Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

Издаден от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 12 Май 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., отм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.


Отменен с § 7, т. 1 от заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие" - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работата и съставът на Националната служба по зърното (НСЗ).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Националната служба по зърното е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните със седалище София.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Издръжката на НСЗ се формира от бюджетни субсидии и приходи от собствена дейност и други източници.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) Националната служба по зърното е специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните за контрол за спазване и изпълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Националната служба по зърното е контролният орган, който:
1. предлага на министъра на земеделието и храните за лицензиране публичните складове за съхранение на зърно и води публичен регистър за тях;
2. регистрира зърнохранилищата за съхранение на зърно, издава удостоверение за регистрацията и води публичен регистър за тях;
3. регистрира търговците на зърно, издава удостоверение за регистрацията и води публичен регистър за тях;
4. вписва декларираните други обекти за съхранение на зърно и води списък на тях;
5. контролира дейността на лицензираните публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища и обявените други обекти за съхранение на зърно за спазване на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. контролира търговците на зърно за спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
7. контролира зърнопроизводителите за произведеното, продаденото и наличното зърно и неговото съхранение;
8. контролира съответствието при внос, износ и вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти и издава сертификат или удостоверение за съответствие;
9. контролира зърнопреработвателните предприятия за наличното и преработеното зърно и съответствието на произведените зърнени продукти и издава сертификати за съответствие;
10. участва при интервенционно изкупуване на зърно съгласно делегираните й задължения от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
11. събира, обобщава и анализира информация и изготвя месечни оперативни баланси за наличното зърно в страната и седмични обзори за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната;
12. ежегодно извършва представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица и изготвя доклади за резултатите от окачествяването;
13. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) извършва лабораторна дейност за определяне качеството на зърното, зърнените продукти и фуражите и поддържа акредитирана лаборатория;
14. извършва съвместни проверки с представители на други държавни органи и браншови организации от зърнения сектор относно спазването на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
15. изготвя и разпространява до участниците от зърнения сектор актуална информация за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната, региона и Европейския съюз, качеството на реколтата и наличните запаси от зърно;
16. работи съвместно и обменя информация с браншовите организации от зърнения сектор по проблемите в бранша и тяхното решаване чрез инициативи и дейности в помощ на участниците от сектора;
17. отговаря за ежегодното събиране, обобщаване и изпращане на информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 година относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (OB L 243, 27.9.2003 г.);
18. организира отпечатването, приемането и съхранението на складовите записи и води регистър за тях;
19. изготвя справки и издава документи от регистрите, водени от службата;
20. участва в национални и международни програми и проекти в областта на зърнения сектор;
21. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) отговаря за ежемесечното подаване на информация към Общата система за обмен на данни (AMIS) за наличните запаси от зърно по видове.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Приходите на НСЗ се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) субсидии от републиканския бюджет;
2. собствени приходи от извършвани услуги;
3. средства, получени по международни проекти и програми;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към Министерството на земеделието и храните, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 69 от 2003 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) други източници.


Чл. 5. Приходите се разходват за покриване на одобрени разходи за:
1. работна заплата, социални осигуровки и добавки;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) текуща издръжка на НСЗ;
3. придобиване на дълготрайни активи и собственост;
4. други нужди съгласно единната бюджетна класификация;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) създаване и поддържане на списъци и регистри по Закона за съхранение и търговия със зърно;
6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) издателска дейност;
7. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното за контрол на зърно и зърнени продукти;
8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;
9. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното;
10. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) създаване и поддържане на компютъризирани системи за информация;
11. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) други разходи.

Раздел II.
Състав и структура на Националната служба по зърното (Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Националната служба по зърното се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Договорът с изпълнителния директор на НСЗ се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Изпълнителният директор на НСЗ е орган на изпълнителната власт, който:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) организира, ръководи и контролира цялостната дейност на НСЗ;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) прави предложение до министъра на земеделието и храните за издаване, отказ за издаване или отмяна на лицензи на публичните складове за зърно;
3. регистрира зърнохранилищата; отказва и заличава регистрация на зърнохранилища;
4. регистрира търговците на зърно; отказва и заличава регистрация на търговци на зърно;
5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) определя със заповед длъжностни лица, които заверяват регистрите за договори на влог на зърнохранилищата;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) участва в управлението на гаранционен фонд;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) определя със заповед длъжностните лица, които извършват контрол на обектите по Закона за съхранение и търговия със зърно и дават задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) въз основа на утвърдената структура, числен състав и бюджет утвърждава щатното разписание в общата и специализираната администрация на службата;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) управлява предоставените бюджетни средства и приходите от собствена дейност;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) утвърждава договорените цени на предлаганите от НСЗ услуги;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) определя със заповед служители по заявяване и предоставяне на складови записи за влог на зърно на публичните складове, воденето на регистри и лицензионни преписки, даването на справки, издаването на документи за вписаните обстоятелства и други случаи;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) организира сътрудничество със звена на други държавни органи и неправителствени организации, както и с международни организации и институции в рамките на определените му правомощия;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) следи за спазване на професионалната етика и опазване на служебната и търговска тайна от служителите, участващи в контролната дейност, съгласно изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ);
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) дава разрешения и контролира извършването на капитално строителство, ремонти и придобиването на дълготрайни активи в рамките на утвърдените от бюджета средства и одобрените поименни списъци;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) при необходимост преразпределя дълготрайни материални активи между териториалните звена и лабораториите и одобрява бракуването им;
17. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) налага конкретни принудителни административни мерки съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно и издава наказателни постановления съгласно чл. 36, ал. 2 ЗСТЗ;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) участва в работата на колегиума на Министерството на земеделието и храните и консултативния съвет по зърно;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на НСЗ;
20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) представлява НСЗ в международни организации, специализирани в областта на зърното и зърнените продукти;
21. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) сключва договори от името и за сметка на службата;
24. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) организира и провежда обучението и квалификацията на служителите на НСЗ;
25. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) командирова служителите на НСЗ в страната и в чужбина;
26. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) утвърждава годишния и месечните инспекционни планове за контролната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Изпълнителният директор осъществява и други правомощия, които са му предоставени със закон или акт на Министерския съвет или са му възложени от министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) При отсъствие функциите на изпълнителния директор се изпълняват от упълномощен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител от НСЗ.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Административното ръководство на НСЗ се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) осъществява цялостното административно ръководство на НСЗ в изпълнение на законните разпореждания на ръководителя на НСЗ;
2. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и на служителите по трудово провоотношение;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) изпълнява и други функции, възложени му от изпълнителния директор.
5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) изготвя ежегодно доклад за състоянието на НСЗ и го представя на изпълнителния директор;
6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) организира подготовката на бюджета на службата;
7. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) организира и отговаря за стопанисването на ползваните за административни нужди имоти и движими вещи, предоставени на НСЗ;
8. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) отговаря за спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) отчита дейността си пред изпълнителния директор на НСЗ.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) (1) Финансов контрольор се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).
(2) Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията на министъра на финансите.
(3) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на НСЗ, като писмено изразява мнение относно законосъобразността на:
1. решенията или действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемане на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на НСЗ, включително отдаване под наем с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат права, съответно задължения, за НСЗ и/или за нейните служители.
(4) Финансовият контрольор не може да съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3, т. 2 ЗФУКПС.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) (1) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с помощта на администрация.
(2) Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.
(3) Общата администрация осигурява технически дейността на НСЗ и е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".
(4) Специализираната администрация е организирана във:
1. главна дирекция "Зърно и зърнени продукти" с териториални звена;
2. дирекция "Лабораторна дейност".


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Разпределението на щатните бройки по административни звена в НСЗ е посочено в приложението.

Раздел III.
Дейност и организация на работата на Националната служба по зърното (Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


Чл. 11. Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) осигурява финансово, материално и технически дейността на НСЗ, както и дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на НСЗ;
3. подготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) поддържа информационните връзки между другите държавни органи и НСЗ;
5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) осигурява поддръжката на материалната база и нейното съхранение и управлява собствеността на НСЗ;
6. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) осигурява техническата безопасност и охрана на труда на служителите в НСЗ;
7. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) организира изпълнение на задълженията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на НСЗ;
8. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) организира и ръководи транспортното обслужване на НСЗ;
9. организира дейностите, свързани с изпълнението на колективния трудов договор между синдикати и работодател;
10. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) изготвя проекта на бюджет на НСЗ, прави предложения за корекции на утвърдения годишен бюджет, съставя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на НСЗ;
11. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) следи за правилното разходване на средствата на НСЗ;
12. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) създава и поддържа регистър на съставените актове и издадените наказателни постановления по реда на Закона за съхранение и търговия със зърно;
13. (нова - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) осъществява дейности по провеждането на обучението и атестацията на служителите в НСЗ.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти":
1. приема и проверява подадените заявления за лицензиране на публични складове за зърно и за регистрация на зърнохранилища и уведомява кандидатите за непълноти в подадените документи;
2. проверява за съответствие декларациите по чл. 11, ал. 2 на публичните складове за зърно и зърнохранилищата, като извършва проверка на място, отразява резултатите от проверките в утвърдената форма;
3. подготвя предложения до министъра на земеделието и храните за издаване или отказ за издаване на лицензии на публичните складове за зърно, както и за изменение или прекратяване на издадени лицензии;
4. подготвя заповед на изпълнителния директор за продължаване на лицензията на публичен склад при представяне на нова банкова гаранция;
5. приема и проверява документите и изготвя разрешение или отказ за ипотека върху складовете, лицензирани като публични складове за съхранение на зърно;
6. подготвя предложения до изпълнителния директор за регистриране на зърнохранилищата, за изменение на регистрацията или заличаване от регистъра на зърнохранилищата;
7. изготвя схеми на складовете на лицензираните публични складове, регистрираните зърнохранилища и обявените други обекти за съхранение на зърно и справки за вместимостите към тях;
8. заверява регистрите на договорите за влог на зърнохранилищата чрез подпис и печат на последната страница по заповед на изпълнителния директор;
9. води книга за извършените заверки на регистрите за договорите за влог на зърно от регистрираните зърнохранилища по заповед на изпълнителния директор;
10. организира отпечатването, получава заявените от публичните складове складови записи за влог на зърно от печатница на Министерството на финансите, като ги предоставя срещу заплащане на представител на склада, за което се съставя и приемно-предавателен протокол, и се вписват в регистъра на складовите записи;
11. извършва периодичен контрол на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно за спазване на условията за лицензирането, регистрирането и декларираните обстоятелства, контролира количеството и качеството на съхраняваното зърно и спазване на инструкцията за съхранението му;
12. извършва съвместни проверки с Националната агенция по приходите и "Икономическа полиция" в зърнения сектор;
13. участва при интервенционно изкупуване на зърно съгласно делегираните й пълномощия от ДФ "Земеделие" - РА;
14. ежемесечно събира информация за наличните количества зърно в публичните складове за зърно, собствениците или наемателите на зърнохранилища и другите обекти за съхранение на зърно;
15. всяко тримесечие събира информация от земеделските производители за произведеното, продаденото и наличното зърно по видове;
16. ежемесечно изготвя оперативен зърнен баланс за наличните количества зърно;
17. ежеседмично изготвя обзор за състоянието на зърнените пазари;
18. контролира зърнопроизводителите за достоверността на подадените декларации за произведено, продадено и налично зърно;
19. събира, обобщава и изпраща информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 година относно декларациите за реколтите и запасите от ориз;
20. контролира публичните складове за зърно за спазването на изискванията на чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 10 ЗСТЗ;
21. води регистри на лицензираните публични складове за зърно, на регистрираните зърнохранилища и списък на другите обекти за съхранение на зърно;
22. регистрира учредения гаранционен фонд съгласно чл. 9б, ал. 1 ЗСТЗ и съдейства на ръководството за реализиране на целите на фонда;
23. съхранява и осигурява достъп до регистрите на публичните складове за зърно, търговците на зърно, зърнохранилищата и списъка на другите обекти за съхранение на зърно по установен ред;
24. приема и проверява подадените заявления, декларация и приложените документи за регистрация на търговците на зърно;
25. подготвя заповеди за регистрация и пререгистрация на търговците на зърно, издава удостоверение и вписва регистрираните търговци на зърно в регистъра;
26. извършва проверки на зърнопреработвателните предприятия за наличното и преработено зърно;
27. за целите на контрола за съответствие на зърнените продукти събира информация за месечното производство на предприятията за преработка на зърно;
28. осъществява контрол върху регистрираните търговци на зърно за спазване на декларираните от тях обстоятелства и спазване на ЗСТЗ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
29. извършва периодични и специални проверки на дейността и правния статут на регистрираните търговци на зърно и прави предложения за заличаване на търговци на зърно от регистъра, когато установи, че не отговарят на декларираните от тях обстоятелства;
30. осъществява контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти в страната при внос, износ и вътрешнообщностни доставки и издава сертификати за съответствие;
31. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) издава сертификати за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на протокол за изпитване от регионалните лаборатории;
32. ежегодно извършва окачествяване на произведената пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед и изготвя доклади за качеството на продукцията;
33. по искане на страни по договор извършва контрол на качеството на зърно и зърнени продукти по стандартни и договорни показатели;
34. подготвя проекти на нормативни актове в областта на зърното и зърнените продукти и дава становища, касаещи компетентността на НСЗ, по искане на лица, органи и организации;
35. извършва проверки по жалби и сигнали и дава отговори по тях;
36. извършва специален контрол по искане на държавен орган, публичния склад, зърнохранилището, влогодател и финансова институция;
37. съставя констативни протоколи и актове за извършени нарушения по ЗСТЗ;
38. предоставя справки и издава документи за вписаните в регистрите на службата обстоятелства;
39. ежемесечно публикува списък на търговците на зърно, публичните складове за зърно и регистрираните зърнохранилища на интернет страницата на НСЗ;
40. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) по искане на физически и юридически лица извършва услуги относно определяне количеството и качеството на зърното, определяне на капацитета на вместимости, вземане и формиране на средни проби и други в рамките на компетенцията на службата.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.) Дирекция "Лабораторна дейност":
1. координира и контролира лабораторните изследвания, анализи и експертизи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите, извършвани от Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи (ЦЛОЗЗПФ) и регионални лаборатории в Плевен, Добрич, Варна и Бургас;
2. възлага извършване на анализи за определяне качеството на зърното и зърнените продукти, комбинираните фуражи, суровините и добавките за тях;
3. събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторната дейност в системата на службата;
4. организира методичното ръководство и контролира цялостната дейност на ЦЛОЗЗПФ и регионалните лаборатории;
5. участва в разработването на програми за обучение и повишаване квалификацията на лабораторните специалисти от службата;
6. води списък на лабораториите, свързани с дейностите на службата;
7. за утвърждаване на ЦЛОЗЗПФ като акредитирана референтна лаборатория изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания извън обхвата на акредитация за целите на официалния контрол съгласно европейското право;
8. участва в проверки на лабораториите от системата на службата;
9. координира и организира провеждането на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове на лабораториите, свързани с дейността на службата;
10. подпомага лабораториите в подготовката им за акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитацията им;
11. участва в разработването на проекти на нормативните актове и образци на документи, свързани с дейността й;
12. изготвя становища и отговори на постъпили в службата запитвания;
13. участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с лабораторните дейности в службата;
14. по искане на страни по договор извършва контрол на качеството на зърно, зърнени продукти и фуражи по стандартни и договорни показатели;
15. извършва анализ за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната;
16. за получените резултати от анализите издава протоколи за изпитване с арбитражна стойност;
17. провежда курсове за квалификация на лаборанти в областта на зърното, зърнените продукти и фуражите.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Документите, изпратени до НСЗ, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.


Чл. 17. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
(4) Преписките, свързани с осъществяване на регулаторни правомощия - издаване на лицензи, разрешителни и с регистрация, се насочват директно от звеното, което приема заявленията, към звената от специализираната администрация.
(5) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Изходящите от НСЗ документи се съставят най-малко в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Изходящите от НСЗ документи се завеждат в изходящ регистър, като се отбелязва и датата на изпращането им.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на службата. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на службата трябва да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до 2 месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на службата в интернет.
(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на службата в интернет 7 дни предварително.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 4, ал. 5 от Закона за съхранение и търговия със зърно във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията и отменя Устройствения правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 40 от 2001 г.; изм., бр. 52 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г.)

§ 11. Разпоредбата по § 8, т. 7 относно чл. 14, т. 7 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г.)

§ 10. Навсякъде в устройствения правилник думите "Министър на земеделието и горите", "Министъра на земеделието и горите", "Министерство на земеделието и горите", "Министерството на земеделието и горите" да се четат "Министър на земеделието и храните", "Министъра на земеделието и храните", "Министерство на земеделието и храните", "Министерството на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

§ 10. Навсякъде в устройствения правилник думите "Национална служба по зърното и фуражите (НСЗФ)" се заменят с "Национална служба по зърното (НСЗ)".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2012 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.12.2013 Г.)

§ 10. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 03.12.2013 г.)


Обща численост на Националната служба по зърното - 54 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 7
в т.ч.  
Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" 7
Специализирана администрация 45
в т.ч.  
Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти" с териториални звена 31
Дирекция "Лабораторна дейност" 14


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти