Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ"

В сила от 27.01.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523060 "Монтьор на компютърни системи" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 523060 "Монтьор на компютърни системи" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалностите:

5230601 "Компютърна техника и технологии";
5230602 "Компютърни мрежи".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор на компютърни системи".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на компютърни системи" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С държавното образователно изискване по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионалното направление "Електротехника и електроника" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на МОНК от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придо-
биване на квалификация по професията "Мон-
тьор на компютърни системи"
 
Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
 
Наименование на професията:
 
523060 Монтьор на компютърни системи

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Монтьор на компютърни системи" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално вхо-
  професио- дящо образова-
  нална ква- телно равнище
  лификация  
5230601 Компютърна втора Завършено
  техника и тех-   основно
  нологии   образование
5230602 Компютърни втора Завършено
  мрежи   основно
      образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Монтьор на компютърни системи", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 5230601 "Компютърна техника и технологии"
1. Създава и поддържа Апаратура и инстру- Поставяне, поддръжка Поддържане на ред Трудова дисцип-
  безопасна работна менти: и прибиране на оборуд- и чистота на работ- лина;
  среда Стабилна работна маса, ването от/на работното ното място и при Отговорност;
    непрекъсваемо промен- място; клиента; Работа в екип;
    ливотоково захранване, Спазване на техноло- Поставяне, поддър- Комуникативност.
    персонален компютър, гичната последовател- жане и прибиране на  
    двулъчев осцилоскоп, ност при изпълнение оборудването от  
    мултицет, мрежови тес- на дадена операция; работното място;  
    тер, поялник, антиста- Личните предпазни Правилно използване  
    тична лента, ръчни средства и употребата на личните предпазни  
    инструменти; им; средства;  
    Консумативи, материали Здравословни и безо- Безопасна работа с  
    и документация: пасни условия на труд инструменти, измер-  
    Инсталационен и диагнос- при извършване на вателна апаратура и  
    тичен софтуер, почиства- различни видове компютърни блокове,  
    ща дискета, тинол, спирт, операции. работещи с високо  
    колофон, техническа доку-   напрежение.  
    ментация за компонен-      
    тите и справочници.      
2. Осигурява и осъщест- Апаратура и инструменти: Разчитане на техничес- Разчитане и използ- Логическо мислене;
  вява входен контрол Персонален компютър, ката документация, ване на техническата Работа в екип;
  на необходимите мо- двулъчев осцилоскоп, каталожна и справочна документация, ката- Трудова дисцип-
  дули за асемблиране мултицет, мрежови тестер, литература и норма- ложната, справоч- лина;
  на компютърна сис- поялник, антистатична тивни документи на ната литература и Отговорност;
  тема (КС) по съот- лента, ръчни инструменти; компютърната система; нормативните доку- Комуникативност;
  ветстващата им до- Консумативи, материали Технически и специ- менти за изгражда-  
  кументация, ката- и документация: фични характеристики щите модули на ком-  
  ложна и справочна Диагностичен софтуер, на модулите на КС. пютърната система.  
  литература, норма- почистваща дискета,      
  тивни документи и тинол, спирт, колофон,      
  изискванията на справочници, техническа      
  клиента. документация за всички      
    хардуерни позиции, вклю-      
    чени в компютърна сис-      
    тема (КС) според изиск-      
    ванията на клиента.      
3. Асемблира и конфи- Апаратура и инструменти: Идентифициране на Правилно монтиране Умения за самос-
  гурира КС. Ръчни инструменти (мал- компонентите на КС; на компонентите на тоятелна работа;
    ки и средни клещи, резач- Последователност при КС (процесор, венти- Работа в екип;
    ки, плоски и кръстати асемблиране на КС. латор, памет, разши- Сръчност;
    отвертки, клещи и пин- Функционалните и рителни карти, токо- Съобразителност;
    сети, поялник), измерва- структурните връзки захранващ блок, за- Прецизност;
    телни уреди - мултицет, между компонентите паметяващи устрой- Трудова дисцип-
    осцилоскоп, кутии за PC, на КС; ства и други пери- лина;
    токозахранване с указания, Разчитане на техни- ферни устройства); Отговорност;
    дънна платка, процесор, ческата документация, Свързване на вът- Комуникативност.
    вентилатори, модули ди- каталожната и спра- решни и външни  
    намична памет, разшири- вочната литература кабели;  
    телни карти (видеокарти, и нормативните доку- Свързване на пери-  
    мрежови, звукови), запа- менти на компютър- ферни устройства.  
    метяващи устройства ните модули; Използване на тех-  
    (флопи, твърд диск, CD, Различни видове ръч- ническата докумен-  
    DVD-ROM, CD-RW, ни инструменти; тация;  
    DVD-RW, LS120, ZIP), Работа с измервателна    
    вътрешни и външни кабе- апаратура;    
    ли, периферни устройства      
    (външни модеми, прин-      
    тери, скенери, тонколони,      
    микрофон).      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    техническа документация      
    за всички хардуерни пози-      
    ции, включени в КС,      
    диагностичен софтуер.      
4. Ползва приложен и Апаратура и инструменти: Системен, приложен и Използване на систе- Умения за самос-
  специализиран асемблирана компютърна специализиран соф- мен, приложен и спе- тоятелна работа;
  софтуер система туер. циализиран софтуер Добро владеене на
    Консумативи, материали   за конкретни задачи. английски език.
    и документация:      
    инсталационни дискове      
    за различни видове опера-      
    ционни системи и при-      
    ложен софтуер, системни      
    дискове, антивирусни      
    пакети, архивиращи прог-      
    рами, Интернет достъп.      
5. Инсталира върху Апаратура и инструменти: Структура и последо- Инсталиране на раз- Умения за самос-
  асемблирана КС асемблирана КС по зада- вателност на инстали- лични операционни тоятелна работа;
  операционна систе- ние на клиента; ране на различни опе- системи; Работа в екип;
  ма и приложен соф- Консумативи, материали рационни системи; Инсталиране на Съобразителност;
  туер според изиск- и документация: Актуален приложен приложен софтуер; Добро владеене на
  ванията на клиента. Инсталационни дискове софтуер; Търсене на инфор- английски език;
    за различни видове опе- Глобална компютърна мация в Интернет. Комуникативност.
    рационни системи и при- мрежа Интернет, архи- Ползване на елек-  
    ложен софтуер, системни тектура и потребител- тронна поща и други  
    дискове, антивирусни ски услуги. потребителски  
    програми, архивиращи   услуги.  
    програми и Интернет      
    достъп.      
6. Тества асемблирана Апаратура и инструменти: Различни диагностич- Ползване на различ- Умения за самос-
  компютърна конфи- асемблирана КС по ни програми с инста- ни диагностични тоятелна работа;
  гурация (КК), из- задание на клиента; лирания заявен систе- програми според Работа в екип;
  ползвайки необхо- Консумативи, материали мен и приложен конкретната задача; Съобразителност.
  димата диагностика. и документация: софтуер; Търсене на нови  
    диагностични програми, WEB страници в диагностични прог-  
    Интернет достъп. Интернет с диагнос- рами в Интернет.  
      тични програми.    
7. Инсталира и тества Апаратура и инструменти: Структура и последо- Инсталиране на раз- Умения за самос-
  КС при клиента. асемблирана КС по зада- вателност на инстали- лични операционни тоятелна работа;
    ние на клиента при ране на различни опе- системи и драйвери; Работа в екип;
    клиента и ръчни инстру- рационни системи и Инсталиране на при- Комуникативност.
    менти; драйвери; ложен софтуер;  
    Консумативи, материали Актуален приложен Работа с актуален  
    и документация: софтуер; приложен софтуер;  
    инсталационни дискове Антивирусни пакети; Работа с антивирус-  
    за различни видове опера- Архивиращи програми; ни пакети и архиви-  
    ционни системи и прило- Глобална компютърна ращи програми;  
    жен софтуер, системни мрежа Интернет, Търсене на инфор-  
    дискове, антивирусни архитектура и потре- мация в Интернет.  
    програми, архивиращи бителски услуги. Ползване на елек-  
    програми и Интернет   тронна поща и други  
    достъп.   потребителски  
    Гаранционна карта за КС.   услуги.  
8. Инсталира КС като Апаратура и инструменти: Архитектурата и осо- Инсталиране и ожи- Умения за самос-
  работна станция в асемблирана КС по зада- беностите на различни вяване на работна тоятелна работа;
  локална мрежа при ние на клиента при видове локални мрежи; станция; Работа в екип;
  клиента. клиента. Клещи за кримп- Кабелна система и Работа с мрежов Сръчност;
    ване (UTP, BNC) и ръчни конектори; софтуер. Комуникативност.
    инструменти. Мрежов хардуер;    
    Консумативи, материали Мрежов софтуер.    
    и документация:      
    мрежов софтуер, гаран-      
    ционна карта за КС.      
9. Осъществява кон- Апаратура и инструменти: Комуникации и обс- Стриктно изпълне- Комуникативност;
  такт с клиента мобилен или аналогов/ лужване на клиенти; ние на заданието на Отговорност;
    цифров телефон, факс,   клиента. Отзивчивост.
    e-mail.      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    Ценова листа на копмпю-      
    търните компоненти и      
    услуги на фирмата      
Специалност 5230602 "Компютърни мрежи"
1. Създава и поддържа Апаратура и инструменти: Поставяне, поддръжка Поддържане на ред Трудова дисцип-
  безопасна работна стабилна работна маса, и прибиране на обо- и чистота на работ- лина;
  среда непрекъсваемо промен- рудването от/на ра- ното място и при Отговорност;
    ливотоково захранване, ботното място; клиента; Работа в екип;
    персонален компютър, Спазване на техноло- Поставяне, поддър- Комуникативност.
    двулъчев осцилоскоп, гичната последовател- жане и прибиране на  
    мултицет, мрежови тестер, ност при изпълнение оборудването от  
    поялник, антистатична на дадена операция; работното място;  
    лента, ръчни инструменти; Ползване на лични Правилно използ-  
    Консумативи, материали предпазни средства; ване на личните  
    и документация: Здравословни и безо- предпазни средства;  
    инсталационен и диагнос- пасни условия на Безопасна работа с  
    тичен софтуер, почиства- труд при извършване инструменти, измер-  
    ща дискета, тинол, спирт, на различни видове вателна апаратура  
    колофон, техническа до- операции. и компютърни бло-  
    кументация за компонен-   кове, работещи с  
    тите и справочници.   високо напрежение.  
2. Осигурява и осъщес- Апаратура и инструменти: Разчитане на техни- Разчитане и използ- Логическо мислене;
  твява входен контрол персонален компютър, ческата документация, ване на техничес- Работа в екип;
  на необходимите двулъчев осцилоскоп, каталожната и спра- ката документация, Трудова дисцип-
  модули за асембли- мултицет, мрежови тес- вочната литература и каталожната и спра- лина;
  ране на компютърна тер, поялник, антиста- нормативните доку- вочната литература Отговорност;
  система (КС) по тична лента, ръчни менти на компютър- и нормативните до- Комуникативност;
  съответстващата им инструменти; ните компоненти; кументи при асем-  
  документация и Консумативи, материали Технически и специ- блирането на ком-  
  изискванията на и документация: фични характерис- пютърната система.  
  клиента. диагностичен софтуер, тики на модулите    
    почистваща дискета, на КС.    
    тинол, спирт, колофон,      
    справочници, техническа      
    документация за всички      
    хардуерни позиции, вклю-      
    чени в компютърна сис-      
    тема (КС) според изиск-      
    ванията на клиента.      
3. Асемблира и конфи- Апаратура и инструменти: Идентифициране на Правилно монтиране Умения за самос-
  гурира КС. ръчни инструменти (мал- компонентите на КС; на компонентите на тоятелна работа;
    ки и средни клещи, резач- Последователност при КС (процесор, вен- Работа в екип;
    ки, плоски и кръстати асемблиране на КС. тилатор, памет, раз- Сръчност;
    отвертки, клещи и пин- Разчитане на техни- ширителни карти, Съобразителност;
    сети, поялник), измерва- ческата документация, токозахранващ блок, Прецизност;
    телни уреди - мултицет, каталожната и спра- запаметяващи Трудова дисцип-
    осцилоскоп, кутии за PC, вочната литература и устройства и други лина;
    токозахранване с указа- нормативните доку- периферни устрой- Отговорност;
    ния, дънна платка, про- менти на компютър- ства); Комуникативност.
    цесор, вентилатори, ните компоненти. Свързване на вът-  
    модули динамична памет, Различни видове решни и външни  
    разширителни карти ръчни инструменти; кабели;  
    (видеокарти, мрежови, Работа с измервателна Свързване на пери-  
    звукови), запаметяващи апаратура. ферни устройства.  
    устройства (флопи, твърд   Използване на тех-  
    диск, CD, DVD-ROM,   ническата докумен-  
    CD-RW, DVD- RW, LS120,   тация;  
    ZIP), вътрешни и външни      
    кабели, периферни      
    устройства (външни мо-      
    деми, принтери, скенери,      
    тонколони, микрофон).      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    техническа документация      
    за всички хардуерни по-      
    зиции, включени в КС,      
    диагностичен софтуер.      
4. Инсталира върху Апаратура и инструменти: Структура и последо- Инсталиране на раз- Умения за самос-
  асемблирана КС асемблирана КС по за- вателност на инстали- лични операционни тоятелна работа;
  операционна систе- дание на клиента. ране на различни опе- системи; Работа в екип;
  ма и приложен соф- Консумативи, материали рационни системи; Инсталиране на Съобразителност;
  туер според изиск- и документация: Актуален приложен приложен софтуер; Добро владеене на
  ванията на клиента. инсталационни дискове софтуер; Търсене на инфор- английски език;
    за различни видове опера- Глобална компютърна мация в Интернет; Комуникативност.
    ционни системи и прило- мрежа Интернет, Ползване на елек-  
    жен софтуер, системни архитектура и потре- тронна поща и пот-  
    дискове, антивирусни бителски услуги. ребителски услуги.  
    програми, архивиращи      
    програми и Интернет      
    достъп.      
5. Тества асемблирана Апаратура и инструменти: Различни диагностични Ползване на различни Умения за самос-
  компютърна конфи- асемблирана КС по за- програми; диагностични прог- тоятелна работа;
  гурация (КК), изпол- дание на клиента. WEB страници в рами на инсталирания Работа в екип;
  звайки необходима- Консумативи, материали Интернет с диагнос- заявен системен и Съобразителност;
  та диагностика. и документация: тични програми. приложен софтуер  
    диагностични програми,   според конкретната  
    Интернет достъп.   задача;  
        Търсене на нови  
        диагностични прог-  
        рами в Интернет.  
6. Инсталира и тества Апаратура и инструменти: Структура и последо- Инсталиране на раз- Умения за самос-
  КС при клиента. асемблирана КС по за- вателност на инстали- лични операционни тоятелна работа;
    дание на клиента при ране на различни системи и драйвери; Работа в екип;
    клиента и ръчни инстру- операционни системи, Инсталиране на при- Комуникативност.
    менти; драйвери; ложен софтуер;  
    Консумативи, материали Актуален приложен Работа с актуален  
    и документация: софтуер; приложен софтуер;  
    инсталационни дискове Антивирусни пакети; Работа с антивирусни  
    за различни видове опе- Архивиращи програми; пакети и архиви-  
    рационни системи и при- Глобална компютър- ращи програми;  
    ложен софтуер, системни на мрежа Интернет, Търсене на инфор-  
    дискове, антивирусни архитектура и потре- мация в Интернет.  
    програми, архивиращи бителски услуги. Ползване на елек-  
    програми и Интернет   тронна поща и пот-  
    достъп.   ребителски услуги.  
    Гаранционна карта за КС.      
7. Ползва мрежови Апаратура и инструменти: Кабелна система и Инсталиране и ожи- Умения за самос-
  софтуер. компютърни конфигура- конектори; вяване на работна тоятелна работа;
    ции, свързани в мрежа Мрежови хардуер; станция в локална Работа в екип;
    Консумативи, материали Мрежови софтуер. компютърна мрежа; Сръчност;
    и документация:   Ползване на мрежови Комуникативност.
    инсталационни дискове   софтуер;  
    за различни мрежови      
    операционни системи,      
    специализиран мрежови      
    софтуер, антивирусни      
    пакети, архивиращи      
    програми. Интернет      
    достъп.      
8. Изгражда и "оживя- Апаратура и инструменти: Различни архитектури Правилно окабеля- Умения за самос-
  ва" локална компю- компютърни конфигура- и структурни особе- ване на локална ком- тоятелна работа;
  търна мрежа. ции за свързване в мрежа, ности на локални пютърна мрежа; Работа в екип;
    клещи за кримпване мрежи; Търсене и откриване Сръчност;
    (UTP, BNC), концентра- Използване на инстру- на дефекти в кабел- Комуникативност.
    тори (Hub), повторители менти за окабеляване ната система;  
    (Repeater). на локална компю- "Оживяване" на ком-  
    Консумативи, материали търна мрежа; пютърната мрежа.  
    и документация Тестване на кабелната    
    инсталационни дискове за система за дефекти;    
    различни мрежови опера- Мрежови софтуер.    
    ционни системи, прило-      
    жен мрежови софтуер.      
9. Осъществява кон- Апаратура и инструменти, Комуникации и об- Стриктно изпълне- Комуникативност;
  такт с клиента мобилен или аналогов/ служване на клиенти. ние на заданието на Отговорност;
    цифров телефон, факс,   клиента. Отзивчивост.
    e-mail.      
    Консумативи, материали      
    и документация:      
    ценова листа на компю-      
    търните компоненти и      
    услуги на фирмата.      

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Следващите години при темповете на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните ползватели на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите се базира на компютъризация на всички нива.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на компютърни системи" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7243 "Монтьори на електронна техника", 7244 "Монтьори на електрически и електронни съоръжения, некласифицирани другаде" и др., в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Монтьор на компютърни системи", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на компютърни системи" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Монтьор на компютърни системи" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии и в компютърната индустрия.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;
• познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;
• умее да работи с електронно-измервателна апаратура;
• да разчита техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;
• познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка.
След завършване на обучението обучаваният трябва да познава и спазва специфичната технологична последователност при асемблиране на компютърна система и мрежа, да инсталира операционна система и да реализира връзка с Интернет в реални условия.
3.3.1. Специалност 5230601 "Компютърна техника и технологии"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава компютърната система в завършен вид, като:
• знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
• разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система;
• прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента;
• анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.
3.3.2. Специалност 5230602 "Компютърни мрежи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да окабелява, монтира и "оживява" сам или в екип произволна локална компютърна мрежа, да я свързва към Интернет/Интранет и да инсталира необходимия за нейната работа софтуер, като:
• знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
• разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система и компютърната мрежа;
• прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на изграждане на компютърна мрежа по задание на клиента;
• анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
• оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Монтьор на компютърни системи".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Монтьор на компютърни системи" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1 Да знае и да прилага ос- Правила и инструкции за
  новните правила за безо- безопасна работа;
  пасна работа на работното Противопожарна охрана;
  място, да не замърсява с Екологична култура;
  работата си околната Долекарска помощ;
  среда Вредности и професио-
    нални заболявания.
2 Да участва при разпреде- Организация на трудовия
  ляне на задачите, да съ- процес;
  действа и търси помощ от Групова динамика;
  членовете на екипа, да се Мотивация и контрол;
  отнася с чувство за отго-  
  ворност при изпълнение  
  на задачата, която му е  
  възложена;  
  Да разбира собствената Психологическа струк-
  си роля в производството тура на трудовата дей-
  и да съзнава необходи- ност;
  мостта от повишаване на Потребности и способ-
  квалификацията си ности на личността за
    саморазвитие
3 Да осъществява ефектив- Видове общуване;
  ни комуникации при из- Принципи на деловото
  пълнение на трудовата си общуване;
  дейност в работен екип - Правила за водене на
  да умее да формулира делова кореспонденция.
  проблеми, да задава въп-  
  роси, да прави отчет за  
  извършената работа  
4 Да познава правата и за- Трудовоправно законо-
  дълженията си като участ- дателство;
  ник в трудовия процес съг- Трудовоправни отноше-
  ласно Кодекса на труда; ния в производственото
  да разбира договорните звено (предприятието).
  отношения между рабо-  
  тодател и работник  
5 Да познава пазарните Нормиране на труда;
  отношения, мястото и Заплащане на труда;
  ролята на отделните лица, Работна заплата.
  фирмите, институциите  
  и държавата в тях  
6 Да познава основните Конфигурация и органи-
  правила за работа с ком- зация на компютъра;
  пютър и да ползва прог- Устройства за въвеждане
  рамни продукти. и съхраняване на данни;
    Съхраняване, намиране и
    разпространяване на
    информация;
    Работа с програмни про-
    дукти за създаване на еле-
    ментарни документи.
7 Да се справя с предвиди- Използване на предвиди-
  ми и рутинни задачи на ми езикови средства на
  работното място, като английски език - елемен-
  осъществява кратка ко- тарни думи и изрази,
  муникация на английски свързани с професионал-
  език. ните задачи.
Отраслова задължителна професионална подготов-
ка - единна за всички професии от професионалното
направление "Електроника и автоматизация"
8 Да познава основните ма- Градивни елементи и
  териали, елементи, ин- материали - функцио-
  струменти и модули спо- нални характеристики
  ред предназначението им. и специфични особе-
    ности.
    Съхраняване на компю-
    търните компоненти,
    модули, техническа доку-
    ментация и необходимо-
    то програмно осигуряване.
9 Да притежава знания и Основни закони в елек-
  умения за използване на тротехниката и електро-
  електронно-измервателна никата.
  апаратура. Работа с калкулатор.
    Мерни единици за вид и
    сила на тока, напреже-
    ние, мощност, R,C,L.
10 Да умее да разчита и ра- Условни означения на
  боти с документация - елементите и схемите в
  проекти, чертежи, скици, принципна и функцио-
  схеми. нална електронна схема.
    Видове чертежи в елек-
    тротехниката, техничес-
    ко документиране и спе-
    сифициране на еле-
    ментите.
11 Да познава и спазва тех- Монтаж на елементи и
  нологичната последова- инсталиране на модули.
  телност за изпълнение на Работа с техническа
  възложената работа. документация.
12 Да познава фирмената Управление на фирмата.
  организация и правомо- Бизнес комуникации.
  щията на длъжностните Маркетинг и реклама.
  лица. Организация на работ-
    ното място.
Специфична за професията 523060 "Монтьор на ком-
пютърни системи" задължителна професионална
подготовка
13 Да познава и спазва спе- Съставни части и модули
  цифичната технологична на компютъра - проце-
  последователност при сори, памет, дънни плат-
  асемблиране на компю- ки, запаметяващи уст-
  търна система и мрежа, ройства, принтери, мони-
  да инсталира операцион- тори, модеми, мрежови
  на система и да реализира карти, захранващи бло-
  връзка с Интернет в кове, техните функцио-
  реални условия. нални характеристики и
    практическите правила
    за асемблиране на КС;
    Операционни системи,
    среди и приложения;
    Архитектура на глобални
    мрежи, архитектурни
    модели OSI, TCP/IP,
    потребителски услуги
    в Интернет.
Специалност 5230601 "Компютърна техника
и технологии"
14 Да умее да инсталира Системно програмно
  необходимия системен и осигуряване (операцион-
  специализиран софтуер за ни системи, драйвери);
  работа на компютърната Специализиран софтуер;
  система според нейната Приложен софтуер.
  конфигурация, да умее да  
  инсталира приложен соф-  
  туер според изискванията  
  на клиента и да предава  
  компютърната система в  
  завършен вид.  
Специалност 5230602 "Компютърни мрежи"
15 Да умее да окабелява, Архитектура на компю-
  монтира и оживява сам търни мрежи;
  или в екип произволна Кабелна система;
  локална компютърна Мрежови хардуер;
  мрежа, да я свързва към Мрежови софтуер;
  Интернет/Интранет Локална компютърна
  и да инсталира необходи- мрежа, свързана към
  мия за нейната работа Интернет или
  софтуер. Интранет.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване - Наредба № 3 на Министерство на образованието и науката (МОН).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.2.1. По теория:
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.2.2. По практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
• определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
• въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
• задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за завършване на трета квалификационна степен са два по теория и по практика на професията и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 33 - 37 ЗПОО
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1 Да имат необходими- описва функционалните 85
  те теоретични знания характеристики и пара-  
  в специфичните про- метри на основните ком-  
  фесионални области пютърни компоненти  
  за предназначението, и модули;  
  принципа на работа, представя писмено рабо-  
  функциите на актуал- тата на конкретен модул  
  ните компютърни и взаимодействието меж-  
  компоненти на КС и ду отделните модули;  
  компютърни мрежи: описва дейностите, свър-  
  процесори, дънни зани с монтажа на отдел-  
  платки, запомнящи ните модули и компю-  
  устройства, памет и търната система;  
  управление на па- сравнява различните  
  метта, мрежови компютърни компоненти  
  хардуер, принтери, на КС.  
  монитори.    
2 Да имат необходи- знае общите принципи 5
  мите теоретични на трудовото законода-  
  знания в областта на телство;  
  трудовоправните знае основните форми  
  закони. и системите на запла-  
    щане на труда.  
3 Да имат необходи- описва начините за оказ- 5
  мите теоретични ване на първа помощ  
  знания за безопасно на пострадал;  
  упражняване на про- знае правилата за безо-  
  фесията. пасна работа на работ-  
    ното място.  
4 Справяне с предви- разбира изрази и често 5
  дими и рутинни за- употребявана лексика,  
  дачи на работното свързана с рутинни зада-  
  място, като осъщест- чи на работното място;  
  вява комуникация схваща основната идея  
  на чужд език. в кратки и ясни посла-  
    ния и съобщения за из-  
    пълнение на задачи на  
    работното място;  
    разбира познати имена,  
    думи, прости изречения;  
    общува с елементарни  
    изрази.  
      Общо

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1 Проверка и оценява- Избор на компоненти, 80
  не на професионал- модули, инструменти  
  ните компетенции в и софтуер съобразно  
  следните тематични практическото задание;  
  области: Спазване на техноло-  
  Асемблиране; гичната последовател-  
  Софтуер и опера- ност в процеса на мон-  
  ционни системи; тажа на КС или работна  
  Запомнящи станция;  
  устройства; Асемблиране на КС или  
  Работа в Интернет; работна станция;  
  Дънни платки; Настройка на компю-  
  Процесори; търната конфигурация;  
  Памет и управление Пускане в експлоатация  
  на паметта; на компютърната кон-  
  Принтери; фигурация;  
  Токозахранващи Пускане в експлоатация  
  устройства на работна станция в  
    компютърна мрежа.  
2 Нормативни Подготовка на компо- 5
  изисквания ненти, инструменти,  
  за организация на апаратура и материали;  
  работното място Почистване и подреж-  
    дане на работното място.  
3 Здравословно и безо- Знания и умения за безо- 5
  пасно упражняване пасна работа на работно-  
  на професията то място и при клиента;  
    Умение за адекватно  
    реагиране в критични  
    ситуации в рамките на  
    компетенциите си;  
    Умение за оказване на  
    първа помощ на постра-  
    дал при авария (при  
    токов удар, пожар,  
    наранявания и др.).  
4 Професионално- Комуникативни умения; 10
  личностни качества Чувство на отговорност  
    към извършваната  
    работа;  
    Трудова и технологична  
    дисциплина;  
    Прецизност, сръчност,  
    гъвкавост, мобилност  
    и инициативност.  
      Общо

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи маркери), шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.3. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.1.4. Учебен кабинет за обучение по софтуер трябва да включва по един персонален компютър на ученик (с актуален хардуер и софтуер), свързан в мрежа, мрежови принтер, шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери).
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
• персонални компютри за разглобяване (по един на ученик) с различни конфигурации;
• различни видове периферни устройства (принтери, монитори, скенери, клавиатури, мишки, флопидискови устройства, твърди дискове, CD, DVD ) за разглобяване;
• подходяща диагностика за хардуер и софтуер;
• мрежови тестер, цифрови мултицети и ръчни инструменти.
Консумативи: принтерна хартия, дискети, касети с тонер за лазерен и мастилено-струен принтер, фолио за лазерен принтер и шрайбпроектор.
Документация: техническа документация към доставения хардуер, техническа документация и ръководство за работа към доставения софтуер, книги, справочници, компютърни списания, актуална информация от Интернет.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория на професията:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от област "Технически науки", професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Машинно инженерство" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика на професията
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от област "Технически науки", професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Машинно инженерство" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки от една до три години обучаващите да преминават курс по нови информационни и компютърни технологии за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени в ДОИ при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти