Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 32 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНОЛОГ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБСЛУЖВАНЕТО В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ"

В сила от 27.02.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:


1. 8110601 "Производство и обслужване в
  заведенията за хранене";
2. 8110602 "Кетеринг".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811060 "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Професии в сферата на обслужването" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене"


Професионално направление:
 
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
   
Професия:
 
811060 Технолог на производството и обслужването
  в заведенията за хранене

1. Входни характеристики
Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

Специалности Степен на Минимално
  професионална входящо об-
  квалификация разователно
    равнище
8110601 Производ- Трета Завършено
  ство и об-   основно об-
  служване   разование
  в заведе-    
  нията за    
  хранене    
8110602 Кетеринг Трета Завършено
      основно об-
      разование

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение:
да не са психично болни в активна фаза на заболяването;
да нямат вродена или придобита липса на крайници (повече от два пръста на ръката, като първи, втори и трети са задължителни);
да нямат дистрофични, дегенеративни промени по видимата част на кожата и лигавиците;
да няма нарушения във вкусовите и зрителните възприятия;
да не са болни от заразни, инфекциозни и паразитни болести; да не са заразоносители;
да не са болни от епилепсия;
да нямат смущения във вестибуларния апарат.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности.
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на тру- Предмети Професионални компетенции
  довите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 8110601 "Производство и обслужване в заведенията за хранене"
1. Създава условия за Нормативни документи Нормативни изисквания Да извършва редовни Трудова и технологична
здравословен и за трудовоправни Здравословни и безопасни проверки за дисциплина
безопасен труд отношения; безопасност условия на труд безопасността Взискателност
  и хигиена на труда и Санитарно-хигиенни Да открива и прави Отговорност
  противопожарна охрана изисквания при анализ на източниците Прецизност
    производството на на риск Работа в екип
    кулинарна продукция Да разработва и  
    Изискванията за лична и организира подходящ  
    производствена хигиена и инструктаж по  
    хигиена на работното място безопасност, охрана на  
    Източниците на риск труда и ППО  
    Източниците на    
    замърсявания    
    Инструкции за безопасна    
    работа    
2. Организира и Нормативни документи Санитарно-хигиенни Да разработва, Трудова и технологична
контролира спазването за трудовоправни изисквания към организира и провежда дисциплина
на санитарно-хигиенните отношения; безопасност материално-техническа подходящ инструктаж за Взискателност
изисквания и хигиена на труда и база, хранителни продукти, хигиенни правила и Отговорност
  противопожарна охрана съдове прибори; инвентар; процедури Прецизност
  Работно облекло със храни и напитки Да предотвратява Работа в екип
  съответните отличителни Правила да почистване, замърсяването на Оперативност
  знаци измиване и дезинфекция хранителните продукти и Спазване на правилата
  Миещи и Вредни въздействия на кулинарната продукция за безопасна работа
  дезинфекционни околната среда и начини за Следи за подържането  
  средства предпазване на необходимото  
  Средства за лична Микробиологични процеси санитарно- хигиенно  
  защита при приготвяне на храни състояние в кухнята,  
      производствените  
      помещения, машините,  
      съоръженията, инвентара  
      в съответствие с  
      действащите нормативи  
      Следи за спазване на  
      санитарно-хигиенните  
      изисквания за обработка  
      на хранителните  
      продукти в съответствие  
      с действащите нормативи  
      Избира методите за  
      дезинфекция,  
      дезинсекция и  
      дератизация  
      Да изготвя доклади  
      върху проблемите на  
      хигиената  
3. Организира и Машини, апарати и Стоки, асортимент, Прави заключения и Взискателност
контролира доставката и съоръжения номенклатура изводи за складовата Отговорност
правилното съхранение Съдове, прибори, Понятия за стокова марка, наличност Прецизност
на необходимите инвентар етикет, опаковка на стоките Определя нужния Морал
хранителни, Хранителни продукти от Документите за заявка, асортимент и обем от Етичност
нехранителни продукти и растителен и животински приемане и издаване на стоки и материали Културни обноски
полуфабрикати произход необходимите хранителни Избира доставчици, Комуникативност
  Вкусовите продукти по време, осигурява оферти, следи Работа в екип
  продукти асортимент, количество и пазара Мобилност
  Други изходни качество. Да ги отчита Подбира различни Оперативност
  продукти, Хранителните продукти от начини за доставка Спазване на правилата
  използвани при растителен и животински Изготвя графици за за безопасна
  приготвянето на произход (характеристика, доставка на стоки и работа
  кулинарната състав и начин на материали  
  продукция приложение), както и Попълва документи  
    правилното им съхранение за доставка на стоки и  
    Вкусовите продукти материали  
    (характеристика, състав и Осъществява контрол по  
    начин на приложение), както издаването на  
    и правилното им съхранение документи за доставка и  
    Други изходни продукти, приемане на стоки и  
    използвани при материали  
    приготвянето на    
    кулинарната продукция    
4. Организира и Сграден фонд Материално-техническа Прави рекламации на Взискателност
контролира ефективното Машини, апарати и база на заведенията за некачествено извършени Отговорност
използване на съоръжения хранене и развлечение ремонти на Комуникативност
материално- Технически паспорти на Технико-експлоатационната материално-техническата Работа в екип
техническата база машините и апаратите характеристика на всички база Мобилност
  Компютърни машини, апарати и Преценява машини, Оперативност
  системи съоръжения апарати и съоръжения от Спазване на правилата
      гледна точка на тяхното за безопасна работа
      ефективно използване  
      Разработва инструкции и  
      провежда подходящ  
      инструктаж за работа с  
      машини, апарати и  
      съоръжения  
      Сигнализира за  
      неизправности в  
      материално-техническата  
      база  
5. Организира Кодекс на труда Познава изискванията към Организира и контролира Трудова и технологична
производството и Отчетни документи всички работни постове работата на персонала дисциплина
контролира работата на Рецептурници (задължения на персонала, според Взискателност
персонала при Технологични инструкции работно време) производствените нужди Отговорност
приготвяне на Хранителни продукти Организация и при приготвянето на Прецизност
кулинарната продукция Машини, апарати, функциониране на студена кулинарна продукция Морал
  съоръжение, съдове кухня (методи и контрол на Съблюдава спазването Етичност
  прибори и инвентар процесите при приготвяне на работните графици Културни обноски
  Специализирана на студени предястия) Избира методи за Комуникативност
  литература за Организация и ефективно използване Работа в екип
  ергономични изисквания функциониране на топла на суровините и Мобилност
  Отраслови нормали, кухня (методи и контрол на икономичното им Оперативност
  стандарти и наредби процесите при приготвяне изразходване, без да се Спазване на правилата
    на топли предястия, супи, нарушава технологията за безопасна работа
    основни ястия и на кулинарната  
    специалитети) продукция  
    Организация и Контролира качеството  
    функциониране на на ястията  
    сладкарска кухня (методи и Прилага нови начини за  
    контрол на процесите при производство и  
    приготвяне на десерти и представяне на готовата  
    тестени сладкарски продукция  
    изделия) Анализира калкулации и  
    Дисциплинарна отговорност стокови разчети  
    Материална отговорност Планира менюто и прави  
    Ценообразуване на ястията ценообразуване на  
    Маркетинг ястията  
    Принципи за изготвяне на    
    меню    
    Видове менюта    
    Показатели, определящи    
    качеството на ястията    
    Специализирани    
    ергономични изисквания.    
    Информираност по    
    отношение на новите    
    технологии и материали    
6. Организира и Рецептурни сборници Организация и Контролира Трудова и технологична
контролира качеството на Технологични инструкции функциониране на звената производствения дисциплина
кулинарната продукция Отраслови нормали, за издаване колектив в кухнята за Взискателност
при оформянето и стандарти и наредби Технология, рецептурен своевременното Отговорност
реализацията й Отчетна документация състав, качествените и оформяне и реализация Прецизност
  Компютърни системи количествените показатели на кулинарната Морал
    на влаганите продукти при продукция в Етичност
    оформянето и реализацията предвидения асортимент, Културни обноски
    на кулинарната продукция количество и качество Комуникативност
    Температурни режими при Да осигури условия за Работа в екип
    реализацията и ясна комуникация през Мобилност
    съхранението на периодите на сервиране Оперативност
    кулинарната продукция Да диференцира Спазване на правилата
      системата за поднасяне за безопасна работа
      на храната в  
      съответствие с  
      температурните  
      изисквания и времето за  
      съхранение  
      Да взема съответното  
      решение в случаите на  
      върнато (отказано) ястие  
      Да следи качеството на  
      сервираните ястия  
      Да следи процедурите  
      на сервиране и  
      отсервиране  
7. Планира менютата и Рецептурни Първични отчетни Разработва съвместно с Отговорност
прави разценка на сборници документи управителя на Прецизност
кулинарната продукция Технологични Принципите за изготвяне на заведението менюта, Комуникативност
  инструкции менюта според видовете и съобразявайки се с Работа в екип
  Отраслови нормали, категориите наличните продукти и Мобилност
  стандарти и наредби заведения потребителското търсене Оперативност
  Отчетна Принципите за изготвяне на и разполагаемия бюджет  
  документация менюта според наличността Съставя балансирани  
  Компютърни на хранителни продукти и менюта  
  системи сезонността Съставя специализирани  
    Принципите за изготвяне на менюта  
    менюта според Съставя менюта за извън  
    консуматорите (деца, ресторантско  
    възрастни и др.) обслужване.  
    Принципите за изготвяне на Води първична отчетна  
    менюта според търсенето и документация съгласно  
    предлагането действащия ред и  
    Познаване и съблюдаване нормативните изисквания  
    на разполагаемия Умее да ползва  
    бюджет и рентабилност на компютър и интернет  
    продукцията (търсене на мрежа  
    най-доброто съотношение    
    количество - качество - цена    
8. Разработва нови Рецептурни Специализирана литература Разработва нови рецепти Взискателност
рецепти на кулинарната сборници за ергономични и на кулинарната Отговорност
продукция Технологични екологични продукция, като се Прецизност
  инструкции изисквания съобразява с конкретните Морал
  Отраслови нормали, Информираност по нормативни Етичност
  стандарти и наредби отношение на новите изисквания Комуникативност
  Отчетна технологии и материали Заменя целесъобразно Работа в екип
  документация Отговорностите на хранителни продукти в Мобилност
  Компютърни ръководителите и ястията Оперативност
  системи служителите в заведенията Работи в екип при  
    за хранене взаимно изслушване  
      Изпробва нови продукти,  
      нови начини за  
      подготовка и  
      представяне на  
      кулинарната продукция  
      Умее да ползва телефон,  
      факс, електронна поща  
      Съставя и съхранява  
      надлежно  
      документацията  
Специалност 8110602 "Кетеринг"
1. Създава условия за Нормативни документи Нормативни изисквания Да извършва редовни Трудова и технологична
здравословен и за трудовоправни Здравословни и безопасни проверки за дисциплина
безопасен труд отношения; безопасност условия на труд безопасността Взискателност
  и хигиена на труда и Санитарно-хигиенни Да открива и прави Отговорност
  противопожарна охрана изисквания при анализ на източниците Прецизност
    производството на на риск Работа в екип
    кулинарна продукция Да разработва и  
    Изискванията за лична и организира подходящ  
    производствена хигиена и инструктаж по  
    хигиена на работното място безопасност, охрана на  
    Източниците на риск труда и ППО  
    Източниците на    
    замърсявания    
    Инструкции за    
    безопасна работа    
2. Организира и Нормативни документи Санитарно-хигиенни Да разработва, Трудова и технологична
контролира спазването за трудовоправни изисквания към мате- организира и провежда дисциплина
на санитарно-хигиенните отношения; безопасност риално-техническата подходящ инструктаж за Взискателност
изисквания и хигиена на труда и база, хранителни хигиенни правила и Отговорност
  противопожарна охрана продукти, съдове, процедури Прецизност
  Работно облекло със прибори и инвентар Да предотвратява Работа в екип
  съответните Миещи и дезинфекционни замърсяването на Оперативност
  отличителни средства - използване и хранителните продукти и Спазване на правилата
  знаци съхранение кулинарната продукция за безопасна работа
  Миещи и Вредни въздействия на Следи за поддържането  
  дезинфекционни околната среда и начини за на необходимото  
  средства предпазване санитарно-хигиенно  
  Средства за   състояние в кухнята,  
  лична защита   производствените  
      помещения, машините,  
      съоръженията, инвентара  
      в съответствие с  
      действащите нормативи  
      Следи за спазване на  
      санитарно-хигиенните  
      изисквания за обработка  
      на хранителните  
      продукти в съответствие  
      с действащите нормативи  
      Да изготвя доклади  
      върху проблемите на  
      хигиената  
3. Организира и Документи за заявка, Стоки, асортимент, Прави заключения и Взискателност
контролира доставката и приемане и издаване на номенклатура изводи за складовата Отговорност
правилното съхранение продукти и Понятия за стокова марка, наличност Прецизност
на необходимите материали етикет, опаковка на стоките Определя нужния Морал
хранителни, Компютърни Документите за заявка, асортимент и обем от Етичност
нехранителни продукти и системи приемане и издаване на стоки и Културни обноски
полуфабрикати Машини, апарати и необходимите хранителни материали Комуникативност
  съоръжения продукти по време, Избира доставчици, Работа в екип
  Съдове, прибори, асортимент, количество и осигурява оферти, следи Мобилност
  инвентар качество. Да ги отчита пазара Оперативност
  Хранителни продукти от Хранителните продукти от Подбира различни Спазване на правилата
  растителен и животински растителен и животински начини за доставка за безопасна
  произход произход (характеристика, Изготвя графици за работа
  Вкусовите състав и начин на доставка на стоки и  
  продукти приложение), както и материали  
  Други изходни правилното им съхранение Попълва документи  
  продукти, Вкусовите продукти за доставка на стоки  
  използвани при (характеристика, състав и и материали  
  приготвянето на начин на приложение), както Осъществява контрол по  
  кулинарната и правилното им съхранение издаването на  
  продукция Други изходни продукти, документи за доставка и  
    използвани при приемане на стоки и  
    приготвянето на материали  
    кулинарната продукция    
4. Организира и Сграден фонд Материално техническа Прави рекламации на Взискателност
контролира ефективното Машини, апарати и база на заведенията за некачествено извършени Отговорност
използване на съоръжения хранене и развлечение ремонти на Комуникативност
материалнотехническата Технически паспорти на Технико-експлоатационната материално-техническата Работа в екип
база машините и апаратите характеристика на всички база Мобилност
  Компютърни машини, апарати и Преценява машини, Оперативност
  системи съоръжения апарати и съоръжения от Спазване на правилата
      гледна точка на тяхното за безопасна
      ефективно използване работа
      Разработва инструкции и  
      провежда подходящ  
      инструктаж за работа с  
      машини, апарати и  
      съоръжения  
      Сигнализира за  
      неизправности в  
      материално-техническата  
      база  
5. Организира Кодекс на труда Познава изискванията към Организира и контролира Трудова и технологична
производството и Отчетни документи всички работни работата на персонала дисциплина
контролира работата на Рецептурници постове (задължения според Взискателност
персонала при Технологични инструкции на персонала, работно производствените нужди Отговорност
приготвяне на Хранителни продукти време) при приготвянето на Прецизност
кулинарната продукция Машини, апарати, Организация и кулинарна продукция Морал
  съоръжение, съдове, функциониране на студена Съблюдава спазването Етичност
  прибори и инвентар кухня (методи и контрол на на работните графици Културни обноски
  Специализирана процесите при приготвяне Избира методи за Комуникативност
  литература за на студени предястия) ефективно използване Работа в екип
  ергономични Организация и на суровините и Мобилност
  изисквания функциониране на топла икономичното им Оперативност
  Отраслови нормали, кухня (методи и контрол на изразходване, без да се Спазване на правилата
  стандарти и наредби процесите при приготвяне нарушава технологията за безопасна работа
    на топли предястия, супи, на кулинарната  
    основни ястия и продукция  
    специалитети) Контролира качеството  
    Организация и на ястията  
    функциониране на Прилага нови начини за  
    сладкарска кухня (методи и производство и  
    контрол на процесите при представяне на готовата  
    приготвяне на десерти и продукция  
    тестени сладкарски Анализира калкулации и  
    изделия) стокови разчети  
    Дисциплинарна Планира менюто и прави  
    отговорност ценообразуване на  
    Материална отговорност ястията  
    Цени и ценообразуване    
    Маркетинг    
    Принципи за изготвяне на    
    меню    
    Видове менюта    
    Показатели, определящи    
    качеството на ястията    
    Специализирани    
    ергономични изисквания    
    Информираност по    
    отношение на новите    
    технологии и материали    
6. Организира и Рецептурни Организация и Контролира Трудова и технологична
контролира качеството на сборници функциониране на звената производствения дисциплина
кулинарната продукция Технологични за издаване колектив в кухнята за Взискателност
при оформянето и инструкции Технология, рецептурен своевременното Отговорност
реализацията й Отраслови нормали, състав, качествените и оформяне и реализация Прецизност
  стандарти и наредби количествените показатели на кулинарната Морал
  Отчетна доку- на влаганите продукти при продукция в Етичност
  ментация оформянето и реализацията предвидения асортимент, Културни обноски
  Компютърни на кулинарната продукция количество и качество Комуникативност
  системи Температурни режими при Да осигури условия за Работа в екип
    реализацията и ясна комуникация през Мобилност
    съхранението на периодите на сервиране Оперативност
    кулинарната продукция Да диференцира Спазване на правилата
      системата за поднасяне за безопасна
      на храната в работа
      съответствие с  
      температурните  
      изисквания и времето за  
      съхранение  
      Да взема съответното  
      решение в случаите на  
      върнато (отказано) ястие  
      Да следи качеството на  
      сервираните ястия  
      Да следи процедурите  
      на сервиране и  
      отсервиране  
7. Планира менютата и Рецептурни Първични отчетни Разработва съвместно с Отговорност
прави разценка на сборници документи управителя на Прецизност
кулинарната продукция Технологични Принципите за изготвяне на заведението менюта, Комуникативност
  инструкции менюта според съобразявайки се с Работа в екип
  Отраслови нормали, видовете и категориите наличните продукти и Мобилност
  стандарти и наредби заведения потребителското търсене Оперативност
  Отчетна Принципите за изготвяне на и разполагаемия бюджет  
  документация менюта според наличността Съставя балансирани  
  Компютърни на хранителни продукти и менюта  
  системи сезонността Съставя специализирани  
    Принципите за изготвяне на менюта  
    менюта според Съставя менюта за извън-  
    консуматорите (деца, ресторантско обслужване  
    възрастни и др.) Води първична отчетна  
    Принципите за изготвяне на документация съгласно  
    менюта според търсенето и действащия ред и  
    предлагането нормативните изисквания  
    Познаване и съблюдаване Умее да ползва  
    на разполагаемия бюджет и компютър и интернет  
    рентабилност на мрежа  
    продукцията (търсене на    
    най-доброто съотношение    
    количество - качество - цена    
8. Разработва нови Рецептурни Специализирана литература Разработва нови рецепти Взискателност
рецепти на кулинарната сборници за ергономични и на кулинарната Отговорност
продукция Технологични екологични изисквания продукция, като се Прецизност
  инструкции Информираност по съобразява с Морал
  Отраслови нормали, отношение на новите конкретните нормативни Етичност
  стандарти и наредби технологии и материали изисквания Комуникативност
  Отчетна Отговорностите на Заменя целесъобразно Работа в екип
  документация ръководителите и хранителни продукти Мобилност
  Компютърни служителите в заведенията в ястията Оперативност
  системи за хранене Работи в екип при  
      взаимно изслушване  
      Изпробва нови продукти,  
      нови начини за  
      подготовка и  
      представяне на  
      кулинарната продукция  
      Умее да ползва телефон,  
      факс, електронна поща  
      Съставя и съхранява  
      надлежно  
      документацията  
9. Проучва пазара Нормативна база Видове маркетинг Различава видовете Взискателност
  Стратегии Функции на пазара маркетинг Отговорност
  Концепции Концепции и принципи при Разграничава функциите Прецизност
  Специализирана структуриране на пазара на пазара Морал
  литература Търсене и предлагане Прогнозира търсенето на Етичност
    Маркетингови стратегии пазара Културни обноски
    Стандарти за качество на Прави заключения и Комуникативност
    маркетингови стратегии изводи за предлагането Работа в екип
      на пазара Мобилност
      Изследва Оперативност
      потребителското търсене  
      на кетеринг  
      Планира предлагането  
      на кетеринг  
      Планира и контролира  
      маркетинговия подход в  
      различни видове  
      заведения за хранене  
      Разработва маркетингови  
      стратегии  
      Прави заключения и  
      изводи от провеждането  
      на маркетинговите  
      стратегии  
10. Оферира и Документите за заявка, Качеството на кетеринговия Определя нужния Взискателност
организира кетерингово приемане и издаване на продукт и неговите асортимент и обем от Отговорност
събитие продукти и материали различни аспекти стоки и материали Прецизност
  Компютърни (ресторантьорски, външен и Идентифицира различни Морал
  системи специален кетеринг - групи клиенти Етичност
  Оферти кетерингови събития) Изготвя подробен план Културни обноски
  Банкетни дого-вори Цени и ценообразуване за организиране, Комуникативност
    Различни групи клиенти и приготвяне и обслужване Работа в екип
    потребители Планира необходимите Мобилност
    Поръчка за кетеринг средства и контролира Оперативност
    Обект, време и час на изразходването им  
    доставка Планира и осигурява  
    Оферти за кетеринг необходимото  
    Договор за кетеринг оборудване и средства  
      за работа  
      Приема поръчки и  
      изготвя оферти и  
      графици на доставка  
      Предлага оферти на  
      различни клиенти  
11. Провеждане и Нормативни Нормативни изисквания за Организира и контролира Гостоприемство
контролиране на изисквания хигиена и безопасност на работата на персонала Коректност
кетерингово събитие Специализирана труда Планира и провежда Трудова и технологична
  литература Познава изискванията към обучение на персонала дисциплина
  Машини, апарати и всички работни постове по системите и Взискателност
  съоръжения Дисциплинарна процедурите за охрана Отговорност
  Съдове, прибори и отговорност, нарушения и Следи за поддържане на Прецизност
  инвентар наказания в рамките на хигиенична и безопасна Морал
    Кодекса на труда работна среда Етичност
    Материална отго- Търси лична отговорност Културни обноски
    ворност за безопасна работа със Комуникативност
    Маркетинг специалното оборудване Работа в екип
    Делово общуване Разпределя Мобилност
    Технологични процеси предварителните Оперативност
    Организация и резервации според Спазване на правилата
    функциониране на наличните места и за безопасна работа
    ресторанта - контролира решаването  
    ресторантьорски кетеринт на евентуални проблеми  
    Специален кетеринг: Ръководи всички  
    Диетично хранене процедури, свързани с  
    Детско и ученическо подготовката на  
    хранене кетерингово събитие  
    Разделно хранене, Контролира и ръководи  
    вегетарианство и цялостния процес на  
    суровоядство сервиране и отсервиране  
    Национални традиции и Контролира и ръководи  
    обичаи организацията и  
    Различни видове провеждането на  
    религия кетерингови събития  
    Външен кетеринг: Контролира и ръководи  
    Сватби, тържества обслужването на  
    Служебен офис специфични операции по  
    Филмови екипи приготвяне и сервиране  
    Частен дом на ястия пред гостите  
      Осигурява гъвкав подход  
      на персонала при  
      обслужване на гостите  
      Контролира процедурата  
      на разплащане с гостите  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности. Държавата поощрява развитието на туризма чрез осигуряване средства за единна система за обучение и квалификация на кадри в туризма.
Понятието кетеринг е ново за ресторантьорската индустрия и включва в себе си дейности по приготвяне, доставяне на храни и напитки и обслужване на гости по предварителна заявка. Повишеното търсене на потребителите за организиране и провеждане на тържества по различни поводи, изискванията за специален кетеринг, свързан с детското, диетичното и ученическото хранене, храненето и особеностите при различните религии и националности налага тяхното изучаване.
Перспективите са за създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма, като внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.
При разработване на ДОИ колективът се съобразяваше и с изискванията за професионална и езикова квалификация на персонала в заведенията за хранене и развлечения и средствата за настаняване.
2.3. Възможности за професионална реализация
В настоящия момент има определен интерес и търсене на квалифицирана работна ръка в сферата на туризма. Съществуват реални възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни предприятия от туристическата индустрия. Възможностите за професионална реализация в системата на ресторантьорството са за заемане на следните длъжности - готвач; сервитьор; сервитьор-барман; технолог в заведенията за хранене и технолог по кетеринг.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Има възможности за повишаване на квалификацията в центрове към професионални училища, центрове за професионално обучение, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професиите в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в ресторантьорството и кетеринга.
Подцели за трета степен на професионална квалификация
3.1.Ключови компетенции, формирани при обучението по общата задължителна професионална подготовка
3.1.1. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда:
• да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
• да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
• да оказва долекарска помощ;
• да организира поддържането на лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
• да контролира използването на материално-техническата база според правилата за безопасна работа;
• да инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на процедурите по безопасна работа;
• да контролира прилагането на въведените процедури и предприема необходимите действия;
• да организира превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда.
3.1.2. Комуникативни знания и умения:
• да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
• да познава принципите на делово общуване;
• да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
• да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
• да притежава знания и умения за водене на преговори;
• да познава елементите на пъблик рилейшънс.
3.1.3. Икономически умения:
• да познава системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
• да е запознат с установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
• да познава всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
3.1.4. Трудово-правни знания и умения:
• да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
• да разбира договорните отношения между работодател и работник;
• да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
• да знае организацията и разпределението на работа в звената и бригадите.
3.1.5. Умения за работа в екип:
• да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
• да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
• да притежава ръководни и лидерски качества;
• да даде възможност на персонала "да израства на място" и да стимулира желанието им за повишаване на тяхната квалификация.
3.1.6. Психологически знания и умения:
• да познава социално-психологическите изисквания и норми за ръководство;
• да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
• да познава социално-психологическите особености на персонала.
3.1.7. Знания и умения за информационна техника и технологии - да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти. Да може да събира, обработва и ползва информация.
3.1.8. Чуждоезикови знания и умения - да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език (минимум един чужд език):
• да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място;
• да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
• да стимулира повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език;
• да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език;
• да осъществява контакти с подобни заведения в чужбина с цел обмяна на опит.
3.2. Базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии):
• да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведения за хранене и развлечения;
• да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
• да прилага технологията на ресторантьорство и кетеринг;
• да оперира с машини и съоръжения в заведения за хранене и развлечения;
• да познава икономиката и мениджмънта в ресторантьорството и кетеринга;
• да познава нормативната уредба в ресторантьорството и кетеринга;
• да има познания по културология и делово общуване;
• да има познания по маркетинг и реклама.
3.3. Специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка.
Подцели за трета степен на професионална квалификация
3.3.1. Специалност " Производството и обслужването в заведенията за хранене":
• създава условия за здравословен и безопасен труд;
• организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания;
• организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати;
• организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база;
• организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция;
• организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й;
• планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция;
• разработва нови рецепти на кулинарната про-дукция.
3.3.2. Специалност " Кетеринг":
• създава условия за здравословен и безопасен труд;
• организира и контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания;
• организира и контролира доставката и правилното съхранение на необходимите хранителни, нехранителни продукти и полуфабрикати;
• организира и контролира ефективното използване на материално-техническата база;
• организира производството и контролира работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция;
• организира и контролира качеството на кулинарната продукция при оформянето и реализацията й;
• планира менютата и прави разценка на кулинарната продукция;
• разработва нови рецепти на кулинарната продукция;
• проучва пазара;
• оферира и организира кетерингово събитие;
• провеждане и контролиране на кетерингово събитие.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебно-предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържание на обучението за трета степен на професионална квалификация

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Контролира познаването и Здравословни и безо-
  използването на лични пред- пасни условия на труд
  пазни средства Лична, производстве-
  Прилага основните правила на хигиена и хигиена
  за безопасна работа на работ- на работното място
  ното място Източници на риск
  Не допуска в работата си за- Пожарна и аварийна
  мърсяване на околната среда безопасност
    Долекарска помощ
    Опазване на околна-
    та среда
2. Познава принципите на дело- Бизнес комуникации
  во общуване Културология
  Прилага методите на вербал- Бизнес правила и
  ни и невербални комуника- принципи
  ции при общуването  
  Владее изкуство за водене  
  на преговори  
  Прилага правилата на  
  пъблик рилейшънс  
3. Прилага системите на орга- Отчетност на
  низация на труда, стимули- фирмата
  рането, планирането и конт- Мениджмънт
  рола му Икономика
  Работи по установените фор-  
  ми и срокове за водене на  
  оперативна, статистическа  
  и счетоводна дейност  
4. Познава правата и задълже- Здравословни и безо-
  нията си като участник в тру- пасни условия на труд
  довия процес съгласно Икономически ана-
  Кодекса на труда лиз в туризма
  Разбира договорните отно- Управленска
  шения между работодател структура
  и работник Управленски решения
    Етика и право
5. Умее да работи в екип Психология и логика
    Философия
6. Прилага социално-психологи- Психология и логика
  чески изисквания и норми за Философия
  ръководство Етика и право
  Познава социално-психоло- Свят и личност
  гическите особености на об-  
  служването и поведението  
  на гостите  
  Познава социално-психоло-  
  гическите особености на  
  персонала  
7. Умее да работи с компютър Информатика
  и да ползва програмни Информационни
  продукти технологии
  Събира, обработва, ползва  
  и анализира информация  
8. Осъществява професиона- Граматически и лек-
  лен контакт с гостите на сикални единици по
  чужд език чужд език
  Организира периодични Професионален чужд
  курсове за повишаване на език
  езиковата квалификация на Специализирани из-
  персонала по чужд език дания и списания на
    чужд език
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии
1. Прилага и контролира сани- Осигуряване храни-
  тарно-хигиенните изисквания телната безопасност
  за работа в заведенията за на храни и напитки
  хранене и развлечение съгласно действащи-
    те инструкции
2. Прилага комуникативни уме- Нормативни докумен-
  ния по бизнес комуникации ти в производството.
  на чужд език Организация на
    работното място
3. Оперира с машини и съоръ- Условни означения в
  жения в заведенията за хра- технологичните схеми
  нене и развлечение Видове техническа
    и технологична
    документация
4. Познава икономиката и ме- Основни процеси при
  ниджмънта в ресторантьор- производство на хра-
  ството и кетеринга ни и напитки
    Устройство на маши-
    ни, апарати, съоръже-
    ния в производството
    на храни и напитки
5. Познава нормативната уред- Етика и право
  ба в ресторантьорството и Закон за туризма
  кетеринга Лицензиране, кате-
    горизация
6. Прилага познания по марке- Видове маркетинг
  тинг и реклама Функции на пазара
    Рекламна политика
Специфична за професията и специалността
задължителна професионална подготовка
Специалност 8110601 "Производство и обслужване
в заведенията за хранене"
1. Създава условия за здраво- Нормативни изиск-
  словен и безопасен труд вания
    Здравословни и безо-
    пасни условия на труд
    Санитарно-хигиенни
    изисквания при про-
    изводството на кули-
    нарна продукция
    Изискванията за
    лична и производ-
    ствена хигиена и
    хигиена на работно-
    то място
    Източниците на риск
    Източниците на
    замърсявания
    Инструкции за
    безопасна работа
2. Организира и контролира Санитарно-хигиенни
  спазването на санитарно- изисквания към мате-
  хигиенните изисквания риално-техническа
    база, хранителни про-
    дукти, съдове, прибо-
    ри; инвентар; храни
    и напитки.
    Правила за почистване,
    измиване и дезинфекция
    Вредни въздействия на
    околната среда и начини
    за предпазване
    Микробиологични
    процеси при при-
    готвяне на храни
3. Организира и контролира Стоки, асортимент,
  доставката и правилното съх- номенклатура
  ранение на необходимите хра- Понятия за стокова
  нителни, нехранителни про- марка, етикет,опаков-
  дукти и полуфабрикати ка на стоките
    Документите за
    заявка, приемане
    и издаване на
    необходимите хра-
    нителни продукти
    по време, асорти-
    мент, количество
    и качество. Да ги
    отчита.
    Хранителните про-
    дукти от растите-
    лен и животински
    произход (харак-
    теристика, състав
    и начин на приложе-
    ние), както и пра-
    вилното им съхране-
    ние.
    Вкусовите продукти
    (характеристика,
    състав и начин на
    приложение), както
    и правилното им
    съхранение.
    Други изходни
    продукти, използва-
    ни при приготвянето
    на кулинарната про-
    дукция.
4. Организира и контролира Материално-техни-
  ефективното използване на ческа база на заведе-
  материално-техническата нията за хранене и
  база развлечение.
    Технико-експлоата-
    ционната характе-
    ристика на всички
    машини, апарати и
    съоръжения.
    Правила за експлоа-
    тация и безопасна ра-
    бота на машини, апа-
    рати и съоръжения
5. Организира производството Познава изисквания-
  и контролира работата на та към всички работ-
  персонала при приготвяне ни постове (задълже-
  на кулинарната продукция ния на персонала,
    работно време)
    Организация и
    функциониране на
    студена кухня (методи
    и контрол на проце-
    сите при приготвяне
    на студени предястия)
    Организация и функцио-
    ниране на топла кухня
    (методи и контрол на
    процесите при пригот-
    вяне на топли предяс-
    тия; супи; основни
    ястия и специалитети).
    Организация и
    функциониране на
    сладкарска кухня
    (методи и контрол
    на процесите при
    приготвяне на десерти
    и тестени слад-
    карски изделия).
    Дисциплинарна
    отговорност
    Материална
    отговорност
    Ценообразуване
    на ястията
    Маркетинг
    Принципи за изгот-
    вяне на меню
    Видове менюта
    Показатели, опре-
    делящи качество-
    то на ястията
    Специализирани
    ергономични
    изисквания
    Информираност по
    отношение на
    новите технологии
    и материали
6. Организира и контролира Организация и функ-
  качеството на кулинарната циониране на звена-
  продукция при оформяне- та за издаване
  то и реализацията й Технология, рецепту-
    рен състав, качест-
    вени и количествени
    показатели на вла-
    ганите продукти при
    оформянето и реа-
    лизацията на кули-
    нарната продукция.
    Температурни режими
    при реализацията и
    съхранението на кули-
    нарната продукция
7. Планира менютата и прави Първични отчетни
  разценка на кулинарната документи.
  продукция Принципите за изгот-
    вяне на менюта спо-
    ред видовете и кате-
    гориите заведения.
    Принципите за изгот-
    вяне на менюта спо-
    ред наличността на
    хранителни продукти
    и сезонността.
    Принципите за изгот-
    вяне на менюта според
    консуматорите (деца,
    възрастни и др.).
    Принципите за изготвя-
    не на менюта според
    търсенето и предлагането.
    Познаване и съб-
    людаване на раз-
    полагаемия бюджет
    и рентабилност на
    продукцията (търсене
    на най-доброто съот-
    ношение: количество -
    качество - цена)
8. Разработва нови рецепти Специализирана ли-
  на кулинарната продукция тература за ергоно-
    мични и екологични
    изисквания.
    Информираност по
    отношение на но-
    вите технологии и
    материали.
    Отговорностите на
    ръководителите и
    служителите в за-
    веденията за хра-
    нене.
    Приходи, разходи,
    печалба и
    рентабилност
    Мениджмънт в ресторан-
    тьорството
    Съвременни тенденции
    в храненето
Специалност 8110602 "Кетеринг"
1. Създава условия за здраво- Нормативни
  словен и безопасен труд изисквания
    Здравословни и
    безопасни условия
    на труд.
    Санитарно-хигиенни
    изисквания при про-
    изводството на
    кулинарна продукция
    Изискванията за лич-
    на и производствена
    хигиена и хигиена на
    работното място.
    Източниците на риск.
    Източниците на за-
    мърсявания.
    Инструкции за безо-
    пасна работа.
2. Организира и контролира Санитарно-хигиенни
  спазването на санитарно- изисквания към ма-
  хигиенните изисквания. териално-техническа
    база, хранителни про-
    дукти, съдове, при-
    бори; инвентар; хра-
    ни и напитки.
    Правила за почистване,
    измиване и дезинфекция
    Вредни въздействия
    на околната среда
    и начини за предпазване
    Микробиологични
    процеси при приготвя-
    не на храни
3. Организира и контролира Стоки, асортимент,
  доставката и правилното номенклатура
  съхранение на необходимите Понятия за стокова
  хранителни, нехранителни марка, етикет, опа-
  продукти и полуфабрикати ковка на стоките
    Документите за
    заявка, приемане и
    издаване на необхо-
    димите хранителни
    продукти по време,
    асортимент, количест-
    во и качество. Да
    ги отчита.
    Хранителните про-
    дукти от растителен
    и животински произ-
    ход (характеристика,
    състав и начин на
    приложение), както и
    правилното им съхранение.
    Вкусовите продукти
    (характеристика,
    състав и начин на
    приложение), както и
    правилното им съхранение.
    Други изходни продукти,
    използвани при пригот-
    вянето на кулинарната
    продукция.
4. Организира и контролира Материално-техни-
  ефективното използване ческа база на заведе-
  на материално-техническа- нията за хранене и
  та база развлечение.
    Технико-експлоата-
    ционната характе-
    ристика на всички
    машини, апарати и
    съоръжения.
    Правила за експлоата-
    ция и безопасна работа
    на машини, апарати и
    съоръжения
5. Организира производството Познава изисквания-
  и контролира работата на та към всички работ-
  персонала при приготвяне ни постове (задълже-
  на кулинарната продукция ния на персонала,
    работно време)
    Организация и
    функциониране на
    студена кухня (ме-
    тоди и контрол на
    процесите при пригот-
    вяне на студени
    предястия).
    Организация и функ-
    циониране на топла
    кухня (методи и
    контрол на процесите
    при приготвяне на
    топли предястия; супи;
    основни ястия и
    специалитети).
    Организация и
    функциониране на
    сладкарска кухня
    (методи и контрол
    на процесите при
    приготвяне на де-
    серти и тестени
    сладкарски изделия).
    Дисциплинарна отговор-
    ност
    Материална отговорност
    Ценообразуване на
    ястията
    Маркетинг
    Принципи за изгот-
    вяне на меню
    Видове менюта
    Показатели, опре-
    делящи качеството
    на ястията
    Специализирани
    ергономични
    изисквания.
    Информираност по
    отношение на новите
    технологии и ма-
    териали
6. Организира и контролира Организация и функ-
  качеството на кулинарната циониране на звената
  продукция при оформянето за издаване
  и реализацията й Технология, рецепту-
    рен състав, ка-
    чествените и ко-
    личествените по-
    казатели на вла-
    ганите продукти
    при оформянето и
    реализацията на
    кулинарната
    продукция.
    Температурни ре-
    жими при реализация-
    та и съхранението на
    кулинарната продукция
7. Планира менютата и прави Първични отчетни
  разценка на кулинарната документи.
  продукция Принципите за изгот-
    вяне на менюта спо-
    ред видовете и кате-
    гориите заведения.
    Принципите за изгот-
    вяне на менюта според
    наличността на
    хранителни про-
    дукти и сезонността.
    Принципите за изгот-
    вяне на менюта според
    консуматорите (деца,
    възрастни и др.).
    Принципите за изгот-
    вяне на менюта спо-
    ред търсенето и
    предлагането.
    Познаване и съблю-
    даване на разпола-
    гаемия бюджет и рен-
    табилност на про-
    дукцията (търсене на
    най-доброто съотноше-
    ние: количество -
    качество - цена)
8. Разработва нови рецепти на Специализирана ли-
  кулинарната продукция тература за ергоно-
    мични и екологични
    изисквания.
    Информираност по
    отношение на но-
    вите технологии
    и материали.
    Отговорностите на
    ръководителите и
    служителите в
    заведенията за хранене.
    Приходи, разходи,
    печалба и рентабилност
    Мениджмънт в ресто-
    рантьорството
    Съвременни тен-
    денции в храненето
9. Проучва пазара Видове маркетинг
    Функции на пазара
    Концепции и принципи
    при структуриране
    на пазара
    Търсене и предлагане
    Маркетингови стратегии
    Стандарти за качество
    на маркетингови
    стратегии
10. Оферира и организира кете- Качеството на кете-
  рингово събитие ринговия продукт и
    неговите различни
    аспекти (ресторан-
    тьорски, външен и
    специален кетеринг -
    кетерингови събития)
    Цени и ценообразуване
    Различни групи кли-
    енти и потребители
    Поръчка за кетеринг
    Обект, време и час
    на доставка
    Оферти за кетеринг
    Договор за кетеринг
11. Провеждане и контролиране Нормативни изисква-
  на кетерингово събитие ния за хигиена и безо-
    пасност на труда.
    Познава изисквания-
    та към всички ра-
    ботни постове
    Дисциплинарна
    отговорност, нару-
    шения и наказания в
    рамките на кодекса
    на труда
    Материална отговорност
    Маркетинг
    Делово общуване
    Технологични процеси
    Организация и функ-
    циониране на ресторан-
    та - ресторантьорски
    кетеринг
    Специален кетеринг:
    Диетично хранене
    Детско и ученическо
    хранене
    Разделно хранене,
    вегетарианство и
    суровоядство
    Национални тра-
    диции и обичаи
    Различни видове
    религия
    Външен кетеринг:
    Сватби, тържества
    Служебен офис
    Филмови екипи
    Частен дом

5. Система за оценяване и сертифициране за трета степен на професионална квалификация
Знанията се измерват според степента на постигане на поставените цели и подцели. Оценяването се извършва на три нива - начално, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование - за ученици, и завършено средно образование - за курсисти в ЦПО.
Удостоверяването на входящото ниво за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за проведено професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1.За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене".
5.3. Оценяване на изхода
Изпитите за завършване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 33 - 37 ЗПОО.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване отговарят на подцелите от структурен елемент 3 "Цели на обучението".
Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите.
Тежестта на всеки критерий се дава в %, като общо сумата трябва да бъде 100.
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      %
1 2 3 4
1 Организация и Прилага усвоени знания 70
  контрол на раз- за предназначението и  
  личните произ- правилното ползване на  
  водствени дей- материално-техническата  
  ности съгласно база в ресторантьорството  
  специалността Прилага усвоените теоре-  
  в съответствие тични знания в конкретни  
  с нормативните практически ситуации,  
  изисквания свързани с технологичния  
    процес  
    Прави заключения и изво-  
    ди за ефективността на  
    производствената дейност.  
    Оперира с нормативни  
    документи  
    Прави оценка на извър-  
    шената работа  
2 Професионал- Комуникативност 5
  но-личностни Чувство на отговорност;  
  качества Трудова и технологична  
    дисциплина;  
    Прецизност при изпъл-  
    нение на извършваните  
    дейности;  
    Културни, етични обноски;  
    Мобилност  
3 Икономически Трудово законодателство 5
  и трудово- - организация на труда;  
  правни знания Оперативна, статистическа  
  и умения и счетоводна дейност  
    Нормативни документи  
    и методически материали  
4 Знания и умения Умение за работа с 5
  за информацион- компютър.  
  на техника и Умение за работа с  
  технологии програмни продукти  
    Събира, обработва и  
    ползва информация  
5 Здравословно Прилага знания и умения 5
  и безопасно за организиране на пре-  
  упражняване на вантивни мерки за опаз-  
  изучаваната ване на здравето на хората  
  професия и и на околната среда;  
  опазване на Прилага знания и умения  
  околната среда за безопасна работа на  
    работното място;  
    Прилага умение за разпоз-  
    наване на основните източ-  
    ници на риск и предприе-  
    ма съответните действия  
    за отстраняването им;  
    Прилага умение за адек-  
    ватно реагиране в критич-  
    ни ситуации в рамките на  
    компетенциите си;  
    Прилага умение за оказва-  
    не на долекарска помощ;  
    Прилага знания и умения  
    за опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретната му производ-  
    ствена дейност;  
    Прилага умение за ефектив-  
    но екологично използване  
    на суровини, материали,  
    храни и напитки.  
6 Чуждоезикови Владеене на един чужд 10
  знания и умения език  
    Осъществява комуникации  
    на един чужд език  
    Професионален чужд език  
    Общо 100

5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      %
1 2 3 4
1 Организация Подготовка на работното 10
  на работното място;  
  място Поддържане и почиства-  
    не на работното място;  
    Поддържане на лична,  
    технологична и произ-  
    водствена хигиена  
2 Здравословно Прилага знания и умения 5
  и безопасно уп- за организиране на пре-  
  ражняване на вантивни мерки за опаз-  
  изучаваната ване на здравето на хора-  
  професия и та и на околната среда;  
  опазване на Прилага знания и умения  
  околната среда за безопасна работа на  
    работното място;  
    Прилага умение за разпоз-  
    наване на основните из-  
    точници на риск и  
    предприема съответните  
    действия за отстранява-  
    нето им;  
    Прилага умение за адек-  
    ватно реагиране в критич-  
    ни ситуации в рамките  
    на компетенциите си;  
    Прилага умение за оказ-  
    ване на долекарска  
    помощ;  
    Прилага знания и умения  
    за опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретната му произ-  
    водствена дейност;  
    Прилага умение за ефек-  
    тивно екологично из-  
    ползване на суровини,  
    материали, храни и  
    напитки  
3 Изпълнение на Прилага усвоени знания 65
  производствени за предназначението и  
  дейности по правилното ползване  
  специалността на материално-техничес-  
  в съответствие ката база в  
  с нормативните ресторантьорството  
  изисквания Прилага усвоените теоре-  
    тични знания в конкретни  
    практически ситуации,  
    свързани с технологичния  
    процес;  
    Прави заключения и  
    изводи за ефективността  
    на производствената  
    дейност.  
    Оперира с нормативни  
    документи;  
    Прави оценка на извър-  
    шената работа.  
4 Професионал- Комуникативни умения; 5
  но-личностни Умения за работа в екип;  
  качества Чувство на отговорност  
    към извършваната работа;  
    Позитивно отношение  
    към околната среда;  
    Трудова и технологична  
    дисциплина;  
    Мобилност  
5 Чуждоезикови Владеене на един чужд 10
  знания и език  
  умения Осъществява комуника-  
    ции на един чужд език  
    Професионален чужд език  
6 Знания и уме- Умение за работа с 5
  ния за информа- компютър.  
  ционна техника Умение за работа с  
  и технологии програмни продукти  
    Събира, обработва и  
    ползва информация  
    Общо 100

Постижението на обучаваните се оценява по точкова система, като събраният брой точки по теория и по практика се трансформира в цифрова оценка
5.4. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
5.4.1. Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Изходящото образователно равнище за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията "Технология на производството и обслужването в заведенията за хранене" е средно образование
Свидетелството за професионална квалификация е по образец на Министерството на образованието и науката.
5.4.2. Обучаван, който е завършил обучението си, но не е издържал изпитите за придобиване на степен (или не се е явил), получава удостоверение за проведено професионално обучение.
5.4.3. Обучаван, който е прекъснал обучението си, има право да получи удостоверение за проведено професионално обучение.
5.4.4. Обучаваните по т. 5.4.2 и 5.4.3 получават свидетелство за професионална квалификация, след като завършат обучението си и успешно положат държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, осигуряващи обучение на оптимален брой обучавани, а по учебна практика - в учебни работилници, като обучаваните се разделят на групи.
Учебен кабинет
Компютърен кабинет
Кабинет за изучаване на чужди езици
Основното предназначение на учебния кабинет е провеждането на теоретично обучение. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки ученик (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане и други средства за обучение и дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка за успешно усвояване на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.
Учебна работилница
В учебната работилница се провежда практическото обучение по учебна практика. Основното предназначение на учебната работилница е формирането на практически умения на обучаваните. Планирането, разположението и оборудването на учебната работилница е съобразено с продължителността на обучението, спецификата на учебно-производствения процес, санитарно-хигиенните изисквания, свързани с осигуряването на благоприятни микроклиматични условия в помещението, оптимален светлинен режим, начина на усвояване на практическите умения, структурата на учебните часове и дейностите, които се провеждат в тях, целите и задачите на професионалното училище, видовете технологични процеси, които ще се извършват в нея, съобразно изучаваната специалност. Всички учебни работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваните професии и специалности. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички, които се обучават, и едно работно място за преподавателя. Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения, инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Основните нормативни изисквания към учебната работилница са:
площ - 12 - 13 работни места;
температура на въздуха - 18 - 20 градуса С;
минимален обем за един обучаван - 15 куб. м;
вентилация на помещението - минимум 20 куб. м на час за един обучаван;
шумонатоварване - до 70 DВ;
височина (препоръчителна) - 3,50 м;
осветление: през деня естествено, а през нощта - изкуствено 30 - 50 лукса, но да не надвишава 125 лукса;
стените - съгласно санитарно-хигиенните изисквания;
украсата - да отговаря на естетическите и хигиенните изисквания и условията на труд.
За правилното и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи:
шкаф със съдове, прибори и инвентар за всеки обучаван;
ергономичност при работа (място за разполагане на прибори и инвентар по такъв начин, че хващането им с ръка да изисква възможно най-малко движения);
комплект техническа и технологична документация (инструкционни карти и др.);
битови помещения (съблекалня за момчета и отделно за момичета; санитарен възел за момчета и за момичета), складови помещения;
оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, които трябва да отговарят на следните изисквания:
7.1. По теоретично обучение:
Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и да отговарят на изискванията на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на учителска длъжност, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
7.2. По практическо обучение (учебна и производствена практика):
Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и да отговарят на изискванията на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на учителска длъжност, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти