Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕКСТРАКТИТЕ ОТ КАФЕ И ЦИКОРИЯ

В сила от 01.06.2004 г.
Приета с ПМС № 265 от 12.11.2003 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2004г.


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към наименованията, характеристиките, състава, етикетирането, методите за вземане на проби и методите за анализ на екстрактите от кафе и екстрактите от цикория.
(2) Наредбата не се прилага за разтворимо кафе тип "торефакто" (cafe torrefacto soluble).

Чл. 2. (1) Наименованията, под които екстрактите от кафе се предлагат на пазара, са: "екстракт от кафе", "разтворим екстракт от кафе", "разтворимо кафе" или "инстантно кафе".
(2) Наименованията по ал. 1 се използват за концентриран продукт, получен чрез екстракция от печено кафе на зърна посредством използване само на вода като екстракционно средство и без прилагане на процес на хидролиза, включващ киселина или основа.


Чл. 3. (1) Наименованията, под които екстрактите от цикория се предлагат на пазара, са: "екстракт от цикория", "разтворима цикория" или "инстантна цикория".
(2) Наименованията по ал. 1 се използват за концентриран продукт, получен чрез екстракция от печена цикория посредством използване само на вода като екстракционно средство и без прилагане на процес на хидролиза, включващ киселина или основа.


Чл. 4. Към наименованието на продуктите по чл. 2 и 3:
1. се добавят според случая думите "кондензиран" или "в пастообразна форма" и "течен" или "в течна форма";
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) се допуска добавянето на пояснителната дума "концентриран", ако съдържанието на сухо вещество е над 25 % от масата за продуктите по чл. 6, т. 3 или 45 % от масата за продуктите по чл. 9, т. 3.


Чл. 5. Продуктите по чл. 2 трябва да съдържат само разтворимите и ароматните съставки на кафето, неразтворимите вещества, които е технологично невъзможно да се отстранят, и неразтворимите мазнини, извлечени от кафето.


Чл. 6. Съдържанието на сухото вещество, извлечено от кафето, в продуктите по чл. 2 следва да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) не по-малко от 95 % от масата за изсушен екстракт от кафе в твърда форма;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) от 70 до 85 % от масата за "кондензиран екстракт от кафе" или за "екстракт от кафе в пастообразна форма";
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) от 15 до 55 % от масата за "течен екстракт от кафе" или за "екстракт от кафе в течна форма".


Чл. 7. Екстрактите от кафе в твърда или кондензирана форма съдържат само вещества, получени чрез екстракция на кафе.


Чл. 8. (1) (Изм. ДВ, бр. 1 от 2004 г.) Екстрактите от кафе в течна форма могат да съдържат и захари, предназначени за консумация от човека, но не повече от 12 % от масата.
(2) Захарите по ал. 1 могат да бъдат изпечени с кафето или добавени след изпичането му.


Чл. 9. Съдържанието на сухото вещество, извлечено от цикория, в продуктите по чл. 3 следва да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) не по-малко от 95 % от масата за изсушен екстракт от цикория в твърда форма;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) от 70 до 85 % от масата за "кондензиран екстракт от цикория" или за "екстракт от цикория в пастообразна форма";
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) от 25 до 55 % от масата за "течен екстракт от цикория" или за "екстракт от цикория в течна форма".


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) Екстрактите от цикория в твърда или кондензирана форма могат да съдържат не повече от един % от масата вещества, които не се извличат от цикория.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) Екстрактите от цикория в течна форма могат да съдържат и захари, предназначени за консумация от човека, но не повече от 35 % от масата.
(2) Захарите по ал. 1 могат да бъдат изпечени с цикорията или добавени след изпичането й.


Чл. 12. При етикетирането на екстракти от кафе и екстракти от цикория се спазват изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.).


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) При етикетирането на продукти по чл. 6, т. 2 и 3 и чл. 9, т. 2 и 3 задължително се изписва минималното съдържание на сухо вещество, извлечено съответно от кафе или от цикория, изразено в % от масата от крайния продукт.


Чл. 14. (1) За продуктите по чл. 6, т. 3 и чл. 9, т. 3, които съдържат захари, етикетът трябва да включва някой от изразите "с ...", "с добавена ...", "консервиран с ..." или "изпечен с ...", следван от името (имената) на видовете използвана захар (захари).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г.) При етикетирането на продукти по чл. 2 се включва изразът "без кофеин", ако съдържанието на кофеин е не повече от 0,3 % от масата, на база сухо вещество.
(3) Изразите по ал. 1 и 2 се изписват в същото визуално поле, в което е посочено търговското наименование на продуктите.


Чл. 15. Вземането на проби от екстракти от кафе и екстракти от цикория в насипно състояние се извършва съгласно метод, описан в БДС ISO 6670, при спазване изискванията на Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).


Чл. 16. За целите на държавния санитарен контрол продуктите се анализират по следните методи:
1. определяне съдържанието на сухо вещество съгласно БДС ISO 3726;
2. определяне съдържанието на кофеин съгласно БДС ISO 4052 и БДС ISO 10095;
3. определяне съдържанието на общи и свободни въглехидрати съгласно БДС ISO 11292.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "цикория" са корените на растението Цикориум интибус (Cichorium intybus L.), подходящо почистени, изсушени и изпечени, които не се използват за получаване на цикория за бланширане.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 3. Екстрактите от кафе и екстрактите от цикория, които се намират на пазара и са били етикетирани преди 1 юни 2004 г., могат да се продават до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2004 г.


§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния санитарен контрол.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ МЛЕЧНИ БЕЛТЪЦИ - КАЗЕИНИ И КАЗЕИНАТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2004 Г.)

§ 3. Навсякъде в Наредбата за изискванията към екстрактите от кафе и цикория, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 102 от 2003 г.), думите "тегловен процент" и "тегловни проценти" се заменят с "% от масата".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти