Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 21.11.2003 г.
Издаден от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и структурата на Института по тютюна и тютюневите изделия, наричан по-нататък "института".

Чл. 2. (1) Институтът по тютюна и тютюневите изделия със седалище с. Марково, област Пловдив, е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията.
(2) Институтът е организация за научноизследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на производството и обработката на тютюн и цигарената промишленост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Институтът по тютюна и тютюневите изделия е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.


Чл. 3. Съобразно своя предмет на дейност институтът осъществява следните функции:
1. организира и извършва научноизследователска и научно-приложна дейност по опазване на генофонда, сортоподдържането, създаването на нови сортове тютюни, агротехника и растителна защита, обработката и преработката на тютюна;
2. извършва научно обслужване в областта на производството на тютюн и тютюневи семена, сушене, манипулация, ферментация и производството на тютюневи изделия;
3. провежда и координира дейности, предвидени в Закона по тютюна и тютюневите изделия и правилника за неговото приложение;
4. разработва технологични карти за разходите при производство на тютюн и тютюневи семена;
5. определя икономическата ефективност на научноизследователските разработки;
6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) извършва изпитване на тютюни, тютюневи изделия и тютюнев дим, спомагателни материали, соуси и ароматни композиции, почви и води, издава протоколи за съответствие с нормативните документи от акредитиран лабораторен комплекс;
7. подготвя докторанти за придобиване на научната степен "доктор" по съответните научни специалности при условията и по реда на Закона за научните степени и научните звания;
8. открива и провежда процедури по Закона за научните степени и научните звания;
9. извършва обучение на студенти и специалисти, предоставя своята база за обучение по договор;
10. осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и в чужбина, членува и участва в дейността на международни организации;
11. извършва информационна дейност, като популяризира резултатите от научните изследвания;
12. извършва специализирана консултантска и проектантска дейност;
13. осъществява сътрудничество в областта на консултантската дейност с фонд "Тютюн";
14. събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване резултатите от научните изследвания в областта на производството и обработката на тютюн и тютюневи изделия;
15. извършва производство на елитни и суперелитни семена на сортове тютюни, вписани в сортовата структура за районираните произходи.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 4. (1) Институтът се ръководи и представлява от директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Директорът е хабилитирано лице, което се назначава от министъра на земеделието и храните.


Чл. 5. (1) Към директора действа дирекционен съвет.
(2) Членове на дирекционния съвет са директорът, главният секретар, научният секретар, началниците на отделите, главният счетоводител и други длъжностни лица, определени със заповед на директора.
(3) Председател на дирекционния съвет е директорът на института.
(4) Дирекционният съвет консултира и дава препоръки по:
1. осъществяването и координацията на дейността на института;
2. управлението на бюджета;
3. използването на материалната база.

Раздел II.
Правомощия на директора


Чл. 6. (1) Директорът на института:
1. ръководи, организира, отговаря за цялостната дейност и представлява института;
2. управлява предоставените му бюджетни средства и приходи от собствена дейност, получени по договори за научно-приложна и консултантска дейност, и оказани услуги на външни организации и лица, както и постъпленията от дарения и наеми на движимо и недвижимо имущество;
3. организира ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на института;
4. организира привличането на външни специалисти за разработването на теми и проекти в рамките на дейността на института;
5. утвърждава структурата и поименното длъжностно разписание на института;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
7. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения;
8. утвърждава вътрешните правила за организацията на работната заплата, отпуските и допълнителното материално стимулиране;
9. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
10. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) представя за одобряване от министъра на земеделието и храните годишен отчет за дейността на института;
11. изготвя и представя на министъра на държавната администрация ежегоден доклад за състоянието на института;
12. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) осъществява и други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от министъра на земеделието и храните.
(2) Правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от упълномощено от него с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Според разпределението на дейностите, които извършва, институтът е структуриран в 9 отдела, обособени в обща и специализирана администрация.
(2) Общата администрация е организирана във:
1. отдел "Финанси и счетоводство";
2. отдел "Административно-стопанска дейност".
(3) Специализираната администрация е организирана във:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) отдел "Селекция и семепроизводство" с три сектора:
сектор "Опитно поле Марково";
сектор "Опитно поле Козарско";
сектор "Опитно поле Бяла Слатина".
2. отдел "Агротехника и растителна защита";
3. отдел "Сушене и промишлена обработка";
4. отдел "Технология на тютюневите изделия";
5. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
6. отдел "Химико-технологичен по тютюна и тютюневия дим";
7. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
8. отдел "Опитна станция", гр. Рила;
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2005 г.) отдел "Опитна станция по тютюна", Гоце Делчев;
10. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Финансовият контрольор осъществява финансов контрол върху дейността на ИТТИ, организира въвеждането на система за финансово управление и контрол на изразходването на всички средства по бюджета на ИТТИ, подготвя проекти за вътрешни актове, свързани с усъвършенстването на системата на финансов контрол в ИТТИ.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административни звена е посочена в приложението.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на института в изпълнение на разпореждането на директора и при спазване на законодателството.
(2) Главният секретар е хабилитирано лице, по изключение може да бъде нехабилитирано лице с научна степен "доктор".
(3) Главният секретар се назначава за срок 5 години от директора на института.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 9. (1) Общата администрация е организирана в два отдела:
1. отдел "Финанси и счетоводство";
2. отдел "Административно-стопанска дейност".
(2) Отдел "Финанси и счетоводство" изпълнява следните функции:
1. предлага на ръководителя проекта на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение;
2. организира финансовата дейност, ежемесечно анализира приходите и разходите по бюджета на института и предлага мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност;
3. разработва и предлага мерки и анализи във връзка с инвестиционната политика на института, с придобиването на материалните и нематериалните активи;
4. изготвя длъжностно и поименно щатно разписание на института съобразено с бюджетния разчет;
5. подпомага ръководството за правилното и законосъобразно ползване на финансовите ресурси и за опазване на собствеността.
(3) Отдел "Административно-стопанска дейност" осъществява следните функции:
1. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на института с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане;
2. отговаря за поддържането, съхраняването, опазването и отчетността на материалната база, текущите и основните ремонти;
3. контролира охраната и чистотата в сградата и района на института;
4. ръководи и организира транспортното обслужване и регистрация на моторните превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт, годишни прегледи;
5. осъществява деловодното и техническото обслужване на института;
6. разпределя и контролира изпълнението на резолюции по кореспонденцията на директора;
7. осигурява обслужване с научно-техническа информация;
8. изготвя длъжностните характеристики на персонала;
9. изготвя, води и съхранява личните дела на служителите;
10. осигурява правно-нормативно обслужване;
11. отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.) Специализираната администрация е организирана в 10 отдела:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) "Селекция и семепроизводство" с три сектора: "Опитно поле Марково", "Опитно поле Козарско" и "Опитно поле Бяла Слатина";
2. "Агротехника и растителна защита";
3. "Сушене и промишлена обработка";
4. "Технология на тютюневите изделия";
5. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
6. "Химико-технологичен на тютюна и тютюневия дим";
7. "Опитна станции по тютюна" - гр. Рила;
8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2005 г.) "Опитна станция по тютюна", Гоце Делчев.
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г.)
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 12 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
(2) Отделите изпълняват следните функции:
1. организират, ръководят и контролират цялостната научноизследователска, приложна и експериментална дейност;
2. осъществяват научно обслужване при производството, обработката и преработката на тютюна;
3. организират примерни показни обекти, курсове, семинари и други форми на обучение на специалисти и производители на тютюн и тютюневи изделия;
4. поддържат генофонд от сортове тютюни за районите на отделните произходи, извършват производство на суперелитни и елитни тютюневи семена на основание сключени договори с фонд "Тютюн";
5. разработват технологии, стандарти, нормативи, спецификации, инструкции, методики и други технологични документации, свързани с тютюна и тютюневите изделия;
6. проучват, анализират и дават предложения за сортовата структура и районирането на сортовете тютюни;
7. изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите за развитие на тютюневото стопанство в страната;
8. осъществяват сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и в чужбина;
9. разработват технологични карти за разходите при производство на тютюн и тютюневи семена;
10. извършват маркетинг и пласмент във връзка с експериментално-производствената дейност на института.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Лабораторният комплекс за изпитване извършва изпитвания на тютюни, тютюневи изделия, тютюнев дим, спомагателни материали, соуси и ароматни композиции, почви, води, вземане на проби от почви, води и тютюни. Дейността на лабораторния комплекс се изпълнява от специалисти от научноизследователските отдели.

Раздел V.
Научно-консултативни органи


Чл. 11. Научно-консултативните органи са:
1. общо събрание на учените;
2. научен съвет.


Чл. 12. (1) Общото събрание на учените включва всички научни работници по трудово правоотношение в института.
(2) Общото събрание на учените избира за свой председател хабилитиран научен сътрудник за срок 4 години и за не повече от два последователни мандата.
(3) Директорът, главният секретар и научният секретар не могат да бъдат избирани в ръководството на общото събрание на учените.
(4) Общото събрание на учените се свиква от неговия председател по искане на директора на института и по писмено предложение на една пета от членовете му.


Чл. 13. Общото събрание на учените:
1. обсъжда и приема тематичната програма на института;
2. приема годишния отчет за изпълнение на тематичната програма и финансовите резултати;
3. избира, променя и допълва състава на научния съвет на института;
4. обсъжда и други важни за дейността на института въпроси.


Чл. 14. (1) Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на института с мандат 4 години.
(2) За членове на научния съвет се избират хабилитирани учени и доктори, като две трети са по трудово правоотношение в института.


Чл. 15. Научният съвет:
1. определя основните направление в научноизследователската работа по тютюна и тютюневите изделия;
2. провежда избори за присъждане на научни звания, научен сътрудник III - I степен, зачислява аспиранти съгласно Закона за научните степени и научните звания и правилника за неговото приложение;
3. взема решения за обявяване на конкурси за научни сътрудници и хабилитирането им;
4. прави предложения за престепенуване или освобождаване на научни сътрудници съгласно изискванията на Закона за научните степени и научните звания и правилника за неговото приложение;
5. приема тематичната програма за научноизследователската дейност на института и годишния отчет;
6. избира с тайно гласуване научния секретар;
7. взема решения по печатните издания на института.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Общото събрание и научният съвет приемат правила за дейността и взаимодействието си в научната област съобразно Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и храните.

Раздел VI.
Издръжка на дейността и имущество


Чл. 17. Издръжката на института се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.


Чл. 18. Източниците на собствени приходи на института са:
1. реализация на продукция;
2. услуги и консултации;
3. производствена и внедрителска дейност;
4. оценки за съответствие от комплексен център за изпитване и калибриране в института;
5. дарения и помощи;
6. предоставяне на обекти под наем.


Чл. 19. Активите на института се състоят от право на интелектуална собственост, налични основни и оборотни средства, продукция и материали, движими и недвижими вещи и права върху тях.


Чл. 20. Институтът бракува и ликвидира имущество съгласно изискванията на счетоводните стандарти и Закона за счетоводството.

Раздел VII.
Организация на работата на института


Чл. 21. (1) Научноизследователската дейност се осъществява по тематична програма на проекти и задачи и се извършва от научни колективи.
(2) Научният колектив е временна организационна формация, изграден на проблемен и професионален принцип.
(3) Оформянето на тематичната програма се извършва след обсъждане на предложените проекти.
(4) Началниците на отдели съвместно с ръководителите на проекти и задачи организират обсъждане на тематичната програма, изпълнението на задачите и тяхното отчитане.
(5) Тематичната програма се обсъжда и приема на научен съвет.


Чл. 22. Ръководството на научноизследователската дейност на института се извършва от директора, главния секретар и началниците на отделите.


Чл. 23. (1) Научното обслужване на тютюневото стопанство се осъществява от научните работници и специалисти от отделите на основание възлагателни заповеди.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Дейността на института се организира и ръководи административно от главния секретар при условията на чл. 8, ал. 1 от този правилник.


Чл. 24. Началниците на отдели и сектори организират, контролират и носят отговорност за изпълнението на задачите на съответните отдели и сектори.


Чл. 25. Служителите и лицата, работещи по трудово правоотношение в института, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си началник за изпълнение на работата и опазването на повереното им имущество съобразно длъжностните характеристики и при съблюдаване на законодателството.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) Работещите в института не могат да сключват договори за разработване и продажба на научни продукти, собственост на института, съответно на Министерството на земеделието и храните и фонд "Тютюн".


Чл. 27. (1) Работното време при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време е от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.


Чл. 28. Организацията на работа, вътрешните правила и други специфични разпоредби, засягащи дейността на института, се уреждат със заповеди на директора на института.


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до директора предложения и сигнали относно организацията и дейността на института. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на института трябва да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Директорът взема решение по предложението в срок до 2 месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на института в интернет.
(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с директора до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на директора с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява в страницата на института в интернет 7 дни предварително.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с чл. 3, ал. 1 от Постановление № 313 на МС от 2002 г. за създаване на Институт по тютюна и тютюневите изделия.


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2006 Г.)

§ 4. Правилникът за изменение на Устройствения правилник на Института по тютюна и тютюневите изделия влиза в сила от датата на влизането в сила на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите.

КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г.)

§ 7. Навсякъде в Устройствения правилник на ИТТИ думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".


Приложение към чл. 7
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 14.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г.)


Обща численост на персонала - 74 щатни бройки
 
Директор 1
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
Обща администрация 13
в т.ч.:  
отдел "Финанси и счетоводство" 4
отдел "Административно-стопанска дейност" 9
Специализирана администрация 58
в т.ч.:  
отдел "Селекция и семепроизводство"  
в т.ч.: сектори "Опитни полета" - Марково, Козарско и Бяла Слатина 18
отдел "Опитна станция" - гр. Рила 5
отдел "Опитна станция" - гр. Гоце Делчев 4
отдел "Агротехника и растителна защита" 11
отдел "Сушене и промишлена обработка" 7
отдел "Технология на тютюневите изделия" 5
отдел "Химикотехнологичен по тютюна и тютюневия дим" 8


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти