Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 300 от 17.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., попр. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" към министъра на енергетиката, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лица, които експлоатират ядрени съоръжения.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на енергетиката в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
(2) Финансовите средства на фонда трябва да покрият всички аспекти на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и трябва да са налични, когато са необходими.
(3) Когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже по-скъпа от одобрените от управителния съвет на фонда оценки на разходите, необходимите допълнителни разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение, съгласно издадена лицензия за експлоатация.

Раздел II.
Източници за събиране и направления за разходване на средствата по фонда


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Приходите по фонда се набират от:
1. вноски от лицата, експлоатиращи ядрени съоръжения;
2. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) средства от държавния бюджет, определяни ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година;
3. лихви по управлението на набраните средства във фонда и по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. дарения;
5. други приходи, получени в резултат на управлението на средствата по фонда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Размерът на вноските по ал. 1, т. 1 се определят съгласно методологията по чл. 55, ал. 2 ЗБИЯЕ, като се отчита, че в края на експлоатационния период трябва да бъдат събрани необходимите средства за покриване на разходите по извеждане от експлоатация.


Чл. 5. (1) Средствата от фонда се разходват целево за финансиране на проекти и дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) годишните програми на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация;
2. разходи по съхраняване и погребване на радиоактивни отпадъци (РАО), получени от дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
3. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) управлението на фонда, включително административните и финансовите разходи;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) други, в т. ч. подготвителни дейности, предвидени със закона, свързани с безопасното извеждане от експлоатация, включително на ядрени централи, обявени като съоръжения за управление на РАО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) В случаите на прекратяване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение и липса на средства за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита при спиране на дейността тези средства се осигуряват по реда на чл. 37 ЗБИЯЕ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Разходите по ал. 1 и 2 се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерството на енергетиката и се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронно бюджетно разплащане.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Неусвоената част от постъпилите през отчетната година средства, включително средства от минали години, се отчитат задбалансово. Те са неделима част от единната сметка и се управляват в рамките на управлението на ликвидността на системата на единната бюджетна сметка.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 5, ал. 4, спрямо които се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.

Раздел III.
Определяне размера на дължимите вноски и ред за установяване и събиране на средствата


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Месечната вноска от лица, които експлоатират ядрени съоръжения, се определя по методология за определяне на разходите по финансиране на извеждането от експлоатация, съответно за определяне на дължимите вноски към фонда на годишна база. Методологията трябва да отчита технологичните аспекти, изискванията за ядрена безопасност и за радиационна защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Управителният съвет на фонда приема методологията по ал. 1 по предложение на министъра на енергетиката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Титулярите на лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение предлагат на министъра на енергетиката проект на методология по ал. 1.
(4) Методологията по ал. 1 се основава на оценката на разходите за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, отнесени към целия период на експлоатация. При определяне на разходите за извеждане от експлоатация се отчитат:
1. избраната концепция и планът за извеждане от експлоатация на съответния енергиен блок, група блокове или ядрена централа;
2. оценката на необходимите финансови ресурси съгласно плана по т. 1;
3. графикът на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация.
(5) Разходите по ал. 4 се групират в съответствие със следните основни групи дейности за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения:
1. предварителни дейности по извеждане от експлоатация;
2. дейности за прекратяване експлоатацията на съоръжението;
3. доставка на основно оборудване и материали;
4. дейности по демонтаж на съоръженията;
5. кондициониране, съхранение и погребване на радиоактивните отпадъци;
6. осигуряване на безопасността, наблюдението и поддръжката на площадката;
7. дейности по почистване и възстановяване (рекултивиране) на площадката;
8. управление на проекта и инженеринг и техническа поддръжка на площадката;
9. дейности по изследвания и развитие;
10. управление на ОЯГ и ядрен материал, включително дейностите, свързани с преработването на ОЯГ и погребването на ВАО от преработката му;
11. други разходи.
(6) За всяка от основните групи дейности за извеждане от експлоатация по ал. 5 следва да бъдат разгледани и оценени следните стандартни групи разходи:
1. текущи разходи;
2. инвестиционни разходи;
3. непредвидени разходи.
(7) При промяна на титуляря на лицензията и периодично, поне веднъж на 5 години, управителният съвет на фонда прави преглед на оценките на разходите за извеждане от експлоатация, като при необходимост се изменя размерът на дължимите вноски.
(8) Вноските по ал. 1 се внасят до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който са дължими, от лицата, които експлоатират ядрени съоръжения.
(9) Вноската по ал. 1, дължима за декември, се внася до 20 януари на следващата година.
(10) Разходите на титуляря на лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение, предвидени за превоз, за технологично съхранение и за преработване на ОЯГ, се признават ежегодно в цената на електроенергията.
(11) Неизразходваните средства по ал. 10, признати при ценообразуването през текущата година, се внасят в целева сметка при титуляря на лицензията до 31 март на следващата година.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Целевата сметка по ал. 11 се открива в банка и при условия, одобрени от Министерството на енергетиката. Натрупаните средства в сметката се разходват от титуляря на лицензията само за покриване на разходи за дейностите по извозване, технологично съхранение и преработване на ОЯГ, останали неосъществени от предходни години.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Титулярят на лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение изготвя и представя до 15-о число на текущия месец в Министерството на енергетиката отчет за дължимата вноска във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" за предходния месец.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Раздел IV.
Ред за разходване на средствата от фонда


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година Министерството на енергетиката представя в Министерството на финансите разчети на средствата, необходими за изпълнение на годишната програма на фонда.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Титулярите на лицензии за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, правят предложение за финансиране на дейности от фонда, придружено с обяснителна записка, в сроковете по бюджетната процедура за съответната година и го внасят за разглеждане в Министерството на енергетиката.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Предложенията и документите по чл. 10 се проверяват и одобряват от управителния съвет на фонда по ред, определен с Правилника за организацията и дейността на фонда.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) (1) Годишното финансиране на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 се извършва по утвърдена от управителния съвет на фонда годишна програма на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, съставена на основата на плана за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
(2) Годишната програма по ал. 1 съдържа:
1. преглед на извършените до момента дейности по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;
2. описание на дейностите по програмата;
3. целеви график на дейностите при извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения;
4. финансова информация, включително бюджетни разчети, за изпълнение на дейностите по програмата, обосновано равнище на условните разходи в допълнение към основните проектни разходи, както и където е приложимо - разграничаване на финансирането от Европейския съюз и международните фондове за подпомагане на извеждането от експлоатация от предоставеното от други източници на финансиране;
5. очаквани резултати от планираните дейности по програмата.
(3) Годишната програма по ал. 1 включва:
1. инвестиционна програма, в която се включват:
а) проучване и оценка на състоянието на безопасността на ядреното съоръжение на всички етапи от извеждането от експлоатация;
б) дейности, свързани с изграждането на инфраструктура и съоръжения за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;
в) дейности по управление на радиоактивни и конвенционални отпадъци, включително погребването им, получени в резултат на дейности по окончателно прекратяване и извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение;
2. производствена програма, в която се включват:
а) дейности, свързани с окончателното прекратяване на експлоатацията на ядрено съоръжение;
б) дейности по дезактивация и демонтаж на системи и оборудване от спрените ядрени съоръжения и освобождаване от контрол на демонтираното оборудване;
в) управление на високоактивните отпадъци, включително погребването им, получени от преработката на отработеното ядрено гориво;
г) дейности по затваряне на съоръжения за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво;
3. ремонтна програма, в която се включват:
а) годишен обем на техническото обслужване и планово-предупредителен ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията по плана за извеждане от експлоатация;
б) обем на основния ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията и състоянието на съоръженията;
в) допълнителен обем ремонтни работи, предизвикани от повреда в оборудването или в резултат на прилагане на коригиращи мерки след анализ на събитието;
г) разходите за ремонти, определени на основата на оптимизация на ремонтни програми и графици в съответствие с ремонтната програма;
4. изпълнение на предписания и/или условия на разрешение за изпълнение на предложената дейност, издадени от контролен или регулаторен орган;
5. социална програма, в която се включват:
а) задължения на работодателя по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, включително за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
б) социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Титулярят на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и титулярите на лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, на базата на одобрените от управителния съвет на фонда предложения за финансиране изготвят актуализиран график за изпълнение на дейностите и график за финансиране по месеци.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Финансовите отношения между фонда и лицензиантите, на които са отпуснати средства от фонда, се уреждат с договор.
(2) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:
1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;
2. размера на средствата, отпускани от фонда;
3. сроковете за изпълнение;
4. конкретните права и задължения на страните.
(3) В договора се предвиждат авансови средства в размер, определен по следния ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от одобреното от управителния съвет на фонда годишно финансиране на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и на титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, където n е броят на месеците, в които се изпълняват дейности, чието изпълнение започва след началото на бюджетната година, както и необходимите средства за заплащане на годишни лицензионни такси за първото тримесечие на годината;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) разплащането на извършените дейности се извършва ежемесечно след представяне на отчетни документи по следната формула:
Р = С - А/n,
където:
P е разплащането за съответния месец;
C - фактически направените разходи през отчетния период;
A - авансово преведената сума съгласно т. 1;
n - броят на месеците от бюджетната година, за които титулярят на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, изпълняват определените дейности.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 16. (1) Дейностите по чл. 5, ал. 2 се финансират със средства от фонда при наличие на условията по чл. 37, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
(2) Заинтересуваното лице представя в управителния съвет на фонда следните документи:
1. уведомително писмо до председателя на управителния съвет на фонда за настъпилото събитие;
2. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 ЗБИЯЕ;
3. документи, удостоверяващи финансово-икономическото състояние.
(3) Управителният съвет осигурява необходимите средства от фонда в рамките на предвидените със закона за държавния бюджет за съответната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Допълнително необходими средства се осигуряват по реда на Закона за публичните финанси.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Министърът на енергетиката чрез своята администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху приходите и разходите от Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения".

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Експертната работна група по ал. 1 включва председател и членове от Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за ядрено регулиране и по един представител на лицензиантите, експлоатиращи ядрени централи. За участие в експертната работна група председателят и членовете не получават възнаграждения.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Поименният състав на експертната работна група се определя със заповед на министъра на енергетиката по предложения на ръководителите на съответните ведомства и организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Председателят на експертната работна група организира цялостната и дейност, представлява я и отговаря за дейността и пред министъра на енергетиката и пред управителния съвет на фонда.
(5) Заседанията на експертната работна група се провеждат поне веднъж на всеки 3 месеца, като се насрочват от председателя и.
(6) Функциите и дейността на експертната работна група по ал. 1 се определят с правилник за дейността и, приет с решение на управителния съвет на фонда.

Раздел V.
Ред за отчитане и контрол на средствата от фонда


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г.) Средствата по фонда се отчитат съгласно Единната бюджетна класификация за съответната година.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Отчитането на фактически извършените разходи от титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и от титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, се извършва ежемесечно с представяне на отчет и обяснителна записка.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Отчитането на изпълнението на бюджета на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" се извършва по реда на Закона за публичните финанси.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г.) (1) Средствата от фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" се разходват при спазване принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Контролът на разходваните средства се осъществява по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в съответствие с Устройствения правилник на Министерството на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 100 от 2015 г.).


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 55 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Указания по прилагането на наредбата дават министърът на енергетиката и министърът на финансите съобразно тяхната компетентност.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на енергетиката и на министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 3. Навсякъде думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове:
........................................................................................................................

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
........................................................................................................................

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2006 Г.)

§ 2. До 31 декември 2006 г. тегловният коефициент (К) по чл. 7, ал. 2 е 0,15, а от 1 януари 2007 г. - 0,075.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2007 Г.)

§ 17. Със средства от фонда се финансират разходите за връщане за преработка на 720 касети с ОЯГ от окончателно прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 в периода 2007 - 2010 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД.

§ 18. Постановлението влиза в сила от 12 декември 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 26 ОТ 2011 Г.)

§ 3. (Попр. - ДВ, бр. 26 от 2011 г.) До приемане на методологията по чл. 4, ал. 3 от наредбата по § 2 вноските на лицата, които експлоатират ядрени съоръжения, се определят по досегашния ред.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Приложение към чл. 10, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти