Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 3.12.2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, И ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2021 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., попр. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 14 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия (МСТ) и организирана система за търговия (ОСТ), за извършване на дейност като инвестиционен посредник, доставчик на услуги за докладване на данни, дружество със специална инвестиционна цел, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд и национален договорен фонд, за регистриране на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, от Комисията за финансов надзор ("комисията") и за издаваните от нея, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на комисията ("заместник-председателя"), одобрения, разрешения, регистрации и разглеждане на уведомления, за които не са предвидени изрични условия и ред в друг нормативен акт.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2005 Г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За извършване на дейност като регулиран пазар е необходимо пазарният оператор да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 156, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Лице, което ще извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, трябва:
1. да бъде учредено като акционерно дружество или като дружество с ограничена отговорност; и
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) към момента на издаване на лиценза да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 575/2013).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България чрез клон на инвестиционен посредник от трета държава, който отговаря на условията по чл. 49, ал. 2 ЗПФИ.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).
(2) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от отворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ трябва да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(2) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което ще извършва дейност като управляващо дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 90 ЗДКИСДПКИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, което отговаря на условията по чл. 88 ЗДКИСДПКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което ще извършва дейност като инвестиционно дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Лице, което ще извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШЕНИЕ, ОДОБРЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА КОМИСИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2021 Г.)

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ И ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ

Раздел I.
Подаване на заявление за издаване на лиценз, разрешение и одобрение, подаване на уведомление и искане за вписване в регистъра (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)

Раздел I.
Подаване на заявление за издаване на лиценз, разрешение и одобрение


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Заявленията и уведомленията по тази наредба се подават по образец и формат, установени от съответния приложим регламент или утвърдени от комисията, съответно от заместник-председателя. Заявленията и уведомленията могат да бъдат подадени в свободна форма при спазване на изискванията на ал. 2, ако регламент на Европейския съюз (ЕС) не предвижда образец за подаването им.
(2) Заявленията и уведомленията по ал. 1 се подават на място в сградата на комисията или по електронен път и задължително съдържат за юридическо лице - наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, адреса за кореспонденция, телефон и адрес на електронна поща за контакт, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН), адресната регистрация, телефон и адрес на електронна поща за контакт, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва, съответно исканото разрешение, одобрение или естеството на уведомлението и подпис на лицето/ата, разполагащо/и с представителна власт, или на физическото лице заявител.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към заявлението по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за внесения капитал и доказателства относно източниците на капитала:
а) подробни данни относно използването на частни финансови ресурси, включително произход и наличност на тези средства;
б) всички споразумения и договори относно набрания капитал;
в) банков документ, удостоверяващ:
аа) размера на внесения капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
бб) направените вноски от лицата, записали акции;
вв) движението на средствата от сметките на лицата, притежаващи участие, към дружеството заявител, съответно оборот по сметките, от които са преведени парите за вноските, за период от време, подходящ с оглед установяване на произхода им;
3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:
а) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в учредяването на пазарния оператор;
4. документи за физическите лица, записали акции, включващи името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за лицата, с които лице, записало акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
6. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. правилникът за дейността на регулирания пазар;
11. програма за дейността на регулирания пазар, която съдържа:
а) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) видовете дейности, които регулираният пазар ще извършва, включително програма за началните операции през следващите 3 години;
б) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) организационната структура на регулирания пазар и описание на ресурсите (по-специално човешките и техническите ресурси), разпределени по различните планирани дейности;
в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на друга държава членка за улесняване достъпа до системите за търговия на регулиран пазар;
г) (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) списък на функциите, услугите или дейностите, възложени на външни изпълнители, съответно на тези, за които има намерение да бъдат възложени на външни изпълнители, и списък на сключените или планираните договори с външни доставчици, както и на ресурсите (по-специално, човешки и технически, както и системата за вътрешен контрол), които са под контрола на възложените на външни изпълнители функции, услуги или дейности;
д) (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) информация за системите за клиринг и/или сетълмент, до които има намерение да иска достъп с оглед плануваната дейност през следващите 3 години;
12. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за помещенията и техническото оборудване на регулирания пазар, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността и гарантиране на нейната непрекъснатост, включително техническо описание на системата за електронна търговия и документи, удостоверяващи тези обстоятелства;
13. декларация за съответствие на системата за електронна търговия с изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите регламенти, както и с приложимите насоки и указания на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с дейността на системата за електронна търговия;
14. декларация на управителния съгласно устройствените актове орган на заявителя, че системата за електронна търговия е напълно разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си;
15. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) ако системата за електронна търговия не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар, МСТ или ОСТ заявителят предоставя:
а) данни от кого е разработена системата за електронна търговия, включително имената на лицата, участвали в разработването й, и документи, доказващи тяхното образование, квалификация и опит, или данни и доказателства;
б) декларация за отговорността, която поемат лицата, разработили системата за електронна търговия за нейното функциониране и поддържане, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица;
в) данни за лицата, които ще носят отговорност за функционирането на системата за електронна търговия и поддържането й, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица, когато те са различни от лицата, разработили системата;
г) декларация и данни за конфиденциалност между регулирания пазар и лицата, разработили и внедрили системата за електронна търговия, и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;
д) копия от договорите за разработването и поддържането на системата за електронна търговия и анексите към тях;
16. данни за системата за клиринг и сетълмент, включително и за неговата окончателност, която регулираният пазар ще прилага за сделките, сключени чрез търговските му системи, включително данните и документите по чл. 13в, когато тази система функционира в друга държава членка;
17. данни за наличието на системи за сигурност на информацията във връзка с осъществяване на дейност като пазарен оператор или регулиран пазар, включително и данни за алтернативни методи за връзка с основния сървър на системата, който да осигури дублираща платформа за търговия в случай на техническа авария или неизправност на основните системи за търговия;
18. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за дейността на регулирания пазар от пазарния оператор, служителите, участниците в търговията и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и опит на персонала;
19. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всяка сделка с финансови инструменти, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат данни за сделката и действията на страните;
20. описание на мерките и процедурите, приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който те осигуряват изпълнение на изискванията на закона;
21. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи, че регулираният пазар, който предоставя пряк електронен достъп до търговската си система, разполага с ефективни системи, процедури и правила по чл. 175 ЗПФИ;
22. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) тарифа за таксите на регулирания пазар за предоставяните от него услуги, включително и информация по чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/573 на Комисията от 6 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за гарантиране на справедливи и недискриминационни услуги за съвместно ползване на инфраструктура и справедлива и недискриминационна структура на таксите (ОВ, L 87/145 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/573);
23. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) информация относно намерението за предоставяне на услуги за съвместно ползване на инфраструктура съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/573;
24. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) политика относно функциите и отговорностите на управителния орган, съответно контролния орган, посочваща за всяка позиция цялостната длъжностна характеристика и времето, което се очаква да отделя бъдещият член на управителния орган, съответно контролния орган;
25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) политика за въвеждане в работата и обучение на членовете на управителния орган, съответно контролния орган, и политика за назначаване на персонал и насърчаване на многообразието;
26. (предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), ако таксата не е платена по електронен път;
27. (предишна т. 22, изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация от всяко дружество, което е акционер в заявителя, притежаващ пряко и/или непряко квалифицирано участие, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова лице дружество по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За всяко от лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния и надзорния съвет на пазарния оператор или които управляват дейността му, към заявлението по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство и удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждите граждани - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на лицата:
а) автобиография за всяко от лицата, в която се посочва съответното образование и професионално обучение, професионален опит, включително имената на всички организации, за които лицето е работило, и естеството и продължителността на упражняваните функции, по-специално за всички дейности, попадащи в обхвата на желаната длъжност; за позиции, заемани през последните 10 години, при описанието на съответните дейности се посочват подробно всички правомощия на лицето и областта на операциите под негов контрол;
б) данни за серията и номера на притежаваната диплома за висше образование; за диплома за завършено висше образование в Република България, която е издадена преди 1.01.2012 г., се представя нотариално заверен препис от нея; за диплома, която не е издадена от висше училище в Република България, се посочва и номер на удостоверението за признаване на придобитото висше образование, вписано в регистъра за академично признаване, воден от Националния център за информация и документация, или се прилага заверено копие от удостоверението;
в) други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;
3. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че не са свързани лица по смисъла на ЗПФИ;
5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
6. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател или пазарен оператор на друга държава, както и данни за това участие;
8. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация относно наложени на лицето или на всяко едно дружество, по отношение на което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания за нарушения на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ЗДСИЦ, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), ЗДКИСДПКИ, Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и актовете по прилагането им, приложимите към дейността на регулирания пазар регламенти или на съответното законодателство на друга държава;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, посочваща дали лицето е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПМПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
10. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицето може да отдели предвиденото в политиката на пазарния оператор време за изпълнение на функциите, за които е избрано, с конкретно посочване на продължителността на това време;
12. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)информация и документи, доказващи спазването на изискването на чл. 14, ал. 1 ЗПФИ, а когато пазарният оператор е значим - и на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 - 5 ЗПФИ, включително данни за:
а) директорски длъжности, заемани в други финансови и нефинансови дружества, включително и от името на юридическо лице или като заместник, посочен от член на ръководния орган за участие в заседания;
б) директорски длъжности, заемани в организации, които не преследват основно търговски цели;
в) други функции и професионални дейности в рамките на финансовия сектор и извън него, имащи значение от гледна точка на времето, което се очаква да се отделя за тях; и
г) естеството на неговите отговорности по букви "а" - "в";
13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация дали:
а) спрямо лицето са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган или държавен орган и дали спрямо него има открити такива производства, които още не са приключили;
б) спрямо лицето са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама във връзка с управлението на дружество;
в) лицето е било част от ръководния орган на дружество, по отношение на което е постановено неблагоприятно решение или наказание от страна на регулаторен орган или чиято регистрация или лиценз са били отнети от регулаторен орган;
г) на лицето е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или разрешение от регулаторен орган;
д) лицето е било част от ръководния орган на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато съответното лице е заемало позиция в ръководния орган или в рамките на една година, след като е престанало да заема позиция в него;
е) на лицето са налагани глоби, временна забрана да упражнява професията или дейността си, е било лишавано от правото да упражнява професията или дейността си или са му били налагани други наказания от страна на компетентните органи за измама, злоупотреба или във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;
ж) лицето е било лишавано от правото да заема директорска длъжност или други управленски длъжности, е било освобождавано от заеманата длъжност в дружество в резултат на неправомерно поведение или злоупотреба;
з) спрямо лицето не са налице обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликти на интереси, възпрепятстващи способността му да изпълнява задълженията си независимо и обективно и подлагащи го на неправомерно въздействие поради:
аа) лични, професионални или икономически взаимоотношения с други лица, включително акционери на съответния пазарен оператор или на конкурентен пазарен оператор;
бб) позиции, заемани в миналото или в момента;
вв) лични, професионални или икономически взаимоотношения с други членове на ръководния орган или висшето ръководство (или с други предприятия в рамките на групата);
гг) други икономически интереси, или
дд) други интереси, включително семеен интерес, които могат да създадат действителен конфликт на интереси;
и) лицето е или е било акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас в пазарен оператор, или служител на акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас в пазарен оператор, или лице, което по друг начин е пряко свързано с такъв акционер;
к) лицето заема или в последните 18 месеца е заемало длъжност с изпълнителни функции в пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор;
л) лицето е или в последните 18 месеца е било на ръководен пост в ключов професионален съветник или ключов консултант на пазарен оператор или друго предприятие в групата на пазарен оператор, или служител, съществено свързан с предоставяната услуга;
м) лицето е или в последните 18 месеца е било акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас, или член на ръководния орган на публично дружество, чиито акции се търгуват на конкретния регулиран пазар;
н) лицето е или е било съществен доставчик или клиент на пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор, служител на съществен доставчик или клиент или лице, което по друг начин е пряко или косвено свързано с такъв доставчик или клиент;
о) лицето има или е имало други съществени договорни взаимоотношения с пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор, но не е било член на ръководния орган;
14. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данните и документите по ал. 5.
(2) За лицата, овластени да представляват пазарния оператор, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват пазарния оператор, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България или Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС), се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За юридическото лице, избрано за член на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет на пазарния оператор, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3 - 5, 7 - 9, т. 13, букви "б" - "е" и:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението за избор на лицето, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета на директорите, в управителния или в надзорния съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Пазарният оператор представя във връзка с избора на лицето за член на управителен орган, съответно на контролен орган:
1. документация, отразяваща подробно направената оценка от компетентния орган на дружеството с оглед обезпечаване спазването на изискването за разнообразна квалификация и опит на членовете на управителния и контролния орган на пазарния оператор с конкретно посочване на изискванията на вътрешната политика за назначаване на персонала, които са спазени, включително постигната ли е целта за представителство на по-слабо представения пол и всички допълнителни документи, на които се основава оценката, извън предвидените в ал. 1, т. 1 - 13;
2. данни за обученията, които са предвидени за въвеждане на лицето в работата на дружеството с посочване на отделените човешки и финансови ресурси, и графика на обучението;
3. за значимите пазарни оператори - документация, отразяваща решенията на комитета за подбор на кандидати на пазарния оператор във връзка с избора на лицето за член на управителния орган, съответно контролния орган, в съответствие с изискванията на чл. 63 ЗПФИ.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 160, ал. 6 ЗПФИ.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ за лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат съответните данни и документи по чл. 20.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) В случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, към заявлението по чл. 160, ал. 1 ЗПФИ се прилагат и следните данни и документи за регулирания пазар:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. данните и документите по чл. 10, т. 3 - 5;
3. данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11 за членовете на управителния и контролния орган на регулирания пазар и за лицата, които могат да управляват дейността на регулирания пазар;
4. съответните данни и документи по чл. 12а за лицата, които притежават квалифицирано участие в регулирания пазар;
5. документи, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 18, ал. 7.


Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на организирана система за търговия към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 18, ал. 8.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 167, ал. 3 ЗПФИ за изменения и допълнения в правилника за дейността на регулирания пазар към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от решението на съвета на директорите, съответно на управителния съвет на пазарния оператор, за изменение и допълнение на правилника;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от пълния текст на правилника с отразените изменения и допълнения към съответната дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 158, ал. 3 във връзка с чл. 15 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния и контролния орган на пазарния оператор или които имат право да управляват дейността на пазарния оператор, към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на пазарния оператор за избор на член на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет, да управляват дейността на пазарния оператор;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и документите по чл. 11 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния и надзорния съвет, съответно оправомощени да управляват дейността на пазарния оператор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 158, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 2 ЗПФИ при промяна в състава на лицата, които са членове на управителния и контролния орган на регулирания пазар или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението се прилагат съответните данни и документи по ал. 2, т. 1 и по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към уведомлението по чл. 157 във връзка с чл. 53 ЗПФИ се прилагат съответните данни и документи по чл. 12а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към уведомлението по чл. 156, ал. 4 във връзка с чл. 157 във връзка с чл. 53 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в регулиран пазар, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице се прилагат данните и документите по чл. 12а.
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към уведомлението по чл. 157 във връзка с чл. 54 ЗПФИ се прилагат документите по чл. 25б.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към уведомлението по чл. 156, ал. 4 във връзка с чл. 157 във връзка с чл. 54 ЗПФИ се прилагат документите по чл. 25б.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 187, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага, към заявлението членовете и участниците на регулирания пазар прилагат следните данни и документи:
1. посочване на държавата членка, в която системата функционира;
2. описание на системата и данни за техническите условия и обезпеченост на сетълмента, който ще се извършва чрез нея;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите връзки и споразумения за сетълмент, които осигуряват ефективност и икономичност на сетълмента на сделките;
4. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху системата за сетълмент, ако има такъв, както и за приложимото право по отношение на системата;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи за условията, на които трябва да отговарят участниците в системата;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър.

Чл. 13в. (1) (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., предишен текст на чл. 13в, изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 188, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка, към заявлението пазарният оператор прилага следните данни и документи:
1. посочване на държавата членка, в която системата за клиринг и/или сетълмент функционира;
2. описание на системата за клиринг и/или сетълмент и данни за техническите условия и обезпеченост за нейното функциониране;
3. за системата за сетълмент - данните и документите по чл. 13б, т. 2 - 4;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на разрешение на място за търговия за възлагане на критични оперативни функции, необходими за осигуряване на непрекъснатост на дейността съгласно чл. 6, параграф 5, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/584 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват организационните изисквания към местата на търговия (ОВ, L 87/350 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/584), към заявлението се прилагат:
1. копие от споразумението за възлагане, сключено с лицето, на което се възлагат функции с минимално съдържание в съответствие с чл. 6, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/584, обезпечаващо спазване на изискванията за възлагане по чл. 6, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/584;
2. документ, доказващ, че третото лице отговаря на изискването на чл. 6, параграф 1, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/584, ако мястото за търговия допуска или създава възможност за алгоритмична търговия;
3. информация за лицето/лицата, които ще осъществяват контрола на възложените функции, включително за техния експертен опит, както и информация как ще бъдат управлявани рисковете, свързани с изпълнението на споразумението за възлагане;
4. описание на действията, които мястото за търговия ще предприема, ако доставчикът на услугата не изпълнява функциите ефективно и в съответствие с приложимите закони и регулаторните изисквания и данни за лицето, което ще носи отговорност за своевременно предприемане на такива действия;
5. декларация от лицето, на което се възлага функция, че ще оказва пълно съдействие на комисията във връзка с осъществяваната от нея надзорна дейност;
6. одобрен от страните по споразумението за възлагане план за действие при извънредни ситуации за възстановяване след срив и периодични тестове на резервните мощности, когато това е необходимо, като се взема предвид възложената оперативна функция;
7. декларация, че сключването на споразумението за възлагане няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя и няма да възпрепятства функционирането на мястото за търговия; ако се предвижда възникване на такива пречки, се представя подробно описание на естеството им, приложимата нормативна уредба, ако е необходимо и предприетите мерки за преодоляването им;
8. декларация, че не е налице конфликт на интереси, свързан с възлагането;
9. обосновка на избора на конкретното трето лице, включително данни за отхвърлени други оферти за изпълнение на същата функция, ако има такива;
10. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява възложените функции и действия, включително автобиографии на посочените служители, както и копия от лицензи и разрешения, издадени на третото лице във връзка с възложената му функция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението за издаване на разрешение за предвиждане на отложено публикуване на данни за сделките в зависимост от техния вид или размер по чл. 7, параграф 1 и чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014) се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган, с което се предвижда отложено публикуване;
2. обосновка и документи, доказващи наличието на основание за прилагане на отложеното оповестяване в конкретната хипотеза на чл. 7, параграф 1, изр. второ и чл. 11, параграф 1, изр. второ от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по чл. 35, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 за предоставяне на достъп на място за търговия до централен контрагент се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за искане на достъп до съответния централен контрагент;
2. документи, доказващи наличието на условията по чл. 35, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, към заявлението съгласно Приложение I и Приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 276/22 от 26 октомври 2017 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945) прилага всички документи и информация съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници (ОВ, L 276/4 от 26 октомври 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943) и документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) Информацията по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя, като:
1. по чл. 2, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставят и договор или други документи, въз основа на които е възникнало правоотношението с лицето, предоставило заема;
2. по чл. 2, буква "д" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставят данни и документи, доказващи начина, по който са платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за движението по банковите сметки, от които са преведени паричните средства за период, който съответства на периода на придобиване на средствата и обхваща поне шест месеца преди датата на превода.
(3) В информацията по чл. 3, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се посочва и дали спрямо някое от лицата в списъка е налице някоя от хипотезите по чл. 146 от ЗППЦК.
(4) Информацията по чл. 3, букви "б" и "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя при спазване на изискванията на чл. 20 за съответните документи и информация.
(5) Информацията по чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя, както следва:
1. информацията за клиентите в програмата по чл. 6, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 включва и данни за техния правен, социален статус и склонност към риск;
2. информацията за планираните дейности в програмата по чл. 6, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 включва и изрично посочване дали заявителят ще извършва дейност като систематичен участник, дали ще сключва сделки за собствена сметка, дали ще предлага и/или осъществява алгоритмична търговия, дали има намерение да осъществява дейност в други държави членки и/или в трети държави, дали има намерение да създава финансови инструменти, съответно да пласира финансови инструменти, издадени от трето лице, дали има намерение да възлага дейности на трети лица;
3. информацията по чл. 6, буква "в", т. "i" и "ii" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 включва:
а) данни и документи за конкретни служители, разпределени по отдели с оглед различните планирани от заявителя дейности;
б) длъжностно щатно разписание и схема за разпределение на функциите и правомощията между изпълнителните директори и другите ръководни длъжности;
в) описание на всички технически ресурси, които дружеството има намерение да използва в рамките на първата година от дейността си, включително програмни продукти с данни за доставчика на отделните услуги и копия от договори с доставчици, ако има сключени такива;
г) данни и документи, доказващи, че заявителят разполага с офис, в който ще осъществява дейност, включително сертификат за противопожарна безопасност на помещенията и информация къде ще се съхраняват основният и резервният сървър на заявителя;
4. информацията по чл. 6, буква "д" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 за лицето, на което се възлагат функции, включва:
а) данни, идентифициращи лицето;
б) в случаите, когато лицето, на което се възлага изпълнението, е установено в трета държава, се прилагат данни и документи, удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на съответните функции, услуги или дейности в държавата си по произход, ако такива се изискват съгласно националното му законодателство;
в) данни и документи, удостоверяващи, че лицето, на което се възлага изпълнението, разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им изпълнение;
г) информация дали инвестиционният посредник и лицето, на което се възлага изпълнението, принадлежат към една и съща група по смисъла на § 1, т. 26 ЗПФИ;
5. информацията по чл. 6, букви "е", "ж", "з" и "к" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя под формата на отделни вътрешни правила, политики и процедури, предвидени съгласно ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ, L 87/1 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565), които заявителят ще спазва при осъществяване на дейността си;
6. процедурният правилник по чл. 6, буква "л" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 съдържа правилата за вътрешната организация на заявителя в съответствие с чл. 65 от ЗПФИ и чл. 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и с минимално съдържание съгласно чл. 40 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба № 38) и политиката за изпълнение на клиентски нареждания по чл. 86, ал. 1 ЗПФИ.
(6) Към заявлението по ал. 1 се прилага и декларация от всяко дружество, което е акционер в заявителя, притежаващ пряко и/или непряко квалифицирано участие, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова лице дружество по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(7) В случаите, когато инвестиционният посредник ще организира многостранна система за търговия съгласно чл. 6, ал. 2, т. 8 ЗПФИ, към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 111, ал. 1 ЗПФИ и по Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/824 на Комисията от 25 май 2016 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение за съдържанието и формата на описанието на функционирането на многостранните системи за търговия и организираните системи за търговия, както и за уведомяването на Европейския орган за ценни книжа и пазари в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (ОВ, L 137/10 от 26 май 2016 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/824).
(8) В случаите, когато инвестиционният посредник ще организира организирана система за търговия съгласно чл. 6, ал. 2, т. 9 ЗПФИ, към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 111, ал. 1 и чл. 116 ЗПФИ и по Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/824.
(9) В случаите, когато инвестиционният посредник иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, към заявлението се прилагат данни и документи по чл. 17, ал. 2 ЗПФИ, както и следните документи:
1. заверен препис от взетото решение за извършване на дейност по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ на компетентния съгласно устройствените актове орган;
2. данни и документи за капитала по чл. 10, ал. 6 ЗПФИ;
3. програма за дейността, която дружеството предвижда да извършва по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, включително представяне в подробности на дейността, която възнамерява да извършва по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, отговорни за извършване на дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;
5. доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;
6. копия от други документи, различни от тези по т. 3 и 4, приети от посредника и предвиждащи правилата, въз основа на които ще се осъществява дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;
7. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на управителния и контролния орган или които управляват дейността на инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, както следва:
1. координатите за връзка по чл. 4, буква "а", т. "i" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, които включват електронна поща и/или телефон на лицето, чрез които в рамките на производството може да бъде установен контакт с него;
2. информацията по чл. 4, буква "а", т. "v" - "ix" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, която се представя под формата на декларация, подписана от всяко лице, което е член на ръководния орган или действително ръководи стопанската дейност на заявителя, а за чуждестранните лица - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
3. информацията по чл. 4, буква "а", т. "x" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, която представлява резултатите от направената оценка на пригодността на лицата в съответствие с Наредба № 38.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по ал. 1 във връзка с изискванията на ЗПФИ се прилагат и следните данни и документи:
1. удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник и не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;
5. декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности и изискванията на чл. 13, ал. 3 ЗПФИ - трудова книжка, длъжностна характеристика и други относими документи;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган, или по друг начин участва в управлението на или е лице с квалифицирано участие в друг инвестиционен посредник, управляващо дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;
8. декларация, че лицето не е било през последните 2 години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство;
9. декларация, че на лицето не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните 5 години за извършени груби или системни нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, ЗПМПЗФИ, ЗКИ, КЗ, КСО, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава, както и на други приложими регламенти на ЕС освен изброените;
10. декларация, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ, КЗ, КСО, или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред, като лицето изрично декларира за наличието на това обстоятелство;
11. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
12. данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б";
13. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на инвестиционния посредник са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват инвестиционния посредник, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 - 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 - 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на инвестиционния посредник;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Към заявлението за вписване в регистъра на обвързаните агенти по чл. 36 ЗПФИ за физическите лица, които са членове на управителния орган на обвързания агент - търговско дружество, както и всяко друго лице, оправомощено да управлява или да представлява обвързания агент и за физическо лице обвързан агент, се прилагат:
1. удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
3. декларация, че лицето не е било през последните 3 години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, и не се намира в производство по несъстоятелност;
5. декларация, че на лицето не са налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните 3 години за извършени груби или системни нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПМПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 и на актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава членка;
6. данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б";
7. автобиография, съдържаща описание на заеманите от лицето длъжности през последните 10 години с подробно описание на изпълняваните задължения за всяка длъжност;
8. копия от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за упражняване на дейност като обвързан агент - трудова книжка, длъжностна характеристика и други аналогични документи;
9. копие от договор с инвестиционния посредник, от чието име ще действа обвързаният агент, ако вече е подписан такъв, съответно проект на договор;
10. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган, или по друг начин участва в управлението на или е лице с квалифицирано участие в инвестиционен посредник, управляващо дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;
11. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
12. данни за лицата, с които е свързано лице, и за отношенията на свързаност.
(2) За физическите лица, които притежават или са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в обвързан агент - търговско дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 5, 7, 10, 11 и 12.
(3) За юридическите лица, които притежават или са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в обвързан агент - търговско дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 3 - 5, 10, 11 и 12. За членовете на управителните и контролните органи на лицето по изр. първо, както и за всяко друго лице, оправомощено да го управлява или представлява, се представят документите по ал. 2.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Към заявлението за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник, определено при прилагане на Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор на Европейските надзорни органи, се прилагат документи и информация съгласно чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 във връзка с чл. 3 - 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 на Комисията от 11 юли 2017 г. за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (ОВ, L 276/32 от 26 октомври 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946).
(2) Информацията по чл. 3, параграф 2, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 относно предприемаческата дейност на юридическото лице включва подробно описание на действително осъществяваната от дружеството дейност през последната една година преди подаване на заявлението, включително посочване на дейностите, които са основни източници на приходи и разходи, настъпили промени в дейността, прехвърлени и придобити активи на стойност над 10 на сто от общата стойност на активите съгласно последния годишен финансов отчет на дружеството, възникнали и погасени задължения, които са съществени с оглед дейността на дружеството, поети ангажименти за или осъществени инвестиции и други данни по преценка на заявителя.
(3) Информацията по чл. 4, параграф 1, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на декларация от лицето по ал. 1 за наличие на обстоятелствата по т. 1 - 4 на чл. 4, параграф 1, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 спрямо него и всяко предприятие, ръководено или контролирано от лицето през последните 10 години. Представят се и удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано. Когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи.
(4) Информацията по чл. 4, параграф 1, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на декларация от всяко лице по ал. 1.
(5) По чл. 4, параграф 1, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя информация за:
1. стойност и източник на приходите;
2. видове активи, стойност и дата на придобиване;
3. видове задължения, размер и произход на задълженията;
4. видове ангажименти, естество и лица, спрямо които са поети;
5. видове предоставени или получени гаранции, лицата, на които са предоставени, съответно от които са получени, и основание за предоставяне, съответно получаване на гаранцията;
6. за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето по ал. 1 има неизплатени данъчни задължения, или декларация, че в съответната юрисдикция не се издава такъв документ.
(6) По чл. 4, параграф 1, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят конкретни данни за всички дейности въз основа на договор, които лицето по ал. 1 осъществява към датата на подаване на заявлението и е осъществявало в период от една година преди подаване на заявлението.
(7) Финансовата информация по чл. 4, параграф 1, буква "д" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 включва годишни финансови отчети на предприятията, които лицето по ал. 1 контролира за последните 3 финансови години, и годишен счетоводен баланс на предприятията, управлявани от лицето по ал. 1 за периода, в който лицето е участвало в управлението им, представени в съответствие с чл. 51.
(8) Описанието по чл. 4, параграф 1, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 и информацията по чл. 4, параграф 1, буква "ж" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представят под формата на декларация от лицето по ал. 1.
(9) Информацията по чл. 5, параграф 1, буква "а" - "д", "ж", "з" и "й" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на декларация от лицето по ал. 1 и официален сертификат по чл. 5, параграф 1, буква "а", т. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946.
(10) Информацията по чл. 5, параграф 1, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на организационна схема и декларация от лицето по ал. 1, съдържаща изискуемата съгласно регламента информация.
(11) По чл. 5, параграф 1, буква "и", т. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 за чуждестранни лица се представя документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето по ал. 1 има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната юрисдикция не се издава такъв документ.
(12) Информацията по чл. 5, параграф 2, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 включва данни за приложимите нормативни актове към дейността на лицето по ал. 1 и за конкретни разпоредби, които имат отношение към правото на лицето да придобива и притежава участия в други предприятия, финансовата му стабилност, изискванията към репутацията на лицето по ал. 1 и лицата, които управляват дейността му, и действителните му собственици, изискванията, насочени срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
(13) За всяко лице по ал. 1 в съответствие с вида и размера на квалифицираното си участие се представят заверени документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности в съответствие с изискванията на Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор на Европейските надзорни органи и чл. 9, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.
(14) Към заявлението за всяко лице по ал. 1 се прилагат данни за лицата, с които се явява свързано, и за отношенията на свързаност с оглед преценка на критерия по чл. 9, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.
(15) Когато лице по ал. 1 попада в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, се прилагат данни за приложимата хипотеза и за съответния компетентен орган от друга държава членка или се декларира, че лицето не попада в хипотезите по чл. 262 ЗПФИ.
(16) Към заявлението се представя декларация от лицето по ал. 1, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(17) Към заявлението с оглед преценка на критерия по чл. 9, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 за всяко лице по ал. 1, което притежава пряко квалифицирано участие, се представя декларация по определен от заместник-председателя образец за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години, като към декларацията се прилагат документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 18, ал. 10 ЗПФИ заявителят представя в комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) банкови или други документи, удостоверяващи, че всяко от записалите дялове или акции лице е внесло пълния размер на дължимите вноски. За регистрирано в търговския регистър юридическо лице се представя и финансов отчет към датата от последния ден от месеца, предхождащ решението на комисията за издаване на лиценз, и документ от банката/ите за наличие на парични средства по сметка на дружеството.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., предишен текст на чл. 23, изм.- ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Инвестиционен посредник от трета държава, който иска да му бъде издаден лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ чрез клон на територията на Република България, към заявлението прилага всички документи и информация съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 и чл. 18, както и документите и информацията по чл. 49, ал. 3 от ЗПФИ в съответствие с ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага и:
1. мотивирано посочване на причините за създаване на клон в Република България, както и подробно представяне на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава;
2. заверен препис от акта за регистрация на чуждестранното юридическо лице с актуални данни за седалището, адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които го представляват и управляват;
3. заверен препис от разрешението за извършване на услугите и дейностите, съответни на тези по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, включващ и описание на разрешените услуги и дейности;
4. писмено становище, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, относно репутацията на заявителя и лицата, които управляват дейността му или притежават повече от 10 % от капитала му;
5. писмено изявление на органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, което съдържа:
а) декларация, че спазва препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) относно мерките срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма;
б) декларация, че върху лицето, включително върху клона му на територията на Република България, се упражнява надзор на консолидирана основа;
в) посочване на размера на собствения му капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа;
6. поемане на задължение от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, за своевременно уведомяване на комисията за:
а) надзорните мерки, които са наложени на юридическото лице, както и за други санкции или ограничения върху дейността му;
б) промени в капиталовата адекватност, ликвидността или други показатели, чиито изменения биха могли да имат негативен ефект върху стабилността на юридическото лице и клона му в Република България;
в) промени в изискванията за надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на юридическото лице, съответно на клона му в Република България;
г) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на юридическото лице, както и отнемане или друго аналогично действие на разрешението за извършване на услугите и дейностите, съответни на тези по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където е регистрирано юридическото лице;
д) възникване на други обстоятелства, които могат сериозно да застрашат клиентите на клона;
е) поемане на задължение за сътрудничество с органите за надзор в Република България при извършването на проверки на място в клона, както и за предоставяне на информация при поискване;
7. заверен препис от решението на компетентния орган на управление на юридическото лице за откриване на клон на територията на Република България;
8. заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и представляват клона на юридическото лице в Република България;
9. одитирани годишни финансови отчети на юридическото лице за последните 3 години в съответствие с чл. 51;
10. нормативните актове, които определят изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници в страната, където юридическото лице е регистрирано;
11. документи от органа, регулиращ капиталовия пазар в страната, където юридическото лице е регистрирано, които удостоверяват, че заявителят не е нарушавал и не нарушава към момента на подаване на заявлението изискванията за капиталова адекватност и ликвидност съгласно националното си законодателство;
12. документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите, ако са налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК, или документи, доказващи, че тези условия не са налице;
13. данните и документите по чл. 19 за лицата, които ще управляват и представляват клона, както и за всички други лица, които могат съвместно с друго лице да управляват дейността на клона или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на клона, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
14. данни за спазване на изискванията по чл. 49, ал. 2, т. 3 и 7 ЗПФИ;
15. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
16. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)


Чл. 25. (1) (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 135 ЗПФИ за преобразуване на инвестиционен посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на преобразуване чрез вливане, разделяне, отделяне или сливане по глава шестнадесета от ТЗ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, за осъществяване на преобразуването, одобрение на договора или плана за преобразуване по т. 3, както и всички изменения и допълнения, които се налагат в устройствените актове във връзка с преобразуването;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) писмен доклад на управителните органи на преобразуващите се и на приемащите дружества, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на дяловете и акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) договор или план за преобразуването във формата по чл. 262е ТЗ и със съдържанието по чл. 262ж ТЗ; в случаите на вливане, сливане и разделяне, когато приемащото или новоучреденото дружество, съответно приемащите или новоучредените дружества или едно от тях, не са инвестиционни посредници, договорът, съответно планът за преобразуване, включва и подробно описание на начините за уреждане на отношенията с клиентите относно сметките за финансови инструменти и парични средства на клиентите;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) при преобразуване на инвестиционния посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на отделяне се представя финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на преобразуващото се дружество към датата на плана за преобразуване, съответно договора за преобразуване съгласно чл. 262д ТЗ; комисията може да изиска от инвестиционния посредник допълнителни сведения и разяснения по отчетите, както и представяне на допълнителен финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност към определена дата, включително проект;
5. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
6. доклад на проверителя по чл. 262м ТЗ, съответно и по чл. 262ф ТЗ;
7. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) годишните одитирани финансови отчети в съответствие с чл. 51 и докладите за дейността на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, за последните 3 финансови години, ако има такива и те не са представени на комисията;
8. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване;
9. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на дружествения договор или устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
10. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Комисията едновременно с издаването на одобрението издава и лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, когато новоучредените или приемащите дружества, съответно новоучреденото или приемащото дружество, ще извършват услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ. В този случай се прилагат и документите по чл. 18 - 21.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(5) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) За извършване на уведомяване по чл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице към заявлението се прилагат документи и информация съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946. Информацията и документите по чл. 3 - 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя в съответствие с чл. 20.
(2) Информацията по чл. 6, параграф 1, букви "г" - "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на декларация от всяко от лицата, които ефективно ще управляват стопанската дейност на инвестиционния посредник и официален сертификат по чл. 6, параграф 1, буква "г", т. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 за всяко от тях.
(3) Ако дяловете/акциите на инвестиционния посредник нямат пазарна цена по чл. 7, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946, се предоставя обяснение за разликата между балансовата стойност на дяловете/акциите на инвестиционния посредник и предложената цена на придобиване.
(4) Информацията по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя, като:
1. по чл. 9, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят данни и документи, доказващи начина, по който са платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за движението по банковите сметки, от които са преведени паричните средства за период, който съответства на периода на придобиване на средствата и обхваща поне шест месеца преди датата на превода;
2. по чл. 9, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят и договор или други документи, въз основа на които е възникнало правоотношението с лицето, предоставило заема;
3. по чл. 9, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят документи, доказващи собствеността на активите, които ще се продават, включително дата и начин на придобиване и предварителен договор за прехвърлянето им, ако е приложимо и е подписан такъв.

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За извършване на уведомяване по чл. 54, ал. 1 и 2 ЗПФИ за прехвърляне на дялово участие към заявлението се прилагат:
1. данни за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;
2. данни за размера на участието, което лицето възнамерява да прехвърли, както и данни за сделката или действието, в резултат на което лицето ще престане да притежава квалифицирано участие, съответно ще намали участието си - вида на сделката или действието, срокове, условия и страни по сделката, цена на придобиване, когато е приложимо;
3. данни за участието, което лицето ще притежава след прехвърлянето;
4. данни за лицата, с които е свързано лицето, и за отношенията на свързаност.

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или които управляват дейността му, както и на лицата, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, към заявлението съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяната;
2. данните и документите по чл. 19.

Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението за освобождаване на пазарните оператори и инвестиционните посредници, организиращи място на търговия, от задължението да оповестяват публично информацията по чл. 3, параграф 1 и чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на пазарния оператор за подаване на заявление за освобождаване;
2. обосновка и документи, доказващи наличието на основание за освобождаване в съответствие с конкретната хипотеза на чл. 4, параграф 1 и чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и съобразени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (ОВ, L 87/387 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/587) и Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ, L 87/229 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/583).

Чл. 25д. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението прилага данните и документите по чл. 13в.

Чл. 25е. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. подробна обосновка на исканото разрешение с посочване на причините за възникването на позициите, времето, необходимо за закриването им, и описание на неизпълнените клиентски поръчки;
2. документи, доказващи, че позициите са възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да изпълни поръчките точно;
3. отчет за капиталовата адекватност и ликвидност към датата на исканото разрешение;
4. декларация, че позициите имат случаен и временен характер;
5. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на разрешение по чл. 11, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за определяне на различно ниво на съотношение;
2. информация и документи, обосноваващи приложимостта на това съотношение в дейността на дружеството и положителните резултати, които се очакват от промяната в съотношението;
3. прогнозни данни за дейността на дружеството през следващите 3 финансови години и конкретно за размера и естеството на променливото възнаграждение, което дружеството има намерение да изплаща;
4. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 25ж. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на разрешение по чл. 61, ал. 3 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган относно прилагане на освобождаването от изискването за създаване на комитет по риска и внасяне на заявление в този смисъл в комисията;
2. информация и документи, обосноваващи наличието на условията, при които освобождаването е приложимо съгласно чл. 15, ал. 3 Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (ДВ, бр. 52 от 2015 г.).

Чл. 25з. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на разрешение по чл. 88, ал. 2 ЗПФИ към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за прилагане на освобождаването;
2. документи, обосноваващи размера на нарежданията, за които се иска освобождаване при спазване на изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587.

Чл. 25и. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението за издаване на разрешение по чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за прилагане на някоя от хипотезите по чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014;
2. обосновка и документи, доказващи наличието на относимите условия по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 600/2014 за прилагане на конкретната хипотеза по чл. 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

Чл. 25к. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението на инвестиционен посредник за издаване на разрешение за предвиждане на отложено публикуване на данни за сделките в зависимост от техния вид или размер по чл. 7, параграф 1 и чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 се прилагат данните и документите по чл. 13в, ал. 3.

Чл. 25л. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към уведомлението по чл. 5, ал. 7 ЗПФИ лицата, които искат да се възползват от освобождаването по чл. 5, ал. 1, т. 10 ЗПФИ, прилагат:
1. данни за обема на търговска дейност за всеки от финансовите инструменти по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност (ОВ, L 87/492 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/592), данни за вътрешногруповите транзакции и нетна стойност по видове финансови инструменти;
2. данни за обема на основната стопанска дейност на групата за всяка от последните 3 години и средно за тригодишен период;
3. данни за изтъргувани обеми на съответните финансови инструменти за последните 3 години на европейските финансови пазари и източника на информация;
4. данни за стойността на договорите по чл. 2, параграф 4, букви "а", "б" и "в" от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.) (Директива 2014/65/ЕС) по видове (договори, послужили за управление на ликвидността, на риска и за изпълнение на задължения за осигуряване на ликвидност на място за търговия, когато се изисква от регулаторен орган в съответствие с европейски или национални нормативни документи или от местата за търговия), както и сделки по договори, страна по които е лице от групата, лицензирано по Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС съгласно изискванията на чл. 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/592, или изрично да се декларира, че няма такива;
5. декларация от представляващите дружеството прилага ли дружеството високочестотен способ за алгоритмична търговия;
6. декларация от представляващите дружеството извършва ли дружеството търговия за собствена сметка, когато изпълнява нареждания на клиенти;
7. подробни изчисления, обяснения и доказателства за направеното искане за освобождаване съобразно използвания вид на метода, използван при втория тест по Делегиран регламент (ЕС) 2017/592.

Чл. 25м. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Към заявлението по чл. 123, ал. 1 ЗПФИ за регистриране на МСТ като пазар за растеж се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за регистриране на МСТ като пазар за растеж;
2. списък на емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на МСТ с отбелязване на тези, които са малки и средни предприятия (МСП);
3. списък на МСП и справка относно изпълнение на критериите по чл. 77, параграф 1 или параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, по които са определени като такива;
4. ако МСТ има предишна оперативна история - броя на всички емитенти и на МСП, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на МСТ към края на всеки месец от предходната финансова година и изчислените съотношения по чл. 78, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;
5. правилата по чл. 122 ЗПФИ, съобразени с изискванията на чл. 123 ЗПФИ и чл. 78 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;
6. тарифата, която ще бъде приложима спрямо пазара за растеж;
7. декларация, че МСТ ще спазва изискването на чл. 78, параграф 2, буква "и" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
(2) Ако е заявено регистриране на отделен сегмент от МСТ като пазар за растеж, се представят и следните данни и документи:
1. наименование на сегмента, което ясно го разграничава от другите сегменти на същата МСТ;
2. самостоятелни правила по ал. 1, т. 5, които регламентират единствено функционирането на сегмента, който ще бъде регистриран като пазар за растеж;
3. изчерпателен списък на инструментите, които ще се търгуват на пазара за растеж;
4. присвоеният индивидуален MIC (market identifier code) на сегмента или документи, доказващи, че е заявен за издаване такъв код;
5. данни как ще се обезпечи оповестяване на информация относно пазара за растеж на МСП отделно от оповестяваната информация за останалите сегменти на същия пазар.

Чл. 25н. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗПФИ за отписване на МСТ като пазар за растеж се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за отписване на МСТ като пазар за растеж;
2. обосновка на искането за отписване на МСТ като пазар за растеж, включително причини, намерения и прогнози за развитие на МСТ, уведомяване на емитентите за намерението за отписване и за правилата, които ще са приложими спрямо тях след отписване, данни за разгледани през последната една година жалби от емитенти и участници на МСТ, прогнози как ще повлияе отписването на пазара за растеж на инвеститорите и емитентите и какви мерки са предприети за защита на техните интереси и за нормалното функциониране на капиталовия пазар;
3. списък на емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на МСТ с отбелязване на тези, които са МСП, към края на месеца, предхождащ подаването на заявление за отписване.

Чл. 25о. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни по чл. 210, ал. 1 от ЗПФИ заявителят подава следните документи:
1. заявление за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за докладване на данни по Приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (ОВ, L 162/3 от 26 юни 2017 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110);
2. заявление за списъка на членовете на ръководния орган на дружеството съгласно Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110;
3. документи и информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ, L 87/126 от 31 март 2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/571), като:
а) информацията по чл. 2, параграф 1, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 следва да е представена във връзка с цялостната дейност на заявителя, включително брой на лицата, заети във всяко едно направление от дейността;
б) информацията по чл. 2, параграф 1, буква "б", подбуква "ii" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 следва да включва описание на всички средства за наблюдение и прилагане на политиките, включително автоматизирани процеси и физическа намеса;
в) мерките по чл. 2, параграф 1, буква "б", подбуква "iii" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 следва да включват незабавни действия, които следва да се предприемат, както и по-дългосрочни процедури и мерки;
г) в случай че заявителят е част от група, представя информацията за всички дейности в групата в органиграмата по чл. 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571;
д) във връзка с изискванията на чл. 3 - 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят и правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ, съобразени с изискванията на Насоките относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни;
е) ако данните за опита на съответното лице в автобиографията по чл. 4, параграф 1, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 не могат да се потвърдят от публично достъпна информация, към автобиографията се прилагат документи (трудова книжка или друг аналогичен документ, препоръки и др.), доказващи посочените в автобиографията данни;
ж) по чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се изготвят политики и процедури за установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси със съдържанието по параграф 1 от същия член;
з) по чл. 5, параграф 1, буква "в" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя тарифа за таксите, начислявани от доставчика на услуги за докладване на данни, както и информация относно политиката за таксите, начислявани от предприятията, с които доставчикът на услуги е в тесни връзки;
и) по чл. 5, параграф 1, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя политика за възнагражденията на членовете на ръководния орган и висшето ръководство;
к) по чл. 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък с всички документи, съдържащи процедури относно осигуряване на непрекъснатост на дейността, както и самите документи;
л) по чл. 7, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя програма за периодично тестване, преглед и при необходимост - изменение на механизмите за непрекъснатост на дейността, включваща информация относно организацията и провеждането на процеса на периодично тестване и преглед, както и на процеса на вземане на решения във връзка с непредвидени тестове/ъпгрейди и др.;
м) по чл. 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък с документите и процедурите, свързани с методиките за разработване и тестване, както и самите документи;
н) по чл. 8, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят документи, доказващи, че доставчикът на услуги за докладване на данни отговаря на условията по буква "а" и буква "б" от същия параграф;
о) по чл. 9, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя списък с процедурите и мерките за физическа и електронна сигурност, както и документите, където са предвидени;
п) по чл. 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят мерките и механизмите за своевременно установяване на рисковете и за тяхното управление;
р) по чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят документите и информацията, удостоверяващи изпълнението на изискванията на същия член;
с) по чл. 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят документите и информацията, удостоверяващи изпълнението на изискванията на същия член;
т) по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят документи и информация, удостоверяващи спазването на изискванията на същия член;
у) по чл. 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представя информация от доставчика на консолидирани данни във връзка с допълнителните услуги, които възнамерява да предоставя;
ф) по чл. 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се представят информация и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на същия член, включително проект на указанията по параграф 5 на същия член.
(2) За членовете на управителните органи на доставчик на услуги за докладване на данни към заявлението се прилагат освен данните и документите по чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 и:
1. декларация по чл. 11, ал. 1, т. 11;
2. данните по чл. 11, ал. 1, т. 12;
3. декларация, че спрямо лицето не са налице обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликти на интереси, възпрепятстващи способността им да изпълняват задълженията си независимо и обективно и подлагащи ги на неправомерно въздействие;
4. декларация дали лицето е, или е било акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас в доставчик на услуги за докладване на данни, или служител на акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас в такова дружество, или лице, което по друг начин е пряко свързано с такъв акционер;
5. декларация дали лицето заема, или в последните 18 месеца е заемало длъжност с изпълнителни функции в доставчик на услуги за докладване на данни или друго предприятие в рамките на групата на доставчик на услуги за докладване на данни;
6. декларация дали лицето е, или в последните 18 месеца е било на ръководен пост в ключов професионален съветник или ключов консултант на доставчик на услуги за докладване на данни или друго предприятие в групата на доставчик на услуги за докладване на данни, или служител, съществено свързан с предоставяната услуга;
7. декларация дали лицето е, или в последните 18 месеца е било акционер, чието участие достига или надхвърля 5 на сто от правата на глас, или член на ръководния орган на дружество, чиито акции се търгуват на конкретния регулиран пазар;
8. декларация дали лицето е, или е било съществен доставчик или клиент на пазарен оператор или друго предприятие в рамките на групата на пазарен оператор, служител на съществен доставчик или клиент или лице, което по друг начин е пряко или косвено свързано с такъв доставчик или клиент;
9. декларация дали лицето има, или е имало други съществени договорни взаимоотношения с доставчик на услуги за докладване на данни или друго предприятие в рамките на групата на доставчик на услуги за докладване на данни, но не е било член на ръководния орган.

Чл. 25п. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението по чл. 208 ЗПФИ за лицата, избрани за членове на управителния и контролния орган на доставчик на услуги за докладване на данни, се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето;
2. данните и документите по чл. 25о, ал. 2.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка - заверен препис от лицензията за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния орган на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
12. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
13. проспектът на инвестиционното дружество и документа с ключова информация за инвеститорите;
14. правилата за управление на риска;
15. политиката за възнагражденията;
16. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество;
17. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път;
18. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за инвестиционните подфондове на инвестиционното дружество допълнително се прилагат:
1. заверен препис от правилата на подфонда;
2. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на подфонда, ако са различни от правилата на схемата чадър;
3. правилата за управление на риска, ако са различни от правилата на схемата чадър;
4. документът с ключовата информация за инвеститорите на подфонда;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на подфонда, документите по чл. 29, ал. 2 за това лице, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са били обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. декларация по чл. 31 ЗДКИСДПКИ;
7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на лицето.
8. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(2) За членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват инвестиционното дружество, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1 - 2.
(4) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на инвестиционното дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната юрисдикция не се издава такъв документ;
2. декларация по определен от заместник- председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години, както и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;
3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
5. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация дали не са им налагани административни наказания или административнонаказателни санкции през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗПМПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗКИ, КЗ, КСО и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на приложимите регламенти на ЕС;
7. декларация дали са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на приложимите регламенти на ЕС;
8. данни за лицата, с които се явяват свързани лица, и за отношенията на свързаност;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) в случаите, когато лицата са част от група по смисъла на § 1, т. 26 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;
10. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) годишните финансови отчети за последните 3 години в съответствие с чл. 51, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица.
11. (зал. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или които могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б", както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За депозитаря към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35, ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
4. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции;
5. декларация по чл. 25, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 3 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество, съответно на негов подфонд, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на устава и другите устройствени актове, съответно на правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове в правилата;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на инвестиционното дружество към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 26, т. 8 и документите по чл. 30;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) (Наредба № 44) към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за поемане на управлението на инвестиционното дружество;
2. план за управление на инвестиционното дружество;
3. данните и документите по чл. 26 и 29;
4. при преобразуване на инвестиционното дружество: планът за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като управляващо дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 90, ал. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., зал. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) програма за дейността, включваща най-малко: информация за сектора от пазара, който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, услугите и дейностите, които ще предоставя, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година, включително прогнозни приходи и разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на дейността на лицата, които възнамерява да управлява;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) когато дружеството ще предоставя услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4 ЗДКИСДПКИ, се прилагат и документите по чл. 6, букви "в", "д", "ж", "з" и "л" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 в съответствие с чл. 18, ал. 5, букви "в", "г", "д" и "е" и:
а) програмата за дейността, която съдържа подробно описание на начина, по който ще бъдат предоставяни допълнителните услуги, включително дали управляващото дружество има намерение да осъществява дейност в други държави членки и да възлага дейности на трети лица, на какъв тип клиенти ще бъдат предоставяни допълнителните услуги;
б) общите условия, приложими към договорите с клиенти, ако такива ще бъдат прилагани;
в) тарифа за таксите, които ще са приложими при предоставяне на допълнителни услуги;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;
12. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори;
13. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) политиката за възнагражденията;
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;
15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) правилата на управляващото дружество за вътрешната организация и вътрешния контрол;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път;
17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице и за отношенията на свързаност;
18. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирани от такова дружество лица по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правила за инвестиране на собствените средства на дружеството.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) (1) Към заявлението за лицата по чл. 93, ал. 1, 3 и 5 ЗДКИСДПКИ се прилагат:
1. удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждестранните лица - аналогични документи, както и документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;
5. декларация, че лицето не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
6. декларация, че лицето не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
7. декларация, че на лицето не са налагани административни наказания през последните 3 години за извършени груби нарушения на ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПМПЗФИ, Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;
8. декларация, че на лицето не са налагани административни наказания през последните 3 години за нарушения на ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПФИ, ЗПМПЗФИ, Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;
9. декларация, че лицето не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗПФИ или ЗДСИЦ или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред;
10. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
11. декларация дали лицето е член на управителен, или контролен орган, или по друг начин участва в управлението на, или е лице с квалифицирано участие в друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;
12. данни и документи, удостоверяващи завършено от лицето висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б";
13. автобиография, съдържаща информация съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "а";
14. документи, доказващи, че притежава необходимия професионален опит по смисъла на чл. 93, ал. 7 ЗДКИСДПКИ;
15. препоръки/референции, отнасящи се до репутацията и опита на лицето, включително информация за контакт с референтните лица;
16. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на управляващото дружество са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват дружеството, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) За лицата, които са избрани за членове на контролен орган на управляващо дружество, се прилагат документите по ал. 1, т. 1 - 10.
(4) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(5) За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, се прилагат документите по ал. 1.
(6) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на управляващото дружество;
3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат данните и документите по чл. 20.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 90, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение на управляващо дружество да делегира функции и действия по чл. 106, ал. 3 във връзка с ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;
2. декларация, че сключването на договор с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър интерес на инвеститорите; ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки, се представя подробно описание на естеството им, приложимата нормативна уредба, ако е необходимо и предприетите мерки за преодоляването им;
3. декларация, че интересите на третото лице, с което е сключен договор, не могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество, колективната инвестиционна схема, националния инвестиционен фонд или алтернативния инвестиционен фонд, чиято дейност то управлява;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;
5. информация за критериите за преразпределение на инвестициите, в съответствие с което се осъществява делегирането;
6. документи, доказващи, че третото лице е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;
7. обосновка на избора на конкретното трето лице.
(2) За издаване на одобрение по чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от решението на компетентния орган за избора на лицето;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) съответните данни и документи по чл. 34.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава по чл. 88 ЗДКИСДПКИ се прилага съответно чл. 23.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява договорен фонд към заявлението, подавано от управляващото дружество, се прилагат:
1. номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;
3. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемането на правилата на договорния фонд, на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите, на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на депозитар на договорния фонд и за избор на инвестиционни посредници;
5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд;
6. правилата на договорния фонд;
7. проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд;
8. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на депозитаря;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената от Българската народна банка лицензия за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на решенията, и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
12. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За лицето по ал. 1, т. 5, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранно лице - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на осъждане, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б", както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(3) За депозитаря, с когото е сключен договор за депозитарни услуги, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 или ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
3. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За инвестиционните посредници по ал. 1, т. 11 се прилага заверен препис от договора за инвестиционно посредничество.
(5) За инвестиционните подфондове на договорния фонд допълнително се прилагат документите по чл. 26а.


Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата на договорния фонд, съответно на негов подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за промяна в правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от пълния текст на правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове в правилата, включително и в режим за проследяване на промените;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на договорния фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 37а, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 37а, ал. 3;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(4) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество избраното управляващо дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44 към заявлението прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на договорния фонд;
3. данните и документите по чл. 37а;
4. при преобразуване на договорния фонд: плана за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява борсово търгувани фондове се прилагат документи съответно по чл. 26 - 31 или чл. 37а, както и следните документи:
1. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на маркет-мейкър, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете на КИС;
2. договорът, сключен между борсово търгувания фонд, съответно неговото управляващо дружество, и маркет-мейкъра за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсовата им цена.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За извършване на уведомяване по чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25а.
(2) За издаване на разрешение по чл. 102, ал. 1 ЗДКИСДПКИ управляващото дружество прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за прекратяване на дейността на дружеството и за избиране на ликвидатор;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) план за прекратяване на дейността на дружеството по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4 ЗДКИСДПКИ и уреждане на отношенията с клиентите му;
3. декларации от управляващото дружество и депозитаря, удостоверяващи извършеното предаване на цялата налична информация и документация във връзка с управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) копия от уведомления до всички клиенти на дружеството по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4 ЗДКИСДПКИ за прекратяване на дейността му;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) доказателства за уреждането на отношенията, възникнали между управляващото дружество и негови клиенти, във връзка с предоставяните услуги по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип, към заявлението прилага съответно:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 174 , ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните юридически лица;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря или съответните данни за лице, което не е регистрирано в Република България;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН, адресната регистрация и номера на издадения от комисията сертификат на лицето по чл. 77, ал. 3 ЗПФИ;
10. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или договорът с лицето по чл. 77, ал. 3 ЗПФИ;
11. договора за депозитарни услуги;
12. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
13. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове;
14. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество от затворен тип, и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;
15. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
16. проспекта на националното инвестиционно дружество от затворен тип;
17. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;
18. правилата за управление на риска;
19. политиката за възнагражденията;
20. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за инвестиционното дружество, на служителите на инвестиционното дружество и на свързаните с тях лица;
21. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че заявителят не е дружество, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
22. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип и националното инвестиционно дружество от затворен тип, което не попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат документите по чл. 27.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от затворен тип, което попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат документите по чл. 34.
(4) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху националното инвестиционно дружество от затворен тип, към заявлението се прилагат документите по чл. 28.
(5) Дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението прилага данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) В случаите по чл. 172, ал. 3, изр. второ ЗДКИСДПКИ за лицето по чл. 77, ал. 2 ЗПФИ се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранно лице - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на осъждане, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б", както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(8) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен или затворен тип управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление, към което се прилагат съответно:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на фонда;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за приемане на всички вътрешни актове на фонда, представени в производството, за избор на депозитар на фонда и за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на фонда;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) правилата на фонда по чл. 173, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;
4. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
5. договорът за депозитарни услуги;
6. проспектът на националния договорен фонд от затворен тип;
7. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;
8. правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на фонда, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;
11. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на националния договорен фонд от затворен тип, и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;
12. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За лицето по ал. 1, т. 9 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранно лице - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на осъждане, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б", както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(4) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции от капитала на националния инвестиционен фонд е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 174, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от пълния текст на правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове, включително и в режим за проследяване на промените;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на националния инвестиционен фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 8, съответно чл. 38б, ал. 1, т. 10, и документите по чл. 30;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(3) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(4) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на националния инвестиционен фонд;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 1, съответно чл. 38б, ал. 1;
4. при преобразуване на националния инвестиционен фонд: планът за преобразуване и документите, въз основа на които ще се извърши преобразуването;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(5) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 9 и документите по чл. 38а, ал. 7;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(6) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружеството;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 6;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(7) За одобрение на промяна в управителните органи на национално инвестиционно дружество от затворен тип, което попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат данните и документите по чл. 36а, ал. 2.

Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството;
2. документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 199, ал. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. програма за дейността, включваща най-малко: услугите и дейностите, които ще предоставя лицето, управляващо АИФ, включително делегиране на функции, предвиждания растеж на печалбата за срок една година, прогнозни приходи и разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряващи автономно и професионално управление на дейността на АИФ; информация за сектора, в който ще осъществяват дейност управляваните от лицето АИФ, рисков профил на АИФ, инвестиционни цели и стратегия за постигането им, размер на активите на управляваните АИФ, информация за начина, по който ще осигури спазването на изискванията на ЗДКИСДПКИ;
7. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;
8. правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ;
9. правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице;
10. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и данните и документите по чл. 25а за тези лица;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, за броя на притежаваните от тях гласове, както и данните и документите по чл. 25а за тези лица;
12. декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средства, с които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от зам.-председателя;
13. данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
14. общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл и за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
15. правилата за вътрешна организация и вътрешен контрол на лицето, управляващо АИФ;
16. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
17. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) Данни и документи за АИФ, които заявителят възнамерява да управлява, включващи:
1. данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и информацията по чл. 236, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
2. данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
3. данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са захранващи фондове;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява, съответно устава на алтернативен инвестиционен фонд, чието седалище не е в Република България;
5. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. договора за депозитарни услуги и информацията по чл. 30, т. 4;
7. обосновка на избора на депозитаря и декларация, че депозитарят отговаря на изискванията на чл. 233, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
8. правилата за управление на риска по чл. 229 ЗДКИСДПКИ;
9. правилата за управление на ликвидността по чл. 230 ЗДКИСДПКИ;
10. информация за секюритизираните позиции, в които са инвестирани активи на АИФ;
11. правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на АИФ по чл. 232 ЗДКИСДПКИ;
12. данни за лицето, което осъществява оценка на активите на АИФ, и документи, доказващи спазване на изискванията на чл. 232, ал. 2 - 5 и 7 ЗДКИСДПКИ;
13. информация за участия по чл. 234, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;
14. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) последния одитиран годишен финансов отчет на АИФ в съответствие с чл. 51, доклад на одитора и годишен доклад за дейността;
15. проспект на АИФ, ако има задължение да изготвя проспект или документ, съдържащ информацията за инвеститорите по чл. 237, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(3) За издаване на одобрение по чл. 203, ал. 3 във връзка с ал. 2 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по ал. 1 и 2.
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За разширяване на обхвата на лиценза на лице, управляващо АИФ, към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за разширяване на обхвата на издадения му от комисията лиценз с услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5 ЗДКИСДПКИ, които не са включени в лиценза му;
2. данни и документи по ал. 1, т. 1, 2, 6, 9, 14, 15 и 17;
3. данни и документи по ал. 2, свързани с допълнителните услуги по чл. 198, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(5) За издаване на одобрение по чл. 200 във връзка с чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на общото събрание на лицето, управляващо АИФ, за промяната, която е предмет на одобрение;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данните и документите по чл. 34;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове към заявлението се прилагат:
1. данните и документите по чл. 38д, ал. 1 и 2;
2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него АИФ на територията на държави членки;
3. информация за разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, приложими към дейността на лицата, управляващи АИФ, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;
4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава;
5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите;
6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление и адресът му за кореспонденция, ако той е различен, както и факс или адрес на електронна поща на законния представител;
7. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение по чл. 210, ал. 2 във връзка с чл. 203, ал. 3 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по ал. 1.

Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Към заявлението по чл. 214 ЗДКИСДПКИ лицето, управляващо АИФ, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, прилага:
1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, управляващо АИФ, както и факс или адрес на електронна поща на лице за контакт с комисията;
2. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 3 - 5 за членовете на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лицето, управляващо АИФ;
3. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 81/1 от 22.03.2013 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013);
4. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
5. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 10 и 11 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, и за броя на притежаваните от тях гласове;
6. данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
7. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 38з. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение на лице, управляващо АИФ, да делегира функции на трето лице към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;
2. обосновка на избора на конкретното трето лице;
3. декларация, че сключването на договор с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на АИФ в най-добър интерес на инвеститорите; ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки, се представя подробно описание на естеството им и приложимата нормативна уредба, ако е необходимо, както и предвидените мерки за преодоляване на тези пречки;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;
5. документи, доказващи, че третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;
6. ако третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, не отговаря на изискванията на т. 5, за лицето се представят допълнителни информация и документи, относими към дейността, която лицето ще извършва по делегация;
7. декларация от компетентния орган от трета държава, който осъществява надзор на дейността на лицето, на което се делегират функции, по управление на портфейл или по управление на риска, че е готов да осъществява сътрудничество с комисията във връзка с изпълнението на договора за делегиране на функции, когато се делегират функции на лице от трета държава, включително лице за контакт с комисията, както и факс и адрес на електронна поща на това лице;
8. декларация, че при делегирането са спазени изискванията на чл. 222, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и 3 ЗДКИСДПКИ;
9. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение по чл. 222, ал. 5, т. 2 във връзка с ал. 4 ЗДКИСДПКИ на последващо делегиране на функции се прилагат информацията и документите по ал. 1 за лицето, на което се делегират функции последващо, и документ, удостоверяващ съгласието на лицето, управляващо АИФ, за последващото делегиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) За извършване на уведомяване по чл. 224, ал. 1 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 53 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25а, ал. 1.
(4) За издаване на одобрение по чл. 225 ЗДКИСДПКИ на промени в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ орган за приемане на промени на документите;
2. заверен препис от пълния текст на програмата за дейността или правилата, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове, ако е приложимо;
3. обосновка на приетите промени;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(5) За издаване на одобрение на промени в правилата за управление на риска по чл. 229, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите по чл. 232, ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за приемане на промени на документите;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) заверен препис от пълния текст на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове, включително и в режим на проследяване на промените;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(6) За издаване на одобрение по чл. 232, ал. 6 ЗДКИСДПКИ на делегиране на функцията по оценяване на външен оценител към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за делегиране на функцията по оценяване на външен оценител;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на външния оценител или аналогични данни за чуждестранните лица;
3. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност и идентификационен код, ако има такъв, на юридическото лице, избрано за външен оценител, или аналогични данни за чуждестранните лица;
4. документи, доказващи, че външният оценител отговаря на изискванията на чл. 232, ал. 4, т. 1 ЗДКИСДПКИ, и декларация, че е независимо лице по смисъла на чл. 232, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
5. данните и документите по ал. 1;
6. професионалните гаранции по чл. 73 на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
7. становище на депозитаря дали външният оценител отговаря на приложимите изисквания на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(7) За издаване на одобрение на замяна на депозитаря на АИФ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ, за замяна на депозитаря;
2. данните и документите по чл. 38д, ал. 2, т. 5 - 7.
(8) За издаване на одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги по чл. 233, ал. 6 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ, за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) проект на устава с изискуемото съгласно чл. 7 ЗДСИЦ съдържание, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството, и заверен препис от договора или учредителния акт;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;
3. проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и номера на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и информация за необходимите организация и ресурси за всяко дружество, избрано да осъществява дейностите по чл. 18 ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
12. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) правила за управление на рисковете, които се предвиждат в устава на дружеството със специална инвестиционна цел, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а ЗДСИЦ;
13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждите граждани - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б", както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(2) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат документите по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на дружеството със специална инвестиционна цел са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват дружеството, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се предоставя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната юрисдикция не се издава такъв документ;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация по определен от заместник-председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за юридически лица, които не са регистрирани в Република България - актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за всички юридически лица - годишните финансови отчети за последните три финансови години в съответствие с чл. 51.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За банката-депозитар на дружеството със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат документите по чл. 30.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За обслужващото дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от сключения договор за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване и поддържане на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения, съответно обслужването на придобитите вземания на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 3 ЗДСИЦ за водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други дейности на обслужващо дружество - в случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел възложи дейностите по чл. 18, ал. 3 ЗДСИЦ на обслужващо дружество;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация, че лицата, управляващи обслужващото дружество, не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество или на дружеството със специална инвестиционна цел.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. проект на устава с отбелязване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за приемане на проекта на устава, съдържащ мотиви за извършване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За замяна на банка-депозитар на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на банка-депозитар;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) информация по чл. 39, т. 8;
3. документите по чл. 30;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ на замяна на обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) информация по чл. 39, т. 9;
2. документите по чл. 43;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.
(2) За издаване на одобрение на ново дружество, което ще изпълнява дейностите по чл. 18 ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат информацията и документите по ал. 1.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) решение на компетентния орган на дружеството за иницииране на производство по преобразуване, съдържащо най-малко данните по чл. 262ж, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;
2. договор или план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж ТЗ; договорът, съответно планът за преобразуването, трябва да съдържа още и справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, и обосновка на цената въз основа на общоприети оценъчни методи;
3. доклад на управителния орган на дружеството, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна на акциите, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, методите на оценяване на имуществото на преобразуващите се дружества, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад на проверителя, отговарящ на изискванията на чл. 262м, ал. 2 ТЗ;
6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) финансов отчет съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за счетоводството към датата на решението за преобразуване, заверен от регистриран одитор;
7. заверен препис от устава на всяко от новоучредените дружества със специална инвестиционна цел, съответно от изменения и допълнен устав на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества със специална инвестиционна цел;
8. документите по чл. 39 - 43 за новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно за новоучредените дружества със специална инвестиционна цел;
9. (нова - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.


Чл. 45. (В сила от 01.01.2004 г.) Комисията издава разрешението за преобразуване едновременно с издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно на новоучредените дружества със специална инвестиционна цел.


Чл. 46. (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК новоучреденото дружество, съответно новоучредените дружества подават в комисията уведомление за вписване в търговския регистър.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 28 ЗДСИЦ за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за прекратяване;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) финансов отчет съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за счетоводството към датата на настъпването на основанието за прекратяването, заверен от регистриран одитор;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на акционерите на дружеството, включително забрана да се извършват сделки с неговите активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занятието, професионалния опит и квалификацията на предлагания ликвидатор, съответно ликвидатори, както и следните документи:
а) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждите граждани - документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или други лица, работили по договор за дружеството със специална инвестиционна цел, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.

Раздел II.
Издаване и отказ за издаване на лиценз, разрешение или одобрение


Чл. 48. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, извършва необходимите проверки на представените документи и установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз, разрешение или одобрение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите, когато на регулирания пазар ще се осъществява и търговия с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, комисията издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар след предварително одобрение от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка на правилника за дейността на регулирания пазар, правилата за търговия, вътрешната организация, регистрацията и сетълмента на държавни ценни книжа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) В случаите по чл. 187, ал. 1 ЗПФИ, когато чрез централния съконтрагент, системата за клиринг и/или сетълмент ще се извършва клиринг, съответно сетълмент на сделки с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, заместник-председателят издава одобрението след получаване на предварително съгласие на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., зал. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., зал. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Ако представените данни и документи по производството са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията, съответно заместник-председателят, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Ако съобщението до заявителя не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция или електронен адрес, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщение на специално определено за целта място в сградата на комисията или от оповестяването му на интернет страницата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Лицензът за извършване на дейност като регулиран пазар, организатор на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, доставчик на услуги за докладване на данни, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и дружество със специална инвестиционна цел се издава на хартиен носител по установен от комисията, съответно от заместник-председателя, образец.
(2) В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за издадените разрешения за организиране и управление на договорен фонд и национален договорен фонд.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Предоставянето на данни за достъп до съответния регистър включва предоставяне на пароли за достъп и заплащането на съответната такса за достъп до регистъра, ако има такава. Предоставянето на достъп до съответния регистър замества представянето на удостоверителен документ за вписаните в този регистър данни само ако данните в регистъра, до който е предоставен достъп, могат да бъдат еднозначно обвързани с лицето, за което са предоставени, и езиците, на които се поддържа регистърът, позволяват установяване на съдържанието на данните, които се удостоверяват.

Раздел III.
Уведомления


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лицата, подали заявления по тази наредба, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя, по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява незабавно, но не по-късно от 3 дни от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Изискуемите по наредбата годишни финансови отчети за дружества със седалище в Република България се представят само ако отчетите не са оповестени в цялост, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти, по партидата на съответното дружество в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Заявленията за издаване на лицензи, регистрации, одобрения и разрешения, както и уведомленията се подават на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Заварените производства по издаване на разрешения и одобрения по чл. 1, ал. 1 продължават по Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, приета с Постановление № 102 на Министерския съвет от 5 юни 2000 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 7 от 2001 г.).


§ 3. Разпоредбите на чл. 25, ал. 1, чл. 44 - 46 влизат в сила от 1 януари 2004 г.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 5, чл. 15, ал. 2, чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 1, чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 49, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 7, чл. 54, ал. 3, чл. 57, ал. 5, чл. 88, ал. 3, чл. 112, ал. 5, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 2, чл. 130, ал. 1, т. 5, чл. 135, ал. 2 и чл. 160, ал. 1, т. 8, буква "в" от ЗПФИ, чл. 12, ал. 1, т. 9 и ал. 2, т. 7, чл. 93, ал. 7, чл. 95, ал. 2, т. 10, чл. 96, ал. 1, чл. 102, ал. 3, чл. 106, ал. 4, чл. 177, ал. 1, т. 9 и ал. 2, чл. 201, ал. 2, т. 1, буква "л" и ал. 4, чл. 214, ал. 2, т. 5, чл. 222, ал. 4, чл. 223, ал. 2, чл. 225, чл. 229, ал. 5 и чл. 233, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ и глави втора и пета от ЗДСИЦ и е приета с решение № 11-Н от 3.ХII.2003 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 5. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ОРГАНИЗАТОР НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите "съдебното решение", "удостоверение за актуална съдебна регистрация" и "кода по БУЛСТАТ" се заменят съответно с "удостоверението", "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър" и "единния идентификационен код".

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ОРГАНИЗАТОР НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 39. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

§ 40. Заварените производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване се довършват по реда на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г.). Комисията, съответно заместник-председателят, дава срок на заинтересуваните лица, в който да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г.)

§ 59. По отношение на заварените към датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересуваните лица да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2021 Г.)

§ 63. По отношение на заварените към датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересованите лица да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти