Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 34 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКА НА БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и условията, при които Фондът за гарантиране на влоговете в банките (Фондът) контролира дейността на синдика в банка, обявена в несъстоятелност, чрез извършване на проверки и събиране на информация в съответствие с чл. 40 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН).


Задължени лица
Чл. 2. (1) Синдикът, служителите и другите лица, работещи в банка, обявена в несъстоятелност, в рамките на своите правомощия и компетентност оказват съдействие на Фонда за осъществяване на правомощията му по чл. 40 ЗБН при извършване на проверки и събиране на информация относно дейността на синдика в банка, обявена в несъстоятелност.
(2) При обективна невъзможност за изпълнение на задължение, произтичащо от тази наредба, задълженото лице следва да уведоми Фонда за обстоятелствата, обуславящи тази невъзможност, като ги подкрепи с доказателства и ги представи в рамките на два работни дни след възникването им. В противен случай се счита, че не е налице обективна невъзможност за изпълнение на задължението.


Форми на проверките и събиране на информация

Чл. 3. (1) Формите на извършваните от Фонда проверки относно дейността на синдика на банка, обявена в несъстоятелност, са, както следва:
1. проверка по документи;
2. проверка на място;
3. насрещна проверка в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свързани с извършвана проверка на място.
(2) Фондът може да изисква по реда на тази наредба:
1. счетоводни или други документи от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
2. писмени обяснения от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
3. писмен отчет или справка за определен период или по определен въпрос от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност.
(3) При постъпване на мотивирано искане до Фонда за извършване на проверка от страна на Централната банка или на кредитор на банка в несъстоятелност председателят на управителния съвет на Фонда (председателят) се произнася по искането в седемдневен срок от получаването му. В случай че искането за проверка от кредитор на банка в несъстоятелност е неясно или неподкрепено с доказателства, председателят може да поиска от лицето, отправило искането, да го уточни и/или да приложи доказателства към него, като в този случай срокът за произнасяне по искането тече от датата на уточняването или обосноваването му.
(4) В хода на извършване на една от формите на проверка може да се премине към друга форма на проверка или към събиране на информация въз основа на заповед на председателя.

Глава втора.
РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 4. (1) Действията по чл. 3, ал. 2 се извършват въз основа на заповед на председателя.
(2) Синдикът или лицето, от което се иска информация, се уведомява чрез връчване на препис от заповедта на председателя.
(3) Заповедта на председателя се вписва в книгата по чл. 43 ЗБН.
(4) Лицето, на което е възложен контролът за изпълнение на заповедта, съставя доклад, в който анализира изпълнението на заповедта по ал. 1, както и необходимостта от събиране на допълнителна информация и пристъпването към извършване на проверка. Докладът се предава на председателя за вземане на решение.
(5) Синдикът, чиято дейност се проверява, има възможност да се запознае със съдържанието на доклада по ал. 4.
(6) Ако заповедта по ал. 1 е издадена във връзка с искане на Централната банка или на кредитор на банката в несъстоятелност, Фондът уведомява лицето, подало искането, в срок 7 работни дни за обстоятелствата, установени от събраната информация, при спазване на ограниченията относно разпространяване на информация, представляваща банкова тайна, или на друга защитена със закон информация.


Предоставяне на документи и информация относно дейността на синдика

Чл. 5. (1) По искане на Фонда синдикът е длъжен да предостави всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността си.
(2) За отправено искане се счита връчването на заповедта на председателя.
(3) Изисканите документи, както и тези, които са необходими за изясняване на обстоятелства, свързани с поисканата информация, се предоставят като заверени от синдика копия в срока, посочен в заповедта.
(4) В случай че са налице непълнота и несъответствия в изисканите документи или информация за дейността на синдика, както и в обстоятелствата, които сочат тези документи, се пристъпва към събиране на допълнителна информация или към извършване на проверка.


Предоставяне на писмени или устни обяснения

Чл. 6. (1) По искане на Фонда синдикът представя писмени или устни обяснения относно извършването на определени действия или неизвършването на необходими действия в производството по несъстоятелност.
(2) Изисканите по реда на ал. 1 обяснения следва да дават отговор на всички поставени въпроси, както и да се подкрепят от всички документи, отнасящи се до изложените в тях обстоятелства.
(3) Синдикът е длъжен да представи във Фонда изисканите обяснения в срока, посочен в заповедта на председателя.
(4) В случай че са налице непълнота, несъответствия или необоснованост на представените обяснения и/или приложените към тях документи, се пристъпва към събиране на допълнителна информация или към извършване на проверка.


Представяне на писмени отчети за определен период от време или по определен въпрос

Чл. 7. (1) По искане на Фонда синдикът е длъжен да представи писмен отчет или справка за определен период от време или по определен въпрос.
(2) Писменият отчет или справка се представя пред Фонда в срока, определен в заповедта на председателя, заедно с всички документи, удостоверяващи изложените обстоятелства. За приложените документи се прилага съответно чл. 5, ал. 3.
(3) В случай че са налице непълнота и несъответствия в представените отчети или справки и/или приложените към тях документи, се пристъпва към събиране на допълнителна информация или към извършване на проверка.

Глава трета.
ОБЩ РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОВЕРКИ ОТ ФОНДА


Чл. 8. (1) Фондът извършва проверки въз основа на заповед на председателя.
(2) Синдикът се уведомява чрез връчване на препис от заповедта на председателя.
(3) Заповедта на председателя се вписва в книгата по чл. 43 ЗБН.
(4) Служителите на Фонда, натоварени с извършване на проверката, са длъжни преди започване на проверката да уведомят писмено председателя, ако във връзка със задачите на проверката по отношение на тях съществуват обстоятелства или отношения с проверяваното лице, които пораждат основателно съмнение за тяхната безпристрастност.
(5) Всяка проверка на Фонда завършва с доклад, съставен от лицата, натоварени с извършване на проверката.
(6) Докладът се връчва на проверяваното лице, което в срок 7 работни дни може да направи мотивирано и подкрепено със съответните писмени документи възражение срещу констатации, отразени в доклада. Лицата, извършили проверката, са длъжни в срок три работни дни да изразят писмено становище по направеното възражение.
(7) Докладът заедно с възраженията, приложените към тях документи и изразените становища се представя на председателя за предприемане на съответните действия спрямо синдика, ако такива се налагат.
(8) Ако проверката е извършена във връзка с искане на Централната банка или на кредитор на банката в несъстоятелност, Фондът в срок 7 работни дни уведомява лицето, подало искането, за основните обстоятелства, установени при проверката, и за мерките, които ще бъдат предприети, при спазване на ограниченията относно разпространяване на информация, представляваща банкова тайна, или на друга защитена със закон информация.
(9) При направено искане от Централната банка Фондът й предоставя копие от доклада в срок 3 работни дни от постъпване на искането.


Извършване на проверка по документи

Чл. 9. (1) Проверка по документи се извършва въз основа на представените във Фонда по реда на чл. 32 и чл. 40, ал. 1 ЗБН и по реда на тази наредба обяснения, справки, отчети и други документи.
(2) Проверката по документи представлява проучване, съпоставка и анализ на информацията, съдържаща се в документите по предходната алинея.


Извършване на проверки на място чрез упълномощени служители на Фонда или други лица

Чл. 10. (1) Проверките на място в банка в несъстоятелност могат да бъдат:
1. редовни - с цел осъществяване на периодичен контрол спрямо дейността на синдика през определен период от време, или
2. тематични - с цел извършване на контрол по възникнал проблем в дейността на синдика на съответната банка в несъстоятелност.
(2) Синдикът на банка, обявена в несъстоятелност, чиято дейност ще бъде обект на проверката, е длъжен да осигури на лицата, на които е възложено извършване на проверката, подходящо помещение в банката за работа на проверяващия екип, свободен достъп до всички служебни помещения на банката в несъстоятелност, предоставяне на всички изискани документи, справки и информация, свързани с предмета на тази проверка, както и извършване на останалите действия, предвидени в чл. 40, ал. 4 ЗБН.
(3) Документите, справките и информацията, които са необходими за извършване на проверката, се изискват писмено от ръководителя на екипа, извършващ проверката, който указва мястото и срока за представяне.
(4) Лицата, извършващи проверката на място, могат да проверяват по своя преценка всички обстоятелства и документи, свързани с предмета на проверката.
(5) Ако синдикът или друго лице, работещо за банката, в която се извършва проверка на място, откаже да предостави изискани документи, справки или информация в определения срок, ръководителят на екипа съставя протокол, в който се описват непредставените документи и се отразяват причините или възраженията за непредставянето им.
(6) Редът по ал. 5 се прилага и при непредоставяне на свободен достъп до служебни помещения на банката в несъстоятелност.
(7) Ако в хода на проверката на място възникне необходимост от назначаване на външни експерти или от извършване на насрещна проверка, ръководителят на екипа отправя мотивирано искане за това до председателя.


Извършване на насрещни проверки в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свързани с проверка на място в банка в несъстоятелност

Чл. 11. (1) Насрещна проверка в друго банково или небанково предприятие се извършва, когато във връзка с изпълнение на задачите по проверка на място в банка в несъстоятелност възникне необходимост от събиране на допълнителна информация, която не може да бъде намерена в банката в несъстоятелност, както и когато се налага проверка на верността на документи или информация, получени в хода на проверката на място, ако без тази насрещна проверка не могат да бъдат изпълнени задачите на първоначалната проверка.
(2) Насрещни проверки на място в банки могат да бъдат извършвани съвместно с представители на Централната банка, като в този случай се издава съвместна заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", и председателя.
(3) Когато банка или друго лице, обект на разпоредена насрещна проверка, не изпълнява задълженията, предвидени в тази наредба, председателят може да поиска съдействие от Централната банка или от институцията, упражняваща надзор върху лицето.


Неизпълнение

Чл. 12. В случай на неизпълнение или на неточно изпълнение на задълженията по тази наредба спрямо назначените за синдик лица могат да бъдат предприети мерки по чл. 41, ал. 2 ЗБН или да им бъдат наложени санкции по глава десета от ЗБН.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 3 ЗБН във връзка с чл. 40 ЗБН.


§ 2. Тази наредба се прилага и за производствата по несъстоятелност на банки, заварени при влизането в сила на ЗБН.


§ 3. Управителният съвет на Фонда дава методически указания на синдиците на банки в несъстоятелност във връзка с прилагането на тази наредба.


§ 4. Тази наредба е приета с решение № 86 от 23.Х.2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти