Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 32 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОТЧЕТНОСТТА И БЮДЖЕТА НА СИНДИКА НА БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда реда, формата и условията за:
1. водене на дневника на синдика по чл. 32, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН);
2. съставяне и представяне пред Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда) на отчети и доклади, предвидени в ЗБН;
3. представяне за одобрение от председателя на управителния съвет на Фонда на бюджета относно разноските по несъстоятелността, както и на искания за разрешаване на възникнали извънредни разходи в производството по несъстоятелност;
4. предоставяне на възможност на кредиторите на банките в несъстоятелност да се запознаят със съдържанието на дневника на синдика и с отчетите и докладите по т. 2.

Глава втора.
ДНЕВНИК НА СИНДИКА


Задължение за водене на дневника на синдика
Чл. 2. (1) Синдикът на банка в несъстоятелност ежедневно, в края на съответния работен ден, записва в прономерован и прошнурован дневник, както и на магнитен носител, всяко извършено от него действие, свързано с управлението, запазването и осребряването на правата от масата на несъстоятелността и с извършването на разпределение на набраните парични средства.
(2) В дневника на синдика се записват задължително най-малко следните действия на синдика:
1. взетите решения и сключените сделки от синдика с предмет права от масата на несъстоятелността;
2. проведените срещи с длъжници или кредитори на банката в несъстоятелност, в резултат на които са отправени или получени предложения, свързани с права от масата на несъстоятелността;
3. проведените преговори във връзка със сключване на сделки с предмет права от масата на несъстоятелността;
4. действия, свързани с осребряване на вещи или права от масата на несъстоятелността, като: извършване на опис и оценка, съобщение за публична продан, провеждане на публична продан или друг способ за осребряване, издаване на постановление за възлагане, постъпване на жалба срещу действие по осребряване;
5. действия, свързани със събиране на вземанията на банката в несъстоятелност;
6. предявяването на искове или други действия пред органите на съдебната власт, свързани с права от масата на несъстоятелността;
7. плащания на кредитори с приети вземания в производството по несъстоятелност;
8. извършване на извънредни разноски в производството по несъстоятелност;
9. възникналите разногласия по определени въпроси между лицата, назначени за синдик, както и други действия, свързани с управлението, запазването и осребряването на масата на несъстоятелността.
(3) Не се записват действия, свързани с уреждане на трудовите и осигурителните отношения на служителите на банката в несъстоятелност, както и действия от административно-технически характер, освен ако не са пряко свързани с дейностите по ал. 1 и 2.
(4) Дневникът на синдика се държи и попълва в сградата по адреса на управление на банката в несъстоятелност, като преместването му на друго място се допуска само след изрично писмено разрешение на председателя на управителния съвет на Фонда (председателя).
(5) В случай че лице, назначено за синдик на банка в несъстоятелност, не може да участва в попълването на дневника на синдика до края на съответния работен ден, тъй като не се намира в населеното място по адреса на управление на банката, задължението по ал. 1 се изпълнява до края на първия работен ден след завръщането на лицето на адреса на банката в несъстоятелност. В този случай изрично се отбелязват причините за по-късното записване.
(6) Действията по ал. 1 и 2 се отбелязват в дневника, като се посочват:
1. датата на записване;
2. поредният номер на действието за съответния ден;
3. датата и часът на извършване;
4. мястото на извършване - град, адрес;
5. конкретният вид и съдържание на действието и участващите лица;
6. резултатът;
7. документите, които са съставени за извършеното действие.
(7) Записванията в дневника за съответния ден се удостоверяват с подписите на назначените за синдик лица.
(8) Записванията в дневника следва да дават ясна, достатъчна и достоверна информация относно отразеното действие на синдика.


Ред за запознаване с дневника на синдика

Чл. 3. (1) Всеки кредитор с прието от синдика вземане към банката в несъстоятелност има право да се запознава със съдържанието на дневника на синдика. Това право имат и кредиторите, които не отговарят на изискванията по предходното изречение, но чиито вземания са отразени в търговските книги на банката в несъстоятелност.
(2) Правото по ал. 1, изречение второ отпада, ако вземанията на съответния кредитор не бъдат приети в производството по несъстоятелност по реда, предвиден в чл. 69 ЗБН.
(3) В 7-дневен срок от встъпване в длъжност синдикът определя с писмена заповед реда, времето, сградата и помещенията в банката в несъстоятелност, където кредиторите ще имат възможност да се запознават със съдържанието на дневника на синдика. В заповедта не могат да бъдат предвиждани условия, които биха затруднили в значителна степен упражняването на правото на кредиторите по ал. 1.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на утвърждаване от председателя.
(5) Всеки кредитор на банка в несъстоятелност може да подаде жалба до председателя, ако синдикът на банката не му предоставя възможност да се запознае с дневника на синдика. В жалбата се посочват:
1. името и ЕГН - за физическите лица, или наименованието и БУЛСТАТ - за юридическите лица, както и адресът за връзка с подателя;
2. банката в несъстоятелност;
3. доказателства, че подателят има качеството на кредитор по ал. 1 на съответната банка в несъстоятелност.
(6) Председателят, ако е установено, че подателят има качеството на кредитор по ал. 1, в срок до 10 дни от постъпване на жалбата предприема необходимите действия спрямо синдика за изпълнение на правата на кредитора по ал. 1.

Глава трета.
ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ НА СИНДИКА


Видове доклади и отчети

Чл. 4. (1) Синдикът на банка в несъстоятелност е длъжен еднократно да изготвя и представя на Фонда следните документи:
1. първоначален ликвидационен баланс по чл. 52, ал. 3 ЗБН - в срок за представяне до 14 дни от датата на завършване на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1 ЗБН;
2. програма за осребряване - в срока, предвиден в чл. 78, ал. 1 ЗБН;
3. отчет при освобождаване на синдика - в срока по чл. 36, ал. 1 ЗБН.
(2) Синдикът на банка в несъстоятелност е длъжен да изготвя и представя на Фонда следните месечни доклади, отчети и справки:
1. отчет за приходите и разходите;
2. месечен ликвидационен баланс;
3. отчет за паричните потоци;
4. справка за ценните книжа;
5. справка за кредитния портфейл;
6. справка за сключените договори;
7. справка за служителите на банката в несъстоятелност;
8. справка за офисите на банката в несъстоятелност;
9. справка за осребреното през месеца имущество от масата по несъстоятелността и за събраните вземания;
10. отчет за изпълнението на ежемесечния бюджет относно разноските по несъстоятелността и на програмата за осребряване;
11. справка за подлежащото за получаване от синдика възнаграждение - след изтичане на 6 месеца от назначаването на синдика.
(3) Всеки от докладите и отчетите се подписва от назначените за синдик лица.
(4) Документите по ал. 2 се прилагат към доклада за дейността на синдика през съответния месец. Председателят може да поиска представянето на обяснителен доклад към определен отчет или доклад на синдика.


Форма и структура на докладите и отчетите

Чл. 5. (1) Формата и структурата на докладите и отчетите, посочени в чл. 4, ал. 2, се утвърждават с решение на управителния съвет на Фонда и се изпращат на синдиците на банките в несъстоятелност.
(2) Управителният съвет на Фонда дава методически указания за съставянето и представянето на отчетите и докладите на синдика.
(3) Изменения и допълнения във формата, структурата и указанията по предходните алинеи се извършват с решение на управителния съвет на Фонда, като за тези решения синдиците следва да бъдат уведомени поне един месец преди датата, на която изтича срокът за представяне на съответните доклади или отчети, засегнати от извършените изменения и допълнения.


Срокове за представяне

Чл. 6. (1) Ежемесечните доклади и отчети по чл. 4, ал. 2 и 4 се представят в срок до 10 дни, считано от първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
(2) При наличие на уважителна причина председателят въз основа на мотивирано и обосновано искане на синдика може да удължи срока за представяне на конкретен доклад или отчет по чл. 4, но с не повече от 14 дни.


Представяне на докладите и отчетите

Чл. 7. (1) Докладите и отчетите по чл. 4 се съставят в два екземпляра, на хартиен и магнитен носител, единият от които се изпраща на Фонда, а другият се съхранява в сградата по адреса на управление на банката.
(2) Докладите и отчетите по чл. 4 се подават лично или чрез упълномощено от синдика лице в деловодството на Фонда. Синдикът на банка, чието седалище е различно от това на Фонда, може да изпраща докладите и отчетите по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


Запознаване с докладите и отчетите

Чл. 8. Всяко лице, имащо качеството на кредитор по чл. 3, ал. 1 на банка, обявена в несъстоятелност, има право да се запознае с ежемесечните доклади и отчети на синдика на банката по реда, предвиден в чл. 3.

Глава четвърта.
ЕЖЕМЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ НА СИНДИКА И ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ


Ежемесечен бюджет на синдика

Чл. 9. (1) Синдикът на банката в несъстоятелност ежемесечно представя за одобрение от Фонда проект на бюджета относно разноските по несъстоятелността по чл. 55 ЗБН.
(2) Бюджетът относно разноските по несъстоятелността се съставя във форма, утвърдена от управителния съвет на Фонда. Синдиците на банките в несъстоятелност задължително представят и обяснителен доклад към проекта на бюджета заедно със съответните доказателства относно необходимостта от извършване на необичайни по размер или вид разходи в производството по несъстоятелност.
(3) Проектът на бюджета относно разноските по несъстоятелността се представя във Фонда на хартиен носител, в два екземпляра, в сроковете по чл. 55, ал. 3 ЗБН.
(4) В тридневен срок от получаване на проекта на бюджета председателят се произнася със заповед, с която може:
1. да утвърди бюджета;
2. да откаже одобряването на представения бюджет и да даде указания на синдика относно необходимите изменения.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава незабавно на лицата, назначени за синдик на съответната банка в несъстоятелност.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 синдикът представя на хартиен носител в два екземпляра в срока, посочен в чл. 55, ал. 6 ЗБН, нов проект на бюджета съобразно дадените указания.
(7) Разпоредбите по ал. 1 до 6 се прилагат и в случаите на чл. 55, ал. 9 ЗБН.


Искане за извънредни разходи

Чл. 10. (1) Синдикът на банка в несъстоятелност при необходимост от извършване на извънредни, непредвидени в бюджета разходи следва да направи искане до председателя за разрешаване на тези разходи в срок до края на работния ден, следващ деня, в който е узнал за необходимостта от извършването им.
(2) При извършване на неотложни извънредни разходи по чл. 55, ал. 7, изречение второ ЗБН синдикът е длъжен да отправи искане за одобряването им до председателя в срок до края на работния ден, следващ деня, в който са извършени неотложните разходи.
(3) В искането по ал. 1 или 2 се посочват:
1. причините, които налагат или са наложили извършването на извънредните разходи;
2. причините, които са възпрепятствали предвиждането на разходите към момента на представянето за одобряване на проекта на ежемесечния бюджет;
3. в случаите на вече извършени неотложни разходи - причините, поради които синдикът не е могъл да поиска предварително разрешение.
(4) Към искането задължително се представят всички доказателства относно обстоятелствата по ал. 3.
(5) При разрешаване или одобряване на разходите по ал. 1 или 2 се прилага съответно чл. 9.
(6) Като извънредни по смисъла на тази наредба разходи ще се считат и разходите, които налагат използването на парични средства от масата на несъстоятелността не по предназначението, предвидено в съответния одобрен бюджет относно разноските по несъстоятелността.


Неизпълнение

Чл. 11. В случай на неизпълнение или на неточно изпълнение на задълженията по тази наредба спрямо назначените за синдик лица могат да бъдат предприети мерки по чл. 41, ал. 2 ЗБН или да им бъдат наложени санкции по глава десета от ЗБН.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 3 във връзка с чл. 32 и 55 ЗБН.


§ 2. Тази наредба се прилага и за производствата по несъстоятелност на банки, заварени при влизането в сила на ЗБН.


§ 3. Управителният съвет на фонда за гарантиране на влоговете в банките дава методически указания на синдиците на банки в несъстоятелност във връзка с прилагането на тази наредба.


§ 4. Тази наредба е приета с решение № 84 от 23.Х.2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти