Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ФЕРМЕР"

В сила от 17.02.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621060 "Фермер" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Селско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 621060 "Фермер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
• 6210601 "Земеделец";
• 6210602 "Пчелар";
• 6210603 "Бубар";
• 6210604 "Зайцевъд";
• 6210605 "Дивечовъд в селското стопанство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по ал. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Фермер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Фермер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Селско стопанство" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Фермер"


  Професионално направление:
   
621 Селско стопанство
   
  Наименование на професията:
   
621060 Фермер

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Фермер", съгласно списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

  Специалности Степен на Минимално вхо-
    професио- дящо образова-
    нална ква- телно равнище
    лификация  
6210601 Земеделец втора Завършено основно
      образование
6210602 Пчелар втора Завършено основно
      образование
6210603 Бубар втора Завършено основно
      образование
6210604 Зайцевъд втора Завършено основно
      образование
6210605 Дивечовъд втора Завършено основно
  в селското   образование
  стопанство    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Фермер", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
Професията "Фермер" не може да се упражнява от физически непълноценни и психически разстроени хора. Пречка за професията са някои заболявания, като алергията към полени, цъфтежи, масла, препарати, торове, животни и др. Ограниченията за някои от дейностите се налагат за хора, които не могат да работят на открито, при високи и ниски температури, силно слънце и др. Страхът или неприязънта към животните затрудняват практикуването на тази професия.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 6210601 "Земеделец"
1. 1. Да прави Почва Състава, свойствата Определяне вида и - трудова
  агропроизводствена   на почвата, състава на почвата дисциплина
  характеристика на   типове почви   - физическа сила
  почвата       - издръжливост
2. Да извършва       - сръчност
  основни       - наблюдателност
  технологични       - инициативност
  операции       - предприемчивост
2.1. Обработка на Земя, Видовете обработки Извършване на оран, - комуникативност
  почвата - оран, селскостопански на почвата, дисковане, - работа в екип
  дисковане, култури - полски, агротехническите култивиране,  
  култивиране, трайни насаждения изисквания при брануване и  
  брануване Трактори, плугове, обработка на почвата оценяване  
    брани, култиватори   качеството на  
        работата  
2.2. Торене Земя, Разпознаване Изчисляване нормата  
    селскостопански видовете торове и на торене и  
    култури, торове определяне срока и извършване на  
    Трактори, ремаркета, начина на внасянето торене  
    машини за торене, им    
    горивно-смазочни      
    материали (ГСМ)      
    Ботуши, ръкавици и      
    др.      
2.3. Напояване Селскостопански Подготовката на Определяне  
    култури, вода, площите за поливната и  
    напоителни напояване и напоителна норма и  
    съоръжения и начините на извършване на  
    машини напояване напояването  
2.4. Сеитба и засаждане Земя, посевен и Изискванията при Подготвяне на  
    посадъчен материал подготовката на посевния и  
    Трактори, ремаркета, посевния и посадъчния  
    сеялки, садачни посадъчния материал,  
    машини, валяци, материал, срока и определяне  
    кофи, лопати, ГСМ и начина на сеитба и количеството семена  
    др. засаждане и посадъчен  
        материал и  
        извършване на  
        сеитба и засаждане  
2.5. Растителна защита Селскостопански Разпознаване Определяне степента  
  (РЗ) култури, препарати основните групи на вредност  
    за РЗ вредители по Сроковете на  
    Трактори, машини за селскостопанските растителна защита  
    химическа защита, култури Провеждане на  
    ръкавици, ГСМ и др. Основните методи и растително-защитни  
      средства за мероприятия  
      провеждането на    
      растително-защитни    
      мероприятия    
3. Да отглежда Земя, семена, Ботаническата и Разпознаване на  
  земеделски култури - торове, препарати, биологичната видовия и сортовия  
  полски, зеленчукови, култури, характеристика на състав на  
  фуражни, трайни селскостопански основните групи земеделските  
  насаждения машини и земеделски култури култури  
    съоръжения, Видов и сортов Извършване на  
    трактори, състав основни  
    автомобили, ГСМ, Технологии за технологични  
    селскостопански отлеждане и операции при  
    инвентар прибиране отглеждане и  
        прибиране  
4. Да полага основни Селскостопански Зоохигиенни Зоохигиенна  
  грижи при животни - овце, изисквания преценка на  
  селскостопанските говеда, птици, свине Анатомичните и помещенията  
  животни и други физиологичните Извършване оборка  
    Фуражи, помещения особености на на селскостопанските  
      селскостопанските животни  
      животни Разпознаване  
      Екстериор, породи, органите и връзката  
      продуктивност, им в отделните  
      размножаване и системи  
      развъждане Разпознаване  
      Видове фуражи, продуктивните  
      начини за типове  
      обработването им селскостопански  
      Нормирано хранене животни  
        Разпознаване  
        фуражите и  
        преценяване на  
        качеството им  
5. Да отглежда Селскостопански Породите Определяне на  
  селскостопански животни - овце, Начините за хранене породите  
  животни говеда, птици, свине и отлеждане на Избиране на  
    и други различните видове и подходящ начин на  
    Трактори, косачки, категории хранене и  
    машини и селскостопански отглеждане  
    съоръжения за животни    
    силажиране,      
    фуражомелки,      
    доилни агрегати;      
    помещения      
    Съоръжения за      
    поене, хранене и      
    почистване, фуражи;      
    лопати, кофи ГСМ,      
    вили, гребени,      
    чесала, ножици,      
    стълби, клещи, маски,      
    ботуши, ръкавици,      
    очила и други      
    инструменти      
6. Да разчита работни Чертежи, скици, Видове чертежи, Разчитане на сборни  
  чертежи, схеми и схеми, чертожни проекции, чертежи  
  скици инструменти и оразмеряване,    
    материали условни означения    
7. Да работи с трактор Трактори, Класификация на Нагласяване и  
    автомобили, тракторите и регулиране  
    двигатели с автомобилите и механизмите и  
    вътрешно горене видовете двигатели системите на  
    (ДВГ) Устройство и тракторите и  
      действие на ДВГ автомобилите  
      Системи на Монтаж и демонтаж  
      тракторите и Управление и работа  
      автомобилите с трактор  
8. Да работи с Плугове, брани, Класификация на Нагласяване и  
  различни видове фрези, култиватори, селскостопанските регулиране на  
  селскостопански валяци, машини за машини селскостопанските  
  машини торене, сеитба и Устройството и машини  
    садене принципа на Прикачване и  
    Съоръжения за действие на навесване на  
    напояване, машини селскостопанските селскостопанските  
    за химическа защита машини машини  
    Косачки, Начините за Обслужване,  
    силажокомбайни, съставяне на агрегат поддържане и  
    зърнокомбайни, Текущ ремонт и съхраняване на  
    приспособления за поддържане на селскостопанските  
    прибиране на техниката машини  
    селскостопански      
    култури      
    Фуражомелки;      
    поилки и хранилки,      
    съоръжения за      
    почистване на      
    ферми, доилни      
    машини и      
    инсталации,      
    стрижбен агрегат и      
    други      
9. Да преработва и Складове, Първична преработка Извършване на  
  съхранява семечистачни и Начини на първична преработка  
  селскостопанската зърночистачни съхраняване Производство на  
  продукция машини, машини и   екологично чиста  
    съоръжения за   продукция  
    обработка на   Правилно  
    продукцията от   съхраняване на  
    животновъдството и   получените продукти  
    други      
10. При изпълнение на Лични предпазни Спазване на Правилното  
  технологичните средства, технологичната използване на лични  
  операции да спазва пожарогасител, последователност предпазни средства  
  изискванията за нормативни актове, при изпълнение на Безопасна работа с  
  здравословни и предпазни, селскостопански торове, препарати,  
  безопасни условия предупредителни и дейности животни, машини,  
  на труд забранителни знаци, Познаване и съоръжения и  
    надписи и табели ползване на лични инструменти  
      предпазни средства    
      Здравословни и    
      безопасни условия    
      на труд при    
      извършване на    
      различните видове    
      дейности    
Специалност 6210602 "Пчелар"
1. Да отглежда Медоносни култури - Класификацията на Определяне видовете - трудова
  медоносни растения овощни, ягодоплодни, медоносните растения медоносни растения и дисциплина
    тиквени, зеленчукови, - овощни, период на цъфтежа им - отговорност
    етерично-лекарствени, ягодоплодни, тиквени,   - логическо мислене
    фуражни и други зеленчукови,   - оптимален
      етерично-лекарствени,   физически статус
      фуражни и други   - координираност
      Ботаническите   - сръчност
      особености   - наблюдателност
      Продължителност на   - инициативност
      цъфтеж   - предприемчивост
      Пчелоопрашване на   - комуникативност
      медоносните растения   - работа в екип
2. Да създава Селскостопански Избор на място Определяне на  
  медоносна база машини, съоръжения и Обработване, торене, подходящо място за  
    инвентар - плугове, сеитба, засаждане, създаване на медоносна  
    брани, култиватори, напояване, растителна база  
    фрези, валяци, сеялки, защита Извършване на  
    садачни машини, Класификация на отделните технологични  
    машини за торене, трактори, операции  
    напояване и РЗ; селскостопански Изготвяне на работни  
    косачки, машини за машини и съоръжения скици и чертежи  
    прибиране на овощни, Устройство и принцип Управление и работа с  
    фуражни и на действие на трактор  
    зеленчукови култури, техниката Нагласяване и  
    касетки, палети и Текущ ремонт и регулиране на  
    други; трактори поддръжка на селскостопанските  
      техниката машини  
        Създаване и работа със  
        селскостопански агрегат  
        Поддържане и  
        съхраняване на  
        техниката  
3. Да отглежда пчели Пчели, кошери, Биологията на Разпознаване на  
    пушилки, рамки, маски, пчелното семейство индивидите  
    предпазни мрежи, Значение на Определяне възрастта  
    преносимо сандъче, храненето за на пчелните индивиди  
    рамкоповдигач, развитието и Подхранване и  
    ханеманова решетка, продуктивността на допълване на  
    прашецоуловители, пчелното семейство хранителните запаси  
    шило, хранилки, Нервната дейност, Определяне  
    пчеларска вилица, сетивни органи, летеж, изискванията за  
    нож, цедка, гюмове, ориентиране температура, кислород,  
    центрофуга, Периода на отделяне въглероден двуокис,  
    восъкотопилка, восък, на восък и градеж на влажност  
    тел, пирони, чукче, пити Разпознаване и  
    лекарствени препарати Факторите, влияещи избиране на типа кошер  
    и други върху продуктивността Работа с пчеларски  
      и жизнеността на инвентар и поддържане  
      пчелното семейство на пчелина  
      Кошери и пчеларски Прилагане правилата за  
      инвентар работа с пчели  
      Видове прегледи Подготвяне на пчелите  
      Медосбор и за медосбор  
      използване на пашата Определяне значението  
      Отглеждане на пчелни на обема на гнездото за  
      семейства в различни развитието на пчелното  
      системи кошери семейство и  
        продуктивността  
4. Да работи в пчелина Пчели, кошери, Организация на Подготвяне на пчелните  
    пушилки, рамки, маски, подвижното семейства за  
    предпазни мрежи, пчеларство транспортиране  
    преносимо сандъче, Работата в пчелина Транспортиране на  
    рамкоповдигач, след главна паша пчелните семейства  
    ханеманова решетка, Размножаване на Определяне на времето  
    прашецоуловители, пчелното семейство за сваляне на  
    шило, хранилки, Породи медоносни магазините, извършване  
    пчеларска вилица, пчели на главен есенен  
    нож, цедка, гюмове, Отглеждане на пчелни преглед, подготвяне на  
    центрофуга, майки семейството за  
    восъкотопилка, восък, Съешаване на пчели зазимяване  
    тел, пирони, чукче, майки с търтеи Извършване на  
    лекарствени препарати Признаците на периодична проверка на  
    и други бонитировка пчелите през зимата  
      Организация на Предотвратяване на  
      пчеларството роенето  
        Използване на роевете  
        за увеличаване на  
        пчелното семейство  
        Изкуствено  
        размножаване  
        Формиране на отводка  
        Извършване на  
        развъдно-подобрителна  
        работа  
        Определяне възрастта  
        на пчелната майка и  
        нейното влияние върху  
        пчелното семейство  
        Начините на отглеждане  
        на пчелни майки  
        Предаване на пчелните  
        майки към пчелни  
        семейства  
        Отглеждане на племенни  
        търтеи, подготвяне и  
        засяване нуклеусите  
        Извършване на  
        изкуствено осеменяване  
        на майките  
        Маркиране и  
        транспортиране на  
        произведените майки  
        Избиране на място за  
        пчелин, определяне  
        размера на пчелина  
        Съчетаване на  
        пчеларството с други  
        селскостопански  
        дейности  
        Познаване на  
        нормативните документи  
        и водене на първична  
        документация на  
        пчелина  
5. Да води борба с Пчели, кошери, маски, Незаразни, заразни и Определяне на уродства  
  болестите и предпазни мрежи, паразитни болести - сред пчелите  
  неприятелите по лекарствени препарати описание, биология, Определяне на  
  пчелите и други прояви, разпознаване, особеностите и  
      начини на борба симптомите на болестите  
      Неприятели по пчелите Извършване на  
        профилактична дейност  
        Вземане и подготвяне на  
        патологичен материал за  
        лабораторно изследване  
        Извършване на  
        лабораторна  
        диагностика и  
        профилактична дейност  
        Прилагане на различни  
        средства и начини за  
        борба с неприятелите  
6. Да добива и Медни пити, Класификация на Добиване,  
  преработва пчелни центрофуги, пчеларска пчелните продукти окачествяване и  
  продукти вилица, нож, гюмове, Начините за добиване съхраняване на пчелните  
  При изпълнение на восъкотопилка и други на различни пчелни продукти  
  технологичните Лични предпазни продукти Даване на препоръки за  
  операции да спазва средства, Химичен състав и приложението на  
  изискванията за пожарогасител, хранителна стойност пчелните продукти  
  здравословни и нормативни актове; Приложение в Производство на  
  безопасни условия предпазни, хранително-вкусова, екологично чиста  
  на труд предупредителни и парфюмерийна, продукция  
    забранителни знаци, преработваща Правилното използване  
    надписи и табели промишленост, на лични предпазни  
      медицина и други средства  
      Спазване на Безопасна работа с  
      технологичната торове, препарати,  
      последователност при машини, съоръжения и  
      изпълнение на инструменти  
      селскостопански Спазване на правилата  
      дейности за безопасна работа в  
      Познаване и ползване пчелина  
      на лични предпазни Оказване на първа  
      средства помощ при ужилване  
      Здравословни и Предпазване на пчелина  
      безопасни условия на от пожар  
      труд при извършване    
      на различните видове    
      дейности    
Специалност 6210603 "Бубар"
1. Да отглежда черничеви Земя; черничеви Анатомо-морфологична Характеризиране на - трудова
  насаждения насаждения; характеристика черничевите дисциплина
    препарати за борба с Размножаване насаждения - отговорност
    болести и неприятели Отглеждане на Избиране и - логическо мислене
      черничеви насаждения подготвяне на място - физическа сила
      Болести и неприятели за черничево - издръжливост
      по черницата и борбата насаждение - сръчност
      с тях Размножаване, - наблюдателност
      Експлоатация на засаждане, - инициативност
      черничевите формиране и - предприемчивост
      насаждения експлоатация на - комуникативност
        черницата - работа в екип
        Борба с болести и  
        неприятели  
2. Да работи с машини и Селскостопански Класификация на Изготвяне на работни  
  съоръжения за отглеждане машини и селскостопанската скици и чертежи  
  на черничеви насаждения съоръжения - техника Управление и работа  
    почвообработващи, Устройството и с трактор  
    машини за РЗ, принципа на действие Нагласяване и  
    торене, напояване, на селскостопанската регулиране на  
    резитба и др. техника селскостопанските  
      Начините за съставяне машини  
      на агрегат Създаване на  
      Текущ ремонт и селскостопански  
      поддържане на агрегат и работа с  
      техниката него  
        Поддържане и  
        съхраняване на  
        техниката  
3. Да организира Помещения за Общата характеристика Разпознаване на  
  развъдно-подобрителната отглеждане на буби; на копринената копринената  
  работа в бубарството щайги, етажерки, пеперуда пеперуда в  
    рамки, хартия Онтогенетичното различните є стадии  
    (перфорирана), развитие на на развитие  
    кошове, черничеви копринената пеперуда Разделяне на  
    листа, буби и други Размножаването на индивидите по пол  
      копринената пеперуда през стадиите на  
      Развъждането на развитието им  
      копринената пеперуда Разпознаване на  
        породите и  
        извършване на отбор  
        и подбор  
4. Да осигурява условия за Термометър, Екологичните Замерване на  
  нормално развитие на влагомер, пинцет, параметри и адаптация температура,  
  копринената буба метли, маси   влажност, движение  
    Препарати за   на въздуха и  
    дезинфекция   светлина в  
        помещението  
        Определяне  
        капацитета на  
        помещението  
        Подготовка на  
        помещението за  
        бубохранене  
        Определяне  
        качеството на  
        черничевия лист и  
        разпознаване на  
        различните  
        заместители на  
        черничевия лист  
5. Да отглежда копринена Помещения за Инкубация на бубено Подготовка и  
  буба отглеждане на буби; семе провеждане на  
    щайги, етажерки, Технологиите за инкубацията на  
    рамки, хартия отглеждане през бубеното семе  
    (перфорирана), различните възрасти и Захранване на  
    кошове, черничеви сезони излюпените буби и  
    листа, буби, Приключване на отчитане на  
    термометър, бубохраненето люпимостта  
    влагомер, пинцет, Събиране на пашкулите Извършване на  
    метли, маси; клони   хранене и  
    Препарати за   почистване  
    дезинфекция   Обиране, почистване,  
        сортиране и  
        предаване на  
        пашкулите  
6. Да извършва първична Пашкули, Физична и Извършване на  
  преработка на пашкулите пашкулосушилни, технологична първична преработка  
    съоръжения за преработка на на пашкулите -  
    свилоточене пашкулите изсушаване,  
      Видове сортиране и  
      пашкулосушилни съхранение  
      Методи за оценка на Оценяване въз  
      пашкулите и основа процента на  
      свилоточене копринената обвивка  
      Икономика и и въз основа  
      организация на процента на  
      бубарството размотваемост  
      Оползотворяване на Съхраняване и  
      отпадъците от транспортиране на  
      бубарството сухите пашкули  
        Захващане на  
        пашкулената нишка  
        и източване на  
        пашкулите  
        Съставяне на план за  
        работа и водене на  
        първична  
        документация  
        Спазване на  
        изискванията за  
        екологично  
        производство  
7. При изпълнение на Лични предпазни Спазване на Правилното  
  технологичните операции средства, технологичната използване на лични  
  да спазва изискванията за пожарогасител, последователност при предпазни средства  
  здравословни и безопасни нормативни актове, изпълнение на Безопасна работа с  
  условия на труд предпазни, селскостопански торове, препарати,  
    предупредителни и дейности за машини, съоръжения  
    забранителни знаци, отглеждане на буби и инструменти  
    надписи и табели Познаване и ползване    
      на лични предпазни    
      средства    
      Здравословни и    
      безопасни условия на    
      труд при извършване    
      на различните видове    
      дейности    
Специалност 6210604 "Зайцевъд"
1. Да произвежда Земя, фуражни Почвите, фуражите, Разпознаване на типове - трудова
  фуражни култури култури - технологичните операции почви дисциплина
    кореноплоди, при производство на Извършване на основни - отговорност
    концентрирани храни фуражни култури технологични операции - логическо мислене
    и др.   във - физическа сила
        фуражопроизводството - - издръжливост
        обработване, торене, - сръчност
        сеитба, напояване, - наблюдателност
        пръскане, прибиране - инициативност
2. Да работи с машините Трактори, Класификация на Изготвяне на работни - предприемчивост
  във селскостопански селскостопанската техника скици и чертежи - комуникативност
  фуражопроизводството машини - във Управление и работа с - работа в екип
    почвообработващи, фуражопроизводството трактор  
    както и за: торене, Устройството и принципа Нагласяване и  
    РЗ, сеитба и на действие на регулиране на  
    засаждане, селскостопанската техника селскостопанските  
    прибиране на Начините за съставяне на машини във  
    кореноплодни, сено агрегат фуражопроизводството  
    и други фуражи, Текущ ремонт и Създаване и работа със  
    фуражомелки и поддържане на техниката селскостопански агрегат  
    други   Поддържане и  
        съхраняване на  
        техниката  
3. Да екзентерира Зайци Основните органи и Разпознава органите и  
  анатомичните и   системи на домашния заек връзките им в отделните  
  физиологичните     системи  
  особености на        
  домашния заек        
4. Да развъжда зайци Зайци от различни Породите зайци Определяне породите и  
    полове и възрастови Предпоставките за екстериорните типове  
    групи развъдно-подобрителната зайци  
      работа Сортиране по пол и  
      Методите на развъждане възраст  
      Бонитировка Прилагане методите на  
      Отбор и подбор развъждане, отбор и  
        подбор  
        Ръководене на  
        размножителния процес  
5. Да храни зайци Зайци, фуражи Химичен състав и Подбиране и подготвяне  
      хранителна стойност на на подходящи фуражи  
      фуражите Извършване нормирано  
      Норми и начини на хранене в зависимост от  
      хранене категорията  
      Хранене на различни Подбиране правилен  
      категории зайци режим на хранене  
6. Да отглежда зайци Ферма, зайци, Основни изисквания за Избор на място за  
    съоръжения за създаване на зайцевъдна зайцевъдна ферма  
    хранене, поене и ферма Подбиране подходяща  
    почистване на тора, Системи на отглеждане система за отглеждане  
    фуражомелки,      
    единични групови      
    клетки вода, сол и      
    други      
7. Да лекува и извършва Лекарствени Болести Разпознаване болно и  
  профилактика на зайци препарати, химикали Причинителите здраво животно  
      Клиничните признаци Признаците на  
      Патогенезата основните заразни и  
      Лекуването и незаразни паразитни  
      профилактиката на болести  
      болестите Извършване  
        елементарно  
        ветеринарномедицинско  
        обслужване  
        Извършване  
        профилактична дейност  
8. Да добива продукти от Машини, Видове продукти Разпознаване отделните  
  зайци (месо, кожи, пух) съоръжения, Начини за получаване на продукти  
    автомати за продуктите Клане, дране, стрижба и  
    замразяване, Първична обработка и добиване на пух  
    кланици, складови съхранение Първична обработка на  
    помещения, Окачествяване и отделните продукти  
    помещения за изкупуване на продуктите Производство на  
    стрижба и други   екологично чиста  
        продукция  
        Правилно съхраняване  
        на получените продукти  
  При изпълнение на Лични предпазни Спазване на Правилното използване  
  технологичните средства, технологичната на лични предпазни  
  операции да спазва пожарогасител, последователност при средства  
  изискванията за нормативни актове, изпълнение на Безопасна работа с  
  здравословни и предпазни, селскостопански дейности торове, препарати,  
  безопасни условия на предупредителни и за отглеждане на зайци машини, съоръжения и  
  труд забранителни знаци, Познаване и ползване на инструменти  
    надписи и табели лични предпазни средства    
      Здравословни и    
      безопасни условия на труд    
      при извършване на    
      различните видове    
      дейности    
Специалност 6210605 "Дивечовъд в селското стопанство"
1. Да произвежда Земя, фуражни Почвите, фуражите, Разпознаване типове - трудова
  фуражни култури култури, торове, технологичните почви дисциплина
    препарати за операции при Извършване основни - отговорност
    растителна защита, производство на технологични операции - логическо мислене
    ръчни инструменти фуражни култури във - физическа сила
        фуражопроизводството - издръжливост
        - обработване, торене, - сръчност
        сеитба, напояване, - наблюдателност
        пръскане, прибиране - инициативност
2. Да работи с машините Трактори, Класификация на Изготвяне на работни - предприемчивост
  във селскостопански селскостопанската скици и чертежи - комуникативност
  фуражопроизводството машини - техника във Управление и работа с - работа в екип
    почвообработващи, фуражопроизводството трактор  
    както и за: торене, Устройство и принцип на Нагласяване и  
    РЗ, сеитба и действие на регулиране на  
    засаждане, селскостопанската селскостопанските  
    прибиране на сено, техника машини във  
    силаж и други Начини за съставяне на фуражопроизводството  
    Фуражи, агрегат Създаване и работа със  
    фуражомелки и Текущ ремонт и селскостопански агрегат  
    други поддържане на Поддържане и  
      техниката съхраняване на  
        техниката  
3. Да различава видовете Различни видове Класификация на Разпознаване видовете  
  дивеч дивеч дивеча дивеч  
      Екологични и Определяне  
      биологични особености екологичните и  
      на дивеча биологичните  
        особености на дивеча  
4. Да развъжда дивеч Различни видове Местообитания на Избиране  
    дивеч, дивеча местообитание за  
    местообитания, Начини на развъждане различните видове  
    прикрития и др.   дивеч  
        Развъждане  
5. Да полага грижи за Различни видове Условията за Изграждане на  
  дивеча дивеч, размножаване и хранителна база  
    местообитания, развъждане на дивеча Прикрития, ремизи,  
    прикрития, хранилки, Основни мероприятия в калища, водопой  
    поилки дивечовъдството    
    Фуражи, вода, сол, Създаване на    
    работно облекло, прикритие, ремизи    
    ръкавици, Осигуряване    
    дезинфекционни изхранването на дивеча    
    препарати и други Създаване на калища и    
      водопой    
6. Да опазва дивеча Различни видове Начините на опазване Разпознаване отровните  
    дивеч, аптечка, при стихийни бедствия, вещества и определяне  
    прикрития, ловна хищници и отровни симптомите при  
    пушка, нож и др. вещества отравяне  
        Вземане решения и  
        действия при стихийни  
        бедствия и нападения от  
        хищници  
7. Да отглежда дивеч за Дивеч за ценни Видове дивеч за ценни Разпознаване на  
  ценни кожи: нутрии, кожи, местообитания, кожи видовете дивеч за  
  норки, чинчила, бобър прикрития, ремизи, Биологични особености, ценни кожи  
    хранилки, поилки, строеж и структура на Определяне  
    фуражи кожа и космена морфологичните и  
    Машини, покривка физиологичните  
    съоръжения, Морфологични и особености на дивеча  
    автомати за физиологични за ценни кожи  
    замразяване особености на дивеча Хранене  
    Кланици, складови за ценни кожи Развъждане  
    помещения Физиология на Отглеждане  
    Сапун, кърпа, размножаването Грижи за малките  
    аптечка, питейна Начини за отглеждане и Разпознаване  
    вода, работно хранене симптомите на по-често  
    облекло, гумени Болести и профилактика срещаните болести и  
    ръкавици, Изменение на космената борба срещу тях  
    електрозащитни покривка Извършване  
    ръкавици, кожени Начини за подобряване дезинфекция на  
    ръкавици, химични качеството на кожите местообитанието  
    средства за убиване, Начини за клане Преценяване качеството  
    дезинфекционна Изисквания към размери на космената покривка и  
    площадка, и качество на кожите и начините за  
    дезинфекционни космената покривка подобряване качеството  
    препарати, Първична преработка и на космената покривка  
    преносимо сандъче, съхранение на Клане, извършване  
    преносими клетки, продуктите от дивеча за първична обработка и  
    лопати и др. ценни кожи съхраняване на  
        продуктите  
        Окачествяване видовете  
        кожи  
8. Да отглежда пернат Пернат дивеч, Класификация на Разпознаване видовете  
  дивеч: фазани, кеклици, местообитания, пернатия дивеч пернат дивеч  
  яребици, полудиви прикрития, ремизи, Биологични особености Определяне  
  патици, диви гъски, хранилки, поилки, на пернатия дивеч биологичните  
  пъдпъдъци, щрауси фуражи Местообитание особености  
    Машини, Начини за изхранване, Избиране подходящо  
    съоръжения, отглеждане и местообитание за  
    автомати за размножаване разселване  
    замразяване (естествено и инкубация) Начини на изхранване  
    Кланици, складови Болести при пернатия Размножаване  
    помещения, сапун, дивеч Определяне симптомите  
    кърпа, аптечка, Разселване на птиците на по-често срещаните  
    питейна вода, Зоохигиенни изисквания болести  
    работно облекло, за отглеждане Определяне времето за  
    гумени ръкавици, Морфологични и разселване  
    електрозащитни физиологични Определяне биотопа на  
    ръкавици, кожени особености видовете  
    ръкавици, химични Породи Определяне оптимални  
    средства за убиване, Размножаване - начини, условия за отглеждане  
    дезинфекционна продължителност на Различаване породите  
    площадка, гнездене, мътене и Определяне възрастта  
    дезинфекционни продължителност на на половата и  
    препарати, мътене стопанската зрялост  
    преносимо сандъче, Нормирано хранене Извършване отбор и  
    преносими клетки, Показатели за подбор  
    лопати и др. окачествяване и Нормирано хранене  
      инкубация на яйцата Определяне качеството  
      Грижи за на яйцата  
      новоизлюпените Извършване преценка  
      Първична обработка на годността на яйцата за  
      яйца, месо и инкубация  
      съхраняването им Полагане грижи за  
        малките  
9. Отглеждане на космат Космат дивеч, Класификация на космат Различаване на  
  дивеч: сърни, елени, местообитания, дивеч видовете космат дивеч  
  кози и муфлони прикрития, ремизи, Морфологични и Определяне  
    хранилки, поилки, биологични особености морфологичните и  
    фуражи Развъждане и биологичните  
    Машини, размножаване особености  
    съоръжения, Хранене Извършване отбор и  
    автомати за Местообитания подбор  
    замразяване Продукти - месо и Прилагане методите за  
    Кланици, складови трофеи развъждане  
    помещения, сапун,   Извършване на  
    кърпа, аптечка,   нормирано хранене  
    питейна вода,   Определяне подходящо  
    работно облекло,   местообитание  
    гумени ръкавици,   Определяне периода на  
    електрозащитни   сменяне на рогата  
    ръкавици, кожени   Получаване и  
    ръкавици, химични   съхраняване на месо и  
    средства за убиване,   трофеи  
    дезинфекционна   Полагане грижи за  
    площадка,   малките  
    дезинфекционни      
    препарати,      
    преносимо сандъче,      
    преносими клетки,      
    лопати      
    и др.      
  При изпълнение на Лични предпазни Спазване на Правилното използване  
  технологичните средства, технологичната на лични предпазни  
  операции да спазва пожарогасител, последователност при средства  
  изискванията за нормативни актове, изпълнение на Безопасна работа с  
  здравословни и предпазни, селскостопански торове, препарати,  
  безопасни условия на предупредителни и дейности за отглеждане машини, съоръжения и  
  труд забранителни знаци, на дивеч инструменти  
    надписи и табели Познаване и ползване Правилен подход и  
      на лични предпазни манипулации с  
      средства животните  
      Здравословни и Оказване на първа  
      безопасни условия на медицинска помощ  
      труд при извършване на Дезинфекциране  
      различните видове    
      дейности    
      Безопасна работа с    
      животните    

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Селско стопанство"
Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми, са:
• подобряване на условията за производството, преработката и маркетинга на земеделски и горски продукти, както и на условията за преработка и маркетинг на рибните продукти в съответствие с достиженията на ЕС; насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
• интегрирано развитие на селските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
• инвестиции в човешки ресурси - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в земеделското производство, горското стопанство и диверсификацията на дейности в селските райони.
Придобилите професионална квалификация "Фермер" могат да участват в реализирането на тези приоритети.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Фермер" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996): 6121 "Животновъди, производители на месо, мляко и други животински продукти", 6123 "Птицевъди", 6124 "Пчелари и бубари", 6129 "Животновъди, некласифицирани другаде", 6111 "Полевъди", 6113 "Зеленчукопроизводители, овощари, лозари, цветопроизводители", 6115 "Производители на посадъчен материал", и др., в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Фермер", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Селско стопанство", се зачитат.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Фермер" обучаваният има право да продължи обучението си по друга професия от професионално направление "Селско стопанство", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачитат (в съответствие с ДОИ за професиите от направление "Селско стопанство").
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Фермер" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия "Фермер" е подготвянето на обучаемите за реализацията им по придобитата специалност в селското стопанство.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Селско стопанство")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• да познава основните земеделски култури, животни и машини;
• да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските работи;
• да познава организацията на фермата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 6210601 "Земеделец"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да прави агропроизводствена характеристика на почвата; да извършва основни технологични операции при отглеждане на различни земеделски култури; да полага основни грижи при отглеждането и развъждането на селскостопанските животни; правилно да нагласява за работа и съхранява селскостопанските машини, съоръжения и инструменти; да извършва първична преработка и съхранение на продукцията, като:
• знае предназначението, особеностите, функциите, начините на безопасна работа със селскостопански култури, животни и машини;
• разбира технологичната последователност при отглеждането на различни селскостопански култури и животни;
• прилага усвоените теоретични знания при въвеждане на нова техника и технологии за отглеждане на селскостопански култури и животни;
• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;
• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3.2. Специалност 6210602 "Пчелар"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да създава медоносна база съобразно условията за избор на място и отглеждане на медоносна растителност, като използва селскостопански машини и съоръжения; да работи в пчелина, полагайки грижи при отглеждането на пчелите, и добива пчелни продукти от тях, като:
• знае условията за отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели;
• разбира технологичната последователност при отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели;
• прилага усвоените теоретични знания при внедряване на нови технологии в пчеларството;
• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;
• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3.3. Специалност 6210603 "Бубар"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да създава и отглежда черничеви насаждения със селскостопански машини и съоръжения; да организира развъдно-подобрителната работа в бубарството и осигурява условия за отглеждане на копринената буба; да извършва първична преработка и окачествяване на пашкулите, като:
• знае условията за отглеждане, развъждане и използване на копринената буба;
• разбира технологичната последователност при отглеждане, развъждане и използване на копринената буба;
• прилага усвоените теоретични знания при внедряване на нови технологии в бубарството;
• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;
• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3.4. Специалност 6210604 "Зайцевъд"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да произвежда фуражни култури с подходящи селскостопански машини; да развъжда и отглежда зайци, да получава и съхранява продукцията от тях, като:
• знае условията за отглеждане, развъждане и използване на зайците;
• разбира технологичната последователност при отглеждане, развъждане и използване на зайците;
• прилага усвоените теоретични знания при внедряване на нови технологии в зайцевъдството;
• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;
• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3.5. Специалност 6210605 "Дивечовъд в селското стопанство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да произвежда фуражни култури с подходящи селскостопански машини; да развъжда и отглежда различни видове дивеч в подходящи екологични условия и да получава и съхранява продукцията от тях, като:
• знае условията за отглеждане, развъждане и използване на дивеча;
• разбира технологичната последователност при отглеждане, развъждане и използване на дивеча;
• прилага усвоените теоретични знания при внедряване на нови технологии в дивечовъдството;
• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;
• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
• оценява качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Фермер".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Фермер" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва Здравословни и без-
  личните предпазни сред- опасни условия на труд
  ства, да знае и прилага Пожарна и аварийна
  основните правила за безопасност
  безопасна работа при из- Долекарска помощ
  вършване на селскосто- Опазване на околната
  панските дейности, да не среда
  замърсява с работата си  
  околната среда  
2. Да разбира собствената Психологическа струк-
  си роля в производството тура на трудовата
  и да съзнава необходи- дейност
  мостта от повишаване Потребности и способ-
  на квалификацията си ности на личността
    за саморазвитие
3. Да осъществява ефектив- Водене на разговор чрез
  ни комуникации при из- различни комуника-
  пълнение на трудовата ционни средства
  си дейност в работен Представяне в писмен
  екип - да умее да форму- вид на: молба, отчет,
  лира проблеми, да задава заявка
  въпроси, да прави отчет  
  за извършената работа  
4. Да познава правата и за- Трудовоправни отно-
  дълженията си като участ- шения
  ник в трудовия процес Социално осигуряване
  съгласно Кодекса на тру- Данъчна система
  да; да разбира договорни- Трудови норми
  те отношения между ра- Етика на работното
  ботодател и работник място
    Длъжностна характе-
    ристика
5. Да познава пазарните Социално осигуряване,
  отношения, мястото и ро- данъчна система,
  лята на отделните лица, качество
  фирмите, институциите и Заплащане на труда,
  държавата в тях трудови норми
    Цени и ценообразуване
    Нормативна уредба за
    отрасъла
6. Да знае общите правила Конфигурация на ком-
  за работа с компютър и пютъра
  да умее да ползва прог- Устройства за въвеждане
  рамни продукти; да полз- и съхраняване на данни
  ва съвременните техно- Съхраняване и намиране
  логии за изпълнение на на информация
  технически задачи от Работа с програмни про-
  професионалната му дукти за създаване на
  област елементарни документи
7. Да се справя с предвиди- Комуникативна компе-
  ми и рутинни задачи на тентност при използва-
  работното място, като нето на ограничен набор
  осъществява кратка ко- от предвидими и елемен-
  муникация на чужд език тарни езикови средства -
  без наличието на услож- елементарни думи и из-
  нения рази, свързани с профе-
  (Ниво А1-А2 според об- сионалните задачи, и
  щата европейска рамка за тяхното просто комби-
  владеене на чужди езици) ниране
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направление
"Селско стопанство"
8. Да познава основните Растениевъдство
  земеделски култури, Животновъдство
  животни и машини Земеделска техника
  Да познава и спазва тех-  
  нологичната последова-  
  телност за изпълнение на  
  селскостопанските работи  
9. Да умее да разчита доку- Мащаби и размери
  ментация - чертежи, Видове чертежи
  скици, схеми  
10. Да познава организация- Участници в инвести-
  та на фирмата и право- ционния процес
  мощията на длъжност- Нормативни документи
  ните лица Организация на работ-
    ното място
Специфична за професия 621060 "Фермер"
задължителна професионална подготовка
Специалност 6210601 "Земеделец"
11. Да умее да прави агро- Почва и почвено плодо-
  производствена харак- родие
  теристика на почвата; Основни технологични
  да извършва основни операции
  технологични операции Отглеждане на селско-
  при отглеждане на раз- стопански култури
  лични земеделски кул- Отглеждане на селско-
  тури; да полага основни стопански животни
  грижи при отглеждане- Селскостопански маши-
  то и развъждането на ни и съоръжения - работа,
  селскостопанските жи- експлоатация и под-
  вотни; правилно да наг- държане
  ласява за работа и съхра-  
  нява селскостопанските  
  машини, съоръжения и  
  инструменти; да извър-  
  шва първична прера-  
  ботка и съхранение на  
  продукцията  
Специалност 6210602 "Пчелар"
12. Да умее да създава ме- Медоносни растения
  доносна база съобразно Медоносна база - избор
  условията за избор на на място, основни техно-
  място и отглеждане на логии на отглеждане на
  медоносна растителност, медоносна растителност,
  като използва селско- машини и съоръжения
  стопански машини и Биология на пчелното
  съоръжения; да работи семейство
  в пчелина, полагайки Отглеждане на пчелните
  грижи при отглеждането семейства
  на пчелите, и добива Болести и неприятели
  пчелни продукти от тях по пчелите
    Пчелни продукти и
    приложението им
Специалност 6210603 "Бубар"
13. Да умее да създава и Черничеви насаждения
  отглежда черничеви на- Машини и съоръжения за
  саждения със селско- отглеждане на черничеви
  стопански машини и насаждения
  съоръжения; да органи- Организация на развъд-
  зира развъдно-подоб- но-подобрителната рабо-
  рителната работа в бу- та в бубарството
  барството и осигурява Екологични параметри
  условия за отглеждане и адаптация
  на копринената буба; да Онтогенично развитие на
  извършва първична черничевата копринена
  преработка и окачествя- пеперуда
  ване на пашкулите Размножаване и развъж-
    дане
    Методи и технологии за инкубиране
    и отглеждане на копринени буби
    Болести, отравяния, неприятели
    и профилактика в бубарството
    Технологии за първична преработка
    на пашкулите. Свилоточене
Специалност 6210604 "Зайцевъд"
14. Да умее да произвежда Фуражни култури
  фуражни култури с под- Машини и съоръжения
  ходящи селскостопан- във фуражопроизвод-
  ски машини; да развъж- ството
  да и отглежда зайци, да Анатомични и физиоло-
  получава и съхранява гични особености на
  продукцията от тях домашния заек
    Породи зайци и генетика
    на косменото оцветяване
    Развъждане
    Хранене
    Отглеждане
    Болести, лечение и профилактика
    Продукция, получавана от зайците
Специалност 6210605 "Дивечовъд в селското стопанство"
15. Да умее да произвежда Фуражни култури
  фуражни култури с под- Машини и съоръжения
  ходящи селскостопан- във фуражопроизвод-
  ски машини; да развъжда ството
  и отглежда различни ви- Видове дивеч
  дове дивеч в подходящи Местообитания на дивеч
  екологични условия и да Основни мероприятия в
  получава и съхранява дивечовъдството
  продукцията от тях Опазване на дивеч
    Екологични и биологични
    особености на дивеча
    Клетъчно отглеждане на
    животните за ценни кожи
    Морфологични и физиологични
    особености на дивеча за
    ценни кожи - нутрия, норка,
    бобър, чинчила
    Отглеждане на пернат дивеч
    Морфологични и физиологични
    особености на пернат дивеч -
    фазани, кеклици, яребици,
    диви гъски, патици, пъдпъдъци,
    щрауси
    Отглеждане на космат дивеч
    Морфологични и физиологични
    особености на космат дивеч -
    сърни, елени, кози и муфлони
    Селски туризъм

5. Система за оценяване и удостоверяване

Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
• определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
• въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
• задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструментите за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).
Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Изпълнение на - познава предназначението, 75
  различните сел- класификацията и функциите  
  скостопански на селскостопанските култури,  
  дейности, специ- животни и земеделската тех-  
  фични за съот- ника  
  ветната специал- - познава технологичните  
  ност операции при отглеждане на  
    различни селскостопански  
    култури и животни  
    - знае правилата за работа със  
    селскостопански машини, съоръжения  
    и инструменти  
    - познава начините, машините  
    и съоръженията за първична  
    преработка и съхранение на  
    растителната и животинската  
    продукция  
    - предлага оптимални технологии и  
    машини за отглеждане на селскостопански  
    култури и животни при определени условия  
2. Здравословно и - знания за предпазване на 10
  безопасно упраж- живота и здравето на себе си  
  няване на изуча- и на околните  
  ваната професия - знания за безопасна работа  
  и опазване на при изпълнение на трудовата  
  околната среда дейност  
    - разпознава опасни ситуации  
    в процеса на работа и  
    своевременно реагира  
    - описва начините за оказване  
    на първа помощ на пострадал  
    (при пожар, наранявания, ухапвания и др.)  
    - знае правилата за съхранение  
    на машини, съоръжения и инструменти  
    - знания за опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретната дейност  
    - знания за ефективно екологично  
    произвеждане и съхранение на  
    селскостопанската продукция  
3. Икономически - познава общите принципи 5
  и трудовоправ- на трудовото законодателство,  
  ни знания и правата и задълженията си  
  умения като участник в трудовия  
    процес  
    - познава системите за заплащане  
    на труда, първични документи  
    в селското стопанство и отчетност  
4. Знания и умения - познава общите правила за 5
  за информацион- работа с компютър  
  на техника и - описва възможности за из-  
  технологии ползване на компютри при  
    изпълнение на трудовите  
    задачи  
    - използва готови програмни  
    продукти  
5. Справяне с пред- - разбира изрази и често 5
  видими и рутин- употребявана лексика, свър-  
  ни задачи на ра- зана с рутинни задачи на ра-  
  ботното място, ботното място  
  като осъществя- - схваща основната идея в  
  ва комуникация кратки и ясни послания и  
  на чужд език съобщения за изпълнение на  
    задачи на работното място  
    - разбира познати имена,  
    думи, прости изречения  
    - общува с елементарни  
    изрази  
    Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Изпълнение на - умее да прилага усвоените 80
  селскостопански- теоретични знания в конкрет-  
  те дейности по ни практически дейности;  
  специалността - умее да отглежда селско-  
    стопански култури и животни  
    - умее да работи със селскостопански  
    машини, съоръжения и инструменти  
    - правилно реагира при изпълнение  
    на задачата според конкретните условия  
    - умее да прави самооценка  
    на извършената работа  
2. Здравословно и - не застрашава живота и 10
  безопасно упраж- здравето на себе си и на  
  няване на изуча- околните при изпълнение на  
  ваната професия изпитното задание  
  и опазване на - знания и умения за безо-  
  околната среда пасна работа при изпълне-  
    ние на трудовата дейност  
    - разпознава опасни ситуации в  
    процеса на работа и своевременно  
    реагира  
    - умее да оказва първа помощ  
    на пострадал (при пожар,  
    наранявания, ухапвания и др.)  
    - умее да работи и съхранява  
    машини, съоръжения и инструменти  
    - спазва изискванията да не  
    замърсява околната среда при  
    изпълнение на изпитното задание  
    - умение за ефективно екологично  
    произвеждане и съхранение на  
    селскостопанската продукция  
3. Организация на - предварителна подготовка 5
  работата - почистване и подреждане  
    на работното място  
4. Професионално- - комуникативни умения 5
  личностни - чувство на отговорност  
  качества към извършваната работа  
    - позитивно отношение към  
    околната среда  
    - трудова и технологична дисциплина  
    - мобилност  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп. бр. 49 от 2002 г.).
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.3. Учебна ферма
Основното предназначение на учебната ферма е формирането на практически умения по професията "Фермер". Планирането, разположението и оборудването на учебната ферма е съобразено с вида на отглежданите култури, животни и обслужваща селскостопанска техника.
За правилно и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи: работно облекло, лични предпазни средства, медико-санитарни средства и средства, уреди и системи за гасене на пожари.
6.3.1. Учебната животновъдна ферма трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за:
• необходима площ за отглеждане на едно животно;
• необходим обем въздух за едно животно;
• температура, влажност и скорост на движение на въздуха;
• съдържание на вредни газове, прах и микроорганизми;
• вентилация на помещението;
• осветление.
6.3.2. Учебно-опитното поле трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за:
• изложение на площта;
• подходящ тип почва;
• възможност за напояване;
• възможност за работа с техника.
6.3.3. Машинно-тракторният парк трябва да отговаря на основните изисквания за:
• определена открита и закрита площ за съхраняване на техниката;
• ремонтна работилница, оборудвана със стендове и инструменти;
• селскостопански машини и съоръжения в техническа изправност;
• изправен ръчен и помощен инвентар;
• площадка за гориво-смазочни материали - почистена от суха растителност и отделена с изорана ивица, широка най-малко 3 м;
• специални оградени складове за химически препарати и минерални торове, отдалечени от жилищни помещения, водоеми и ферми най-малко на 200 м;
6.4. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и горите и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" от област "Аграрни науки и ветеринарна медицина" и "Технически науки" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по съответната специалност от област "Аграрни науки и ветеринарна медицина" и "Технически науки".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии в селското стопанство за актуализиране на професионалните им знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

• апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
• текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
• ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти