьорски дейности, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Технология на храните", "Технология на напитките", "Технология на ароматно-вкусовите продукти" или "Технология на ферментационните продукти".
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Технология на храните", "Технология на напитките", "Технология на ароматно-вкусовите продукти" или "Технология на ферментационните продукти", както и учители по практика в хранително-вкусовата промишленост.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти