Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 301 от 17.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на енергетиката в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.


Чл. 3. Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на дейностите по управление на радиоактивни отпадъци.

Раздел II.
Източници за събиране и направления за разходване на средствата по фонда


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Приходите по фонда се набират от:
1. вноски от юридически и физически лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци, които подлежат на предаване;
2. средства от държавния бюджет, определяни ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година;
3. лихви по управлението на набраните средства във фонда и по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) дарения и други;
5. други приходи, получени в резултат на управлението на средствата по фонда;
6. еднократна вноска на експлоатиращия ядрено съоръжение по реда на чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
7. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.


Чл. 5. (1) Средствата от фонда се разходват целево за финансиране на:
1. дейността и издръжката на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци";
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) други дейности по управлението на радиоактивни отпадъци извън тези на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", включително на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) изследвания и научни разработки, свързани с управлението на радиоактивните отпадъци;
4. извеждане от експлоатация на съоръженията за управлението на радиоактивни отпадъци;
5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) управлението на фонда, включително административните и финансовите разходи;
6. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено по реда на Закона за устройство на територията и на ЗБИЯЕ изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, които могат да получават финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията в годишен размер общо до 2 на сто от годишния бюджет на ДП "РАО";
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Разходите по ал. 1 се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерството на енергетиката и се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата на електронно бюджетно разплащане.
(3) Неусвоената част от постъпилите през отчетната година средства, включително средства от минали години, се отчитат задбалансово. Те са неделима част и се управляват в рамките на управлението на ликвидността на системата на единна сметка.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 5, ал. 3, спрямо които се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.


Чл. 7. Със средства от фонд "Радиоактивни отпадъци" не се финансират дейностите по ликвидация на радиационни аварии на територията на страната.

Раздел III.
Определяне размера на дължимите вноски и ред за установяване и събиране на средствата


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Търговско дружество - лицензиран оператор на ядрена централа, дължи месечна вноска във фонда, която се определя по следната формула:

В = К x Цпр x Еп,

където:
К е тегловният коефициент, формиращ размера на вноската във фонд "Радиоактивни отпадъци";
Цпр - цената за 1 кВтч приведена електрическа енергия без начислените данъци, определена за лицензианта, експлоатиращ ядреното съоръжение, съгласно сключени договори за изкупуване на електрическа енергия и мощност за съответния период (лв./кВтч);
Еп - количеството продадена електрическа енергия за съответния месец на регулирания и свободния пазар (кВтч).
Цената на приведената електрическа енергия се определя по формулата:


където:
Цпр е цената на приведената електрическа енергия (лв./кВтч);
Црп - договорената цена за доставената активна електрическа енергия на регулирания пазар (лв./кВтч);
Ерп - количеството продадена електрическа енергия на регулирания пазар за съответния месец (кВтч);
Црм - договорената цена за разполагаема мощност (лв./кВтч x час);
Мд - действителната разполагаема мощност за съответния месец (кВт x час);
Цcni - договорената цена за доставената активна електрическа енергия на свободния пазар (лв./кВтч);
Еcni - количеството продадена електрическа енергия на свободния пазар за съответния месец (кВтч);
n - броят на контрагентите на свободния пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Юридическите и физическите лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци (РАО) от ядрени приложения, дължат вноска, размерът на която се определя по методика, разработена от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП "РАО") и одобрена от управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" въз основа на разходите за прием на РАО от ядрени приложения за предходната година, обемите и радиоактивността на РАО.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година юридически и физически лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци, представят на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, информация относно обемите РАО от съответната категория, които ще предават за преработка, кондициониране и временно съхраняване и планираното за производство количество електрическа енергия за следващата година.
(2) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, въз основа на представената информация по ал. 1 изготвят прогнозна оценка на общите годишни разходи за управление на РАО, предадени на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, и ги внасят за одобряване от управителния съвет на фонда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Въз основа на представената по реда на ал. 2 прогнозна оценка управителният съвет на фонда приема прогноза за размера на вноските за съответната година и проект на приходната и разходната част на бюджета на фонд "Радиоактивни отпадъци".
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Приетият от управителния съвет проект на бюджет на фонда се включва в проекта на бюджет на Министерството на енергетиката и се предлага на Министерството на финансите по реда на Закона за публичните финанси.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Размерът на еднократната вноска по чл. 4, т. 6 прогнозно се определя на 1800 евро/кг металически уран тежък метал. На базата на конкретен проект за директно погребване на отработено гориво размерът на еднократната вноска може да се актуализира.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Управителният съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" определя с решение вноските на лицата по чл. 8, ал. 2.
(2) Месечната вноска на лицата по чл. 8, ал. 1 се прави до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който е дължима съответната вноска. Вноската, дължима за декември, се внася до 20 януари следващата календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Вноските по чл. 8, ал. 2 се правят при предаването на ДП "РАО" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на съответните обеми и категории РАО за преработка, кондициониране, временно съхраняване и/или погребването им.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" планира в рамките на годишната програма по чл. 19 задълженията по управление на радиоактивни отпадъци и радиоактивните отпадъци от предишни практики, които са държавна собственост, с изключение на тези по чл. 2, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 8 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Размерът на средствата по ал. 1 се определя по реда на чл. 8, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Средствата за управление на радиоактивни отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" се определят с решение на управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" по реда на чл. 8, ал. 2 и се заплащат еднократно при предаването на отпадъците.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на енергетиката чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху приходите по фонд "Радиоактивни отпадъци".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" изготвя и представя до 5-о число на текущия месец в Министерството на енергетиката отчет за сключените договори, споразумения и заявления с физически и юридически лица, предаващи радиоактивни отпадъци, датата на изпълнението им, както и за внесените вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" за предадените радиоактивни отпадъци през предходния месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) В отчета по ал. 2 се включва информация за лицата, които не са внесли дължимите вноски по чл. 14, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) В срок до 10 дни след получаване на отчета по ал. 2 на Министерството на енергетиката изпраща писмо за погасяване на задълженията до лицата, които са предали радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и не са внесли дължимите вноски към фонд "Радиоактивни отпадъци".
(5) В писмото по ал. 1 се определя срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от 10 дни от неговото получаване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) В случай че дължимите суми към фонд "Радиоактивни отпадъци" не бъдат внесени в срока по ал. 5, Министерството на енергетиката уведомява с писмо органите на Националната агенция за приходите за предприемането на действия по установяване и събиране на задълженията по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Експертната работна група по ал. 1 включва председател и членове от Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за ядрено регулиране и представител на титуляря на лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. За участие в експертната работна група председателят и членовете не получават възнаграждения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Поименният състав на експертната работна група се определя със заповед на министъра на енергетиката по предложения на ръководителите на съответните ведомства и организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Председателят на експертната работна група организира цялостната и дейност, представлява я и отговаря за дейността и пред министъра на енергетиката и пред управителния съвет на фонда.
(5) Заседанията на експертната работна група се провеждат поне веднъж на всеки 3 месеца, като се насрочват от председателя и.
(6) Функциите и дейността на експертната работна група по ал. 1 се определят с правилник за дейността и, приет с решение на управителния съвет на фонда.

Раздел IV.
Ред за разходване на средствата от фонда


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година Министерството на енергетиката представя в Министерството на финансите разчети на средствата, необходими за изпълнение на дейността на фонда.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, правят предложения за финансиране на дейности от фонда, придружени с обяснителна записка в сроковете по бюджетната процедура за съответната година и ги внасят за разглеждане в Министерството на енергетиката.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Предложенията и документите по чл. 17 се проверяват и одобряват от управителния съвет на фонда по ред, определен с правилника за организацията и дейността на фонда.


Чл. 19. (1) Годишното финансиране на дейностите по чл. 5, ал. 1 се извършва по утвърдени от управителния съвет на фонда годишни програми на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ.
(2) Годишните програми по ал. 1 включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) инвестиционна програма на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", предварително одобрена от управителния съвет на фонда, която включва и поетапното създаване на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци в сроковете, определени със Стратегията за безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, приета по реда на чл. 74, ал. 1 ЗБИЯЕ;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) производствена програма, включително специална програма по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", съставена на основата на технико-икономическите показатели за всички дейности по приемане, манипулиране, преработка, кондициониране и временно съхраняване на радиоактивни отпадъци, при отчитане използваемостта на основните производствени мощности и прогнозата за количествата радиоактивни отпадъци, които ще постъпят за управление;
3. ремонтна програма, в която се включват:
а) годишният обем на техническото обслужване и планово-предупредителен ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията;
б) обемът на основния ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията и състоянието на съоръженията;
в) допълнителен обем ремонтни работи, предизвикани от повреда в оборудването или в резултат на прилагане на коригиращи мерки след анализ на събитието;
г) разходите за ремонти - определени на основата на оптимизация на ремонтни програми и графици в съответствие с производствената програма;
4. изпълнение на предписания или условия на разрешение за изпълнение на предложената дейност, издадени от контролен и/или регулаторен орган;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) задължения на работодателя по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, включително по социалната програма, както и здравословни и безопасни условия на труд.


Чл. 20. Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на базата на одобрените от управителния съвет на фонда предложения изготвят актуализиран график за изпълнение на дейностите и график за месечно финансиране.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Средствата, получени в резултат на продажбата на активи на ДП "РАО", могат да се разходват само с разрешение на управителния съвет на фонда в рамките на текущата бюджетна година за покриване на разходи за дейностите от годишната програма на ДП "РАО", за разходването на които държавното предприятие представя подробен отчет.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при условие, че заложените средства за финансиране във фонда за съответната година не могат да покрият необходимите за изпълнение дейности в годишната програма или при възникване на непредвидени разходи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Неусвоените средства в края на бюджетната година, включително средствата по ал. 1, се внасят от предприятието в бюджета на Министерството на енергетиката по транзитната сметка на фонд "Радиоактивни отпадъци" най-късно до приемането на годишния финансов отчет на ДП "РАО", но не по-късно от края на месец март на следващата година.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Правоотношенията между фонда и Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на които са отпуснати средства от фонда, се регламентират с договор.
(2) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:
1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;
2. размера на средствата, отпускани от фонда;
3. сроковете за изпълнение;
4. конкретните права и задължения на страните.
(3) В договора по ал. 1 се предвиждат авансови средства в размер, определен по следния ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от одобреното от управителния съвет на фонда годишно финансиране на дейността на ДП "РАО" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, където n е броят на месеците, в които се изпълняват отделни дейности и проекти от годишната програма, както и необходимите средства за заплащане на годишни лицензионни такси за първото тримесечие на годината;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) разплащането на извършените дейности и проекти се извършва ежемесечно след представяне на първичен счетоводен документ (фактура) по следната формула:

Р = С - А/n,

където:
P е разплащането за съответния месец;
C - фактически направените разходи през отчетния период;
A - авансово преведената сума съгласно т. 1;
n - броят на месеците от бюджетната година, за които Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, изпълняват определените в годишната им програма дейности.


Чл. 22. (1) Финансирането на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 3 се извършва при писмено потвърден интерес от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци и правят вноски във фонда след принципно одобрение от управителния съвет и прилагане на Закона за обществените поръчки.
(2) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, не могат да бъдат изпълнители по реда на ал. 1.


Чл. 23. Финансирането на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 4 се извършва на базата на утвърдени от управителния съвет на фонда проекти за извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Финансирането на проектите и дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 6 се извършва при следните условия:
1. бенефициент да бъде съответната община, на територията на която се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждането на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци;
2. да бъдат обвързани с въздействието на съоръжението за управление на радиоактивни отпадъци върху устройството и развитието на територията на съответната община или населено място;
3. да са с предмет устройство и развитие на територията и да са свързани с обекти - публична общинска собственост;
4. да бъдат съфинансирани от съответната община в размер, не по-малък от 20 на сто от стойността на целия проект или дейност.
(2) Финансирането на проектите и дейностите по ал. 1 е допустимо за срок до 3 години от началото на изпълнението на съответния проект или дейност.
(3) Финансирането по ал. 1 се ограничава до допустимите съгласно наредбата разходи при реализирането на съответния проект или дейност.
(4) Разходите по ал. 3 се считат за допустими, когато отговарят едновременно на следните условия:
1. да са необходими за изпълнението на проекта или дейността, да са заложени в договора и да отговарят на принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;
2. да са действително извършени и да бъдат отчетени;
3. да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджет, извън случаите по ал. 6, т. 5;
4. да са извършени в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.
(5) Разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство, са допустими, ако договорите са сключени при спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки.
(6) Допустими разходи по ал. 3 са тези, които:
1. са свързани с изграждане, възстановяване и модернизация на обекти - публична общинска собственост, паметници на културата и исторически обекти;
2. са свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура;
3. осигуряват трудова заетост и имат за предмет устройство и развитие на територията, осигуряване на услуги за населението и подобряване на средата и качеството на живот в общината;
4. са свързани с опазване на околната среда и/или с повишаване на енергийната ефективност;
5. са насочени към покриване на финансов недостиг при изпълнение на европейски проекти и програми;
6. са предназначени за закупуване на машини, съоръжения, превозни средства със специално предназначение или за градския транспорт.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Предложенията за финансиране на проекти и дейности по чл. 5, ал. 1, т. 6 се разглеждат по следния ред:
1. общините по чл. 5, ал. 1, т. 6 правят предложение за финансиране на съответния проект или дейност до управителния съвет на фонда, придружено от:
а) приет от съответния общински съвет проект, който включва: обхват и цел на проекта, бюджет на проекта, размер на собственото финансиране, фази на изпълнение, срок за реализация, оценка на риска, предполагаеми резултати по отношение на ефективност и въздействие върху устройството на територията и околната среда;
б) предложение за размера на съфинансиране на проекта от фонда, изготвено от общината, придружено с финансова обосновка, график за финансиране и отчитане на финансовите средства;
2. разглеждане на предложението за финансиране на проекта или дейността и утвърждаване на финансирането от управителния съвет на фонда;
3. сключване на договор между фонда и съответната община, в случай че проектът или дейността бъдат утвърдени за финансиране от управителния съвет на фонда.
(2) Управителният съвет на фонда може да прекрати финансирането на проектите и дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 6 в случай на установени нарушения на условията на договора.
(3) Управителният съвет на фонда приема с решение указания, съдържащи изискванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране, и за провеждането на процедурата за подбор на тези проекти и дейности. Изготвянето на указанията се извършва с участието на представители на общините по чл. 23а, ал. 1.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Средствата по фонда се отчитат съгласно Единната бюджетна класификация за съответната година.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на енергетиката чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху разходите от Фонд "Радиоактивни отпадъци".

Раздел V.
Ред за отчитане и контрол на средствата от фонда


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, представят в Министерството на енергетиката месечни, тримесечни и годишни отчети за извършените дейности по утвърдената годишна програма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Отчитането пред Министерството на енергетиката на фактически извършените разходи за управление на радиоактивни отпадъци от лицата по ал. 1 се извършва ежемесечно с представяне на отчет и обяснителна записка.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Отчитането на изпълнението на бюджета на фонд "Радиоактивни отпадъци" се извършва по реда на Закона за публичните финанси.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Контролът по разходване на средствата от фонд "Радиоактивни отпадъци" се осъществява по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в съответствие с Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 100 от 2015 г.), и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДВ, бр. 5 от 2014 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на енергетиката утвърждава Правилник за документооборота на финансово-счетоводните документи на фонд "Радиоактивни отпадъци".
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) По смисъла на наредбата радиоактивни отпадъци от ядрени приложения са радиоактивни отпадъци, които се получават при използване на радиоактивни източници в медицината, индустрията, селското стопанство, науката и образованието или в резултат на дейност на компетентен орган или организация в изпълнение на възложените им функции, включително при извеждане от експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения и изведени от употреба радиоактивни източници, обявени за радиоактивни отпадъци.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) От 1 януари 2008 г. тегловният коефициент (К) по чл. 8, ал. 1 е 0,03.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Наредбата се приема на основание чл. 94, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2004 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на чл. 8, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2004 г.) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 8, т. 1 и 2 вноските се определят по реда на приложение № 2.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., предишен § 3 - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Указания по прилагането на наредбата дават министърът на енергетиката и министърът на финансите съобразно тяхната компетентност.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на енергетиката и на министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 3. Навсякъде думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2003 г.; доп., бр. 13 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 64. В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 3 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в текста думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Приложение № 2 към § 4, ал. 2

(Предишно Приложение № 2 към § 2, ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Ред за набиране на средства във фонд "Радиоактивни отпадъци"

1. Средствата на фонда се набират от вноски на юридически лица и на физически лица, които в резултат на дейността си получават радиоактивни отпадъци в размер, определен съгласно следните нормативи:

Нормативи за вноските на юридическите лица и на физическите лица във фонд "Радиоактивни отпадъци"

 

Период на полуразпад до 1 месец

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

15 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

15 + 25 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

52,5 + 15 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

131,25 + 7,5 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

230 + 5 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Период на полуразпад от 1 месец до 1 година

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

25 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

25 + 15 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

62,5 + 25 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

218,75 + 25 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

765,6 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Период на полуразпад от 1 до 6 години

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 15 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

100 + 20 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

300 + 20 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

900 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Период на полуразпад от 6 до 30 години

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 20 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

120 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

480 + 20 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

1440 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Период на полуразпад над 30 години

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 50 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

240 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

960 + 20 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

2880 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Алфа-източници - течни, с период на полуразпад до 1 година

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 50 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

240 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

960 + 20 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

2880 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Алфа-източници - течни, с период на полуразпад над 1 година

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

60 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

60 + 50 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

360 + 50 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

2160 + 50 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

12 960 + 25 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Алфа-източници - твърди, с период на полуразпад до 1 година

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 20 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

120 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

480 + 20 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

1440 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

 

Алфа-източници - твърди, с период на полуразпад над 1 година

 

Активност

вноска без ДДС

от:

до:

(в лв.)

 

3,7 МБк

40 (за стойности, по-малки от 3,7 МБк - пропорционално на активността)

3,7 МБк

370 МБк

40 + 50 % за всеки 37 МБк от горницата над 3,7 МБк

370 МБк

37 ГБк

240 + 50 % за всеки 3,7 ГБк от горницата над 370 МБк

37 ГБк

3,7 ТБк

960 + 30 % за всеки 370 ГБк от горницата над 37 ГБк

над 3,7 ТБк

 

3840 + 15 % за всеки 37 ТБк от горницата над 3,7 ТБк

Източник от пожароизвестителен датчик - разреден

 4,5

Източник от пожароизвестителен датчик - неразреден

 6,5

Обеднен уран

7 на килограм

 

Остатъчна

активност

1 Бк (бекерел) - 1 разпад в секунда

 

3,7 МБк (мегабекерела)

- 10E6 Бк 100 Ci след 10 периода

3600 Бк

370 МБк

10 mCi след 15 периода

11300 Бк

37 ГБк (гигабекерела)

- 109 Бк 1 Ci след 22 периода

8800 Бк

3,7 ТБк (терабекерела)

- 1012 Бк 100 Ci след 30 периода

3500 Бк

185 ТБк

5000 Ci след 35 периода

5400 Бк

 

 

 

2. Вноски от търговско дружество - оператор на атомна електроцентрала - в размер на сумата (без данъка върху добавената стойност), получена по следната формула:

    3 x Цпр    
В = ------ x Еп,
    100    

където:

Цпр е цената за 1 кВтч приведена електрическа енергия без начисления данък върху добавената стойност, определена за "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, съгласно сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и мощност между преносното предприятие и "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, за съответен период (лв./кВтч);
Еп - количеството продадена електрическа енергия за съответния месец (кВтч).
Цената на приведената електрическа енергия се определя по формулата:

    е x Еп) + (Мд x Црм)  
Цпр = --------------- (лв./кВтч),
    Еп  

където:

Цпр е цената на приведената електрическа енергия (лв./кВтч);
Це - договорената цена за доставената активна електрическа енергия (лв./кВтч);
Мд - действителната разполагаема мощност за съответния тримесечен период (кВт x час);
Црм - договорената цена за разполагаема мощност (лв./кВтч x час).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти