Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ДЪЛГА НА ОБЩИНИТЕ И СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г.


Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът, начинът и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове.

Чл. 2. Общините предоставят ежемесечно информация за дълга в обращение и за издадени от тях гаранции след попълване на модул "Общински дълг" (LSIS), който представлява програмен продукт, предназначен за автоматизиране на дейностите по събиране, обработка и анализ на информацията за структурата и размера на общинския дълг. В модула се вписват:
1. наименованието на общината и датата, към която се подава информацията (последният ден на отчетния месец);
2. информация за размера на общинския дълг и издадените гаранции към края на предходния месец (колона № 2);
3. информация за извършените усвоявания по дълга и за издадените гаранции през отчетния месец (колона № 4);
4. информация за извършените погашения (плащания по главници) по дълга и по активирани общински гаранции през отчетния месец (колона № 6);
5. информация за размера на общинския дълг и издадените гаранции към края на отчетния месец (колона № 7).


Чл. 3. Социалноосигурителните фондове предоставят ежемесечно информация за дълга в обращение и за издадени от тях гаранции след попълване на образец съгласно приложението. В приложението се вписват:
1. наименованието на социалноосигурителния фонд и датата, към която се подава информацията (последният ден на отчетния месец);
2. информация за размера на дълга и издадените гаранции към края на предходния месец (колона № 2);
3. информация за извършените усвоявания по дълга и за издадените гаранции през отчетния месец (колона № 3);
4. информация за извършените погашения (плащания по главници) по дълга и по активирани гаранции през отчетния месец (колона № 4);
5. информация за размера на дълга и издадените гаранции към края на отчетния месец (колона № 5).


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Информацията по чл. 2 се предоставя в Министерството на финансите - дирекция "Държавен дълг и финансови пазари", като след попълване на модул "Общински дълг" (LSIS) общините изпращат информацията във вид на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис, изпратен по електронен път чрез използване на електронна поща.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Информацията по чл. 3 се предоставя в Министерството на финансите - дирекция "Държавен дълг и финансови пазари", като социалноосигурителните фондове изпращат информацията на хартиен носител с придружително писмо, подписано от директор и главен счетоводител.


Чл. 6. Общините и социалноосигурителните фондове предоставят информацията по чл. 2 и 3 ежемесечно, в срок до 5 работни дни след изтичане на отчетния месец.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) При липса на поет дълг и издадени гаранции, както и при липса на извършени усвоявания и плащания по вече поет дълг, общините и социалноосигурителните фондове уведомяват Министерството на финансите - дирекция "Държавен дълг и финансови пазари", съгласно изискванията и сроковете по чл. 2 - 6.


Чл. 8. (1) До снабдяване на общинската администрация с универсални електронни подписи общините изпращат информацията по чл. 2 и на хартиен носител с придружително писмо, подписано от кмета и главния счетоводител.
(2) Министърът на финансите определя датата, от която предоставянето на информацията по чл. 2 на хартиен носител ще бъде преустановено, и уведомява за това общините.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Предишен Параграф единствен - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Наредбата се издава на основание чл. 40 от Закона за държавния дълг.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините се извършва по реда на Наредбата за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ДЪЛГА НА ОБЩИНИТЕ И СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Държавен дълг" се заменят с "дирекция "Държавен дълг и финансови пазари".


Приложение към чл. 3


СПРАВКА
за структурата и размера на дълга на ............
към ................................
 
Структура Размер Усвоени Извър- Размер
  на дълга средства шени на дълга
  към края през от- погаше- към
  на пред- четния ния (по края на
  ходния месец главни- отчет-
  месец   ци) през ния
      отчетния месец
      месец  
1 2 3 4 5
I. Вътрешен дълг        
  и гаранции        
  (т. 1 + т. 2)        
1. Дълг (1.1 + 1.2 +        
  + 1.3 + 1.4)        
1.1. Заеми от сметки        
  и фондове със        
  социално пред-        
  назначение        
1.2. Заеми от репуб-        
  ликанския        
  бюджет        
1.3. Активирани        
  гаранции        
1.4. Други заеми        
2. Издадени        
  гаранции        
II. Външен дълг        
  и гаранции        
  (т. 1 и т. 2)*        
1. Дълг (1.1 +        
  + 1.2 + 1.3)*        
1.1. Заеми от банки        
  и други финансо-        
  ви институции*        
1.2. Активирани        
  общински        
  гаранции*        
1.3. Други заеми*        
2. Издадени        
  гаранции*        
III. Общ размер        
  на дълга и        
  гаранциите        
  (т. I + т. II)        
 
(*) Дългът, деноминиран във валута, както и извършените погашения и усвоявания по него следва да се дават само в оригинална валута (посочва се видът на валутата), по отделни заеми.
 
Дата: ................. Изготвил: ........................................................................................................................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти