Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за задължително застраховане на лицата по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и минималните премии.

Чл. 2. (1) Лицата, задължени да имат застраховка при условията и по реда на наредбата, са:
1. проектантът - за изработване на инвестиционни проекти;
2. консултантът - за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор;
3. строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;
4. лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
5. лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.
(2) Предмет на задължително застраховане по наредбата е професионалната отговорност на лицата по ал. 1 за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
(3) Застраховката покрива професионалната отговорност на лицата по ал. 1 по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски. Застрахователят покрива отговорността на застрахованите в границите на определените в договорите застрахователни суми, но не по-малко от сумите по чл. 5.


Чл. 3. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ.


Чл. 4. Застраховката не покрива изплащането на обезщетения за вреди, произтичащи от:
1. война или тероризъм;
2. пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
3. неправомерно използване на запалими или взривни материали;
4. глоби, санкции и неустойки, дължими от лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ;
5. вреди, нанесени на собствени служители и/или работници.

Глава втора.
МИНИМАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ


Чл. 5. (1) Минималната застрахователна сума за проектант е, както следва:
1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 300 000 лв.;
2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 200 000 лв.;
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 100 000 лв.;
4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 50 000 лв.;
5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 35 000 лв.
(2) Минималната застрахователна сума за строител е, както следва:
1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 600 000 лв.;
2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;
4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.;
5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 70 000 лв.
(3) Минималната застрахователна сума за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти, е, както следва:
1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 300 000 лв.;
2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 200 000 лв.;
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 100 000 лв.;
4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 50 000 лв.;
5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 35 000 лв.
(4) Минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор, е, както следва:
1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 300 000 лв.;
2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 200 000 лв.;
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 100 000 лв.;
4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 50 000 лв.
(5) Минималната застрахователна сума за лице, упражняващо строителен надзор за строежи от пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ, когато надзорът се изпълнява по желание на възложителя, е 35 000 лв.
(6) Минималната застрахователна сума за лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционен проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант, е, както следва:
1. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 100 000 лв.;
2. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 50 000 лв.;
3. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 35 000 лв.
(7) Минималните застрахователни суми се определят за период една година освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.
(8) Ако в застрахователния договор бъде определен лимит за едно събитие, той не може да бъде по-малък от 50 на сто от застрахователната сума по ал. 1 - 6.


Чл. 6. (1) Ако към момента на сключване на застраховката не може да се определи категорията на строежите, които са обект на дейност на застрахования, прилагат се минималните застрахователни суми за съответната дейност.
(2) Ако след сключване на застраховката застрахованото лице започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални застрахователни суми, сумите по застраховката трябва да бъдат съответно увеличени в срок 30 дни след настъпването на промяната.
(3) Минималните застрахователни суми за периода от ретроактивната дата по чл. 172, ал. 2 ЗУТ до датата на сключване на застрахователния договор трябва да съответстват на дейностите, извършвани през същия период.


Чл. 7. (1) Когато едно лице осъществява две или повече дейности като участник в строителния процес, всяка от дейностите подлежи на задължително застраховане при спазване на минималните суми по чл. 5.
(2) Ако две или повече отделни дейности са застраховани в един застрахователен договор, за всяка от дейностите се договаря минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5.
(3) Ако отговорността на едно лице за строеж от категория, изискваща по-високи минимални застрахователни суми, е застрахована по отделен застрахователен договор, увеличаване на сумите по реда на чл. 6, ал. 2 не е необходимо.


Чл. 8. Застрахователните договори могат да бъдат сключвани за срокове по-големи от една година и да покриват застрахователни суми по-големи от минималните по наредбата.

Глава трета.
МИНИМАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ


Чл. 9. (1) Минималният размер на застрахователната премия по отделна полица е едно на хиляда от минималните суми по чл. 5, но не по-малко от 50 лв.
(2) Застрахователната премия, начинът на плащането й, както и размерът на самоучастието на застрахованите лица се определят с договора за застраховка.

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 10. Ако в процеса на строителството възложителят изиска от избраните от него участници допълнителни застраховки, те се оформят като отделни застрахователни договори по реда на чл. 173, ал. 2 ЗУТ.


Чл. 11. Когато възложителят изпълнява и функции на проектант или строител, той е длъжен да се застрахова по реда на наредбата.


Чл. 12. (1) В случай че възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.
(2) Възложителят и лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ имат право по всяко време да получават копия от валидните застрахователни полици на останалите участници в строителството, както и копия от полиците по чл. 173 ЗУТ и от разписките за платените застрахователни премии. Ако искането е писмено, документите трябва да се представят в 7-дневен срок от получаването му.

Глава пета.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА


Чл. 13. (1) При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването за събитието да уведоми писмено застрахователя.
(2) Уведомяването по ал. 1 може да се извърши и от увреденото лице, което може да предяви искането си за обезщетяване направо срещу застрахователя.
(3) При предявяване на претенция по съдебен ред от увреденото лице застрахованият е длъжен да поиска привличане на застрахователя в процеса.


Чл. 14. (1) При причинени смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от медицинска комисия към застрахователя или по съдебен ред.
(2) Застрахователят назначава комисията по ал. 1 и определя реда и начина на нейното функциониране. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от характера на уврежданията комисията използва и специалисти-експерти.


Чл. 15. (1) При нанесени имуществени вреди обезщетението по застраховката се определя от застрахователя или от експерти, посочени от него.
(2) При пълно унищожаване или при частични вреди на имуществото обезщетението не може да надвиши действителната му стойност. Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпване на събитието.


Чл. 16. Спогодба между застраховано лице и пострадало трето лице има действие по отношение на застрахователя само ако е одобрена от него.


Чл. 17. Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава увредените лица от правото да предявят иск за определянето му по съдебен ред.


Чл. 18. (1) Застрахователното обезщетение по задължителната застраховка на лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ се заплаща от застрахователя, който е издал полицата, или от упълномощен негов представител.
(2) Когато застрахователното обезщетение е присъдено от съда, правоимащите представят на застрахователя заверен препис от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите и изпълнителен лист в оригинал.


Чл. 19. Обезщетението по задължителната застраховка се определя и изплаща от застрахователя в срок 15 дни от представянето от застрахования или от увредените трети лица на всички документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.


Чл. 20. Правата по договора за застраховка се погасяват в срок 5 години от датата на изтичането му.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Годишна застрахователна сума" е максималната парична сума, която застрахователят се задължава да изплати за всички обезщетения и разноските по тях по един отделен застрахователен договор.
2. "Лимит за едно събитие" е максималната парична сума, която застрахователят се задължава да изплати за всички обезщетения и разноски, дължими за едно застрахователно събитие.
3. "Едно застрахователно събитие" е действие или бездействие на застрахования, довели до настъпване на една или повече вреди. Ако вследствие на две или повече действия или бездействия на застрахования са настъпили едни и същи вреди, те се считат за едно и също застрахователно събитие.
4. "Самоучастие" е сумата, която застрахованият се е съгласил да покрива сам по всяка от вредите, обезщетими по застрахователния договор.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 171, ал. 2 ЗУТ.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти