Logo Събота, 13 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 29.12.2003 г.
Приета с ПМС № 304 от 18.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.113 от 29 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.107 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.112 от 27 Декември 2007г.


Член единствен. С наредбата се определя позитивният лекарствен списък в Република България съгласно приложението.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.


Приложение към член единствен

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 29.12.2003 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2007 г.)

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК


І. Част "А"

АТС - код АATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
A02BA02 Ranitidine 150 mg tabl.film.
    150 mg film-coated tablet
    300 mg tabl.film.
    300 mg film-coated tablet
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    150 mg Tabl.
    300 mg tabl.
    150 mg tabl.eff.
A02BA03 Famotidine 20 mg tabl.film.
    40 mg tabl.film.
    20 mg + solv. 5 ml powd.inj. + solv.
    40 mg tabl.
A02BA04 Nizatidine 25 mg/ml - 4 ml sol.inf.
A02BC01 Omeprazole 20 mg caps. gastr.-res.
    40 mg gastro-resistant capsule
    10 mg gastro-resistant capsule
    20 mg caps.
    10 mg caps.
    40 mg/ml - 10 ml powd.inf.
    40 mg powder for solution for infusion
A02BC02 Pantoprazole 40 mg gastro-resistant
      tablets
A02BC03 Lansoprazole 15 mg caps. gastr.-res.
    30 mg caps. gastr.-res.
A02BC04 Rabeprazole 20 mg gastro-resistant tablet
A02BC05 Esomeprazole 20 mg tabl.gastr.-res.
    40 mg tabl.gastr.-res.
    40 mg powd.inj./inf.
A02BX02 Sucralfat 20 mg tabl.
A02BX05 Coloidal bismut subcitrate 120 mg tabl.film.
A03AA04 Mebeverine 200 mg caps.prolong.
A03AB03 Oxyphenonium 5 mg tabl.
A03AD01 Papaverine 50 mg tabl.
    20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
A03AD02 Drotaverin 20 mg/ml - 4 ml sol.inj.
A03BA 01 Atropin sulphate 1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
A03BB08 Butylscopolamin 20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
A03FA00 Levosulpiride 25 mg tabl.
A03FA01 Metoclopramide 10 mg/2 ml sol.inj.
    10 mg tabl.
    5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
A03FA03 Domperidone 10 mg tabl.
    10 mg tabl.film.
A04AA01 Ondansetron 4 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    4 mg tabl.film
    2 mg/ml - 4 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    4 mg tabl
    4 mg film-coated tablet
    8 mg film-coated tablet
    8 mg tabl
    4 mg/5 ml - 50 ml syr
    8 mg tabl.film
A04AA02 Granisetron 1 mg film. tablets
    2 mg film. tablets
    1 mg/ml - 3 ml sol.inj./inf.
A04AA03 Tropisetron 1 mg/ml - 5 ml solution for injection/infusion
    5 mg caps
A04AA04 Dolasetron 20 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    200 mg tabl.film.
A05AA02 Ursodeoxycholic acid 250 mg caps.
A05BA00 L-Ornitine - L - aspartate gran 3 g granulate
    5 g / 10 ml inf.conc.
A05BA03 Silymarin 140 mg caps.
    100 mg caps.
A06AD11 Lactulose 67 g/100 ml - 200 ml syrup
    67 g/100 ml - 15 ml syrup
    66,7 g/100 ml - 500 ml syrup
    66,7 g/100 ml - 1000 ml syrup
A06AD65 Macrogol + Sodium chloride + 64 g powd.
  Potassium chloride + Sodium    
  hydrogen carbonate + Sodium    
  sulphate    
A07AC01 Sulfasalazine 500 mg tabl.gastr.-res.
    500 mg tabl.enteric coated
A07DA03 Loperamide 2 mg caps.
A07EA06 Budenoside 3 mg caps.gastr.res.
A07EC02 Mesalazine 250 mg tabl.gastr.-res.
    400 mg gastro-resistant tablet
    800 mg gastro-resistant tablet
    500 mg tabl.gastr.-res.
    500 mg prolong. tabl.
    250 mg supp.
    500 mg supp.
    1000 mg supp.
    4 g/60 ml susp.rect.
    4 g/100 ml rectal suspension
    2 g/50 ml rectal suspension
A07XA04 Racecadotril 10 mg oral powder
    30 mg oral powder
A09AA02 Pancreatin 266.67 mg tabl.gastr.-res.
A09AA02 Multyenzimes 300 mg caps.gastr.-res.
    150 mg caps.gastr.-res.
A09АА03 Multyenzimes (lipase, protease etc.) 25 000 IU caps. gastr.-res.
A10AB01 Insulin human 100 IU/ml - 3 ml sol.inj.
    40 IU/ml - 10 ml sol.inj.
    100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
    40 IU/ml - 10 ml susp.inj.
A10AB04 Insulin lispro 100 IU/ml - 3 ml sol.inj.
A10AB05 Insulin aspart 100 IU/ml - 3 ml sol.inj.
A10AB06 Insulin glargine 100 U/ ml - 3 ml solution for injection in cartridge
    100 U/ ml - 3 ml solution for injection in pre-filled pen
    100 U/ ml - 3 ml solution for injection - in a pre-filled pen
A10AC01 Insulin human 100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
    40 IU/ml - 10 ml susp.inj.
A10AC04 Insulin lispro 100 IU/ml - 3 ml susp. inj.
A10AD01 Insulin human 100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
    100 IU/ml - 3 ml sol.inj.
    100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
    40 IU/ml - 10 ml susp.inj.
A10AD04 Insulin lispro 100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
A10AD05 Insulin aspart 100 IU/ml - 3 ml susp.inj.
A10AE04 Insulin glargine 100IU/ml - 3 ml sol inj.
    100IU/ml - 3 ml solution for injection - cartridge in a pre-filled pen
A10AE05 Insulin detemir 100 U/ ml - 3 ml solution for injection
A10BA01 Metformin 850 mg tabl.film
    850 mg film.coated tablets
    500 mg tabl.film
    500 mg film.coated tablets
    1000 mg tabl.
    1000 mg film-coated tablet
A10BB01 Glibenclamide 5 mg tabl.
    3.5 mg tabl.
A10BB07 Glipizide 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
A10BB09 Gliclazide 30 mg tabl.
    80 mg tabl.
A10BB12 Glimepiride 1 mg tabl.
    2 mg tabl.
    3 mg tabl.
    6 mg tabl.
    4 mg tabl.
A10BD03 Metformin; Rosiglitazone 2 mg/500 mg tabl.film.
    2 mg/1000 mg tabl. film
A10BD04 Rosiglitazone; Glimepiride 4 mg/4 mg tabl. film
A10BF01 Acarbose 100 mg tabl.
A10BG02 Rosiglitazone 4 mg tabl.film
    8 mg tabl.film
A10BX02 Repaglinide 0.5 mg tabl.
    1 mg tabl.
    2 mg tabl.
A10BX04 Exenatide 5 mcg - 1.2 ml sol. inj.
    10 mcg - 2,4 ml sol. inj.
A11CB00 Retinol 40000 IU/ml - 5 ml drops
A11CB00 Ergocalcipherol; Retinol 10 ml oral drops sol.
A11CC03 Alfacalcidol 0.5 mcg caps.
    1 mcg caps.
    0.25 mcg caps.
A11CC04 Calcitrol 0.25 mcg caps.
    0,5 mcg capsule soft
    0,25 mcg capsule soft
A11CC05 Colecalciferol 0,5 mg/ml - 10 ml oral solution
A11DA01 Benfotiamine 50 mg tabl.coat.
A11DA01 Thiamine 40 mg/ml - 2 ml sol.inj.
A11GA01 Ascorbic acid 100 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 5 ml sol.inj.
A11HA02 Pyridoxine 50 mg/ml - 2 ml sol.inj.
A11HA03 Tocoferol acetate 400 mg caps.
A11HA04 Riboflavin 50 mg/ml - 2 ml sol.inj
A12AA03 Calcium gluconate 8,94 mg/ml - 10 ml sol.inj.
  Calcium laevulate    
A12BA30 Potassium citrate 2,17 g/2 g/2.057 g tabl.eff.
  Potassium hydrogencarbonate    
  Citric acid    
A12BA30 mg potassium Magnesium tabl.film.
    DL-aspartate - 175 mg;  
    Potassium  
    DL-aspartate - 166 mg  
A12CC02 Magnesium sulphate 201.9 mg/10 ml solution for injection
    403.8 mg/10 ml solution for injection
A14AA03 Methandienone 5 mg tabl.
A14AB01 Nandrolone 50 mg/ml - 1 ml sol.inj.
A16AA03 Ademetionine 500 mg powd.inj. + solv.
    500 mg tabl.
A16AB02 Imiglucerase 400 U powd.inf.
    200 U powd.inf.
A16AB04 Agalsidase beta 35 mg powd.inf.
A16AB09 Galsulfase 1 mg/ml - 5 ml conc. for solution for infusion
A16AB09 Idursulfase 2 mg/ml - 3 ml concentrat for infusion
A16AX01 Thioctic acid 600 mg - 24 ml sol.inj.
    600 mg - 50 ml solution for injection
    30 mg/ml - 20 ml sol.inf.
    600 mg tabl.film.
    600 mg caps.
A16AX03 Sodium phenylbutyrate 940 mg/g gran.
    500 mg tabl.
       

ATC - код BATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование INN вещество  
2 3 4 5
B01AA03 Warfarin 3 mg tabl.
    5 mg tabl.
B01AA07 Acenocoumarol 4 mg tabl.
B01AB01 Heparin 25000 IU/5 ml sol.inj./inf.
    25000 IU/5 ml sol.inj.
    5000 IU/ml - 5 ml sol.inj.
B01AB02 Antithrombin III 500 IU vial + solv.vial powd.inj.
    10 ml + reconstit.and  
    administrat.set  
    1000 IU vial + solv.vial powd.inj.
    20 ml + reconstit.and  
    administrat.set  
B01AB04 Dalteparin 25000 IU/ml - 0.2 ml sol.inj.
    12500 IU/ml - 0.2 ml sol.inj.
    10000 IU/ml - 1 ml sol.inj.
    10 000 IU (anti-Xa)/0.4 ml solution for injection
    12 500 IU (anti-Xa)/0.5 ml solution for injection
    18 000 IU (anti-Xa)/0.72 ml solution for injection
    15 000 IU (anti-Xa)/0.6 ml solution for injection
B01AB05 Enoxaparin 100 mg/ml - 20 mg/0.2 ml pre-filled syr.
    40 mg/0.4 ml sol.inj. (in pre-filled syr.)
    300 mg/3 ml - 3 ml pre-filled syr.
    100 mg/ml - 1 ml prefilled syr.
    80 mg/0.8 ml sol.inj. (in pre-filled syr.)
    60 mg/0.6 ml sol.inj. (in pre-filled syr.)
B01AB06 Nadroparin 9500 aXa IU/ml - 0,2 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml - 0,3 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml - 0,4 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml - 0,6 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml - 0,8 ml sol.inj.
    9500 aXa IU/ml - 1 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml - 0,6 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml - 0,8 ml sol.inj.
    19000 aXa IU/ml - 1 ml sol.inj.
B01AB08 Reviparin 5726 anti-Xa IU/1 ml - 0.25 ml sol.inj.
    5726 anti-Xa IU/1 ml - 0.6 ml sol.inj.
    325.5 mg/fl. (5726 anti-Xa  
    IU/ml) - многодозов  
    флакон (6 ml) sol. inj.
    162.72 mg/pen (5726  
    anti-Xa IU/ml) -  
    многодозова писалка (3 ml) sol. inj.
B01AB10 Tinzaparin 10000 Anti Xa IU/ml sol.inj.
    prefilled syr.0,35 ml  
    10000 Anti Xa IU/ml sol.inj.
    prefilled syr.0,45 ml  
    10 000 Anti-Xa IU/ml - 2 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.5 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.7 ml sol.inj.
    20000 Anti-Xa IU/ml - 0.9 ml sol.inj.
B01AC 07 Dipyridamol 25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
B01AC00 Tirofiban 0,25 mg/ml - 50 ml conc.inf.
B01AC04 Clopidogrel 75 mg tabl.film
    75 mg film-coated tablet
B01AC05 Ticlopidine 250 mg film-coated tablet
    250 mg tabl. film.
B01AC11 Iloprost 20 mcg/ml - 1 ml conc.inf.
    10 mcg/ml - 2 ml nebuliser solution
B01AC13 Abciximab 2 mg/ml - 5 ml sol.inj.or inf.
B01AC16 Eptifibatide 0,75 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 10 ml sol.inj.
B01AD01 Streptokinase 1 500 000 IU powd.inj./inf.
    1 500 000 IU powder for solution for infusion
B01AD02 Alteplase 50 mg + 50 ml solv. powd.inf.
B01AD07 Retaplase 10 IU/10 ml x 2 vials powder and solvent
    powder + 2 prefilled for solution for
    syringes solvent + 2 injection
    reconstitution devices  
    + 2 needles  
B01AD12 Human protein C 500 IU powder and solvent
      for solution for injection
    1000 IU powder and solvent
      for solution for injection
B01AX05 Fondaparinux sodium 2.5 mg/0.5 ml pre-filles syringe
B02AA03 Aminomethylbenzoic acid 50 mg/5 ml - 5 ml sol.inj.
B02AB01 Aprotinin 500000 KIU/50 ml sol.inf.
    100000 KIU/10 ml sol.inj.
B02BA01 Phytomenadione 10 mg/ml - 1 ml solution for injection
B02BB01 Fibrinogen 20 mg/ml - vial 05 g + powd.inj.
    solv vial 25 ml  
B02BC Local hemostatics 0.5 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    1.0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    2,0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
    5.0 ml powd.vial and solvent
      vial for sealant
B02BC00 Collagen; 9.5 x 4.8 x 0.5 peast.
  Human fibrinogen; 2.5 x 3.0 x 0.5 peast.
  Bovine trombin;    
  Bovine atrotium    
B02BD01 Coagulation Factor II, VII, IX and 300 IU powd. inj. vial +
  X 200 IU solv.vial 10 ml + transfer needle
    600 IU powd.inj. + solv.20 ml
      powd.inj. + solv.20 ml
B02BD02 Coagulation Factor VIII 250 IU + solv.10 ml + filter
    250 IU sol.inj.
    250 IU powd.inj.vial + solv.vial 5 ml
    1000 IU + solv.10 ml + filter
    1000 IU sol.inj.
    1000 IU powd.inj.vial + solv.vial 10 ml
    1000 IU powd. inj. vial + solv.
      vial 10 ml + transfer set
    500 IU solv. Vial 10 ml + filter
    500 IU sol.inj.
    500 IU powd.inj.vial + solv.vial 5 ml
    500 IU powd.inj. vial + solv.vial
      10 ml + transfer set
B02BD02 Octocog alfa 250 IU sol.inf. + 2,5 ml solv.
    500 IU sol.inf. + 2,5 ml solv.
    1000 IU sol.inf. + 2,5 ml solv.
    250 IU powder and solvent
      for solution for injection
    500 IU powder and solvent
      for solution for injection
    1000 IU powder and solvent
      for solution for injection
    1500 IU powder and solvent
      for solution for injection
B02BD03 Coagulation factor, Factor VIII 500 U powd.inf.vial + solv.vial
  inhibitor bypassyng activity   20 ml + adm.set
    1000 U powd.inf.vial + solv.vial
      20 ml + adm.set
B02BD04 Coagulation Factor IX 500 IU powd. inf. vial + solv.vial 10 ml
    500 IU powd.inj.vial + solv.vial 5 ml
    1000 IU powd.inj.vial + solv.vial 10 ml
    600 IU powd.inj. + solv.5 ml
    1200 IU powd.inj. + solv.10 ml
B02BD06 Von willebrand factor and 250 IU powd. Inf. vial + solv.vial 5 ml
  coagulation 500 IU powd. Inf. vial + solv.vial 5 ml
  factor VIII in combination 1000 IU powd.inj. + solv.vial
    500 IU powd.inj. + solv.vial
    250 IU powd.inj. + solv.vial
    450 IU powd.inj.vial + solv.vial
    900 IU powd.inj.vial + solv.vial
B02BD08 Eptacog alfa 60 KIU powd.inj.
    120 KIU powd.inj.
    240 KIU powd.inj.
B02BX01 Etamsylate 250 mg/2 ml sol.inj.
    250 mg tabl.
B03AA07 Ferouss sulfate 325 mg tabl.film.
    320 mg tabl.prolong
B03AB04 Iron (III) hydroxyde polymaltose 50 mg/5 ml - 150 ml syrup
  complex    
B03AB05 Iron (III) hydroxyde polymaltose 50 mg/ml - 30 ml drops
  complex    
B03AB09 Iron proteinsuccinylate 800 mg/15 ml - 150 ml oral solution
B03AC02 Saccarated iron oxide 20 mg/ml - 5 ml sol.inj.
B03AD00 Iron III-hydroxyde polymaltosa Iron (III)-hydroxide tabl.chew.
  complex; Folic acid polymaltose complex 100 mg;  
    Folic acid 0,350 mg  
B03AD02 Ferrous fumarate Ferrous fumarrate 154 mg; caps.prolong
  Folic acid Folic acid 0,55 mg  
B03BA01 Cyanocobalamin 250 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    100 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    500 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
    1000 mcg/ml - 1 ml sol.inj.
B03XA01 Erytropoietin (human 1000 IU/0,5 ml sol.inj.
  recombinant) 2000 IU/0,5 ml sol.inj.
    3000 IU/0,3 ml sol.inj.
    4000 IU/0,4 ml sol.inj.
    10000 IU/1 ml sol.inj.
    60000 IU/1 ml powd.inj. + solv.
    1000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    2000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    3000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    4000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    5000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    6000 IU/0.3 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    10000 IU/0.6 ml sol.inj.(pre-filled syringes)
    5000 IU/0.5 ml sol.inj.
    6000 IU/0.6 ml sol.inj.
    8000 IU/0.8 ml sol.inj.
    30 000 IU/0.6 ml solution for injection prefilled syr
    10 000 IU powder for injection +
    20 000 IU solvent(cartridges for Reco-Pen)
      powder for injection +
      solvent(cartridges for Reco-Pen)
B03XA02 Darbepoetin alfa 10 µg/0.4 ml - 0.4 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    30 µg/0.3 ml - 0.3 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    50 µg/0.5 ml - 0.5 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    40 µg/0.4 ml - 0.4 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    300 µg/0.6 ml - 0.6 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    500 µg/ml - 1 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    80 µg/0.4 ml - 0.4 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    60 µg/0.3 ml - 0.3 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    20 µg/0.5 ml - 0.5 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    15 µg/0.375 ml - 0.375 solution for injection
    ml in pre-filled syringe
    100 µg/0.5 ml - 0.5 ml solution for injection
      in pre-filled syringe
    150 µg/0.3 ml - 0.3 ml solution for injection in pre
    20 µg - 0,4 ml (25 µg/ml) solution for injection
      pre-filled pen (Sure-Click)
    40 µg - 0,4 ml (100 solution for injection
    µg/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    60 µg - 0,3 ml (200 solution for injection
    µg/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    80 µg - 0,4 ml (200 solution for injection
    µg/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    100 µg - 0,5 ml (200 solution for injection
    g/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    150 µg - 0,3 ml (500 solution for injection
    µg/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    300 µg - 0,6 ml (500 solution for injection
    µg/ml) pre-filled pen (Sure-Click)
    500 µg - 1 ml (500 µg/ml) solution for injection
      pre-filled pen (Sure-Click)
B03XA03 Methoxy polyethylene glycol - 50 µg/0,3 ml solution for injection
  epoetin beta   in pre
    75 µg/0,3 ml solution for injection in pre
    100 µg/0,3 ml solution for injection in pre
    150 µg/0,3 ml solution for injection in pre
    200 µg/0,3 ml solution for injection in pre
    250 µg/0,3 ml solution for injection in pre
B05BA02 Fat emulsions Soya bean oil 100 g/1000 ml emul.inf.
B05AA Albumin 20 % - 50 ml sol.inf.
    20 % - 100 ml sol.inf.
    20 % - 250 ml sol.inf.
    20 % - 500 ml sol.inf.
    5 % - 250 ml sol.inf.
    5 % - 100 ml sol.inf.
B05AA00 Sodium chloride; 250 ml sol.inf.
  Hydroxyethylstarch 500 ml sol.inf.
B05AA06 Succinylated Gelatin; Sodium 4 % - 500 ml sol.inf.
  chloride    
B05AA07 Hetastarch 6 %- 250 ml sol.inf.
    6 % - 500 ml sol.inf.
B05BA00 Combination 1000 ml emul./sol.inf.
  (Solution for parenteral nutrition) 1500 ml emul./sol.inf.
    2000 ml emul./sol.inf.
    500 ml sol.inf.
    1000 ml sol.inf.
    2000 ml sol.inf.
    10 % - 100 ml emul.inf.
    10 % - 250 ml emul.inf.
    10 % - 500 ml emul.inf.
    20 % - 100 ml emul.inf.
    20 % - 250 ml emul.inf.
    20 % - 500 ml emul.inf.
  (Highly refined fish oil; Purified 50 ml emulsion for infusion
  egg phosphatide; Glycerol) 100 ml emulsion for infusion
B05BA01 Amino acids 5 %- 500 ml sol.inf.
    5 %- 500 ml  
    5 % - 250 ml sol.inf.
    15 % - 500 ml sol.inf.
    10 % - 500 ml sol.inf.
    100 g/l - 500 ml sol.inf.
B05BA02 Fat emulsions 10 % - 100 ml emul.inf.
    10 % - 125 ml emul.inf.
    10 % - 250 ml emul.inf.
    10 % - 500 ml emul.inf.
    10 % - 1000 ml emul.inf.
    20 % - 100 ml emul.inf.
    20 % - 125 ml emul.inf.
    20 % - 250 ml emul.inf.
    20 % - 500 ml emul.inf.
    Mixture of Refined emulsion for infusion
    olive oil (80 %) 800 g/l  
    and Refind soya-bean  
    oil (20 %) 200 g/l - 250 ml  
    20 % - 1000 ml emulsion for infusion
    Mixture of Refined  
    olive oil (80 %) 800 g/l  
    and Refind soya-bean  
    oil (20 %) 200 g/l - 1000 ml  
    Mixture of Refined emulsion for infusion
    olive oil (80 %) 800 g/l  
    and Refind soya-bean  
    oil (20 %) 200g/l - 500 ml  
    Mixture of Refined emulsion for infusion
    olive oil (80 %) 800 g/l  
    and Refind soya-bean  
    oil (20 %) 200g/l- 100 ml  
    Mixture of Refined emulsion for infusion
    olive oil (80 %) 800 g/l  
    and Refind soya-bean  
    oil (20 %) 200g/l - 125 ml  
B05BA10 Combination 1026 ml emul.inf.
    1540 ml emul.inf.
    2053 ml emul.inf.
    2566 ml emul.inf.
    1000 ml sol.inf.
    1500 ml emul.inf.
    2000 ml emul.inf.
    500 ml sol.inf.
B05BB01 Electrolytes 148 (pH 7.4) - 500 ml sol. inf.
    148 (pH 7.4) - 1000 ml sol. inf.
B05BB01 Sodium chloride 500 ml sol.inf.
  Sodium lactate 1000 ml sol.inf.
  Potassium chloride    
B05BB01 Sodium chloride; Potassium 500 ml sol.inf.
  chloride; Calcium chloride 250 ml sol.inf.
B05BB01 Sodium chloride; Potassium 500 ml sol.inf.
  chloride; Calcium chloride    
B05BB01 Sodium chloride; Potassium 250 ml sol.inf.
  chloride; Calcium chloride; 500 ml sol.inf.
  Sodium lactate 1000 ml sol.inf.
B05BB01 Sodium chloride; Potassium 1000 ml sol.inj.
  chloride; Calcium chloride    
B05BC01 Mannitol 200 g/1000 ml sol.inf.
    200 g/500 ml sol.inf.
    200 g/250 ml sol.inf.
    100 g/1000 ml sol.inf.
    100 g/500 ml sol.inf.
    15 % - 500 ml solution for infusion
    100 g/250 ml sol.inf.
B05CB01 Sodium chloride 0,9 mg/ml - 500 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 250 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 1000 ml sol.inf.
    100 mg/ml - 10 ml sol.inj.
B05XA03 Sodium chloride 0,9 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 250 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 500 ml sol.inf.
    0,9 mg/ml - 1000 ml sol.inf.
B05CB01; Sodium chloride 0,9 mg/ml - 1000 ml; sol.inf.
B05XA03   0,9 mg/ml - 100 ml sol.inf.
B05CB02 Sodium citrate 41 mg/ml - 5 ml oral solution
B05CX01 Glucose 200 g/l - 250 ml sol.inf.
    200 g/l - 500 ml sol.inf.
    200 g/l - 1000 ml sol.inf.
    200 g/l - 100 ml sol.inf.
    100 g/l - 250 ml sol.inf.
    100 g/l - 500 ml sol.inf.
    100 g/l - 1000 ml sol.inf.
    100 g/l - 100 ml sol.inf.
    50 g/l - 500 ml sol.inf.
    50 g/l - 50 ml sol.inf.
    50 g/l - 100 ml sol.inf.
    50 g/l - 250 ml sol.inf.
    50 g/l - 1000 ml sol.inf.
    400 g/l - 500 ml sol.inf.
    500 g/l - 500 ml sol.inf.
    500 g/l - 1000 ml sol.inf.
    500 g/l - 250 ml sol.inf.
    400 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    250 mg/ml - 10 ml sol.inj.
B05CX01; Glucose 50 g/l - 1000 ml sol.inf.
V06DC01   50 g/l - 10 ml sol.inf.
B05BA03 Glucose 100 g/1000 ml -500 ml sol.inf.
    100 g/1000 ml - 1000 ml sol.inf.
B05CX10 Combination Glucose 5 %; Natrii sol.inf.
    chloridum 0.9 % - 500 ml  
B05DB00 Glucose, Sodium chloride, 1.36 % w/v / 13.6 solution for peritoneal
  Calcium chloride, Magnesium mg/ml - 2000 ml dialysis
  chloride, Sodium lactate,    
  Sodium bicarbonate    
B05DB00 Glucose, Sodium chloride, 2.27 % w/v / 22.7 solution for peritoneal
  Calcium chloride, Magnesium mg/ml - 2000 ml dialysis
  chloride, Sodium lactate,    
  Sodium bicarbonate    
B05DB00 Glucose, Sodium chloride, 3.86 % w/v / 38.6 solution for peritoneal
  Calcium chloride, Magnesium mg/ml - 2000 ml dialysis
  chloride, Sodium lactate,    
  Sodium bicarbonate    
B05XA00 Combination 10 ml conc.inf.
B05XA01 Potassium chloride 150 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    14.9 % - 10 ml conc.inf.
B05XA02 Sodium bicarbonate 8,4 % - 20 ml conc.inf.
    8,4 % - 50 ml sol.inf.
B05XA02; Sodium hydrogencarbonate 8,4 % - 20 ml conc.inf.
B05CB04      
B05XA05 Mg sulphate 403,8 mg/10 ml - 10 ml sol.inj.
    201.9 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    200 mg/ml - 50 ml; conc.inf.
    - 100 ml  
B05XB02 L-alanyl-L-glutamin 100 g/1000 ml Soya bean oil; emul.inf.
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml Phospholipids from egg  
B05XB02 Fat emulsions 100 g/1000 ml Soya bean oil; emul.inf.
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml Phospholipids from egg  
B05XB02 Fat emulsions 100 g/1000 ml Soya bean oil; emul.inf.
    25 g/1000 ml Glycerine;  
    6 g/1000 ml Phospholipids from egg  
BO2BD02 Moroctocog alfa 250 IU powd. + solv.
    500 IU powd. + solv.
    1000 IU powd. + solv.
       

АТС - код CATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
C01AA05 Digoxin 0.25 mg tabl.
    0,5 mg/2 ml - 2 ml sol.inj./inf.
C01AA08 Methyldigoxin 0,1 mg tabl.
C01BA01 Quinidine 200 mg tabl.
C01BB02 Mexiletine 100 mg caps.
C01BB01; Lidocaine 20 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N01BB02   20 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    5 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 10 ml sol.inj.
C01BC03 Propafenon 150 mg tabl.film.
    300 mg tabl.film.
    70 mg/20 ml amp.
    35 mg/10 ml - 10 ml sol.inj.
    150 mg tabl.
    300 mg tabl.
C01BD01 Amiodarone 200 mg tabl.
    100 mg tabl.
    150 mg/3 ml sol.inj.
C01CA01 Ethylefrin 10 mg/ml -1 ml sol.inj.
    7,5 mg/ml - 10 ml drops
C01CA04 Dopamine 10 mg/ml - 5 ml conc. Inf.
    40 mg/ml - 5 ml conc. Inf.
C01CA05 Betamethasone 101 mg/5 ml drops eye/ear
  Sulfacetamide    
C01CA07 Dobutamine 250 mg - 50 ml powd.inf.
    250 mg-50 ml sol.inf.
C01CA17 Midodrine 2,5 mg tabl.
    5 mg tabl.
    2,5 mg/ml sol.inj.
C01CA24 Epinephrine 1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
C01CX08 Levosimendan 2.5 mg/ml - 5 ml conc. inf.
C01DA02 Glyceril trinitrate 1 mg/ml - 5 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 10 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,4 mg/dose - 200 doses spray
    50 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    0,5 mg tabl subling.
C01DA05 Penthaerithritol tetranitrate 10 mg tabl.
C01DA08 Isosorbide dinitrate 5 mg tabl.
    20 mg tabl.prolong
    120 mg caps.prolong
    1,25 mg/dose - 15 ml spray
    10 mg tabl.
C01DA14 Isosorbide mononitrate 40 mg casp. prolong
    60 mg casp. prolong
      prolonged-release tabl.
    20 mg tabl.
    40 mg tabl.
C01EA01 Alprostadil 500 mcg/ml - 1 ml conc.inf.
    20 mcg powd.inf.
C01EB15 Trimethazidine 35 mg tabl.modif.
    20 mg tabl.film.
    20 mg coated tablet
C01EB17 Ivabradine 7.5 mg film-coated tablet
    5 mg film-coated tablet
C01EX01 Potassium Magnesium aspartate 140 mg; tabl.
  aspartate/magnesium aspartate Potassium aspartate 158 mg  
C02AB01 Methyldopa 250 mg tabl.
C02AC01 Clonidine 0,15 mg/ml - 1 ml solution for injection
    0,150 mg tabl.
C02AC05 Moxonidine 0,2 mg tabl.film
    0,4 mg tabl.film
    0.4 mg film coated tablet
    0.2 mg film coated tablet
    0.3 mg film coated tablet
C02AC06 Rilmenidine 1 mg tabl.
C02CA01 Prazosin 2 mg tabl.
C02CA04 Doxazosin 1 mg tabl.
    2 mg tabl.
    8 mg tabl. modif.
    4 mg tabl.
    4 mg tabl. modif.
C02DD01 Nitroprusside 30 mg + solv. 5 ml powd.inf.
C03AA03 Hydrochlorthiazide 25 mg tabl.
C03BA04 Chlortalidone 100 mg tabl.
C03BA11 Indapamide 1,5 mg tabl.prolong
    1.5 mg prolonged-release tablet
    1.5 mg film coated tablet
    2,5 mg tabl.film.
    2.5 mg film-coat. tabl.
    2.5 mg tablet
C03CA01 Furosemide 40 mg tabl.
    10 mg/ml - 2 ml sol.inj.
C03DA01 Spironolactone 50 mg caps.
    100 mg caps.
    25 mg tabl.film.
    50 mg tabl.film.
    100 mg tabl.film.
    25 mg tabl.coat.
C03EA01 Triamterene; 25 mg/12.5 mg tabl.
  Hydrochlorothiazide    
C04AD03 Pentoxyfilline 100 mg tabl.gastr.-res.
    400 mg tabl.
    20 mg/ml - 5 ml sol.inf.
    20 mg/ml - 5 ml inj.sol.
    600 mg tabl.prolong
    400 mg tabl.prolong
    400 mg prolonged -release tablet
    400 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.coat.
    600 mg prolonged release tablet
C04AE02 Nicergoline 4 mg + 4 ml solv. powd.inj.
    10 mg tabl.
    30 mg tabl.
C04AX21 Naftidrofuryl 50 mg tabl.film.
    100 mg caps.
    200 mg caps.
    50 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.prolong.
C05BB56 Glucose, combination Natrium Chloride 0.9 % sol. for inf.
    + Glucose 5 % - 500 ml  
C05CA53 Diosmin; Hesperidin 500 mg tabl.film.
C07AA05 Propranolol 25 mg tabl.
    25 mg film.coated tablet
    40 mg tabl.
    40 mg film.coated tablet
C07AA07 Sotalol 80 mg tabl.
    160 mg tabl.
C07AB02 Metoprolol 50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    200 mg tabl.
    25 mg tabl.
    50 mg tabl.prolong
    100 mg tabl.prolong
    200 mg tabl.prolong
    1 mg/ml - 5 ml solution for injection
    100 mg modified-release tablets
    200 mg modified-release tablets
    50 mg modified-release tablets
C07AB12 Nebivolol 5 mg tabl.
C07BB07 Bisoprolol; Hydrochlorothiazide 10 mg/6.25 mg film-coated tablet
    2.5 mg/6.25 mg film-coated tablet
    5 mg/6.25 mg film-coated tablet
C07AG02 Carvedilol 12,5 mg tabl.
    25 mg tabl.
    6.25 mg tabl.
    3.125 mg tabl.
C07AВ03 Atenolol 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    25 mg tabl.film.
    25 mg film.coated tablet
    50 mg tabl.film.
    50 mg film.coated tablet
    100 mg tabl.film
C07AB07 Bisoprolol 5 mg tabl.film.
    5 mg film-coated tablets
    10 mg tabl.film.
    10 mg film-coated tablets
C07AB12 Nebivolol 5 mg tablet
C07BB07 Bisoprolol and thiazides 5 mg/12.5 mg film-coated tablet
C08CA01 A mlodipinе 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
C08CA02 Felodipine 2.5 mg tabl.prolong
    5 mg tabl.prolong
    10 mg tabl.prolong
    2.5 mg tabl.
    2.5 mg film-coated tablets
      tabl. prolong
    5 mg tabl.
    5 mg film-coated tablets
    5 mg tabl. Prolong
      prolong.release tabl.
    10 mg tabl.
    10 mg film-coated tablets
    10 mg tabl. Prolong
      prolong.release tabl.
C08CA05 Nifedipine 30 mg tabl.prolong
    20 mg tabl.prolong
    20 mg prolonged release tablet
C08CA06 Nimodipine 10 mg/50 ml sol.inf.
    30 mg tabl.
    30 mg tabl.coat.
C08CA08 Nitrendipine 20 mg tabl.
    10 mg tabl.
C08CA09 Lacidipine 2 mg tabl.film.
    4 mg tabl.film.
    6 mg tabl.film.
C08CA13 Lercanidipine lercanidipine 9,4 mg tabl. film
    (под формата на lercanidipine  
    hydrochloride, 10 mg)  
C08DA01 Verapamil 40 mg tabl.film.
    80 mg tabl.film.
    80 mg film coated tablet
    40 mg tabl.
    40 mg tabl.coat.
    80 mg tabl.
    120 mg tabl. prolong
    240 mg tabl. prolong
    120 mg tabl.
    2.5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
C08DB01 Diltiazem 180 mg caps. prolong.
    60 mg tabl.
    90 mg tabl.prolong.
C09AA02 Enalapril 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    20 mg tabl.
    1,25 mg/ml - 1 ml amp.
    2,5 mg tabl.
C09AA03 Lisinopril 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    2,5 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA04 Perindopril 5 mg film-coated tablets
    10 mg film-coated tablets
C09AA05 Ramipril 5 mg caps.
      tabl. Film
      tabl.
    10 mg caps.
      tabl. Film
      tabl.
    2,5 mg caps.
      tabl. Film
      tabl.
    1.25 mg tabl. Film
      tabl.
C09AA06 Quinapril 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA07 Benazepril 20 mg film-coated tabl.
    10 mg  
C09AA08 Cilazapril 5 mg tabl.film.
    2.5 mg tabl.film.
    1 mg tabl.film.
C09AA09 Fosinopril 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C09AA10 Trandolapril 2 mg caps.
    0,5 mg caps.
    4 mg caps.
CO9AA13 Moexipril hydrochloride 15 mg tabl.film.
    7.5 mg tabl.film.
C09AA15 Zofenopril 30 mg tabl.film.
C09BA02 Enalapril; Hydrochlorothiazide Enalapril maleate - 10 tabl.
    mg/Hydrochlorothiazide - 25 mg  
    Enalapril maleate - 10 tabl.
    mg/Hydrochlorothiazide - 12.5 mg  
    Enalapril maleate - 20 tabl.
    mg/Hydrochlorothiazide - 12.5 mg  
  Enalapril and diuretics Enalapril maleate - 20 tablet
    mg/Hydrochlorothiazide - 12.5 mg  
C09BA03 Lisinopril; Hydrochlorothiazide 10/12.5 mg tabl.
    20/12.5 mg tabl.
C09BA04 Perindopril; Indapamide 2 mg/0.625 mg tabl.
    4 mg/1.25 mg tabl.
C09BA05 Ramipril; Hydrochlorothiazide 5 mg/25 mg tabl.
    2.5 mg/12.5 mg tabl.
C09BA06 Quinapril; Hydrochlorothiazide 10/12.5 mg film tablet
C09BA06 Quinapril; Hydrochlorothiazide 20/12.5 mg film tablet
C09BA09 Fosinopril and diuretics 20/12,5 mg tabl.
C09CA01 Losartan 50 mg tabl.film.
    50 mg film-coated tablet
    12.5 mg film-coated tablet
    50 mg film-coated tablet
    100 mg film-coated tablet
C09CA02 Eprosartan 600 mg tabl. film
C09CA03 Valsatran 80 mg tabl.film.
    40 mg  
    160 mg tabl.film.
C09CA04 Irbesartan 150 mg tabl.
    300 mg tabl.
C09CA06 Candesartan 8 mg tabl.
    16 mg tabl.
C09CA07 Telmisartan 80 mg tabl.
    40 mg tabl.
C09DA01 Losartan; Hydrochlorothiazide 50/12.5 mg film-coated tablet
    100/25 mg film-coated tablet
C09DA02 Eprosartan and diuretics 600 mg/12.5 mg tabl. film
C09DA03 Valsartan, Hydrochlorothiazide 80/12.5 mg tabl. film
    160/12.5 mg tabl. film
    160/25 mg tabl. film
C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide 80/12,5 mg tablets
C09DB01 A mlodipine/Valsartan 5 mg/80 mg film-coated tablets
C09DB01 A mlodipine/Valsartan 5 mg/160 mg film-coated tablets
C09DB01 A mlodipine/Valsartan 10 mg/160 mg film-coated tablets
C10AA01 Simvastatin 10 mg tabl.film
    10 mg film.-coated tablet
    20 mg tabl.film
    20 mg film.-coated tablet
    40 mg tabl.film
    40 mg film.-coated tablet
C10AA02 Lovastatin 20 mg tabl.
    40 mg tabl.
C10AA03 Pravastatin 10 mg tabl.
    20 mg tabl.
C10AA04 Fluvastatin 80 mg tabl.prolong.
C10AA05 Atorvastatin 10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
    40 mg tabl.film
      film coated tabl.
    80 mg film coated tabl.
C10AA07 Rosuvastatin 10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
C10AB04 Gemfibrozil 300 mg caps.
C10AB05 Fenofibrate 100 mg caps.
C10AB05 Fenofibrate micronised 200 mg caps.
C10AB08 Ciprofibrate 100 mg caps.
C10AX09 Ezetimibe 10 mg tabl.
       

ATC - код DATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
D01AA01 Nystatin 100000 IU/g - 15 g cream
    100000 IU/g - 30 g emul.cut.
    500000 IU tabl.
    100000 IU/g - 15 g oint.
D01AC01 Clotrimazole 1 % - 20 g cream
D01AC10 Bifonazole 1 % - 15 g cream
D01AC20 Mazipredone Hydrochloride; Mazipredone oint.
  Miconazole Hydrochloride 37,5  
    mg; Miconazole 300 mg  
D01AE22 Naftifine 1 % - 15 g cream
    1 % - 10 ml sol.
D01BA02 Terbinafine 125 mg tabl.
    250 mg tabl.
D03AX00 Zinc hyaluronate /Sodium 20,5 mg/10 ml sol.
  hyaluronate; Zinc chloride/    
D04AB01 Lidocaine 10 % - 38 g spray
D05AX02 Calcipotriol 50 mcg/g - 30 g oint.
    50 mcg/g - 30 g cream
    50 mcg/g - 30 g scalp sol.
D05AX52 Calcipotriol, betamethasone 15 g oint
D05BB02 Acitretin 10 mg caps.
    25 mg caps.
D06AX00 Neomycin Neomycin 5000 IU; oint.
  Bacitracin Bacitracin 250 IU/1 g  
D06AX01 Fusidic acid 20 mg/g - 15 g oint.
    20 mg/g - 15 g cream
D06AX04 Neomycin Bacitracin 2500IU/ml spray
  Bacitracin / Neomycin sulfat 3500IU/ml  
D06AX09 Mupirocin 2 % - 10 g oint.
    2 % - 15 g oint.
    2 % - 30 g oint.
    2 % - 1 g oint.nas.
    2 % - 3 g oint.nas.
D06BA01 Silver sulfadiazine 10 mg/1 g - 50 g cream
D07AB02 Hydrocortison butirate 1 mg/g - 30 g emul.cut.
    1 mg/g - 30 g cream
    1 mg/g - 15 g cream
    1 mg/g - 15 g oint.
D07AB09 Triamcinolone 1 mg/g - 15 g oint.
    1 mg/g - 15 g cream
DO7AC04 Fluocinolone acetonide 0.25 mg/g - 15 g oint.
D07AC01 Betamethasone 0,5 mg - 15 g cream
    0.5 mg - 15 g oint.
    Betamethasone valerate 1.22 mg/g cream
    eq. Betamethasone 1.00 mg - 15 g oint.
D07AC13 Momethasone 1 mg/g - 15 g cream
    1 mg/g - 30 g cream
    1 mg/g - 15 g ointment
    1 mg/g - 30 g ointment
D07AD01 Clobetazol propionate 0,05 % - 25 g cream
    0,05 % - 25 g oint.
DO7BB01 Flumetasone/Clioquinol Flumethasone oint.
    pivalate 0.2 mg/g  
    Clioquinol 30 mg/g - 15 g  
D07CA01 Hydrocortisone; Fucidic acid 15 g cream
DO7CB05 Flumetasone/Neomycin Flumethasone cream
    pivalate 0.2 mg/g  
    Neomycin sulphate 5 mg/g - 15 g  
D07CC01 Fusidic acid, Betamethasone 15 g cream
  valerate    
DO7XB01 Flumetasone/Salicylic acid Flumethasone oint.
    pivalate 0.2 mg/g  
    Salicylic acid 30 mg/g - 15 g  
D07XC01 Betamethasone 30,5 mg/15 g oint.
  Salicylic acid 20.5 mg/30 ml sol.cut.
D08AG02 Povidone-jodine 10 %100 ml sol.cut.
    7.5g/100 g (Iodine 10 %) - 1000 ml sol.cut.
    10 % - 20 g oint.
    10 % - 100 g oint.
    10 % - 250 g oint.
    10 % - 7.5/10 cm dress.
    10 % - 10/20 cm dress.
D11AX00 Pimecrolimus 10 mg/g -15 g cream
       

ATC - код GATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
G01AF01 Metronidasole 500 mg pessary
G01AF02 Aciclovir 5 g/100 g cream
G01AF02 Clotrimazole 500 mg vag.tabl.
    100 mg tabl.vag.
G01AF20 Metronidazole 100 mg tabl.vag.
  Miconazole    
G01AX03 Policresulen 36g/100g - 50 g sol.
G01AX11 Povidone-iodine 200 mg pessary
G01XA01 Vancomycine 1 g powd.inj.
    500 mg powd.inj.
G02AB01 Methylergometrine 0,125 mg tabl.film.
    0,125 mg tabl.coat.
G02AD02 Dinoprostone 10 mg pess.
    3 mg tabl.vag.
G02AD04 Carboprost sol. inj. 0,25 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 4 ml nasal spray solution
    2 mg/ml - 8 ml nasal spray solution
G02CA03 Fenoterol 0,5 mg/10 ml conc.inf.
G02CB01; Bromocriptine 2,5 mg tabl.
N04BC01      
G02CB03 Cabergoline 0,5 mg tabl.
G03AC03 Levonorgestrel 52 mg Intrauterine system
G03BA03 Testosterone 50 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    250 mg - 1 ml sol.inj.
    (Testosterone propionate 30 mg solution for injection
    Testosterone phenylpropionate 60 mg  
    Тestosterone isocaproate 60 mg  
    Testosterone decanoate 100 mg)  
    1000 mg/4 ml - 4 ml  
    50 mg - 5 g gel /sachets
G03CA03 Estradiol 2 mg tabl.film
    1 mg tabl.film
    25 mcg tabl.vag.
    3,9 mg/12,5 cm2 patch
    4 mg patch
G03CA03 17 beta-estradiol 0,06 % - 80 g gel
G03CA53 Estradiol 4 mg; patch
  Norethysterone 10 mg/30 mg  
G03CA57 Conugated estrogen 0,625 mg tabl.coat.
    1,25 mg tabl.coat.
G03DA04 Progesterone 10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    100 mg caps.
G03DB01 Dydrogesterone 10 mg tabl.film
G03DC02 Norethysteron acetat 5 mg tabl.
G03DC05 Tibulone 2,5 mg tabl.
G03FA01 Estradiol Estradiol 2 mg; tabl.film
  Norethysterone Norethisterone 1 mg  
    Estradiol 1 mg; tabl.film
    Norethisterone 0.5 mg  
G03FB05 Estradiol Estradiol 2 mg; film.coated tabl.
  Norethysterone Estradiol 2 mg;  
    Norethisterone 1 mg  
    I. Estradiol 2.0 mg tabl.film
    II. Estradiol 2.0 mg;  
    Norethisterone 1.0 mg  
    III. Estradiol 1.0 mg  
    I. Estradiol 1.0 mg; tabl.film
    Norethisterone 1.0 mg  
    II. Estradiol 1.0 mg  
G03FB08 Estradiol I Estradiol 2 mg tabl.film
  Dydrogesterone II Estradiol 2 mg;  
    Dydrogesterone 10 mg  
G03GA01 Chorionic gonadotropin 5000 IU + solv. powd.inj.
    5000 IU + solvent powder and solvent for
      solution for injection
    1500 IU + solvent powder and solvent for
      solution for injection
G03GA02 Human menopausal 75 IU FSH/75 IU LH powder and solvent for
  gonadotrophin   solution for injection
    75 IU powd.inj. + solv.
G03GA04 Urofolitropin 75 IU powd.inj. + solv.
    150 IU powd.inj. + solv.
G03GA05 Follitropin alfa 75 IU + solv. powd.inj.
    150 IU + solv. powd.inj.
    37.5 IU + solv. powd.inj.
G03GA06 Follitropin beta 100 IU/0.5 ml sol.inj.
    50 IU/0.5 ml sol.inj.
    100 IU (10 mcg x + 1 solution for injection
    ml solv.) solution for injection
    50 IU (5 mcg x + 1 ml solv.) solution for injection
    300 IU/0.5 ml (22 µg/0.5 ml) powd. inj. + solv.
    450 IU/0.75 ml (33 µg/0.75 ml) powd. inj. + solv.
    900 IU/1.5 ml (66 µg/1.5 ml)  
    33 mcg/0,75 ml  
    77 mcg/1,75 ml  
    900 IU/1.08 ml sol. for inj.
    cartridge - 1 cartridge  
    + 1 pack with 3 pen needles  
    300 IU/0.36 ml sol. for inj.
    gartridge - 1 cartridge  
    + 2 packs with 3 pen needles  
G03GA08 Choriogonadotropin alfa 250 µg/0.5 ml - 0.5 ml solution for injection
    250 µg powder for solution for injection
G03GB02 Clomifene 50 mg tabl.
    300 mg/3 ml - 3 ml sol.inj.
G03HA01 Cyproterone 50 mg tabl.
G03HB01 Cyproterone and estrogen (Ethinylestradiol 0.35 mg/2 film-coated tablet
    mg Cyproterone acetate)  
G03XC01 Raloxifene 60 mg tabl.
G04AB01 Nalidixic acid 500 mg tabl.
G04BD00 Trospium 20 mg tabl.coat.
G04BD04 Oxybutine HCL 5 mg tabl.film
G04BD07 Tolterodine 2 mg film-coated tablet
    1 mg film-coated tablet
    4 mg prolonged release capsule
    2 mg prolonged release capsule
G04BD08 Solifenacin succinate 5 mg film.-coated tablet
    10 mg film.-coated tablet
G04BD09 Trospium 30 mg film-coated tablets
    15 mg film-coated tablets
G04CA01 Alfuzosin 10 mg tabl.prolong.
G04CA02 Tamsulosin 0.4 mg caps.modif.
    0.4 mg prolong tabl.
    0.4 mg modified release capsule
G04CB01 Finasteride 5 mg film-coated tablet
G04CB02 Dutasteride 0,5 mg caps.
G04CX01 Pygeum africanum 50 mg caps.
G04CX02 Serenoa repens 320 mg caps.
       

ATC - код HATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
H01AC01 Somatropin 16 IU + solv. + PEN powd.inj.
    36 IU + solv. + PEN powd.inj.
    5 mg/1,5 ml - 1,5 ml sol.inj.
    10 mg/1,5 ml - 1,5 ml sol.inj.
    15 mg/1,5 ml - 1,5 ml sol.inj.
    18 IU (6 mg) + solv. powd.inj.
    36 IU (12 mg) + solv. powd.inj.
    72 IU (24 mg) + solv. powd.inj.
H01BA02 Desmopressin 0.1 mg/ml - 5 ml nasal drops
    10 mcg/dose 0.1 mg/ml - 5 ml nasal spray
    0,2 mg  
    0.1 mg/ml (10 µg/dose) - 6 ml, 60 tablets
    doses nasal spray, solution
H01BA04 Terlipressin 0,1 mg/ml - 2 ml sol.inj.
H01BB02 Oxytocin 5 IU/ml sol.inj.
H01CB01 Somatostatin 0,25 mg + solv. - 1 ml powd.inj.
    3 mg + solv. - 1 ml powd.inf.
H01CB02 Octreotide 0,1 mg/ml - 1 ml solution for injection
    10 mg + solv. powder for suspension for injection
    20 mg + solv. powder for suspension for injection
    30 mg + solv. powder for suspension for injection
H01CB03 Lanreotide 60 mg prolonged-release solution for injection
    90 mg prolonged-release solution for injection
    120 mg prolonged-release solution for injection
    30 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection
H01CC01 Ganirelix 0.25 mg/5 ml sol.inj.
H01CC02 Cetrorelix 0.25 mg and solvent in pre-filled syringe powder for solution for injection
    3 mg and solvent in pre-filled syringe powder for solution for injection
H02AA02 Fludrocortison 0.1 mg tabl.
H02AB01 Betamethasone 4 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    0.5 mg tabl.
    2 mg + 5 mg/ml - 1 ml susp.for inj.
H02AB02 Dexamethasone 4 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    4 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    8 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    8 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    0,5 mg tabl.
H02AB04 Methylprednisolone 4 mg tabl.
    40 mg/ml - 1 ml susp.inj.
    40 mg/ml - 2 ml susp.inj.
    125 mg + solvent powd.inj.
    250 mg + solvent powd.inj.
    500 mg + solvent powd.inj.
    15,78 mg powd.inj. + solvent 1 ml
    6,31 mg powd.inj. + solvent 1 ml
    40 mg powd.inj. + solvent 1 ml
H02AB06 Prednisolone 5 mg tabl.
H02BA01 Betamethasone 2 mg/5 mg - 1 ml susp.inj.
H03AA01 Levothyroxine 50 mcg tabl.
    100 mcg tabl.
    125 mcg tabl.
    75 mcg tabl.
    25 mcg tabl.
H03BA02 Propylthiouracil 50 mg tabl.
H03BB02 Thyamazole 5 mg tabl.
    5 mg tabl.film.
H03CA 00 Potassium iodide 1 mg tabl.coat
H03CA00 Iodine 200 mcg tabl.
H04AA01 Glucagon 1 mg powd.inj. + solv./pre-filled syringe
H05AA02 Teriparatide 20 mcg/80 mcl - 3 ml sol. inj.
H05BA01 Calcitonin 100 IU/dose spray nas.
    200 IU/dose spray nas.
    100 IU/ml - 1 ml sol. inj.
    50 IU/ml - 1 ml sol. inj.
    100 IU/dose - 4 ml (100 IU/dose, 28 doses) nasal spray, solution
    200 IU/dose - 2 ml (200 IU/dose, 14 doses) nasal spray, solution
H05BX01 Cinacalcet 30 mg film. coated tablet
    60 mg film. coated tablet
    90 mg film. coated tablet
       

ATC - код JATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
J01DH00 Ertapenem sodium 1 g powd.inf.
J02AC01 Fluconazole 2 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    50 mg caps.
    100 mg caps.
    150 mg caps.
    2 mg/ml - 50 ml sol.inf.
J01AA02 Doxycycline 100 mg caps.
    100 mg tabl.
J01BA01 Chloramphenicol 250 mg caps.
J01CA 04 Amoxicilline 125 mg/5 ml - 100 ml powd.
    250 mg/5 ml - 100 ml powd.
    250 mg caps.
    500 mg caps.
    1000 mg caps.
    375 mg/5 ml - 60 ml gran.
    250 mg/5 ml - 60 ml gran.
    250 mg tabl.disp.
    375 mg tabl.disp.
    500 mg tabl.disp.
    750 mg tabl.disp.
    1000 mg tabl.disp.
J01CA01 Ampicilline 1 g powd.inj.
    1 g powder for solution for injection
J01CA09 Azlocillin 1 g powd.inj.
    1 g powder for solution for injection
    1 g powd.inj.
    2 g powder for solution for injection
J01CA12 Piperacillin 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01CE01 Benzylpenicillin 1000000 IU powd.inj.
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin 500 000 IU tabl.film.
    1 000 000 IU tabl.film.
    1 500 000 IU tabl.film.
J01CE08 Benzatinbenzylpenyccilin 2 400 000 IU powd.inj.
       
J01CE10 Benzatinphenyloxymethylpenicillin 400 000 IU/5 ml - 60 ml syrup
J01CE30 Benzathine 1200000 IU powd.inj.
  Benzylpenicillin    
  Benzylpenicillin procain    
  Benzylpenicillin sodium    
J01CF04 Oxacillin 250 mg caps.
J01CR01 Ampicillin 1,5 g powd.inj.
  Sulbactam 3 g powd.inj.
J01CR02 Amoxicilline 156,25 mg/5 ml - 100 ml powd.
  Clavulanic acid 312,5 mg/5 ml - 100 ml powd.
  (Amoxicillin and enzyme inhibitor) 457 mg/5 ml - 70 ml powd.
    375 mg tabl.film.
      film coated tablet
    625 mg tabl.film.
      film coated tablet
    1000 mg tabl.film.
    600 mg powd.inj.
    1200 mg powd.inj.
    125/31,25 mg/5 ml - 100 ml powd.
    250/62,5 mg - 100 ml powd.
    156 mg/5 ml (125 mg powd.for oral susp.
    Amoxycillin +  
    31.25 mg Clavulanic acid)  
    312 mg/5 ml (250 mg powd.for oral susp.
    Amoxycillin + 62.5 mg  
    Clavulanic acid)  
    457 mg/5 ml (400 mg powd.for oral susp.
    Amoxycillin, 57 mg  
    Clavulanic acid)  
    250/62,5 tabl.disp.
    500/125 tabl.disp.
    875/125 tabl.disp.
    Amoxicillin trihydrate powder for oral
    - 600 mg/5 ml suspension -
    /Potassium clavulanate -  
    42.9 mg/5 ml - 100 ml  
    1,5 g powd. inj.
    1000/62.5 mg prolonged release tabl.
J01CR04 Sultamicillin 375 mg tabl.
    250 mg/5 ml x 70 ml syrup
J01CR05 Piperacillin 2 g/250 mg powd.inj.; powd.inf.
  Tazobactam 4 g/500 mg powd.inj./ powd.inf.
J01DA01 Cefalexin 500 mg caps.
    250 mg caps.
    375 mg tabl.prolong
    750 mg tabl.prolong
    250 mg/5 ml - 100 ml powd.
    125 mg/5 ml - 100 ml powd.
    500 mg film.tabl.
    1000 mg film.tabl.
    250 mg/5 ml - 60 ml gran.
J01DA08 Cefaclor 250 mg caps.
    500 mg caps.
    125 mg/5 ml - 100 ml gran
      gran for suspension
    250 mg/5 ml - 100 ml gran
      gran for suspension
    125 mg/5 ml - 75 ml susp
    250 mg/5 ml - 75 ml susp
    250 mg/5 ml - 60 ml granules for oral suspension
    125 mg/5 ml - 60 ml granules for oral suspension
    375 mg tabl.prolong
    500 mg tabl.prolong
    250 mg/5 ml - 100 ml powd. for oral susp.
    125 mg/5 ml - 100 ml powd. for oral susp.
J01DA13 Ceftriaxone 1 g powd.inj.
    1 g powder for solution for injection
    2 g powd.inj.
    2 g powder for solution for injection
J01DA00 Cefoperazone/Sulbactam 2 g (1 g Cefoperazone powd.inj.
    + 1 g Sulbactam)  
J01DA41 Cefprozil 250 mg tabl
    500 mg tabl
    125 mg/5 ml - 60 ml susp
    250 mg/5 ml - 60 ml susp
J01DA04 Cefazolin 1 g powd.inj.
    1 g powder for solution for injection
    2 g powd.inj.
    2 g powder for solution for injection
J01DC02 Cefuroxime 125 mg/5 ml - 50 ml powd.susp.
    250 mg/5 ml - 50 ml powd.susp.
    250 mg tabl.
    250 mg tabl.film.
    750 mg powd.inj.
    125 mg tabl.
    500 mg tabl.
    500 mg tabl.film.
    125 mg/5 ml - 50 ml susp
    750 mg powd.inj.
    750 mg powd. for sol. for inj.
    1,5 g powd.inj.
    1.5 g powd. for sol. for inj.
    250 mg/5 ml - 50 ml granules for oral suspension
J01DA07 Cefamandole 1 g powd.inj.
    1 g powder for solution for injection
    2 g powd.inj.
    2 g powder for solution for injection
J01DA09 Cefadroxil 500 mg caps.
    250 mg/5 ml - 60 ml powd.susp.
    1000 mg tabl.film.
    1 g tabl.disp.
J01DA10 Cefotaxim 1 g powd.inj.
    1 g powd. Inj./inf.
    2 g powder for solution for injection
    1 g powder for solution for injection
J01DA11 Ceftazidime 1 g powd.inj.
J01DA23 Cefixime 400 mg tabl.film.
    100 mg/5 ml - 100 ml gran.
    100 mg/5 ml - 60 ml gran.
J01DA24 Cefepime 1 g powd.inj.
J01DA32 Cefoperazone 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
J01DA37 Cefpirome 1 g powd.inj.
    2 g powd.inj.
    500 mg powd. inj.
J01DA30 Cefapirin 1 g powd. inj.
J01DH02 Meropenem 1 g powd. inj.
J01DH51 Imipenem 500 mg powd.inf.
  Cilastatin    
J01DF01 Aztreonam 1 g powd. inj.
J01EE01 Sulfamethoxazole   tabl.
  Trimetoprim 120 mg tabl.
    100 ml syr.
    100 ml susp.
    480 mg sol.inj.
    240 mg/5 ml - 80 ml oral suspension
J01FA02 Spiramycine 0,75 MIU x 30 tabl.film.
J01FA03 Midecamycin 400 mg tabl.film.
    175 mg/5 ml - 115 ml gran.
J01FA06 Roxithromycin 150 mg tabl.film
    300 mg tabl.film
J01FA09 Clarithromycin 250 mg tabl.film.
    250 mg film coated tablet
    500 mg tabl.film.
    500 mg film coated tablet
    125 mg/5 ml - 60 ml gran.
    250 mg/5 ml - 60 ml granules for oral suspension
    500 mg powd.inf.
    500 mg tabl.prolong
    500 mg tabl. modif.
    500 mg modified release tablet
J01FA10 Azithromycin 250 mg caps.
    250 mg film coated tablet
    125 mg tabl.film.
    500 mg tabl.film.
    500 mg film coated tablet
    500 mg powd.inf.
    100 mg/5 ml - 20 ml gran. Syrup
    200 mg/5 ml - 20 ml gran. Syrup
    200 mg/5 ml - 15 ml gran. Syrup
    200 mg/5 ml - 37.5 ml gran. Syrup
    100 mg/5 ml - 20 m powder for oral suspension
    200 mg/5 ml - 30 ml granules for oral suspension
    2 g prolonged-release granules for oral suspension
J01FF01 Clindamycine 300 mg/2 ml sol.inj.
    150 mg/ml - 2 ml solution for injection
    150 mg/ml - 4 ml solution for injection
    150 mg caps.
    600 mg/4 ml sol.inj.
    300 mg caps.
    300 mg film.-coated tablet
    600 mg film.-coated tablet
    75 mg/5 ml - 80 ml gran.for susp.
J01FF02 Lincomycin 300 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    600 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    500 mg caps.
J01GA01 Streptomycin 1 g powd.inj.
J01GB01 Tobramycin 40 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    80 mg/2 ml - 2 ml sol.inj.
    300 mg/5 ml - 5 ml nebuliser solution
J01GB03 Gentamycin 10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    40 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    40 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
J01GB06 Amikacin 250 mg/ml - 2 ml solution for injection/infusion
    125 mg/ml - 2 ml solution for injection/infusion
    50 mg/ml - 2 ml solution for injection/infusion
J01MA01 Ofloxacin 200 mg tabl. coated film
    400 mg caps.
    200 mg caps.
J01MA02 Ciprofloxacin 250 mg tabl.film
    500 mg tabl.film
    200 mg/100 ml - 100 ml sol.inf.
    400 mg/200 ml - 200 ml sol.inf.
    100 mg/50 ml - 50 ml sol.inf.
    100 mg/10 ml - 10 ml conc.inf.
    2 mg/ml - 50 ml solution for infusion
    500 mg tabl.film
    500 mg film-coated tablet
    750 mg tabl.film
    750 mg film-coated tablet
    250 mg tabl. Coat.
    500 mg tabl. Coat.
    2 mg/ml - 100 ml solution for infusion
    2 mg/ml - 200 ml solution for infusion
J01MA03 Pefloxacine 400 mg/5 ml sol.inf.
    400 mg tabl.
J01MA12 Levofloxacin 5 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    5 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    500 mg tabl.film
    250 mg tabl.film
J01MA14 Moxifloxacin 400 mg tabl.film
    400 mg film-coated tablet
    400 mg sol. inf.
    400 mg/250 ml sol.inf.
J01NA01 Vancomycin 1 g powd.inf.
    1000 mg powder for solution for injection or for oral solution, vials
    500 mg powder for solution for infusion
J01RA04 Spiramycin; Metronidazole 0,75 MIU/125 mg tabl.
    200/125 mg film coated tablet
    1,5 MIU/250 mg tabl.
J01XA 02 Teicoplanin 400 mg fl.
J01XD01 Metronidasole 500 mg/100 ml - 100 ml sol.inf.
    5 mg/ml - 100 ml solution for infusion
    250 mg tabl.
    500 mg tabl.vag.
J01XD02 Tinidasole 500 mg tabl.
J01XX08 Linesolid 600 mg tabl.film
    2 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 300 ml sol.inf.
J01XX09 Daptomycin 350 mg powder for concentrate for solution for infusion
    500 mg powder for concentrate for solution for infusion
J02AC01 Fluconazole 2 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 50 ml sol.inf.
    2 mg/ml - 50 ml solution for infusion
    2 mg/ml - 100 ml solution for infusion
    2 mg/ml - 200 ml solution for infusion
    50 mg caps.
    150 mg caps.
    200 mg caps.
    100 mg caps.
J02AC02 Itraconazole 100 mg caps.
    10 mg/ml - 150 ml oral sol.
J02AC03 Voriconazole 50 mg tabl.film
    200 mg tabl.film
    200 mg powd.inf.
J02AX04 Caspofungin 50 mg powd.conc.inf.
    70 mg powd.conc.inf.
J04AB02 Rifampicin 150 mg caps.
    300 mg caps. hard
J04AB04 Rifabutine 150 mg caps.
J04AC01 Isoniasid 100 mg tabl.
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
J04AK01 Pyrazinamide 500 mg tabl.
J04AK02 Ethambutol 250 mg tabl.
J05AB01 Aciclovir 200 mg tabl.
    400 mg tabl.
    800 mg tabl.
    250 mg/2,5 ml powd.inj.
J05AB04 Ribavirin 200 mg tabl.film
    200 mg caps.
J05AB06 Gancyclovir 250 mg caps.
    500 mg powd.inf.
J05A B14 Valganciclovir 450 mg film-coated tablets
J05AB20 Lamivudine 150 mg; tabl.film
  Zidavudin 300 mg  
J05AC02 Rimantadine 50 mg tabl.
J05AE Atazanavir 150 mg caps.
    200 mg caps.
J05AE01 Saquinavir 200 mg capsule, hard
    500 mg film.coated.tabl.
J05AE02 Indinavir 200 mg caps.
    333 mg caps.
    400 mg caps.
J05AE03 Ritonavir 133.3 mg/33.3 mg caps.
  Lopinavir 400 mg + 100 mg/5 ml - 60 ml sol.inj.
    200 mg/50 mg film-coated tablets
J05AE03 Ritonavir 100 mg caps.
    80 mg/ml - 90 ml sol.
J05AE04 Nelfinavir 250 mg film-coated tablets
    50 mg/g - 144 g oral powder
J05AE07 Fosamprenavir 700 mg tabl.
J05AE09 Tipranavir 250 mg soft caps.
J05AE10 Darunavir 300 mg film -coated tablets
J05AF01 Zidovudine 100 mg caps
    10 mg/ml - 200 ml sol.oral
J05AF02 Didanosine 250 mg caps.gastr.res.
    400 mg caps.gastr.res.
J05AF04 Stavudine 1 mg/ml - 200 ml powd.for oral sol.
    30 mg caps.
    40 mg caps.
J05AF05 Lamivudine 150 mg tabl.film
    10 mg/ml - 240 ml sol.oral
    100 mg tabl.film
J05AF06 Abacavir 300 mg tabl.film
    20 mg/ml - 240 ml sol.oral
J05AF10 Entecavir 0.5 mg film-coated tablet
J05AF11 Telbivudine 600 mg film-coated tablets
J05AF30 Abacavir 300 mg; tabl.film
  Lamivudine 150 mg;  
  Ziclovudin 300 mg  
J05AF30 Abacavir; Lamivudine 600 mg/300 mg tabl.
J05AG01; Nevirapine 200 mg tabl.
J05AX03      
J05AG03 Efavirenz 50 mg caps.
    100 mg caps.
    200 mg caps.
J05AH02 Oseltamivir 75 mg caps.
    12 mg/ml - 30 g powder for suspension
J05AX01 Zanamivir 5 mg/dose - 4 doses powd. for inhalation
J05AX07 Enfuvirtide 90 mg/ml powder and solvent
      for solution for
      injection vials powder
      + vials solvent +
      спринцовки от 3 ml +
      спринцовки от 1 ml +
      тампона със спирт
J06AA Anti-anthrax serum amp.10 ml/1 dose/ sol.inj.
J06AA01 Diphteria serum Bul Bio amp. 5000 IU sol.inj.
J06AA02 Tetanus antitoxin amp.1500 IU/amp./1 dose/ sol.inj.
J06AA03 Viper venom antiserum amp. 100 au /1 dose/ sol.inj.
J06AA04 Botulinum antitoxin 1500 IU serum type sol.inj.amp.
    A + sol.inj.amp.1500 IU  
    serum type  
    B + sol.inj.amp.1500  
    IU type E  
J06AA05 Antitoxic immunoglobulins 25000 IU/vial-1 dose sol.inj.
J06B00 Human Crimean Haemorrhagic 3 ml/1 dose/ sol.inj.
  Fever Immunoglobulin    
J06B00 Immunoglobulins,normal 2 ml sol.inj.
  human for extravascular adm.,    
  Histamine dihydrochloride    
J06BA01 Immunoglobulins,normal 10 % sol.inj.
  human for extravascular adm.    
J06BA02 Human Normal Immunoglobulin amp. 5 ml sol.inf.
  for intravenous adm.    
J06BA02 Immunoglobulin human for 500 mg + solv.vial 10 powd.inj.
  internal use ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for 1000 mg + solv.vial 20 powd.inj.
  internal use ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for 2500 mg + solv.vial 50 powd.inj.
  internal use ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for 5000 mg + solv.vial powd.inj.
  internal use 100 ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobulin human for 10000 mg + solv.vial powd.inj.
  internal use 200 ml + transfer set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal 10g/200 ml + powd.inf. + solv.
  human for intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal 0,5g/10 ml + powd.inf. + solv.
  human for intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal 5g/100 ml + administr. powd.inf. + solv.
  human for intravascular adm. Set  
J06BA02 Immunoglobuline, normal 2,5g/50 ml + powd.inf. + solv.
  human for intravascular adm. administr. Set  
J06BA02 Human normal immunoglobulin 10 ml (100 mg/ml) Solution for infusion
  (IVIg)    
    25 ml (100 mg/ml) Solution for infusion
    50 ml (100 mg/ml) Solution for infusion
    100 ml (100 mg/ml) Solution for infusion
    200 ml (100 mg/ml) Solution for infusion
J06BB16 Palivizumab 100 mg + solv. amp. 1 ml powd.inj. + solv.
    50 mg + solv. amp. 1 ml powd.inj. + solv.
J06BB01 Anti D Imunoglobulin 300 mcg sol.inj.prefill.syr.
    625 IU/ml amp. - 2 ml sol.inj.
J07AG01 Haemophilus type B conjugate 10 mcg/0,5 ml - 1 dose vial 1 dose + solv.
      vial (0.5 ml) x 1; vial
      1 dose + solv.
      Pre-filled syr. (0.5 ml)
      + 2 needles, x 1
J07AG01 Haemophilus type b conjugate 0,5 ml x 1 powd. inj. vial + solv.
  vaccine   pre-filled syr
J07AJ51 Diphteria tetanus and pertussis 1 dose 0,5 ml susp.inj
  vaccine /adsorbed/ 0.5 ml x 50 susp. inj.amp.
J07AJ52 DT acellular pertussis 0.5 ml/1 dose pre-filled syr. 0,5 ml/1 dose x 1
      vial 0,5 ml/1 dose x 1
J07AJ52 Diphtheria toxoid, Tetanus 0.5 ml + 2 needles pre-filled syringe +
  toxoid; Pertussis toxoid,   needles
  Filamentous haemagglutinin;    
  Pertactin    
J07AL01 Pneumococcal polysaccharide 0,5 ml x 1 powd sol.inj. pre-filled
  vaccine   syr.
J07AL09 Pneumococcal saccharide 0,5 ml x 1 susp.inj.
  conjgated    
J07AM01 Tetanus vaccine /adsorbed/; amp. 0,5 ml/1 dose susp.inj.
  Purifield Tetanus Toxoid 40 IU    
J07AM51 Diphteria and tetanus vaccine 1 dose 0,5 ml susp.inj
  /adsorbed/    
J07AM51 Tetanus and diphtheria vaccine 1 dose 0,5 ml susp.inj
  /adsorbed/ for children over 7    
  years of age and adults    
J07AN01 Mycobacterium bovis BCG 10 doses amp.1 powd.inj.
    ml + solv.  
J07AP03 Typhoid vaccine 0.5 ml - 1 dose pre-filled syr. 0,5 ml
      (1 dose) + 2 separate
  Тyphoid polysaccharide 0,5 ml (1 dose) needles
  vaccine   sol. inj. pre-filled syr.
J07AP03 Vi Polyssacharide of 0,5 ml - 1 dose sol.inj.pre-filled syr.
  salmonella typhi    
J07BB Influenza vaccine (split virion, 0.5 ml susp.inj.
  inactivated) 0.5 ml susp. inj., pre-filled
    0.25 ml syr. with attached needle
    0.5 ml susp.inj.
      susp. inj., pre-filled
      syr. with attached needle
      susp.inj. pre-filled syr.
J07BC01 Hepatitis B recombinant 10 mcg/0,5 ml vial, pre-filled syr.,
  vaccine   0,5 ml
J07BC01 Hepatitis B recombinant 20 mcg/1 ml vial, pre-filled syr., 1 ml
  vaccine 10 µg/0.5 ml susp. Inj.vial
    20 µg/1 ml susp. Inj.vial
J07BC01 Hepatitis B purified antigen 0,5 ml/10 mcg/ susp.inj.
J07BC01 Hepatitis B purified antigen 1 ml/20 mcg/ susp.inj.
J07BC02 Hepatitis A inactivated vaccine 0,5 ml - 1 dose 0,5 ml
      x 1 vial (1 d.)
      x 1 pre-filled syr. x 1 dose
J07BC02 Hepatitis A vaccine (inactivated, 160 U 0.5 ml x 1 susp.inj.pre-filled syringe
  adsorbed) 80 U - 0,5 ml x 1 susp.inj.pre-filled syringe
J07BC02 Hepatitis A inactivated vaccine 1 ml - 1 dose 1 ml
      x 1 vial (1 d.)
      x 1 pre-filled syr. (1 dose)
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vial 1 powd.for susp.inj.
  vaccine dose + solv.pre-filled  
    syr. 0.5 ml  
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vial 1 powd.for susp.inj.
  vaccine dose + solv.amp.0,5 ml  
J07BD52 Morbilli, parotitis, rubeolla vial 10 powd.for susp.inj.
  vaccine doses + solv.amp.  
J07BD52 Morbilli vaccine comb x 1 dose powd.susp.vial
J07BD52 Morbilli vaccine comb x 10 doses powd.susp.vial
J07BF02 poliomielitis vaccine 1 ml - 10 doses susp.oral drops
J07BF02 Poliomielytis oral, trivalent 10 doses susp.oral drops
J07BF02 Poliomyelitis vaccine (Oral) 1 ml (10 doses) oral drops, susp.
      vial + dropper applicator
J07BF03 Poliomyelitis trivalent 0,5 ml sol. inj.
  inactivated    
J07BF03 Poliomyelitis vaccine 0,5 ml x 1 susp. inj. pre-filled
  (inactivated)   syr.
J07BG01 Rabies vaccine for human use 2,5 IU/dose powd.susp.
J07BG01 Purified inactivated rabies 1 dose + 0,5 ml powd. susp. inj. vial +
  vaccine, prepared on vero cells   solv. pre-filled syr.
    1 dose + 0,5 powd. susp. inj. vial 1
      dose + solv. amp. 0,5 x 5
J07BH01 Human rotavirus RIX4414 strain 1 dose/1 ml - not less powder and solvet for
  (live attenuated) than 10E6.0 CCID50 oral suspension vial
      + pre-filled syringe +
      transfer adapter
J07BM01 Human Papillomavirus Vaccine 0.5 ml (1 dose) + 2 susp. inj. Pre-filled
  [Types 6, 11, 16, 18] needles syr. + needles
  (Recombinant, adsorbed)    
J07BX Crimean Haemorrhagic 1:300/ml amp. susp.inj.
  Fevervaccine, inactivated    
J07CA02 Diphtheria, tetanus, pertussis (1 dose), x 1; susp. inj. pre-filled
  (acellular, component) and   syr.
  poliomyelitis (inactivated)    
  vaccine (adsorbed)    
J07CA06 Diphtheria, tetanus, pertussis 0,5 ml, for susp. inj, powd. vial + susp.
  (acellular,component), x 1 pre-filled syr
  poliomyelitis (inactivated) and    
  Haemophilus type b conjugate    
  vaccine (adsorbed)    
       

ATC - код LATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
L01AA01 Cyclophosphamide 200 mg powd.inj.
    50 mg tabl.coat.
    500 mg powd.inj.
L01AA02 Chlorambucil 2 mg tabl.film
L01AA06 Ifosfamide 1 g powd.inj.
L01AB01 Busolfan 2 mg tabl.film.
L01AD01 Carmustin 100 mg powd.inj. + solv.
L01AD02 Lomustin 40 mg caps.
L01AX01 Bendamustin 25 mg inj.
L01AX01 Bendamustin 100 mg inj.
L01AX03 Temosolomide 5 mg caps.
    100 mg caps.
    20 mg caps.
    250 mg caps.
L01AX04 Dacarbazine 200 mg powd.inj.
L01BA01 Methotrexat 25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    25 mg/ml - 4 ml sol.inj.
    25 mg/ml - 8 ml sol.inj.
    25 mg/ml - 20 ml sol.inj.
    25 mg/ml - 40 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 10 ml conc.inf.
    100 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    10 mg tabl.
    2,5 mg tabl.
    5 mg tabl.
L01BA04 Pemetrexed 500 mg powder for
      concentrate for
      solution for infusion
L01BB02 Mercaptopurine 50 mg tabl.
L01BB04 Cladribine 1 mg/ml - 10 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 10 ml conc.inf.
    2 mg/ml - 5 ml sol.inj./inf.
L01BB05 Fludarabine 10 mg tabl.film
    50 mg powd/inj.
L01BC01 Cytarabine 20 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    20 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 20 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 20 ml solution for injection
    50 mg/ml - 10 ml solution for injection
    100 mg/ml - 5 ml solution for injection
    50 mg/ml - 80 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 40 ml solution for injection
    100 mg powd.inj. + solv.
    1000 mg powd.inj. + solv.
L01BC02 Fluorouracil 50 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 20 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    50 mg/ml - 10 ml conc.inf.
    50 mg/ml - 20 ml conc.inf.
L01BC03 Tegafur uracil 100 mg/224 mg caps/
L01BC05 Gemcitabine 200 mg powd.inf.
    1 g powd.inf.
L01BC06 Capecitabine 150 mg film.coat.tabl.
    500 mg film.coat.tabl.
L01CA01 Vinblastine 10 mg powd.inj.
    1 mg/ml - 10 ml solution for injection
L01CA02 Vincristine 1 mg/ml inj.
    1 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    2 mg/2 ml inj.
    5 mg/5 ml inj.
L01CA04 Vinorelbine 10 mg/ml - 1 ml conc.inf.
      conc. for sol. for inf.
    10 mg/ml - 5 ml conc.inf.
      conc. for sol. for inf.
L01CB01 Etoposide 100 mg/5 ml sol.inf.
    20 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 2.5 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 10 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 20 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 5 ml solution for infusion
    20 mg/ml - 25 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 50 ml conc.inf.
    50 mg capsule
L01CD01 Paclitaxel 6 mg/ml - 5 ml (30 mg) conc.inf.
    6 mg/ml - 17 ml (100 mg) conc.inf.
    6 mg/ml - 5 ml concentrate for solution for infusion
    6 mg/ml - 16.7 ml concentrate for solution for infusion
    6 mg/ml - 50 ml concentrate for solution for infusion
    6 mg/ml - 25 ml concentrate for solution for infusion
    6 mg/ml - 43,33 ml conc.inf.
    6 mg/ml - 16,67 ml conc.inf.
    6 mg/ml - 16,7 ml conc.inf.
    6 mg/ml - 50 ml conc.inf.
    6 mg/ml - 25 ml conc.inf.
L01CD02 Docetaxel 20 mg/0.5 ml + solv. conc.inf.
    40 mg/ml (20 mg/0.5 ml) concentrate for
    0.5 ml + solvent 1.5 ml solution for infusion + solvent
    80 mg/2 ml + solv. conc.inf.
    40 mg/ml (80 mg/2 ml) concentrate for
    2 ml + solvent 6 ml solution for infusion + solvent
L01DA01 Dactinomycin 0,5 mg powd.inf.
L01DB01 Doxorubicin 2 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    2 mg/ml - 25 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 25 ml conc.inf.
    2 mg/ml - 50 ml conc.inf.
    2 mg/ml - 75 ml sol.inj.
    10 mg powd.inj.
    50 mg powd.inj.
    50 mg liophilized powder
    10 mg liophilized powder
    2 mg/ml - 10 ml conc.for inf.
L01DB03 Epirubicine 10 mg powd. Inj. + solv.
    50 mg powd. Inj. + solv.
    10 mg-5 ml sol.inj./pre-filled syr
    50 mg - 25 ml sol.inj./pre-filled syr
    10 mg powder for solution for injection
    50 mg powder for solution for injection
    2 mg/ml - 25 ml concentrate for solution for
    2 mg/ml - 50 ml injection/infusion concentrate for
    2 mg/ml - 5 ml solution for injection/infusion
      concentrate for solution for
      injection/infusion
L01DB06 Idarubicin 5 mg powd.inf.
    10 mg powd.inf.
    5 mg caps.
    10 mg caps.
L01DB07 Mitoxantrone 2 mg/ml -10 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 10 ml sol.inj./inf.
    2 mg/ml - 10 ml concentrate for solution infusion
    2 mg/ml - 5 ml concentrate for solution infusion
L01DC01 Bleomycin 15 mg powd.for inj.
    15 000 IU powd. inj. + 5 ml solv. powd. inj.
L01DC03 Mitomycin 2 mg inj.
    10 mg powd. inj.
    20 mg powd. inj.
L01XA01 Cisplatin 10 mg/10 ml inj.
    50 mg/50 ml inj.
    0.5 mg/ml - 20 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml - 20 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml - 50 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml - 50 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml - 100 ml sol.inj./inf.
    0.5 mg/ml - 100 ml conc.inf.
    0.5 mg/ml - 200 ml sol.inj./inf.
    50 mg powder for solution for infusion
    1 mg/ml - 10 ml conc for solution for infusion
    1 mg/ml - 50 ml conc for solution for infusion
    10 mg powd.inj.
    0.5 mg/ml - 100 ml sol.inf.
    1 mg/ml - 100 ml conc.inf.
L01XA02 Carboplatin 50 mg/5 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 15 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 15 ml conc.inf.
    10 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    10 mg/ml - 45 ml conc.inf.
    200 mg sol.inj.
L01XA03 Oxaliplatin 100 mg powd.inf.
    5 mg/ml/50 mg powd.for sol. for inf.
    5 mg/ml/100 mg powd.for sol. for inf.
    50 mg powd.inf.
    5 mg/ml - 20 ml conc for solution for infusion
    5 mg/ml - 10 ml conc for solution for infusion
L01XC04 Alemtuzumab 10 mg/ml - 3 ml conc.inf.
    30 mg/ml - 1 ml concentrate for
      solution for infusion vial
L01XC02 Rituximab 500 mg conc. inf. vial
    100 mg conc. inf. vial
L01XC03 Trastuzumab 150 mg powd.for conc.for inf.
L01XC06 Cetuximab 2 mg/ml - 50 ml sol.inf. vial
L01XC07 Bevacizumab 25 mg/ml vial 4 ml conc.inf.
    25 mg/ml vial 16 ml conc.inf.
L01XD01 Porfimer sodium 75 mg powd.inj.
L01XD02 Verteporfin 15 mg powd. inf.
L01XD05 Temoporphine 4 mg/ml - 5 ml sol.inj.
L01XX Estramustin 140 mg caps.
L01XX Hydroxyurea 500 mg caps.
L01XX02 L-asparaginase 10 000 IU fl.
L01XX03 Altretamine 50 mg caps.
L01XX13 Dacarbazine 100 mg powd.inj./inf.
    200 mg powd.inj./inf.
L01XX14 Tretinoin 10 mg capsule
L01XX17 Topotecan    
    4 mg powder for concentrate for
      solution for infusion
L01XX19 Irinotecan 20 mg/ml - 5 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 5 ml concentrate for solution for infusion
    20 mg/ml - 2 ml conc.inf.
    20 mg/ml - 2 ml concentrate for solution for infusion
L01XX28 Imatinib 50 mg caps.
    100 mg caps.
    100 mg tabl. film.
L01XX32 Bortezomib 3.5 mg - 10 ml powd.inj.
L01XE03 Erlotinib 25 mg film.-coated tablet
    100 mg film.-coated tablet
    150 mg film.-coated tablet
L01XE04 Sunitinib 12.5 mg hard caps.
    25 mg hard caps.
    50 mg hard caps.
L01XE06 Dasatinib 50 mg film-coated tablet
    20 mg film-coated tablet
L02AB01 Megestrol 160 mg tabl
    40 mg/ml - 240 ml oral.susp.
L02AB02 Medroxyprogesteron 500 mg tabl.
    250 mg tabl.
L02AE01 Buserelin 9.45 mg impl.
L02AE02 Leuprorelin 11,25 mg + solv. 2 ml powd.inj.
    3,75 mg + solv. 2 ml powd.inj.
    7.5 mg powder for solution
      for injection + solvent
      powder in pre-filled
      syrindge + solvent in
      pre-filled syrindge
    11,25 mg powd. inj.
    3.75 mg powd. inj.
    22.5 mg powder for solution
      for injection + solvent
      powder in pre-filled
      syrindge + solvent in
      pre-filled syrindge
L02AE03 Gosereline 10,8 mg impl.
    3.6 impl.
L02AE04 Triptorelin 3,75 mg + solv. 1 ml powd.inj. + solv.
    0,1 mg/ml sol.inj
    11,25 mg powd. inj. + solv. 2 ml powd.inj. + solv.
    0.1 mg powd.inj. + solv.
L02BA01 Tamoxifen 20 mg tabl.
    10 mg tabl.
    30 mg tabl.
    10 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
L02BB01 Flutamide 250 mg tabl.
L02BB03 Bicalutamide 150 mg tabl.film.
    50 mg tabl.film.
    50 mg film-coated tablet
    150 mg film-coated tablet
L02BG01 Aminoglutethimide 250 mg tabl.
L02BG03 Anastrozole 1 mg tabl.film
    1 mg film-coated tablet
L02BG04 Letrozole 2,5 mg tabl.film
L02BG06 Examestane 25 mg tabl.coat
L03AB07 Interferon beta 1 a 30 µg (6 MIU) powd. + solv. (pre-filled syr.)
L03AB04 Interferon alfa 2 a 3 MIU/0.5 ml sol.inj.pre-filled syr. + needle
L03AB05 Interferon alfa-2 b 18 MIU/ 1.2 ml Multi Dose Pen sol. inj.
    3 MIU powd.inj.
    9 MIU powd.inj. vial
    5 MIU powd.inj. vial
    6 MIU powd.inj. vial
    3 MIU powd.inj. vial
    18 MIU powd.inj. vial
L03AB10 Peginterferon alfa - 2b 100 mcg/0,5 ml powder and solvent for
    120 mcg/0,5 ml solution for injection
    150 mcg/0.5 ml pre-filled pen with separate
    80 mcg/0,5 ml needle
    50 mcg powd.inj.vial + solv.amp.0.5 ml
    150 mcg powd.inj.vial + solv.amp.0.5 ml
    100 mcg + 0,5 ml powd.for sol.for inj. + solvent
    80 mcg powd.inj.vial + solv.amp.0.5 ml
L03AB11 Peginterferon alfa - 2a 135 mcg sol.for inj.pre-filled syringe 0.5 ml
    180 mcg sol.for inj.pre-filled syringe 0.5 ml
L03AA02 Filgrastim 30 MIU (300 µg)/0.5 ml sol.inj./inf. pre-filled syringe
    30 MIU (300 µg) 1 ml sol.inj/inf. .pre-filled syr.
    48 MIU (480 µg) /0.8 ml sol.inj./inf. pre-filled syringe
    48 MIU 0.5 ml sol. inj. pre-filled syr.
    48 MIU, 0,3 mg/ml, 1.6 ml sol. inj. vial
    30 MIU 0.5 ml sol. inj. pre-filled syr.
    30 MIU, 0,3 mg/ml, 1 ml sol. inj. vial
L04AA05 Tacrolimus 0.5 mg capsule
    1 mg capsule
    5 mg capsule
    5 mg/ml - 1 ml concentrate for solution for infusion
L03AA10 Lenograstim 33.6 MIU (263 powd. sol. inj. vial + solv.1
    micrograms) ml in amp.
L03AA13 Peg Filgrastim 10 mg/ml - 0.6 ml solution for injection
      pre-filled syringe
L03AB07 Interferon beta - 1 a 12000000 IU, 0,5 ml sol.inj.pre-filled syr.
L03AB07 Interferon beta - 1 a 6000000 Iu - 0,5 ml sol.inj.pre-filled syr.
L03AB08 Interferon beta - 1 b 250 mcg/ml powd. + solv
L03AX Immunostimulating agent 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
L03AX03 Bacilus calmeteguerin (BCG) 81 mg powd.for susp.for
  live   intravesical use
L03AX03 Mycobacterium bovis BCG 11.25 mg powd.for susp.
L03AX13 Glatiramer acetate 20 mg + solv. 1 ml powd.inj.
    20 mg/ml - 1 ml solution for Injection
      Pre-filled Syringe
L04AA01 Ciclosporin 25 mg caps.
      capsule, soft
    50 mg caps.
      capsule, soft
    100 mg caps.
      capsule, soft
    100 mg/ml - 50 ml sol.
L04AA02 Basiliximab 20 mg + solv. 5 ml powd. inj. / inf. + solv.
L04AA04 Anti-tymocyte immunoglobulin 25 mg + 5 ml solv. powd.inj. + solv.
L04AA06 Mycophenolic acid 250 mg caps.
    180 mg gastro-resistant tabl.
    360 mg gastro-resistant tabl.
    1 g/5 ml - 110 g powder for oral suspension
L04AA08 Daclizumab 5 mg/ml - 5 ml conc.inf.
L04AA10 Sirolimus 1 mg/ml - 60 ml oral sol.
    1 mg tabl.coat.
L04AA11 Etanercept 25 mg powd.inj. + solv.
    25 mg/0.5 ml (50 solution for injection in a
    mg/ml) - pre-filled pre-filled syringes
    syringes + alcohol swabs  
L04AA12 Infliximab 100 mg powd.conc.inf.
L04AA13 Leflunomide 20 mg tabl. film.
    100 mg tabl. film.
L04AA17 Adalimumab 40 mg/0.8 ml sol. inj.
    40 mg/0.8 ml sol.inj. pre-filled syr.
L04AA18 Everolimus 0,25 mg tabl.
    0,50 mg tabl.
    0,75 mg tabl.
L04AX01 Azathioprin 50 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.
       

ATC - код MATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
M01AB01 Indometacin 25 mg gastr.-resistant tablet
    50 mg supp.
    100 mg supp.
M01AB05 Diclofenac 50 mg tabl.gastr.-res.
    75 mg/3 ml sol.inj.
    100 mg tabl.prolong
    25 mg + 75 mg caps. modif.
    25 mg tabl.gastr.res.
    100 mg supp.
    75 mg caps.
    25 mg supp.
    50 mg supp.
    25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
    25 mg tabl. gastr.-res.
    100 mg tabl.prol.
    100 mg prolonged release tablet
    1 % - 25 g gel
    75 mg tabl.modif.
    150 mg tabl.modif.
    25 mg tabl.gastr.-res.
    50 mg tabl.gastr.-res.
M01AB16 Aceclofenac 100 mg film-coated tablet
M01AC01 Piroxicam 20 mg caps.
    20 mg tablet
    20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    20 mg powder for oral solution
    10 mg supp.
    20 mg supp.
    10 mg caps.
M01AC02 Tenoxicam 20 mg/ml - 2 ml powder for injection + solvent
    20 mg suppositories
    20 mg film tablets
M01AC06 Meloxicam 7,5 mg tabl.
    15 mg tabl.
    15 mg/1,5 ml sol.inj.
    15 mg supp.
M01AE01 Ibuprofen 100 mg/5 ml - 100 ml susp.
    400 mg tabl.film
    600 mg tabl.film
    800 mg tabl.film
    100 mg gran.
    300 mg caps.prolong
    300 mg prolonged-release capsules
M01AE03 Ketoprofen 50 mg caps.
    100 mg/2 ml sol.inj.
    100 mg supp.
    100 mg lioph.
    100 mg powd.inj + solv.
    200 mg susteined release tabl.
    150 mg tabl.
M01АЕ12 Oxaprozin 600 mg tabl. film
M01AE17 Dexketoprofen 50 mg/2 ml inject
      solution for injection
M01AH01 Celecoxib 200 mg caps.
M01AH04 Parecoxib 40 mg + solv. 2 ml powder for solution for injection
M01AH05 Etoricoxib 120 mg tabl.film
    60 mg tabl.film
    90 mg tabl.film
M01AX17 Nimesulide 100 mg gran.
    100 mg tabl.
    100 mg effervescent tablet
M01BX00 Diclofenac 0.3 g/0.12 g - 1000 ml sol.inf.
  sodium;Orphenamine    
M03AB01 Suxamethonium 100 mg sol.inj.
    500 mg sol.inj.
M03AC01 Pancuronium 2,5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
M03AC04 Atracurium 10 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    10 mg/ml -2,5 ml sol.inj.
M03AC06 Pipecuronium bromide 4 mg + solv. 2 ml powd.inj.
M03AC09 Rocuronium bromide 10 mg/ml - 5 ml sol.inj.
M03AX01 Clostridium botulinum type A 500 U vial powd.inj.
  toxin-haemagglutinin complex    
M03BX01 Baclofen 25 mg tabl.
    10 mg tabl.
M03BX04 Tolperisone 150 mg tabl.film
    50 mg tabl.film
M03BX07 Tetrazepam 50 mg tabl.film
    25 mg tablet
    50 mg tablet
    100 mg tablet
M04AA01 Allopurinol 100 mg tabl.
    300 mg tabl.
M04AC01 Colchicine 0,5 mg tabl.coat.
M05BA02 Clodronic acid 400 mg caps.
    800 mg tabl.film
    60 mg/ml - 5 ml conc. inf.
    30 mg/ml - 10 ml conc. inf.
M05BA03 Pamidronic acid 30 mg + solv. powd.inf.
    60 mg + solv. powd.inf.
    90 mg + solv. powd.inf.
    15 mg/ml - 2 ml conc.inf.
M05BA04 Aledronic acid 10 mg tabl.
    70 mg tabl.
M05BA06 Ibandronic acid 2 mg/2 ml concentrate for solution for infusion
    3 mg/3 ml solution for injection pre-filled syr.
    6 mg/6 ml concentrate for solution for infusion
    50 mg tabl.film.
    150 mg film.-coated tablet
M05BA07 Risedronic acid 35 mg tabl. film
M05BA08 Zoledronic acid 4 mg powd.inf.
    4 mg/5 ml conc. inf.
    5 mg/100 ml - 100 ml solution for infusion
M05BX Alendronateacid; Cholecalciferol 70 mg/70 mcg tablet
M05BX03 Strontium ranelate 2 mg granules for oral suspention
M09AX01 Hyaluronic acid 10 mg/ml - 2 ml sol. inj.
       

ATC - код NATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
N01AB01 Halothane 250 ml sol.inh.
N01AB06 Isofurane 100 ml liq.inh.
    100 ml inhalation vapour, liquid
    250 ml liq.inh.
    250 ml inhalation vapour, liquid
N01AB08 Sevoflurane 1 mg/ml - 250 ml liq.inh.
    1 mg/ml - 250 ml inh. vapour liquid
N01AF03 Thiopental sodium 1 g powd.inj.
N01AH01 Fentanyl 0,05 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    0,05 mg/ml - 5 ml sol.inj.
N01AH03 Sufentanil 5 µg/ml - 10 ml solution for injection
    50 µg/ml - 5 ml solution for injection
N01AX03 Ketamine 500 mg/10 ml - 10 ml sol.inj.
N01AX07 Etomidate 2 mg/ml - 10 ml emulsion for injection
N01AX10 Propofol 10 mg/ml - 10 ml emul.inj./inf.
      emulsion for infusion
    10 mg/ml - 20 ml emul.inj./inf.
      emulsion for infusion
    10 mg/ml - 50 ml emul.inj./inf.
      emulsion for infusion
    10 mg/ml - 100 ml emul.inj./inf.
      emulsion for infusion
N01BB01 Bupivacaine HCL 5 mg/ml - 4 ml sol.inj.
N01BB02 Lidocaine 5 % oint. 50 mg/g - 40 g oint.
N01BB10 Levobupivacaine 2,5 mg/ml - 10 ml solution for injection
    5 mg/ml - 10 ml solution for injection
    7,5 mg/ml - 10 ml solution for injection
N01BB52 Lidocaine + Chlorhexidine 12,5 g gel ureth.
    8,5 g gel ureth.
N01BB52 Lidocaine + Norepinephrin 20 mg/0,05 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N01BB52 Lidocaine + Epinephrine 20 mg/0.0125 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N01BB52 Lidocaine + epinephrine + norepi 20 mg/0,02 mg/0,02 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N01BD01 Selegiline 5 mg tabl.
N02AA01 Morphine 30 mg tabl.prolong.
    60 mg tabl.prolong.
    100 mg tabl.prolong.
    10 mg caps.prolong
    120 mg caps. prolong
    200 mg caps. prolong
    10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    20 mg/ml - 1 ml sol.inj.
N02AA05 Oxycodone 10 mg tabl.modif.
    20 mg tabl.modif.
    40 mg tabl.modif.
    80 mg tabl.modif.
N02AA08 Dihydrocodeine 60 mg tabl.modif.
    90 mg tabl.modif.
N02AB02 Pethydine 50 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N02AB03 Fentanyl 12 µg/h transdermal patch
    25 µg/h transdermal patch
    (10.5 cm2 )  
    50 µg/h transdermal patch
    (21 cm2)  
    75 µg/h transdermal patch
    (31.5 cm2)  
    100 µg/h transdermal patch
    (42 cm2)  
N02AX01 Tilidine 100 mg/ml - 10 ml oral dropsqsolution
N02AX02 Tramadol 50 mg caps.
    100 mg supp.
    1000 mg-10 ml drops
    50 mg sol.inj.
    50 mg/ml - 2 ml sol.inj./inf.
    50 mg tabl.
    50 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    50 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    100 mg/ml - 100 ml sol.
    100 mg/ml - 20 ml sol.
    100 mg/ml - 50 ml sol.
    100 mg/ml - 10 ml sol.
    100 mg tabl.prolong.
    150 mg tabl.prolong.
    200 mg tabl.prolong.
N02BB02 Metamizole sodium 500 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N02BE01 Paracetamol 10 mg/ml - 100 ml sol.inf
N02CX0 Rizatriptan 5 mg oral.tabl.
    10 mg oral.tabl.
    10 mg tabl.
    5 mg tabl.
N02CX04; Sumatriptan 50 mg tabl.film
N02CC01   100 mg tablets
    50 mg tablets
    50 mg dispersable tablets
N03AA02 Phenobarbital 100 mg tabl.
    15 mg tabl.
    100 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N03AB02 Phenytoin 100 mg tabl.
N03AE01 Clonazepam 2 mg tabl.
    0,5 mg tabl.
    1 mg tabl.
N03AF01 Carbamazepine 200 mg tabl.
    300 mg tabl.prolong
    600 mg tabl.prolong
    syrup 100 mg/5 ml - 250 ml
    200 mg tabl.prolong
    400 mg tabl.prolong
N03AF02 Oxcarbazepine 150 mg tabl.film
    300 mg tabl.film
    600 mg tabl.film
    60 mg/ml - 250 ml susp.
N03AG01 Valproic acid Sodium valproate - 333 mg; tabl.prolong.
    Valproic acid - 145 mg  
    500 mg tabl.gastr.-res.
    5,764 g/100 ml - 150 ml syr.
    400 mg/4 ml sol.inj.
    300 mg; tabl.prolong.
    (Sodium valproate 199.8 mg;  
    Valproic acid 87 mg)  
    200 mg tabl.gastr.-res.
    50 mg/ml - 100 ml syr.
    150 mg caps.gastr.-res.
    300 mg caps.gastr.-res
    500 mg tabl.prolong.
    500 mg tabl.prolong.
    300 mg tabl.
    333 mg tabl.
    100 mg modified-release
    250 mg granules
    500 mg  
    1000 mg  
N03AG06 Tiagabine 5 mg tabl.film
    10 mg tabl.film
    15 mg tabl.film
N03AX09 Lamotrigine 25 mg tabl.
    50 mg tabl.
    100 mg tabl.
    200 mg tabl.
    5 mg tabl.disp.
    25 mg dispersible tablet
    50 mg dispersible tablet
    100 mg dispersible tablet
    200 mg dispersible tablet
N03AX11 Topiramate 25 mg tabl.film
      film coated tablet
    50 mg tabl.film
      film coated tablet
    100 mg tabl.film
      film coated tablet
    15 mg caps.
    25 mg caps.
N03AX12 Gabapentin 600 mg tabl.film
    800 mg tabl.film
    400 mg caps.
    300 mg caps.
    100 mg caps.
N03AX14 Levetiracetam 250 mg tabl.film
    500 mg tabl.film
    1000 mg tabl.film
    100 mg/ml - 300 ml oral solution
N03AX16 Pregabalin 75 mg capsule
    150 mg capsule
    300 mg capsule
N04AA01 Trihexyphenidyl 5 mg tabl.
    2 mg tabl.
N04AA02 Bepiriden 5 mg/1 ml sol.inj.
    2 mg tablets
N04BA02 Levodopa Carbidopa 25 mg tabl.
  Carbidopa Levodopa 250 mg  
    Carbidopa 50 mg tabl.
    Levodopa 200 mg prolonged release tablet
    Carbidopa 25 mg prolonged release
    Levodopa 100 mg tablet
    5 g/2 g/100 ml intestinal gel
N04BA02 Levodopa 25/250 mg tabl.
  Decarboxylase    
N04BA02 Levodopa 250 mg tabl.
  Benserazide 125 mg tabl.disp.
    125 mg caps.prolong.
N04BA03 Levodopa; Carbidopa; 100/25/200 mg tabl. film
  Entacapone 150/37,5/200 mg  
    50/12,5/200 mg  
N04BB00 Amantadine 100 mg tabl.
    200 mg/500 ml sol.for inf.
    100 mg caps.
N04BC04 Ropinirole 0.25 mg tabl.film.
    0.5 mg tabl.film.
      film coated tablet
    1 mg tabl.film.
      film coated tablet
    2 mg tabl.film.
      film coated tablet
    5 mg tabl.film.
N04BC05 Pramipexole 0,25 mg tabl.
    1 mg tabl.
N04BC06 Cabergoline 1 mg Tabl.
    2 mg Tabl.
N04BD01 Selegiline 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
N04BD02 Rasagiline 1 mg tabl.
N04BX02 Entacapone 200 mg tabl.film.
N05AA01 Chlorpromazine 25 mg tabl.film
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    5 mg/ml - 5 ml sol.inj.
N05AA02 Levomepromazine 25 mg tabl.film
N05AB02 Fluphenazine 25 mg/ml - 1 ml sol.inj.
N05AC02 Thioridazine 10 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
    5 mg tabl.film
N05AD01 Haloperidol 1,5 mg tabl.
    5 mg/ml - 1 ml sol.inj.
N05AE04 Ziprasidone 20 mg caps.
    40 mg caps.
    60 mg caps.
    80 mg caps.
    20 mg/ml (30 mg/fl.) powd.inj. + solv. 1,2 ml x 1
N05AF01 Flupentixol 20 mg/ml - 1 ml solution for injection
    20 mg/ml - 2 ml solution for injection
    0,5 mg coated tabl.
N05AF03 Chlorprotixene 15 mg tabl.film
    50 mg tabl.film
N05AF05 Zuclopenthixol 50 mg/ml - 1 ml solution for injection
    50 mg/ml - 2 ml solution for injection
    10 mg film-coated tablet
    200 mg/ml - 1 ml solution for injection
N05AH02 Clozapine 25 mg tabl.
    100 mg tabl.
N05AH03 Olanzepine 5 mg tabl.coat.
    10 mg tabl.coat.
    15 mg tabl.coat.
      orodispersible tabl
    20 mg tabl.coat.
      orodispersible tabl
    10 mg amp/100 mg powd.inj.
N05AH04 Quetiapine 200 mg tabl.film
    100 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
N05AL01 Sulpiride 50 mg caps.
    200 mg tabl.
N05AL05 Amisulpride 400 mg tabl.film.
    400 mg film-coated tablet
    100 mg tabl.film.
N05AX08 Risperidon 1 mg tabl.film
    1 mg orodispersible tabl
    0.5 mg orodispersible tabl
    2 mg tabl.film
    2 mg orodispersible tabl
    3 mg tabl.film
    4 mg tabl.film
    3 mg film coated tablet
    2 mg film coated tablet
    1 mg film coated tablet
    4 mg film coated tablet
    1 mg/ml - 30 ml sol.
    1 mg/ml - 100 ml sol.
    25 mg/vial powd.inj. Prolong.
    37,5 mg/vial powd.inj. Prolong.
    50 mg/vial powd.inj. Prolong.
N05AX11 Zotepine 25 mg tabl.coat.
    50 mg tabl.coat.
    100 mg tabl.coat.
N05AX12 Aripiprazole 15 mg tabl.
    10 mg tabl.
N05BA01 Diazepam 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    5 mg/ml - 2 ml sol.inj.
N05BA03 Medazepam 10 mg tabl.
N05BA04 Oxazepam 10 mg tabl.film.
N05BA05 Potassium clorazepat 10 mg caps.
    5 mg caps.
N05BA08 Bromazepam 3 mg tabl.
N05BA12 Alprazolam 0,25 mg tabl.
    0,5 mg tabl.
    1 mg tabl.
    2 mg tabl.
N05BA23 Tofisopam 50 mg Tabl.
N05BB01 Hydroxizine 25 mg tabl.film
    100 mg/2 ml sol.inj.
    2 mg/ml - 200 ml syrup
N05BE01 Buspiron 5 mg tabl.
  Молба за изключване 10 mg tabl.
N05CD03 Flunitrazepam 1 mg film-coated tablet
N05CD08 Midazolam 7.5 mg tabl.
    1 mg/ml - 5 ml solution for injection
    5 mg/ml - 3 ml solution for injection
    5 mg/ml - 1 ml solution for injection
    5 mg/ml - 5 ml solution for injection
    15 mg/3 ml solution for injection
N05CF02 Zolpidem 5 mg film-coated tablet
    10 mg film-coated tablet
N05CM11 Sodium bromide 100 mg/ml - 5 ml sol.inj.
N06AA00 Reboxetine 4 mg tabl.film
N06AA04 Clomipramine 10 mg tabl.coat.
    25 mg tabl.coat.
N06AA09 Amytrptyllin 25 mg tabl.coat.
N06AA21 Maprotiline 10 mg tabl.film
    25 mg tabl.film
N06AB00 Escitalopram 5 mg tabl.film
    10 mg tabl.film
    15 mg tabl.film
    20 mg tabl.film
N06AB03 Fluoxetine 20 mg caps.
    10 mg caps.
N06AB04 Citalopram 20 mg tabl.film
    20 mg film coated tablet
    40 mg tabl.film
    40 mg film coated tablet
    10 mg tabl.film
    10 mg film coated tablet
N06AB05 Paroxetine 20 mg tabl.film
    20 mg film coated tablet
    40 mg film coated tablet
    30 mg tabl.film
N06AB06 Sertraline 50 mg tabl.film
    50 mg film coated tablet
    100 mg tabl.film
    100 mg film coated tablet
N06AB08 Fluvoxamine 50 mg tabl.film
    100 mg tabl.film
N06AG02 Moclobemide 150 mg film tablets
    100 mg tabl.film
    150 mg tabl.film
N06AX03 Mianserin 30 mg tabl.film
N06AX05 Trazodone 150 mg prolonged release tablet
    75 mg  
N06AX11 Mirtazapine 45 mg film-coat tablet
      tablet film
    30 mg film-coat tablet
      tablet film
    15 mg film-coat tablet
N06AX12 Bupropion 150 mg tabl.prolong
N06AX14 Tianeptine 12,5 mg tabl.coat.
N06AX16 Venlafaxime 75 mg caps.prolong
    75 mg prolong. release tabl.
    75 mg tablet
    37.5 mg tablet
    150 mg caps.prolong
N06AX21 Duloxetine 60 mg hardgastro-resistant
      caps.
N06BX00 Cerebrolysin 10 ml - 215,2 mg sol.inj./sol.inf.
    1 ml - 215,2 mg sol.inj./sol.inf.
    5 ml - 215,2 mg sol.inj./sol.inf.
N06BX03 Piracetam 800 mg tabl.film
    1200 mg tabl.film
    400 mg caps.
    400 mg tabl.film
    200 mg/ml - 125 ml oral sol.
    1 g/5 ml - 5 ml sol.inj.
    3 g/15 ml - 15 ml sol.inj.
    12 g/60 ml - 60 ml sol.inf.
    3 g/15 ml - 15 ml solution for injection
    200 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    2400 mg/5 g granules for oral solution
    400 mg tabl.film
N06BX18 Vinpocetine 5 mg tabl.
    5 mg/ml - 2 ml sol.inf.
    10 mg tabl.
N06DA02 Donepezil 5 mg tabl.film.
    10 mg tabl.film.
N06DA04 Galantamine 5 mg tabl.
    10 mg tabl.
    2,5 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    5 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 1 ml sol.inj.
N07AA00 Galantamine hydrobromide;   syrup
  Riboflavine sodium phosphate;    
  Pyridoxine hydrochloride;    
  Nicotinamide;    
  Calcium pantothenate;    
  Thiamine hydrochloride    
N07AA02 Pyridostigmine bromide 60 mg tabl.
N07AA06 Rivastigmine 1,5 mg caps.
    3 mg caps.
    4,5 mg caps.
    6 mg caps.
    2 mg/ml - 120 ml sol.
N07BB04 Naltrexone 50 mg film-coated tablet
N07BB00; Naltrexone 50 mg film-coated tablet
N07BB04      
N07BC02 Methadone 10 mg/ml - 10 ml oral solution
    10 mg/ml - 100 ml oral solution
N07BC51 Buprenorphine/Naloxone 8 mg/2 mg сублингвални таблетки
    2 mg/0.5 mg сублингвални таблетки
N07CA00 Embramine 25 mg tabl.
N07CA01 Betahistine 16 mg tabl.
    24 mg tabl.
    8 mg tabl.
N07CA03 Flunarizine 5 mg caps.
       

ATC - код PATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
P01AB 01 Metronidasole 250 mg tabl.film
    500 mg/100 ml - 100 ml solution for infusion
P01AB02 Tinidasole 500 mg tabl.film
P01BA01 Chloroquine 250 mg film coated tablet
P01BE52 Artemether; Lumefantrine 20/120 tabl.
P02CA01 Mebendazole 100 mg tabl.
P02CA03 Albendazole 200 mg tabl.chew.
    20 mg/ml - 20 ml suspension
P02CB01 Piperazine 1,235 g/5 ml - 100 ml syr.
P02CE01 Levamisole 50 mg tabl.
    150 mg tabl.
       

ATC - код RATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
R01AD01 Beclomethasone dipropionate 50 mcg/100 mg - 200 doses spray nasal
R01AD05 Budesonide 1 mg/ml (50 mcg/dose) - 10 ml nasal spray
R01AD08 Fluticasone 0.05 % w/w nas.spray
R03AC02 Salbutamol 100 mgc/dose - 200 doses susp.inh.pres.
    0,1 mg/dose - 200 doses susp.inh.pres
    5 mg/ml - 20 ml sol.neb.
R03AC12 Salmeterol 25 mcg/dose - 60 doses susp.inh.pres.
    25 mcg/dose - 120 doses pressurised inhalation suspension
    50 mcg/dose - 60 doses powd.inh.
R03AC13 Formoterol 4,5 mcg/dose - 60 doses powd.inh.
    12 mcg powd.inh.
    12 µg/dose x 50 doses pressurised inhalation solution
    12 µg/dose x 100 doses pressurised inhalation solution
R03AK07 Budesonide /Formoterol 80/4,5 mcg/dose - 60 doses powd.inh.
  (Formoterol and other drugs for 80/4,5 mcg/dose - 120 doses powd.inh.
  obstructive airways disease) 160 µg/4,5 µg/dose x 1 - 60 doses inhalation powder
    160 µg/4,5 µg/dose x 1 - 120 doses inhalation powder
    320/9 µg/dose x 1 - 60 doses inhalation powder
R03AK06 Salmeterol /Fluticasone 25 mcg/50 mcg/dose - 120 doses susp.inh.pres.
    25 mcg/125 mcg/dosе - 120 doses susp.inh.pres.
    25 mcg/250 mcg/dose - 120 doses susp.inh.pres.
    50 mcg/100 mcg/dose - 60 doses powd.inh.
    50 mcg/250 mcg/dose - 60 doses powd.inh.
    50 µg/500 µg/dose - 60 doses powder for inhalation
R03BA01 Beclomethasone dipropionate 250 mcg/dose - 200 doses susp.inh.
    100 mcg/dose - 200 doses sol.inh.pres.
    250 mcg/dose - 200 doses sol.inh.pres.
    250 µg/dose - 200 doses pressurised inhalation solution
    50 mcg/dose susp.inh.
R03BA02 Budesonide 0.05 mg/dose - 200 doses susp.inh.
    0.2 mg/dose - 200 doses susp.inh.
    0.2 mg/dose - 200 doses pressurised inhalation solution
    100 mcg/dose - 200 doses powd.inh.
    200 mcg/dose - 100 doses powd.inh.
    400 mcg/fdose - 200 doses powd.inh.
    200 mcg/dose - 200 doses powd.inh.
R03BA05 Fluticasone 50 mcg/dose - 60 doses powd.inh./susp.Inh.pres.
    50 mcg/dose - 120 doses powd.inh./susp.Inh.pres.
    250 mcg/dose - 60 doses powd.inh./susp.Inh.pres.
    250 mcg/dose - 120 doses powd.inh./susp.Inh.pres.
R03BB04 Tiotropium bromide 18 mcg powd.inh.
R03CA02 Ephedrine 50 mg/ml - 1 ml sol.inj.
R03CC02 Salbutamol 2 mg/ml - 150 ml syrup
    4 mg tabl.
    2 mg tabl.
    2 mg/5 ml - 125 ml syr.
R03DA04 Theophylline 300 mg prolonged release tablet
R03DA05 Aminophylline 24 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    100 mg tabl.film.
R03DC03 Montelukast sodium 4 mg tabl.chew.
    5 mg tabl.chew.
    10 mg film coated tablet
    4.16 mg (as free acid 4.0 mg) granules
R03DX05 Omalizumab 150 mg + solv. 2 ml powd. inj. vial
R05CB02 Bromhexine 8 mg tabl.
    8 mg coated tablet
    4 mg tabl.
    4 mg coated tablet
R05CB05 Mesna 600 mg/3 ml - 3 ml sol.neb.
R05CB13 Dornase alfa 2500 IU/2,5 ml solution for inhalation
R06AA00 Dymenhydrinate 50 mg tabl.
R06AC03 Chloropyramine 10 mg/ml - 2 ml sol.inj.
R06AD02 Promethazine 25 mg tabl.coat.
    25 mg/ml - 2 ml sol.inj.
R06AE06 Cetirizine 10 mg tabl.film
    10 mg film coated tablet
    10 mg coated tablet
    10 mg/ml - 20 ml solution drops
    1 mg/ml - 120 ml sol.
    10 mg tabl.coat.
    1 mg/ml - 75 ml syrup
R06AE08 Levocetirizine 5 mg tabl.film.
R06AX02 Cyproheptadine 0,4 mg/ml - 100 ml syrup
R06AX13 Loratadine 10 mg tabl.
    5 mg/5 ml - 120 ml susp.
    5 mg/5 ml - 100 ml syr.
    1 mg/ml - 120 ml syr.
    5 mg/ml - 120 ml syrup
R06AX26 Fexofenadine 120 mg film.coated tabl.
    180 mg film.coated tabl.
R07AA02 Beractant 25 mg/ml + 11 - 15,5 mg/ml + 0,5 - 1,75 mg/ml susp.inst.
R07AA02 Natural phospholipids 80 mg/ml - 1,5 ml susp.inst.
       

ATC - код SATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
S01AA11 Gentamycin 0,3 % - 5 g oint.eye
S01AA12 Tobramycin 3 mg/ml - 5 ml drops eye
    3 mg/g - 3,5 g oint.eye
    0,3 % - 5 g oint.eye
    3 mg/ml - 5 ml eye drops solution
S01AA13 Fusidic acid 10 mg/g - 5 g drops eye
S01AA20 Neomycin sulfate 2,5 g oint.eye
  Bacitracin zinc    
  Hydrocortisone acetate    
S01AA30 Neomycin sulfate 2,5 g oint.eye
  Bacitracin zinc    
S01AB03 Sulfadicramide 150 mg/g - 5 g eye oint.
    200 mg/ml - 10 ml drops eye
S01AD03 Aciclovir 3 % - 4,5 g oint.eye
S01AX17 Lomefloxacin 3 mg/ml - 5 ml drops
S01AX19 Levoflaxacin 5 mg/ml - 5 ml drops eye
S01BA01 Dexamethasone 0,1 % - 5 ml eye drops
      susp.
    1.0 mg/1 ml - 10 ml eye drops
    1 mg/g - 3.5 g eye oint.
S01BA04 Prednisolone 5 mg/g - 5 g oint.eye
    5 mg/ml - 5 ml drops eye
S01BA07 Fluoromethalon 1 mg/ml - 5 ml eye dops
S01BC03 Diclofenac 1 mg/ml - 5 ml drops eye
S01BC09 Pranoprofen 1 mg/ml - 5 ml eye drops
S01CA01 Dexamethasone 3.5 g eye oint.
  Tobramycin 1 mg/3 mg/ml - 5 ml eye drops
    5 g eye oint.
S01CA01 Chloramphenicol 5 mg/1 mg/ml - 5 ml eye drops
  Dexamethasone    
S01CA03 Hydrocortison 5 mg/2 mg/h - 3 g eye oint
  Chloramphenicol 10 mg/2 mg/ml - 5 ml drops eye
S01CA05 Betamethasone 4 mg/5 g ointment eye
  Gentamicin    
S01CA05 Betamethasone/Sulfacetamide 101 mg/5 ml drops eye/ear
S01EB01 Pilocarpine 10 mg/ml - 10 ml eye drops
S01EC03 Dorzolamide 2 % - 5 ml eye drops
S01EC04 Brinzolamide 10 mg/ml - 5 ml eye drops
S01ED01 Timolol 2,5 mg/ml - 5 ml eye drops
    2,5 mg/ml - 5 ml eye drops, solution
    5 mg/ml - 5 ml eye drops
    5 mg/ml - 5 ml eye drops, solution
    2,5 mg/ml - 2,5 ml eye drops
    5 mg/ml - 2,5 ml eye drops
    0,5 % - 5 ml eye drops
    0,1 % - 5 g eye gel
S01ED02 Betaxolol 2,5 mg/ml - 5 ml eye drops
S01ED51 Pilocarpine hydrochloride; 20 mg/ml; 6.84 ml - 5 drops eye
  Timolol maleate ml  
    40 mg/ml; 6.84 ml - 5 ml drops eye
S01ED51 Dorzolamide 20 mg/ml - 5 ml eye drops
  Timolol    
S01ED51 Travoprost/Timolol 5 mg/ml; 40 mg/ml - 2.5 ml eye drops, solution
S01ED51 Latanoprost; Timolol 50 mcg/ml; 5 mg/ml - 2,5 ml eye drops, solution
S01EX00 Travoprost 40 mcg/ml - 2,5 ml drops eye
S01EX03 Latanoprost 50 mcg/ml - 2,5 ml drops eye
S01GA05 Phenylephrine 25 mg/ml - 5 ml drops eye
S01GX01 Cromoglicic acid 40 mg/ml - 10 ml eye drops
S01GX08 Ketotifen 0,25 mg/ml - 5 ml drops eye
S01HA02 Oxybuprocaine 0.4 % - 10 ml drops eye
S01JA01 Fluorescein 0.5 g/5 ml - 5 ml sol.inj.
S01LA03 Pegaptanib 1.65 mg/90 mcl - 0.3 mg x 1 sol. for inj.
S01LA04 Ranibizumab 10 mg/ml - 0,3 ml sol.inj.
S01XA04 Potassium Iodide 2 % - 10 ml drops eye
S02AA30 Bacitracine Bacitracine 2500IU/ drops
  Neomycine ml /Neomycine sulfat 3500IU/ml  
S03AA07 Ciprofloxacin 3 mg/ml - sol. 5 ml drops eye/ear
S03AX11 Ofloxacin 3.0 mg/ml - 10 ml eye drops
S03CA06 Betamethasone 4 mg/5 ml drops eye/ear
  Gentamicin    
       

ATC - код VATC - код Международно непатентно Количество активно Лекарствена форма
  наименование вещество  
  INN    
2 3 4 5
V01AA00 Allergens products vial 5 ml sol.inj.
V01AA02 Allergen extract from grass vial 5 ml sol.for percutaneous
  pollen   use
V01AA03 Allergen extract from hous dust 1000 BU/0,05 ml, vial 5 ml sol.inj.
V01AA04 Allergen extract from fungus and 1000 BU/0,5 ml, vial 5 ml sol.inj.
  yeast fungus    
V01AA05 Allergen extract from tree pollen 1000 PNU/1 ml, vial 5 ml sol.for percutaneous use
V01AA07 Allergen products vial 5 ml sol.for percutaneous use
V01AA08 Allergen extracts from food vial 5 ml sol.inj.
V01AA09 Allergen extracts from textiles vial 5 ml sol.inj.
V01AA11 Allergen extracts from animals vial 5 ml sol.inj.
V01AA20 Allergen products vial 5 ml sol.inj.
V03AB00, Penicillamine 250 mg tabl.film.
M01CC01      
V03AB14 Protamine 10 mg/ml - 5 ml sol. inj.
V03AB15 Naloxone 0,4 mg/ml sol.inj.
V03AB25 Flumazenil 0.1 mg/ml - 5 ml solution for injection/infusion
V03AB30 Naltrexone 50 mg film-coated tablet
V03AC01 Deferoxamine 500 mg powd.inj.
V03AC03 Deferasirox 125 mg dispersible tablets
    250 mg dispersible tablets
    500 mg dispersible tablets
V03AE02 Sevelamer 800 mg tabl. film
V03AF01 Mesna 100 mg/ml - 4 ml sol.inj.
V03AF03 Calcium folinate 12,7 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml - 20 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml - 50 ml sol.inj.
    12,7 mg/ml - 100 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 5 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 3 ml sol.inj.
    3 mg/ml - 1 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 10 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 20 ml sol.inj.
    10 mg/ml - 30 ml; sol.inj.
    10 mg powd.inj./inf.
    25 mg powd.inj./inf.
    15 mg caps.
V03AF05 Amifustine 500 mg powd. For sol./inf.
V04CF01 Tuberculum derivatum 1 TU/0,1 ml - 1 ml sol.inj.
  proteinosum purificatum 5 TU/0,1 ml - 2 ml, sol.inj.
  mammaliani vials  
    5 TU/0,1 ml - 1 ml, vials sol.inj.
V04CJ01 Thyrotropin alfa 0.9 mg powd.inj.
V06DC01 Glucose; Sodium chloride 250 ml sol.inf.
    500 ml sol.inf.
    1000 ml sol.inf.
V06DC02 Fructosa 50 g/l - 500 ml sol.inf.
    100 g/l - 500 ml sol.inf.
V06DX00 Amino acids   tabl. film
V07AB00 Water for injection 500 ml sol.inj.
    250 ml sol.inj.
    100 ml sol.inj.
    20 ml sol.inj.
    50 ml sol.inj.
    10 ml sol.inj.
V08AB02 Iohexol 240 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    240 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 175 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    300 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 175 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    350 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
V08AB03 Gadodiamide 0.5 mmol/ml - 5 ml sol.inj.
    0.5 mmol/ml - 10 ml sol.inj.
    0.5 mmol/ml - 15 ml sol.inj.
    0.5 mmol/ml - 20 ml sol.inj.
V08AB04 Iopamidol 61.24 mg/100 ml - 50 ml sol.inj.
    61.24 mg/100 ml - 100 ml sol.inj.
    75.53 mg/100 ml - 50 ml sol.inj.
    75.53 mg/100 ml - 100 ml sol.inj.
    300 mg/ml - 50 ml solution for injection
    300 mg/ml - 100 ml solution for injection
    370 mg/ml - 50 ml solution for injection
    370 mg/ml - 100 ml solution for injection
V08AB05 Iopromide 370 mg/ml - 100 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 30 ml sol.inj.
    240 mg/ml 50 ml sol.inj.
    300 mg/ml 20 ml sol.inj.
    300 mg/ml 50 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 50 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 200 ml sol.inj.
    370 mg/ml - 500 ml sol.inj.
V08AB07 Ioversol 300 mg/ml - бутилки 20 ml solution for injection/infusion
    300 mg/ml - бутилки 50 ml solution for injection/infusion
    300 mg/ml - бутилки 100 ml solution for injection/infusion
    300 mg/ml - solution for
    предварително injection/infusion
    напълнени ръчни  
    спринцовки 30 ml  
    300 mg/ml - solution for
    предварително injection/infusion
    напълнени ръчни  
    спринцовки 50 ml  
    300 mg/ml - solution for
    спринцовки под injection/infusion
    налягане 50 ml  
    300 mg/ml - solution for
    спринцовки под injection/infusion
    налягане 100 ml  
    350 mg/ml - бутилки 50 ml solution for injection/infusion
    350 mg/ml - бутилки 100 ml solution for injection/infusion
    350 mg/ml - бутилки 200 ml solution for injection/infusion
    350 mg/ml - solution for
    предварително injection/infusion
    напълнени ръчни  
    спринцовки 50 ml  
    350 mg/ml - solution for
    спринцовки под injection/infusion
    налягане 50 ml  
    350 mg/ml - solution for
    спринцовки под injection/infusion
    налягане 100 ml  
    320 mg/ml - бутилки 50 ml solution for injection/infusion
    320 mg/ml - бутилки 100 ml solution for injection/infusion
    320 mg/ml - бутилки 200 ml solution for injection/infusion
    320 mg/ml - solution for
    предварително injection/infusion
    напълнени ръчни  
    спринцовки 50 ml  
    320 mg/ml - solution for
    спринцовки под injection/infusion
    налягане 75 ml  
V08AB09 Iodixanol 270 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    270 mg I ml - 40 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 75 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    270 mg I/ml - 150 ml B05BB01
    270 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    270 mg I2/ml - 500 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 10 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 20 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 40 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 50 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 100 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 150 ml sol.inj.
    320 mg I/ml - 500 ml sol.inj.
    150 mg I/ml - 200 ml sol.inj.
    150 mg I/ml - 50 ml Sol.inj.
V08AB10 Iomeprol 300 mg/ml - 100 ml Sol.inj.
    350 mg/ml - 100 ml Sol.inj.
    350 mg/ml - 100 ml Sol.inj.
V08CA00 Gadoxetic acid 0.25 mmol/ ml - 10 ml solution for injection
    x 1 pre-filled syringe  
V08CA01 Gadopentetic acid 10 ml Sol.inj.
  Dimeglumine salt 20 ml Sol.inj.
V08CA09 Gadobutrol 1,0 mmol/ ml -7,5 ml Sol.inj.

II. Част "Б"

АТС - код AATC - код Международно Търговско име Притежател на Производител/и
  непатентно Количество активно вещество разрешение за  
  наименование Лекарствена форма употреба  
  INN      
1 2 3 4 5
02BA02 Ranitidine Ranitidin 300 mg x 30 film-coated Унифарм АД - Унифарм АД -
    Unipharm     tablet България България
    film-coated          
    tablet          
A02BA02 Ranitidine Ranitidin 150 mg x 60 film-coated Унифарм АД - Унифарм АД -
    Unipharm     tablet България България
    film-coated          
    tablet          
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 30 film coated Ranbaxy UK Ranbaxy
          tablet Limited, UK Laboratories
              Limited, India;
              Terapia SA,
              Romania
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 100 film coated Ranbaxy Ranbaxy
          tablet Laboratories Laboratories
            Limited, Devika Limited, Industrial
            Towers, Nehru Area-3,
            Place, New Delhi Dewas-455001,
            - 100019,India Madhya Pradesh,
              India
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 60 film coated Ranbaxy UK Ranbaxy
          tablet Limited, UK Laboratories
              Limited, India;
              Terapia SA,
              Romania
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 100 film coated Ranbaxy Ranbaxy
          tablet Laboratories Laboratories
            Limited, Devika Limited, Industrial
            Towers, Nehru Area-3,
            Place, New Delhi Dewas-455001,
            - 100019,India Madhya Pradesh,
              India
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 150 mg x 60 tabl.film. Софарма АД, Софарма АД,
    SOPHARMA       България България
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 150 mg x 20 tabl.film. Софарма АД, Софарма АД,
    SOPHARMA       България България
A02BA02 Ranitidine Ranitidin 150 mg x 20 film-coated Унифарм АД - Унифарм АД -
    Unipharm     tablet България България
    film-coated          
    tablet          
A02BA02 Ranitidine Histac 300 mg x 10 film coated Ranbaxy Ranbaxy
          tablet Laboratories Laboratories
            Limited, Devika Limited, Industrial
            Towers, Nehru Area-3,
            Place, New Delhi Dewas-455001,
            - 100019,India Madhya Pradesh,
              India
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 60 tabl.coat "Чайка Фарма" "Чайка Фарма"
    Tchaikapharma       АД, ул. "Никола АД, ул. "Никола
            Вапцаров" 1, 9000 Вапцаров" 1, 9000
            Варна-България Варна-България
A02BA02 Ranitidine Zantac 150 mg x 20 tabl. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, S.A., Avda.
            Greenford, Extremadura 3,
            Middlesex, UB6 09400 Aranda de
            0NN - UK Duero (Burgos) -
              Spain; Glaxo
              Wellcome S.A.,
              189 Grunwaldzka
              Street, 60-322
              Poznan - Poland
A02BA02 Ranitidine Zantac 150 mg x 10 tabl.eff. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, Production, Zone
            Greenford, Industrialle № 2,
            Middlesex, UB6 23 rue Lavoisier,
            0NN - UK 27000 Evreux - France
A02BA02 Ranitidine Ranitidine 150 mg x 20 tabl.coat "Чайка Фарма" "Чайка Фарма"
    Tchaikapharma       АД, ул. "Никола АД, ул. "Никола
            Вапцаров" 1, 9000 Вапцаров" 1, 9000
            Варна-България Варна-България
A02BA02 Ranitidine Zantac 300 mg x 30 tabl. Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
            Greenford road, S.A., Avda.
            Greenford, Extremadura 3,
            Middlesex, UB6 09400 Aranda de
            0NN - UK Duero (Burgos) -
              Spain;Glaxo
              Wellcome S.A.,
              189 Grunwaldzka
              Street, 60-322
              Poznan - Poland
A02BA02 Ranitidine Histac 150 mg x 10 film coated Ranbaxy Ranbaxy
          tablet Laboratories Laboratories
            Limited, Devika Limited, Industrial
            Towers, Nehru Area-3,
            Place, New Delhi Dewas-455001,
            - 100019,India Madhya Pradesh, India
A02BA02 Ranitidine Raniberl 150 150 mg x 20 tabl.film. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 50 mg/2 x 100 sol.inj. СОФАРМА АД, СОФАРМА АД,
    SOPHARMA sol.inj. ml - 2 ml     ул. "Илиенско шосе" 16, ул. "Илиенско шосе" 16,
            1220 София, България 1220 София, България
A02BA02 Ranitidine RANITIDINE 50 mg/2 x 10 sol.inj. СОФАРМА АД, СОФАРМА АД,
    SOPHARMA sol. inj. ml - 2 ml     ул. "Илиенско шосе" 16, ул."Илиенско шосе" 16,
            1220 София, България 1220 София, България
A02BA02 Ranitidine Zantac 25 x 5 sol.inj. Glaxo Group Ltd., Glaxo SmithKline S.p.A.
      mg/ml -     Greenford road, Strada Statale Asolona,
      2 ml     Greenford, 68 San Polo Di Torrile
            Middlesex, UB6 0NN - UK 43056 Parma - Italy
A02BA03 Famotidine Famotidine 20 mg x 30 tabl.film. Medica AD Medica AD
A02BA03 Famotidine Famultran 20 mg x 30 tabl.film. Актавис EАД Балканфарма-Дупница АД
A02BA03 Famotidine Famultran 40 mg x 30 tabl.film. Актавис EАД Балканфарма-Дупница АД
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 10 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 50 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Famotidine 20 mg x 20 tabl.film. Алкалоид ЕООД, Алкалоид АД - Скопие,
    Alkaloid tabl.film       бул. Цар Борис ІІІ, № Р. Македония
            21, България  
A02BA03 Famotidine Famotidine 40 mg x 10 tabl.film. Алкалоид ЕООД, Алкалоид АД - Скопие,
    Alkaloid tabl.film       бул. Цар Борис ІІІ, № Р. Македония
            21, България  
A02BA03 Famotidine Ulceran 40 mg x 20 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A02BA03 Famotidine Quamatel 40 mg x 14 tabl.film. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A02BA03 Famotidine Quamatel 20 mg x 28 tabl.film. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, Gyomroy ut 19/21, 1103
            1103 Budapest - Budapest - Hungary
            Hungary  
A02BA03 Famotidine Quamatel 20 mg + x 5 powd.inj. + solv. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
      solv. 5 ml     Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A02BA04 Nizatidine Axid solution for 25 x 5 solution for Чайка фарма - Чайка фарма -
    infusion mg/ml -   infusion висококачествените висококачествените
      4 ml     лекарства АД, гр. лекарства АД, гр.
            Варна, България Варна, България; Eli
              Lilly Italia S.p.A. - Italy
A02BA04 Nizatadine Axid 25 x 5 sol.inf. Eli Lilly Export S.A. Eli Lilly Italia S.p.A. ,
      mg/ml -     Geneva, Via Gramsci, 733, Sesto
      4 ml     Switzerland16, Fiorentino (Firenze), Italy
            Chemindes Alfa Wassermann SpA,
            coquelicots, P.O.Box Contrada S. Emidio
            580, CH - 1214 Alanno Scalo Percara,
            Vernier, Geneva Italy
            Switzerland  
A02BC01 Omeprazole OMEPRAZID 20 mg x 14 caps.gastr.-res. Нобел Фарма ООД, Nobelfarma Ilac Sanayii
    caps.gastr.-res.       България ve Ticaret A.S. - Turkey
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 40 mg x 28          
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 40 mg x 14          
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 20 mg x 28          
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 20 mg x 14          
A02BC01 Omeprazole Omeprozone 20 mg       Ozone Laboratories Laboratorios Belmac SA,
    caps.gastr.-res. x 28       Ltd. - UK Spain
A02BC01 Omeprazole Bioprazol 20 mg x 28 caps. Инбиотех ООД Инбиотех ООД
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 10 mg x 28          
A02BC01 Omeprazole Ulcoprol caps. 20 mg x 30 caps. gastr.-res. Актавис EАД Балканфарма-Дупница
    gastr.-res.         АД
A02BC01 Omeprazole Omeprozone 20 mg       Ozone Laboratories Laboratorios Belmac SA,
    caps.gastr.-res. x 14       Ltd. - UK Spain
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 20 mg x 14 caps. Leciva a.s. - Czech Leciva a.s. - Czech
            republic republic
A02BC01 Omeprazole Bioprazol 20 mg x 14 caps. Инбиотех ООД Инбиотех ООД
A02BC01 Omeprazole Sopral 20 mg x 28 caps. Sopharma AD Sopharma AD
A02BC01 Omeprazole Ultop       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    gastro-resistant       Mesto - Slovenia Mesto - Slovenia
    capsule 10 mg x 14          
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 7 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse Mare de Deu de
            6250 Montserrat 12, 08024
            Kundl/Tyrol-Austria Barcelona Spain;Sandoz
              Pharmaceuticals GmbH,
              Carl-Zeiss-Ring 3, 85737,
              Ismaning, Germany
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 28 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, 10 Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse Mare de Deu de
            6250 Montserrat 12, 08024
            Kundl/Tyrol-Austria Barcelona Spain; Sandoz
              Pharmaceuticals GmbH,
              Carl-Zeiss-Ring 3, 85737,
              Ismaning, Germany
A02BC01 Omeprazole Probitor 20 mg x 14 caps. gastr.-res. Sandoz GmbH, 10 Esteve Quimica S.A., Av.
            Biochemiestrasse 6250 Mare de Deu de
            Kundl/Tyrol-Austria Montserrat 12, 08024
              Barcelona Spain; Sandoz
              Pharmaceuticals GmbH,
              Carl-Zeiss-Ring 3, 85737,
              Ismaning, Germany
A02BC01 Omeprazole Losec 40 x 5 powd.inf. AstraZeneca AB - Sweden AstraZeneca AB, S - 151
      mg/ml -       85 Sodertalje, Sweden;
      10 ml       AstraZeneca GmbH,
              Otto-Hahn-Strasse, 68723
              Plankstadt, Germany
A02BC01 Omeprazole Omeprazol AL 20 20 mg x 30 caps. gastr.-res. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
            Co.KG Co.KG
A02BC01 Omeprazole Omeprazol AL 20 20 mg x 15 caps. gastr.-res. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
            Co.KG Co.KG
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 20 mg x 28 caps. Leciva a.s. - Czech republic Leciva a.s. - Czech republic
A02BC01 Omeprazole Helicid 10 10 mg x 28 caps. Leciva a.s. - Czech republic Leciva a.s. - Czech republic
A02BC01 Omeprazole Helicid 10 10 mg x 14 caps. Leciva a.s. - Czech republic Leciva a.s. - Czech republic
A02BC01 Omeprazole Ulcoprol powder 40 mg x 5 powder for Актавис ЕАД Балканфарма - Разград
    for solution for   флакона solution for   АД - България;
    infusion     infusion   Sofarimex-Ind. Quimica e
              Farmaceutica, Lda - Portugal
A02BC01 Omeprazole Helicid 40 inf       Zentiva a.s., Czech Zentiva a.s., Czech
    powder for       Republic Republic
    solution for          
    infusion 40 mg x 1 бр.          
A02BC02 Pantoprazole Pulcet       Нобел Фарма ООД Nobelfarma Ilac Sanayii
    gastro-resistant         ve Ticaret A.S.; Turkey
    tablets 40 mg x 14          
A02BC02 Pantoprazole Pulcet       Нобел Фарма ООД Nobelfarma Ilac Sanayii
    gastro-resistant         ve Ticaret A.S.; Turkey
    tablets 40 mg x 28          
A02BC03 Lansoprazole Lansoprol 30 30 mg x 28 caps.gastr.-res. Нобел Фарма ООД, Nobelfarma Ilac Sanayii
            България ve Ticaret A.S. - Turkey
A02BC03 Lansoprazole Lansoprol 15 15 mg x 28 caps.gastr.-res. Нобел Фарма ООД, Nobelfarma Ilac Sanayii
            България ve Ticaret A.S. - Turkey
A02BC04 Rabeprazole Pariet 20 mg x 14 gastro-resistant Johnson Johnson D.O.O. - Boots Company PLC - UK;
    gastro-resistant     tablet Slovenia Eisai Co.Ltd., Misato
    tablet         Plant - Japan; Cilag AG -
              Switzerland
A02BC05 Esomeprazole Nexium 20 mg x 14 tabl.gastr.-res. Astra Zeneca AB - Astra Zeneca GmbH -
    tabl.gastr.-res.       Sweden Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 40 mg x 14 tabl.gastr.-res. Astra Zeneca AB - Astra Zeneca GmbH -
    tabl.gastr.-res.       Sweden Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 20 mg x 7 tabl.gastr.-res. Astra Zeneca AB - Astra Zeneca GmbH -
    tabl.gastr.-res.       Sweden Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 40 mg x 7 tabl.gastr.-res. Astra Zeneca AB - Astra Zeneca GmbH -
    tabl.gastr.-res.       Sweden Germany
A02BC05 Esomeprazole Nexium 40 mg x 10 powd.inj./inf. Astra Zeneca UK Ltd, UK Astra Zeneca UK Ltd, UK
    powd.inj./inf.          
A02BX02 Sucralfat Sucralfat 500 mg x 100 tabl. Medica AD Medica AD
A02BX05 Coloidal bismut Bismunol 120 mg x 110 tabl.film. НИХФИ АД НИХФИ АД
  subcitrat            
A02BX05 Coloidal bismut Bismunol 120 mg x 40 tabl.film. НИХФИ АД НИХФИ АД
  subcitrat            
A02BX05 Coloidal bismut De-nol 120 mg x 40 tabl.film. Yamanouchi Europe B.V. Yamanouchi Europe B.V.
  subcitrat            
A03AA04 Mebeverine Duspatalin 200 mg x 30 caps.prolong. Solvay Pharmaceuticals B.V. Solvay Pharmaceuticals B.V.
A03AB03 Oxyphenonium Antispasmin 5 mg x 20 tabl. Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД
A03AD01 Papaverine Papaverini 50 mg x 40 tabl. Балканфарма-Дупница Балканфарма-Дупница
    hydrochloridum       АД АД
A03AD01 Papaverine Papaverinum 20 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
    hydrochloricum mg/ml - 1 ml        
A03AD02 Drotaverin No-spa 20 x 5 sol.inj. Chinoin Pharmaceutical Chinoin Pharmaceutical
      mg/ml - 4 ml     and Chemical Works and Chemical Works
A03AD02 Drotaverin No-spa 20 x 25 sol.inj. Chinoin Pharmaceutical Chinoin Pharmaceutical
      mg/ml - 4 ml     and Chemical Works and Chemical Works
A03BA 01 Atropin sulphate Atropine 1 mg/ml x 10 sol.inj. Софарма АД, България Софарма АД, България
    Sopharma - 1 ml        
A03BA 01 Atropin sulphate Atropine 1 mg/ml x 100 sol.inj. Софарма АД, България Софарма АД, България
    Sopharma - 1 ml        
A03BB08 Butylscopolamin Buscolysin 20 x 10 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      mg/ml - 1 ml        
A03BB08 Butylscopolamin Buscolysin 20 x 100 sol.inj. Sopharma AD Sopharma AD
      mg/ml - 1 ml        
A03FA00 Levosulpiride Levopraid 25 25 mg x 20 tabl. "ЦСЦ Фармасютикъл "ЦСЦ Фармасютикъл
    tabl.       Лтд-България" ЕООД, България" ЕООД, ул.
            ул. "Асен Йорданов" № "Асен Йорданов" № 10,
            10, 1592 гр. София, 1592 гр. София,
            България България
A03FA01 Metoclopramide Degan 10 mg x 40 tabl. LEK, PHARMACEUTICALS LEK, PHARMACEUTICALS
            D.D., Verovskova 57, D.D., Verovskova 57,
            1526 Ljubljana, Slovenia 1526 Ljubljana, Slovenia
A03FA01 Metoclopramide Reglan 10 mg x 40 tabl. Алкалоид ЕООД, бул. Алкалоид АД - Скопие,
            Цар Борис ІІІ, № 21, Р. Македония
            България  
A03FA01 Metoclopramide Cerucal 10 mg x 50 tabl. AWD.pharma AWD.pharma
            GmbHCo.KG GmbHCo.KG
A03FA01 Metoclopramide Degan 10 mg/2 x 50 sol.inj. LEK, PHARMACEUTICALS LEK, PHARMACEUTICALS
      ml     D.D., Verovskova 57, D.D., Verovskova 57,
            1526 Ljubljana, Slovenia 1526 Ljubljana, Slovenia
A03FA01 Metoclopramide Reglan 5 mg/ml x 30 sol.inj. Алкалоид ЕООД, бул. Алкалоид АД - Скопие,
      -     Цар Борис ІІІ, № 21, Р. Македония
      2 ml     България  
A03FA01 Metoclopramide Cerucal 5 mg/ml x 10 sol.inj. AWD.pharma AWD.pharma
      - 2 ml     GmbHCo.KG GmbHCo.KG
A03FA03 Domperidone Costi 10 mg x 20 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A03FA03 Domperidone Costi 10 mg x 30 tabl. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A03FA03 Domperidone Motilium tabl. 10 mg x 30 tabl.film. Johnson Johnson D.O.O. - Janssen Pharmaceuticals
    film.       Slovenia N.V. - Belgium;
              Janssen-Cilag - France
A04AA01 Ondansetron Setronon 8 mg x 10   Pliva Ljubljana d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o.,
    film-coated tablet       Slovenia Slovenia; Pliva Hrvatska
              d.o.o. - Croatia; Pliva
              Crakow Pharmaceutical
              Company, Poland
A04AA01 Ondansetron Setronon 4 mg x 10   Pliva Ljubljana d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o.,
    film-coated tablet       Slovenia Slovenia; Pliva Hrvatska
              d.o.o. -Croatia; Pliva
              Crakow Pharmaceutical
              Company, Poland
A04AA01 Ondansetron Zofran 4 mg/5 x 1 syr Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome
      ml - 50     Greenford road, Operations, Priory Street,
      ml     Greenford, Middlesex, Ware, Hertfordshire SG12
            UB6 0NN - UK ODJ - UK
A04AA01 Ondansetron Setronon 2 mg/ml x 5 solution for Pliva Ljubljana d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o.,
    solution for -   injection Slovenia Slovenia;
    injection 4 ml        
A04AA01 Ondansetron ZONDARON       Софарма АД, България Софарма АД, България
    solution for          
    injection 2 mg/ml          
    - 4 ml x 10          
A04AA01 Ondansetron ZONDARON       Софарма АД, България Софарма АД, България
    solution for          
    injection 2 mg/ml          
    - 4 ml x 50          
A04AA01 Ondansetron Setron 8 mg x 10 tabl.film Slovakofarma a.s. Slovakofarma a.s.
A04AA01 Ondansetron Setron 4 mg x 10 tabl.film Slovakofarma a.s. Slovakofarma a.s.
A04AA01 Ondansetron Setronon 2 mg/ml x 5 solution for Pliva Ljubljana d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o.,
    solution for -   injection Slovenia Slovenia; Pliva Hrvatska
    injection 2 ml       d.o.o., Croatia
A04AA01 Ondansetron ZONDARON       Софарма АД, България Софарма АД, България
    solution for          
    injection 2 mg/ml          
    - 2 ml x 10          
A04AA01 Ondansetron ZONDARON       Софарма АД, България Софарма АД, България
    solution for          
    injection 2 mg/ml          
    - 2 ml x 100          
A04AA01 Ondansetron Emetron 4 mg x 10 tabl.film Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
            Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
            Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A04AA01 Ondansetron Zofran 4 mg x 10 tabl Глаксо Смит Клайн Glaxo Smith Kline
            ЕООД Pharmaceuticals SA -
              Poland; Glaxo Wellcome
              S.A. - Spain
A04AA01 Ondansetron Zofran 8 mg x 10 tabl Глаксо Смит Клайн Glaxo Smith Kline
            ЕООД Pharmaceuticals SA -
              Poland; Glaxo Wellcome
              S.A. - Spain
A04AA01 Ondansetron Emetron 4 mg/2 x 5 sol.inj. Gedeon Richter Ltd., Gedeon Richter Ltd.,
      ml -     Gyomroy ut 19/21, 1103 Gyomroy ut 19/21, 1103
      2 ml     Budapest - Hungary Budapest - Hungary
A04AA01 Ondansetron Zofran 2 mg/ml x 1 sol.inj. Глаксо Смит Клайн Glaxo Smith Kline S.p.A.,
      -     ЕООД Strada Asolona, 68 - S.
      2 ml       Polo Di Torrile 43056
              Parma - Italy
A04AA01 Ondansetron Zofran 2 mg/ml x 1 sol.inj. Глаксо Смит Клайн Glaxo Smith Kline S.p.A.,
      -     ЕООД Strada Asolona, 68 - S.
      4 ml       Polo Di Torrile 43056
              Parma - Italy
A04AA02 Granisetron Kytril 1 mg x 10 film. tablets Рош България ЕООД, F.Hoffmann-La Roche Ltd,
            ул. "Бяло поле" 16, Grenzacherstrasse 124,
            София 1618 CH-4070 Basel -
              Switzerland
A04AA02 Granisetron Kytril 2 mg x 5 film. tablets "Рош България" ЕООД, F.Hoffmann-La Roche
            София 1618, ул. Бяло Ltd., Grenzacherstrasse 124,
            поле 16 CH-4070 Basel-Switzerland
A04AA02 Granisetron Kytril 1 mg/ml - x 5 solution for "Рош България" ЕООД, F.Hoffmann-La Roche
      3 ml   injection/ София 1618, ул. Бяло Ltd., Grenzacherstrasse 124,
          infusion поле 16 CH-4070 Basel-Switzerland
A04AA03 Tropisetron Navoban 1 mg/ml x 1 sol inj Novartis Pharma GmbH, Novartis Pharma GmbH,
      - 5 ml     Germany Germany
A04AA03 Tropisetron Navoban 5 mg x 5 caps Novartis Pharma GmbH, Novartis Pharma GmbH,
            Germany Germany
A04AA04 Dolasetron Anzemet 20 mg/ml x 1 sol.inj. Sanofi-Aventis Gruppo Lepetit Spa, Italy
    100 mg/5 ml -     Deutschland GmbH,  
      5 ml     Germany  
A04AA04 Dolasetron Anzemet 200 200 mg x 3 tabl.film. Sanofi-Aventis, Germany Patheon France S.A.
A04AA04 Dolasetron Anzemet 200 200 mg x 6 tabl.film. Sanofi-Aventis, Germany Patheon France S.A.
A04AA04 Dolasetron Anzemet 200 200 mg x 1 tabl.film. Sanofi-Aventis, Germany Patheon France S.A.
A05AA02 Ursodeoxycholic Ursofalk 250 mg x 50 caps. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
  acid         GmbH GmbH
A05AA02 Ursodeoxycholic Ursofalk 250 mg x 100 caps. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
  acid         GmbH GmbH
A05BA00 L-Ornitine - L - Hepa-Merz 3 g x 30 granulate Merz Merz Pharma
  aspartate gran Granulate       Pharmaceuticals GmbH GmbH Co.KGaA
A05BA00 L-Ornitine - L - Hepa-Merz 5 g / 10 x 10 inf.conc. Merz Merz Pharma
  aspartate gran infusion ml     Pharmaceuticals GmbH Co.KGaA
    concentrate       GmbH  
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 20 caps. Madaus AG, Madaus AG,
            51101, Cologne, 51101, Cologne,
            Germany Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 30 caps. Madaus AG, Madaus AG,
            51101, Cologne, 51101, Cologne,
            Germany Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 50 caps. Madaus AG, Madaus AG,
            51101, Cologne, 51101, Cologne,
            Germany Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x 100 caps. Madaus AG, Madaus AG,
            51101, Cologne, 51101, Cologne,
            Germany Germany
A05BA03 Silymarin Legalon 140 140 mg x caps. Madaus AG, Madaus AG,
        2000   51101, Cologne, 51101, Cologne,
            Germany Germany
A05BA03 Silymarin Carsil 100 mg x 30 caps. Sopharma AD Sopharma AD
A06AD11 Lactulose Duphalac 67 g/100 x 1 syrup Solvay Solvay
      ml - 200 ml     Pharmaceuticals B.V. Pharmaceuticals B.V.
A06AD11 Lactulose Duphalac 67 g/100 10 x syrup Solvay Solvay
      ml - sachet 15 ml   Pharmaceuticals B.V. Pharmaceuticals B.V.
A06AD11 Lactulose Lactus syr. 66,7 x 1 syrup Stada Aliud Pharma
      g/100     Arzneimittel AG, GmbH Co.KG,
      ml - 200 ml     Germany Germany
A06AD11 Lactulose Lactulose AL 66,7 x 1 syrup Aliud Pharma Aliud Pharma
    syrup g/100     GmbH Co.KG GmbH Co.KG
      ml - 500 ml        
A06AD11 Lactulose Lactulose AL 66,7 x 1 syrup Aliud Pharma Aliud Pharma
    syrup g/100     GmbH Co.KG GmbH Co.KG
      ml - 1000 ml        
A06AD65 Macrogol Fortrans 64 g x 4 powd. Beaufour Ipsen Beaufour Ipsen
  + Sodium chloride         International Industrie
  + Potassium            
  chloride +            
  Sodium hydrogen            
  carbonate +            
  Sodium sulphate            
A07AC01 Sulfasalazine Sulfasalazin 500 mg x 50 tabl.gastr.-res. KRKA Novo KRKA Novo mesto
    EN       mesto  
A07AC01 Sulfasalazine Salazopyrin 500 mg x 100 tabl.gastr.-res. Pfizer Enterprises Pfizer Health AB,
    EN       SARL, Luxembourg Sweden
A07DA03 Loperamide Diarostad       Stada Stada Arzneimittel
    caps. 2 mg x 10       Arzneimittel AG, Germany AG, Germany
A07DA03 Loperamide Loperamide Stada 2 mg x 20 caps. Stada Stada Arzneimittel
    International       Arzneimittel AG AG
A07DA03 Loperamide Vacontil 2 mg x 10 caps. Medochemie Ltd Medochemie Ltd
A07EA06 Budenoside Budenofalk 3 mg x 50 caps.gastr.res. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EA06 Budenoside Budenofalk 3 mg x 100 caps.gastr.res. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Mesalazin 250 mg x 50 tabl.gastr.-res. Унифарм АД - Унифарм АД -
    Unipharm       България България
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 100 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 100 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 50 tabl.gastr.-res. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 400 mg x 50 gastro-resistant KRKA Novo KRKA Novo mesto
          tablet mesto  
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 400 mg x 100 gastro-resistant KRKA Novo KRKA Novo mesto
          tablet mesto  
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 800 mg x 100 gastro-resistant KRKA Novo KRKA Novo mesto
          tablet mesto  
A07EC02 Mesalazine SAMEZIL 800 mg x 50 gastro-resistant KRKA Novo KRKA Novo mesto
          tablet mesto  
A07EC 02 Mesalazine Pentasa 500 mg x 100 prolong. tabl. Борола Ferring s.a,
              Denmark
A07EC02 Mesalazine Solofalk 4 g/60 ml x 7 susp.rect. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Samezil rectal       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    suspension 4 g/100 ml x 7       Mesto, Slovenia Mesto, Slovenia
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 30 supp. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 30 supp. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 500 mg x 10 supp. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Solofalk 250 mg x 10 supp. Dr.Falk Pharma Dr.Falk Pharma
            GmbH GmbH
A07EC02 Mesalazine Samezil rectal       KRKA, d.d. Novo KRKA, d.d. Novo
    suspension 2 g/50 ml x 7       Mesto, Slovenia Mesto, Slovenia
A07EC02 Mesalazine Pentasa 1000 mg x 28 supp. БОРОЛА ЕООД Ferring GmbH,
    supp.         Germany
A07XA04 Racecadotril Hidrasec 10 10 mg x 16 oral powder Laboratoires Laboratoires
    mg infants   (саше)   Fournier SA - Sophartex - France
    oral powder       France  
A07XA04 Racecadotril Hidrasec 30 30 mg x 30 oral powder Laboratoires Laboratoires
    mg children   (саше)   Fournier SA - Sophartex - France
    oral powder       France  
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 266.67 10 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
    20 000 mg     Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg Glienicker Weg
            125, 12489 Berlin 125, 12489 Berlin -
            - Germany Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 266.67 x 20 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
    20 000 mg     Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg Glienicker Weg
            125, 12489 Berlin 125, 12489 Berlin -
            - Germany Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 266.67 x 50 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
    20 000 mg     Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg Glienicker Weg
            125, 12489 Berlin 125, 12489 Berlin -
            - Germany Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 266.67 x 100 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
    20 000 mg     Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg Glienicker Weg
            125, 12489 Berlin 125, 12489 Berlin -
            - Germany Germany
A09AA02 Pancreatin Mezym forte 266.67 x 200 tabl.gastr.-res. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
    20 000 mg     Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg Glienicker Weg
            125, 12489 Berlin 125, 12489 Berlin -
            - Germany Germany
A09AA02 Multyenzimes Kreon 25 300 mg x 20 caps.gastr.-res. Solvay Solvay
    000       Pharmaceuticals Pharmaceuticals
            GmbH GmbH
A09AA02 Multyenzimes Kreon 10 150 mg x 20 caps.gastr.-res. Solvay Solvay
    000       Pharmaceuticals Pharmaceuticals
            GmbH GmbH
A09АА03 Multyenzimes Panzytrat 25 000       Axcan Pharma Nordmark
  (lipase, caps. gastr.-res.       S.A., France Arzneimittel GmbH
  protease etc.) 25 000 IU x 50         Co KG, Germany
A10AB01 Insulin human Insuman 100 x 5 sol.inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
    Rapid IU/ml     Deutschland Deutschland
    OptiSet       GmbH, Germany GmbH, Germany
A10AB01 Insulin human Insuman 100 x 5 sol.inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
    Rapid IU/ml     Deutschland Deutschland
    OptiPen       GmbH, Germany GmbH, Germany
A10AB01 Insulin human Humulin R 100 x 5 sol.inj. Eli Lilly Lilly France S.A.,
      IU/ml - 3 ml     Nederland B.V., The Netherlands France
A10AB01 Insulin human Humulin R Vial 10 x 1 sol.inj. Eli Lilly Export Lilly france
      ml -     S.A. Geneva, S.A.,Rue de
      40 IU     Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva Switzerland  
A10AB01 Insulin human Humulin R 100 x 5 sol.inj. Eli Lilly Export Lilly france
    Humaject IU/ml -     S.A. Geneva, S.A.,Rue de
      3 ml     Switzerland16, Colonel
            Chemindes coquelicots, Lilly 67640
            P.O.Box 580, CH - 1214 Fegersheim,France
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AB01 Insulin human Actrapid 40 IU/ml x 1 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S,
      -     Novo Alle, Novo Alle,
      10 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AB01 Insulin human Actrapid 100 x 5 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S,
    PenFill IU/ml -     Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark Novo Nordisk
              Pharmaceutical Industries Inc.,
              3612 Powhatan Road, Clayton,
              North Carolina
              27520, USA.
              Novo Nordisk
              Pharmaceutique S.A., 45, Avenue
              dґOrleans, 28002 - France.
A10AB01 Insulin human Actrapid 100 x 5 sol.inj. Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S,
    NovoLet IU/ml -     Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Denmark Bagsvaerd - Denmark
A10AB04 Insulin lispro Humalog 100 x 5 sol.inj. Eli Lilly Lilly France S.A.,
      IU/ml -     Nederland B.V., France
      3 ml     The Netherlands  
A10AB05 Insulin aspart NovoRapid 100 x 5 sol.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
    Penfill IU/ml -     A/S, Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Denmark Bagsvaerd - Denmark
              Novo Nordisk A/S, Hallas Alle,
              DK-4400 Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S, Brennum Park,
              DK-3400 Hillerod - Denmark
A10AB06 Insulin Apidra       Sanofi-Aventis, Sanofi-Aventis
  glargine 100U/ ml in       Paris, France Deutschland,
    cartridge         Germany
    solution for          
    injection          
    100U/ ml in          
    cartridge 3          
    ml x 5          
A10AB06 Insulin Apidra       Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  glargine 100U/ ml       Deutschland, Deutschland,
    Optiset solution for       Germany Germany
    injection 100U/ ml in          
    pre-filled pen 3 ml x 5          
A10AB06 Insulin Apidra 100       Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  glargine units/ ml -       Deutschland, Deutschland,
    solution for       Germany Germany
    injection - in a pre-filled          
    pen (Solostar) 3 ml x 5          
A10AC01 Insulin human Insulatard 40 IU/ml x 1 susp.inj. Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S,
      -     Novo Alle, Novo Alle,
      10 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Denmark Bagsvaerd - Denmark
A10AC01 Insulin Insulatard 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
  human PenFill IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark Novo
              Nordisk A/S, Novo
              Alle, DK-2880
              Bagsvaerd -
              Denmark
              Novo Nordisk
              Pharmaceuticals
              Industries Inc.,
              3612 Powhatan
              Road, Clayton, NC
              - USA
              Novo Nordisk
              Pharmaceutique
              S.A., 45, Avenue
              dґOrleans, 28002 -
              France
A10AC 01 Insulin Insulatard 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
  human HM NovoLet IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AC01 Insulin Humulin N 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Lilly France S.A.,
  human   IU/ml -     Nederland France
      3 ml     B.V., The  
            Netherlands  
A10AC01 Insulin Humulin N Vial 10 x 1 susp.inj. Eli Lilly Export Lilly france
  human   ml - 40     S.A. Geneva, S.A.,Rue de
      IU     Switzerland16, Colonel
            Chemindes Lilly 67640
            coquelicots, Fegersheim,France
            P.O.Box 580, CH - 1214  
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AC01 Insulin Humulin N 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export Lilly france
  human Humaject IU/ml -     S.A. Geneva, S.A.,Rue de
      3 ml     Switzerland16, Colonel
            Chemindes Lilly 67640
            coquelicots, Fegersheim,France
            P.O.Box 580, CH - 1214  
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin Mixtard 10 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human PenFill IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 10 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human NovoLet IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark Novo
              Nordisk A/S, Hallas Alle,
              DK-4400 Kalundborg -
              Denmark Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 20 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human PenFill IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 20 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human NovoLet IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark Novo
              Nordisk A/S, Hallas Alle,
              DK-4400 Kalundborg -
              Denmark Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 30 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human PenFill IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
              Novo Nordisk
              Production SAS - France
A10AD01 Insulin Mixtard 30 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S
  human NovoLet IU/ml -     A/S Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark Novo
              Nordisk A/S, Hallas Alle,
              DK-4400 Kalundborg -
              Denmark Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 40 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
  human PenFill IU/ml -     A/S, Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 50 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
  human PenFill IU/ml -     A/S, Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
A10AD01 Insulin Mixtard 50 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S,
  human NovoLet IU/ml -     A/S, Novo Alle, Novo Alle,
      3 ml     DK-2880 DK-2880
            Bagsvaerd - Bagsvaerd -
            Denmark Denmark
              Novo Nordisk A/S, Hallas Alle,
              DK-4400 Kalundborg -
              Denmark Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD01 Insulin Insuman 25 100 x 5 sol.inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  human Comb IU/ml - 3 ml     Deutschland Deutschland
    Optipen       GmbH,Germany GmbH, Germany
A10AD01 Insulin Insuman 25 100 x 5 sol.inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  human Comb IU/ml - 3 ml     Deutschland Deutschland
    OptiSet       GmbH,Germany GmbH, Germany
A10AC01 Insulin Insuman 100 x 5 susp.inj. Sanofi-Aventis, Sanofi-Aventis,
  human Basal for OptiPen IU/ml     Germany Germany
A10AC01 Insulin Insuman 100 x 5 susp.inj. Sanofi-Aventis, Sanofi-Aventis,
  human Basal for OptiSe IU/ml     Germany Germany
A10AC04 Insulin Humalog       Eli Lilly Lilly France S.A.,
  lispro NPL susp.       Nederland France
    inj. 100 IU/ml - 3 ml       B.V., Houten, Holand  
A10AD01 Insulin Humulin M3 Vial 10 x 1 susp.inj. Eli Lilly Export Lilly france S.A.,Rue de
  human   ml -40     S.A. Geneva, Colonel
      IU     Switzerland16, Lilly 67640
            Chemindes coquelicots, Fegersheim,France
            P.O.Box 580, CH - 1214  
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin Humulin M3 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export Lilly france S.A.,Rue de
  human Humaject IU/ml -     S.A. Geneva, Colonel
      3 ml     Switzerland16, Lilly 67640
            Chemindes coquelicots, Fegersheim,France
            P.O.Box 580, CH - 1214  
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin Humulin M3 100 cartr.x 5 susp.inj. Eli Lilly Lilly France S.A., France
  human   IU/ml -     Nederland  
      3 ml     B.V., The Netherlands  
A10AD01 Insulin Humulin M2 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Export Lilly france S.A.,Rue de
  human (20/80) IU/ml     S.A. Geneva, Colonel
      -3 ml     Switzerland16, Lilly 67640
            Chemindes coquelicots, Fegersheim,France
            P.O.Box 580, CH - 1214  
            Vernier, Geneva  
            Switzerland  
A10AD01 Insulin MIXTARD 40 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S, Novo
  human NovoLet IU/ml -     A/S, Novo Alle, Alle, DK-2880 Bagsvaerd
      3 ml     DK-2880 - Denmark
            Bagsvaerd - Novo Nordisk A/S, Hallas
            Denmark Alle, DK-4400 Kalundborg
              - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hilleroed-Denmark
A10AD04 Insulin Humalog mix 50 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Lilly France S.A., France
  lispro   IU/ml -     Nederland  
      3 ml     B.V., The Netherlands  
A10AD04 Insulin Humalog mix 25 100 x 5 susp.inj. Eli Lilly Lilly France S.A., France
  lispro   IU/ml -     Nederland  
      3 ml     B.V., The Netherlands  
A10AD05 Insulin NovoMix 30 100 x 5 susp.inj. Novo Nordisk Novo Nordisk A/S, Novo
  aspart FlexPen IU/ml -     A/S, Novo Alle, Alle, DK-2880 Bagsvaerd
      3 ml     DK-2880 - Denmark Novo Nordisk
            Bagsvaerd - A/S, Hallas Alle, DK-4400
            Denmark Kalundborg - Denmark
              Novo Nordisk A/S,
              Brennum Park, DK-3400
              Hillerod - Denmark
A10AE04 Insulin Lantus 100 IU/ml 100IU/ml x 5 sol inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  glargine Optiset sol inj. - 3 ml     Deutschland Deutschland GmbH,
            GmbH, Germany Germany
A10AE04 Insulin Lantus sol inj. 100IU/ml x 5 sol inj. Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  glargine   - 3 ml     Deutschland Deutschland GmbH,
            GmbH, Germany Germany
A10AE04 Insulin Lantus 100 3 ml x 5   Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis
  glargine units/ ml - solution       Deutschland Deutschland GmbH -
    for injection -       GmbH - Germany
    cartridge in a       Germany  
    pre-filled pen (Solostar)          
A10AE05 Insulin Levemir solution 100 in solution for Novo Nordisk Novo Nordisk A/S -
  detemir for injection U/ ml - cartridge injection A/S - Denmark Denmark
      3 ml penfill x 5      
A10BA02 Metformin Sophamet 500 mg 500 mg x 50 tabl.film Софарма АД Софарма АД
    tabl.film.          
A10BA02 Metformin METFOGAMMA       Woerwag Dragenopharm Apotheker
    1000 mg       Pharma Puschl GmbH, Germany
    FILMTABLETTEN       GmbH,  
    film-coated tablet       Germany  
    1000 mg x 120          
A10BA01 Metformin Sophamet 850 mg 850 mg x 30 tabl.film Софарма АД Софарма АД
    tabl.film.          
A10BA02 Metformin Metfodiab film. 500 mg x 100 film-coated Актавис EАД Балканфарма-Дупница
    coat. tabl.     tablets   АД; Wiefa AS Norway
A10BA02 Metformin METFOGAMMA       Woerwag Dragenopharm Apotheker
    1000 mg       Pharma Puschl GmbH, Germany
    FILMTABLETTEN       GmbH,  
    film-coated tablet       Germany  
    1000 mg x 30          
A10BA02 Metformin Meglucon 850 film 850 mg x 120 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    tabl.          
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 850 mg x 90 film-coated Woerwag Artesan Pharma Co.KG
    film-coated tablets     tablets Pharma GmbH (Germany)
            Co.KG  
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 850 mg x 60 film-coated Woerwag Artesan Pharma Co.KG
    film-coated tablets     tablets Pharma GmbH (Germany)
            Co.KG  
A10BA02 Metformin Glucophage 1000 mg x 60 tabl. Merck Sante Merck Sante
A10BA02 Metformin Meglucon 850 film 850 mg x 30 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    tabl.          
A10BA02 Metformin Meglucon 500 film 500 mg x 120 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    tabl.          
A10BA02 Metformin Glucophage 500 mg x 100 tabl. Merck Sante Merck Sante
A10BA02 Metformin Metformin AL 850 850 mg x 120 tabl.film Aliud Pharma Aliud Pharma GmbH
            GmbH Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Siofor 1000       Berlin-Chemie Berlin-Chemie AG
    film-coated tablet       AG (Menarini (Menarini Group) -
    1000 mg x 30       Group) - Germany Germany
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 120 tabl.film Woerwag Pharma Artesan Pharma Co.KG
    850       GmbH Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Metformin AL 850 mg x 30 tabl.film Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    850       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Neoformin       Нео Балканика Milpharm Ltd. - UK
    film-coated       ЕООД - България  
    tablet 850 mg x 120          
A10BA02 Metformin Metfogamma 850 mg x 30 tabl.film Woerwag Pharma Artesan Pharma Co.KG
    850       GmbH Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Meglucon 500 500 mg x 30 film tabl. Hexal AG Salutas Pharma GmbH
    film tabl.          
A10BA02 Metformin Metformin AL 500 mg x 120 tabl.film. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    500       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Siofor 850 850 mg x 30 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany;2)
            Germany Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BA02 Metformin Neoformin       Нео Балканика Milpharm Ltd. - UK
    film-coated       ЕООД - България  
    tablet 850 mg x 30          
A10BA02 Metformin Neoformin       Нео Балканика Milpharm Ltd. - UK
    film-coated       ЕООД - България  
    tablet 500 mg x 120          
A10BA02 Metformin Metformin AL 500 mg x 30 tabl.film. Aliud Pharma GmbH Aliud Pharma GmbH
    500       Co.KG Co.KG
A10BA02 Metformin Metfogamma 500 mg x 30 tabl.film Woerwag Pharma Dragenopharm Apotheker
    500       GmbH Co.KG Puschl GmbH Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Metfodiab film. 850 mg x 30 film-coated Актавис EАД Балканфарма-Дупница
    coat. tabl.     tablets   АД; Wiefa AS Norway
A10BA02 Metformin Metfogamma 500 mg x 120 tabl.film Woerwag Pharma Dragenopharm Apotheker
    500       GmbH Co.KG Puschl GmbH Co.KG (Germany)
A10BA02 Metformin Neoformin       Нео Балканика Milpharm Ltd. - UK
    film-coated       ЕООД - България  
    tablet 500 mg x 30          
A10BA02 Metformin Siofor 500 500 mg x 30 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany; 2)
            Germany Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BA02 Metformin Siofor 850 850 mg x 120 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany Germany
A10BA02 Metformin Metformin BMS 500 mg x 100 tabl.film Bristol-Myers Squibb, USA Merck Sante, France
A10BA02 Metformin Metformin BMS 850 mg x 100 tabl.film Bristol-Myers Squibb, USA Merck Sante, France
A10BA02 Metformin Siofor 500 500 mg x 120 tabl.film Berlin-Chemie AG 1) Berlin-Chemie AG,
            Menarini Group, Plant Britz, Tempelhofer
            Glienicker Weg 125, Weg 83, 12347 Berlin,
            12489 Berlin - Germany;2)
            Germany Berlin-Chemie AG
              Menarini Group,
              Glienicker Weg 125,
              12489 Berlin - Germany
A10BB01 Glibenclamide Glibenclamid 5 mg x 60 tabl. Sopharma AD Sopharma AD
A10BB01 Glibenclamide Glibenclamide NIHFI 5 mg x 60 tabl. НИХФИ АД НИХФИ АД
A10BB01 Glibenclamide Maninil 5 5 mg x 120 tabl. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A10BB01 Glibenclamide Maninil 3,5 3.5 mg x 120 tabl. Berlin-Chemie AG Berlin-Chemie AG
            Menarini Group, Menarini Group,
            Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125,
            12489 Berlin - Germany 12489 Berlin - Germany
A10BB07 Glipizide Glucopress 5 mg x 30 tabl. Актавис ЕАД Балканфарма -Дупница АД
A10BB07 Glipizide Antidiab 5 mg x 30 tabl. KRKA Novo mesto KRKA Novo mesto
A10BB07 Glipizide Minidiab 5 mg x 30 tabl. Pfizer Enterprises Pharmacia S.p.A. Italia,
            SARL, Luxembourg Italy
A10BB07 Glipizide Glucotrol 10 mg x 30 tabl. Pfizer Europe MA Pfizer PGM, France
            EEIG, England  
A10BB07 Glipizide Glucotrol 5 mg x 30 tabl. Pfizer Europe MA Pfizer PGM, France
            EEIG, England  
A10BB09 Gliclazide Normodiab 80 mg x 60 tabl. Актавис EАД Edmond Pharma S.R.L.
    tabl.          
A10BB09 Gliclazide Diglical 80 mg x 60 tablet Pliva Ljubljana d.o.o., Pliva Ljubljana d.o.o.,
            Slovenia Slovenia;
              Pliva Hrvatska d.o.o., Croatia
A10BB09 Gliclazide Diab tablet 80 80 mg x 60 tabl. Чайка фарма - Чайка фарма -
    mg x 60       висококачествените висококачествените
            лекарства АД, гр. лекарства АД, гр.
            Варна, България Пловдив, България
A10BB09 Gliclazide Diaprel 80 mg x 60 tabl. Les Laboratoires Les Laboratoires Servier
            Servier, 22 rue Industrie 905, route de
            Garnier, 92200 Saran 45520
            Neuilly sur Seine, Gidy-France;
            France Servier(Ireland)
              Industries Limited, Gorey
              Road, Arklow,
              Co.Wicklow-Ireland
A10BB09 Gliclazide Diabrezide 80 mg x 40 tabl. L. Molteni e C. dei L. Molteni e C. dei F.Ili
            F.Ili Alittti S.p.A., Alittti S.p.A., Strada
            Strada Statale 67, Statale 67, Localita
            Localita Granaieri, Granaieri, Scandicci
            Scandicci (Флоренция). Италия
            (Флоренция). Италия  
A10BB09 Gliclazide Diaprel MR 30 mg x 60 tabl. Les Laboratoires Les Laboratoires Servier
            Servier, 22 rue Industrie 905, route de
            Garnier, 92200 Saran 45520
            Neuilly sur Seine, Gidy-France;
            France Servier(Ireland)
              Industries Limited, Gorey
              Road, Arklow,
              Co.Wicklow-Ireland
A10BB12 Glimepiride Amyx 3 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    3 mg x 90       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Meglimid tablet       KRKA, d.d. Novo Specifar S.A., Greece
    6 mg x 30       Mesto, Slovenia KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia
A10BB12 Glimepiride Meglimid tablet       KRKA, d.d. Novo Specifar S.A., Greece
    3 mg x 30       Mesto, Slovenia KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia
A10BB12 Glimepiride Amyx 4 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    4 mg x 90       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Meglimid tablet       KRKA, d.d. Novo Specifar S.A., Greece
    4 mg x 30       Mesto, Slovenia KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia
A10BB12 Glimepiride Amyx 2 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    2 mg x 90       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 4 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Edmond Pharma S.r.l.
A10BB12 Glimepiride Meglimid tablet       KRKA, d.d. Novo Specifar S.A., Greece
    1 mg x 30       Mesto, Slovenia KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia
A10BB12 Glimepiride Meglimid tablet       KRKA, d.d. Novo Specifar S.A., Greece
    2 mg x 30       Mesto, Slovenia KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia
A10BB12 Glimepiride Limeral tablet 4 mg x 30 tabl. Актавис ЕАД Actavis hf. - Iceland;
    4 mg x 30         Actavis Ltd. - Malta
A10BB12 Glimepiride Glempid tablet 3 mg x 30 tabl. Egis Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals
    3 mg x 30       Public Limited Public Limited Company -
            Company - Hungary Hungary
A10BB12 Glimepiride Glempid tablet 6 mg x 30 tabl. Egis Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals
    6 mg x 30       Public Limited Public Limited Company -
            Company - Hungary Hungary
A10BB12 Glimepiride Glempid tablet 4 mg x 30 tabl. Egis Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals
    4 mg x 30       Public Limited Public Limited Company -
            Company - Hungary Hungary
A10BB12 Glimepiride Limeral tablet 3 mg x 30 tabl. Актавис ЕАД Actavis hf. - Iceland;
    3 mg x 30         Actavis Ltd. - Malta
A10BB12 Glimepiride Glempid tablet 1 mg x 30 tabl. Egis Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals
    1 mg x 30       Public Limited Public Limited Company -
            Company - Hungary Hungary
A10BB12 Glimepiride Glempid tablet 2 mg x 30 tabl. Egis Pharmaceuticals Egis Pharmaceuticals
    2 mg x 30       Public Limited Public Limited Company -
            Company - Hungary Hungary
A10BB12 Glimepiride Limeral tablet 2 mg x 30 tabl. Актавис ЕАД Actavis hf. - Iceland;
    2 mg x 30         Actavis Ltd. - Malta
A10BB12 Glimepiride Gliper tablet 3 mg x 30 tabl. Чайка Фарма - Чайка Фарма -
    3 mg x 30       висококачествените висококачествените
            лекарства АД - гр. лекарства АД - гр.
            Варна Пловдив
A10BB12 Glimepiride Gliper tablet 2 mg x 30 tabl. Чайка Фарма - Чайка Фарма -
    2 mg x 30       висококачествените висококачествените
            лекарства АД - гр. лекарства АД - гр.
            Варна Пловдив
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 3 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Edmond Pharma S.r.l.
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 2 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Edmond Pharma S.r.l.
A10BB12 Glimepiride Amyx 3 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    3 mg x 30       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Limeral tablet 1 mg x 30 tabl. Актавис ЕАД Actavis hf. - Iceland;
    1 mg x 30         Actavis Ltd. - Malta
A10BB12 Glimepiride Amyx 2 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    2 mg x 30       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Amyx 2 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    2 mg x 120       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Neoglim tabl. 1 mg x 30 tabl. Нео Балканика ЕООД Edmond Pharma S.r.l.
A10BB12 Glimepiride Amaryl 3,0 3 mg x 30 tabl. Sanofi-Aventis Saofi-Aventis, Germany;
    tabl.       Deutschland, Germany Aventis Pharma S.p.A., Italy
A10BB12 Glimepiride Amaryl 2,0 2 mg x 30 tabl. Sanofi-Aventis Saofi-Aventis, Germany;
    tabl.       Deutschland, Germany Aventis Pharma S.p.A., Italy
A10BB12 Glimepiride Amyx 1 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    1 mg x 90       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Amaryl 1,0 1 mg x 30 tabl. Sanofi-Aventis Saofi-Aventis, Germany;
    tabl.       Deutschland, Germany Aventis Pharma S.p.A., Italy
A10BB12 Glimepiride Gliper tablet 1 mg x 30 tabl. Чайка Фарма - Чайка Фарма -
    1 mg x 30       висококачествените висококачествените
            лекарства АД - гр. лекарства АД - гр.
            Варна Пловдив
A10BB12 Glimepiride Amyx 4 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    4 mg x 120       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Amyx 4 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    4 mg x 30       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Amyx 3 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    3 mg x 120       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Amyx 1 tablet       Zentiva a.s., Slovak Zentiva a.s., Slovak
    1 mg x 30       Republic Republic
A10BB12 Glimepiride Gliper tablet 3 mg x 30 tabl. Чайка Фарма - Чайка Фарма -
    3 mg x 30       висококачествените висококачествените
            лекарства АД - гр. лекарства АД - гр.
            Варна Пловдив
A10BB12 Glimepiride Glimed 4 mg x 30 tablet Екофарм Груп Cadila
            АД, България Pharmaceuticals
              Limited, Gujarat
              State, India; "Джи
              И Фармасютикълс"
              ООД, България
A10BB12 Glimepiride Amyx 1       Zentiva a.s., Zentiva a.s.,
    tablet       Slovak Republic Slovak Republic
    1 mg x 120          
A10BB12 Glimepiride Glimed 2 mg x 30 tablet Екофарм Груп Cadila
            АД, България Pharmaceuticals
              Limited, Gujarat
              State, India; "Джи
              И Фармасютикълс"
              ООД, България
A10BB12 Glimepiride Glimed 1 mg x 30 tablet Екофарм Груп Cadila
            АД, България Pharmaceuticals
              Limited, Gujarat
              State, India; "Джи
              И Фармасютикълс"
              ООД, България
A10BB12 Glimepiride Amaryl 4.0       Sanofi-Aventis Saofi-Aventis,
    tabl. 4 mg x       Deutschland, Germany;
    30       Germany Aventis Pharma
              S.p.A., Italy
A10BD03 Metformin; Avandamet       SmithKline Glaxo Wellcome
  Roziglitazone tabl.       Beecham plc, S.A., Avenida
    2 mg/500 mg       980 Great West Extremadura 3,
    x 28       Road, Brentford, 09400 Aranda de
            Middlesex TW8 Duero, Burgos,
            9GS, UK Spain
A10BD03 Metformin; Avandamet       SmithKline Glaxo Wellcome
  Roziglitazone tabl. film       Beecham plc, S.A., Avenida
    2 mg/1000 mg       980 Great West Extremadura 3,
    x 56       Road, Brentford, 09400 Aranda de
            Middlesex TW8 Duero, Burgos,
            9GS, UK Spain
A10BD03 Metformin; Avandamet       SmithKline Glaxo Wellcome
  Roziglitazone tabl. film       Beecham plc, S.A., Avenida
    2 mg/1000 mg       980 Great West Extremadura 3,
    x 28       Road, Brentford, 09400 Aranda de
            Middlesex TW8 Duero, Burgos,
            9GS, UK Spain
A10BD04 Rosiglitazone; Avaglim tabl.       SmithKline Glaxo Wellcome
  Glimepiride film       Beecham plc, S.A., Avenida
    4 mg/4 mg x       980 Great West Extremadura 3,
    28       Road, Brentford, 09400 Aranda de
            Middlesex TW8 Duero, Burgos,
            9GS, UK Spain
A10BF01 Acarbose Glucobay 100 mg x 30 tabl. Bayer HealthCare Bayer AG,
    100       AG, Germany Germany
A10BG02 Rosiglitazone Avandia 4 mg x 7 tabl.film SmithKline Glaxo Wellcome
            Beecham plc, Production, Z.I. Du
            980 Great West Terras, 53100
            Road, Brentford, Mayenne, France