Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Приета с ПМС № 234 от 21.10.2003 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. планиране и създаване на държавните резерви и военновременните запаси;
2. съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси;
3. освобождаване и ползване на държавните резерви и военновременните запаси;
4. отчитане, финансиране и контролиране на държавните резерви и военновременните запаси.

Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са:
1. държавните резерви, включително стратегическият резерв от зърно, кризисните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 3, ал. 1 от Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
2. военновременните запаси.
(2) Ведомствените военновременни запаси за нуждите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи не са предмет на наредбата.


Чл. 3. Информацията за държавните резерви и военновременните запаси се защитава в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ


Чл. 4. Номенклатурният списък на държавните резерви, нормативите за тях и разчетът за необходимите финансови средства се разработват от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", наричана по-нататък "агенцията", на базата на отчетеното потребление в страната от Националния статистически институт и други компетентни ведомства и предложения на органите на изпълнителната власт и се внасят от председателя на агенцията за приемане от Министерския съвет.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г.) Номенклатурните списъци на военновременните запаси, нормативите за тях и разчетът за необходимите финансови средства се предлагат от министъра на отбраната и от председателя на агенцията след обобщаване на обоснованите предложения на органите на изпълнителната власт и се внасят за приемане от Министерския съвет.


Чл. 6. Предложенията на министерствата съдържат:
1. видовете номенклатури;
2. количеството и качеството на суровините, материалите, стоките и другите материални ресурси;
3. изисквания за съхраняването и местонахождението на резервите и запасите;
4. мотиви относно предназначението на резервите и запасите.


Чл. 7. Номенклатурните списъци на държавните резерви и военновременните запаси, нормативите за тях и разчетът за необходимите финансови средства се приемат с решение на Министерския съвет.


Чл. 8. (1) Изменение в номенклатурните списъци или в нормативите на съхраняваните държавни резерви и военновременни запаси се допуска при:
1. изменение на нормите за разход;
2. изменение на технологията на производство;
3. изменение на възложената задача;
4. отнемане на разрешението за употреба на лекарствени продукти и ветеринарномедицински продукти.
(2) Изменение в номенклатурните списъци и в нормативите на съхраняваните държавни резерви се предлага от председателя на агенцията съгласувано със заинтересуваните органи на централната изпълнителна власт и ведомства за приемане от Министерския съвет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г.) Изменение на номенклатурните списъци и нормативите за военновременни запаси се предлага от министъра на отбраната и председателя на агенцията за приемане от Министерския съвет.
(4) Председателят на агенцията издава заповед за извършване подмяна на материали от вид във вид без нарушаване на наличностите по ал. 1, т. 2 за военновременни запаси на основание на аргументирано предложение от съхранителя, съгласувано със съответното министерство и с Министерството на отбраната.


Чл. 9. На основание на приетите от Министерския съвет номенклатурни списъци и нормативи агенцията след съгласуване с органите на изпълнителната власт изготвя програма за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси, която се приема с решение на Министерския съвет.


Чл. 10. (1) В програмата по чл. 9 се отразяват номенклатурите, количествата, сроковете по години за създаване на държавни резерви и военновременни запаси и необходимите за това финансови средства.
(2) Председателят на агенцията разработва и утвърждава годишен план за създаване, попълване, обновяване и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси.
(3) Финансирането на годишните планове се осигурява от държавния бюджет с разработване и приемане на годишните бюджети на агенцията.
(4) Агенцията създава държавни резерви по реда на Закона за обществените поръчки.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Агенцията осигурява създаването на военновременни запаси по реда на Закона за обществените поръчки или възлага създаването им чрез договори на търговци и организации, на които с акт на Министерския съвет са възложени военновременни задачи.
(6) Създаването на военновременни запаси се осъществява при спазване на принципите за прозрачност и максимална ефективност в изразходването на бюджетните средства.
(7) За държавни резерви и военновременни запаси се приемат само суровини, материали и стоки, отговарящи на съответните технически условия и стандарти, придружени със сертификат за произход и качество.
(8) Допуска се по изключение увеличаване на запасите над нормативите с количества, съобразени с транспортна единица, комплектност, производствена партида, връзка и други.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Агенцията създава държавни резерви и военновременни запаси на разрешени за употреба в страната лекарствени и ветеринарномедицински продукти по нормативи и стъкмителни таблици, разработени съвместно с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и утвърдени от Министерския съвет.


Чл. 11. Освободените без възстановяване специфични и трудно реализируеми суровини, стоки, материали и лекарствени продукти от военновременния запас, създадени за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, първоначално се предлагат за продажба от агенцията за срок една година, а при невъзможност за реализация се предоставят за закупуване от съответните министерства.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ


Чл. 12. (1) Държавните резерви се съхраняват в бази и складове на агенцията или във външни съхранители. Съхранителите се определят от агенцията на конкурсен принцип при осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати в условията на свободна конкуренция.
(2) Агенцията определя изискванията, на които съхранителите трябва да отговарят. Едноличните търговци и юридическите лица, регистрирани по Търговския закон, и други юридически лица с нестопанска цел подават писмени предложения в агенцията, в които подробно описват предлаганите от тях условия за съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на държавни резерви.
(3) Председателят на агенцията назначава комисия, която класира кандидатите според най-добрите предложени от тях условия за съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на държавни резерви. Агенцията сключва договори за съхраняване със спечелилите конкурса кандидати.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г.) Военновременните запаси се съхраняват в бази и складове на агенцията или от външни съхранители, на които с акт на Министерския съвет са възложени военновременни задачи или са определени от агенцията на конкурсен принцип.
(5) Съхраняването на държавни резерви и военновременни запаси във външни съхранители се урежда чрез договори между тях и агенцията на базата на представени калкулации, разчети, норми и други документи, доказващи необходимо присъщите разходи.
(6) Председателят на агенцията може със заповед да разпореди преместването на материали в нов или в друг съхранител при възникване на спешни и неотложни случаи, свързани с непосредствена опасност от тяхното похабяване.


Чл. 13. (1) Съхранителите осигуряват необходимите условия за спазване на технологичните изисквания при съхраняването на държавни резерви и военновременни запаси в наличните си складови площи и съдови вместимости.
(2) Органите за приватизация са длъжни да изискват от агенцията данни за наличието на държавни резерви и военновременни запаси при откриване на процедура за приватизация.
(3) При обявяване в несъстоятелност, при ликвидация, промяна на собствеността или заведени съдебни дела срещу съхранители агенцията съгласувано с компетентните министерства предприема мерки за опазването или преместването на съхраняваните държавни резерви и военновременни запаси.
(4) Щетите, причинени на материалните ресурси от суровини, материали, стоки и други, заделени за държавни резерви и военновременни запаси, поради неправилно съхраняване, опазване и несвоевременно обновяване са за сметка на съхранителя.


Чл. 14. (1) Съхранителите създават постоянна комисия по управление на държавните резерви и военновременните запаси.
(2) Постоянната комисия по ал. 1:
1. приема с протокол по определени критерии стоково-материалните ценности за създаването на държавни резерви и военновременни запаси;
2. извършва планови проверки и контрол по количественото и качественото им състояние и спазването на технологичните изисквания за съхраняване;
3. изготвя ежегодни планове за обновяване на държавни резерви и военновременни запаси, утвърждавани от лицето, което представлява съхранителя;
4. при невъзможност за обновяване без намаляване на наличностите чрез представляващото съхранителя лице изготвя предложения до съответното министерство за освобождаване с възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси;
5. при промяна в технологията за производство чрез представляващия съхранителя лице уведомява компетентните министерства за необходимостта от промяна на номенклатурите, нормите за разход и нормативите на съхраняваните военновременни запаси;
6. мотивира и предлага за освобождаване отпаднали и наднормативни военновременни запаси;
7. въз основа на проучване и лабораторни изследвания може да предлага удължаване на сроковете за съхраняване на запасите, като прилага удостоверяващия качеството анализен документ (сертификат, свидетелство) към водената документация за държавни резерви и военновременни запаси.


Чл. 15. (1) Държавните резерви и военновременните запаси, съхранявани във външни съхранители, се заприходяват от съхранителите задбалансово, количествено и стойностно като стоки на отговорно пазене.
(2) Заприходяването на държавни резерви и военновременни запаси се извършва след получаването им в складовата база на съхранителя с издаване на приемателен акт съгласно приложение № 1 с приложен сертификат за качество, който е неразделна част от акта.
(3) Суровините и стоките, заделени за държавни резерви и военновременни запаси, се заплащат на доставчика от териториалните дирекции в 3-дневен срок след получаването на изготвения от съхранителя приемателен акт, придружен със сертификат и фактура от доставчика.
(4) При обновяване на съхранявани държавни резерви и военновременни запаси съхранителите са длъжни към водената от тях документация по създадените и съхраняваните държавни резерви и военновременни запаси да прилагат сертификата за качество на новодоставените резерви и запаси. Копие от документите се изпращат в агенцията.
(5) Ежегодно до 31 януари съхранителите на държавни резерви и военновременни запаси изпращат на териториалните дирекции ведомост за движение на наличностите съгласно приложение № 2 и отчет за тяхното състояние.
(6) Военновременни запаси от общоопасни средства се съхраняват при условия и по ред, установени със Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му.


Чл. 16. (1) Съхранителите в съответствие със сключените договори и регламентираните в техническите условия и стандарти срокове за съхраняване са длъжни да обновяват за своя сметка чрез текущите доставки съхраняваните от тях държавни резерви и военновременни запаси без намаляване на количествата и комплектността на съхраняваните наличности.
(2) Когато обновяването на държавни резерви и военновременни запаси от съхранителите е свързано с намаляване на наличностите за определен период от време, те се освобождават в съответствие с глава четвърта.
(3) Обновяване на държавни резерви и военновременни запаси може да се извършва при условията на заем с разрешение на председателя на агенцията.
(4) В случай на обективна невъзможност за обновяване или съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси от съхранителите те се освобождават без възстановяване с решение на Министерския съвет или упълномощен от него орган в съответствие с глава четвърта на наредбата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) Държавни резерви и военновременни запаси от лекарствени и ветеринарномедицински продукти подлежат на обновяване при минимум 70 на сто остатъчен срок на годност. Те се реализират по цени, образувани по реда на чл. 261а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а останалите медицински имущества - по реда на чл. 25 от наредбата.
(6) Държавни резерви и военновременни запаси се бракуват като крайна мярка при доказване, че те не могат да бъдат подменени и използвани по предназначение.
(7) Бракуване на държавни резерви и военновременни запаси се извършва от комисия, определена със заповед на ръководителите на териториалните дирекции, която изготвя акт за брак. Актовете за брак се утвърждават от председателя на агенцията. След утвърждаването на акта комисията извършва фактическо бракуване на материалите.


Чл. 17. (1) Задължение на съхранителите е да осигурят условия за своевременното предаване на освободените или преместваните държавни резерви и военновременни запаси.
(2) При промяна на ръководния състав и материалноотговорните лица на съхранителите или при промяна на собствеността на складовите вместимости, съхраняващи държавни резерви и военновременни запаси, съхранителите са длъжни в 14-дневен срок да уведомят съответната териториална дирекция на агенцията.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Охраната и опазването на държавните резерви и военновременните запаси се осъществява от звена за самоохрана в структурите на външните съхранители или въз основа на писмени договори между тях и други лица, притежаващи лиценз за частна охранителна дейност. Охраната и опазването на държавните резерви и военновременните запаси, съхранявани в складови бази на агенцията, се осъществява въз основа на писмени договори, сключени между нея и търговци, притежаващи лиценз за частна охранителна дейност.


Чл. 19. Необходимите финансови средства за създаването, поддържането, съхраняването, охраната, опазването и преместването на държавните резерви и военновременни запаси в бази и складове на агенцията и във външни съхранители се осигуряват чрез бюджета на агенцията.

Глава четвърта.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ


Чл. 20. (1) Освобождаване на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г.)


Чл. 21. (1) Освобождаване на военновременни запаси се извършва при условията и по реда на чл. 24 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г.) Предложенията на председателя на агенцията за освобождаване на военновременни запаси предварително се комплектуват с мотивирани писмени становища от министъра на отбраната и от другите органи на централната изпълнителна власт, които контролират изпълнението на възложените военновременни задачи, за които се съхраняват военновременните запаси.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) Към становищата на другите органи на централната изпълнителна власт по ал. 2 се прилага и становище от министъра на отбраната за всеки конкретен случай.
(3) Предложенията на органите на централната изпълнителна власт за освобождаване на военновременни запаси предварително се комплектуват с писмени становища на министъра на отбраната и председателя на агенцията.


Чл. 22. (1) При неотложни нужди, свързани с подмяна и обновяване, освобождаването на държавни резерви и военновременни запаси до 30 на сто може да се извършва със заповед на председателя на агенцията без решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган. Председателят на агенцията своевременно уведомява Министерския съвет или упълномощен от него орган за извършеното освобождаване.
(2) Освободените държавни резерви и военновременни запаси по ал. 1 се възстановяват в срок 6 месеца от издаването на заповедта на председателя на агенцията.


Чл. 23. (1) В срок една година от решението за освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси във външни съхранители със своя заповед председателят на агенцията може да разпореди при доказана целесъобразност преместването на нереализираните държавни резерви и военновременни запаси в собствени складове или в други външни съхранители.
(2) До реализацията или преместването на освободените държавни резерви и военновременни запаси съхранителите носят отговорност за целостта и състоянието им.
(3) Заповедите на председателя на агенцията относно освободените държавни резерви и военновременни запаси или тяхното преместване са задължителни за съхранителите.
(4) Председателят на агенцията може да освобождава без възстановяване със своя заповед, без решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган, държавни резерви и военновременни запаси за провеждане на контролни и лабораторни изпитвания, свързани с установяването на качественото и техническото им състояние.


Чл. 24. (1) Освободените държавни резерви и военновременни запаси се продават от агенцията чрез търг на стоковите борси и тържищата по реда на Наредбата за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 91 от 2003 г.).
(2) Условията за продажба на освободените държавни резерви и военновременни запаси се договарят с купувачите.
(3) Освободените със срок или без възстановяване държавни резерви и военновременни запаси се реализират по пазарни цени или с отстъпка съобразно потребителските качества, търговския им вид и пазарното търсене с решение на комисия при агенцията.
(4) С решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган се допуска безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, лечебни и здравни (хуманитарни и ветеринарни) заведения, домове за социални грижи и други ведомства на бюджетна издръжка, които не могат да извършват търговска дейност с тях.
(5) При необходимост и при мотивирано писмено искане председателят на агенцията може да освобождава и да предоставя безвъзмездно за текущи нужди на базите и складовете на агенцията ограничени количества от наднормативни и отпаднали от номенклатурните списъци държавни резерви и военновременни запаси след писмено уведомяване на Министерския съвет или на упълномощен от него орган.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) При обявено бедствено положение по реда на глава пета от Закона за защита при бедствия и постъпило във връзка с него мотивирано искане от централен или териториален орган на изпълнителната власт до председателя на агенцията той може със заповед безвъзмездно да предостави освободени без възстановяване държавни резерви и военновременни запаси за преодоляване на последиците от кризисната ситуация. Видовете и количествата на суровините, материалите и продуктите, както и условията и редът за предоставянето им се съгласуват между подателя на искането и председателя на агенцията и се включват в текста на заповедта. Председателят на агенцията незабавно уведомява Министерския съвет или упълномощен от него орган за безвъзмездното предоставяне.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2014 г., в сила от 17.10.2014 г.) (1) В случай, че Министерският съвет или упълномощен от него орган е приел решение по реда на чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, председателят на агенцията с последващата заповед за освобождаване предоставя държавните резерви на органа, отправил искането за преодоляване на последиците от кризисната ситуация. Агенцията възстановява освободените и предоставените държавни резерви при условията и по реда, определени в решението по изречение първо.
(2) Органът на изпълнителната власт, отправил искането по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, организира и отговаря за разпределението и използването по предназначение на предоставените държавни резерви.
(3) В случай, че с решението по ал. 1 са предоставени държавни резерви, представляващи дълготрайни материални активи за многократна употреба, и нуждата от тях за преодоляване на последиците от кризисната ситуация е отпаднала в срок до една година от предоставянето им, органът на изпълнителната власт, отправил искането по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, ги възстановява на агенцията в състояние, позволяващо последващото им използване по предназначение. Условията и редът за възстановяването се уреждат със заповед след предварително съгласуване с председателя на агенцията.


Чл. 25. Началните продажни цени при освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси независимо от условията и начина на реализирането им се определят от агенцията на базата на действащите в момента пазарни цени.


Чл. 26. Заповедите на председателя на агенцията за предаване на освободени държавни резерви и военновременни запаси, както и за подмяната или преместването им важат за срок един месец от датата на издаването им.


Чл. 27. (1) Предаването и приемането на освободените държавни резерви и военновременни запаси се извършват в склада, където се съхраняват, от материалноотговорните лица на съхранителя и от упълномощени представители на купувача (получателя).
(2) В еднодневен срок от предаването на суровините, материалите и стоките управителят на склада за държавни резерви и военновременни запаси или материалноотговорното лице в съответния съхранител и представител на получателя съставят предавателно сведение съгласно приложение № 3 и го изпращат на съответната териториална дирекция.
(3) С предавателно-приемателните документи по чл. 15, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 се установяват единствено предаването и приемането на освободените и създадените резерви и запаси от суровини, материали и стоки по количество и качество и въз основа на тях териториалната дирекция издава или плаща по фактура при условия и по цени, посочени в съответните договори и заповеди.


Чл. 28. (1) След въвеждането в действие на общия държавен военновременен план с решение на Министерския съвет държавните резерви и военновременните запаси се предават със заповед на председателя на агенцията по предназначение на съответните потребители по действащите в момента пазарни цени, освен ако в решението има други указания. Събраните суми се използват за възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Военновременните запаси за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването във военно време се предават безвъзмездно по изготвени от тях предварителни планове.

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ


Чл. 29. (1) С приключването на финансовата година агенцията изготвя и представя в Министерския съвет годишен отчет за състоянието и наличностите на държавните резерви и военновременните запаси и съответните справки за освободените със и без възстановяване запаси през текущата година.
(2) Агенцията изпраща ежегодно на министъра на отбраната обобщен годишен отчет в частта му за военновременните запаси по министерства и ведомства и справките към него по ал. 1.
(3) На министерствата и ведомствата агенцията до края на май на текущата година изготвя и изпраща годишни отчети за състоянието на създадените за техни нужди военновременни запаси по количества и съхранители.
(4) При промяна на количествата на военновременните запаси агенцията уведомява заинтересуваните министерства и ведомства.


Чл. 30. (1) Контролът върху дейността на агенцията по управлението на държавни резерви и военновременни запаси се осъществява, както следва:
1. Министерският съвет контролира цялостната дейност на агенцията;
2. председателят на агенцията чрез инспектората към нея и други упълномощени от него длъжностни лица осъществява контрола върху съхранителите относно създаването, съхраняването, опазването, обновяването и използването на държавни резерви и военновременни запаси;
3. централните и териториалните органи на изпълнителната власт чрез упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол върху състоянието на военновременните запаси, създадени и поддържани за техни нужди;
4. министърът на отбраната или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват контрол по създаването и съхраняването на военновременни запаси;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 05.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите чрез компетентните органи извършват специализиран контрол по качеството и съхраняването на лекарствата.
(2) Органите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 своевременно писмено уведомяват Министерския съвет или упълномощен от него орган и председателя на агенцията за резултатите от извършените контролни проверки.


Чл. 31. (1) Инспекторите и упълномощените от председателя на агенцията длъжностни лица при извършване на контролната си дейност имат право:
1. на достъп до местата за съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси за извършване проверка на количеството, качеството, технологичното им състояние, счетоводната и търговската им документация;
2. да осъществяват предвидените от закона действия по осигуряване на доказателства, включително да запечатват складове, в които се съхраняват или следва да се съхраняват държавни резерви и военновременни запаси или други материални ресурси, определени със закон;
3. да извършват насрещни проверки;
4. да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещни проверки;
5. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица;
6. да ползват вещи лица, с които се сключва договор за извършване на експертиза.
(2) Проверяващите длъжностни лица се легитимират с документ, подписан от председателя на агенцията.


Чл. 32. (1) За резултатите от извършената проверка се съставя протокол, който се подписва от лицата, извършили проверката, и от ръководителя на търговското дружество.
(2) Когато констатациите съдържат данни за извършено нарушение по Закона за държавните резерви и военновременни запаси, се налагат административни санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 33. Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие при поискване от страна на служители на проверяващите органи във връзка с изпълнението на служебните им правомощия.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Съхранители" са еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, и други юридически лица с нестопанска цел, на които е възложено съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси.
2. "Специфични суровини, стоки, материали и лекарствени средства" са суровини, стоки, материали и лекарствени средства, които са предназначени за употреба във военно време или в положение на война и нямат приложение в мирно време.
3. "Трудно реализируеми суровини, стоки, материали и лекарствени средства" са суровини, стоки, материали и лекарствени средства, които нямат пазарно търсене и не могат да бъдат продадени за срок една година.
4. "Съдови вместимости" са цистерни, резервоари, варели и линове, в които дългосрочно се съхраняват течни и насипни продукти (горива, химикали, реагенти, масла, зърно, захар и други).
5. "Стъкмителна таблица" е списък на лекарствени продукти и болнично домакинско имущество за комплектуване на военновременна болница.

Заключителни разпоредби


§ 2. Създадените държавни резерви и военновременни запаси в съхранителите по предишни разчети остават на съхранение в тях до промяна на номенклатурите и нормативите и вземане решение за освобождаването им.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.01.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2014 Г.)

§ 6. Процедурите във връзка с постъпили искания по реда на чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси и по чл. 24, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, започнали преди влизане в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2Приложение № 2 към чл. 15, ал. 5Приложение № 3 към чл. 27, ал. 2

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти