Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОМЕР ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на икономиката

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за създаване на номер за идентифициране на пътно превозно средство (ППС) (VIN - Vehicle Identification Number);
2. начините за нанасяне на номера за идентифициране върху ППС;
3. координаторът на WMI за издаване, управление и съхранение на номера за идентифициране на ППС за Република България;
4. редът за управлението и съхранението на издадените номера за идентифициране на ППС.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за ППС от категории G, L, М, N и О.
(2) Наредбата не се прилага за подкатегория От - ремаркета и полуремаркета, предназначени за теглене от колесни трактори.


Чл. 3. (1) Всички ППС от категориите по чл. 2, ал. 1, произвеждани в Република България, трябва да имат номер за идентифициране съгласно БДС ISO 3779.
(2) За всяко ППС от категориите по чл. 2, ал. 1 се издава само един номер за идентифициране.
(3) При издаване на номер за идентифициране се използват арабските цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и главните латински букви A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
(4) Буквите I, O и Q не се използват.


Чл. 4. Номерът за идентифициране представлява 17-знакова комбинация, образувана съгласно чл. 3, която се състои от три части:
1. Световен код за идентифициране на производителя (WMI - World Manufacturer Identifier).
2. Сектор, който характеризира ППС (VDS - Vehicle Descriptor Section).
3. Указателен сектор на ППС (VIS - Vehicle Indicator Section).


Чл. 5. (1) Световният код за идентифициране на производителя (WMI) съдържа три знака съгласно БДС ISO 3780.
(2) Първият знак характеризира географската зона и се определя от Обществото на автомобилните инженери (SAE - Society of Automotive Engineers). За Република България първият знак е "Х".
(3) Вторият знак характеризира държавата производител, избира се от координатора на WMI за Република България от една от главните латински букви A, B, C, D и Е.
(4) Третият знак характеризира производителя и се издава от координатора на WMI за Република България.


Чл. 6. Секторът, който характеризира ППС (VDS), съдържа шест знака и се издава от производителя на ППС.


Чл. 7. Указателният сектор на ППС (VIS) съдържа осем знака и се издава от производителя на ППС и координатора на WMI за Република България или само от производителя на ППС.


Чл. 8. Всеки производител на ППС трябва да има методика и/или схема за формиране на VDS и VIS, която предоставя на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА НОМЕР ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ППС

Раздел I.
Създаване на световен код за идентифициране на производителя


Чл. 9. Координатор на WMI за Република България е Министерството на икономиката.


Чл. 10. (1) Министерството на икономиката издава втория и третия знак на WMI въз основа на писмено заявление на производителя съгласно приложение № 1.
(2) Заявлението за издаване на WMI съдържа:
1. име/наименование и адрес на производителя;
2. категория или категории на ППС, които ще бъдат произвеждани;
3. обем на планираното годишно производство.


Чл. 11. (1) Когато годишното производство на ППС е по-малко от 500 броя, третият знак на WMI е цифрата 9.
(2) В случая по ал. 1 Министерството на икономиката издава и 12-и, 13-и и 14-и знак от VIN.


Чл. 12. (1) При сливане или вливане в други производители със същия предмет на дейност и/или придобиване на активи от друг производител със същия предмет на дейност, за чиито продукти има издаден WMI, Министерството на икономиката извършва преценка и взема решение за необходимостта от издаване на нов WMI, като:
1. ако наименованието на производителя е изцяло променено, издаването на нов WMI е препоръчително;
2. нов WMI не се издава, когато наименованието на производителя не е променено и продуктите му запазват своята идентичност по отношение на регистрация, лицензиране, титуловане и одобрение на типа.
(2) Всеки производител на ППС е длъжен да информира Министерството на икономиката за настъпили обстоятелства по ал. 1.

Раздел II.
Създаване на VDS, VIS сектори и определяне на число на проверка


Чл. 13. (1) Производителят на ППС определя VDS при спазване изискванията на чл. 3, алинеи 3 и 4.
(2) Производителят попълва неизползваните позиции във VDS с буквени или цифрови знаци по негов избор.


Чл. 14. (1) Производителят на ППС създава VIS при спазване изискванията на чл. 3, ал. 3 и 4.
(2) Последните четири знака на VIS са арабски цифри.
(3) Неизползваните позиции при създаването на VIS се запълват с 0.


Чл. 15. (1) На позиция 9 от номера за идентифициране производителят нанася число за проверка.
(2) Производителят определя числото за проверка съгласно приложение № 2.

Глава трета.
НАНАСЯНЕ НА НОМЕРА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ППС


Чл. 16. (1) Номерът за идентифициране на ППС се нанася на табелата на производителя и директно на рамата или на шасито от дясната страна на ППС чрез набиване или отпечатване по такъв начин, че да не може да бъде заличен или подправен по време на срока на експлоатация на ППС.
(2) Номерът за идентифициране на ППС се нанася на един ред.
(3) Допуска се номерът за идентифициране на ППС да бъде нанесен на два реда, като отделните му части - WMI, VDS или VIS, не трябва да се прекъсват. Началото и краят на всеки ред се маркират със знак, различен от арабска цифра или главна латинска буква.
(4) В случая по ал. 2 трите части на номера за идентифициране се разграничават със знаците по ал. 3.
(5) Не се допускат интервали между позициите на номера за идентифициране.
(6) Минималната височина на знаците на номера за идентифициране при нанасяне директно върху рамата или шасито е 7 mm.
(7) Минималната височина на знаците на номера за идентифициране при нанасяне на табелата на производителя е 4 mm.


Чл. 17. Местата за монтаж на табелата на производителя и за директното нанасяне на номера върху шасито или рамата трябва да бъдат леснодостъпни и видими.

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 18. (1) Министерството на икономиката изпраща копие от всеки издаден WMI на Обществото на автомобилните инженери (SAE) за регистрация.
(2) Копието се придружава с информация за наименованието и адреса на производителя и категориите ППС, за които се отнася.


Чл. 19. Министерството на икономиката изпраща копие от потвърждението за регистрацията по чл. 18 на производителя, след като го получи от SAE.


Чл. 20. (1) Министерството на икономиката съхранява информацията за издадените WMI.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява 30 години от Министерството на икономиката, след като производителя е поискал заличаването на издадените му WMI.


Чл. 21. Всеки производител е задължен да уведоми Министерството на икономиката, когато заличи издаден на негово име WMI.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Всички нови ППС, които към датата на влизане в сила на тази наредба не притежават издадени номера за идентифициране и не са регистрирани съгласно Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм., бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2002 г.; изм. с Решение № 7802 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 68 от 2003 г.), се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в срок три месеца.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 6 от Закона за движението по пътищата.


Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1


Заявление за издаване на световен код за
идентифициране на производителя
 
До
Министерство на икономиката
София
 

Моля, да ми бъде издаден световен код за иден-

тифициране на производителя, като прилагам след-
ната информация:

1. За първи път ли се заявява желание за изда-

ване на WMI?

ДА............ НЕ.......................................................................................................................................................

2. Комлектовано ли е ППС, което напуска Вашата фирма?

ДА............ НЕ.......................................................................................................................................................

3. Колко броя ППС произвежда Вашата фирма?

ПОВЕЧЕ ОТ 500 БР..... ПО-МАЛКО ОТ 500 БР....................................................................................................................
Име на отговорното лице: ..............................................................................................................................................
Наименование на юридическото лице: ............................................................................................................
Адрес на юридическото лице: ..................................................................................................................
Тел. № .......................... Факс № ....................................................................................................................
Електронен адрес: ............................................................................................................................................
Търговско наименование на ППС ..............................................................................................................
ППС ...........................................................................................................................................................
(ремарке, товарен автомобил, лек автомобил, автобус
и др.)
 
Дата .................. Подпис: ..................................................................


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2

Определяне на числото за проверка на идентификационния номер

1. В ред II на таблица 1 се попълва актуалният идентификационен номер без позиция 9.
2. Буквите в актуалния идентификационен номер се преобразуват в цифри, като се ползва таблица 2, и се нанасят на ред III в таблица 1. Цифрите в ред II се преписват в съответните колони на ред III.
3. Стойностите от всяка колона на ред III се умножават по множителите от съответната колона на ред IV и се нанасят на ред V.
4. Събират се всички стойности от ред V и сумата се записва в последната колона на ред V. Получената сума се записва в първа колона на таблица 3, разделя се на 11 и се получава цяло число и остатък.
5. За остатъка по таблица 4 срещу съответната стойност се отчита числото за проверка.
6. То се нанася в позиция 9 от актуалния идентификационен номер, с което той е комплектован.

Таблица 1


I Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
  на                                    
  знака                                    
II Актуа-                                    
  лен                                    
  иденти-                                    
  фика-                                    
  ционен                                    
  номер                                    
  на ППС                                   -
III Преоб-                                    
  разувана                                    
  стойност                                    
  по таб-                                    
  лицата                                   -
IV Множи- 8 7 6 5 4 3 2 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2 -
  тел                                    
V Преоб-                                   су-
  разува-                                   ма
  на стой-                                    
  ност,                                    
  умно-                                    
  жена по                                    
  множи-                                    
  теля                                    

Таблица 2

Преобразуване в стойности
 
А=1 N=5
B=2 P=7
C=3 R=9
D=4 S=2
E=5 T=3
F=6 U=4
G=7 V=5
H=8 W=6
J=1 X=7
K=2 Y=8
L=3 Z=9
M=4  

Таблица 3

Изчисляване на числото за проверка
 
Сума от Разделена на Равно
таблица 1   цяло число + остатък
       
  11    
       

Таблица 4

Ако остатъкът е: Числото за проверка е:
.09 1
.18 2
.27 3
.36 4
.45 5
.54 6
.63 7
.72 8
.81 9
.90 Х
.00 0


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти