Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 33 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда механизма за определяне на месечното възнаграждение на назначените за синдик лица в банка в несъстоятелност, както и реда за намаляването му.
(2) Лицата, назначени за синдик на банка в несъстоятелност, получават еднакво месечно възнаграждение.

Чл. 2. (1) Размерът на месечното възнаграждение на назначените за синдик лица се определя с решение на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда), както следва:
1. за периода от назначаването на синдика до изтичането на шест месеца след тази дата като фиксирана сума не по-малка от 10 минимални работни заплати за страната и не по-голяма от 30 минимални работни заплати за страната;
2. за периода, следващ изтичането на периода по т. 1, като процент от общата сума на осребреното от синдика през съответния месец имущество от масата на несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката.
(2) Намаляване на възнаграждението на синдика се извършва с решение на управителния съвет на Фонда, взето по реда на тази наредба, при наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН).
(3) Решението по ал. 1, т. 1 се взема заедно с решението за назначаване на синдик.
(4) Решението по ал. 1, т. 2 се взема не по-късно от последния ден на месеца, за който е определено фиксирано възнаграждение.
(5) Решенията по ал. 3 и 4 се вземат съобразно обема и вида активи на обявената в несъстоятелност банка, както и обема на имуществото, подлежащо на осребряване, програмата за осребряване, реализираните до момента приходи и всички други обстоятелства от значение за определяне размера на възнаграждението по реда на чл. 30, ал. 3 ЗБН.
(6) Решенията по ал. 1 и 2 подлежат на съдебно обжалване по реда, предвиден в ЗБН. В случай на отмяна на решението управителният съвет на Фонда решава по същество въпроса в отменената му част в срок седем дни от датата на получаване на съобщение за решението.

Глава втора.
МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СИНДИКА

Метод за определяне на размера на месечното възнаграждение на синдика за първите шест месеца, считано от датата на назначаването му


Чл. 3. (1) Месечното възнаграждение на синдика за периода на първите шест месеца, считано от датата на назначаването му, се определя в зависимост от:
1. обема на масата на несъстоятелността;
2. вида и многообразието на правата, включени в масата на несъстоятелността, и наличието на спорни обстоятелства във връзка с установяването на тези права;
3. други обстоятелства, свързани със запазване и попълване на масата на несъстоятелността, както и с необходими действия за осребряване на права от масата на несъстоятелността поради опасност от развалянето или обезценяването им.
(2) При постановяване на решението по чл. 2, ал. 1, т. 1 управителният съвет на Фонда определя възнаграждението в границите, посочени в чл. 30, ал. 2 ЗБН, като преценява поотделно и в тяхната съвкупност всички обстоятелства, свързани с критериите, посочени в ал. 1.
(3) Определеното фиксирано възнаграждение може да бъде увеличено в рамките на шестмесечния срок, ако се установи, че синдикът изпълнява с дължимата грижа правомощията по чл. 31, ал. 1 ЗБН и е постигнал значителни резултати във връзка със запазването, попълването или осребряването на активи от масата на несъстоятелността.

Метод за определяне на размера на месечното възнаграждение на синдика за периода, следващ първите шест месеца, считано от датата на назначаването му


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) Размерът на месечното възнаграждение на синдика за периода, следващ първите шест месеца от датата на назначаването му, се определя като процент от общата сума на осребреното имущество от масата на несъстоятелността и събраните през месеца вземания на банката в несъстоятелност в зависимост от вида на активите, формирали тази сума, и в посочените граници, както следва:

1.

за събиране на вземания по банкови сметки в действащи банки

(0 %);

2.

за осребряване на ценни книжа:

 

а)

с установена борсова

 

 

цена

(0,01 % - 0,05 %);

б)

всички останали

(0,05 % - 0,1 %);

3.

за осребряване и събиране на вземания (кредити):

 

а)

към действащи

 

 

финансови институ-

 

 

ции (с изключение

 

 

на действащи банки)

(0,01 % - 0,05 %);

б)

към други действащи

 

 

юридически лица

(0,1 % - 0,5 %);

в)

към физически лица

(0,2 % - 0,5 %);

г)

към лица в производ-

 

 

ство по ликвидация

(0,3 % - 0,5 %);

д)

към лица в производ-

 

 

ство по несъстоя-

 

 

телност

(0,3 % - 0,7 %);

4.

за осребряване на

 

 

дялови участия

 (0,1 % - 0,5 %);

5.

за осребряване на

 

 

дълготрайни материал-

 

 

ни или нематериални

 

 

активи

 (0,5 % - 0,7 %);

6.

други

(0,01 % - 0,7 %).


(2) Определеното по реда на този член възнаграждение се отнася общо за назначените за синдик лица, като се разпределя поравно.
(3) При постановяване на решението по чл. 2, ал. 1, т. 2 управителният съвет на Фонда определя конкретния процент в границите, посочени в ал. 1, като преценява поотделно и в тяхната съвкупност всички обстоятелства, свързани с критериите по чл. 2, ал. 5, и след анализ на реализираните до момента от синдика приходи от осребряване на масата на несъстоятелността.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) Когато осребреното право или събраното вземане е било предмет на съдебен спор и решаването на този спор със съдебно решение е било предпоставка за пристъпване към осребряване или събиране, за съответния актив - процентите, определени по реда на ал. 1, се събират с числото 0,1.
(5) Посочените в ал. 1 и 4 проценти се отнасят спрямо сумата, получена при осребряването или събирането на съответното право или вземане през съответния месец.
(6) Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките с решение може да увеличава определения от него процент, без да надхвърля горната граница, посочена в ал. 1.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2015 г.) При продажба на банката като предприятие по реда на чл. 91 и 92 ЗБН синдикът има право да получи възнаграждение в размер от 0,01 % до 0,1 % от сумата на поетите от купувача задължения по одобрената от съда сделка.
(8) Управителният съвет на Фонда може да предвиди, че синдикът ще получи допълнителен процент от общата сума, получена при прилагането на ал. 1 - 7 спрямо осребреното имущество, при приключване на производството по несъстоятелност, освен ако са настъпили обстоятелствата по ал. 9. Допълнителното възнаграждение заедно с вече полученото възнаграждение не може да надхвърли 100 % от общата сума, получена след прилагане на максималните процентни ставки по ал. 1 или 7 спрямо осребреното имущество.
(9) При освобождаване на синдика на основание чл. 29, ал. 1, т. 2, 4 или 5 ЗБН назначените за синдик лица или техните наследници могат при приключване на производството по несъстоятелност да получат допълнително възнаграждение по ал. 8, ако съответното лице има значителен принос за успешното приключване на производството по несъстоятелност. Допълнително възнаграждение могат да получат и лица, освободени преди приключване на производството по несъстоятелност, на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 или 3 при условие, че:
1. в случаите по чл. 29, ал. 1, т. 1 - са били освободени въз основа на искане, което почива на уважителна причина;
2. в случаите по чл. 29, ал. 1, т. 3 - нямат вина за възникване на основанието.
(10) Фондът извършва проверки най-малко веднъж на шест месеца относно спазването на реда, предвиден в предходните алинеи при определяне на възнаграждението на назначените за синдик лица на банките в несъстоятелност.
(11) Синдикът е длъжен да уведомява Фонда относно подлежащото за получаване през съответния месец възнаграждение, елементите и начина на неговото формиране в представяните ежемесечни отчети по чл. 32, ал. 2 ЗБН.

Глава трета.
РЕД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА


Чл. 5. (1) Фондът има право с решение на управителния съвет едностранно да намали възнаграждението на назначените за синдик лица за определен период от време при условията, посочени в ЗБН, и след провеждане на производство за намаляване на възнаграждението (производство) по реда, посочен в тази наредба.
(2) Производството се образува с доклад, който съдържа:
1. имената и длъжността на съставителя;
2. датата на съставяне;
3. имената на назначеното за синдик лице, по отношение на който е образувано производството, и банката, в която той изпълнява тези функции;
4. описание на констатираните обстоятелства по чл. 30, ал. 4 ЗБН;
5. доказателствата, въз основа на които са констатирани обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 ЗБН;
6. размера и периода, за които се предлага да бъде намалено възнаграждението.
(3) Препис от доклада се предава на синдика, по отношение на който се предлага намаляване на месечното възнаграждение. В тридневен срок от получаване на препис от доклада синдикът има право да направи писмени възражения и да представи доказателства към тях.
(4) В четиринадесетдневен срок от получаването на възраженията или от изтичане на срока по ал. 3 докладът заедно с възраженията и доказателствата към тях, както и със становището на съставилия доклада по възраженията се внасят за разглеждане от управителния съвет на фонда. По преценка на управителния съвет могат да бъдат събрани и допълнителни доказателства преди вземането на решение по направеното предложение.
(5) Управителният съвет на Фонда разглежда доказателствата, посочени в ал. 4, и взема решение, след като прецени: налице ли са констатираните в доклада обстоятелства; представляват ли те нарушение, предвидено в чл. 30, ал. 4 ЗБН; налице ли е виновно поведение при извършване на нарушението от страна на назначените за синдик лица; съответства ли предложението за намаляване на възнаграждението на тежестта на нарушението.
(6) С решението по предходната алинея управителният съвет на Фонда може:
1. да намали възнаграждението на назначените за синдик лица съобразно предложеното в доклада, когато прецени, че са налице всички обстоятелства по ал. 5;
2. да намали възнаграждението на назначените за синдик лица в размер или за период, различни от предложените в доклада, когато е налице несъответствие между предложението в доклада и тежестта на извършеното нарушение;
3. да откаже да намали възнаграждението на назначените за синдик лица, когато прецени, че не са налице едно или повече от обстоятелствата по ал. 5.
(7) Решението по ал. 6, т. 1 и 2 задължително съдържа:
1. номер, дата и място на издаване;
2. номер и дата на доклада, въз основа на който е открито производството;
3. имената на назначените за синдик лица, по отношение на които е проведено производството;
4. описание на нарушението, квалификацията му, както и доказателствата, които го установяват;
5. размера и периода, за който се намалява възнаграждението на всяко едно от назначените за синдик лица;
6. възможност за обжалване на решението, в какъв срок и пред кой съд.
(8) Общата сума, с която се намалява възнаграждението на назначените за синдик лица, не може да надвишава:
1. сумата на неправомерно извършените разходи - в случаите по чл. 30, ал. 4, т. 1 ЗБН;
2. общата балансова стойност на вещите и правата, с които синдикът се е разпоредил не по установения в закона ред - в случаите по чл. 30, ал. 4, т. 2 ЗБН;
3. сбора от сумите по т. 1 и 2 - ако са налице едновременно основанията по т. 1 и 2 на ал. 4 от чл. 30 ЗБН.
(9) Препис от решението за намаляване на възнаграждението се връчва срещу подпис на назначените за синдик лица, по отношение на които е проведено производството.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "финансови институции" са:
1. фондовите борси и лицата, които притежават разрешение да организират неофициален пазар на ценни книжа по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Централният депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества;
2. застрахователите и застрахователните брокери;
3. дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;
4. лицата, чийто основен предмет на дейност е извършването на една или повече сделки по чл. 1, ал. 5, т. 1, 2, 3, 7, 9 или 10 от Закона за банките;
5. чуждестранните лица, които според законодателството на съответната държава имат статут на лица по т. 1 - 4.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се приема на основание § 3 във връзка с чл. 30, ал. 7 ЗБН.


§ 3. (1) Тази наредба се прилага и по отношение възнагражденията на лицата, упражняващи правомощията на синдик на банка в несъстоятелност към момента на влизане в сила на тази наредба.
(2) Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от наредбата не се прилага, когато само едно от назначените за синдик лица получава възнаграждение по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(3) В случаите по ал. 1 и при спазване на следните предпоставки и условия управителният съвет на Фонда може да определи следното възнаграждение по чл. 4:
1. при продажба на банката като предприятие по реда на чл. 91 и 92 ЗБН - в размер до 4 % от сумата на поетите от купувача задължения по одобрената от съда сделка;
2. при извършване на публична продан чрез търг на вещите и имуществените права на банката като цяло - в размер до 4 % от платената от купувача цена за вещите и имуществените права като цяло.


§ 4. Наредбата е приета с решение № 85 от 23.Х.2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2015 Г.)

§ 2. Тази наредба се прилага и при определяне възнагражденията на синдика в производства по несъстоятелност на банка, открити преди влизането й в сила.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти