Logo Вторник, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО"

В сила от 06.02.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542050 "Оператор в производството на облекло" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542050 "Оператор в производството на облекло" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:

• 5420501 "Производство на облекло от текстил"
• 5420502 "Производство на облекло от кожи".


Чл. 3. (1) Въз основа на държавното образователно изискване по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в производството на облекло".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството но облекло" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., вкл. по специалности и професии от професионалното направление "Оператори в шевно, галантерийно и обувно производство" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерство на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството на облекло"


Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло, обувки
  и кожени изделия
 
Наименование на професията:
 
542050 Оператор в производството на облекло

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в производството на облекло" съгласно списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално
  професионална входящо образо-
  квалификация вателно равнище
5420501 Производ- втора Завършено
  ство на об-   основно об-
  лекло от   разование
  текстил    
5420502 Производ- втора Завършено
  ство на об-   основно об-
  лекло от   разование
  кожи    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Оператор в производството на облекло", което се удостоверява с медицинско свидетелство.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудо- Предмети Професионални компетенции
  вите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
Специалност 5420501 "Оператор в производството на облекло от текстил"
1. Работи с Основни Специфичните Поддържане на Работа в
основни видо- материали: свойства и ред и чистота йерархическа
ве шевни машини Текстилни експлоатационни на работното подчиненост
и материали възможности на място Технологична и
шевни (тъкани, текстилни Извършване на трудова
полуавтомати за плетени, материали, елементарни дисциплина
производство на нетъкани), инструменти, регулировки за Устойчивост на
облекло от тъкани помощни машини, осигуряване на вниманието
и плетени материали, съоръжения качествено Лична
текстилни материали за Специфичните изпълнение на отговорност
материали украса, шевни особености на машинни Самоконтрол
2. Изработва конци, ципове, технологиите шевове Адаптивност
детайли и копчета и други за Качествено  
облекло от текстил, Основни производство изпълнение на  
спазвайки инструменти и на облекло от технологичните  
технологичната машини: тъкани и операции:  
последователност Ножица, плетени шиене,  
3. Поправя грешки пинсета, материали гладене,  
от сантиметър, Основните подлепване  
технологичен линеал, ръчни конструкции на Разчитане на  
характер в рамките игли, креда, дамско, мъжко конструктивни  
на своите шило, карфици, и детско чертежи и  
компетенции приспособление облекло от технологични  
4. Чертае основни за разшиване и тъкани и скици  
конст- ръчно плетени    
рукции на дамско, прорязване, текстилни    
мъжко и детско основни шевни материали    
облекло от тъкани машини, шевни Основните    
и плетени полуавтомати, методи на    
текстилни съображения за кроене на    
материали влаготоплинна облекло от    
5. Глади обработка тъкани и    
качествено в съ-   плетени    
ответствие с   текстилни    
технологичните   материали    
изисквания        
6. Подлепва в        
съответ-        
ствие с        
технологичните        
изисквания        
7. Работи със        
съоръже-        
ния за        
влаготоплинна        
обработка на        
облекло от текстил        
8. Всички трудови        
задачи        
изпълнява при        
спазване на        
изискванията за        
здравословни и        
безопасни условия        
на труд        
Специалност 5420502 "Оператор в производството на облекло от кожа"
1. Работи с Основни Специфичните Поддържане на Работа в
основни ви- материали: свойства и ред и чистота йерархическа
дове шевни Лицева кожа, експлоатационни на работното подчиненост
машини и шевни кожухарски възможности на място Технологична и
полуавтомати за велур, кожа от видовете кожи, Извършване на трудова
производство на косъм, инструменти, елементарни дисциплина
облекло от кожа изкуствени машини, регулировки за Устойчивост на
2. Изработва кожи, текстилни съоръжения осигуряване на вниманието
детайли и и помощни Специфичните качествено Лична
облекло от материали, особености на изпълнение на отговорност
различни видове материали за технологиите машинни Самоконтрол
кожи, спазвайки украса, шевни за шевове Адаптивност
технологичната конци, лепила, производство Качествено  
последователност ципове, копчета на облекло от изпълнение на  
и отчитайки и други кожа технологичните  
характерните Основни Основните операции:  
особености на инструменти конструкции на шиене, лепене,  
видовете кожи и машини: дамско, мъжко гладене,  
3. Поправя грешки Ножица, и детско престригване  
от пинсета, облекло от Разчитане на  
технологичен сантиметър, кожа конструктивни  
характер в рамките линеал, ръчни Основните чертежи и  
на своите игли, креда, методи на технологични  
компетенции шило, кроене на скици  
4. Чертае основни приспособление облекло от    
конст- за разшиване и кожа    
рукции на дамско, ръчно      
мъжко и детско прорязване,      
облекло от кожа основни шевни      
5. Глади и лепи машини,      
качест- специални      
вено в машини,      
съответствие с стригачна      
технологичните машина,      
изисквания съоръжения за      
6. Подлепва в топлинна      
съответ- обработка и      
ствие с лепене      
технологичните        
изисквания        
7. Работи със        
съоръже-        
ния за топлинна        
обработка на        
облекло от кожа        
8. Всички трудови        
зада-        
чи изпълнява при        
спазване на        
изискванията за        
здравословни и        
безопасни условия        
на труд        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие предприятията (преобладаващо малки и средни) за производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия изпитват потребност от квалифицирана работна ръка.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на облекло" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 8266 "Оператори на шевни и бродировачни машини"; 8268 "Оператори на машини за обработка на кожи"; 7442 "Квалифицирани шивачи"; 7447 "Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия" и др., в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в производството на облекло", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на облекло" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачитат.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Оператор в производството на облекло" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
• познава основните суровини и материали в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
• познава основните процеси в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
• познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
• умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5420501 "Оператор в производството на облекло от текстил"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при изработването на облекло от тъкани и плетени текстилни материали, като:
• познава и обслужва основните видове шевни машини;
• чертае основни конструкции на видове облекло;
• познава и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло; разчита технологични скици;
• адаптира се бързо за изпълнение на технологична операция при въвеждане на нови машини и съоръжения;
• познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло;
• описва по схема общото устройство и принципа на действие на шевни полуавтомати, специални шевни машини и кроячна техника;
• познава и прилага технологията за изработване на облекло по конфекционен начин и облекло по поръчка;
3.3.2. Специалност 5420502 "Оператор в производството на облекло от кожа"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при изработването на облекло от кожа, като:
• познава и обслужва основните видове шевни машини;
• чертае основни конструкции на видове облекло;
• познава и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло; разчита технологични скици;
• адаптира се бързо за изпълнение на технологична операция при въвеждане на нови машини и съоръжения;
• познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло от кожа;
• познава характерните особености и приложението на специалните шевни машини и съоръжения за производство на облекло от кожа;
• познава и прилага технологията за изработване на ръкавици и облекло от кожа.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в производството на облекло".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Оператор в производството на облекло" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да знае и да прилага основ- Правила и инструкции
  ните правила за безопасна за безопасна работа
  работа на работното място, Противопожарна
  да не замърсява с работата охрана
  си околната среда Екологична култура
    Долекарска помощ
    Вредности и професи-
    онални заболявания
2. Да осъществява ефективни Видове общуване
  комуникации при изпълне- Принципи на дело-
  ние на трудовата си дейност вото общуване
  в работен екип - да умее да Правила за водене
  формулира проблеми, да за- на делова кореспон-
  дава въпроси, да прави отчет денция
  за извършената работа  
3. Да участва при разпределяне Организация на тру-
  на задачите, да съдейства и довия процес
  търси помощ от членовете Групова динамика
  на екипа, да се отнася с чув- Мотивация и
  ство за отговорност при из- контрол
  пълнение на задачата, която  
  му е възложена Психологическа
  Да разбира собствената си структура на трудо-
  роля в производството и да вата дейност
  съзнава необходимостта от Потребности и спо-
  повишаване на квалифика- собности на личност-
  цията си та за саморазвитие
4. Да познава пазарните отно- Нормиране на труда
  шения, мястото и ролята на Заплащане на труда
  отделните лица, фирмите, Работна заплата
  институциите и държавата  
  в тях  
5. Да познава правата и задъл- Трудово-правно
  женията си като участник в законодателство
  трудовия процес съгласно Трудово-правни от-
  Кодекса на труда; да разбира ношения в производ-
  договорните отношения меж- ственото звено
  ду работодател и работник (предприятието)
6. Да знае общите правила Конфигурация на
  за работа с компютър и да компютъра
  умее да ползва програмни Устройства за въвеж-
  продукти дане и съхраняване
    на данни
    Съхраняване и нами-
    ране на информация
    Работа с програмни
    продукти за създава-
    не на елементарни
    документи
    Съвременни техно-
    логии
7. Да се справя с предвидими и Комуникативна ком-
  рутинни задачи на работното петентност при из-
  място, като осъществява крат- ползването на ограни-
  ка комуникация на чужд език чен набор от предви-
  без наличието на усложнения дими и елементарни
  (Ниво А1 - А2 според общата езикови средства -
  европейска рамка за владее- елементарни думи и
  не на чужди езици) изрази, свързани с
    професионалните за-
    дачи, и тяхното прос-
    то комбиниране
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направ-
ление "Производство на текстил, облекло, обувки и
кожени изделия"
1. Да познава организацията Нормативни доку-
  на предприятието и право- менти в производ-
  мощията на длъжностните ството
  лица Организация на
    работното място
2. Да познава и спазва техноло- Видове технологични
  гичната дисциплина при из- процеси
  пълнение на технологичните Видове машини, апа-
  операции рати и съоръжения
    Видове техническа и
    технологична доку-
    ментация
3. Да умее да разчита техноло- Условни означения в
  гична документация технологичните доку-
    менти
    Видове техническа и
    технологична доку-
    ментация
4. Да познава основните проце- Основни процеси при
  си, машини, апарати, съоръ- производство на
  жения и инсталации в произ- облекло
  водството на облекло Устройство на маши-
    ни, апарати, съоръже-
    ния в производството
    на облекло
Специфична за професия 542050 "Оператор в
производството на облекло" задължителна
професионална подготовка
Специалност 5420501 "Производство на облекло
от текстил"
1. Да познава и обслужва Бодообразуване при
  основни видове шевни грайферни и верижни
  машини шевни машини
    Устройство и прин-
    цип на действие
    Дефекти при бодо-
    образуване
    Причини за възник-
    ване на дефектите и
    начини за тяхното
    отстраняване
2. Да чертае основни конст- Размерни характерис-
  рукции на видове облекло тики на човешкото
    тяло
    Снемане на мерки
    Съдържание на стан-
    дартните размерни
    таблици
    Основни конструкции
    на дамско, мъжко и
    детско облекло
    Правила за трансфор-
    мация на основните
    конструкции
3. Да познава и да прилага тех- Облекло по конфек-
  нологичната последовател- ционен начин
  ност на изработване на ви- Облекло по поръчка
  дове облекло Отстраняване на до-
    пуснати грешки от тех-
    нологичен характер
    Разчитане на техноло-
    гични скици
4. Да се адаптира бързо към Новости за:
  изменящи се условия за из- - основните видове
  пълнение на технологична машини и съоръ-
  операция при въвеждане на жения
  нови машини и съоръжения - специални шевни
    машини
    - кроячна техника
5. Да познава основни, помощ- Текстилни суровини -
  ни и спомагателни материа- класификация,
  ли за изработване на облек- строеж, химичен със-
  ло от тъкани и плетени тек- тав, свойства
  стилни материали Видове основни и по-
    мощни текстилни
    материали
    Обща технология на
    текстилното произ-
    водство
    Спомагателни
    материали
6. Да познава и обслужва шев- Полуавтомати за из-
  ни полуавтомати и съоръ- работване на илици -
  жения за влаготоплинна видове, принцип на
  обработка действие, правила за
    работа
    Полуавтомати за при-
    шиване на копчета -
    видове, принцип на
    действие, правила за
    работа
    Съоръжения за влаго-
    топлинна обработка -
    ютии, преси и други
7. Да познава специални шев- Специални шевни
  ни машини и кроячната машини, използвани в
  техника производството на
    облекло от тъкани и
    плетени текстилни
    материали
    Машини за кроене -
    видове, устройство,
    правила за работа
8. Да спазва технологичните Машинни шевове -
  изисквания при изработване класификация, прило-
  на облекло от тъкани и пле- жение и изпълнение
  тени текстилни материали според технологични-
    те изисквания
    Малки детайли и еле-
    менти от облеклото -
    видове, приложение,
    технологична после-
    дователност на изра-
    ботване, изработване
    с прилагане на видо-
    ве машинни шевове
    Джобове - видове,
    приложение, техноло-
    гична последовател-
    ност на изработване
    на основни видове,
    изработване
    Поясни изделия - ви-
    дове, технологична
    последователност на
    изработване, изра-
    ботване
    Раменни изделия -
    видове, технологична
    последователност на
    изработване, изра-
    ботване
Специалност 5420502 "Производство на облекло
от кожа"
1. Да познава и обслужва ос- Бодообразуване при
  новни видове шевни машини грайферни и верижни
    шевни машини
    Устройство и прин-
    цип на действие
    Дефекти при бодо-
    образуване
    Причини за възниква-
    не на дефектите и на-
    чини за тяхното от-
    страняване
2. Да чертае основни конструк- Размерни характе-
  ции на видове облекло ристики на човеш-
    кото тяло
    Снемане на мерки
    Съдържание на стан-
    дартните размерни
    таблици
    Основни конструкции
    на дамско, мъжко и
    детско облекло
    Правила за трансфор-
    мация на основните
    конструкции
3. Да познава и да прилага тех- Облекло по конфек-
  нологичната последовател- ционен начин
  ност на изработване на ви- Облекло по поръчка
  дове облекло Отстраняване на до-
    пуснати грешки от
    технологичен ха-
    рактер
    Разчитане на техноло-
    гични скици
4. Да се адаптира бързо към из- Новости за:
  менящи се условия за изпъл- - основните видове ма-
  нение на технологична опе- шини и съоръжения
  рация при въвеждане на но- - специални шевни
  ви машини и съоръжения машини
    - кроячна техника
5. Да познава основни, помощ- Характеристика на
  ни и спомагателни материа- суровата кожа
  ли за изработване на облек- Видове обработени
  ло от кожа кожи - лицева кожа,
    кожухарски велур
    (тула), кожи на косъм
    Характеристика и
    окачествяване на об-
    работените кожи
    Дефекти при обрабо-
    тената кожа
    Приложение на текс-
    тилни и спомагателни
    материали в произ-
    водството на облекло
    от кожи
6. Да обслужва специални ма- Ръкавичарски маши-
  шини и съоръжения за про- ни - видове, принцип
  изводство на облекло от на действие, правила
  кожа за работа
    Събирачна машина -
    принцип на действие,
    правила за работа
    Стригачни машини -
    принцип на действие,
    правила за работа
    Машини за опреде-
    ляне площта на кожа-
    та - видове, принцип
    на действие
    Съоръжения за сушене,
    лепене и гладене - ви-
    дове, принцип на дейст-
    вие, правила за работа
7. Да спазва технологичните Изработване на ръ-
  изисквания при изработване кавици - видове, тех-
  на облекло от кожа нологична последо-
    вателност на изра-
    ботване
    Изработване на
    облекло от:
    - лицева кожа:
    видове, технологична
    последователност на
    изработване
    - кожухарски велур:
    видове, технологична
    последователност на
    изработване
    - кожа на косъм:
    видове, технологична
    последователност на
    изработване
    - изкуствени кожи:
    видове, технологична
    последователност на
    изработване

5. Система за оценяване и удостоверяване

Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или с удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво:
5.1.1. По теория:
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
• определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
• въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
• задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Професионално-личностните качества се оценяват в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразяват на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).
Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.|
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Изпълнение на - Знания за бодообразува- 95
  общи и специ- нето при грайферни и ве-  
  фични трудови рижни машини  
  дейности при - Знания за устройството  
  производството и принципа на действие на  
  на облекло основни видове шевни ма-  
    шини и съоръжения  
    - Знания за дефектите при  
    бодообразуване, причини-  
    те за възникването им и  
    начините за тяхното от-  
    страняване  
    - Знания за използваните  
    суровини и материали  
    - Знания за специфика-  
    та на технологията за из-  
    работване на облекло по  
    конфекционен начин и  
    облекло по поръчка  
2. Икономически - Знания за общите прин- 5
  и трудово-прав- ципи на трудовото зако-  
  ни знания и нодателство  
  умения - Знания за основните  
    принципи при формите и  
    системите на заплащане  
    на труда  
    Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на из- - не застрашава живота и 10
  искванията за здравето на себе си и на  
  техника на безо- околните при изпълнение  
  пасност, охрана на изпитното задание  
  на труда и орга- - умее безопасно да рабо-  
  низация на ра- ти с машини в производ-  
  ботното място ствения цех и на работно-  
    то място  
    - разпознава опасни си-  
    туации, които биха могли  
    да възникнат в процеса на  
    работа, дефинира и спаз-  
    ва предписания за своевре-  
    менна реакция  
    - умее да оказва първа по-  
    мощ на пострадал при ава-  
    рия в производствения цех  
    (при пожар, наранявания  
    и др.)  
    - спазва изискванията да  
    не замърсява околната  
    среда при изпълнение на  
    изпитното задание  
2. Самостоятелност - степен на самостоятел- 10
  при изпълнение ност  
  на задачата    
3. Изпълнение - спазва изискванията 20
  на съответни- при изпълнение на опе-  
  те операции рациите  
4. Качество на го- - изделието е изработено 60
  товото изделие по еталон без отклонения  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания за материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4/2001 г.; изм. и доп., бр. 49/2002 г.).
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет - в него се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на основни кройки, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и други).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, хартия за изработване на основните кройки, шивашки метър, линеал, ножица, кош за отпадъци.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност /на конци, на копчета, на шевни игли, на плетачи и ножове за оверлог машини, на ножове за илична машина, схеми за образуване на различните видове машинни бодове, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност на изработване на различни видове облекла и начина на работа, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
6.2.1.1. За изработване на облекло от тъкани и плетени материали - шкафове или хранилище за основни и помощни материали, кроячна маса за скрояване на изделие, щендер за основни кройки, работна маса за извършване на ръчни операции, грайферни и верижни шевни машини, гладачна маса, парна ютия, електрическа ножица за кроене и устройство за заточване на ножа, щендер за окачване на готови изделия.
6.2.1.2. За изработване на облекло от кожа - към посоченото в т. 6.2.1.1 оборудване още и обикновена ютия (без пара).
6.2.2. Помощно оборудване - ножица, кожухарско ножче, шивашки метър, креда, четка за почистване от креда, линеал, молив за чертане, ръчни игли, машинни игли, резервни части за шевните машини, шило, бодец за почистване от конци, карфици, напръстник, съд за вода, тампон за омокряне, шаблони за пречупване на детайли, пашпалер за веревна лента, четки и кошчета за почистване на работното място, картони-поръчка, листове за скициране.
6.2.3. Инструменти - отвертка, клещи, пинсета, приспособление за вдяване на конец, приспособления за разшиване и за ръчно прорязване, приспособление за стригане.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" със съответната специалност.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" със съответната специалност, както и учители по практика по съответната специалност.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти