Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ НА ОТКРИТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ТЯХ ВЪВ ВЪЗДУХА

В сила от 11.02.2005 г.
Приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.)

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за машини и съоръжения, които работят на открито, посочени в приложение № 1, пуснати на пазара или пуснати в действие като цялостни комплекти, готови за използване.
(2) Методите за измерване на шума, излъчван във въздуха от машини и съоръжения, които работят на открито, са определени в приложение № 2.


Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. машините и съоръженията, предназначени главно за превоз на стоки или хора по шосеен, железопътен, въздушен или воден път;
2. машините и съоръженията, специално проектирани и конструирани за използване от армията или полицията, както и от службите за спешна помощ;
3. допълнителните/сменяемите приспособления без двигател, които са пуснати отделно на пазара или в действие, освен ръчно държаните къртачи и хидравличните чукове.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.) (1) Машини и съоръжения, които работят на открито, попадащи в обхвата на чл. 2, се пускат на пазара или се пускат в действие само след като производителят или неговият упълномощен представител осигури, че:
1. машините и съоръженията удовлетворяват изискванията на наредбата по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;
2. процедурите за оценяване на съответствието по чл. 8 са приложени изцяло;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) машините и съоръженията са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и с означено гарантирано ниво на звукова мощност и се придружават от ЕО декларация за съответствие.
(2) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител, задълженията по наредбата са на лицето, което пуска машините и съоръженията на пазара и/или ги пуска в действие.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Когато машините и съоръженията, които работят на открито, имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, придружени са от ЕО декларация за съответствие и имат означение за гарантираното ниво на звукова мощност, се приема, че те отговарят на изискванията на наредбата.

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 6. (В сила от 3 януари 2006 г.) Гарантираното ниво на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от машини и съоръжения, които се използват на открито, наричано по-нататък "гарантирано ниво на звукова мощност", не трябва да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 за следните машини и съоръжения:
1. строителни подемници, задвижвани с двигатели с вътрешно горене по приложение № 1, т. 3 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.3);
2. уплътняващи машини (само вибрационни и невибрационни валяци, виброплочи и виброчукове) по приложение № 1, т. 8 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.8);
3. компресори (< 350 kW) по приложение № 1, т. 9 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.9);
4. ръчни къртачи и трошачи по приложение № 1, т. 10 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.10);
5. строителни лебедки, задвижвани с двигатели с вътрешно горене, по приложение № 1, т. 12 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.12);
6. булдозери (< 500 kW) по приложение № 1, т. 16 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.16);
7. дъмпери (обръщачи) (< 500 kW) по приложение № 1, т. 18 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т.II.18);
8. багери, хидравлични или въжени (< 500 kW) по приложение № 1, т. 20 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.20);
9. багери-товарачи (< 500 kW) по приложение № 1, т. 21 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.21);
10. грейдери (< 500 kW) по приложение № 1, т. 23 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.23);
11. хидравлични агрегати по приложение № 1, т. 29 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.29);
12. машини за уплътняване, тип товарач с кош (< 500 kW) по приложение № 1, т. 31 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.31);
13. паркови косачки (с изключение на земеделска и горска техника и многофункционални устройства, чийто основен двигателен агрегат има мощност по-голяма от 20 kW) по приложение № 1, т. 32 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.32);
14. машини за рязане на трева в парковете (тримери)/машини за окантване на трева в парковете (тримери) по приложение № 1, т. 33 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.33);
15. мотокари-повдигачи, универсални (с изключение на "други мотокари-повдигачи, универсални", описани в приложение № 1, т. 36, второ тире, с товароподемност, непревишаваща 10 тона) по приложение № 1, т. 36 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.36);
16. товарачи (< 500 kW) по приложение № 1, т. 37 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.37);
17. самоходни кранове по приложение № 1, т. 38 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.38);
18. мотокултиватори (< 3 kW) по приложение № 1, т. 40 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.40);
19. машини за полагане на асфалт (с изключение на машините за полагане на асфалт, снабдени с виброрейка) по приложение № 1, т. 41 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.41);
20. генератори (< 400 kW) по приложение № 1, т. 45 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.45);
21. кулокранове по приложение № 1, т. 53 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.53);
22. генератори за заваряване по приложение № 1, т. 57 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.57).


Чл. 7. Гарантираното ниво на звукова мощност не се ограничава и подлежи само на означаване за следните машини и съоръжения:
1. автомобилни платформи (автовишки) по приложение № 1, т. 1 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.1);
2. машини за рязане на храсти по приложение № 1, т. 2 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.2);
3. строителни подемници, задвижвани с електродвигател по приложение № 1, т. 3 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.3);
4. банцизи за строителството по приложение № 1, т. 4 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.4);
5. циркуляри за строителството по приложение № 1, т. 5 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.5);
6. преносими верижни триони по приложение № 1, т. 6 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.6);
7. комбинирани превозни средства за почистване на канали с водна струя с високо налягане и чрез изсмукване по приложение № 1, т. 7 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.7);
8. уплътняващи машини (само взривни чукове) по приложение № 1, т. 8 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.8);
9. бетоносмесители или разтворобъркачки по приложение № 1, т. 11 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.11);
10. строителни лебедки, задвижвани с електрически двигател, по приложение № 1, т. 12 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.12);
11. бетонополагащи и мазачески машини по приложение № 1, т. 13 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.13);
12. лентови транспортьори по приложение № 1, т. 14 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.14);
13. хладилни съоръжения, монтирани на превозни средства, по приложение № 1, т. 15 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.15);
14. пробивни машини по приложение № 1, т. 17 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.17);
15. съоръжения за товарене и изпразване на силози и цистерни по приложение № 1, т. 19 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.19);
16. избирателни контейнери за събиране на стъкло за рециклиране по приложение № 1, т. 22 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.22);
17. машини за рязане на трева (тримери)/машини за окантване на трева (тримери) по приложение № 1, т. 24 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.24);
18. ножици за жив плет по приложение № 1, т. 25 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.25);
19. машини за почистване на канали с водна струя с високо налягане по приложение № 1, т. 26 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.26);
20. водоструйни машини с високо налягане по приложение № 1, т. 27 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.27);
21. хидравлични чукове по приложение № 1, т. 28 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.28);
22. машини за прорязване на фуги по приложение № 1, т. 30 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.30);
23. машини за почистване на листа по приложение № 1, т. 34 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.34);
24. машини за събиране на листа по приложение № 1, т. 35 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.35);
25. мотокари-повдигачи, универсални (само "други мотокари-повдигачи, универсални", така както са описани в приложение № 1, т. 36, второ тире, с товароподемност, непревишаваща 10 тона), измерени съгласно приложение № 1, т. 36 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.36);
26. подвижни контейнери за отпадъци по приложение № 1, т. 39 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.39);
27. машини за полагане на асфалт (снабдени с виброрейка) по приложение № 1, т. 41 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.41);
28. съоръжения за набиване на пилоти по приложение № 1, т. 42 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.42);
29. машини за полагане на тръби по приложение № 1, т. 43 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.43);
30. верижни снегопочистващи машини по приложение № 1, т. 44 (измерване съгласно приложение № 2, част Б, т. II.44);
31. генератори (

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти