Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., попр. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 14 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия (МСТ), за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд и национален договорен фонд, за регистриране на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, от Комисията за финансов надзор ("комисията") и за издаваните от нея, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на комисията ("заместник-председателя"), одобрения по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 93, ал. 7, чл. 106, ал. 4 във връзка с ал. 3, чл. 176, ал. 2, чл. 179, 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2, чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232, ал. 1 и 6 и чл. 233, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ и чл. 107 и 224 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ.
(2) С наредбата се уреждат и условията и редът за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от комисията и за издаваните от нея разрешения по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за преобразуване или прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лицензът по чл. 1 дава право за извършване само на изчерпателно посочените в него услуги и дейности.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2005 Г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) За извършване на дейност като регулиран пазар е необходимо пазарният оператор да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 75, ал. 1 ЗПФИ.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Лице, което ще извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, трябва:
1. да бъде учредено като акционерно дружество или като дружество с ограничена отговорност; и
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) към момента на издаване на лиценза да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 575/2013).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, което отговаря на условията по чл. 15, ал. 5 ЗПФИ.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(2) Лице, което ще извършва дейност като национално инвестиционно дружество от отворен тип, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 174, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ трябва да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(2) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което ще извършва дейност като управляващо дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 90 ЗДКИСДПКИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Комисията може да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, което отговаря на условията по чл. 88 ЗДКИСДПКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което ще извършва дейност като инвестиционно дружество, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза да има внесен капитал съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 8. Лице, което ще извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, трябва да бъде учредено като акционерно дружество и към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз да отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ И ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ

Раздел I.
Подаване на заявление за издаване на лиценз, разрешение и одобрение


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и дружество със специална инвестиционна цел, за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, национален договорен фонд, на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ и чл. 102, ал. 3 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 93, ал. 7, чл. 106, ал. 4 във връзка с ал. 3, чл. 176, ал. 2, чл. 179, 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2, чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232, ал. 1 и 6, чл. 233, ал. 6 и чл. 225 ЗДКИСДПКИ, за вписване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 214 ЗДКИСДПКИ, и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ и чл. 107 и 224 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ се подава писмено заявление по образец и формат, установени от комисията, съответно от заместник-председателя. Заявлението може да бъде подадено и в свободна форма при спазване на изискванията на ал. 2.
(2) Заявлението за издаване на лиценз по чл. 1, както и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд и национален договорен фонд по чл. 1, ал. 1, се подава до комисията и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за кореспонденция, телефон, факс или адрес на електронна поща за контакт, ако разполага с такива, изчерпателно посочване на дейностите (сделките), които заявителят възнамерява да извършва в страната, съответно в чужбина, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.
(3) Заявлението за издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно на разрешенията по чл. 102, ал. 3 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и по чл. 1, ал. 2, се подава до комисията, а за издаване на одобренията по чл. 1, ал. 1 и за уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ и чл. 107 и 224 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а ЗПФИ - до заместник-председателя. Заявлението по изречение първо съдържа наименованието, седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция, телефон, факс или адрес на електронна поща за контакт, ако разполага с такива, а за физическо лице - името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, телефон, факс или адрес на електронна поща за контакт, ако разполага с такива, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, исканото одобрение, съответно разрешение, и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт, или на физическото лице - заявител.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове на пазарния оператор, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ:
а) размера на внесения капитал, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
б) направените вноски от лицата, записали акции;
3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:
а) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за участие в учредяването на пазарния оператор;
4. документи за физическите лица, записали акции, включващи името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за лицата, с които лице, записало акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
6. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. правилникът за дейността на регулирания пазар;
11. програма за дейността на регулирания пазар, която съдържа:
а) видовете дейности, които регулираният пазар ще извършва;
б) организационната структура на регулирания пазар;
в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на друга държава членка за улесняване достъпа до системите за търговия на регулиран пазар;
12. данни за помещенията и техническото оборудване на регулирания пазар, за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходими за извършване на дейността и гарантиране на нейната непрекъснатост, включително техническо описание на системата за електронна търговия;
13. декларация за съответствие на системата за електронна търговия с изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите регламенти, както и с приложимите насоки и указания на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с дейността на системата за електронна търговия;
14. декларация на управителния съгласно устройствените актове орган на заявителя, че системата за електронна търговия е напълно разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си;
15. ако системата за електронна търговия не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар или МСТ заявителят предоставя:
а) данни от кого е разработена системата за електронна търговия, включително имената на лицата, участвали в разработването й, и документи, доказващи тяхното образование, квалификация и опит, или данни и доказателства;
б) декларация за отговорността, която поемат лицата, разработили системата за електронна търговия за нейното функциониране и поддържане, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица;
в) данни за лицата, които ще носят отговорност за функционирането на системата за електронна търговия и поддържането й, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица, когато те са различни от лицата, разработили системата;
г) декларация и данни за конфиденциалност между регулирания пазар и лицата, разработили и внедрили системата за електронна търговия, и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;
д) копия от договорите за разработването и поддържането на системата за електронна търговия и анексите към тях;
16. данни за системата за клиринг и сетълмент, включително и за неговата окончателност, която регулираният пазар ще прилага за сделките, сключени чрез търговските му системи, включително данните и документите по чл. 13в, когато тази система функционира в друга държава членка;
17. данни за наличието на системи за сигурност на информацията във връзка с осъществяване на дейност като пазарен оператор или регулиран пазар, включително и данни за алтернативни методи за връзка с основния сървър на системата, който да осигури дублираща платформа за търговия в случай на техническа авария или неизправност на основните системи за търговия;
18. данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за дейността на регулирания пазар от пазарния оператор, служителите, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и опит на персонала;
19. данни за реда за дублиране, съхраняване и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за покупко-продажба на финансови инструменти, позволяващ при необходимост и в разумни срокове да се възпроизведат съществените условия по всеки договор и действията на страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;
20. описание на мерките и процедурите, приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който те осигуряват изпълнение на изискванията на закона;
21. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН);
22. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор или които управляват дейността му, към заявлението се прилагат:
1. свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство;
2. нотариално заверен препис от диплома за висше образование, както и други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката; за дипломи, които не са издадени от висши училища в Република България, се представя и удостоверение за признаване на дипломата, издадено от Националния център за информация и документация (НАЦИД);
3. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че не са свързани лица по смисъла на ЗПФИ;
5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
6. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател или пазарен оператор на друга държава, както и данни за това участие;
8. декларация относно наложени на лицето или на всяко едно дружество, по отношение на което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания или административнонаказателни санкции за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;
9. декларация, посочваща дали лицето е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
10. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
11. декларация, че лицето не е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За лицата, овластени да представляват пазарния оператор, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват пазарния оператор, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България или Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС), се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(4) За юридическото лице, избрано за член на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет на пазарния оператор, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението за избор на лицето, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета на директорите, в управителния или в надзорния съвет;
3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(5) В случаите по чл. 77, ал. 2 ЗПФИ, когато лицата, определени за членове на управителния орган на пазарния оператор или които ще управляват дейността на регулирания пазар, са членове на управителен орган или управляват дейността на регулиран пазар, лицензиран съгласно изискванията на ЗПФИ или на Дял III на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145/1 от 30.04.2004), към заявлението се прилагат следните данни и документи:
1. данни за съответния регулиран пазар;
2. документ, удостоверяващ по надлежен ред, че лицето е одобрено от съответния компетентен орган на държавата членка да заема длъжността, както и декларация, че към момента на подаване на заявлението то е член на управителен орган или управлява дейността на съответния регулиран пазар;
3. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху дейността на съответния регулиран пазар;
4. приложимото право спрямо дейността на съответния регулиран пазар.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 80, ал. 5 ЗПФИ.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат съответните данни и документи по чл. 20, ал. 1 и 2 и данни за квалификацията и професионалния опит на лицата.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) В случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, към заявлението се прилагат и следните данни и документи за регулирания пазар:
1. уставът, дружественият договор и другите учредителни актове на регулирания пазар;
2. данните и документите по чл. 10, т. 3 - 5;
3. данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11 за членовете на управителния и контролния орган на регулирания пазар и за лицата, които могат да управляват дейността на регулирания пазар;
4. съответните данни и документи по чл. 12а за лицата, които притежават квалифицирано участие в регулирания пазар;
5. документи, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на лиценз на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 18, т. 22.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 3 ЗПФИ за изменения и допълнения в правилника за дейността на регулирания пазар към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от решението на съвета на директорите, съответно на управителния съвет на пазарния оператор, за изменение и допълнение на правилника;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от пълния текст на правилника с отразените изменения и допълнения към съответната дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на пазарния оператор или които имат право да управляват дейността на пазарния оператор, към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на пазарния оператор за избор на член на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно за оправомощаване на лица извън състава на съвета на директорите или на управителния съвет, да управляват дейността на пазарния оператор;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данните и документите по чл. 10, т. 6 - 9 и документите по чл. 11 за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет, съответно оправомощени да управляват дейността на пазарния оператор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ при промяна в състава на лицата, които са членове на управителния орган на регулирания пазар или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението се прилагат съответните данни и документи по ал. 2, т. 1 и по чл. 10, т. 6 - 9 и чл. 11.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението се прилагат съответните данни и документи по чл. 12а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 ЗПФИ към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 12а за лицата, които искат да придобият квалифицирано участие в регулирания пазар.


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 100, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага, към заявлението членовете и участниците на регулирания пазар прилагат следните данни и документи:
1. посочване на държавата членка, в която системата функционира;
2. описание на системата и данни за техническите условия и обезпеченост на сетълмента, който ще се извършва чрез нея;
3. данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите връзки и споразумения с други системи и способи за сетълмент, които осигуряват ефективност и икономичност на сетълмента на сделките;
4. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху системата за сетълмент, ако има такъв, както и за приложимото право по отношение на системата;
5. данни и документи за участниците в системата:
а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
б) в случаите, когато лицето е получило разрешение за извършване на дейност от компетентен орган, различен от комисията - заверен препис от това разрешение.


Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка, към заявлението пазарният оператор прилага следните данни и документи:
1. посочване на държавата членка, в която системата за клиринг и/или сетълмент функционира;
2. описание на системата за клиринг и/или сетълмент и данни за техническите условия и обезпеченост за нейното функциониране;
3. за системата за сетълмент - данните и документите по чл. 13б, т. 2 - 4.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) заверен препис от устава, дружествения договор и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) документи, удостоверяващи съответствие на началния капитал с изискванията на чл. 8 ЗПФИ и Регламент (ЕС) № 575/2013, включително:
а) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за лицата, записали акции или дялове от капитала на заявителя, както и за дела им от капитала;
б) (предишна б. "а" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) за дружество в процес на учредяване:
аа) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за паричните вноски - удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка, не е в производство по несъстоятелност и не е поставена под специален надзор, че паричните средства са внесени по набирателна сметка по реда на чл. 166, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);
бб) (зал. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
вв) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за непаричните вноски (апорти) в акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена - оценка на независим оценител, съобразена с изискванията на Регламент 575/2013, и удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, че те са блокирани по водени от тях сметки за целите на внасянето на непаричната вноска; в случай че облигациите бъдат изплатени предварително или техният падеж настъпи в периода от подаването на заявлението до произнасянето на комисията, лицето, направило непаричната вноска, внася паричните средства по набирателна банкова сметка по реда на чл. 166, ал. 1 ТЗ;
гг) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за непаричните вноски под формата на вещни права върху движими и недвижими вещи или права върху нематериални обекти, пряко свързани с услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ - оценка на вещи лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ;
в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) за дружество, регистрирано по ТЗ:
аа) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) годишен счетоводен баланс на дружеството за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, счетоводен баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, заверен от регистриран одитор, а в случай че дружеството отговаря на условията по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, то представя и последния заверен от регистриран одитор консолидиран баланс, както и консолидиран баланс към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;
бб) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) удостоверение от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка, не е в производство по несъстоятелност и не е поставена под специален надзор за паричните средства, налични по сметките на дружеството;
вв) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
гг) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат дълготрайните (нетекущите) материални активи и дълготрайните (нетекущите) нематериални активи, с изрично посочване на активите, които не са пряко свързани с дейността на дружеството по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, придружени с оценка, извършена от три вещи лица, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния капитал по чл. 3 и 4 от Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им;
дд) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) справки, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат притежаваните финансови инструменти, придружени с оценка на допуснатите до търговия на регулиран пазар финансови инструменти, които имат пазарна цена, извършена от независим оценител, ако инвестиционният посредник включва тези активи в началния си капитал; оценката на оценителя трябва да бъде съобразена с изискванията на Регламент 575/2013;
ее) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) справки, заверени от лицето, съответно лицата, овластени да представляват дружеството, съдържащи аналитични разбивки на счетоводните сметки, по които се отчитат други форми на инвестиции, които нямат пазарна цена, включително и методите им за оценка, както и разбивка на всички счетоводни сметки на аналитично ниво, по които са отразени записи, отчитащи дейността на дружеството;
жж) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
г) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за дружествата по букви "б" и "в" - справки за определянето на началния капитал в зависимост от вида на дружеството и размера на началния капитал; справка за определяне на собствения капитал (С 01.00 - Собствени средства (СА1) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на представянето на информация от институциите на надзорните органи (L191 от 28 юни 2014 г.);
д) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., зал. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)
е) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник включва финансови инструменти по т. 2, буква "б", подбуква "дд", допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена при изчисляването на собствения капитал, същите трябва да се оценяват от независим оценител и оценката е неразделна част от справката по т. 2, буква "в", подбуква "дд";
3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) програма за дейността на дружеството, включваща:
а) пазарна информация:
аа) общ преглед и очаквано развитие на пазара;
бб) описание на конкурентната среда;
вв) силни и слаби страни на инвестиционния посредник в контекста на пазарните тенденции, конкурентната среда и предлаганите продукти;
б) клиентска структура:
аа) правен статус;
бб) социален статус;
вв) склонност към риск (съотношение риск/доход);
в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) извършвани услуги и дейности:
аа) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) описание на извършваните услуги и дейности;
бб) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) в случаите, когато заявителят ще сключва сделки за собствена сметка с финансови инструменти, се посочва дали възнамерява да действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, както и информация за акциите, по отношение на които възнамерява да действа като такъв, и за клиентите, които могат да получават публикуваните от него оферти за акции;
вв) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) информация за функциите, услугите или дейностите, които инвестиционният посредник предвижда да възложи за изпълнение на трето лице и условия на възлагане;
гг) (предишна б. "бб" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) очакван дял от пазара по видове продукти;
дд) (предишна б. "вв" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) общ пазарен дял;
ее) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, които инвестиционният посредник възнамерява да извършва в други държави членки чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги и начина, по който ще бъдат предоставяни тези услуги;
г) очакван финансов резултат:
аа) оборот по видове предлагани услуги;
бб) обем и структура на приходите по видове сделки, структура и обем на разходите;
вв) прогнозен финансов резултат;
гг) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) прогнозни постоянни разходи;
дд) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) прогнозни финансови показатели, придружени от подробен анализ, удостоверяващи, че заявителят обосновано очаква да изпълни изискванията на закона;
д) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) информация за планирания относителен дял и стойност на финансовите инструменти за собствена сметка, в които инвестиционният посредник планира да инвестира, свързаните с тях рискове за инвестиционния посредник, вида на финансовите инструменти, пазара, на който се търгуват, и държавите, в които инвестиционният посредник планира да инвестира;
е) вътрешната организация:
аа) организационна структура на инвестиционния посредник;
бб) (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) управленска структура на инвестиционния посредник, към която се прилага схема за разпределение на функциите и правомощията между изпълнителните директори и другите ръководни длъжности;
вв) (предишна б. "бб" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) клонова структура на инвестиционния посредник;
гг) (предишна б. "вв" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) длъжностно щатно разписание в инвестиционния посредник;
дд) (отм., предишна б. "гг" - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) функционална характеристика на отделните структурни звена в инвестиционния посредник и връзките между отделите;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) когато заявителят се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност;
5. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат съвместно с друго лице да управляват дейността на инвестиционния посредник или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, съответно на тези, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица - членове на комитета по риска на инвестиционния посредник, ако дружеството има такъв комитет;
10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които ще бъдат членове на комитета по възнагражденията, ако дружеството има такъв комитет;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, включително посочване на държавата, в която се намира главното им управление, приложимото право спрямо дейността им и органа, упражняващ надзор на дейността им, ако има такъв;
12. (отм., предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица и органа, упражняващ надзор на дейността им, ако има такъв;
13. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, както и за дела им от капитала и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица и органа, упражняващ надзор на дейността им, ако има такъв;
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 ЗПФИ, приложими към договорите с клиентите, както и образци на договорите с клиенти и с лица, които работят по договор за инвестиционния посредник;
15. (предишна т. 13, доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава квалифицирано участие, и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., зал., предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правилата за вътрешната организация по чл. 24, ал. 2 ЗПФИ с минимално съдържание съгласно чл. 75 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2008 г., доп.; бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2011 г.) (Наредба № 38);
17. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правилата за личните сделки, отговарящи на изискванията на чл. 17 от Наредба № 38;
18. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правилата по чл. 24, ал. 3 ЗПФИ за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол с другите органи и лица, работещи по договор за инвестиционния посредник;
19. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) политиката за изпълнение на нарежданията по чл. 30, ал. 2 ЗПФИ;
20. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) политиката за възнагражденията;
21. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник действа като систематичен участник по отношение на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, се прилагат следните данни и документи:
а) правилата по чл. 44, ал. 3 ЗПФИ;
б) данни за техническото и програмното осигуряване, сключените договори и споразумения, както и други данни и документи, удостоверяващи, че инвестиционният посредник е в състояние да изпълнява изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и на Регламент 1287/2006 ЕК във връзка с дейността си като систематичен участник;
22. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник ще организира МСТ съгласно чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ, се прилагат следните данни и документи:
а) техническо описание на МСТ;
б) правилата за търговия, включително критериите за изпълнение на нареждания съгласно чл. 51, ал. 1 ЗПФИ;
в) описание на системата за клиринг, сетълмент и гарантиране на сключените сделки чрез МСТ;
г) данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите договори и други споразумения за ефективен сетълмент на сделките, сключени чрез МСТ;
д) предлаганите услуги във връзка с организирането на многостранната система за търговия;
е) правилата по чл. 51, ал. 3 ЗПФИ;
ж) информация за условията и реда за уреждане на спорове между участниците и организатора на МСТ;
з) информация за таксите и комисионите, събирани от организатора на МСТ;
и) стандартизираните договори, прилагани от организатора на многостранната система за търговия в отношенията му с участниците и емитентите на финансови инструменти;
к) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) условията и реда, по който организаторът на многостранната система упражнява контрол за спазване на правилата по чл. 51, ал. 1 и 3 ЗПФИ от участниците в системата за търговия;
л) условията и реда за установяване на действия от участниците в системата, които представляват пазарни злоупотреби;
м) условията и реда за приемане и за отстраняването на финансови инструменти от търговия на МСТ;
н) в случаите, когато инвестиционният посредник, който организира МСТ, възнамерява да използва централен съконтрагент, клирингова къща или система за сетълмент от друга държава членка с цел осигуряване на клиринга и/или сетълмента на сключените сделки с финансови инструменти чрез МСТ, се прилагат данните и документите по чл. 13в;
о) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, когато заявителят иска да бъде освободен от спазване на изискването по чл. 53, ал. 1 ЗПФИ, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18, параграф 1 или 2 на Регламент 1287/2006/ЕК;
п) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация на управителния съгласно устройствените актове орган за съответствие на изградената МСТ с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му, както и с приложимите насоки и указания на Европейския орган по ценни книжа и пазари във връзка с дейността на МСТ;
р) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация на управителния съгласно устройствените актове орган на дружеството, че МСТ е напълно разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си;
с) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни от кого е разработена МСТ, включително имената на лицата, участвали в разработването й, и документи, доказващи тяхното образование, квалификация и опит, ако електронната платформа на МСТ не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар или МСТ;
т) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация за отговорността, която поемат лицата, разработили МСТ за нейното функциониране;
у) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за лицата, които ще поддържат МСТ, включително срокове за мониторинг и реакция при отстраняване на повреди от техническо естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица;
ф) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация и данни за конфиденциалност между инвестиционния посредник и лицата, разработили и внедрили МСТ, както и за лицата, които ще я поддържат, и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;
х) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) копия от договорите за разработването и поддържането на МСТ и анексите към тях;
23. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите на промяна в правилата по чл. 51, ал. 1 и 3 ЗПФИ инвестиционният посредник представя в комисията:
а) заверен препис от решението на управителния орган за изменение и допълнение на правилата;
б) заверен препис от пълния текст на правилата с отразените изменения и допълнения към съответната дата;
24. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) когато инвестиционният посредник ще извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 4 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № 38;
25. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 22, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) когато инвестиционният посредник ще предоставя услугите по чл. 5, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПФИ, се прилага политиката по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38, включително процедурата за избягване на повторно разпределение на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски нареждания;
26. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 23, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) когато инвестиционният посредник предвижда да възложи изпълнението на важни оперативни функции на трето лице, се прилагат следните данни и документи:
а) данни за лицето, на което се възлага изпълнението;
б) в случаите, когато лицето, на което се възлага изпълнението, е установено в трета държава, се прилагат данни и документи, удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на съответните функции, услуги или дейности в държавата си по произход;
в) заверено копие от разрешенията, издадени на лицето, които са необходими за изпълнение на възложените функции, услуги или дейности;
г) проект на договор между инвестиционния посредник и лицето, в който изчерпателно се посочват правата и задълженията на страните, със съдържание, което гарантира изпълнението на условията по чл. 50 - 55 от Наредба № 38;
д) данни и документи, удостоверяващи, че лицето, на което се възлага изпълнението, разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им изпълнение;
е) информация дали инвестиционният посредник и лицето, на което се възлага изпълнението, принадлежат към една и съща група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ;
ж) методите, прилагани от инвестиционния посредник за оценка на изпълнението на възложените функции;
з) информация за условията и реда за упражняване на контрол върху изпълнението на възложените функции, услуги или дейности от лицето, на което се възлага изпълнението;
27. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 24, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правилата за вътрешния контрол, политиките и процедурите по чл. 80, ал. 1 от Наредба № 38;
28. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 25, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато са налице условията по чл. 81 от Наредба № 38, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на тези условия;
29. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 26, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правилата за управление на риска по чл. 82 от Наредба № 38;
30. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 27, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато са налице условията по чл. 83, ал. 6 от Наредба № 38, при които инвестиционният посредник може да не създава отдел за вътрешен одит, съответно когато отделът може да се състои само от едно лице, се прилагат данни и документи, удостоверяващи наличието на тези условия;
31. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за материалното, техническото и програмното осигуряване, необходимо за извършване на дейността, както и сертификат за противопожарна безопасност на помещенията, в които ще се осъществява дейността;
32. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 29, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) тарифата по чл. 22, ал. 2 от Наредба № 38;
33. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна т. 30, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
34. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
35. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) в случаите, когато инвестиционният посредник иска да му бъде издаден лиценз да извършва услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, се прилагат следните данни и документи:
а) заверен препис от взетото решение за извършване на дейност по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ на компетентния съгласно устройствените актове орган;
б) данни и документи за капитала по чл. 7, ал. 4 ЗПФИ;
в) уставът или дружественият договор;
г) програма за дейността, която дружеството предвижда да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, включително представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува;
д) данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, отговорни за извършване на дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ;
е) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; ЕГН, съответно аналогични данни за чуждестранните лица; адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/или говоримо, с посочване на степента на владеене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност;
ж) копия от други документи, различни от тези по букви "в" и "г", приети от посредника и предвиждащи правилата, въз основа на които ще се осъществява дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на управителния и контролния орган или които управляват дейността на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чуждестранните лица, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;
2. декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или на контролния орган на инвестиционния посредник и не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;
5. декларация, че лицето не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;
8. декларация, че лицето не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган на дружеството член на управителен или на контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, лицето декларира за наличието на това обстоятелство;
9. декларация, че на лицето не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава, както и на приложимите регламенти на ЕС;
10. декларация, че не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането им, както и на приложимите регламенти на ЕС, или съответното законодателство на друга държава, когато тези нарушения се квалифицират като системни;
11. декларация, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред, като лицето изрично декларира за наличието на това обстоятелство;
12. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
13. декларация, че лицето не е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
14. нотариално заварено копие от диплома за висше образование; за дипломи, които не са издадени от висши училища в Република България, се представя и удостоверение за признаване на дипломата, издадено от НАЦИД.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на инвестиционния посредник са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват пазарния оператор, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(5) За всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителния или в контролния орган на инвестиционния посредник;
3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Към заявлението за лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. декларация дали лицето е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения към държавата и по Закона за местните данъци и такси или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;
4. декларация дали е свързано лице с друг съдружник (съдружници) или акционер (акционери) в инвестиционния посредник, в която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на този съдружник (съдружници) или акционер (акционери);
5. декларация дали на лицето са налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховане (КЗ) и актовете по прилагането им, на приложимите регламенти на ЕС или съответното законодателство на друга държава;
6. декларация дали е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ, ЗКИ и КЗ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава;
7. декларация за наличие на извършена вече оценка на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за компетентния орган, извършил оценката, и за резултата от нея; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценката, вместо декларация се прилага копие от решението;
8. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
9. когато лицето, което притежава квалифицирано участие, попада в някоя от хипотезите по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ, се прилагат данни за съответния инвестиционен посредник, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или кредитна институция и за компетентния орган от държава членка, който упражнява надзор спрямо него/нея, или се декларира, че лицето не попада в хипотезите по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ;
10. годишните финансови отчети за последните 3 години, както и одитирани финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако е юридическо лице;
11. данни за лицата, с които лицето се явява свързано, и за отношенията на свързаност;
12. в случаите, когато лицето е част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата, информация за лицата в групата, върху които се осъществява надзор, и наименованието на компетентните органи от държавите членки по произход, които осъществяват надзора, ако има такъв;
13. когато всички гласове в общото събрание на инвестиционния посредник се притежават от едно физическо лице, се представя план за мерките и действията, насочени към защита интересите на клиентите, които ще бъдат предприети в случай на смърт или недееспособност на физическото лице;
14. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което притежава пряко квалифицирано участие, за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години, както и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;
15. за квалифицираното участие:
а) общ размер на квалифицираното участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;
б) за прякото участие - брой дялове или акции, брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание;
в) за непрякото участие - брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото събрание; посочване на съответните хипотези по чл. 146 ЗППЦК; данни за притежателите на акции или дялове; данни и документи, удостоверяващи правото на лицето да придобие, прехвърли или да упражни правата на глас; данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо;
16. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6.
(3) За лицата, които притежават непряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник, се прилагат документите по ал. 1 и 2.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 14, ал. 4 ЗПФИ заявителят представя в комисията:
1. документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) банкови или други документи, удостоверяващи, че всяко от записалите дялове или акции лице е внесло пълния размер на дължимите вноски. За регистрирано в търговския регистър юридическо лице се представя и финансов отчет към датата от последния ден от месеца, предхождащ решението на комисията за издаване на лиценз, и документ от банката/ите за наличие на парични средства по сметка на дружеството.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да извършва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ и в трета държава, към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) мотивирано посочване на причините за искането за издаване на лиценз за извършване на заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности в трета държава; представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; начин на изпълнение на поръчките на клиентите, както и мерките, които ще предприеме за защита на правата по предоставените му финансови инструменти и/или пари;
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, отговорни за управлението на дейността в чужбина, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване на заявените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ в трета държава, за които се прилага биографична справка с данни за: трите имена; единния граждански номер (ЕГН), съответно аналогични данни за чуждестранните лица; адресната регистрация; образованието, включително наименованието на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучението; чужди езици, които лицето владее писмено и/или говоримо, с посочване на степента на владеене; справка за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години; настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Юридическото лице от трета държава, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ чрез клон на територията на Република България, към заявлението прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) мотивирано посочване на причините за създаване на клон в Република България, както и представяне в подробности на услугите и дейностите, които възнамерява да извършва, с какви финансови инструменти, на кои пазари и за какъв вид клиенти ще търгува и с какви други дейности ще се занимава; в случай че чуждестранното юридическо лице е част от група, действаща във финансовия сектор, се представя и подробно описание на структурата на групата;
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) заверен препис от акта за регистрация на чуждестранното юридическо лице с актуални данни за седалището, адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които го представляват и управляват, както и адрес на електронна поща, на която ще бъде получавана кореспонденцията във връзка с производството пред комисията;
3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) заверен препис от разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, включващ и описание на разрешените услуги и дейности;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) писмено съгласие за откриване на клон, издадено от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано;
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) писмено изявление на органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, което съдържа:
а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) декларация, че върху лицето, включително върху клона му на територията на Република България се упражнява надзор на консолидирана основа;
б) посочване на размера на собствения му капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа;
6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) поемане на задължение от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където юридическото лице е регистрирано, за своевременно уведомяване на комисията за:
а) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) надзорните мерки, които са наложени на юридическото лице, както и за други санкции или ограничения върху дейността му;
б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) промени в капиталовата адекватност, ликвидността или други показатели, чиито изменения биха могли да имат негативен ефект върху стабилността на юридическото лице и клона му в Република България;
в) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) промени в изискванията за надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на юридическото лице, съответно на клона му в Република България;
г) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на юридическото лице, както и отнемане или друго аналогично действие на разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ от органа, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където е регистрирано юридическото лице;
д) възникване на други обстоятелства, които могат сериозно да застрашат клиентите на клона;
е) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) поемане на задължение за сътрудничество с органите за надзор в Република България при извършването на проверки на място в клона, както и за предоставяне на информация при поискване;
7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверен препис от решението на компетентния орган на управление на юридическото лице за откриване на клон на територията на Република България;
8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверен препис от акта на компетентния орган на управление за избор или назначаване на лицата, които ще управляват и представляват клона на юридическото лице в Република България;
9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) писмена декларация от компетентния управителен орган на юридическото лице, че ще представя годишните финансови отчети, както и годишната и полугодишната информация за капиталовата адекватност на юридическото лице;
10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) одитирани годишни финансови отчети на юридическото лице за последните 3 години;
11. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) програмата за дейността по чл. 18, т. 3, която включва и подробно описание на функциите на клона и отношенията му с централата на юридическото лице при вземане на решения относно дейността му на територията на Република България;
12. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) нормативните актове, които определят изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници в страната, където юридическото лице е регистрирано;
13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) документи от органа, регулиращ капиталовия пазар в страната, където юридическото лице е регистрирано, които удостоверяват, че заявителят не е нарушавал и не нарушава към момента на подаване на заявлението изискванията за капиталова адекватност и ликвидност съгласно националното си законодателство;
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) документ за внесена встъпителна вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, ако са налице условията по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК, или документи, доказващи, че тези условия не са налице;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните и документите по чл. 18, т. 11, 12, 13, 15 за инвестиционния посредник от трета държава;
16. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните и документите по чл. 18, т. 9, 10, 14, 16 - 36 за клона;
17. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните и документите по чл. 19 за лицата, които ще управляват и представляват клона, както и за всички други лица, които могат съвместно с друго лице да управляват дейността на клона или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на клона, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
18. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)


Чл. 25. (1) (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ за преобразуване на инвестиционен посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на преобразуване чрез вливане, разделяне, отделяне или сливане по глава шестнадесета от ТЗ към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, за осъществяване на преобразуването, одобрение на договора или плана за преобразуване по т. 3, както и всички изменения и допълнения, които се налагат в устройствените актове във връзка с преобразуването;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) писмен доклад на управителните органи на преобразуващите се и на приемащите дружества, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на дяловете и акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) договор или план за преобразуването във формата по чл. 262е ТЗ и със съдържанието по чл. 262ж ТЗ; в случаите на вливане, сливане и разделяне, когато приемащото или новоучреденото дружество, съответно приемащите или новоучредените дружества или едно от тях, не са инвестиционни посредници, договорът, съответно планът за преобразуване, включва и подробно описание на начините за уреждане на отношенията с клиентите относно сметките за финансови инструменти и парични средства на клиентите;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) при преобразуване на инвестиционния посредник в друг вид търговско дружество, както и в случаите на отделяне се представя финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на преобразуващото се дружество към датата на плана за преобразуване, съответно договора за преобразуване съгласно чл. 262д ТЗ; комисията може да изиска от инвестиционния посредник допълнителни сведения и разяснения по отчетите, както и представяне на допълнителен финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност към определена дата, включително проект;
5. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
6. доклад на проверителя по чл. 262м ТЗ, съответно и по чл. 262ф ТЗ;
7. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) годишните одитирани финансови отчети и докладите за дейността на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, за последните 3 финансови години, ако има такива и те не са представени на комисията;
8. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване;
9. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на дружествения договор или устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Комисията едновременно с издаването на одобрението издава и лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, когато новоучредените или приемащите дружества, съответно новоучреденото или приемащото дружество, ще извършват услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ. В този случай се прилагат и документите по чл. 18 - 23.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За извършване на уведомяване по чл. 26 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице към заявлението прилагат:
1. за заявител физическо лице:
а) свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;
б) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация относно наложени на лицето или на всяко едно дружество, по отношение на което лицето е упражнявало функции по управление или контрол, административни наказания за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;
в) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация относно освобождаване от длъжност, на основание приложена принудителна административна мярка, в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
д) декларация относно основната цел на придобиването или увеличаването на квалифицираното участие (напр. диверсификация на портфейл, получаване на дивидент, участие в управлението);
е) декларация относно всеки интерес или дейност на заявителя, който може да породи между него и инвестиционния посредник конфликт на интереси;
ж) декларация за наличие на финансови и други интереси и отношения между заявителя и акционер или съответно съдружник в инвестиционния посредник, друго лице, оправомощено да упражнява правото на глас, член на управителен или надзорен орган в инвестиционния посредник и самия инвестиционен посредник;
з) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация за финансовото състояние и стабилност на заявителя с изрично посочване на източници на доходи, активи и пасиви, обезпечения;
и) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация за наличие на подходящи с оглед дейността на инвестиционния посредник образование, предишен професионален опит и понастоящем осъществявани дейности и функции, както и заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на заявителя;
к) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14 и 15;
2. за заявител юридическо лице:
а) списък на лицата, членове на управителния и контролния орган на заявителя, и тези, които управляват дейността му;
б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация относно наложени на лицето, на членовете на неговите управителни и контролни органи и на всяко лице в групата (ако заявителят е част от група) административни наказания или административнонаказателни санкции за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ и актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;
в) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация относно освобождаване на лицето, на членовете на неговите управителни и контролни органи и на всяко лице в групата (ако заявителят е част от група), на основание приложена принудителна административна мярка, от длъжност в управителен или контролен орган на дружество, извършващо дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ, или на дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;
д) декларация за това, дали лицето, членовете на неговите управителни и контролни органи и всяко лице в групата (ако заявителят е част от група) е обявявано в несъстоятелност или се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
е) декларация за структурата на акционерното участие в заявителя, с идентификация на акционерите, притежаващи квалифицирано участие по смисъла на т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ и информация за съответното им участие в капитала или правата на глас и наличието на споразумения между тях (по отношение на акциите с право на глас);
ж) декларация за основната цел на придобиването или увеличаването на квалифицираното участие ( напр. диверсификация на портфейл, получаване на дивидент, участие в управлението);
з) декларация за всеки интерес или дейност на заявителя, който може да породи между него и инвестиционния посредник конфликт на интереси;
и) декларация за наличие на финансови и други интереси и отношения между заявителя и акционер или съответно съдружник в инвестиционния посредник, друго лице, оправомощено да упражнява правото на глас, член на управителен или надзорен орган в инвестиционния посредник и самия инвестиционен посредник;
к) декларация за наличие на подходящи с оглед дейността на инвестиционния посредник образование, предишен професионален опит, понастоящем осъществявани дейности и функции за членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице заявител;
л) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 - 4, 9 - 16;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 15 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 15 за квалифицираното участие, което лицето възнамерява да придобие;
5. данни за сделката или действието, в резултат на което лицето ще придобие квалифицираното участие, съответно ще увеличи участието си - вида на сделката или действието, срокове, условия и страни по сделката, цена на придобиване, когато е приложимо;
6. в случаите, когато придобиването или увеличаването на квалифицираното участие води до промяна на контрола в инвестиционния посредник - бизнес план със следното съдържание:
а) обосновка на придобиването;
б) краткосрочни финансови цели;
в) възможна реорганизация по отношение на дейността, предлаганите продукти и клиентите и пренасочване на ресурси в рамките на инвестиционния посредник;
г) условия на включване и интегриране на инвестиционния посредник в структурата на групата, част от която е лицето, придобиващо или увеличаващо квалифицирано участие, с описание на политиката на управление на отношенията между членовете в групата;
д) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) прогнозен финансов отчет за срок една година с обосновка на прогнозните данни;
е) влияние на придобиването върху корпоративното управление и организационната структура на инвестиционния посредник (в т. ч. данни за лицата, които заявителят възнамерява да назначи, ако вече ги е определил, като членове на управителните и контролните органи, лица, упълномощени да представляват и управляват инвестиционния посредник);
ж) (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) анализ на чувствителността по отношение на влиянието, което оказва върху дружеството промяната на квалифицираното участие, включително реалистичен, песимистичен и оптимистичен сценарий;
7. в случаите на придобиване на квалифицирано участие, без промяна на контрола в инвестиционния посредник - стратегически план със следното съдържание:
а) периода, за който лицето възнамерява да притежава акционерно участие в инвестиционния посредник;
б) намерение на лицето да поддържа, увеличи или прехвърли участието си в инвестиционния посредник в близко бъдеще;
в) информация за готовността и възможността на лицето да подпомогне дейността на инвестиционния посредник със собствени средства в случаите на необходимост от допълнителни средства за развитието на дейността на посредника или на финансови затруднения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За извършване на уведомяване по чл. 26а, ал. 1 и 2 ЗПФИ за прехвърляне на дялово участие към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 15 за притежаваното от лицето участие към датата на подаване на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) данни за размера на участието, което лицето възнамерява да прехвърли, както и данните по ал. 3, т. 5 за сделката или действието, в резултат на което лицето ще престане да притежава квалифицирано участие, съответно ще намали участието си;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните по чл. 20, ал. 1, т. 15 за участието, което лицето ще притежава след прехвърлянето;
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данните и документите по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 11.
(5) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) За издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 ЗПФИ за промяна в състава на лицата, които са членове на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник или които управляват дейността му, както и на лицата, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, към заявлението по чл. 9, ал. 1 се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяната;
2. данните и документите по чл. 19.
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението прилага данни и документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 18 - 20 на Регламент 1287/2006/ЕК.
(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на одобрение по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение по чл. 59 във връзка с чл. 57, ал. 1 ЗПФИ, инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ, към заявлението прилага данните и документите по чл. 13в.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка - заверен препис от лицензията за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния орган на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
12. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
13. проспектът на инвестиционното дружество и документа с ключова информация за инвеститорите;
14. правилата за управление на риска;
15. политиката за възнагражденията;
16. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество;
17. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
18. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за инвестиционните подфондове на инвестиционното дружество допълнително се прилагат:
1. заверен препис от правилата на подфонда;
2. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на подфонда, ако са различни от правилата на схемата чадър;
3. правилата за управление на риска, ако са различни от правилата на схемата чадър;
4. документът с ключовата информация за инвеститорите на подфонда;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на подфонда, документите по чл. 29, ал. 2 за това лице, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са били обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. декларация по чл. 31 ЗДКИСДПКИ;
7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на лицето;
8. декларация, че лицето не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват инвестиционното дружество, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се представя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, се прилагат документите по ал. 1 - 2.
(4) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на инвестиционното дружество;
3. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, съответно на негов подфонд, който е юридическо лице, към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения към държавата и по Закона за местните данъци и такси или аналогичен документ, издаван от чуждестранни държавни органи, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения;
2. декларация по определен от заместник- председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години, както и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;
3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
5. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
6. декларация дали не са им налагани административни наказания или административнонаказателни санкции през последните три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на приложимите регламенти на ЕС;
7. декларация дали са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна административна мярка или на дружество, чиято дейност се регулира от аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на приложимите регламенти на ЕС;
8. данни за лицата, с които се явяват свързани лица, и за отношенията на свързаност;
9. в случаите, когато лицата са част от група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се предоставя информация за структурата и за дейността на групата;
10. годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, ако са юридически лица;
11. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За физическите лица, които управляват дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или които могат да упражняват контрол върху инвестиционното дружество, се прилагат данните и документите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За управляващото дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За депозитаря към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35, ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
4. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции;
5. декларация по чл. 25, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 3 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество, съответно на негов подфонд, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в устава и другите устройствени актове, съответно за промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на устава и другите устройствени актове, съответно на правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове в правилата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на инвестиционното дружество към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 26, т. 8 и документите по чл. 30.
(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) (Наредба № 44) към заявлението се прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за поемане на управлението на инвестиционното дружество;
2. план за управление на инвестиционното дружество;
3. данните и документите по чл. 26 и 29;
4. при преобразуване на инвестиционното дружество: планът за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като управляващо дружество, към заявлението по чл. 9, ал. 1 прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 90, ал. 1 и 3 ЗДКИСДПКИ;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверен препис от удостоверението за вписване в търговския регистър на заявителя, когато той се е регистрирал като търговец с друг предмет на дейност, заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна в неговия предмет на дейност, както и актуално удостоверение за вписването в търговския регистър;
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) програма за дейността, включваща най-малко: информация за сектора от пазара, който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, услугите и дейностите, които ще предоставя, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една година, включително прогнозни приходи и разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно управление на дейността на лицата, които възнамерява да управлява;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) когато дружеството ще предоставя услугите по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат и документите по чл. 18, т. 3, 14, 16, 18, 24, 26 - 32;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират и за броя на притежаваните от тях гласове;
12. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори;
13. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) политиката за възнагражденията;
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;
15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) правилата на управляващото дружество за вътрешната организация и вътрешния контрол;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице и за отношенията на свързаност;
18. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) декларация, че участващите в производството лица не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с такова дружество лица по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) правила за инвестиране на собствените средства на дружеството.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите или на управителния съвет на управляващото дружество, се прилагат данните и документите по чл. 19.


Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, се прилагат данните и документите по чл. 20.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 90, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение на управляващо дружество да делегира функции и действия по чл. 106, ал. 3 във връзка с ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;
2. декларация, че сключването на договор с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър интерес на инвеститорите; ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки, се представя подробно описание на естеството им, приложимата нормативна уредба, ако е необходимо и предприетите мерки за преодоляването им;
3. декларация, че интересите на третото лице, с което е сключен договор, не могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество, колективната инвестиционна схема, националния инвестиционен фонд или алтернативния инвестиционен фонд, чиято дейност то управлява;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;
5. информация за критериите за преразпределение на инвестициите, в съответствие с което се осъществява делегирането;
6. документи, доказващи, че третото лице е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;
7. обосновка на избора на конкретното трето лице.
(2) За издаване на одобрение по чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на общото събрание на управляващото дружество за промяната, която е предмет на одобрение;
2. съответните данни и документи по чл. 19.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава по чл. 88 ЗДКИСДПКИ се прилага съответно чл. 23.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява договорен фонд към заявлението, подавано от управляващото дружество, се прилагат:
1. номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;
3. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемането на правилата на договорния фонд, на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите, на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
4. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на банка депозитар на договорния фонд и за избор на инвестиционни посредници;
5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд;
6. правилата на договорния фонд;
7. проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд;
8. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на депозитаря;
11. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената от Българската народна банка лицензия за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на решенията, и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) За лицето по ал. 1, т. 5, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд, към заявлението се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(3) За депозитаря, с когото е сключен договор за депозитарни услуги, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 5 или ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
3. информация за кадровата, капиталовата и информационната обезпеченост, както и системата за съхраняване на информация, гарантиращи ефективното изпълнение на депозитарните функции.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За инвестиционните посредници по ал. 1, т. 11 се прилага заверен препис от договора за инвестиционно посредничество.
(5) За инвестиционните подфондове на договорния фонд допълнително се прилагат документите по чл. 26а.


Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата на договорния фонд, съответно на негов подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за промяна в правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата на договорния фонд или подфонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове в правилата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на договорния фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 37а, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 37а, ал. 3.
(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.
(4) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество избраното управляващо дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44 към заявлението прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на договорния фонд;
3. данните и документите по чл. 37а;
4. при преобразуване на договорния фонд: плана за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява борсово търгувани фондове се прилагат документи съответно по чл. 26 - 31 или чл. 37а, както и следните документи:
1. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията на маркет-мейкър, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете на КИС;
2. договорът, сключен между борсово търгувания фонд, съответно неговото управляващо дружество, и маркет-мейкъра за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсовата им цена.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За извършване на уведомяване по чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26, ал. 1 - 3 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 3 и 4.
(2) За издаване на разрешение по чл. 102, ал. 1 ЗДКИСДПКИ управляващото дружество прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество орган за прекратяване на дейността на дружеството и за избиране на ликвидатор;
2. план за прекратяване на дейността на дружеството по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ и уреждане на отношенията с клиентите му;
3. декларации от управляващото дружество и депозитаря, удостоверяващи извършеното предаване на цялата налична информация и документация във връзка с управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;
4. копия от уведомления до всички клиенти на дружеството по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за прекратяване на дейността му;
5. доказателства за уреждането на отношенията, възникнали между управляващото дружество и негови клиенти, във връзка с предоставяните услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип, към заявлението прилага съответно:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 174 , ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от комисията лиценз и единния идентификационен код на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря или съответните данни за лице, което не е регистрирано в Република България;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН, адресната регистрация и номера на издадения от комисията сертификат на лицето по чл. 12 ЗПФИ;
10. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или договорът с лицето по чл. 12 ЗПФИ;
11. договора за депозитарни услуги;
12. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
13. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове;
14. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на инвестиционно дружество от затворен тип, и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;
15. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
16. проспекта на националното инвестиционно дружество от затворен тип;
17. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;
18. правилата за управление на риска;
19. политиката за възнагражденията;
20. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционното дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за инвестиционното дружество, на служителите на инвестиционното дружество и на свързаните с тях лица;
21. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
22. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип и националното инвестиционно дружество от затворен тип, което не попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат документите по чл. 27.
(3) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на националното инвестиционно дружество от затворен тип, което попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат документите по чл. 19.
(4) За лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху националното инвестиционно дружество от затворен тип, към заявлението се прилагат документите по чл. 28.
(5) Дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението прилага данни за името (собствено, бащино и фамилно) на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.
(6) Ако управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е лицензирано от комисията, към заявлението се прилагат:
1. копие от издадения на дружеството лиценз;
2. декларация, че управляващото дружество не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим и не е свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. заверен препис от устава и другите учредителни актове на дружеството;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност и идентификационен код, ако има такъв, на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на всички други лица, които могат да представляват управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или могат да го контролират, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за лицата, които ще носят отговорност за дейността на дружеството на територията на Република България във връзка с организирането на национално инвестиционно дружество.
(7) В случаите по чл. 172, ал. 3, изр. второ ЗДКИСДПКИ за лицето по чл. 12 ЗПФИ се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(8) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен или затворен тип управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление, към което се прилагат съответно:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на фонда;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за приемане на всички вътрешни актове на фонда, представени в производството, за избор на депозитар на фонда и за избор на лице, което ще взема решения при управлението на инвестициите на фонда;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) правилата на фонда по чл. 173, ал. 4 и 5 ЗДКИСДПКИ;
4. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
5. договорът за депозитарни услуги;
6. проспектът на националния договорен фонд от затворен тип;
7. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;
8. правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на фонда, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор;
10. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря;
11. данни за името (собствено, бащино и фамилно), единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация на лицето, което е избрано за директор за връзки с инвеститорите на националния договорен фонд от затворен тип, и декларация, че лицето отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;
12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) За лицето по ал. 1, т. 9 се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. заверен препис от диплома за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват неговата професионална квалификация и опит.
(3) Ако управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е лицензирано от комисията, към заявлението се прилагат данните и документите по чл. 38а, ал. 6.
(4) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции от капитала на националния инвестиционен фонд е внесъл пълния размер на дължимите вноски, се представят в комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 174, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове.
(2) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на националния инвестиционен фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 8, съответно чл. 38б, ал. 1, т. 10, и документите по чл. 30.
(3) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.
(4) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, орган за поемане на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на националния инвестиционен фонд;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 1, съответно чл. 38б, ал. 1;
4. при преобразуване на националния инвестиционен фонд: планът за преобразуване и документите, въз основа на които ще се извърши преобразуването.
(5) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с инвестиционен консултант;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 9 и документите по чл. 38а, ал. 7.
(6) За издаване на одобрение по чл. 179 ЗДКИСДПКИ за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на националния инвестиционен фонд орган за замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на дружеството;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 6.
(7) За одобрение на промяна в управителните органи на национално инвестиционно дружество от затворен тип, което попада в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат данните и документите по чл. 36а, ал. 2.

Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и заверен препис от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
2. документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 199, ал. 1 - 3 ЗДКИСДПКИ;
3. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лице, управляващо АИФ, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. програма за дейността, включваща най-малко: услугите и дейностите, които ще предоставя лицето, управляващо АИФ, включително делегиране на функции, предвиждания растеж на печалбата за срок една година, прогнозни приходи и разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна структура, функционална характеристика на отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряващи автономно и професионално управление на дейността на АИФ; информация за сектора, в който ще осъществяват дейност управляваните от лицето АИФ, рисков профил на АИФ, инвестиционни цели и стратегия за постигането им, размер на активите на управляваните АИФ, информация за начина, по който ще осигури спазването на изискванията на ЗДКИСДПКИ;
7. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;
8. правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ;
9. правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и данните и документите по чл. 25, ал. 3 за тези лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, за броя на притежаваните от тях гласове, както и данните и документите по чл. 25, ал. 3 за тези лица;
12. декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средства, с които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от зам.-председателя;
13. данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
14. общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл и за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
15. правилата за вътрешна организация и вътрешен контрол на лицето, управляващо АИФ;
16. декларация, че лицето не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
17. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) Данни и документи за АИФ, които заявителят възнамерява да управлява, включващи:
1. данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и информацията по чл. 236, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
2. данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
3. данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са захранващи фондове;
4. устава, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
5. данни за наименованието, седалището, адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лиценза на депозитаря, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. договора за депозитарни услуги и информацията по чл. 30, т. 4;
7. обосновка на избора на депозитаря и декларация, че депозитарят отговаря на изискванията на чл. 233, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
8. правилата за управление на риска по чл. 229 ЗДКИСДПКИ;
9. правилата за управление на ликвидността по чл. 230 ЗДКИСДПКИ;
10. информация за секюритизираните позиции, в които са инвестирани активи на АИФ;
11. правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на АИФ по чл. 232 ЗДКИСДПКИ;
12. данни за лицето, което осъществява оценка на активите на АИФ, и документи, доказващи спазване на изискванията на чл. 232, ал. 2 - 5 и 7 ЗДКИСДПКИ;
13. информация за участия по чл. 234, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;
14. последния одитиран годишен финансов отчет на АИФ, доклад на одитора и годишен доклад за дейността;
15. проспект на АИФ, ако има задължение да изготвя проспект или документ, съдържащ информацията за инвеститорите по чл. 237, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(3) За издаване на одобрение по чл. 203, ал. 3 във връзка с ал. 2 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по ал. 1 и 2.
(4) За разширяване на лиценза на лице, управляващо АИФ, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за разширяване на издадения му от комисията лиценз с услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5 ЗДКИСДПКИ, които не са включени в лиценза му;
2. данни и документи по ал. 1, т. 1, 2, 6, 9, 14, 15 и 17;
3. данни и документи по ал. 2, свързани с допълнителните услуги по чл. 198, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.
(5) За издаване на одобрение по чл. 200 във връзка с чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на общото събрание на лицето, управляващо АИФ, за промяната, която е предмет на одобрение;
2. данните и документите по чл. 19.

Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове към заявлението се прилагат:
1. данните и документите по чл. 38д, ал. 1 и 2;
2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него АИФ на територията на държави членки;
3. информация за разпоредбите на ЗДКИСДПКИ, приложими към дейността на лицата, управляващи АИФ, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;
4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава;
5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите;
6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление и адресът му за кореспонденция, ако той е различен, както и факс или адрес на електронна поща на законния представител.
(2) За издаване на одобрение по чл. 210, ал. 2 във връзка с чл. 203, ал. 3 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган, с което са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по ал. 1.

Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Към заявлението по чл. 214 ЗДКИСДПКИ лицето, управляващо АИФ, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, прилага:
1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, управляващо АИФ, както и факс или адрес на електронна поща на лице за контакт с комисията;
2. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 3 - 5 за членовете на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лицето, управляващо АИФ;
3. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 81/1 от 22.03.2013 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013);
4. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
5. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 10 и 11 за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го контролират, и за броя на притежаваните от тях гласове;
6. данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност.

Чл. 38з. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение на лице, управляващо АИФ, да делегира функции на трето лице към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират функции и действия;
2. обосновка на избора на конкретното трето лице;
3. декларация, че сключването на договор с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на АИФ в най-добър интерес на инвеститорите; ако се предвижда възможност за възникване на такива пречки, се представя подробно описание на естеството им и приложимата нормативна уредба, ако е необходимо, както и предвидените мерки за преодоляване на тези пречки;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани служители, с които третото лице разполага, за да изпълнява делегираните функции и действия, включително автобиография на посочените служители;
5. документи, доказващи, че третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на дейността му;
6. ако третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл или по управление на риска, не отговаря на изискванията на т. 5, за лицето се представят допълнителни информация и документи, относими към дейността, която лицето ще извършва по делегация;
7. декларация от компетентния орган от трета държава, който осъществява надзор на дейността на лицето, на което се делегират функции, по управление на портфейл или по управление на риска, че е готов да осъществява сътрудничество с комисията във връзка с изпълнението на договора за делегиране на функции, когато се делегират функции на лице от трета държава, включително лице за контакт с комисията, както и факс и адрес на електронна поща на това лице;
8. декларация, че при делегирането са спазени изискванията на чл. 222, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и 3 ЗДКИСДПКИ.
(2) За издаване на одобрение по чл. 222, ал. 5, т. 2 във връзка с ал. 4 ЗДКИСДПКИ на последващо делегиране на функции се прилагат информацията и документите по ал. 1 за лицето, на което се делегират функции последващо, и документ, удостоверяващ съгласието на лицето, управляващо АИФ, за последващото делегиране.
(3) За извършване на уведомяване по чл. 224, ал. 1 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25, ал. 3.
(4) За издаване на одобрение по чл. 225 ЗДКИСДПКИ на промени в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ орган за приемане на промени на документите;
2. заверен препис от пълния текст на програмата за дейността или правилата, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове, ако е приложимо;
3. обосновка на приетите промени.
(5) За издаване на одобрение на промени в правилата за управление на риска по чл. 229, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите по чл. 232, ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за приемане на промени на документите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите с отбелязване на датата, на която е приета промяната във всеки от изменените текстове.
(6) За издаване на одобрение по чл. 232, ал. 6 ЗДКИСДПКИ на делегиране на функцията по оценяване на външен оценител към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на лицето, управляващо АИФ, орган за делегиране на функцията по оценяване на външен оценител;
2. данни за името (собствено, бащино и фамилно) и адресната регистрация на външния оценител или аналогични данни за чуждестранните лица;
3. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност и идентификационен код, ако има такъв, на юридическото лице, избрано за външен оценител, или аналогични данни за чуждестранните лица;
4. документи, доказващи, че външният оценител отговаря на изискванията на чл. 232, ал. 4, т. 1 ЗДКИСДПКИ, и декларация, че е независимо лице по смисъла на чл. 232, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
5. данните и документите по ал. 1;
6. професионалните гаранции по чл. 73 на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
7. становище на депозитаря дали външният оценител отговаря на приложимите изисквания на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.
(7) За издаване на одобрение на замяна на депозитаря на АИФ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ, за замяна на депозитаря;
2. данните и документите по чл. 38д, ал. 2, т. 5 - 7.
(8) За издаване на одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги по чл. 233, ал. 6 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган на лицето, управляващо АИФ, за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава, договора или учредителния акт;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;
3. проспект за задължително увеличаване на капитала чрез публично предлагане на акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;
4. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
7. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и номера на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
9. данни за наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и информация за необходимите организация и ресурси за всяко дружество, избрано да осъществява дейностите по чл. 18 ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел;
10. данни за името (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресната регистрация на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписване в търговския регистър и единния идентификационен код на юридическите лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
12. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Към заявлението за лицата, избрани за членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество;
5. декларация, че не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование, като за дипломи, които не са издадени от висши училища в Република България, се представя и удостоверение за признаване на дипломата, издадено от НАЦИД.
(2) За физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, се прилагат документите по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на дружеството със специална инвестиционна цел са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват дружеството, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се предоставя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им в съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) удостоверение от данъчната служба, от което да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения и задължения по Закона за местните данъци и такси или аналогичен документ за чуждестранни лица;
2. декларация относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години;
3. декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за юридически лица, които не са регистрирани в Република България - актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за всички юридически лица - годишните финансови отчети за последните три финансови години.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За банката-депозитар на дружеството със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат документите по чл. 30.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За обслужващото дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от сключения договор за обслужване на дейността на дружеството със специална инвестиционна цел;
2. документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация и ресурси за осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2 ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. декларация, че лицата, управляващи обслужващото дружество, не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество или на дружеството със специална инвестиционна цел.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. проект на устава с отбелязване на измененията, които ще бъдат предложени за гласуване на общото събрание;
2. протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за приемане на проекта на устава.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За замяна на банка-депозитар на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. протокол от заседание на компетентния орган съгласно устава на дружеството със специална инвестиционна цел за избор на банка-депозитар;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) информация по чл. 39, т. 8;
3. документите по чл. 30.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ на замяна на обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) информация по чл. 39, т. 9;
2. документите по чл. 43.
(2) За издаване на одобрение на ново дружество, което ще изпълнява дейностите по чл. 18 ЗДСИЦ за дружество със специална инвестиционна цел, към заявлението се прилагат информацията и документите по ал. 1.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) решение на компетентния орган на дружеството за иницииране на производство по преобразуване, съдържащо най-малко данните по чл. 262ж, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;
2. договор или план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж ТЗ; договорът, съответно планът за преобразуването, трябва да съдържа още и справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, и обосновка на цената въз основа на общоприети оценъчни методи;
3. доклад на управителния орган на дружеството, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна на акциите, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на акциите, данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч ТЗ, методите на оценяване на имуществото на преобразуващите се дружества, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали;
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад на проверителя, отговарящ на изискванията на чл. 262м, ал. 2 ТЗ;
6. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството към датата на решението за преобразуване, заверен от регистриран одитор;
7. заверен препис от устава на всяко от новоучредените дружества със специална инвестиционна цел, съответно от изменения и допълнен устав на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества със специална инвестиционна цел;
8. документите по чл. 39 - 43 за новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно за новоучредените дружества със специална инвестиционна цел.


Чл. 45. (В сила от 01.01.2004 г.) Комисията издава разрешението за преобразуване едновременно с издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на новоучреденото дружество със специална инвестиционна цел, съответно на новоучредените дружества със специална инвестиционна цел.


Чл. 46. (В сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК новоучреденото дружество, съответно новоучредените дружества подават в комисията уведомление за вписване в търговския регистър.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 28 ЗДСИЦ за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за прекратяване;
2. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството към датата на настъпването на основанието за прекратяването, заверен от регистриран одитор;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на акционерите на дружеството, включително забрана да се извършват сделки с неговите активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занятието, професионалния опит и квалификацията на предлагания ликвидатор, съответно ликвидатори, както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или други лица, работили по договор за дружеството със специална инвестиционна цел, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.

Раздел II.
Издаване и отказ за издаване на лиценз, разрешение или одобрение


Чл. 48. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, извършва необходимите проверки на представените документи и установява доколко са спазени изискванията за издаване на искания лиценз, разрешение или одобрение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите, когато на регулирания пазар ще се осъществява и търговия с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, комисията издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар след предварително одобрение от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка на правилника за дейността на регулирания пазар, правилата за търговия, вътрешната организация, регистрацията и сетълмента на държавни ценни книжа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите по чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, когато чрез централния съконтрагент, системата за клиринг и/или сетълмент ще се извършва клиринг, съответно сетълмент на сделки с държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, заместник-председателят издава одобрението след получаване на предварително съгласие на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ заместник-председателят се произнася по подаденото заявление при спазване изискванията на чл. 18 - 20 на Регламент 1287/2006/ЕК.
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., зал. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., зал. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.)
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Ако представените данни и документи по производството са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията, съответно заместник-председателят, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Ако съобщението до заявителя не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщение на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лицензът за извършване на дейност като регулиран пазар, организатор на МСТ, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и дружество със специална инвестиционна цел се издава на хартиен носител по установен от комисията, съответно от заместник-председателя, образец.
(2) В случай на промяна в данните, вписани в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно да поиска замяната му с нов лиценз и да върне оригинала на лиценза, чиято замяна се иска, ако той е в негово разположение.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за издадените разрешения за организиране и управление на договорен фонд и национален договорен фонд.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., нов - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Предоставянето на данни за достъп до съответния регистър включва предоставяне на пароли за достъп и заплащането на съответната такса за достъп до регистъра, ако има такава. Предоставянето на достъп до съответния регистър замества представянето на удостоверителен документ за вписаните в този регистър данни само ако данните в регистъра, до който е предоставен достъп, могат да бъдат еднозначно обвързани с лицето, за което са предоставени, и езиците, на които се поддържа регистърът, позволяват установяване на съдържанието на данните, които се удостоверяват.

Раздел III.
Уведомления


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) (1) Лицата, подали заявления по тази наредба, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя, по заявлението, както и да внесат съответните поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява незабавно, но не по-късно от 3 дни от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) Заявленията за издаване на лицензи, одобрения и разрешения се подават на български език.
(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Заварените производства по издаване на разрешения и одобрения по чл. 1, ал. 1 продължават по Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество, приета с Постановление № 102 на Министерския съвет от 5 юни 2000 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 7 от 2001 г.).


§ 3. Разпоредбите на чл. 25, ал. 1, чл. 44 - 46 влизат в сила от 1 януари 2004 г.


§ 4. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глави трета, четвърта, пета, четиринадесета, шестнадесета, седемнадесета и осемнадесета от ЗППЦК и глави втора и пета от ЗДСИЦ и е приета с решение № 11-Н от 3.ХII.2003 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 5. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ОРГАНИЗАТОР НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите "съдебното решение", "удостоверение за актуална съдебна регистрация" и "кода по БУЛСТАТ" се заменят съответно с "удостоверението", "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър" и "единния идентификационен код".


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ОРГАНИЗАТОР НА НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 39. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.


§ 40. Заварените производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване се довършват по реда на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г.). Комисията, съответно заместник-председателят, дава срок на заинтересуваните лица, в който да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2015 Г.)

§ 59. По отношение на заварените към датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение, одобрение или за извършване на уведомяване комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересуваните лица да представят изискуемите съгласно тази наредба данни и документи.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти