Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО"

В сила от 06.02.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542040 "Моделиер - технолог на облекло" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542040 "Моделиер - технолог на облекло" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420401 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил";
2. 5420402 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 542040 "Моделиер - технолог на облекло".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542040 "Моделиер - технолог на облекло" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. вкл. по специалности и професии от професионалното направление "Лека промишленост" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Моделиер - технолог на облекло"


Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло,
  обувки и кожени изделия
 
Наименование на професията:
 
522040 Моделиер - технолог на облекло

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професия "Моделиер - технолог на облекло" съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение (2003), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Входящо
  професио- образователно
  нална ква- равнище
  лификация  
5420401 Конструира- трета Завършено основ-
  не, модели-   но образование
  ране и тех-    
  нология на    
  облекло от    
  текстил    
5420402 Конструира- трета Завършено основ-
  не, модели-   но образование
  ране и тех-    
  нология на    
  облекло от    
  кожи    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Упражняването на професията "Моделиер - технолог на облекло" изисква от кандидата за обучение да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
1. Специалност 5420401 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"
1. Работи с основни Текстилни материали Видовете текстилни Качествено Памет, зрително
  видове кроячна (тъкани, плетени, и помощни изпълнение на усещане, устойчи-
  техника за нетъкани), помощни материали и техните операцията кроене. вост на вниманието,
  производство на материали физико-химични и Разпознаване и трудова
  облекло от текстил Шаблони за кроене експлоатационни определяне на дисциплина,
    Кроячна техника и качества текстилните адаптивност.
    прис- Видовете кроячна дефекти.  
    пособления за техника,    
    кроене приспособленията и    
      инструментите,    
      използвани при    
      кроенето на облекло    
      от текстил    
2. Работи с основни Детайли на Специфичните Качествено Памет, устойчивост
  видове шевни облеклото, шевни особености и изпълнение на на вниманието,
  машини и конци, ръчни игли, експлоатационните машинни шевове; технологична и
  полуавтомати за ципове, копчета и възможности на разпознаване и трудо-
  производство на др. машините и определяне на ва дисциплина,
  облекло от текстил. Основни шевни инструментите, дефекти на шева. адаптивност.
    машини, използвани в Извършване на  
    полуавтомати и производството на елементарни  
    приспособления към облекло от текстил. регулировки за  
    тях. Основни Видовете ръчни и осигуряване на  
    инструменти: машинни бодове качествено  
    пинсета, машинни и шевове. изпълнение на  
    игли, сантиметър,   машинни шевове.  
    ножица, креда и др.      
3. Подлепва и глади Детайли, възли и Видовете Качествено Памет, зрително
  качествено; работи готово изделие. съоръжения за изпълнение на усещане,
  със съоръжения за Съоръжения за подлепване и за операциите устойчивост на
  подлепване и подлепване и за влаго-топлинна подлепване вниманието,
  влаго-топлинна влаго-топлинна обработка. и гладене. технологична и
  обработка на обработка. Режимите за Прилагане и трудова
  облекло от текстил.   влаго-топлинна поддържане на дисциплина,
      обработка и оптимален режим на адаптивност.
      подлепване на работа на  
      текстилни съоръженията за  
      материали. подлепване и  
        влаго-топлинна  
        обработка.  
4. Разчита (анализира, Скици на модели Моделирането и Разчитане на скици Творческо и
  дешифрира) скици   конструктивните на модели. репродуктивно
  на модели:   особености на Проверка на въображение,
  определя броя на   видовете облекло от конструктивни възприятие за
  детайлите на   текстил. чертежи. форма и
  изделието и       пространство,
  конструктивните им       самостоятелно
  особености.       мислене и
          съобразителност
5. Изработва модела Материали за Технологичната Качествено Възприятие за
  на изделието, модела на последователност изпълнение на форма и
  уточнява мястото, изделието, основни на операциите за технологичните пространство,
  формата и машини, съоръжения изработване на операции върху самостоятелно
  големината на и инструменти за видовете облекло от детайлите на мислене и
  детайлите. изработването му. текстил облеклото и съобразителност,
        монтирането им в технологична
        цялостно изделие. дисциплина,
          отговорност.
6. Чертае основни Чертожни материали Основните методи на Изработване на Устойчивост на
  конструкции и и инструменти. конструиране, конструктивни вниманието, точност,
  моделни разработки   моделиране и чертежи . лична отговорност,
  на мъжко, дамско и   размножаване по Прилагане методите памет.
  детско облекло от   ръст и размер. на моделиране и  
  текстил ,     размножаване.  
  размножава ги по        
  размери и ръстове.        
7. Изработва шаблони Материали за Изчертаването на Качествено Възприятие за
  за скрояване на шаблони и шаблоните. изработване на форма и
  всички детайли на инструменти за Технологичните шаблоните. пространство,
  изделието. рязане и маркиране - изисквания за Маркиране и самостоятелно
    ножици, шило, изработване на центроване на мислене и
    клещи и други. облекло от текстил. шаблоните в съобразителност,
        съответствие с памет, внимание,
        технологичните точност,
        изисквания. технологична
          дисциплина,
          отговорност.
8. Разработва Разходни норми на Методите и Изчисляване на Комбинативност,
  разходните норми материали. средствата за оптималните устойчивост на
  на използваните Средства (уреди) за нормиране. разходи на вниманието, точност,
  материали. измерване на площи Формите на материали и труд за самоконтрол, лична
  Изчислява и времена (CAD - организация в изработване на отговорност.
  (използва) CAM - системи). професионалното облеклото.  
  нормовремена за   направление. Изчисляване на  
  технологичните   Методите за поточна линия и  
  операции.   определяне съставяне на подов  
      разходите на план в съответствие  
      материали и труд. с наличния  
        машинен парк  
9. Разработва Формуляр и Видовете Рационално Самостоятелно
  технологична карта средства за писане. технологии. подреждане на мислене,
  за производството   Технологичните операциите и адаптивност,
  на облекло от   изисквания за манипулациите за комбинативност,
  текстил.   изпълнение на всяка качествено съобразителност,
      операция. изработване на инициативност,
        облекло от текстил. лична отговорност,
          технологична
          дисциплина.
10. Контролира Детайли, Техническите Откриване на Наблюдателност,
  качеството във технологични възли, изисквания за дефекти по зрително
  всеки етап от готово изделие. качествено материалите. възприятие,
  производството на Еталон на готовото изпълнение на Откриване на грешки технологична
  облекло от текстил. изделие, таблица за технологичните от конструктивен и дисциплина,
    размерите на операции, технологичен отговорност.
    изделието в готов допускани дефекти характер.  
    вид, сантиметър, и отстраняването им.    
    приспособление за      
    разшиване и ръчно      
    прорязване и др.      
11. Изпълнява всички Средства за Здравословните и Спазване на Лична отговорност,
  трудови задачи при обезопасяване на безопасни условия правилата за самоконтрол, работа
  спазване на всяко работно място. на труд в здравословни и в йерархическа
  изискванията за   професионалното безопасни условия подчиненост.
  здравословни и   направление. на труд.  
  безопасни условия   Нормативите за Поддържане на ред  
  на труд.   санитарно-хигиенните и хигиена на  
      условия на труд. работното място.  
2. Специалност 5420402 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи"
1. Работи с основни Различни видове Видовете кожи и Качествено Памет, зрително
  видове кроячна и кожи и спомагателни техните извършване на усещане,
  стригачна техника мате- физико-химични и операцията кроене. устойчивост на
  за производство на риали. експлоатационни Разпознаване и вниманието, трудова
  облекло от кожи. Шаблони за кроене. качества. определяне на дисциплина,
    Кроячна и стригачна Видовете кроячна дефекти по кожите. адаптивност.
    техника, техника,    
    приспособления за приспособленията и    
    кроене, кожухарски инструментите,    
    нож. използвани при    
      кроенето на облекло    
      от кожи.    
2. Работи с основни Детайли на Специфичните Качествено Памет, устойчивост
  видове шевни облеклото, шевни особености и изпълнение на на вниманието,
  машини и конци, ръчни игли, експлоатационните машинни шевове. трудова
  полуавтомати за ципове, копчета и възможности на Разпознаване и дисциплина,
  производство на др. машините, определяне на адаптивност.
  облекло от кожи. Основни шевни съоръженията и дефекти на шева.  
    машини, инструментите, Извършване на  
    полуавтомати и използвани в елементарни  
    приспособления към производството на регулировки за  
    тях. облекло от кожи. качествено  
    Основни Видовете ръчни и изпълнение на  
    инструменти: машинни бодове и операцията шиене.  
    пинсета, машинни шевове.    
    игли, клещи, ножица      
    и др.      
3. Работи със Детайли, възли и Видовете Качествено Памет, зрително
  съоръжения за готово изделие. съоръжения за изпълнение на усещане,
  топлинна обработка Съоръжения за топлинна обработка. операциите гладене устойчивост на
  на облекло от кожи. топлинна обработка Режимите за и лепене. вниманието, трудова
  Лепи в съответствие на кожи. топлинна обработка Прилагане и дисциплина,
  с технологичните Видове лепила. на видовете кожи. поддържане на адаптивност.
  изисквания.   Видовете лепила. оптимален режим на  
        работа на  
        съоръженията за  
        топлинна обработка.  
4. Разчита (анализира, Скици на модели. Моделирането и Разчитане на скици Творческо и
  дешифрира) скици   конструктивните на модели. репродуктивно
  на модели;   особености на Проверка на въображение,
  определя броя на   видовете облекло от конструктивни възприятие за
  детайлите на   кожи. чертежи. форма и
  изделието и       пространство,
  конструктивните им       самостоятелно
  особености.       мислене и
          съобразителност.
5. Изработва модела Материали за Технологичната Качествено Възприятие за
  на изделието, модела на последователност изпълнение на форма и
  уточнява мястото, изделието, основни на операциите за технологични пространство,
  формата машини, съоръжения изработване на операции върху самостоятелно
  и големината на и инструменти за видовете облекло от детайлите на мислене и
  детайлите. изработването му. кожи. облеклото и съобразителност,
        монтирането им в технологична
        цялостно изделие. дисциплина,
          отговорност.
6. Чертае основни Чертожни материали Основните методи на Изработване на Устойчивост на
  конструкции и и инструменти. конструиране, основни кройки. вниманието, точност,
  моделни разработки   моделиране и Прилагане методите лична отговорност,
  на мъжко, дамско и   размножаване по на моделиране и памет.
  детско облекло от   ръст и размер. размножаване.  
  кожи; размножава ги        
  по размери        
  и ръстове.        
7. Изработва шаблони Материали за Изчертаването на Качествено Възприятие за
  за скрояване на шаблони и шаблоните. изработване на форма и
  всички детайли на инструменти за Технологичните шаблоните. пространство,
  изделието. рязане и маркиране - изисквания за Маркиране и самостоятелно
    ножици, шило, изработването на центроване на мислене и
    клещи облекло от кожи. шаблоните в съобразителност,
    и други.   съответствие с памет, внимание,
        технологични точност,
        изисквания. технологична
          дисциплина,
          отговорност.
8. Разработва Разходни норми на Методите и Изчисляване на Комбинативност,
  разходните норми материали. средствата за оптималните устойчивост на
  на материалите Средства (уреди) за нормиране. разходи на вниманието, точност,
  (основни, помощни и измерване на площи Формите на материали и труд за самоконтрол, лична
  спомагателни). и времена - организация в изработване на отговорност.
  Изчислява дециметрова професионалното облекло от кожи.  
  (използва) машина и др. направление. Изчисляване на  
  нормовремена за   Методите за поточна линия и  
  технологичните   определяне съставяне на подов  
  операции.   разходите на план в съответствие  
      материали и труд. с наличния машинен  
        парк.  
9. Разработва Формуляр и Видовете Рационално Самостоятелно
  технологична карта средства за писане. технологии. подреждане на мислене,
  за производството   Технологичните операциите и адаптивност,
  на облекло от кожи.   изисквания за манипулациите за комбинативност,
      изпълнение на всяка качествено съобразителност,
      операция. изработване на инициативност,
        облекло от кожи. лична отговорност
          технологична
          дисциплина.
10. Контролира Детайли, Техническите Откриване на Наблюдателност,
  качеството във технологични възли, изисквания за дефекти по зрително
  всеки етап от готово изделие. качествено материалите. възприятие,
  производството на Еталон на готовото изпълнение на Откриване на грешки технологична
  облекло от кожа. изделие, таблица за технологичните от конструктивен и дисциплина,
    размерите на операции, технологичен отговорност.
    изделието в готов допускани дефекти характер.  
    вид, сантиметър, и отстраняването им.    
    приспособления за      
    разшиване и ръчно      
    прорязване и др.      
11. Изпълнява всички Безопасно Здравословните и Спазване на Лична отговорност,
  трудови задачи при изпълнение на безопасни условия правилата за самоконтрол, работа
  спазване на трудовите задачи. на труд в здравословни и в йерархическа
  изискванията за Средства за професионалното безопасни условия подчиненост.
  здравословни и обезопасяване на направление. на труд.  
  безопасни условия всяко работно място. Нормативите за Поддържане на ред  
  на труд.   санитарно-хигиенните и хигиена на  
      условия на труд. работното място.  

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие предприятията за производство на облекла (преобладаващо малки и средни) изпитват потребност от квалифицирана работна ръка.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Моделиер-технолог на облекло" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) от 1996 г.: "Приложни специалисти-технолози", код 3118; "Производители на реквизит в киното и театъра", код 7333; "Моделиери и кроячи на облекло", код 7441; "Квалифицирани шивачи", код 7442; "Квалифицирани шапкари", код 7443; "Квалифицирани бродировачи", код 7444; "Производители на пълнени шивашки изделия", код 7446; "Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия", код 7447; "Оператори на шевни и бродировъчни машини", код 8266; "Гладач на преса", код 8267, и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на НКП.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност от професия "Моделиер-технолог на облекло" обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, в съответствие с ДОИ по професии, се зачита.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да повишава квалификацията си чрез:
• обучение в курсове и семинари, организирани от ВУЗ, обучаващи организации и фирми - производителки на материали, машини и други средства на труда, свързани с професията;
• участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в професионалната област.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
• познава и използва личните предпазни средства; знае възможните опасни ситуации в процеса на трудовата си дейност, реагира правилно и своевременно на проблема, като не застрашава живота и здравето на околните и на себе си;
• умее да формулира проблеми и задачи; анализира и прави оценка на извършената работа; умее да води професионален разговор; умее да формулира писмено информация, засягаща професионалната област;
• разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им; съдейства и търси отговорност на членовете на екипа; разбира собствената си роля в производството; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача; съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях; разбира договорните отношения между работодател и работещ;
• знае общите правила за работа с компютър; умее да ползва програмни продукти, съдържащи информация за изпълнение на професионалните му задачи; осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия":
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
• познава основните суровини и материали в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, технологичното им предназначение;
• познава основните процеси в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
• познава и използва стандартизирани и унифицирани разходно-нормативни документи за производство на изделията; оперира с офис-техниката на работното си място;
• познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5420401 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да разчита скици, конструира, моделира и изпълнява качествено технологичните операции при изработването на облекло от текстил, като:
• прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
• познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло от текстил;
• познава и работи на основните видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за влаго-топлинна обработка, използвани в производството на облекло от текстил;
• разчита скици на модели;
• чертае основни конструкции и моделни разработки; изработва кройки и шаблони на облеклото и ги размножава по размери и ръстове;
• съставя разходни норми на материали и труд;
• разработва и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло от текстил, адаптира се бързо за промяна на технологията при въвеждане на нови машини и съоръжения;
• анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
• контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
• планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
• прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място и време.
3.3.2. Специалност 5420402 "Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да разчита скици, конструира, моделира и изпълнява качествено технологичните операции при изработването на облекло от кожи, като:
• прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
• познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло от кожи;
• познава и работи на основните видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за топлинна обработка, използвани в производството на облекло от кожи;
• разчита скици на модели;
• чертае основни конструкции и моделни разработки; изработва кройки и шаблони на облеклото и ги размножава по размери и ръстове;
• съставя разходни норми на материали и труд;
• разработва и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло от кожи, адаптира се бързо за промяна на технологията при въвеждане на нови машини и съоръжения;
• анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
• контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
• планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
• прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място и време.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Моделиер-технолог на облекло".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Моделиер-технолог на облекло" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

 
Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
 
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
 
1. Да знае и да прилага ос- Правила и инструкции
  новните правила за без- за безопасна работа
  опасна работа на работ- Противопожарна охрана
  ното място, да не замър- Екологична култура
  сява с работата си окол- Долекарска помощ
  ната среда Вредности и професионал-
    ни заболявания
2. Да осъществява ефектив- Видове общуване
  ни комуникации при из- Принципи на деловото
  пълнение на трудовата си общуване
  дейност в работен екип - Правила за водене на
  да умее да формулира проб- делова кореспонденция
  леми, да задава въпроси,  
  да прави отчет за извър-  
  шената работа  
3. Да участва при разпреде- Организация на трудовия
  ляне на задачите, да съдей- процес
  ства и търси помощ от Групова динамика
  членовете на екипа, да се Мотивация и контрол
  отнася с чувство за отго-  
  ворност при изпълнение  
  на задачата, която му е  
  възложена  
  Да разбира собствената Психологическа структу-
  си роля в производство- ра на трудовата дейност
  то и да съзнава необхо- Потребности и способ-
  димостта от повишаване ности на личността за
  на квалификацията си саморазвитие
4. Да познава пазарните от- Обекти и субекти на пазара
  ношения, мястото и ролята Икономически процеси,
  на отделните лица, фир- явления и отношения
  мите, институциите и Стопанско устройство на
  държавата в тях обществото
    Документи и документо-
    оборот
5. Да познава правата и за- Трудово-правно
  дълженията си като уча- законодателство
  стник в трудовия процес Трудово-правни отноше-
  съгласно Кодекса на тру- ния в производственото
  да, да разбира договорните звено (предприятието)
  отношения между работо- Нормиране на труда
  дател и работник Заплащане на труда
    Длъжностна
    характеристика
    Структура на фирмата
6. Да знае общите правила Конфигурация на ком-
  за работа с компютър и пютъра
  да умее да ползва прог- Устройства за въвеждане
  рамни продукти и съхраняване на данни
    Съхраняване и намиране
    на информация
    Работа с програмни про-
    дукти за създаване на
    елементарни документи
    Съвременни технологии
7. Да се справя с предвидими Комуникативна компетент-
  и рутинни задачи на работ- ност при използването на
  ното място, като осъще- ограничен набор от пред-
  ствява кратка комуника- видими и елементарни
  ция на чужд език без на- езикови средства - еле-
  личието на усложнения ментарни думи и изрази,
  (Ниво А1 - А2 според об- свързани с професионал-
  щата европейска рамка за ните задачи, и тяхното
  владеене на чужди езици) просто комбиниране
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално
направление "Производство на текстил, облекло,
обувки и кожени изделия"
8. Да познава организацията Нормативни документи в
  на предприятието и право- производството
  мощията на длъжностните Организация на работно-
  лица то място
9. Да познава и спазва тех- Видове технологични
  нологичната дисциплина процеси
  при изпълнение на техно- Видове машини, апарати и
  логичните операции съоръжения
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
10. Да умее да разчита тех- Условни означения в тех-
  нологична документация нологичните документи
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
11. Да познава основните Основни процеси при
  процеси, машини, апарати, производство на облекло
  съоръжения и инсталации Устройство на машини,
  в производството на апарати, съоръжения в
  облекло производството на облекло
Специфична за професия 542040
"Конструиране, моделиране и технология на облекло"
задължителна професионална подготовка
Специалност 5420401 "Конструиране, моделиране
и технология на облекло от текстил"
12. Да познава и обслужва Устройство, принцип на
  основни видове кроячна действие и приложение на
  техника видовете кроячна техника
    Видове приспособления и
    инструменти, използвани
    при кроене на облекло от
    текстил
13. Да познава и обслужва Бодообразуване при ос-
  основни видове шевни новните видове шевни
  машини и полуавтомати машини
    Дефекти при бодообразу-
    ване, причини и начини за
    тяхното отстраняване
    Устройство, принцип на
    действие и приложение на
    видовете шевни машини
    Устройство, принцип на
    действие и приложение на
    шевните полуавтомати
    Приспособления към
    шевните машини
    Поддържане, смазване и
    почистване на шевните
    машини
    Елементарни повреди на
    шевните машини, причини
    и начини за отстраняването
14. Да познава и обслужва Устройство, принцип на
  съоръжения за подлепва- действие и приложение на
  не и влаготоплинна видовете съоръжения за
  обработка подлепване и влаготоп-
    линна обработка;
    Оптимални режими на
    работа на съоръженията
15. Да разчита скици на Изобразяване на човешка
  модели фигура; пропорции на
    човешката фигура
    Изобразяване форми на
    облеклото
    История на облеклото,
    мода и модни тенденции
    Проектиране и художестве-
    но моделиране на облекло
16. Да чертае основни кон- Размерни характеристики
  струкции и моделни раз- на човешкото тяло - сне-
  работки на видове облек- мане на мерки, ползване на
  ло; да размножава по ръст стандартни размерни
  и размер детайлите на таблици
  облеклото Основни конструкции на
    видове облекло
    Правила за трансформа-
    ция на основните кон-
    струкции. Избор на основ-
    на конструкция и приложе-
    ние на правилата за транс-
    формация при моделни
    разработки
    Кройки и шаблони на
    детайлите на облекло
    Методи за размножаване
    по ръст и размер,
    приложение
17. Да разработва разходни Видове настили
  норми на използваните Методи за рационално
  материали подреждане на кройки
18. Да познава, да разработ- Облекло по конфекционен
  ва и да прилага техноло- начин
  гичната последователност Облекло по поръчка
  на изработване на видове Отстраняване на допусна-
  облекло ти грешки от конструкти-
    вен и технологичен
    характер
    Технологични карти и тех-
    нологични скици за произ-
    водство на видове облекло;
    Изчисляване на поточна
    линия и съставяне на
    подов план
19. Да се адаптира бързо Новости за:
  към изменящи се условия - основните видове
  за изпълнение на техноло- машини и полуавтомати
  гична операция при въ- - специални шевни
  веждане на нови машини машини
  и съоръжения - кроячна техника
    - съоръжения за подлеп-
    ване и влаготоплинна
    обработка
20. Да познава основни, по- Текстилни суровини - кла-
  мощни и спомагателни сификация, строеж, хими-
  материали за изработване чен състав, свойства
  на облекло от текстил Видове основни и помощ-
    ни текстилни материали
    Дефекти на текстилните
    материали
    Обща технология на тек-
    стилното производство
    Спомагателни материали
21. Да познава и да спазва Машинни шевове - класи-
  технологичните изисква- фикация, приложение и
  ния при изработване на изпълнение според техно-
  облекло от текстил логичните изисквания
    Малки детайли и елемен-
    ти от облеклото - видове,
    приложение, технологич-
    на последователност на из-
    работване, изработване с
    шинни шевове
    Джобове - видове, прило-
    жение, технологична пос-
    ледователност на изработ-
    ване на основни видове,
    изработване
    Поясни изделия - видове,
    технологична последова-
    телност на изработване,
    изработване
    Раменни изделия - видове,
    технологична последова-
    телност на изработване,
    изработване
Специалност 5420402 "Конструиране, моделиране
и технология на облекло от кожи"
22. Да познава и обслужва Устройство, принцип на
  основни видове кроячна действие и приложение на
  и стригачна техника видовете кроячна и стри-
    гачна техника
    Видове приспособления и
    инструменти, използвани
    при кроене на облекло от
    кожи
23. Да познава и обслужва Бодообразуване при основ-
  основни видове шевни ните видове шевни маши-
  машини и полуавтомати ни. Дефекти при бодооб-
    разуване, причини и начи-
    ни за тяхното отстраняване
    Устройство, принцип на
    действие и приложение на
    видовете шевни машини
    Устройство, принцип на
    действие и приложение на
    шевните полуавтомати
    Приспособления към
    шевните машини
    Поддържане, смазване и
    почистване на шевните
    машини
    Елементарни повреди на
    шевните машини, причини
    и начини за отстраняване
    на повредите
24. Да познава и обслужва Устройство, принцип на
  съоръжения за топлинна действие и приложение на
  обработка; да познава и видовете съоръжения за
  прилага начините на топлинна обработка
  лепене Оптимални режими на
    работа на съоръженията
    Лепила - видове,
    приложение
25. Да разчита скици на Изобразяване на човешка
  модели фигура; пропорции на
    човешката фигура
    Изобразяване форми на
    облекло от кожа
    История на облеклото,
    мода и модни тенденции
    Проектиране и художест-
    вено моделиране на
    облекло от кожа
26. Да чертае основни кон- Размерни характеристики
  струкции и моделни раз- на човешкото тяло - сне-
  работки на видове облек- мане на мерки, ползване на
  ло; да размножава по стандартни размерни
  ръст и размер детайлите таблици
  на облеклото Основни конструкции на
    видове облекло
    Правила за трансформа-
    ция на основните кон-
    струкции. Избор на основ-
    на конструкция и приложе-
    ние на правилата за тран-
    сформация при моделни
    разработки
    Кройки и шаблони на де-
    тайлите на облекло
    Методи за размножаване
    по ръст и размер,
    приложение
27. Да разработва разходни Методи за рационално
  норми на използваните подреждане на кройки
  материали върху кожа
    Видове настили на помощ-
    ни материали
28. Да познава, да разработ- Облекло по конфекционен
  ва и да прилага техноло- начин
  гичната последователност Облекло по поръчка
  на изработване на видове Отстраняване на допусна-
  облекло от кожи ти грешки от конструкти-
    вен и технологичен
    характер
    Технологични карти и тех-
    нологични скици за произ-
    водство на видове облекло
    Изчисляване на поточна
    линия и съставяне на
    подов план
29. Да се адаптира бързо Новости за:
  към изменящи се условия - основните видове
  за изпълнение на техно- машини и полуавтомати
  логична операция при - специални шевни
  въвеждане на нови ма- машини
  шини и съоръжения - кроячна техника
    - съоръжения за топлин-
    на обработка и лепене
30. Да познава основни, по- Характеристика на сурова-
  мощни и спомагателни та кожа
  материали за изработва- Видове обработени кожи;
  не на облекло от кожи характеристика и окачест-
    вяване на обработените
    кожи
    Дефекти при обработена-
    та кожа
    Изкуствена кожа - видове,
    характеристика,
    приложение
    Приложение на текстилни
    и спомагателни материали
    в производството на облек-
    ло от кожи
31. Да познава и да спазва Машинни шевове - класи-
  технологичните изисква- фикация, приложение и
  ния при изработване на изпълнение според техно-
  облекло от кожи логичните изисквания
    Малки детайли и елемен-
    ти от облеклото - видове,
    приложение, технологич-
    на последователност на из-
    работване, изработване с
    прилагане на видове ма-
    шинни шевове
    Джобове - видове, прило-
    жение, технологична пос-
    ледователност на изработ-
    ване на основни видове,
    изработване
    Ръкавици - видове, техно-
    логична последователност
    на изработване,
    изработване
    Технологична последова-
    телност на изработване и
    изработване на поясни и
    раменни изделия от:
    - лицева кожа
    - кожухарски велур
    - кожа на косъм
    - изкуствена кожа
32. Да познава и да обслужва Ръкавичарски машини -
  специални машини и видове, устройство и прин-
  съоръжения за производ- цип на действие, правила
  ство на облекло от кожа за работа
    Събирачна машина -
    устройство и принцип на
    действие, правила за
    работа
    Стригачни машини -
    устройство и принцип на
    действие, правила за
    работа
    Машини за определяне
    площта на кожата - видо-
    ве, устройство, принцип на
    действие, приложение
    Съоръжения за сушене,
    лепене и гладене - видове,
    устройство, принцип на
    действие, правила за
    работа
    Поддържане, смазване и
    почистване
    Елементарни повреди,
    причини и начини за
    отстраняване

5. Система за оценяване и удостоверяване

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
• определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
• въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
• задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Изпълнение на - Знания за бодообразува- 90
  общи и специ- нето при грайферни и ве-  
  фични трудови рижни машини; дефектите  
  дейности при при бодообразуване, при-  
  производството чини за възникването им  
  на облекло и начините за тяхното  
    отстраняване  
    - Знания за устройството  
    и принципа на действие на  
    основни видове шевни ма-  
    шини и съоръжения  
    - Знания за използваните  
    суровини и материали  
    - Знания за спецификата  
    на технологията за изра-  
    ботване на облекло по  
    конфекционен начин и  
    облекло по поръчка  
    - Знания за създаване ски-  
    ци на модели; конструира-  
    не и моделиране на видове  
    облекло  
2. Икономически - Знания за общите прин- 5
  и трудово-прав- ципи на трудовото законо-  
  ни знания и дателство  
  умения - Знания за основните прин-  
    ципи при формите и систе-  
    мите на заплащане на труда  
3. Чужд език; - Знания и умения за рабо- 5
  работа с та с компютър и ползване  
  компютър на програмни продукти  
    - Знания за кратка  
    комуникация  
    Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на - не застрашава живота и 10
  изискванията здравето на себе си и на  
  за техника на околните при изпълнение  
  безопасност, на изпитното задание  
  охрана на труда - умее безопасно да рабо-  
  и организация ти с машини в производ-  
  на работното ствения цех и на работното  
  място място  
    - разпознава опасни ситуа-  
    ции, които биха могли да  
    възникнат в процеса на  
    работа, дефинира и спазва  
    предписания за своевремен-  
    на реакция  
    - спазва изискванията да  
    не замърсява околната  
    среда при изпълнение на  
    изпитното задание  
2. Самостоятел- - степен на 10
  ност при из- самостоятелност  
  пълнение на    
  задачата    
3. Изпълнение на спазва изискванията при 20
  съответните изпълнение на операциите,  
  операции при включени в дейностите:  
  изработване на - кроене  
  изпитното изде- - шиене  
  лие при спазва- - гладене  
  не на техноло-    
  гичната после-    
  дователност    
4. Качество на - съответствие на изде- 55
  готовото лието с еталона  
  изделие    
5. Намиране на - степен на самостоятел- 5
  информация, ност при намиране на  
  необходима за информация по професията  
  изпълнение на    
  изпитното за-    
  дание, свързана    
  с ползване на    
  компютър    
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г., ДВ., бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания за материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на основни кройки, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър и други).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, хартия за изработване на основните кройки, шивашки метър, линеал, ножица, кош за отпадъци.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност (на конци, на копчета, на шевни игли, на плетачи и ножове за оверлог машини, на ножове за илична машина, схеми за образуване на различните видове машинни бодове, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията/специалността), филми за технологичната последователност на изработване на различни видове облекла и начина на работа, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
6.2.1.1. За изработване на облекло от тъкани и плетени материали - шкафове или хранилище за основни и помощни материали, кроячна маса за скрояване на изделие, щендер за основни кройки, манекен, работна маса за извършване на ръчни операции, грайферни и верижни шевни машини, гладачна маса, парна ютия, електрическа ножица за кроене и устройство за заточване на ножа, щендер за окачване на готови изделия.
6.2.1.2. За изработване на облекло от кожа - към изброеното в т. 6.2.1.1 оборудване още и обикновена ютия (без пара).
6.2.2. Помощно оборудване - ножица, кожухарско ножче, шивашки метър, креда, четка за почистване от креда, линеал, молив за чертане, ръчни игли, машинни игли, резервни части за шевните машини, шило, бодец за почистване от конци, карфици, напръстник, съд за вода, тампон за омокряне, шаблони за пречупване на детайли, пашпалер за веревна лента, четки и кошчета за почистване на работното място, картони-поръчка, листове за скициране.
6.2.3. Инструменти - отвертка, клещи, пинсета, приспособление за вдяване на конец, приспособления за разшиване и за ръчно прорязване, приспособление за стригане.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти