Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ХОТЕЛИЕР"

В сила от 23.04.2004 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., отм. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 18 от 9 септември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер" - ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811010 "Хотелиер" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811010 "Хотелиер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалността 8110101 "Организация и управление на хотел".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 811010 "Хотелиер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811010 "Хотелиер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Професии в сферата на обслужването" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията "Хотелиер"
 
Професионално направление:
   
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
   
Наименование на професията:
   
811010 Хотелиер

1. Входни характеристики

Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище.
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Администратор в хотел", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално вхо-
  професио- дящо образова-
  нална ква- телно равнище
  лификация  
8110201 Организа- трета Завършено
  ция и уп-   средно
  равление   образование
  на хотел    

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение:
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Хотелиер", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на трудовите Предмети Професионални компетенции
дейности (задачи) и средства знания за умения за професионално-
  на труда     личностни качества
 
Специалност "Организация и управление на хотел"
 
Да организира и Компютърни системи Стандарта на обслужване Прилагане изискванията Отговорност
ръководи: Стандарти на хотела Технологиите и и нормите за Комуникатив-
цялостния процес по Правилник за вътрешния длъжностните ръководство ност
посрещане, настаняване ред характеристики на Прилагане системите на Мобилност
и изпращане на гостите; Колективен трудов служителите в дейността организация на труда, Оперативност
цялостната дейност на договор Хигиенните изисквания в неговото стимулиране, Трудова
хотелското домакинство; Наредба за работното търговските стаи, общите планиране, отчитане и дисциплина
подготовката на време и отпуските помещения и офиси контрол Позитивно отношение
хотелските стаи, общи Кодекс на труда Терминологията на Водене на оперативна, към околната среда
помещения и сектори; Всички действащи туристическото обслужване статистическа и Работа в екип
ежеседмични вътрешни заповеди, Технико-експлоатационната счетоводна Дискретност,
инструктажи и съвещания свързани с работата на характеристика на всички дейност лоялност
по проблеми в звено "рецепция", звено машини и съоръжения в Стимулиране и  
обслужването и "хотелско домакинство" дейността дисциплинарни  
организацията на работа; и др. звена в хотела Всички организационни наказания в рамките на  
проучването на Наредба за връзки и взаимоотношения Кодекса на труда  
потребителското търсене. категоризация на във фирмата Осъществяване на  
Да контролира: туристически обекти Конюнктурата на делови връзки с чужди и  
състоянието на стаите за Наредба за адресна международния наши организации и  
гости, общите регистрация туристически пазар и фирми  
помещения, служебните Вътрешни правила на туристическата политика на Ръководство и контрол  
офиси и функционалните фирмата за движение на страната съгласно нормативните  
площи и текущото им документооборота Социално-психологическите доку-  
поддържане; Наредба за особености на обслужването менти от трудовото  
униформените и пропускателния режим на и поведението на гостите законодателство  
работните облекла на страната Технологията на Анализиране на  
персонала, тяхната Нормативни документи и поддържането и тенденциите в  
чистота и изрядност; инструкции, почистването на хотела развитието на  
първичната счетоводна регламентиращи Здравословни и безопасни международния  
отчетност на рецепцията; дейността на звено условия на труд туристически пазар  
отчетността на всички "резер- Изработване на Използване на  
работни места с вация" атестационен формуляр с професионално-речевия  
финансова, материална Наредби за ПП правила и ясни критерии за качествата етикет при рекламиране и  
или имуществена процедури в хотела на кандидата в работна предоставяне на основни  
отговорност;   среда и допълнителни услуги и  
изпълнението на   Стандарта на обслужване мероприятия  
задачите;   Безопасност на гостите Работа с компютърни  
ежедневната заетост и     информационни системи  
продажбите на легловата     Уеднаквяване на  
база и допълнителните     държавните изисквания с  
услуги;     фирмените изисквания  
спазването на всички     за персонала  
нормативни изисквания,        
качеството на        
предлагане, трудовата        
дисциплина, спазване на        
изискванията за        
безопасни условия на        
труд, спазване        
изискванията за        
безопасност на гостите и        
др.        
Да участва при        
разпределението на        
работата в бригадите,        
звената и секторите        
Да организира и        
осигурява развитието на        
кадрите:        
запознава        
новоназначените        
служители с        
длъжностните        
характеристики, с        
правилника за        
вътрешния трудов ред и        
др. документи;        
организира курсове,        
семинари и др. форми за        
повишаване на        
квалификацията.        
Да оценява обучението        
на персонала.        
Да организира        
периодично провеждане        
на тренинг обучение с        
персонала с цел        
превантивни мерки:        
при възникване на        
пожар;        
при рискови ситуации;        
Да провежда        
ежемесечен инструктаж        
на персонала за мерки за        
сигурност и контрол.        

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности. Държавата поощрява развитието на туризма чрез осигуряване средства за единна система за обучение и квалификация на кадри в туризма.
Перспективите в отрасъла са създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.
При разработване на ДОИ колективът се съобрази с изискванията за професионална и езикова квалификация на персонала в заведенията за хранене и развлечения и средствата за подслон и местата за настаняване - ДВ, бр. 95 от 2002 г. - Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.
2.3. Възможности за професионална реализация
В настоящия момент има определен интерес към търсене на квалифицирана работна ръка в сферата на хотелиерството. Съществуват реални възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Има възможности за повишаване на квалификацията в центрове към професионални гимназии, центрове за професионално обучение, към хотелиерски вериги, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.

3. Цели на обучението

Основната цел на обучението по професиите в направлението "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в хотелиерството.
3.1. Ключови компетенции, формирани при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единни за направлението "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
3.1.1. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда - да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда:
• да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
• да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
• да оказва долекарска помощ;
• да организира поддържането на лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
• да контролира използването на материално-техническата база според правилата за безопасна работа;
• да инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на процедурите по безопасна работа;
• да контролира прилагането на въведените процедури и предприема необходимите действия;
• да организира превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда.
3.1.2. Комуникативни знания и умения:
• да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
• да познава принципите на делово общуване;
• да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
• да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
• да притежава знания и умения за водене на преговори;
• да познава елементите на пъблик рилейшънс.
3.1.3. Икономически знания и умения:
• да познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
• да е запознат с установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
• да познава и прилага всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
3.1.4. Трудово-правни знания и умения:
• да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
• да разбира и осъществява договорните отношения между работодател и работник;
• да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
• да знае организацията и да разпределя работа в звената и бригадите.
3.1.5. Умения за работа в екип:
• да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
• да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
• да притежава ръководни и лидерски качества;
• да даде възможност на персонала "да израства на място" и да стимулира желанието им за повишаване на тяхната квалификация.
3.1.6. Психологически знания и умения:
• да познава социално-психологическите изисквания и прилага норми за ръководство;
• да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
• да познава социално-психологическите особености на персонала.
3.1.7. Знания и умения за информационна техника и технологии:
• да умее да работи с компютър;
• да умее да ползва програмни продукти;
• да може да събира, обработва и ползва информация.
3.1.8. Чуждоезикови знания и умения - да се справя със задачи на работното място:
• да осъществява комуникация на чужд език (минимум един чужд език);
• да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място;
• да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
• да стимулира повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език;
• да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език;
• да осъществява контакти с подобни заведения в чужбина с цел обмяна на опит.
3.2. Базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии):
• да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;
• да прилага уменията по чужд език на работното място;
• да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
• да прилага технологията на туристическото обслужване;
• да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
• да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;
• да познава правната уредба в туризма;
• да има познания по културология и делово общуване;
• да има познания по маркетинг и реклама.
3.3. Специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
Специалност "Организация и управление на хотел":
• да прилага изискванията и нормите за ръководство; да прилага системите на организация на труда; да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност; да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации; да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
• да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;
• да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;
• да знае терминологията на туристическото обслужване;
• да знае технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;
• да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
• да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка включва теория и практика и е регламентирано с учебен план и учебна програма, които се разработват на база на ДОИ по професия "Хотелиер".
Учебният план определя характера и насочеността, обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение). Той се изгражда на основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Хотелиер" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Контролира познаването Здравословни и безопасни
  и използването на лични условия на труд
  предпазни средства Лична, производствена
  Прилага основните пра- хигиена и хигиена на
  вила за безопасна рабо- работното място
  та на работното място Източници на риск
  Не допуска в работата Пожарна и аварийна
  си замърсяване на окол- безопасност
  ната среда Долекарска помощ
    Опазване на околната
    среда
2. Познава принципите Бизнес комуникации
  на делово общуване Културология
  Прилага методите на Бизнес - правила и
  вербални и невербални принципи
  комуникации при об- Чужд език
  щуването  
  Владее изкуство за во-  
  дене на преговори  
  Прилага правилата на  
  пъблик рилейшънс  
3. Прилага системите на Отчетност на фирмата
  организация на труда, Мениджмънт
  стимулирането, плани- Икономика
  рането и контрола му  
  Работи по установените  
  форми и срокове за во-  
  дене на оперативна,  
  статистическа и счето-  
  водна дейност  
4. Познава правата и задъл- Здравословни и безопасни
  женията си като участ- условия на труд
  ник в трудовия процес Икономически анализ
  съгласно Кодекса на в туризма
  труда Управленска структура
  Разбира договорните от- Управленски решения
  ношения между работо- Етика и право
  дател и работник Кодекс на труда
5. Умее да работи в екип Психология и логика
    Философия
6. Прилага социално-пси- Психология и логика
  хологически изисквания Философия
  и норми за ръководство Етика и право
  Познава социално-пси- Свят и личност
  хологическите особено-  
  сти на обслужването и  
  поведението на гостите  
  Познава социално-пси-  
  хологическите особено-  
  сти на персонала  
7. Умее да работи с ком- Информатика
  пютър и да ползва прог- Информационни техно-
  рамни продукти логии
  Събира, обработва,  
  ползва и анализира  
  информация  
8. Осъществява професио- Граматически и лексикал-
  нален контакт с гостите ни единици по чужд език
  на чужд език Професионален чужд език
  Организира периодични Специализирани издания
  курсове за повишаване и списания на чужд език
  на езиковата квалифи-  
  кация на персонала по  
  чужд език  
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии
1. Прилага и контролира Осигуряване хранителната
  санитарно-хигиенните безопасност на храни и
  изисквания за работа напитки съгласно дейст-
  в туристическата ващите инструкции ISO88
  индустрия и HACCP
2. Прилага комуникативни Нормативни документи
  умения по бизнес кому- в производството
  никации на чужд език Организация на работното
    място
3. Прилага технологията Видове технологични
  на туристическото об- процеси
  служване Видове машини, апарати
    и съоръжения
    Видове техническа и тех-
    нологична документация
4. Оперира с машини и Условни означения в
  съоръжения в турис- технологичните схеми
  тическата индустрия Видове техническа и техно-
    логична документация
5. Познава икономиката и Икономика
  мениджмънта в турис- Фирмен мениджмънт
  тическата индустрия Политика на фирмата
6. Познава правната уредба Етика и право
  в туризма Закон за туризма
    Категоризация
7. Прилага познания по Комуникации и бизнес
  културология и делово Вербална и невербална
  общуване комуникация
8. Прилага познания по Видове маркетинг
  маркетинг и реклама Функции на пазара
    Рекламна политика
Специалност "Организация и управление на хотел"
Специфична, задължителна професионална подготовка
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
1. Организира и ръководи: Хотелския стандарт
  Цялостния процес по за обслужване на гости
  посрещане, настаняване Хигиенни изисквания
  и изпращане на гостите Терминология на турис-
  Подготовката на хотел- тическата индустрия
  ските стаи, общи поме- Маркетинг
  щения и сектори Фирмен мениджмънт
  Ежеседмични инструкта- Кодекс на труда
  жи и съвещания по проб-  
  леми в обслужването и  
  организацията на работа  
  Проучването на потре-  
  бителското търсене  
  Цялостната дейност на  
  хотелското домакинство  
  Контролира спазването  
  на всички нормативни  
  изисквания, качеството  
  на предлагане, трудова-  
  та дисциплина, спазване  
  на изискванията за безо-  
  пасни условия на труд,  
  спазване изискванията за  
  безопасност на гостите  
  и др.  
2. Контролира: Наредби за категоризация
  Състоянието на стаите на средствата за подслон
  за гости, общите поме- Наредба за адресна
  щения, служебните офи- регистрация
  си и функционалните Кодекса на труда
  площи и текущото им Счетоводна отчетност
  поддържане Фирмена политика
  Униформените и работ- Фирмен мениджмънт
  ните облекла на персо-  
  нала, тяхната чистота и  
  изрядност  
  Първичната счетоводна  
  отчетност на рецепцията  
  Отчетността на всички  
  работни места с финансо-  
  ва, материална или иму-  
  ществена отговорност  
  Изпълнението на  
  задачите  
  Ежедневната заетост и  
  продажбите на леглова-  
  та база и допълнител-  
  ните услуги  
3. Участва при разпределе- Наредби за отпуски
  нието на работата в Кодекс на труда
  бригадите, звената и Длъжностни характерис-
  секторите тики на всички работни
    места в хотела
4. Организира и осигурява Фирмена политика
  развитието на кадрите: Правилник за вътрешния
  Запознава новоназначе- ред
  ните служители с длъж- Психология и етика
  ностните характеристи- Мениджмънт
  ки, с правилника за вът-  
  решния трудов ред и др.  
  документи; организира  
  курсове, семинари и др.  
  форми за повишаване  
  на квалификацията  
5. Оценява обучението на Фирмена политика
  персонала Правилник за вътрешния
    ред
    Психология и етика
    Мениджмънт
6. Организира тренинг ППО
  обучение с персонала ЗБУТ
    Гражданска отбрана
7. Инструктира персонала Гражданска отбрана
  за мерки за сигурност Правилник за вътрешния
  и контрол ред
    Фирмена политика

5. Система за оценяване и сертифициране за трета квалификационна степен

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на Министерството на образованието и науката (МОН). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно ниво за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование и чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Входящото ниво при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво.
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2,3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаемият разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаемият прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаемият прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаемият умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаемият умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаемият умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаемият умее да съставя план за работа; да разпределя работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.2.5.Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професия "Хотелиер".
5.3. Оценяване на изхода
Изпитите за завършване на трета квалификационна степен са два по теория и по практика на професията и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 33 - 37 ЗПОО.
5.3.1.Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Организация и - прилага усвоени знания за 60
  контрол на раз- предназначението и правил-  
  личните произ- ното ползване на материал-  
  водствени дей- но-техническата база в ту-  
  ности съгласно ристическата индустрия;  
  специалността - прилага усвоените теоре-  
  в съответствие тични знания в конкретни  
  с нормативните практически ситуации,  
  изисквания свързани с технологичния  
    процес;  
    - прави заключения и из-  
    води за ефективността на  
    производствената дейност;  
    - оперира с нормативни  
    документи;  
    - прави оценка на извър-  
    шената работа  
2. Професионал- - комуникативност; 5
  но-личностни - чувство на отговорност;  
  качества - трудова и технологична  
    дисциплина;  
    - прецизност при изпълнение  
    на извършваните дейности;  
    - културни, етични обноски;  
    - мобилност  
3. Икономически - трудово законодателство - 5
  и трудово-прав- организация на труда;  
  ни знания и - оперативна, статистичес-  
  умения ка и счетоводна дейност;  
    - нормативни документи  
    и методически материали  
4. Знания и умения - умение за работа с ком- 5
  за информаци- пютър;  
  онна техника и - умение за работа с прог-  
  технологии: рамни продукти;  
    - събира, обработва и  
    ползва информация  
5. Здравословно - прилага знания и умения 5
  и безопасно за организиране на пре-  
  упражняване вантивни мерки за опаз-  
  на изучаваната ване на здравето на хора-  
  професия и та и на околната среда;  
  опазване на - прилага знания и уме-  
  околната среда. ния за безопасна работа  
    на работното място;  
    - прилага умение за разпоз-  
    наване на основните източ-  
    ници на риск и предпри-  
    ема съответните действия  
    за отстраняването им;  
    - прилага умение за адек-  
    ватно реагиране в критич-  
    ни ситуации в рамките на  
    компетенциите си;  
    - прилага умение за оказ-  
    ване на долекарска помощ;  
    - прилага знания и умения  
    за опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретната му производ-  
    ствена дейност;  
    - прилага умение за ефек-  
    тивно екологично използва-  
    не на суровини, материали  
6. Чуждоезикови - владеене на един чужд 20
  знания и умения език;  
    - осъществява комуника-  
    ции на един чужд език;  
    - професионален чужд език  
    Общо 100

5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Организация - подготовка на работно- 10
  на работното то място;  
  място - поддържане и почиства-  
    не на работното място;  
    - поддържане на лична,  
    технологична и производ-  
    ствена хигиена  
2. Здравословно - прилага знания и умения 5
  и безопасно за организиране на пре-  
  упражняване вантивни мерки за опазва-  
  на изучавана- не на здравето на хората и  
  та професия и на околната среда;  
  опазване на - прилага знания и умения  
  околната среда за безопасна работа на  
    работното място;  
    - прилага умение за разпоз-  
    наване на основните източ-  
    ници на риск и предпри-  
    ема съответните действия  
    за отстраняването им;  
    - прилага умение за адек-  
    ватно реагиране в критич-  
    ни ситуации в рамките на  
    компетенциите си;  
    - прилага умение за оказ-  
    ване на долекарска помощ;  
    - прилага знания и умения  
    за опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретната му производ-  
    ствена дейност;  
    - прилага умение за ефек-  
    тивно екологично изпол-  
    зване на суровини, мате-  
    риали.  
3. Изпълнение на - прилага усвоени знания 60
  производствени за предназначението и пра-  
  дейности по вилното ползване на ма-  
  специалността териално-техническата  
  в съответствие база в туристическата  
  с нормативните индустрия;  
  изисквания - прилага усвоените теоре-  
    тични знания в конкретни  
    практически ситуации,  
    свързани с технологичния  
    процес;  
    - прави заключения и из-  
    води за ефективността на  
    производствената дейност;  
    - оперира с нормативни  
    документи;  
    - прави оценка на извър-  
    шената работа  
4. Професионално- - комуникативни умения; 5
  личностни каче- - умения за работа в екип;  
  ства - чувство на отговорност  
    към извършваната работа;  
    - позитивно отношение  
    към околната среда;  
    - трудова и технологична  
    дисциплина;  
    - мобилност  
5. Чуждоезикови - владеене на един чужд 15
  знания и умения език;  
    - осъществява комуника-  
    ции на един чужд език;  
    - професионален чужд език  
6. Знания и умения - умение за работа с ком- 5
  за информа- пютър;  
  ционна техника - умение за работа с прог-  
  и технологии: рамни продукти;  
    - събира, обработва и пол-  
    зва информация  
    Общо 100

Оценяването на постижението на обучаваните е по точкова система, като събраният брой точки по теория и по практика се трансформира в цифрова оценка
5.4. Удостоверяване на професионалното обучение и образование.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, съобразено със ЗПОО, а по учебна практика - в хотелски обекти, като обучаваните се разделят на групи.
Учебен кабинет. Основното предназначение на учебния кабинет е провеждането на теоретично обучение . Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки ученик (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели) гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, платно за прожектиране, дъска за писане и други дидактически средства за обучение.
Компютърен кабинет и съответни софтуерни продукти, използване в туристическата индустрия.
Кабинет за изучаване на чужд език
Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка на успешно усвояване на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.
Нормативните изисквания към учебните кабинети включват:
• обща площ на кабинета от 40 до 45 кв.м;
• работни места, съответстващи на нормативите за обучаване за една паралелка и разположени така, че да осигуряват необходимата видимост до черната дъска и свободно преминаване на обучаваните от едно до друго работно място.
Обучението по практика на професията се извършва на място в хотели в реална работна среда. Обучаемите изпълняват дейности и задачи под наблюдение на преподавателя. В хотела учениците се разпределят по работни места, които са съобразени с нормативните и методическите изисквания за извършване на съответната дейност в туристическата индустрия.
Работното място за професията "Хотелиер" е оборудван бизнесофис с необходимата офис техника . Необходимото оборудване за професията е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професия "Хотелиер", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдените квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теоретично обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
7.2. По практическо обучение - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

• апробиране в обучаващи институции;
• текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
• ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти