Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ"

В сила от 23.01.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523020 "Монтьор по комуникационни системи" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 523020 "Монтьор по комуникационни системи" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалностите:

• 5230201 "Радио- и телевизионна техника";
• 5230202 "Телекомуникационни системи";
• 5230204 "Кинотехника, аудио- и видеосистеми".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор по комуникационни системи".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. вкл. по специалности и професии от професионалното направление "Монтьор в електроенергетиката, електропромишлеността и електрониката" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на МОНК от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи"


Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
   
Наименование на професията:
 
523020 Монтьор по комуникационни системи

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Монтьор по комуникационни системи" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално
  професионална входящо образо-
  квалификация вателно равнище
5230201 Радио- и Втора Завършено
  телевизион-   основно
  на техника   образование
5230202 Телекому- Втора Завършено
  никацион-   основно
  ни системи   образование
5230204 Кинотехни- Втора Завършено
  ка, аудио-   основно
  и видео-   образование
  системи    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение.
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Монтьор по комуникационни системи", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности.
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на тру- Предмети Професионални компетенции
довите дейности и средства знания за умения за професионално-
(задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5
Специалност 5230201 "Радио- и телевизионна техника"
1. Изработване на Техническа и Изисквания за Спазване на - отговорност;
функционални технологична здравословни и изискванията за - точност;
възли на радио- документация безопасни условия здравословни и - сръчност;
и телевизионни Материали, електронни на труд безопасни условия на - наблюдателност;
устройства компоненти и възли Структурни, труд - търпение;
  Механични скрепителни функционални и Разчитане на монтажни - упоритост;
  елементи и инструменти монтажни схеми схеми - съобразителност;
  за монтирането им Технологична Извършване на - толерантност;
  Инструменти и документация механичен и - комуникативност
  съоръжения за Технология за електрически монтаж и - работа в екип
  електрически монтаж изработване на демонтаж  
  Уреди за измерване електронни ус- Работа с  
  параметрите и тройства контролно-измервателни  
  характеристиките на Материали и уреди за измерване на  
  електронни компоненти и компоненти, параметри и  
  на електрически вериги и използвани при характеристики на  
  сигнали изработването на електронните компоненти  
    радио- и и на електрическите  
    телевизионни вериги и сигнали  
    устройства Отчитане на  
    Методи и уреди за извършената работа  
    измерване    
    параметрите на    
    електронните    
    компоненти и на    
    електрическите    
    вериги    
2. Монтаж и де- Техническа и техноло- Изисквания за Спазване на - отговорност;
монтаж на ра- гична документация здравословни и изискванията за - точност;
дио- и телеви- Радио- и телевизионни безопасни условия здравословни и - сръчност;
зионни устрой- устройства на труд безопасни условия на - наблюдателност;
ства и системи Симетрични, коаксиални Структурни, труд - търпение;
  и оптични кабели функционални и Разчитане на техническа - упоритост;
  Компоненти за монтажни схеми документация - съобразителност;
  механична и Предназначение и Извършване на - толерантност;
  електрическа връзка - функции на електрически и - комуникативност;
  разглобяема и блоковете в радио- и механичен монтаж и - работа в екип
  неразглобяема телевизионни демонтаж  
  Контролно-измервателна устройства и системи Отчитане на  
  и тестваща апаратура Работа с техническа извършената работа  
    и технологична    
    документация за    
    монтиране на радио-    
    и телевизионни    
    устройства и системи    
    на английски език    
    Експлоатационни    
    параметри на    
    устройствата и    
    системите    
3. Монтаж и де- Техническа и Изисквания за   - отговорност;
монтаж на ра- технологична здравословни и Спазване на - точност;
дио- и телеви- документация безопасни условия изискванията за - сръчност;
зионни устрой- Радио- и телевизионни на труд здравословни и - наблюдателност;
ства и системи устройства Структурни, безопасни условия на - търпение;
  Симетрични, коаксиални функционални и труд - упоритост;
  и оптични кабели монтажни схеми Разчитане на техническа - съобразителност;
  Компоненти за Предназначение и документация - толерантност;
  механична и функции на Извършване на - комуникативност;
  електрическа връзка - блоковете в радио- и електрически и - работа в екип
  разглобяема и телевизионни механичен монтаж и  
  неразглобяема устройства и системи демонтаж  
  Контролно-измервателна Работа с техническа Отчитане на  
  и тестваща апаратура и технологична извършената работа  
    документация за    
    монтиране на радио-    
    и телевизионни    
    устройства и системи    
    на английски език    
    Експлоатационни    
    параметри на    
    устройствата и    
    системите    
4. Експлоатация, Техническа Изисквания за Спазване на - отговорност;
контрол и под- документация здравословни и изискванията за - точност;
държане на дей- Контролно-измерва- безопасни условия здравословни и - сръчност;
стващи радио- телна апаратура на труд безопасни условия на - наблюдателност;
и телевизионни Радио- и телевизионни Работа с труд - търпение;
системи устройства експлоатационна Извършване на - упоритост;
    документация контролни измервания на - съобразителност;
    Устройство, принцип експлоатационните - толерантност;
    на действие и параметри - комуникативност;
    функционални Привеждане на - работа в екип
    характеристики на параметри на  
    радио- и действащите устройства  
    телевизионни в съответствие с  
    устройства допустимите за  
    Експлоатационните експлоатация граници  
    параметри на    
    устройствата и    
    системите    
5. Ремонт на дефек- Устройства, блокове и Изисквания за Спазване на - отговорност;
тирали устройства възли от радио- и здравословни и изискванията за - точност;
и възли телевизионни системи безопасни условия здравословни и - сръчност;
  Инструменти за на труд безопасни условия на - наблюдателност;
  механичен и Градивни елементи труд - търпение;
  електрически демонтаж и в електронните Измервания за откриване - упоритост;
  монтаж на устройства устройства на дефектирал елемент - съобразителност;
  Градивни елементи Работа с техническа Механичен и - толерантност;
  Контролно-измервателна документация, вкл. и електрически монтаж и - комуникативност;
  и тестваща апаратура на английски език демонтаж - работа в екип
  Техническа Основни схеми на    
  документация електронни    
    устройства    
    Методи за    
    измерване    
    параметрите на    
    устройствата и    
    блоковете им    
6. Документиране и Оперативна и отчетна Изискванията за Обмен на информация - отговорност;
анализиране на документация отчет на конкретната Ползване на компютърна - точност;
текуща информа- Компютри фирма техника - сръчност;
ция за функциони- Приложен софтуер Основните понятия Работа с общи и - наблюдателност;
рането на радио-   при работа в специализирани - търпение;
и телевизионни-   сферата на програмни продукти - упоритост;
те устройства и   информационните   - съобразителност;
системи   технологии   - толерантност;
        - комуникативност;
        - работа в екип
         
         
         
Специалност 5230202 "Телекомуникационни системи"
1. Монтаж на теле- Техническа и Изисквания за Спазване на - отговорност;
комуникационни технологична здравословни и безопасни изискванията за - точност;
съоръжения документация условия на труд здравословни - сръчност;
  Възли и блокове от Структурни, функционални и безопасни условия - наблюдателност;
  телекомуникационни и монтажни схеми на труд - търпение;
  съоръжения Работа с технологична Разчитане на - упоритост;
  Симетрични, коаксиални документация, вкл. и на монтажни схеми - съобразителност;
  и оптични кабели английски език Извършване на - толерантност;
  Механични скрепителни Технология за монтаж на механичен и - комуникативност;
  елементи и инструменти устройствата електрически - работа в екип
  за тях Материали и компоненти монтаж и демонтаж  
  Контролно-измервателна при монтажа Отчитане на  
  и тестваща апаратура Устройство на извършената работа  
    телекомуникационните    
    системи на ниво    
    функционални блокове    
         
         
         
         
         
         
2. Експлоатация, Техническа Условия за безопасна Спазване на - отговорност;
контрол и под- докумен-тация работа с изискванията за - точност;
държане на дей- Контролно-измервателна контролно-измервателната здравословни и - сръчност;
стващи теле- и тестваща апаратура апаратура и съоръжения безопасни условия - наблюдателност;
комуникацион- Телекомуникационни Устройство, принцип на на труд - търпение;
ни системи съоръжения, блокове и действие и функционални Контролни - упоритост;
  възли характеристики на измервания на - съобразителност;
    телекомуникационните експлоатационни - толерантност;
    съоръжения параметри - комуникативност;
    Методи за измерване на Сравняване на - работа в екип
    основни параметри и измерените с  
    характеристики на необходимите  
    електрически сигнали и параметри за  
    вериги качествена работа  
    Методи за измерване на съоръженията  
    параметрите на Откриване  
    устройствата и блоковете причините за  
    им отклоненията на  
    Основни понятия при експлоатационните  
    работа в сферата на параметри при често  
    информационните повтарящи се  
    технологии ситуации  
      Работа с общи и  
      специализирани  
      програмни продукти  
3. Ремонт на дефек- Устройства, блокове и Градивни елементи на Спазване на - отговорност;
тирали устройст- възли от електронните устройства; изискванията за - точност;
ва и възли телекомуникационни Работа с техническа здравословни и - сръчност;
  съоръжения и системи документация, вкл. и на безопасни условия - наблюдателност;
  Инструменти за английски език на труд - търпение;
  механичен и Основни схеми на Извършване на - упоритост;
  електрически монтаж електронни устройства измервания за - съобразителност;
  Градивни елементи Методи за измерване откриване на - толерантност;
  Контролно-измервателна параметрите и дефектирал елемент - комуникативност;
  и тестваща апаратура характеристиките на Извършване на - работа в екип
  Техническа устройствата и блоковете механичен и  
  документация им електрически  
    Основни понятия при монтаж и демонтаж  
    работа в сферата на Работа с общи и  
    информационните специализирани  
    технологии програмни продукти  
         
         
         
4. Документиране и Оперативна и отчетна Изисквания за отчет на Обмен на - отговорност;
анализиране на документация конкретната фирма информация - точност;
текуща информа- Компютри Основни понятия при Ползване на - сръчност;
ция за функциони- Приложен софтуер работа в сферата на компютърна техника - наблюдателност;
рането на телеко-   информационните Работа с общи и - търпение;
муникационни   технологии специализирани - упоритост;
съоръжения и     програмни продукти - съобразителност;
системи       - толерантност;
        - комуникативност;
        - работа в екип.
Специалност 5230204 «Кинотехника, аудио- и видеосистеми»
1. Подготовка на Възли и устройства Условия за Спазване на - отговорност;
устройствата и на киномашините, безопасна работа с изискванията за - точност;
материалите за аудио- и апаратурата и здравословни и - сръчност;
пускане в екс- видеосистемите съоръженията безопасни условия на - наблюдателност;
плоатация Кино- и Устройство, функции труд - търпение;
  видеофилмов и принцип на Работа със - упоритост;
  материал действие на възлите специализирани - съобразителност;
  Техническа и и системите инструменти - толерантност;
  експлоатационна Технически Работа с техническа - комуникативност;
  документация параметри на документация и - работа в екип.
  Специализирани материалите и справочна литература  
  инструменти за устройствата Механичен монтаж и  
  монтаж и демонтаж Технологична демонтаж на материали,  
  на материалите и последователност възли и устройства  
  устройствата за подготовка на Работа с общи и  
    системите специализирани  
    Основни понятия при програмни продукти  
    работа в сферата на    
    информационните    
    технологии    
         
2. Експлоатация Резервни възли и Условия за Спазване на - точност;
и поддръжка устройства на безопасна работа с изискванията за - сръчност;
на материалите киномашините, апаратурата и здравословни и - наблюдателност;
и системите аудио- и видео- съоръженията безопасни условия на - търпение;
  системите Устройство, функции труд - упоритост;
  Кино- и и принцип на Анализиране на текуща - съобразителност;
  видеофилмов действие на възлите информация за - толерантност;
  материал и системите функционирането на - комуникативност;
  Техническа и Експлоатационни съоръженията и реакция - отговорност;
  експлоатационна характеристики на при стандартна ситуация - коректност;
  документация материалите и Подменяне на - работа в екип;
  Специализирана устройствата дефектирали детайли и - прецизност.
  измервателна Основни понятия при възли  
  техника работа в сферата на    
    информационните    
    технологии    
3. Ремонт на ус- Възли и устройства Условия за Спазване на - точност;
тройства, възли на киномашините, безопасна работа с изискванията за - сръчност;
и системи аудио- и апаратурата и здравословни и - наблюдателност;
  видеосистемите съоръженията безопасни условия на - търпение;
  Техническа и Устройство на труд - упоритост;
  експлоатационна механични възли и Работа с монтажни и - съобразителност;
  документация детайли измервателни - толерантност;
  Специализирана Параметри и инструменти - комуникативност;
  измервателна характеристики на Работа със - отговорност;
  техника електронните специализирана - коректност;
  Инструменти и градивни елементи контролно-измервателна - работа в екип;
  материали за Основни понятия при техника - прецизност.
  механичен и работа в сферата на Механичен и  
  електрически информационните електрически монтаж и  
  монтаж технологии демонтаж на материали,  
      възли и устройства  
      Работа с общи и  
      специализирани  
      програмни продукти  
         
         
         
         
4. Документиране Оперативна и Изисквания за отчет Обмен на информация - точност;
и анализиране отчетна на конкретната Ползване на компютърна - сръчност;
на текуща инфор- документация фирма техника - наблюдателност;
мация за функ- Компютри Основни понятия при Работа с общи и - търпение;
ционирането на Приложен софтуер работа в сферата на специализирани - упоритост;
кино, аудио- и   информационните програмни продукти - съобразителност;
видеосистеми   технологии   - толерантност;
        - комуникативност;
        - отговорност;
        - коректност;
        - работа в екип;
        - прецизност.

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Приоритет в икономиката на страната е изграждането на комуникационна инфраструктура и развитието на телекомуникационните услуги. Географското положение на България благоприятства това развитие, но налага съобразяване с европейските стандарти и световната глобализация. Основните тенденции в развитието на професионалното направление "Електроника и автоматизация" през следващите пет години се изразяват в радикалното засилване на интеграцията на комуникациите с информационните технологии. Това на свой ред води до необходимостта от периодично актуализиране знанията и уменията на "Монтьора по комуникационни системи", отговарящи най-пълно на потребностите от комуникации в новото информационно общество.
2.3. Възможности за професионална реализация
След завършване на обучението обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан със: мобилни и оптични комуникации, радио- и телевизионни системи, аудио- и кинотехника, предоставяне на телекомуникационни услуги, изграждане на кабелни мрежи, изграждане, поддръжка и експлоатация на комуникационни системи като изпълнители, консултанти, монтажници, оператори, работници по ремонт и др.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по комуникационни системи" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професия 7243 "Монтьори на електронна техника" от Националната класификация на професиите (1996 г.) и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Монтьор по комуникационни системи", като се зачита обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация".
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на комуникационни системи" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на комуникационни системи" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на обучавания по придобитата специалност в различни предприятия (фирми).
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми; да задава въпроси; да прави отчет за извършената работа;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- знае основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните закони и процеси в електротехниката;
- познава основните материали, градивни елементи и процеси в електрониката;
- познава принципите на действие и функционалните възможности на приложните електронни схеми (аналогови и цифрови);
- изработва и използва структурни, функционални и монтажни схеми при изпълнение на конкретни задачи;
- знае и прилага правилата за електрически и механичен монтаж;
- спазва технологичната последователност на извършване на различните видове операции при правилна организация на работното място;
- може да измерва основните електрически величини и параметрите на възли и устройства в електрониката;
- може да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5230201 "Радио- и телевизионна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава устройството и принципа на действие на радио- и телевизионна техника;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на радио- и телевизионни устройства и системи и прилага методи за тяхното измерване;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в радио- и телевизионни устройства;
- инсталира и пуска в експлоатация устройства и възли от радио- и телевизионната техника;
- познава основните видове кабели и начините на свързването им при изграждане и експлоатация на кабелни мрежи.
3.3.2. Специалност 5230202 "Телекомуникационни системи"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава устройството и принципа на действие на различните потребителски устройства в телекомуникационните системи;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на телекомуникационните системи и прилага методи за тяхното измерване;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в телекомуникационни компоненти, възли и устройства;
- познава основните видове кабели и начините на съединяването им при изграждането и експлоатацията на селищни кабелни мрежи;
- познава аналоговите и цифровите мрежи и системи и тяхното функциониране при изграждане на връзка и осъществяването на различни телекомуникационни услуги.
3.3.3. Специалност 5230204 "Кинотехника, аудио- и видеосистеми"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава устройството и принципа на действие на различните видове кино-, аудио- и видеосистеми;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на кино-, аудио- и видеосистеми и умее да ги измерва;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в компоненти, възли и устройства на кино-, аудио- и видеосистеми;
- познава основните видове кабели и начините на съединяването им при изграждането на кино-, аудио- и видеосистеми.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за професията "Монтьор по комуникационни системи".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Монтьор по комуникационни системи" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва Правила и инструкции за
  личните предпазни сред- безопасна работа
  ства, да знае и прилага Противопожарна охрана
  основните правила за Екологична култура
  безопасна работа на ра- Долекарска помощ
  ботното място, да не Вредности и професионал-
  замърсява с работата ни заболявания
  си околната среда  
2. Да осъществява ефек- Видове общуване
  тивни комуникации при Принципи на деловото
  изпълнение на трудова- общуване
  та си дейност в работен Правила за водене на
  екип - да умее да фор- делова кореспонденция
  мулира проблеми; да  
  задава въпроси; да пра-  
  ви отчет за извършена-  
  та работа  
3. Да участва при разпре- Организация на трудовия
  деляне на задачите, да процес
  съдейства и търси по- Групова динамика
  мощ от членовете на Мотивация и контрол
  екипа, да се отнася с  
  чувство за отговорност  
  при изпълнение на за-  
  дачата, която му е въз-  
  ложена  
  Да разбира собствената Психологическа структура
  си роля в производство- на трудовата дейност
  то и да съзнава необхо- Потребности и способнос-
  димостта от повишаване ти на личността за само-
  на квалификацията си развитие
4. Да познава пазарните Нормиране на труда
  отношения, мястото и Заплащане на труда
  ролята на отделните ли- Работна заплата
  ца, фирмите, институции-  
  те и държавата в тях  
5. Да познава правата и Трудово и социално-осигу-
  задълженията си като рително законодателство
  участник в трудовия Данъчна система
  процес съгласно Кодек- Трудови норми
  са на труда; да разбира Етика на работното място
  договорните отношения Длъжностна характерис-
  между работодател и тика
  работник  
6. Да познава основните Конфигурация на ком-
  правила за работа с пютъра
  компютър и да умее да Устройства за въвеждане
  ползва програмни про- и съхраняване на данни
  дукти; да ползва съвре- Намиране и съхраняване
  менните технологии за на информация
  изпълнение на техниче- Работа с програмни про-
  ски задачи от профе- дукти за създаване на еле-
  сионалната му област ментарни документи
    Работа със специфични
    програмни продукти
7. Да се справя с предвиди- Най-често употребявана
  ми и рутинни задачи на лексика - четене на тексто-
  работното място, като ве (стандарти, нормативи,
  осъществява кратка ко- каталози, инструкции, ука-
  муникация на чужд език зателни надписи и др.),
  (Ниво А1-А2 според Об- участие в разговор (еле-
  щата европейска рамка ментарни изрази и прости
  за владеене на чужди изречения със или без съ-
  езици) действието на събеседни-
    ка), попълване на неслож-
    ни информационни справки
    Основни термини и поня-
    тия от техническата доку-
    ментация (стандарти, нор-
    мативи, каталози, инструк-
    ции, упътвания, параметри,
    схеми и др.), необходими за
    изпълнение на задълже-
    нията
    Думи и изрази, свързани с
    условията за безопасност и
    препоръки към използва-
    щите съответните уреди и
    съоръжения
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално направле-
ние "Електроника и автоматизация"
8. Да познава основните Електростатика. Постоян-
  закони и процеси в нотокови вериги
  електротехниката Магнетизъм, магнитно
    поле, магнитни величини
    Енергия и мощност на
    електрическа верига. Елек-
    тромагнитна индукция
    Електрически вериги за
    постоянен и променлив ток
    Основни понятия, величи-
    ни и зависимости от елек-
    тротехниката, свързани с
    електрически вериги и из-
    числяването им
    Същност на електромаг-
    нитните явления и прояв-
    лението им в конкретни
    технически обекти
9. Да познава основните Видове материали - пара-
  материали, градивни метри, характеристики,
  елементи и процеси в приложение
  електрониката Видове градивни елемен-
    ти - устройство, действие,
    параметри, приложение
    Основни процеси в елек-
    тронните схеми: усилване,
    генериране, модулация и др.
10. Да познава принципите Устройство, действие и
  на действие и функцио- параметри на усилватели,
  налните възможности на токозахранващи устройст-
  приложните електронни ва, генератори, модулато-
  схеми (аналогови и ри, преобразуватели, реги-
  цифрови) стри, микропроцесори и др.
11. Да изработва и използ- Графични означения на
  ва структурни, функцио- механични и електронни
  нални и монтажни схе- елементи
  ми при изпълнение на Мащаби и размери
  конкретни задачи Програми за изчертаване
    на принципни и монтажни
    схеми на електронни
    устройства
    Разчитане на принципни
    и монтажни схеми
12. Да знае и прилага пра- Инструменти за операции
  вилата за електрически при електрически и меха-
  и механичен монтаж и ничен монтаж - предназна-
  демонтаж чение, приложение
    Материали и елементи за
    електрически и механичен
    монтаж - свойства, прило-
    жение
    Технология на електричес-
    кия и механичен монтаж
13. Да спазва технологич- Технологичен процес за
  ната последователност изпълнение на основни
  на извършване на раз- операции
  личните видове опера- Технологична последова-
  ции при правилна орга- телност на операциите и
  низация на работното специфични правила за
  място безопасна работа
    Организация на работното
    място
14. Да измерва основните Измервателни единици
  електрически величини Методи за измерване на
  и параметрите на възли електрически величини
  и устройства в електро- Уреди за измерване на
  никата електрически величини -
    предназначение, начин на
    експлоатация
    Грешки при измерванията и
    начини за намаляването им
15. Да оценява качеството Регистриране на резултати-
  на извършената работа те от измервания, сравня-
  в съответствие с норма- ване на параметрите със
  тивните изисквания зададените в конструктив-
    на и технологична доку-
    ментация, справочници,
    каталози и др.
    Преценка на изправността
    на устройствата
Специалност 5230201 "Радио- и телевизионна техника"
16. Да познава устройство- Предназначение, устрой-
  то и принципа на дей- ство и действие на радио-
  ствие на радиоприемни, приемни и радиопредава-
  радиопредавателни, те- телни устройства
  левизионни, аудио- и Основни принципи на те-
  видеосистеми левизията, управление на
    процесите и функции на те-
    левизионните приемници
    Методи, схемни решения и
    техника за звуко- и видео-
    запис и възпроизвеждане
    Изисквания към апаратни-
    те средства, антеннофидер-
    ния тракт и покритието при
    телевизионното разпръск-
    ване
17. Да познава основните Параметри и характерис-
  експлоатационни пара- тики на функционални
  метри и характеристи- блокове в радио- и телеви-
  ки на радио- и телеви- зионните устройства: елек-
  зионна техника и при- тронни генератори на хар-
  лага методи за тяхното монични колебания, усил-
  измерване ватели (нискочестотни и
    високочестотни), модула-
    тори и демодулатори, сис-
    теми за автоматично регу-
    лиране, настройка и син-
    хронизация, крайни стъпа-
    ла за хоризонтална и вер-
    тикална развивка, декоде-
    ри за цветност, микрокон-
    тролери за управление на
    процесите и функциите в
    аудио- и видеосистемите
18. Да монтира, експлоа- Радио- и телевизионни при-
  тира и отстранява пов- емници, антеннофидерни
  реди в радио- и телеви- устройства, аудио- и видео-
  зионни устройства и системи, апаратура за обо-
  системи рудване на студиен телеви-
    зионен комплекс
19. Да познава основните Кабели и съединителни
  видове кабели и начи- елементи за електрически
  ните на свързването им и механичен монтаж при
  при изграждане и екс- изграждане на различни
  плоатация на кабелни системи: видове, предназ-
  мрежи начение, изграждане на
    връзки
    Изграждане на кабелни
    телевизионни мрежи
20. Да инсталира и пуска в Функционални блокове в
  експлоатация устрой- радио- и телевизионните
  ства, възли и системи устройства: електронни
  от радио- и телевизион- генератори на хармонични
  ната техника колебания, усилватели
    (нискочестотни и високо-
    честотни), модулатори и
    демодулатори, системи за
    автоматично регулиране,
    настройка и синхрониза-
    ция, крайни стъпала за хо-
    ризонтална и вертикална
    развивка, декодери за цвет-
    ност, микроконтролери за
    управление на процесите и
    функциите в аудио- и видео-
    системите
Специалност 5230202 "Телекомуникационни системи"
21. Да познава устройство- Потребителски устройства
  то и принципа на дей- (телефон, факс, модем и
  ствие на различните др.) - видове, преднаначе-
  потребителски устрой- ние, параметри, устройст-
  ства в телекомуника- во, функции, блокови или
  ционните системи принципни схеми
22. Да познава основните Методи за измерване пара-
  експлоатационни пара- метрите на телефонни апа-
  метри и характеристи- рати и елементите им
  ки на телекомуника- Комутационно поле в ана-
  ционните системи и логови и цифрови АТЦ,
  прилага методи за тях- мрежи и системи за преда-
  ното измерване ване на данни; аналогови и
    цифрови уплътнителни сис-
    теми - основни измервания
    Измервания в телефонен
    канал на УТС
    Кабелни, оптични и радио-
    релейни съобщителни ли-
    нии - структура, характерис-
    тики, методи за измерване
23. Да монтира, експлоа- Телефонни апарати - про-
  тира и отстранява пов- следяване на веригите, ти-
  реди в телекомуника- пови повреди, работа с
  ционни компоненти, тестваща апаратура
  възли и устройства Усилватели, генератори,
    преобразуватели, токоза-
    хранващи устройства и дру-
    ги, използвани в телекому-
    никационните системи - ос-
    новни параметри, измерване,
    отстраняване на повреди
24. Да познава основните Структурна схема на кабел-
  видове кабели и начи- на селищна мрежа - без-
  ните на съединяване- шкафна (директна), шкаф-
  то им при изгражда- на, смесена: стандартни
  нето и експлоатация- означения, предназначение
  та на селищни кабел- Видове кабели - конструк-
  ни мрежи ции, предназначение, харак-
    теристики и маркировка
    Снопове и чифтове -
    разчитане
    Оптични преносни системи:
    структура, характеристики,
    предназначение, действие
25. Да познава аналого- Телетрафик - понятия,
  вите и цифровите мре- единици, зависимости
  жи и системи и тях- Видове комутационни еле-
  ното функциониране менти: устройство, принцип
  при изграждане на на действие, параметри
  връзка и осъществя- Комутационно поле: видо-
  ването на различни ве, структура, действие
  телекомуникационни Управление на комутаци-
  услуги онни системи
    Изграждане на връзки в
    телефонната мрежа
    Системи за сигнализация в
    телефонна и телеграфна
    мрежа
    Аналогови и цифрови
    УТС - изграждане, прило-
    жение, основни възли
    Линейни трактове: изграж-
    дане, параметри и характе-
    ристики, дистанционно то-
    козахранване и контрол
    Структура, основни проце-
    си и параметри в дискретни
    канали за предаване на данни
    Телекомуникационни услу-
    ги в съвременните мрежи
Специалност 5230204 "Кинотехника, аудио-
и видеосистеми"
26. Да познава устройство- Устройство, предназначе-
  то и принципа на дей- ние, действие на отделни
  ствие на различните електрически, оптични и ме-
  видове кино-, аудио- ханични възли и детайли от
  и видеосистеми кино-, аудио- и видеосисте-
    ми (обективи, грайферен и
    малтийски механизъм, фил-
    мови канали, фрикционни ус-
    тройства, осветително-про-
    жекционни системи, екрани,
    кино- и фотоматериали, из-
    точници на светлина, кино-
    прожекционни апарати, нис-
    кочестотни и видеоусилвате-
    ли, видеокамери и магнето-
    фони, озвучителни тела и др.)
27. Да познава основните Кинопрожекционни апара-
  експлоатационни пара- ти, нискочестотни и видео-
  метри и характеристи- усилватели, видеокамери и
  ки на кино-, аудио- и магнетофони, озвучителни
  видеосистеми и прила- тела и др. (измерване на свет-
  га методи за измерва- линен поток и яркост, опън
  не на параметри на филмова лента, електри-
    чески величини и параметри)
28. Да монтира, експлоа- Подготовка и зареждане на
  тира и отстранява пов- кинолентата за прожекция;
  реди в компоненти, определяне вида на засне-
  възли и устройства на тия материал; избор на
  кино-, аудио- и видео- обектив; отстраняване на
  системи декадраж; лепене на кино-
    лента, пренавиване и др.
29. Да познава основните Кабели и съединителни де-
  видове кабели и начи- тайли за електрически и ме-
  ните на съединяването ханичен монтаж при изграж-
  им при изграждането дане на различни видове сис-
  на кино-, аудио- и ви- теми: видове, предназначе-
  деосистеми ние, изграждане на връзки

5. Система за оценяване и удостоверяване

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с държавното образователно изискване за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествени критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Усвоени знания - описва правилно всички 5
  за здравословно дейности за опазване на  
  и безопасно уп- околната среда, свързани  
  ражняване на с професионалната му  
  изучаваната про- работа;  
  фесия и опазва- - описва вярно изисква-  
  не на околната нията за здравословни и  
  среда безопасни условия на труд  
2. Усвоени знания - описва точно общите прин- 5
  за правата и за- ципи на трудовото законо-  
  дълженията на дателство;  
  участниците в - изброява вярно основните  
  трудовия процес принципи при формиране на  
  съгласно Кодек- работната заплата;  
  са на труда и - изготвя правилно необхо-  
  други норматив- димите документи при кан-  
  ни документи дидатстване на работа;  
    - посочва вярно необходи-  
    мите начисления за социал-  
    но и здравно осигуряване  
3. Усвоени базис- - описва вярно основните 20
  ни знания за материали, градивни еле-  
  професионал- менти, закони и процеси в  
  ната област и електрониката;  
  професията - обяснява точно основни- 15
    те принципи на действие и  
    функционални възможно-  
    сти на електронните схеми  
    (аналогови и цифрови);  
    - обяснява вярно структур- 10
    ни, функционални и мон-  
    тажни схеми;  
    - описва правилно основ- 15
    ните видове кабели и на-  
    чините на свързването им  
    при изграждане и експлоа-  
    тация на кабелни мрежи  
4. Усвоени специ- - описва правилно устройст- 15
  фични знания вото и принципа на действие  
  от специалнос- на устройства в комуника-  
  тите по профе- ционната техника, свързани  
  сията с конкретната специалност;  
    - сравнява основните експло- 15
    атационни параметри и ха-  
    рактеристики на функционал-  
    ните блокове и възли в кому-  
    никационните системи, ха-  
    рактерни за специалността  
    Общо 100

5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Оценката от изпита по практика се определя от изпълнението на определен брой дейности, зададени чрез критерии и показатели. Тя е комплексна и отразява както изпълнението на всяка конкретна операция, така и съответствието на крайното изделие с изискванията.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на пра- - организира правилно  
  вилата за здра- работното си място;  
  вословни и бе- - избира и използва необ-  
  зопасни условия ходимите лични предпаз-  
  на труд и опаз- ни средства;  
  ване на околна- - употребява предметите  
  та среда и средствата на труда по  
    безопасен начин;  
    - разпознава опасни си-  
    туации, които биха мог-  
    ли да възникнат в проце-  
    са на работа, и спазва  
    предписания за своевре-  
    менна реакция.  
2. Умения за из- - изработва и разчита 5
  граждане, екс- правилно структурни,  
  плоатация и функционални и монтаж-  
  ремонт на ко- ни схеми при изпълнение  
  муникацион- на конкретни задачи;  
  на техника - прилага точно прави- 20
    лата за електрически и  
    механичен монтаж;  
    - спазва точно техноло- 20
    гичната последователност  
    на извършване на различ-  
    ните видове операции при  
    правилна организация на  
    работното място;  
    - измерва точно електри- 20
    чески величини, парамет-  
    ри и характеристики на  
    възли и устройства в ко-  
    муникационната техника;  
    - сравнява правилно из- 5
    мерените величини, пара-  
    метри и характеристики  
    със зададените експлоа-  
    тационни параметри;  
    - прави верни изводи за 5
    качествата на системата;  
    - оценява коректно из- 5
    вършената работа в съот-  
    ветствие с нормативните  
    изисквания.  
3. Прилагане на - Използва програмни 15
  съвременните продукти за:  
  технологии за - изпълнение на техни-  
  обработка и ческото задание;  
  представяне на - създаване на отчетна  
  информация документация, свързана  
    с възложената работа;  
    - осъществяване на ефек-  
    тивни комуникации при  
    изпълнение на трудовата  
    си дейност с клиенти и  
    в работен екип.  
4. Ползване на - ползва справочна лите- 5
  чужд език при ратура или части от тех-  
  изпълнение на ническа документация  
  изпитното по специалността на чужд  
  задание език.  
    Общо 100

* Забележка. При неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда изпитът се счита за неиздържан.
5.4. Удостоверяване на професионалното обучение и образование.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.)
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията "Монтьор по комуникационни системи", трябва да имат: работилница за електрически и механичен монтаж и демонтаж, обща лаборатория за изучаване на основните принципи на електротехниката и електрониката, специализирани лаборатории по комуникации, компютърна зала с необходимия брой компютри и софтуер за изучаване на информатика и информационни технологии. Оборудването за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машините, съоръженията и инвентарът, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория на професията
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от област "Технически науки" или "Природни науки, математика и информатика" по специалност, съответстваща на учебния предмет (модул) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика на професията
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" или "специалист" от област "Технически науки" със специалност, съответстваща на учебния предмет (модул) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти